Publicidad

Új paradigma a vállalati képzés-fejlesztésben

7 de Dec de 2015
Publicidad

Új paradigma a vállalati képzés-fejlesztésben

 1. avagyhogyan lehetnek mindig jó embereink? Új paradigma a vállalati képzés-fejlesztésben Amunka és a tanulás integrációja Koltányi Gergely Senior Partner, LearningWorks
 2. avagyhogyan lehetnek mindig jó embereink? Harcolunk az idővel Van egy nagyproblémánk:
 3. avagyhogyan lehetnek mindig jó embereink? “at the moment of need” Egyre erősebb az rutin...
 4. avagyhogyan lehetnek mindig jó embereink? Petr Holecek - Lost balance Elveszett az egyensúly - gyorsa változás - sok az újinformáció - fogyóban vannaka “kész” emberek - ahagyományos képzési modellek akadozva működnek
 5. avagyhogyan lehetnek mindig jó embereink? frusztráció és a stressz Egyre növekszik a a komplex problémák megoldása közben
 6. avagyhogyan lehetnek mindig jó embereink? Új egyensúly:A munka ésa tanulás integrációja Asikeresszervezetekbemutatják:
 7. avagyhogyan lehetnek mindig jó embereink? Szereplők: A c é gve z e tők A köz é pve z e tők A m u n katár s ak A ké pz é s - fe j l e s z té s i s z ake m be r e k
 8. avagyhogyan lehetnek mindig jó embereink? Digitális technológiák Az eszközök: minden szinten,szinteminden...
 9. avagyhogyan lehetnek mindig jó embereink? Összetevők:
 10. avagyhogyan lehetnek mindig jó embereink? Önfejlesztő szervezet A kihívás: kialakításával apiaci alkalmazkodó- képesség javítása
 11. avagyhogyan lehetnek mindig jó embereink? Stratégiai változások Az úton: hozhatnak eredményt...
 12. avagyhogyan lehetnek mindig jó embereink? Szervezeti szint S tr até gia- vál tás R e n ds z e r e k biz tos ítás a T an u l ás tám ogatás a T u dás á ta dá s ös z tön z é s e Fe j l ődé s e l is m e r é s e Ö n fe j l e s z té s ös z tön z é s e Ur al n i a tu dás ár am l ás t K u l tú r avál tás
 13. avagyhogyan lehetnek mindig jó embereink? Vezetői szint Fe j l e s z tői s z e m l é l e t Mu n katár s ain ak fol yam atos fe j l ődé s é é r t fe l e l T ám ogatj a kol l é gái tan u l ás át, fe j l ődé s é t Fol ya m atos vis s z aj e l z é s t ad a fe j l ődé s r ől
 14. avagyhogyan lehetnek mindig jó embereink? Egyéni szint Ö n ál l ó fe j l ődé s ké pe s s é ge S z e m é l ye s tan u l ás i é s tu dás átadás i ké pe s s é ge it fe j l e s z ti Ö n fe j l e s z té s i r u tin t al akít ki s z e m é l ye s pr e fe r e n c i ái s z e r in t Me gos z tj a tu dás át m ás okkal
 15. avagyhogyan lehetnek mindig jó embereink? Együ ttm ű ködé s ké pe s s é ge Csapat szint T u dás m e gos z tás e r ős íté s e Együ ttm ű ködé s fe j l e s z té s e K öz ös tan u l ás ké pe s s é ge Új köz ös tu dás l é tr e h oz ás a
 16. avagyhogyan lehetnek mindig jó embereink? nehézségei Az átmenet A megújuló képzés-fejlesztés komplex és innovatívszakértelmetmegkívánó területté válik,szakemberhiányvan/lesz Képzés-fejlesztési vezetőipozícióra lesz szüksége minden érintettszervezetnek Stratégiaidöntésséválika kiszervezhetőség (ROI és infóbiztonság) Szervezetikultúraváltoztatást igényelaz irányítóiszerep megváltozása támogatói szerepre Munkavállalói képesség- fejlesztést igényel a technológiák bevezetése,az öniránytótanulás és a tudás- megosztás erősítése
 17. avagyhogyan lehetnek mindig jó embereink? Stratégiaitanácsadásés outsourcing Digitális képzés-fejlesztésimegoldások Személyestanulási-tudásátadási hatékonyságfejlesztése http://www.learningworks.hu
Publicidad