TOÁN 8 - CTST - C1-B1-ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC NHIỀU BIẾN.pptx

T
Tài Liệu vnTài Liệu en Tài Liệu
BÀI 1: ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC
NHIỀU BIẾN
THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ
HỌC LIỆU
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy,
bảng phụ, máy chiếu
2. Học sinh: SGK, bảng nhóm.
Khởi động
Đơn thức và đa thức nhiều biến
Các phép toán với đa thức nhiều
biến
Hằng đẳng thức đáng nhớ
Phân tích đa thức thành nhân tử
Phân thức đại số
Cộng, trừ phân thức
Nhân, chia phân thức
CHƯƠNG I.
BIỂU THỨC
ĐẠI SỐ
Diện tích nền nhà là:
S = x.x + x.x + x.y + x.2
= 2x2 + xy + 2x
Biểu thức trên chứa các phép toán lũy thừa, cộng, nhân
Mục tiêu
Tính được giá
trị của đa thức
khi biết giá trị
của các biến.
Vận dụng
giải các bài
tập liên
quan.
Thực hiện thu gọn
đơn thức, đa thức
Nhận biết được
đơn thức, đa thức
nhiều biến.
Hình thành
kiến thức
1. ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC
Các biểu thức như ở nhóm A gọi là đơn thức.
Các biểu thức như ở nhóm A hoặc nhóm B gọi là đa thức
Các biểu thức như ở nhóm C không phải là đơn thức cũng không phải
là đa thức
Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến hoặc một
tích giữa các số và các biến.
Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi
là một hạng tử của đa thức đó
1. ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC
1. ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC
2. ĐƠN THỨC THU GỌN
Trả lời:
Hai kết quả đều đúng. Tuy nhiên kết quả của Tâm được viết
gọn hơn.
2. ĐƠN THỨC THU GỌN
Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến
mà mỗi biến chỉ xuất hiện một lần dưới dạng nâng lên lũy thừa với
số mũ nguyên dương.
Số nói trên gọi là hệ số, phần còn lại gọi là phần biến của đơn thức
thu gọn.
2. ĐƠN THỨC THU GỌN
Chú ý: (SGK trang 8)
a)Tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức (có hệ số
khác 0) gọi là bậc của đơn thức đó.
b)Một số khác 0 là đơn thức thu gọn, có hệ số bằng chính số đó
và có bậc bằng 0.
c)Đơn thức không (số 0) không có bậc
d)Khi viết đơn thức thu gọn ta viết:
+ Hệ số trước
+ Phần biến sau và các biến được viết theo thứ tự bảng chữ cái.
2. ĐƠN THỨC THU GỌN
Giải:
a)12x2y2; hệ số là 12, bậc là 4.
b) -2y2z; hệ số là -2, bậc là 3
c) x4y; hệ số là 1; bậc là 5
d) 5x2y4z4; hệ số là 5; bậc là 10.
3. CỘNG, TRỪ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
Trả lời:
a) 3x.y.x + x.2x.y = 3x2y + 2 x2y = (3 + 2) x2y = 5x2y
b) 3x.y.x - x.2x.y = 3x2y - 2 x2y = (3 – 2)x2y= x2y
3. CỘNG, TRỪ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
3. CỘNG, TRỪ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
Giải:
a) Hai đơn thức đồng dạng;
xy + (-6xy) = -5xy
xy - (-6xy) = 7xy
b) Hai đơn thức không đồng dạng.
c) Hai đơn thức đồng dạng;
-4yzx2 + 4x2yz = 0
-4yzx2 - 4x2yz = - 8x2yz
4. ĐA THỨC THU GỌN
a) Giá trị của A tại x = -2; y =
1
3
là 2
b)Giá trị của B tại x = -2; y =
1
3
là 2
Giá trị của hai đa thức tại x = -2; y =
1
3
bằng nhau.
Trả lời:
4. ĐA THỨC THU GỌN
Đa thức B không có hai hạng tử nào đồng dạng.
Ta nói B là một đa thức thu gọn.
Đa thức thu gọn là đa thức không chứa hai hạng tử nào
đồng dạng.
Chú ý: (SGK trang 10)
a) Biến đổi một đa thức thành đa thức thu gọn gọi là thu gọn đa
thức đó.
b)Để thu gọn đa thức, ta nhóm các hạng tử đồng dạng với nhau
và cộng các hạng tử đồng dạng đó.
c) Bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa
thức gọi là bậc của đa thức đó.
4. ĐA THỨC THU GỌN
4. ĐA THỨC THU GỌN
TOÁN 8 - CTST - C1-B1-ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC NHIỀU BIẾN.pptx
Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?
A. 2
12x y ; B. 1
( )
x y  ; C. 1 2x
 ; D.
5
2x
.
Câu 2: Biểu thức nào không phải là đa thức trong các biểu thức sau?
A.x2
– 5x +2 ; B. 2
2
xy x
 ; C. 2
4
x  ; D.
2
1
x
xy

.
Câu 3: Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức 2
3x yz
 ?
A. 3xyz
 ; B. 2
2
3
x yz ; C. 2
3
2
yzx ; D. 2
4x y .
Câu 4: Bậc của đa thức 5x2
y – 2xy2
– 2x + 4 là
A.3 B. 2 C. 1 D. 0
Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau:
TOÁN 8 - CTST - C1-B1-ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC NHIỀU BIẾN.pptx
Giải:
Bài tập 4 (SGK/11)
Tính giá trị của đa thức
P=3xy2 – 6xy + 8xz + xy2 – 10xz
tại x = -3; y = -
𝟏
𝟐
; z = 3
P=3xy2 – 6xy + 8xz + xy2 – 10xz
= (3xy2 + xy2) – 6xy + (8xz – 10xz)
= 4xy2 – 6xy – 2xz
Thay x = -3; y = −
1
2
; z = 3 ta có:
P = 4. (-3).( −
1
2
)2 – 6. (-3).(−
1
2
) – 2(-3).3
= 6
输入标题文本
1. Phân biệt đơn thức, đa thức nhiều
biến, cách thu gọn đơn thức, đa thức
3. Làm bài tập 1,2,3,5 trong SGK/
Trang 11
4. Đọc trước bài 2: Các phép toán
với đa thức nhiều biến
2. Xem lại các bài tập đã làm
At
Home
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1 de 26

Recomendados

[Math educare.com] giai tich ham nhieu bien-phep tinh vi phan ham nhieu bien_... por
[Math educare.com] giai tich ham nhieu bien-phep tinh vi phan ham nhieu bien_...[Math educare.com] giai tich ham nhieu bien-phep tinh vi phan ham nhieu bien_...
[Math educare.com] giai tich ham nhieu bien-phep tinh vi phan ham nhieu bien_...Nguyen Vietnam
53.9K vistas142 diapositivas
đề cương ôn tập và kiểm tra chương 2 phân thức toán 8 por
đề cương ôn tập và kiểm tra chương 2 phân thức toán 8đề cương ôn tập và kiểm tra chương 2 phân thức toán 8
đề cương ôn tập và kiểm tra chương 2 phân thức toán 8Hoàng Thái Việt
17.7K vistas7 diapositivas
PHAN TICH DA THUC THANH NHAN TU por
PHAN TICH DA THUC THANH NHAN TU PHAN TICH DA THUC THANH NHAN TU
PHAN TICH DA THUC THANH NHAN TU NGUYEN THANH CUONG
511 vistas11 diapositivas
Phu dao toan_8 por
Phu dao toan_8Phu dao toan_8
Phu dao toan_8khangnd82
420 vistas10 diapositivas
chuyen de dai so por
 chuyen de dai so chuyen de dai so
chuyen de dai so Toán THCS
578 vistas288 diapositivas
BÀI TẬP DẠY THÊM CẢ NĂM TOÁN 8 DÙNG CHUNG 3 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC, CHÂN TRỜI ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM CẢ NĂM TOÁN 8 DÙNG CHUNG 3 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC, CHÂN TRỜI ...BÀI TẬP DẠY THÊM CẢ NĂM TOÁN 8 DÙNG CHUNG 3 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC, CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM CẢ NĂM TOÁN 8 DÙNG CHUNG 3 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC, CHÂN TRỜI ...Nguyen Thanh Tu Collection
45 vistas446 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a TOÁN 8 - CTST - C1-B1-ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC NHIỀU BIẾN.pptx

Bài giảng chi tiết giải tích 1 07 2013 bo môn toán por
Bài giảng chi tiết giải tích 1 07 2013 bo môn toánBài giảng chi tiết giải tích 1 07 2013 bo môn toán
Bài giảng chi tiết giải tích 1 07 2013 bo môn toánLaurent Koscielny
3.8K vistas146 diapositivas
Chuyên đề Đẳng Thức và Bất đẳng thức - Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9 por
Chuyên đề Đẳng Thức và Bất đẳng thức - Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9Chuyên đề Đẳng Thức và Bất đẳng thức - Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9
Chuyên đề Đẳng Thức và Bất đẳng thức - Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9BOIDUONGTOAN.COM
290.3K vistas90 diapositivas
De cuong on tap chuong 2 dai so 8 3 por
De cuong on tap chuong 2 dai so 8 3De cuong on tap chuong 2 dai so 8 3
De cuong on tap chuong 2 dai so 8 3Toán THCS
163 vistas6 diapositivas
02 quy tich phuc p2 por
02 quy tich phuc p202 quy tich phuc p2
02 quy tich phuc p2Huynh ICT
74 vistas4 diapositivas
tổng hợp lý thuyết bài tập và đề ôn tập các chương toán 8 (2017) por
tổng hợp lý thuyết bài tập và đề ôn tập các chương toán 8 (2017)tổng hợp lý thuyết bài tập và đề ôn tập các chương toán 8 (2017)
tổng hợp lý thuyết bài tập và đề ôn tập các chương toán 8 (2017)Hoàng Thái Việt
41.2K vistas18 diapositivas
Luận văn: Định lý bézout và chiều ngược lại, HAY, 9đ por
Luận văn: Định lý bézout và chiều ngược lại, HAY, 9đLuận văn: Định lý bézout và chiều ngược lại, HAY, 9đ
Luận văn: Định lý bézout và chiều ngược lại, HAY, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
942 vistas50 diapositivas

Similar a TOÁN 8 - CTST - C1-B1-ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC NHIỀU BIẾN.pptx(20)

Bài giảng chi tiết giải tích 1 07 2013 bo môn toán por Laurent Koscielny
Bài giảng chi tiết giải tích 1 07 2013 bo môn toánBài giảng chi tiết giải tích 1 07 2013 bo môn toán
Bài giảng chi tiết giải tích 1 07 2013 bo môn toán
Laurent Koscielny3.8K vistas
Chuyên đề Đẳng Thức và Bất đẳng thức - Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9 por BOIDUONGTOAN.COM
Chuyên đề Đẳng Thức và Bất đẳng thức - Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9Chuyên đề Đẳng Thức và Bất đẳng thức - Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9
Chuyên đề Đẳng Thức và Bất đẳng thức - Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9
BOIDUONGTOAN.COM290.3K vistas
De cuong on tap chuong 2 dai so 8 3 por Toán THCS
De cuong on tap chuong 2 dai so 8 3De cuong on tap chuong 2 dai so 8 3
De cuong on tap chuong 2 dai so 8 3
Toán THCS163 vistas
02 quy tich phuc p2 por Huynh ICT
02 quy tich phuc p202 quy tich phuc p2
02 quy tich phuc p2
Huynh ICT74 vistas
tổng hợp lý thuyết bài tập và đề ôn tập các chương toán 8 (2017) por Hoàng Thái Việt
tổng hợp lý thuyết bài tập và đề ôn tập các chương toán 8 (2017)tổng hợp lý thuyết bài tập và đề ôn tập các chương toán 8 (2017)
tổng hợp lý thuyết bài tập và đề ôn tập các chương toán 8 (2017)
Hoàng Thái Việt41.2K vistas
Cđ giải hpt không mẫu mực por Cảnh
Cđ giải hpt không mẫu mựcCđ giải hpt không mẫu mực
Cđ giải hpt không mẫu mực
Cảnh16K vistas
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58 por lovestem
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58
lovestem10.1K vistas
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI CHUYỂN CẤP LÊN LỚP 10 MÔN TOÁN por Hoàng Thái Việt
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI CHUYỂN CẤP LÊN LỚP 10 MÔN TOÁNCHUYÊN ĐỀ ÔN THI CHUYỂN CẤP LÊN LỚP 10 MÔN TOÁN
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI CHUYỂN CẤP LÊN LỚP 10 MÔN TOÁN
Hoàng Thái Việt10.5K vistas
Phương trình và hệ phương trình por tuituhoc
Phương trình và hệ phương trìnhPhương trình và hệ phương trình
Phương trình và hệ phương trình
tuituhoc11.9K vistas
BG GT1.pdf por donnam23
BG GT1.pdfBG GT1.pdf
BG GT1.pdf
donnam237 vistas
CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ ÔN THI VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN por BOIDUONGTOAN.COM
CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ ÔN THI VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊNCHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ ÔN THI VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN
CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ ÔN THI VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN
BOIDUONGTOAN.COM42.3K vistas
Giao an dai so 8 hay por Tình Cát
Giao an dai so 8 hayGiao an dai so 8 hay
Giao an dai so 8 hay
Tình Cát308 vistas
Giao an dai so 8 hay por Tình Cát
Giao an dai so 8 hayGiao an dai so 8 hay
Giao an dai so 8 hay
Tình Cát787 vistas
thuvienhoclieu.com-GA-PP-KNTT-Bai-3-Luy-thua-voi-so-mu-tu-nhien-cua-mot-so-hu... por huyde5
thuvienhoclieu.com-GA-PP-KNTT-Bai-3-Luy-thua-voi-so-mu-tu-nhien-cua-mot-so-hu...thuvienhoclieu.com-GA-PP-KNTT-Bai-3-Luy-thua-voi-so-mu-tu-nhien-cua-mot-so-hu...
thuvienhoclieu.com-GA-PP-KNTT-Bai-3-Luy-thua-voi-so-mu-tu-nhien-cua-mot-so-hu...
huyde53 vistas
Giáo án đại số 8 học kì 1 ( 3 cột ) soạn theo 5 hoạt động trường học mới por Lê Hữu Bảo
Giáo án đại số 8 học kì 1 ( 3 cột ) soạn theo 5 hoạt động trường học mớiGiáo án đại số 8 học kì 1 ( 3 cột ) soạn theo 5 hoạt động trường học mới
Giáo án đại số 8 học kì 1 ( 3 cột ) soạn theo 5 hoạt động trường học mới
Lê Hữu Bảo2.1K vistas

Último

CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...Nguyen Thanh Tu Collection
12 vistas321 diapositivas
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... por
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...tcoco3199
5 vistas156 diapositivas
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... por
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...tcoco3199
10 vistas67 diapositivas
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx por
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxSo sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxlamluanvan.net Viết thuê luận văn
5 vistas103 diapositivas
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ... por
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...sividocz
9 vistas27 diapositivas
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfconghoaipk
158 vistas31 diapositivas

Último(20)

CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31995 vistas
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... por tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 vistas
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ... por sividocz
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
sividocz9 vistas
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk158 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... por sividocz
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
sividocz5 vistas
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... por tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... por sividocz
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
sividocz6 vistas
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...

TOÁN 8 - CTST - C1-B1-ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC NHIỀU BIẾN.pptx

 • 1. BÀI 1: ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC NHIỀU BIẾN
 • 2. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, bảng phụ, máy chiếu 2. Học sinh: SGK, bảng nhóm.
 • 4. Đơn thức và đa thức nhiều biến Các phép toán với đa thức nhiều biến Hằng đẳng thức đáng nhớ Phân tích đa thức thành nhân tử Phân thức đại số Cộng, trừ phân thức Nhân, chia phân thức CHƯƠNG I. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
 • 5. Diện tích nền nhà là: S = x.x + x.x + x.y + x.2 = 2x2 + xy + 2x Biểu thức trên chứa các phép toán lũy thừa, cộng, nhân
 • 6. Mục tiêu Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của các biến. Vận dụng giải các bài tập liên quan. Thực hiện thu gọn đơn thức, đa thức Nhận biết được đơn thức, đa thức nhiều biến.
 • 8. 1. ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC Các biểu thức như ở nhóm A gọi là đơn thức. Các biểu thức như ở nhóm A hoặc nhóm B gọi là đa thức Các biểu thức như ở nhóm C không phải là đơn thức cũng không phải là đa thức Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và các biến. Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó
 • 9. 1. ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC
 • 10. 1. ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC
 • 11. 2. ĐƠN THỨC THU GỌN Trả lời: Hai kết quả đều đúng. Tuy nhiên kết quả của Tâm được viết gọn hơn.
 • 12. 2. ĐƠN THỨC THU GỌN Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến mà mỗi biến chỉ xuất hiện một lần dưới dạng nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương. Số nói trên gọi là hệ số, phần còn lại gọi là phần biến của đơn thức thu gọn.
 • 13. 2. ĐƠN THỨC THU GỌN Chú ý: (SGK trang 8) a)Tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức (có hệ số khác 0) gọi là bậc của đơn thức đó. b)Một số khác 0 là đơn thức thu gọn, có hệ số bằng chính số đó và có bậc bằng 0. c)Đơn thức không (số 0) không có bậc d)Khi viết đơn thức thu gọn ta viết: + Hệ số trước + Phần biến sau và các biến được viết theo thứ tự bảng chữ cái.
 • 14. 2. ĐƠN THỨC THU GỌN Giải: a)12x2y2; hệ số là 12, bậc là 4. b) -2y2z; hệ số là -2, bậc là 3 c) x4y; hệ số là 1; bậc là 5 d) 5x2y4z4; hệ số là 5; bậc là 10.
 • 15. 3. CỘNG, TRỪ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG Trả lời: a) 3x.y.x + x.2x.y = 3x2y + 2 x2y = (3 + 2) x2y = 5x2y b) 3x.y.x - x.2x.y = 3x2y - 2 x2y = (3 – 2)x2y= x2y
 • 16. 3. CỘNG, TRỪ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
 • 17. 3. CỘNG, TRỪ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG Giải: a) Hai đơn thức đồng dạng; xy + (-6xy) = -5xy xy - (-6xy) = 7xy b) Hai đơn thức không đồng dạng. c) Hai đơn thức đồng dạng; -4yzx2 + 4x2yz = 0 -4yzx2 - 4x2yz = - 8x2yz
 • 18. 4. ĐA THỨC THU GỌN a) Giá trị của A tại x = -2; y = 1 3 là 2 b)Giá trị của B tại x = -2; y = 1 3 là 2 Giá trị của hai đa thức tại x = -2; y = 1 3 bằng nhau. Trả lời:
 • 19. 4. ĐA THỨC THU GỌN Đa thức B không có hai hạng tử nào đồng dạng. Ta nói B là một đa thức thu gọn. Đa thức thu gọn là đa thức không chứa hai hạng tử nào đồng dạng. Chú ý: (SGK trang 10) a) Biến đổi một đa thức thành đa thức thu gọn gọi là thu gọn đa thức đó. b)Để thu gọn đa thức, ta nhóm các hạng tử đồng dạng với nhau và cộng các hạng tử đồng dạng đó. c) Bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức gọi là bậc của đa thức đó.
 • 20. 4. ĐA THỨC THU GỌN
 • 21. 4. ĐA THỨC THU GỌN
 • 23. Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức? A. 2 12x y ; B. 1 ( ) x y  ; C. 1 2x  ; D. 5 2x . Câu 2: Biểu thức nào không phải là đa thức trong các biểu thức sau? A.x2 – 5x +2 ; B. 2 2 xy x  ; C. 2 4 x  ; D. 2 1 x xy  . Câu 3: Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức 2 3x yz  ? A. 3xyz  ; B. 2 2 3 x yz ; C. 2 3 2 yzx ; D. 2 4x y . Câu 4: Bậc của đa thức 5x2 y – 2xy2 – 2x + 4 là A.3 B. 2 C. 1 D. 0 Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau:
 • 25. Giải: Bài tập 4 (SGK/11) Tính giá trị của đa thức P=3xy2 – 6xy + 8xz + xy2 – 10xz tại x = -3; y = - 𝟏 𝟐 ; z = 3 P=3xy2 – 6xy + 8xz + xy2 – 10xz = (3xy2 + xy2) – 6xy + (8xz – 10xz) = 4xy2 – 6xy – 2xz Thay x = -3; y = − 1 2 ; z = 3 ta có: P = 4. (-3).( − 1 2 )2 – 6. (-3).(− 1 2 ) – 2(-3).3 = 6
 • 26. 输入标题文本 1. Phân biệt đơn thức, đa thức nhiều biến, cách thu gọn đơn thức, đa thức 3. Làm bài tập 1,2,3,5 trong SGK/ Trang 11 4. Đọc trước bài 2: Các phép toán với đa thức nhiều biến 2. Xem lại các bài tập đã làm At Home HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ