interviul psihologic

Lau Laura
SEMINARUL 6
INTERVIUL PSIHOLOGIC
Reprezintă o formă particulară de informaţii, în care sunt implicaţi un intervievator (persoana care
iniţiază şi conduce desfăşurarea interviului) şi unul/mai mulţi intervievaţi (persoane paricipante, de la care
se urmăreşte să se obţină informaţii).
Un interviu psihologic:
 este planificat;
 are un scop;
 este controlat (intervievatorul intervine în discuţie pentru a împiedica digresiunile);
 cele două părţi se află faţă în faţă;
 numai intervievatul îşi face cunoscute părerile şi simţirile;
 intervievatorul nu corectează nici o relatare făcută de intervievat.
Utilizări ale interviului:
 în context clinic – scop: descoperirea problemelor individului, pentru a-l ajuta; obţinerea
informaţiilor necesare pentru stabilirea unui diagnostic psihologic şi/sau medical;
 în cadrul organizaţiilor – poate fi interviu de selecţie, interviu de evaluare etc.
 în activitatea de cercetare – pentru identificarea zonelor care merită a fi explorate în
detaliu; validarea unor instrumente de măsurare; interpretarea rezultatelor.
Interviul psihologic este o situaţie de schimb conversaţional între 2 persoane, cu scopul culegerii de
informaţii într-un cadru specificat. Cadrul este definit de rolurile şi aşteptările persoanelor angajate în
schimbl conversaţional şi de condiţiile în care se realizează întâlnirea: loc, durată,
înregistrare/neînregistrare etc.
Caracteristici ale interviului:
 are întotdeauna un obiectiv explicit menţionat, putând avea loc doar dacă există un accord
formulat explicit între cei doi protagonişti privind tema;
 repetiţia întrebărilor este necesară şi indicată, permiţând să se verifice dacă interlocutorul
este consecvent în răspunsurile sale şi putând evidenţia, uneori, noi informaţii;
 doar psihologul pune întrebări;
 psihologul este singurul care poate exprima interes faţă de un anumit aspect al realităţii
subiectului sau ignoranţă, în scopul de a obţine informaţii noi de la subiect;
 toate informaţiile conţinute în răspunsul respondentului trebuie să fie explicite;
 interviul psihologic nu este un monolog, de calitatea întrebărilor depinzând calitatea
răspunsurilor;
 interviul psihologic nu este interogatoriu, scopul său fiind explicit şi acceptat, neputând
încălca libertatea celui intervievat;
 interviul psihologic nu este o dezbatere de idei, el presupunând acceptarea realităţii
psihologice a celuilalt.
Un interviu psihologic presupune:
♣ întâlnirea a două persoane – care are ca scop redarea puterii subiectului: puterea de a gândi
singur, de a descoperi propriile soluţii la problemele sale. În cazul interviului cu scop
psihodiagnostic, psihologul este investit de către subiect cu o anumită putere, prin faptul că
poate influenţa prin diagnostic evoluţia ulterioară a subiectului.
♣ un context specific (cadru) – care are mai multe dimensiuni:
 contextul fizic (spaţio-temporal), care se referă la distanţa spaţială şi la
poziţionarea celor două persoane implicate;
 cadrul temporal – care se referă la durata întâlnirii (între 15 şi 60 minute);
 contextual psihosocial – se referă la faptul că fiecare dintre interlocutori vin în
comunicare cu întreaga lor experienţă anterioară. Este important ca discursul
unei persoane să fie interpretat doar în contextual particular în care a fost produs.
♣ un joc de relaţii emotive şi afective, cu jocuri de putere, de seducţie, rivalitate, opoziţie etc;
în acest joc, sunt puse în joc mecanisme psihodinamice, de tipul proiecţiei, introiecţiei,
identificării, empatiei, transferului şi contratransferului
♣ obiective:
 psihodiagnostic;
 selecţie şi recrutare; fiecare cu demersuri şi tehnici diferite.
 consiliere şi terapie
♣ schimb structurat şi tactic de informaţii, necesitând o bună formare la nivelul tehnicilor
(formulare şi adresare de întrebări, reformulare, abordare tactică etc.) şi comportamentelor
(îmbunătăţirea capacităţii de observare, autocontrolul reacţiilor, flexibilitatea atitudinilor,
creşterea adaptabilităţii).
Tipuri de interviuri
1. Interviu nestructurat – întrebări cu răspunsuri deschise şi neconstruite în prealabil. Se fixează doar
subiectele de abordat, formulând întrebările în timpul interviului, în funcţie de răspunsurile date.
Ordinea temelor nu este fixată în prealabil.
2. Interviu structurat (sistematic, ghidat) – un plan de desfăşurare a subiectelor (ordine fixată). Ideile
principale sunt identice pentru toţi cei intervievaţi şi sunt, în general, cu răspunsuri deschise. Se
completează cu întrebări specifice.
3. Interviu puternic structurat – toate întrebările sunt fixate şi adresate în aceeaşi ordine. Majoritatea
au răspunsuri închise.
4. Interviu puternic structurat standardizat – toate întrebările au răspunsuri închise (subiectul alege
dintre răspunsuri construite de intervievator, cel mai potrivit răspuns).
Tipurile 1 şi 2 sunt folosite predominant în interviurile clinice, urmărind descoperirea unor cauze ale
comportamentului; tipurile 3 şi 4 se folosesc mai ales în interviurile de angajare.
Atunci când îşi pregăteşte interviul, psihologul trebuie să decidă ce întrebări va adresa, în ce ordine,
cât de multe detalii va solicita, durata interviului şi cuvintele pe care le va folosi în construirea întrebărilor.
Există mai multe tipuri de întrebări:
a) întrebări referitoare la experienţe/comportamente – solicită informaţii despre ce a făcut sau face
respective persoană; răspunsurile vor conţine descrierea unor acţiuni, activităţi, comportamente
observabile din trecut sau prezent.
b) întrebări referitoare la opinii/valori – ajută la înţelegerea modului în care oamenii interpretează
şi-şi construiesc o anumită imagine despre lucruri, inclusive despre ei înşişi;
c) întrebări referitoare la sentimente/emoţii – vizează înţelegerea răspunsurilor emoţionale ale
oamenilor, determinate de experienţele şi gândurile lor. Răspunsurile emoţionale au un caracter
spontan şi dau informaţii relevante despre subiect.
d) întrebări referitoare la cunoştinţe – culeg informaţii factuale.
e) Întrebări referitoare la caracteristicile socio-demografice – prin intermediul lor, subiectul este
introdus într-un grup social, se creează un cadru de referinţă pentru interpretarea răspunsurilor la
celelalte întrebări. Întrebările se referă la vârstă, educaţie, ocupaţie, domiciliu, mobilitate.
Pentru ca întrebările să obţină răspunsuri cât mai apropiate de realitatea subiectului, trebuie
ca întrebările psihologului să fie bine formulate, fiecare întrebare fiind un stimul care are ca scop
crearea sau generarea unui răspuns din partea persoanei intervievate. În acest scop, se recomandă
întrebările deschise, clare, neutre şi singulare.
Cu alte cuvinte, o întrebare “bună” trebuie să îndeplinească mai multe condiţii:
a) să fie cu adevărat deschisă, permiţând persoanei intervievate să răspundă în felul său specific;
b) să conţină o singură idee, întrebările cu mai multe idei producând subiectului tensiune şi
confuzie;
c) să fie clare, pentru a evita disconfortul subiectului;
d) să respecte neutralitatea psihologului.
În ceea ce priveşte modalităţile de comunicare în cadrul interviului, este esenţială găsirea unui limbaj
comun. Probleme apar atunci când psihologul şi cel intervievat nu înţeleg sau nu vorbesc aceeaşi limbă. De
exemplu, atunci când există o mare diferenţă de nivel educaţional, cultural sau economic sau atunci cînd
subiectul foloseşte un dialect care conţine multe regionalisme. Aici, flexibilitatea psihologului este pusă la
încercare, el fiind cel care trebuie să se adapteze la subiect şi nu invers.
Folosirea unui vocabular similar cu al pacientului este în folosul interviului. Multor pacienţi le
lipseşte sofisticarea necesară pentru a înţelege ideile complexe psihologice. Este esenţial ca acestea să fie
transpuse de psiholog în cuvinte şi fraze simple, pentru a putea fi înţelese de pacient. Dacă psihologul face
anumite afirmaţii sau sinteze ale celor relatate de subiect, este bine ca el să ceară pacientului să le formuleze
cu propriile cuvinte, pentru a se convinge că acestea au fost înţelese.
Comunicarea non-verbală poate releva aspecte ale persoanei care scapă comunicării verbale.
Totodată, psihologul trebuie să-şi controleze manifestările non-verbale care ar putea traduce plictiseală,
oboseală, dezinteres s.a., pentru că ele sunt foarte rapid sesizate de pacient.
Deoarece pacientul se proiectează în fiecare situaţie cu întreaga lui personalitate, se pot găsi indicii
semnificative cu privire la conflictele şi atitudinile sale mai puţin conştiente.
De obicei, se poate detecta tensiunea şi anxietatea pacientului urmărind spasmele musculare care
apar în articulaţiile mersului, neastâmpărul în timp ce stă pe scaun, frângerea mâinilor, ciupirea feţei sau a
buzelor, tresăririle, lipsa de atenţie, stânjeneala. Furia sau nepăsarea se menifestă în rigiditatea posturală,
încleştarea pumnilor, lovirea tălpilor şi grimase în expresia facială. Entuziasmul şi surescitarea se manifestă
similar prin atitudini comportamentale cu tentă expansivă.
În ceea ce priveşte comportamentul nonverbal al psihologului, este ideal ca expresia sa facială să fie
plăcută, relaxată şi necritică. Expresiile furioase sunt distructive pentru o bună relaţionare, la fel cum sunt
ciupirea feţei, foitul pe scaun sau lovirea extremităţilor.
Aprobarea prin mişcarea capului este bine folosită ca un semn că psihologul este foarte atent şi
urmăreşte raţionamentul pacientului. Aceasta este însoţită adesea de vocalizări ca “a-ha”, “îhî”, “da”,
“înţeleg”. Scuturarea capului este folosită doar ocazional, ca un semn de înţelegere simpatetică, atunci când
pacientul vorbeşte despre suferinţa sa sau când psihologul vrea sa arate că nu îi place ce se petrece. În acest
din urmă caz, expresia poate fi folosită şi de o uşoară vocalizare (“mm”, “hmm”). O expresie facială
zâmbitoare este deseori folosită pentru a exprima acceptanţa şi aprobarea.
Afirmaţiile subvocale sunt şi ele foarte importante pe parcursul interviului. Felul în care pacientul
spune lucrurile este la fel de important ca şi ceea ce spune. Inflexiunile, intonaţiile, accentele, sublinierile,
pauzele şi diferite emisiuni de sunete pot releva arii încărcate emoţional, pe care pacientul nu le poate
exprima prin cuvinte.
Pentru controlarea de către psiholog a situaţiei de interviu, este foarte importantă stăpânirea
pauzelor, ca şi stăpânirea tăcerii.
Pauzele în fluxul verbal pot apărea la orice pacient şi ele nu trebuie întrerupte. Ele sunt folosite de
către pacient pentru a gândi la anumite idei. Totuşi, dacă ele se prelungesc prea mult, psihologul poate
interveni pe mai multe căi:
- repetarea ultimului sau ultimelor cuvinte folosite de pacient, cu aceeaşi intonaţie, cu o inflexiune
mai mare sau prin reformularea sub forma unei întrebări;
- reformularea a ceea ce a spus pacientul sub forma unei afirmaţii sau a unei întrebări;
- punerea unei întrebări legate de materialul în discuţie pentru a stimula asociaţiile.
Perioadele lungi de tăcere sunt rare în interivu. Când tăcerea persistă, este, de obicei, un semn de
rezistenţă. Ea poate reflecta teama de a se dezvălui sau anxietatea determinată de activarea materialului
conflictual refulat. Poate reprezenta o manieră masochistă de apărare sau un act ostil împotriva psihologului.
Când tăcerea persistă, psihologul poate intervene pe una din următoarele căi:
- să spună “hmm” sau “înţeleg” şi apoi să aştepte;
- să repete şi să accentueze ultimul sau ultimele cuvinte rostite de pacient;
- să repete şi să accentueze ultima frază rostită de pacient sau să o reformuleze sub forma unei
întrebări;
- să spună “si?” sau “dar?” cu un accent interogativ, ca şi cum trebuie să urmeze ceva;
- dacă pacientul rămâne tăcut, psihologul poate spune “Îţi este greu să vorbeşti”, atrăgând astfel
atenţia asupra blocajului;
- dacă nu primeşte replică, psihologul poate face următoarea remarcă: “Mă întreb la ce te
gândeşti?”
- aceasta poate fi urmată de “Există motive pentru această tăcere”;
- apoi, poate continua: “Poate că nu ştii ce să spui”, apoi “Poate că eşti supărat”;
- dacă nu apare nici un răspuns, rezistenţa va putea fi atacată direct prin: “Poate îţi e frică să spui
spui ce ai în minte” sau “Poate îţi e frică de reacţia mea dacă spui ce ai în minte”;
- în cazuri rare, când pacientul rămâne totuşi tăcut, psihologul trebuie să respecte tăcerea acestuia
şi să stea tăcut lângă el. În nici un caz, nu trebuie să manifeste furie, admonestându-l sau
respingându-l.
Există şi o serie de situaţii speciale în interviu, la care psihologul trebuie să aibă o reacţie adecvată.
De exemplu:
- dacă pacientul îi pune psihologului o întrebare personală, este important să se identifice motivul
pentru care a pus această întrebare. Astfel, dacă pacientul întreabă: “Sunteţi căsătorit?”,
psihologul poate răspunde: “Sunteţi curios în legătură cu mine”, apoi, dacă pacientul răspunde
afirmativ, psihologul poate spune: “Credeţi că sunt căsătorit?”. Ca regulă generală, este mai bine
să fim sinceri cu subiectul şi, după ce aflăm motivul pentru care a pus întrebarea, să-i răspundem
cât mai direct posibil, dar de o manieră neutră din punct de vedere emoţional;
- dacă pacientul se angajează în autoevaluări, făcând afirmaţii că: “Sunt un laş” sau “Sunt
îngrozitor” sau “Sunt disperat”, psihologul nu are voie să-l aprobe. El poate întreba: “Ce vă face
să crede i asta?”;ț
- dacă subiectul continuă să facă doar conversaţie pe probleme de vreme, sport, evenimente
politice etc., trebuie întrerupt: “Şi acum, să ne întoarcem la d-voastră”;
- oricât ar fi de tentant, psihologul trebuie să se abţină să ofere pacientului sugestii directe,
insistând ca acesta să le urmeze, să vorbească despre sine, despre realizările şi problemele sale.
conflictual refulat. Poate reprezenta o manieră masochistă de apărare sau un act ostil împotriva psihologului.
Când tăcerea persistă, psihologul poate intervene pe una din următoarele căi:
- să spună “hmm” sau “înţeleg” şi apoi să aştepte;
- să repete şi să accentueze ultimul sau ultimele cuvinte rostite de pacient;
- să repete şi să accentueze ultima frază rostită de pacient sau să o reformuleze sub forma unei
întrebări;
- să spună “si?” sau “dar?” cu un accent interogativ, ca şi cum trebuie să urmeze ceva;
- dacă pacientul rămâne tăcut, psihologul poate spune “Îţi este greu să vorbeşti”, atrăgând astfel
atenţia asupra blocajului;
- dacă nu primeşte replică, psihologul poate face următoarea remarcă: “Mă întreb la ce te
gândeşti?”
- aceasta poate fi urmată de “Există motive pentru această tăcere”;
- apoi, poate continua: “Poate că nu ştii ce să spui”, apoi “Poate că eşti supărat”;
- dacă nu apare nici un răspuns, rezistenţa va putea fi atacată direct prin: “Poate îţi e frică să spui
spui ce ai în minte” sau “Poate îţi e frică de reacţia mea dacă spui ce ai în minte”;
- în cazuri rare, când pacientul rămâne totuşi tăcut, psihologul trebuie să respecte tăcerea acestuia
şi să stea tăcut lângă el. În nici un caz, nu trebuie să manifeste furie, admonestându-l sau
respingându-l.
Există şi o serie de situaţii speciale în interviu, la care psihologul trebuie să aibă o reacţie adecvată.
De exemplu:
- dacă pacientul îi pune psihologului o întrebare personală, este important să se identifice motivul
pentru care a pus această întrebare. Astfel, dacă pacientul întreabă: “Sunteţi căsătorit?”,
psihologul poate răspunde: “Sunteţi curios în legătură cu mine”, apoi, dacă pacientul răspunde
afirmativ, psihologul poate spune: “Credeţi că sunt căsătorit?”. Ca regulă generală, este mai bine
să fim sinceri cu subiectul şi, după ce aflăm motivul pentru care a pus întrebarea, să-i răspundem
cât mai direct posibil, dar de o manieră neutră din punct de vedere emoţional;
- dacă pacientul se angajează în autoevaluări, făcând afirmaţii că: “Sunt un laş” sau “Sunt
îngrozitor” sau “Sunt disperat”, psihologul nu are voie să-l aprobe. El poate întreba: “Ce vă face
să crede i asta?”;ț
- dacă subiectul continuă să facă doar conversaţie pe probleme de vreme, sport, evenimente
politice etc., trebuie întrerupt: “Şi acum, să ne întoarcem la d-voastră”;
- oricât ar fi de tentant, psihologul trebuie să se abţină să ofere pacientului sugestii directe,
insistând ca acesta să le urmeze, să vorbească despre sine, despre realizările şi problemele sale.

Recomendados

Ghid general de bune practici in domeniul clinic(1) por
Ghid general de bune practici in domeniul clinic(1)Ghid general de bune practici in domeniul clinic(1)
Ghid general de bune practici in domeniul clinic(1)Cristina Petrescu
3.7K vistas23 diapositivas
Proiectiv por
ProiectivProiectiv
ProiectivDeWolf Marius
8.9K vistas63 diapositivas
Testare psihologica por
Testare psihologicaTestare psihologica
Testare psihologicaTimofte Gabriela
121.6K vistas143 diapositivas
Curs psihodiagnoza- por
Curs psihodiagnoza-Curs psihodiagnoza-
Curs psihodiagnoza-nelutza
31.8K vistas65 diapositivas
Fisa de anamneza psihologica por
Fisa de anamneza psihologicaFisa de anamneza psihologica
Fisa de anamneza psihologicaSilviu Motrescu
15.5K vistas8 diapositivas
Rotter locul controlului por
Rotter locul controluluiRotter locul controlului
Rotter locul controluluipsiplus
829 vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Povesti terapeutice por
Povesti terapeuticePovesti terapeutice
Povesti terapeuticeKezdi Anca
4.1K vistas115 diapositivas
25424914 psihodiagnoza-aptitudinilor-si-inteligentei por
25424914 psihodiagnoza-aptitudinilor-si-inteligentei25424914 psihodiagnoza-aptitudinilor-si-inteligentei
25424914 psihodiagnoza-aptitudinilor-si-inteligenteiLavinia Stan
13.2K vistas99 diapositivas
Psihodiagnoza personalitatii ch eysenck por
Psihodiagnoza personalitatii  ch eysenckPsihodiagnoza personalitatii  ch eysenck
Psihodiagnoza personalitatii ch eysenckDeWolf Marius
26.4K vistas25 diapositivas
Fisa psihopedagogica por
Fisa psihopedagogicaFisa psihopedagogica
Fisa psihopedagogicateo1971
29.2K vistas3 diapositivas
Mihaela minulescu teorie si practica in psihodiagnoza[1]. testarea intelectului por
Mihaela minulescu teorie si practica in psihodiagnoza[1]. testarea intelectuluiMihaela minulescu teorie si practica in psihodiagnoza[1]. testarea intelectului
Mihaela minulescu teorie si practica in psihodiagnoza[1]. testarea intelectuluiFajeMinodora
1.6K vistas238 diapositivas
rezolvarea-conflictelor-prezentare-powerpoint.ppt por
rezolvarea-conflictelor-prezentare-powerpoint.pptrezolvarea-conflictelor-prezentare-powerpoint.ppt
rezolvarea-conflictelor-prezentare-powerpoint.pptmadyx1
693 vistas10 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Povesti terapeutice por Kezdi Anca
Povesti terapeuticePovesti terapeutice
Povesti terapeutice
Kezdi Anca4.1K vistas
25424914 psihodiagnoza-aptitudinilor-si-inteligentei por Lavinia Stan
25424914 psihodiagnoza-aptitudinilor-si-inteligentei25424914 psihodiagnoza-aptitudinilor-si-inteligentei
25424914 psihodiagnoza-aptitudinilor-si-inteligentei
Lavinia Stan13.2K vistas
Psihodiagnoza personalitatii ch eysenck por DeWolf Marius
Psihodiagnoza personalitatii  ch eysenckPsihodiagnoza personalitatii  ch eysenck
Psihodiagnoza personalitatii ch eysenck
DeWolf Marius26.4K vistas
Fisa psihopedagogica por teo1971
Fisa psihopedagogicaFisa psihopedagogica
Fisa psihopedagogica
teo197129.2K vistas
Mihaela minulescu teorie si practica in psihodiagnoza[1]. testarea intelectului por FajeMinodora
Mihaela minulescu teorie si practica in psihodiagnoza[1]. testarea intelectuluiMihaela minulescu teorie si practica in psihodiagnoza[1]. testarea intelectului
Mihaela minulescu teorie si practica in psihodiagnoza[1]. testarea intelectului
FajeMinodora1.6K vistas
rezolvarea-conflictelor-prezentare-powerpoint.ppt por madyx1
rezolvarea-conflictelor-prezentare-powerpoint.pptrezolvarea-conflictelor-prezentare-powerpoint.ppt
rezolvarea-conflictelor-prezentare-powerpoint.ppt
madyx1693 vistas
Diagnostic Si Interv Copii por 1Leu
Diagnostic Si Interv CopiiDiagnostic Si Interv Copii
Diagnostic Si Interv Copii
1Leu2.9K vistas
SET DE INSTRUMENTE, PROBE Şl TESTE PENTRU EVALUAREA EDUCAŢIONALĂ A COPIILOR C... por EDUcarea Vorbirii
SET DE INSTRUMENTE, PROBE Şl TESTE PENTRU EVALUAREA EDUCAŢIONALĂ A COPIILOR C...SET DE INSTRUMENTE, PROBE Şl TESTE PENTRU EVALUAREA EDUCAŢIONALĂ A COPIILOR C...
SET DE INSTRUMENTE, PROBE Şl TESTE PENTRU EVALUAREA EDUCAŢIONALĂ A COPIILOR C...
EDUcarea Vorbirii9.5K vistas
Scala likert por Chis Simona
Scala likertScala likert
Scala likert
Chis Simona35.8K vistas
Curs psihopatologie 2010_10.10 por Lidia Iacov
Curs psihopatologie 2010_10.10Curs psihopatologie 2010_10.10
Curs psihopatologie 2010_10.10
Lidia Iacov10.2K vistas
Daniel david-protocol clinic psihoterapie in depresie por Dochia Tănasă
Daniel david-protocol clinic psihoterapie in depresieDaniel david-protocol clinic psihoterapie in depresie
Daniel david-protocol clinic psihoterapie in depresie
Dochia Tănasă15.6K vistas
Gestionarea emoțiilor por Diana Botezan
Gestionarea emoțiilorGestionarea emoțiilor
Gestionarea emoțiilor
Diana Botezan2.6K vistas
1 comunicarea eficienta por bmihaela69
1 comunicarea eficienta1 comunicarea eficienta
1 comunicarea eficienta
bmihaela6924.7K vistas
Profilul psihologic _o_nou_dimensiune_n_anchetele_penale por Iulia Nanuta
Profilul psihologic _o_nou_dimensiune_n_anchetele_penaleProfilul psihologic _o_nou_dimensiune_n_anchetele_penale
Profilul psihologic _o_nou_dimensiune_n_anchetele_penale
Iulia Nanuta3.9K vistas
Mihaela minulescu-chestionarele-de-personalitate-in-investigarea-psihologica1 por Lili Moraru
Mihaela minulescu-chestionarele-de-personalitate-in-investigarea-psihologica1Mihaela minulescu-chestionarele-de-personalitate-in-investigarea-psihologica1
Mihaela minulescu-chestionarele-de-personalitate-in-investigarea-psihologica1
Lili Moraru3.1K vistas

Destacado

Strategii de alegere a partenerului de cuplu por
Strategii de alegere a partenerului de cupluStrategii de alegere a partenerului de cuplu
Strategii de alegere a partenerului de cupluBiblioteci Bihorene
3.2K vistas13 diapositivas
Philippe Wallon - Psihologia desenului la copil por
Philippe Wallon - Psihologia desenului la copilPhilippe Wallon - Psihologia desenului la copil
Philippe Wallon - Psihologia desenului la copilAlice Alexandra
2.9K vistas123 diapositivas
[Nlp ebook] anne linden - mindworks - nlp tools por
[Nlp  ebook] anne linden - mindworks - nlp tools[Nlp  ebook] anne linden - mindworks - nlp tools
[Nlp ebook] anne linden - mindworks - nlp toolsAurelia Odagiu
1.2K vistas148 diapositivas
Iolanda mitrofan-psihoterapie-repere-teoretice-metodologice-si-aplicative por
Iolanda mitrofan-psihoterapie-repere-teoretice-metodologice-si-aplicativeIolanda mitrofan-psihoterapie-repere-teoretice-metodologice-si-aplicative
Iolanda mitrofan-psihoterapie-repere-teoretice-metodologice-si-aplicativestipcovicimaria
22.5K vistas514 diapositivas
Ioan Bradu Iamandescu Elemente de psihosomatică generală şi aplicată por
Ioan Bradu Iamandescu Elemente de psihosomatică generală şi aplicatăIoan Bradu Iamandescu Elemente de psihosomatică generală şi aplicată
Ioan Bradu Iamandescu Elemente de psihosomatică generală şi aplicatăTirloiu Adrian
2.9K vistas332 diapositivas
Andre moreau psihoterapie metode si tehnici por
Andre moreau  psihoterapie metode si tehniciAndre moreau  psihoterapie metode si tehnici
Andre moreau psihoterapie metode si tehniciAdriana Stoenescu
4.4K vistas81 diapositivas

Destacado(14)

Strategii de alegere a partenerului de cuplu por Biblioteci Bihorene
Strategii de alegere a partenerului de cupluStrategii de alegere a partenerului de cuplu
Strategii de alegere a partenerului de cuplu
Biblioteci Bihorene3.2K vistas
Philippe Wallon - Psihologia desenului la copil por Alice Alexandra
Philippe Wallon - Psihologia desenului la copilPhilippe Wallon - Psihologia desenului la copil
Philippe Wallon - Psihologia desenului la copil
Alice Alexandra2.9K vistas
[Nlp ebook] anne linden - mindworks - nlp tools por Aurelia Odagiu
[Nlp  ebook] anne linden - mindworks - nlp tools[Nlp  ebook] anne linden - mindworks - nlp tools
[Nlp ebook] anne linden - mindworks - nlp tools
Aurelia Odagiu1.2K vistas
Iolanda mitrofan-psihoterapie-repere-teoretice-metodologice-si-aplicative por stipcovicimaria
Iolanda mitrofan-psihoterapie-repere-teoretice-metodologice-si-aplicativeIolanda mitrofan-psihoterapie-repere-teoretice-metodologice-si-aplicative
Iolanda mitrofan-psihoterapie-repere-teoretice-metodologice-si-aplicative
stipcovicimaria22.5K vistas
Ioan Bradu Iamandescu Elemente de psihosomatică generală şi aplicată por Tirloiu Adrian
Ioan Bradu Iamandescu Elemente de psihosomatică generală şi aplicatăIoan Bradu Iamandescu Elemente de psihosomatică generală şi aplicată
Ioan Bradu Iamandescu Elemente de psihosomatică generală şi aplicată
Tirloiu Adrian2.9K vistas
Andre moreau psihoterapie metode si tehnici por Adriana Stoenescu
Andre moreau  psihoterapie metode si tehniciAndre moreau  psihoterapie metode si tehnici
Andre moreau psihoterapie metode si tehnici
Adriana Stoenescu4.4K vistas
123798637 terapia-sistemica-de-familie por Morosan Emilia
123798637 terapia-sistemica-de-familie123798637 terapia-sistemica-de-familie
123798637 terapia-sistemica-de-familie
Morosan Emilia11.5K vistas
Tratat de Psihotraumatologie Fischer , Riedesser por Alice Alexandra
Tratat de Psihotraumatologie Fischer , RiedesserTratat de Psihotraumatologie Fischer , Riedesser
Tratat de Psihotraumatologie Fischer , Riedesser
Alice Alexandra4K vistas
49143933 exercitii-de-interviu-si-diagnostic-pentru-dezvoltarea-abilitatilor-... por Sorina Soare
49143933 exercitii-de-interviu-si-diagnostic-pentru-dezvoltarea-abilitatilor-...49143933 exercitii-de-interviu-si-diagnostic-pentru-dezvoltarea-abilitatilor-...
49143933 exercitii-de-interviu-si-diagnostic-pentru-dezvoltarea-abilitatilor-...
Sorina Soare7.1K vistas
Abordarea psihanalitică freudiană asupra personalităţii por gina120391
Abordarea psihanalitică freudiană asupra personalităţiiAbordarea psihanalitică freudiană asupra personalităţii
Abordarea psihanalitică freudiană asupra personalităţii
gina1203919.8K vistas
Caiet de lucru cu clientul in psihologia individuala por tarzan1a
Caiet de lucru cu clientul in psihologia individualaCaiet de lucru cu clientul in psihologia individuala
Caiet de lucru cu clientul in psihologia individuala
tarzan1a7K vistas

Similar a interviul psihologic

Ghid de interviu por
Ghid de interviuGhid de interviu
Ghid de interviuRatoi Raluca
294 vistas5 diapositivas
6. Com. verbala Tehnici de ascultare.ppt por
6. Com. verbala Tehnici de ascultare.ppt6. Com. verbala Tehnici de ascultare.ppt
6. Com. verbala Tehnici de ascultare.pptDIANAMIHAELASTANCU
267 vistas16 diapositivas
Consilierea-Psihopedagogica-in-Scoala.doc por
Consilierea-Psihopedagogica-in-Scoala.docConsilierea-Psihopedagogica-in-Scoala.doc
Consilierea-Psihopedagogica-in-Scoala.doccristinamanda
213 vistas12 diapositivas
Referat at 1 por
Referat at  1Referat at  1
Referat at 1mcmargit
1.4K vistas13 diapositivas
Prezentare comunicare por
Prezentare comunicarePrezentare comunicare
Prezentare comunicareasociatiaCRI
40.4K vistas57 diapositivas
Comunicarea.pptx por
Comunicarea.pptxComunicarea.pptx
Comunicarea.pptxElena Negotei
3.6K vistas62 diapositivas

Similar a interviul psihologic(20)

Consilierea-Psihopedagogica-in-Scoala.doc por cristinamanda
Consilierea-Psihopedagogica-in-Scoala.docConsilierea-Psihopedagogica-in-Scoala.doc
Consilierea-Psihopedagogica-in-Scoala.doc
cristinamanda213 vistas
Referat at 1 por mcmargit
Referat at  1Referat at  1
Referat at 1
mcmargit1.4K vistas
Prezentare comunicare por asociatiaCRI
Prezentare comunicarePrezentare comunicare
Prezentare comunicare
asociatiaCRI40.4K vistas
suport-de-curs-cercatari-de-marketing-8.ppt por DanielDragne1
suport-de-curs-cercatari-de-marketing-8.pptsuport-de-curs-cercatari-de-marketing-8.ppt
suport-de-curs-cercatari-de-marketing-8.ppt
DanielDragne15 vistas
Comunicarea eficienta - Cadru conceptual por Ioana Ghenciu
Comunicarea eficienta - Cadru conceptualComunicarea eficienta - Cadru conceptual
Comunicarea eficienta - Cadru conceptual
Ioana Ghenciu2.9K vistas
3. inteligenta emotionala lb romana por lauralucia13
3. inteligenta emotionala lb romana3. inteligenta emotionala lb romana
3. inteligenta emotionala lb romana
lauralucia13898 vistas
Consiliere psihologica por Aliona Rusu
Consiliere psihologicaConsiliere psihologica
Consiliere psihologica
Aliona Rusu154 vistas
Cabinet individual de psihologie por Condrea Iuliana
Cabinet individual de psihologieCabinet individual de psihologie
Cabinet individual de psihologie
Condrea Iuliana837 vistas
Comunicare cu adolescenţi şi tineriit. 2013 por Penelo Pe
Comunicare cu adolescenţi şi tineriit. 2013 Comunicare cu adolescenţi şi tineriit. 2013
Comunicare cu adolescenţi şi tineriit. 2013
Penelo Pe352 vistas
manual-psihologie-clinica-mihaela-minulescu por Florenta Preda
 manual-psihologie-clinica-mihaela-minulescu manual-psihologie-clinica-mihaela-minulescu
manual-psihologie-clinica-mihaela-minulescu
Florenta Preda7.5K vistas
85859729 suport-curs-consiliere-ps por Lavinia Stan
85859729 suport-curs-consiliere-ps85859729 suport-curs-consiliere-ps
85859729 suport-curs-consiliere-ps
Lavinia Stan6.4K vistas
Inteligenta emotionala por Rodica B
Inteligenta emotionalaInteligenta emotionala
Inteligenta emotionala
Rodica B147 vistas
Starea de bine a profesorilor por Rodica B
Starea de bine a profesorilorStarea de bine a profesorilor
Starea de bine a profesorilor
Rodica B18 vistas
Starea de bine a profesorilor por RodicaB1
Starea de bine a profesorilorStarea de bine a profesorilor
Starea de bine a profesorilor
RodicaB114 vistas
1-comunicareaeficienta-140526001359-phpapp01.pdf por mariana93739
1-comunicareaeficienta-140526001359-phpapp01.pdf1-comunicareaeficienta-140526001359-phpapp01.pdf
1-comunicareaeficienta-140526001359-phpapp01.pdf
mariana9373934 vistas

interviul psihologic

 • 1. SEMINARUL 6 INTERVIUL PSIHOLOGIC Reprezintă o formă particulară de informaţii, în care sunt implicaţi un intervievator (persoana care iniţiază şi conduce desfăşurarea interviului) şi unul/mai mulţi intervievaţi (persoane paricipante, de la care se urmăreşte să se obţină informaţii). Un interviu psihologic:  este planificat;  are un scop;  este controlat (intervievatorul intervine în discuţie pentru a împiedica digresiunile);  cele două părţi se află faţă în faţă;  numai intervievatul îşi face cunoscute părerile şi simţirile;  intervievatorul nu corectează nici o relatare făcută de intervievat. Utilizări ale interviului:  în context clinic – scop: descoperirea problemelor individului, pentru a-l ajuta; obţinerea informaţiilor necesare pentru stabilirea unui diagnostic psihologic şi/sau medical;  în cadrul organizaţiilor – poate fi interviu de selecţie, interviu de evaluare etc.  în activitatea de cercetare – pentru identificarea zonelor care merită a fi explorate în detaliu; validarea unor instrumente de măsurare; interpretarea rezultatelor. Interviul psihologic este o situaţie de schimb conversaţional între 2 persoane, cu scopul culegerii de informaţii într-un cadru specificat. Cadrul este definit de rolurile şi aşteptările persoanelor angajate în schimbl conversaţional şi de condiţiile în care se realizează întâlnirea: loc, durată, înregistrare/neînregistrare etc. Caracteristici ale interviului:  are întotdeauna un obiectiv explicit menţionat, putând avea loc doar dacă există un accord formulat explicit între cei doi protagonişti privind tema;  repetiţia întrebărilor este necesară şi indicată, permiţând să se verifice dacă interlocutorul este consecvent în răspunsurile sale şi putând evidenţia, uneori, noi informaţii;  doar psihologul pune întrebări;  psihologul este singurul care poate exprima interes faţă de un anumit aspect al realităţii subiectului sau ignoranţă, în scopul de a obţine informaţii noi de la subiect;  toate informaţiile conţinute în răspunsul respondentului trebuie să fie explicite;  interviul psihologic nu este un monolog, de calitatea întrebărilor depinzând calitatea răspunsurilor;
 • 2.  interviul psihologic nu este interogatoriu, scopul său fiind explicit şi acceptat, neputând încălca libertatea celui intervievat;  interviul psihologic nu este o dezbatere de idei, el presupunând acceptarea realităţii psihologice a celuilalt. Un interviu psihologic presupune: ♣ întâlnirea a două persoane – care are ca scop redarea puterii subiectului: puterea de a gândi singur, de a descoperi propriile soluţii la problemele sale. În cazul interviului cu scop psihodiagnostic, psihologul este investit de către subiect cu o anumită putere, prin faptul că poate influenţa prin diagnostic evoluţia ulterioară a subiectului. ♣ un context specific (cadru) – care are mai multe dimensiuni:  contextul fizic (spaţio-temporal), care se referă la distanţa spaţială şi la poziţionarea celor două persoane implicate;  cadrul temporal – care se referă la durata întâlnirii (între 15 şi 60 minute);  contextual psihosocial – se referă la faptul că fiecare dintre interlocutori vin în comunicare cu întreaga lor experienţă anterioară. Este important ca discursul unei persoane să fie interpretat doar în contextual particular în care a fost produs. ♣ un joc de relaţii emotive şi afective, cu jocuri de putere, de seducţie, rivalitate, opoziţie etc; în acest joc, sunt puse în joc mecanisme psihodinamice, de tipul proiecţiei, introiecţiei, identificării, empatiei, transferului şi contratransferului ♣ obiective:  psihodiagnostic;  selecţie şi recrutare; fiecare cu demersuri şi tehnici diferite.  consiliere şi terapie ♣ schimb structurat şi tactic de informaţii, necesitând o bună formare la nivelul tehnicilor (formulare şi adresare de întrebări, reformulare, abordare tactică etc.) şi comportamentelor (îmbunătăţirea capacităţii de observare, autocontrolul reacţiilor, flexibilitatea atitudinilor, creşterea adaptabilităţii). Tipuri de interviuri 1. Interviu nestructurat – întrebări cu răspunsuri deschise şi neconstruite în prealabil. Se fixează doar subiectele de abordat, formulând întrebările în timpul interviului, în funcţie de răspunsurile date. Ordinea temelor nu este fixată în prealabil. 2. Interviu structurat (sistematic, ghidat) – un plan de desfăşurare a subiectelor (ordine fixată). Ideile principale sunt identice pentru toţi cei intervievaţi şi sunt, în general, cu răspunsuri deschise. Se completează cu întrebări specifice. 3. Interviu puternic structurat – toate întrebările sunt fixate şi adresate în aceeaşi ordine. Majoritatea au răspunsuri închise.
 • 3. 4. Interviu puternic structurat standardizat – toate întrebările au răspunsuri închise (subiectul alege dintre răspunsuri construite de intervievator, cel mai potrivit răspuns). Tipurile 1 şi 2 sunt folosite predominant în interviurile clinice, urmărind descoperirea unor cauze ale comportamentului; tipurile 3 şi 4 se folosesc mai ales în interviurile de angajare. Atunci când îşi pregăteşte interviul, psihologul trebuie să decidă ce întrebări va adresa, în ce ordine, cât de multe detalii va solicita, durata interviului şi cuvintele pe care le va folosi în construirea întrebărilor. Există mai multe tipuri de întrebări: a) întrebări referitoare la experienţe/comportamente – solicită informaţii despre ce a făcut sau face respective persoană; răspunsurile vor conţine descrierea unor acţiuni, activităţi, comportamente observabile din trecut sau prezent. b) întrebări referitoare la opinii/valori – ajută la înţelegerea modului în care oamenii interpretează şi-şi construiesc o anumită imagine despre lucruri, inclusive despre ei înşişi; c) întrebări referitoare la sentimente/emoţii – vizează înţelegerea răspunsurilor emoţionale ale oamenilor, determinate de experienţele şi gândurile lor. Răspunsurile emoţionale au un caracter spontan şi dau informaţii relevante despre subiect. d) întrebări referitoare la cunoştinţe – culeg informaţii factuale. e) Întrebări referitoare la caracteristicile socio-demografice – prin intermediul lor, subiectul este introdus într-un grup social, se creează un cadru de referinţă pentru interpretarea răspunsurilor la celelalte întrebări. Întrebările se referă la vârstă, educaţie, ocupaţie, domiciliu, mobilitate. Pentru ca întrebările să obţină răspunsuri cât mai apropiate de realitatea subiectului, trebuie ca întrebările psihologului să fie bine formulate, fiecare întrebare fiind un stimul care are ca scop crearea sau generarea unui răspuns din partea persoanei intervievate. În acest scop, se recomandă întrebările deschise, clare, neutre şi singulare. Cu alte cuvinte, o întrebare “bună” trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: a) să fie cu adevărat deschisă, permiţând persoanei intervievate să răspundă în felul său specific; b) să conţină o singură idee, întrebările cu mai multe idei producând subiectului tensiune şi confuzie; c) să fie clare, pentru a evita disconfortul subiectului; d) să respecte neutralitatea psihologului. În ceea ce priveşte modalităţile de comunicare în cadrul interviului, este esenţială găsirea unui limbaj comun. Probleme apar atunci când psihologul şi cel intervievat nu înţeleg sau nu vorbesc aceeaşi limbă. De exemplu, atunci când există o mare diferenţă de nivel educaţional, cultural sau economic sau atunci cînd subiectul foloseşte un dialect care conţine multe regionalisme. Aici, flexibilitatea psihologului este pusă la încercare, el fiind cel care trebuie să se adapteze la subiect şi nu invers. Folosirea unui vocabular similar cu al pacientului este în folosul interviului. Multor pacienţi le lipseşte sofisticarea necesară pentru a înţelege ideile complexe psihologice. Este esenţial ca acestea să fie
 • 4. transpuse de psiholog în cuvinte şi fraze simple, pentru a putea fi înţelese de pacient. Dacă psihologul face anumite afirmaţii sau sinteze ale celor relatate de subiect, este bine ca el să ceară pacientului să le formuleze cu propriile cuvinte, pentru a se convinge că acestea au fost înţelese. Comunicarea non-verbală poate releva aspecte ale persoanei care scapă comunicării verbale. Totodată, psihologul trebuie să-şi controleze manifestările non-verbale care ar putea traduce plictiseală, oboseală, dezinteres s.a., pentru că ele sunt foarte rapid sesizate de pacient. Deoarece pacientul se proiectează în fiecare situaţie cu întreaga lui personalitate, se pot găsi indicii semnificative cu privire la conflictele şi atitudinile sale mai puţin conştiente. De obicei, se poate detecta tensiunea şi anxietatea pacientului urmărind spasmele musculare care apar în articulaţiile mersului, neastâmpărul în timp ce stă pe scaun, frângerea mâinilor, ciupirea feţei sau a buzelor, tresăririle, lipsa de atenţie, stânjeneala. Furia sau nepăsarea se menifestă în rigiditatea posturală, încleştarea pumnilor, lovirea tălpilor şi grimase în expresia facială. Entuziasmul şi surescitarea se manifestă similar prin atitudini comportamentale cu tentă expansivă. În ceea ce priveşte comportamentul nonverbal al psihologului, este ideal ca expresia sa facială să fie plăcută, relaxată şi necritică. Expresiile furioase sunt distructive pentru o bună relaţionare, la fel cum sunt ciupirea feţei, foitul pe scaun sau lovirea extremităţilor. Aprobarea prin mişcarea capului este bine folosită ca un semn că psihologul este foarte atent şi urmăreşte raţionamentul pacientului. Aceasta este însoţită adesea de vocalizări ca “a-ha”, “îhî”, “da”, “înţeleg”. Scuturarea capului este folosită doar ocazional, ca un semn de înţelegere simpatetică, atunci când pacientul vorbeşte despre suferinţa sa sau când psihologul vrea sa arate că nu îi place ce se petrece. În acest din urmă caz, expresia poate fi folosită şi de o uşoară vocalizare (“mm”, “hmm”). O expresie facială zâmbitoare este deseori folosită pentru a exprima acceptanţa şi aprobarea. Afirmaţiile subvocale sunt şi ele foarte importante pe parcursul interviului. Felul în care pacientul spune lucrurile este la fel de important ca şi ceea ce spune. Inflexiunile, intonaţiile, accentele, sublinierile, pauzele şi diferite emisiuni de sunete pot releva arii încărcate emoţional, pe care pacientul nu le poate exprima prin cuvinte. Pentru controlarea de către psiholog a situaţiei de interviu, este foarte importantă stăpânirea pauzelor, ca şi stăpânirea tăcerii. Pauzele în fluxul verbal pot apărea la orice pacient şi ele nu trebuie întrerupte. Ele sunt folosite de către pacient pentru a gândi la anumite idei. Totuşi, dacă ele se prelungesc prea mult, psihologul poate interveni pe mai multe căi: - repetarea ultimului sau ultimelor cuvinte folosite de pacient, cu aceeaşi intonaţie, cu o inflexiune mai mare sau prin reformularea sub forma unei întrebări; - reformularea a ceea ce a spus pacientul sub forma unei afirmaţii sau a unei întrebări; - punerea unei întrebări legate de materialul în discuţie pentru a stimula asociaţiile. Perioadele lungi de tăcere sunt rare în interivu. Când tăcerea persistă, este, de obicei, un semn de rezistenţă. Ea poate reflecta teama de a se dezvălui sau anxietatea determinată de activarea materialului
 • 5. conflictual refulat. Poate reprezenta o manieră masochistă de apărare sau un act ostil împotriva psihologului. Când tăcerea persistă, psihologul poate intervene pe una din următoarele căi: - să spună “hmm” sau “înţeleg” şi apoi să aştepte; - să repete şi să accentueze ultimul sau ultimele cuvinte rostite de pacient; - să repete şi să accentueze ultima frază rostită de pacient sau să o reformuleze sub forma unei întrebări; - să spună “si?” sau “dar?” cu un accent interogativ, ca şi cum trebuie să urmeze ceva; - dacă pacientul rămâne tăcut, psihologul poate spune “Îţi este greu să vorbeşti”, atrăgând astfel atenţia asupra blocajului; - dacă nu primeşte replică, psihologul poate face următoarea remarcă: “Mă întreb la ce te gândeşti?” - aceasta poate fi urmată de “Există motive pentru această tăcere”; - apoi, poate continua: “Poate că nu ştii ce să spui”, apoi “Poate că eşti supărat”; - dacă nu apare nici un răspuns, rezistenţa va putea fi atacată direct prin: “Poate îţi e frică să spui spui ce ai în minte” sau “Poate îţi e frică de reacţia mea dacă spui ce ai în minte”; - în cazuri rare, când pacientul rămâne totuşi tăcut, psihologul trebuie să respecte tăcerea acestuia şi să stea tăcut lângă el. În nici un caz, nu trebuie să manifeste furie, admonestându-l sau respingându-l. Există şi o serie de situaţii speciale în interviu, la care psihologul trebuie să aibă o reacţie adecvată. De exemplu: - dacă pacientul îi pune psihologului o întrebare personală, este important să se identifice motivul pentru care a pus această întrebare. Astfel, dacă pacientul întreabă: “Sunteţi căsătorit?”, psihologul poate răspunde: “Sunteţi curios în legătură cu mine”, apoi, dacă pacientul răspunde afirmativ, psihologul poate spune: “Credeţi că sunt căsătorit?”. Ca regulă generală, este mai bine să fim sinceri cu subiectul şi, după ce aflăm motivul pentru care a pus întrebarea, să-i răspundem cât mai direct posibil, dar de o manieră neutră din punct de vedere emoţional; - dacă pacientul se angajează în autoevaluări, făcând afirmaţii că: “Sunt un laş” sau “Sunt îngrozitor” sau “Sunt disperat”, psihologul nu are voie să-l aprobe. El poate întreba: “Ce vă face să crede i asta?”;ț - dacă subiectul continuă să facă doar conversaţie pe probleme de vreme, sport, evenimente politice etc., trebuie întrerupt: “Şi acum, să ne întoarcem la d-voastră”; - oricât ar fi de tentant, psihologul trebuie să se abţină să ofere pacientului sugestii directe, insistând ca acesta să le urmeze, să vorbească despre sine, despre realizările şi problemele sale.
 • 6. conflictual refulat. Poate reprezenta o manieră masochistă de apărare sau un act ostil împotriva psihologului. Când tăcerea persistă, psihologul poate intervene pe una din următoarele căi: - să spună “hmm” sau “înţeleg” şi apoi să aştepte; - să repete şi să accentueze ultimul sau ultimele cuvinte rostite de pacient; - să repete şi să accentueze ultima frază rostită de pacient sau să o reformuleze sub forma unei întrebări; - să spună “si?” sau “dar?” cu un accent interogativ, ca şi cum trebuie să urmeze ceva; - dacă pacientul rămâne tăcut, psihologul poate spune “Îţi este greu să vorbeşti”, atrăgând astfel atenţia asupra blocajului; - dacă nu primeşte replică, psihologul poate face următoarea remarcă: “Mă întreb la ce te gândeşti?” - aceasta poate fi urmată de “Există motive pentru această tăcere”; - apoi, poate continua: “Poate că nu ştii ce să spui”, apoi “Poate că eşti supărat”; - dacă nu apare nici un răspuns, rezistenţa va putea fi atacată direct prin: “Poate îţi e frică să spui spui ce ai în minte” sau “Poate îţi e frică de reacţia mea dacă spui ce ai în minte”; - în cazuri rare, când pacientul rămâne totuşi tăcut, psihologul trebuie să respecte tăcerea acestuia şi să stea tăcut lângă el. În nici un caz, nu trebuie să manifeste furie, admonestându-l sau respingându-l. Există şi o serie de situaţii speciale în interviu, la care psihologul trebuie să aibă o reacţie adecvată. De exemplu: - dacă pacientul îi pune psihologului o întrebare personală, este important să se identifice motivul pentru care a pus această întrebare. Astfel, dacă pacientul întreabă: “Sunteţi căsătorit?”, psihologul poate răspunde: “Sunteţi curios în legătură cu mine”, apoi, dacă pacientul răspunde afirmativ, psihologul poate spune: “Credeţi că sunt căsătorit?”. Ca regulă generală, este mai bine să fim sinceri cu subiectul şi, după ce aflăm motivul pentru care a pus întrebarea, să-i răspundem cât mai direct posibil, dar de o manieră neutră din punct de vedere emoţional; - dacă pacientul se angajează în autoevaluări, făcând afirmaţii că: “Sunt un laş” sau “Sunt îngrozitor” sau “Sunt disperat”, psihologul nu are voie să-l aprobe. El poate întreba: “Ce vă face să crede i asta?”;ț - dacă subiectul continuă să facă doar conversaţie pe probleme de vreme, sport, evenimente politice etc., trebuie întrerupt: “Şi acum, să ne întoarcem la d-voastră”; - oricât ar fi de tentant, psihologul trebuie să se abţină să ofere pacientului sugestii directe, insistând ca acesta să le urmeze, să vorbească despre sine, despre realizările şi problemele sale.