Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Mehuta ya madiri
Mehuta ya madiri
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 13 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

Mehuta ya madiri

 1. 1. THOBELA BARUTWANA
 2. 2. LEDIRI KE ENG?
 3. 3. LEDIRI Ke lentšu leo le laetšago modiro wo o dirwago ke sedirwa. Mohl Rata > o rata dijo Lebelela > lebelela kua!
 4. 4. MEHUTA YA MADIRI
 5. 5. 1. LENTIRI • Lona le bontšha gore modiro o dirwa ke yo mongwe godimo ga seboledi • Re le tseba ka hlogo ya n- pele ga lediri • Ge hlogo ya n- e hlomesetšwa pele ga lediri medumo yeo e bego e bitšwa ka boleta e fetoga yeo e bitšwago ka bothata. Mohlala N + loma= ntoma ( Thušang! O a ntoma) L > t
 6. 6. Lentiri • O seke wa ntebala gosasa Lebala > n + lebala = ntebala L > t N + hlaba = ntlhaba h > tlh
 7. 7. 2. LEDIRANI E bontšha gore batho/dilo di dirana se sengwe Re le bona ka moselana wa –an- Mohlala Nyal + an + a = nyalana Malešelana le Lesiba ba nyalana
 8. 8. Ledirani Dikgopolo di a thulana thulana > thul + an + a
 9. 9. 3. LEDIRELA • E bontšha gore tiro e direlwa yo mongwe • Le bonala ka moselana wa -el- Mohlala Apeela Ape-el-a Mokgadi o apeela Lesiba bogobe
 10. 10. Ledirela • Matome o tla go jela leoto • Matome o tla go jela lešela • Matome otla go jela bogobe • Matome o tla go jela mosadi
 11. 11. 4. LEDIRIŠIŠI • Le bonala ka moselana wa –išiš- • E bontsha gore modiro o a kgonthišišwa Mohl Nyaka – nyakišišisa Nyak + išiš + a Letseka le nyakišiša ka molato wo o diregilego.
 12. 12. Ke a leboga DIPOTŠIŠO?
 13. 13. Mošomo wa phapoši • Ngwala mehlala ya mehuta ya madiri ao re ithutilego ona. Mohuta o mongwe le o mongwe o be le mehlala ye 3 (12)

×