Publicidad

Llenguatge algebraic.pptx

24 de Feb de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Llenguatge algebraic.pptx

 1. El llenguatge algebraic Unitat 2
 2. Expressions algebraiques: monomis i polinomis
 3. Expressions algebraiques. Valor numèric Una expressió algebraica és una combinació de nombres, lletres i signes d’operacions. Exemples: a·b, 20x, 3a+b, v/t, -x+y, x2+2,... Quan substituïm cada lletra que forma l’expressió algebraica per un valor (el que sigui), l’expressió pren un valor numèric. Exemples: el valor numèric de 20x és 20 · 0 = 0, si x = 0 20 · 1 = 20, si x = 1 20 · 2 = 40, si x = 2, …. 📌 Estem escollint el valor de x, no buscant-lo!
 4. Monomis Un monomi és una expressió algebraica “sense sumes ni restes”, formada per la multiplicació d’un nombre per una o diverses lletres. Exemples: 7x, x2y, -4ab, -t, , 47a4, …. ⚠ Escrivim 7x, i no x7 o 7·x (no posem el punt, i el nombre va abans de la lletra) ⚠ No s’ha de confondre a+a=2a i a·a=a2. El primer vol dir “el doble de a” i el segon vol dir “el quadrat de a”. Pots comprovar que són coses diferents donant-li valors a ‘a’.
 5. Grau d’un monomi El grau d’un monomi és la suma dels exponents de les seves variables (les lletres). ⚠ Una lletra sense exponent, per exemple x, té grau 1 (és com si hi hagués un 1 amagat a dalt, però no l’escrivim) ⚠ Si el monomi no té variables, per exemple 4, el seu grau és 0 (no hi ha exponents) Exemples: el grau de ab és 1+1=2; el grau de 20x és 1; el grau de x2 és 2; el grau de m4n és 4+1=5;...
 6. Polinomis. Grau d’un polinomi Un polinomi és una expressió algebraica formada per sumes i restes de diferents monomis. Exemples: 3a+b, x2+2, 3x-y3, x4-7x3+23x-2, etcètera. El grau d’un polinomi és el grau màxim dels monomis que el formen. Exemples: - El grau de 3a+b és 1, perquè tant 3a com b són de grau 1 - El grau de x2+2 és 2, perquè x2 té grau 2, i 2 té grau 0, i el màxim de 0 i 2 és 2 - El grau de 3x-y3 és 3, perquè 3x té grau 1, -y3 té grau 3, i el màxim de 1 i 3 és 3 - El grau de x4-7x3+23x-2 és 4, perquè el grau màxim dels monomis que el formen és 4.
 7. Operacions i extracció de factor comú Com les lletres representen nombres, les operacions que podem fer amb elles són les mateixes, i compleixen les mateixes propietats que les operacions amb nombres normals. Només haurem de vigilar de no juntar coses que no es poden...
 8. Suma i resta Per sumar i restar expressions algebraiques, agrupem els termes semblants. - Què vol dir termes semblants? són els monomis que tenen les mateixes lletres i amb els mateixos exponents. Per tant, no podem agrupar x amb x2, o a amb b, les haurem de deixar separades. Exemples: x - 6 + y2 -3x +5y - 9 = -2x - 15 + y2 + 5y 2a +7b - ab - 2a2b + 6a - 12b = 8a - 5b - ab - 2a2b
 9. Producte (multiplicació). Propietat distributiva Per multiplicar expressions algebraiques utilitzem la propietat distributiva. Recordem-la: a(b + c) = ab + ac i a(b - c) = ab - ac Abans de seguir, comprovem que amb nombres funciona, potser així ens ho creiem més (ho pots provar amb altres nombres si encara no et convenç): Fent parèntesi primer: 2(7+4) = 2·11 = 22 Fent distributiva: 2(7+4) = 2·7 + 2·4 = 14 + 8 = 22
 10. Producte (multiplicació). Propietat distributiva Exemples: 3x(2x + 4) = 6x2 + 12x, perquè 3·2 = 6, x·x=x2, i 3·4=12 3(m + 2n - 9) = 3m + 6n - 27 k(2k + 17 - 3n) = 2k2 + 17k - 3kn També val si estan intercanviades (per la propietat commutativa): (2x + 4)3x = 6x2 + 12x (m + 2n - 9) · 3 = 3m + 6n - 27
 11. Producte (multiplicació). Propietat distributiva Compliquem-ho una mica: si les dues expressions estan entre parèntesis també funciona, però hem d’aplicar la distributiva tantes vegades com calgui: ● (a+3)(a+2) = a(a+2) + 3(a+2) = a2 + 2a + 3a + 6 Ara sumem (agrupem), i ens queda a2 + 5a + 6 Com a+3 té dos termes, apliquem la distributiva dues vegades. ● També es pot desenvolupar per l’expressió de la dreta: (a+3)(a+2) = (a+3)a + (a+3)·2 = a2 + 3a + 2a + 6 = a2 + 5a + 6 Fent-ho de les dues maneres dona el mateix.
 12. Producte (multiplicació). Propietat distributiva ● (m+2n+3)(n-1) = m(n-1) + 2n(n-1) + 3(n-1) = mn - m + 2n2 - 2n + 3n - 3 I agrupant, queda = mn - m + 2n2 + n - 3 Com m+2n+3 té tres termes, apliquem la distributiva tres vegades. ● En aquest cas, desenvolupant per (n-1) potser és més curt: (m+2n+3)(n-1) = (m+2n+3)n - (m+2n+3)·1 = mn + 2n2 + 3n - m - 2n - 3, I agrupant, queda el mateix que abans: mn + 2n2 + n - m - 3.
 13. Producte (multiplicació). Propietat distributiva Si hi ha més de dues expressions multiplicant-se, es van fent una per una. Exemple: n(n+2)(n+1) = Fent primer la multiplicació n(n+2) = (n2+2n)(n+1) = n2(n+1) + 2n(n+1) = n3 + n2 + 2n2 + 2n = n3 + 3n2 + 2n Fent primer la multiplicació (n+2)(n+1) = n[n(n+1) + 2(n+1)] = n(n2 + n + 2n + 2) = n(n2 + 3n +2) = n3 + 3n2 + 2n
 14. Extracció de factor comú Treure factor comú és just el contrari d’aplicar la propietat distributiva: volem reduir, recollir, d’alguna manera. ● Mirem què es repeteix en cada monomi que forma el polinomi. Aquest serà el factor comú ○ Factoritzem els nombres per veure si tenen algun factor comú (ex: 12 = 22 · 3) ○ Mirem quin és l’exponent més petit al que està elevat cada variable. ● Escrivim aquest factor comú ● Entre parèntesis, escrivim el que queda de cada monomi un cop tret el factor comú, i posem les sumes/restes que toquin entre els monomis. ● Podem comprovar que no ens hem equivocat aplicant la p. distributiva i veient que ens dóna el que teníem inicialment.
 15. Extracció de factor comú. Exemples ● 4z2 + 2z Es repeteix una z i un 2 (perquè 4 = 2·2) = 2z(2z + 1) Comprovem amb la distributiva: 2z · 2z + 2z · 1 = 4z2 + 2z ✓ ● 32xy2 + 24yz Com 32 = 25 i 24 = 23 · 3, de nombres es repeteix 23 = 8; de lletres només y = 8y(4xy + 3z) Comprovem amb la distributiva: 8y · 4xy + 8y · 3z = 32xy2 + 24yz ✓
 16. Divisió Hem de simplificar, igual que amb els nombres Exemple 32xy2 : 22yz = (2x2+2xy) : (x+y) = [2x(x+y)] : (x+y) = 2x ⚠ Observa que el resultat de dividir monomis (o polinomis) no sempre és un monomi o un polinomi. S’anomenen fraccions algebraiques… les veureu a 4t més a fons (espero)!
 17. Identitats notables
 18. De què estem parlant? ● Què és una identitat? En matemàtiques, és una igualtat que sempre és certa. Per exemple, x + x = 2x és una identitat, perquè funciona per qualsevol valor que li donem a x. ○ (Una equació, en canvi, és una igualtat que només és certa per certs valors de les variables) ● Per què identitats notables? Perquè són importants i útils en diversos contextos.
 19. Identitats notables Són aquestes tres igualtats: ● (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 ⇠ quadrat de la suma ● (a - b)2 = a2 - 2ab + b2 ⇠ quadrat de la resta o de la diferència ● (a + b)(a - b) = a2 - b2 ⇠ suma per diferència 📌 diferència vol dir ‘resta’ Veiem ara diverses maneres de demostrar o comprovar aquestes igualtats.
 20. Identitats notables. Quadrat de la suma Una manera de veure-ho és utilitzant la propietat distributiva: (a + b)2 = (a + b)(a + b) = a(a + b) + b(a + b) = a2 + ab + ab + b2 = a2 + 2ab + b2 Exemples: (x + 4)2 = x2 + 2·x·4 + 42 = x2 + 8x + 16 (3xy + 8)2 = (3xy)2 + 2·3xy·8 + 82 = 9x2y2 + 48xy + 64 (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
 21. Identitats notables. Quadrat de la suma També podem fer una interpretació geomètrica: En la imatge de la dreta, el costat del quadrat gran és a+b, per tant la seva àrea és (a+b)2, i aquest quadrat gran el podem dividir en un quadrat d’àrea a2, un altre d’àrea b2, i dos rectangles d’àrea a·b. Per tant, podem igualar l’àrea del quadrat gran i la suma de les àrees en què l’hem dividit… i obtenim la igualtat notable! Si et costa, fes un exemple numèric: per exemple, (3+2)2
 22. Recorda-ho: (a+b)2 NO és igual a a2+b2
 23. Identitats notables. Quadrat de la resta Una manera de veure-ho és utilitzant la propietat distributiva: (a - b)2 = (a - b)(a - b) = a(a - b) - b(a - b) = a2 - ab - ab - b·(-b) = a2 - 2ab + b2 ⚠ la b2 va en positiu! Exemples: (2x - 1)2 = (2x)2 - 2·2x·1 + 12 = 4x2 - 4x + 1 (2m - 3n)2 = (2m)2 - 2·2m·3n + (3n)2 = 4m2 - 12mn + 9n2 (a - b)2 = a2 - 2ab + b2
 24. Identitats notables. Quadrat de la resta També es pot fer una interpretació geomètrica: El quadrat taronja (de costat a-b) es pot obtenir a partir de: ● el quadrat gran (tota la figura, d’àrea a2) ● restar-li el rectangle rosa i verd, d’àrea a·b ● restar-li el rectangle lila i verd, d’àrea a·b ● sumar-li el quadrat verd, d’àrea b2, perquè l’hem restat dues vegades i hem de compensar Ens queda, per tant, (a-b)2 = a2 - ab - ab + b2 = a2 - 2ab + b2, que és la identitat notable! Si et costa, fes un exemple numèric: per exemple, (5 - 2)2
 25. Identitats notables. Suma per diferència Utilitzant la propietat distributiva: (a + b)(a - b) = a(a - b) + b(a - b) = a2 - ab + ab - b2 = a2 - b2 Exemples: (k + 3)(k - 3) = k2 - 9 (7t + 2)(7t - 2) = 49t2 - 4 (a + b)(a - b) = a2 - b2
 26. Identitats notables. Suma per diferència Interpretació geomètrica de la igualtat: Si et costa, fes un exemple numèric: per exemple, (4 + 2)(4 - 2)
Publicidad