Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP xây dựng 179

Loan Nguyen
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY DỰNG 179
Sinh viên: Nguyễn Thị Loan
Lớp: ĐHKT – K3
GVHD: Th.S Đặng Thị Thúy
KẾT CẤU KHÓA LUẬN
LÝ LU N CHUNG V CH Đ TÀI CHÍNH, K TOÁN C A KẬ Ề Ế Ộ Ế Ủ Ế
TOÁN TI N L NG VÀ CÁC KHO N TRÍCH THEO L NGỀ ƯƠ Ả ƯƠ
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CP XÂY DỰNG 179
-- tên Công
Quy trình xây l p công trìnhắ
Giám đốc ký kết hợp đồng và thỏa thuận với khách hàng
Giám đốc chuyển hợp đồng xuống phòng quản lý dự án và xây dựng kỹ
thuật để xác định mức nguyên vật liệu cần thiết
Phòng kế toán tài chính có trách nhiệm xuất quỹ chi các mức chi phí hợp lý.
Phòng quản lý dự án chịu trách nhiệm thực thi dự án và giám sát dự án
Dự án hoàn thành thì bên kỹ thuật và giám đốc kiểm tra trước sau đó giao
cho khách hàng ký xác nhận
Khách hàng xác nhận và thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Phòng kế toán tài chính thu tiền và chịu trách nhiệm ghi sổ sách rõ ràng.
S đơ ồ
T ch c b máy qu nổ ứ ộ ả
lý
Phòng kế toán tài chính
Ban xây dựng
kỹ thuật hạ
tầng
Ban
quản
lý dự
án
Phòng quản lý dự án và
kỹ thuật hạ tầng
Xí nghiệp xây lắp, tổ xây lắp
Tổng Giám Đốc
S đơ ồ
T ch c b máy k toánổ ứ ộ ế
S đơ ồ
Trình t ghi s theo hìnhự ổ
th c Nh t Ký Chungứ ậ
Sổ nhật ký chung
Sổ cái
Báo cáo tài chính
Bảng cân đối phát
sinh
Bảng tổng
hợp chi tiết
Sổ chi tiết TK
Sổ quỹ
Chứng từ kế toán
Đối chiếu
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
S đơ ồ
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG 179
C c u lao đ ngơ ấ ộ
 Lãnh đạo Công ty: 1 người
 Phòng kỹ thuật: 1 người
 Phòng kế toán: 2 người
 Ban quản lý dự án: 1 người
 Bảo vệ: 1 người
 Lái xe : 1 người
 Xí nghiệp xây lắp: 33 người
 Tổng : 40 người ( tính đến 31/12/2014 chưa tính cả lao động thuê
ngoài)
 Thời gian làm việc: giờ hành chính và 5 ngày làm việc/ tuần được
nghỉ thứ 7 và chủ nhật.
 Lương cơ bản: từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng.
* Trình đ văn hóa, chuyênộ
môn:
+ Đ i h c, cao đ ng: 7 ng iạ ọ ẳ ườ
+ Ph thông: 33 ng iổ ườ
 * B c th bình quân: 3,54ậ ợ
Cách tính l ng và các kho n tríchươ ả
theo l ng t i doanh nghi pươ ạ ệ
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP xây dựng 179
Cách tính đóng các loại Bảo hiểm cho
người lao độngLuật BHXH số
71/2006/QH11
Các khoản
trích theo
lương
Doanh nghiệp
(%)
Người lao
động (%)
Cộng (%)
1. BHXH 18 8 26
2. BHYT 3 1,5 4,5
3. BHTN 1 1 2
4. Cộng (%) 22 10,5 32,5
Lương trích đóng các loại BH = Lương cơ bản = Lương tối thiểu
vùng x hệ số cấp bậc ( nếu không có bằng cấp thì dựa vào lương tối
thiểu do luật lao động quy định)
Ví dụ về cách tính lương và các loại BH
Lương thời gian: Lương của ông Nguyễn Đức Chiến, có hệ số lương cơ
bản là 3,65, các khoản khấu trừ của Ông Chiến như sau:
Phụ cấp chức vụ Giám đốc: 500.000 đ/ tháng và phụ cấp tiền ăn 460.000
đ
BHXH = 3,65 x 1.150.000 x 8% = 336.000 đ
BHYT = 3,65 x 1.150.000 x 1,5% = 63.000 đ
BHTN = 3,65 x 1.150.000 x 1% = 42.000 đ
 Tổng Cộng: 441.000 đ
Vậy lương ông Chiến là: (3,65 x 1.150.000)/23 x 23} + 500.000 + 460.000
– 441.000 = 4.719.000 đ
Lương khoán cho công nhân: Ông Nguyễn Quốc Việt (TTCN) đi làm
được 22 công trong tháng 12/2014 và với chức tổ trưởng thì ông được
phụ cấp 500.000 đ/tháng
Vậy lương của ông Việt (TTCN) = 22 x 196.936 + 500.000 = 4.832.592 đ
Ông Việt không được trợ cấp ăn trưa và đóng các loại BH
Trình tự hạch toán và lên sổ sách báo cáo
Công nhân
viên
K toánế
tr ng ho cưở ặ
t tr ngổ ưở
K toán tr ngế ưở
và th quủ ỹ
K toánế
tr ngưở
Giám đ cố
Thủ quỹ
Trình tự công việc kế toán tiền lương
Bảng chấm công tháng 12/2014 của bộ
phận văn phòng
Ghi chú: N: là nghỉ làm
+ : đi làm
CN và N vào thứ 7: Được nghỉ
Bảng thanh toán tiền lương tháng 12/2014
cho bộ phận văn phòng
Bảng chấm công T12/2014 của bộ phận công nhân
Ghi chú: N: là nghỉ làm
+ : đi làm
CN và N vào thứ 7: Được nghỉ
Bảng thanh toán tiền lương tháng 12/2014
cho bộ phận công nhân
Phiếu
chi
lương
Bảng tổng hợp trích nộp các loại BH
Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo
lương
Cách tính tr c p BHXHợ ấ
Trợ cấp BHXH cho người ốm đau sẽ là 75%
trên số tiền lương đóng BHXH.
Ví dụ: bà Ngô Thị Tuyết Trang nghỉ ốm 15
ngày thì tính BHXH sẽ là: (3 x 1.150.000)/23 x
75% x 15 = 1.687.500 đ
Kế toán sẽ căn cứ vào giấy khám chữa bệnh
của người nghỉ ốm để lập phiếu nghỉ hưởng
BHXH, lập bảng thanh toán BHXH
toán
Sơ đồ: Hạch toán kế toán tổng hợp tiền lương
Sơ đồ: Hạch toán các khoản trích theo lương
S Nh t Ký Chungổ ậ
S Cái TK 334ổ
3383(BHXH)
S Chi Ti t TK 3384(BHYT)ổ ế
3389(BHTN)
NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ
TOÁN TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG 179
Ưu Điểm 1
Trả lương theo hình thức phù
hợp với đặc thù của ngành
L ng theoươ
th i gianờ
L ng khoánươ
Sử dụng phần mềm kế toán Effect
Ưu Điểm 2
Ch đ k toán phù h pế ộ ế ợ
Chế độ kế toán theo QĐ
48 phù hợp với doanh
nghiệp
Sử dụng hình thức Nhật
Ký chung phổ biến
Cách hạch toán đúng
đắn, chính xác.
Ưu Điểm 3
B máy g n nhộ ọ ẹ
Bộ máy quản lý và
bộ máy kế toán gọn
nhẹ
Nhân viên có năng
lực đảm bảo công
việc.
Công việc được
phân công một cách
rõ ràng và có sự liên
Sử dụng vốn hiệu
quả. Không có tình
trạng nợ đọng kéo
dài.
Việc thanh toán, chi
trả rõ ràng, minh
bạch....
Ưu Điểm 4
Nh c Đi m 1ượ ể
Chưa đảm bảo
việc chấm công
chính xác.
Vì vẫn chấm
công bằng tay
và do một
người quản lý
Tr l ng b ng ti n m tả ươ ằ ề ặ
Tốn thời gian
Dễ nhầm lẫn,
sai sót
Chậm lương
Nh c Đi m 2ượ ể
S sách ch a đ m b oổ ư ả ả
Sổ sách ghi
ngược: Có trước
Nợ sau
Sổ Nhật ký
chung và sổ Cái
TK chưa đánh số
trang và số thứ tự
dòng
Nh c Đi m 3ượ ể
Ch a có ch đ cho công nhânư ế ộ
Chưa có chế độ BH
cho công nhân làm việc
trên 3 tháng ở công
trình
Chưa có phụ cấp ăn
trưa và chế độ thưởng
hợp lý cho công nhân
Chưa trích kinh phí
công đoàn
Nh c Đi m 4ượ ể
Ch a đ m b o đ nhân sư ả ả ủ ự
Công việc chỉ có mình
kế toán trưởng phụ trách
tất cả nên dễ sai sót và
chậm trễ công việc.
Chưa có kế toán tại công
trình
Chưa có đủ nhân công
xây dựng làm việc lâu
dài
Nh c Đi m 5ượ ể
S d ng máy ch m côngử ụ ấ
Gi i pháp 1ả
Tr l ng b ng chuy nả ươ ằ ể
kho nả
Gi i pháp 2ả
Xem lại lại phần mềm và ghi đầy
đủ các mục trên sổ sách
Gi i pháp 3ả
ĐÚNG
Đ Y ĐẦ Ủ
CHI TI TẾ
RÕ RÀNG
Có chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
cho công nhân theo quy định của Nhà nước
Gi i pháp 4ả
L p quậ ỹ
KPCĐ
Để có chế độ khen
thưởng
Để có chế độ thăm
hỏi, ốm đau CNV và
người thân
Tổ chức đi du lịch
hằng năm
Chế độ đào tạo
CNV...
Gi i pháp 5ả
Có chế độ khen thưởng cho công
nhân viên kịp thời, phù hợp
Gi i pháp 6ả
B sung thêm ngu n nhân l cổ ồ ự
Gi i pháp 7ả
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP xây dựng 179
Best wish for you
1 de 50

Recomendados

Slide Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xâ... por
Slide Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xâ...Slide Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xâ...
Slide Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xâ...Loan Nguyen
17.6K vistas50 diapositivas
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty... por
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty...Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty...
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty...Dạy làm kế toán thực tế tại lamketoan.edu.vn
43.8K vistas76 diapositivas
Đề tài: Kế toán tiền lương tại công ty thương mại vận tải, HAY por
Đề tài: Kế toán tiền lương tại công ty thương mại vận tải, HAYĐề tài: Kế toán tiền lương tại công ty thương mại vận tải, HAY
Đề tài: Kế toán tiền lương tại công ty thương mại vận tải, HAYDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
5.3K vistas75 diapositivas
báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương por
báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngbáo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngCông ty TNHH Nhân thành
276.1K vistas77 diapositivas
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công... por
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công...Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công...
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công...https://www.facebook.com/garmentspace
4.3K vistas77 diapositivas
Đề tài: Kế toán tiền lương tại công ty vật liệu xây dựng Mai Hiền, 9đ por
Đề tài: Kế toán tiền lương tại công ty vật liệu xây dựng Mai Hiền, 9đĐề tài: Kế toán tiền lương tại công ty vật liệu xây dựng Mai Hiền, 9đ
Đề tài: Kế toán tiền lương tại công ty vật liệu xây dựng Mai Hiền, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
3K vistas80 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tân... por
Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tân...Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tân...
Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tân...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
15K vistas89 diapositivas
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh ... por
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh ...Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh ...
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh ...https://www.facebook.com/garmentspace
2.2K vistas76 diapositivas
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương por
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lươngBáo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lươnggiangnham
477.4K vistas84 diapositivas
Đề cương chi tiết kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tt 200 mới... por
Đề cương chi tiết kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tt 200 mới...Đề cương chi tiết kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tt 200 mới...
Đề cương chi tiết kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tt 200 mới...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
10.6K vistas3 diapositivas
Đề tài: Kế toán lương và khoản trích theo lương tại công ty thương mại por
Đề tài: Kế toán lương và khoản trích theo lương tại công ty thương mạiĐề tài: Kế toán lương và khoản trích theo lương tại công ty thương mại
Đề tài: Kế toán lương và khoản trích theo lương tại công ty thương mạiDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
2K vistas94 diapositivas
Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán lương và các khoản trích theo lương por
Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán lương và các khoản trích theo lươngBáo cáo thực tập tổng hợp kế toán lương và các khoản trích theo lương
Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán lương và các khoản trích theo lươngYuukiTrinh123
46.1K vistas69 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương por giangnham
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lươngBáo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương
giangnham477.4K vistas
Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán lương và các khoản trích theo lương por YuukiTrinh123
Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán lương và các khoản trích theo lươngBáo cáo thực tập tổng hợp kế toán lương và các khoản trích theo lương
Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán lương và các khoản trích theo lương
YuukiTrinh12346.1K vistas
Công tác kế toán tại công ty tnhh duy tiến por Mạnh Hùng Trần
Công tác kế toán tại công ty tnhh duy tiếnCông tác kế toán tại công ty tnhh duy tiến
Công tác kế toán tại công ty tnhh duy tiến
Mạnh Hùng Trần19K vistas
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘC por Dương Hà
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘCKẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘC
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘC
Dương Hà32.8K vistas
Báo cáo thực tập tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần... por ngoc huyen
Báo cáo thực tập tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần...Báo cáo thực tập tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần...
Báo cáo thực tập tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần...
ngoc huyen25K vistas
Báo Cáo Thực Tập: Kế toán các khoản phải thu tại Cty [Hay 9 điểm] por Khotailieu - Kiều My
Báo Cáo Thực Tập: Kế toán các khoản phải thu tại Cty [Hay 9 điểm]Báo Cáo Thực Tập: Kế toán các khoản phải thu tại Cty [Hay 9 điểm]
Báo Cáo Thực Tập: Kế toán các khoản phải thu tại Cty [Hay 9 điểm]
Khotailieu - Kiều My10.9K vistas
đồ áN tốt nghiệp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ... por lâm Ngọc
đồ áN tốt nghiệp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ...đồ áN tốt nghiệp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ...
đồ áN tốt nghiệp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ...
lâm Ngọc18.5K vistas

Similar a Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP xây dựng 179

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ ph... por
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ ph...Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ ph...
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ ph...https://www.facebook.com/garmentspace
165 vistas44 diapositivas
NGHIÊN CỨU CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƢƠNG TẠI ... por
NGHIÊN CỨU CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƢƠNG TẠI ...NGHIÊN CỨU CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƢƠNG TẠI ...
NGHIÊN CỨU CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƢƠNG TẠI ...NuioKila
3 vistas40 diapositivas
Đề tài: Doanh thu, chi phí tại Công ty gia công cơ khí, HAY por
Đề tài: Doanh thu, chi phí tại Công ty gia công cơ khí, HAYĐề tài: Doanh thu, chi phí tại Công ty gia công cơ khí, HAY
Đề tài: Doanh thu, chi phí tại Công ty gia công cơ khí, HAYDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
90 vistas107 diapositivas
Đề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại công ty cơ khí Hoàng Tùng, 9đ por
Đề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại công ty cơ khí Hoàng Tùng, 9đĐề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại công ty cơ khí Hoàng Tùng, 9đ
Đề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại công ty cơ khí Hoàng Tùng, 9đDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
996 vistas107 diapositivas
Đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết... por
Đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết...Đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết...
Đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết...Thư viện Tài liệu mẫu
238 vistas107 diapositivas
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành p... por
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành p...Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành p...
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành p...Man_Book
5 vistas107 diapositivas

Similar a Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP xây dựng 179(20)

NGHIÊN CỨU CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƢƠNG TẠI ... por NuioKila
NGHIÊN CỨU CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƢƠNG TẠI ...NGHIÊN CỨU CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƢƠNG TẠI ...
NGHIÊN CỨU CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƢƠNG TẠI ...
NuioKila3 vistas
Đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết... por Thư viện Tài liệu mẫu
Đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết...Đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết...
Đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết...
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành p... por Man_Book
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành p...Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành p...
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành p...
Man_Book5 vistas
Báo cáo tập sự kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương por Luanvantot.com 0934.573.149
Báo cáo tập sự kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Báo cáo tập sự kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Báo cáo tập sự kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Báo cáo thực tập tổng hợp theo nhật ký chung por Dương Hà
Báo cáo thực tập tổng hợp theo nhật ký chungBáo cáo thực tập tổng hợp theo nhật ký chung
Báo cáo thực tập tổng hợp theo nhật ký chung
Dương Hà3.8K vistas
Tienluong por thuyhiep
TienluongTienluong
Tienluong
thuyhiep1.3K vistas
Kế toán tiền lương tại Công ty TNHH MTV Gia Đức por Dương Hà
Kế toán tiền lương tại Công ty TNHH MTV Gia ĐứcKế toán tiền lương tại Công ty TNHH MTV Gia Đức
Kế toán tiền lương tại Công ty TNHH MTV Gia Đức
Dương Hà41.1K vistas
Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán lương và các khoản trích theo lương por Thu Vien Luan Van
Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán lương và các khoản trích theo lươngBáo cáo thực tập tổng hợp kế toán lương và các khoản trích theo lương
Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán lương và các khoản trích theo lương
Thu Vien Luan Van548 vistas
Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân Cảng por luanvantrust
Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân CảngTổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân Cảng
Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân Cảng
luanvantrust65 vistas
Kế toán tổng hợp tại Công ty thương mại và sản xuất Chung Đức por luanvantrust
Kế toán tổng hợp tại Công ty thương mại và sản xuất Chung ĐứcKế toán tổng hợp tại Công ty thương mại và sản xuất Chung Đức
Kế toán tổng hợp tại Công ty thương mại và sản xuất Chung Đức
luanvantrust78 vistas

Último

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
13 vistas91 diapositivas
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...Nguyen Thanh Tu Collection
11 vistas359 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
22 vistas92 diapositivas
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... por
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...tcoco3199
5 vistas138 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
17 vistas83 diapositivas
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfconghoaipk
158 vistas31 diapositivas

Último(20)

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... por tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk158 vistas
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... por sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 vistas
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31995 vistas
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219508 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... por tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 vistas

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP xây dựng 179

 • 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 179 Sinh viên: Nguyễn Thị Loan Lớp: ĐHKT – K3 GVHD: Th.S Đặng Thị Thúy
 • 3. LÝ LU N CHUNG V CH Đ TÀI CHÍNH, K TOÁN C A KẬ Ề Ế Ộ Ế Ủ Ế TOÁN TI N L NG VÀ CÁC KHO N TRÍCH THEO L NGỀ ƯƠ Ả ƯƠ
 • 4. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CP XÂY DỰNG 179
 • 6. Quy trình xây l p công trìnhắ Giám đốc ký kết hợp đồng và thỏa thuận với khách hàng Giám đốc chuyển hợp đồng xuống phòng quản lý dự án và xây dựng kỹ thuật để xác định mức nguyên vật liệu cần thiết Phòng kế toán tài chính có trách nhiệm xuất quỹ chi các mức chi phí hợp lý. Phòng quản lý dự án chịu trách nhiệm thực thi dự án và giám sát dự án Dự án hoàn thành thì bên kỹ thuật và giám đốc kiểm tra trước sau đó giao cho khách hàng ký xác nhận Khách hàng xác nhận và thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng. Phòng kế toán tài chính thu tiền và chịu trách nhiệm ghi sổ sách rõ ràng. S đơ ồ
 • 7. T ch c b máy qu nổ ứ ộ ả lý Phòng kế toán tài chính Ban xây dựng kỹ thuật hạ tầng Ban quản lý dự án Phòng quản lý dự án và kỹ thuật hạ tầng Xí nghiệp xây lắp, tổ xây lắp Tổng Giám Đốc S đơ ồ
 • 8. T ch c b máy k toánổ ứ ộ ế S đơ ồ
 • 9. Trình t ghi s theo hìnhự ổ th c Nh t Ký Chungứ ậ Sổ nhật ký chung Sổ cái Báo cáo tài chính Bảng cân đối phát sinh Bảng tổng hợp chi tiết Sổ chi tiết TK Sổ quỹ Chứng từ kế toán Đối chiếu Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng S đơ ồ
 • 10. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG 179
 • 11. C c u lao đ ngơ ấ ộ  Lãnh đạo Công ty: 1 người  Phòng kỹ thuật: 1 người  Phòng kế toán: 2 người  Ban quản lý dự án: 1 người  Bảo vệ: 1 người  Lái xe : 1 người  Xí nghiệp xây lắp: 33 người  Tổng : 40 người ( tính đến 31/12/2014 chưa tính cả lao động thuê ngoài)  Thời gian làm việc: giờ hành chính và 5 ngày làm việc/ tuần được nghỉ thứ 7 và chủ nhật.  Lương cơ bản: từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng. * Trình đ văn hóa, chuyênộ môn: + Đ i h c, cao đ ng: 7 ng iạ ọ ẳ ườ + Ph thông: 33 ng iổ ườ  * B c th bình quân: 3,54ậ ợ
 • 12. Cách tính l ng và các kho n tríchươ ả theo l ng t i doanh nghi pươ ạ ệ
 • 14. Cách tính đóng các loại Bảo hiểm cho người lao độngLuật BHXH số 71/2006/QH11 Các khoản trích theo lương Doanh nghiệp (%) Người lao động (%) Cộng (%) 1. BHXH 18 8 26 2. BHYT 3 1,5 4,5 3. BHTN 1 1 2 4. Cộng (%) 22 10,5 32,5 Lương trích đóng các loại BH = Lương cơ bản = Lương tối thiểu vùng x hệ số cấp bậc ( nếu không có bằng cấp thì dựa vào lương tối thiểu do luật lao động quy định)
 • 15. Ví dụ về cách tính lương và các loại BH Lương thời gian: Lương của ông Nguyễn Đức Chiến, có hệ số lương cơ bản là 3,65, các khoản khấu trừ của Ông Chiến như sau: Phụ cấp chức vụ Giám đốc: 500.000 đ/ tháng và phụ cấp tiền ăn 460.000 đ BHXH = 3,65 x 1.150.000 x 8% = 336.000 đ BHYT = 3,65 x 1.150.000 x 1,5% = 63.000 đ BHTN = 3,65 x 1.150.000 x 1% = 42.000 đ  Tổng Cộng: 441.000 đ Vậy lương ông Chiến là: (3,65 x 1.150.000)/23 x 23} + 500.000 + 460.000 – 441.000 = 4.719.000 đ Lương khoán cho công nhân: Ông Nguyễn Quốc Việt (TTCN) đi làm được 22 công trong tháng 12/2014 và với chức tổ trưởng thì ông được phụ cấp 500.000 đ/tháng Vậy lương của ông Việt (TTCN) = 22 x 196.936 + 500.000 = 4.832.592 đ Ông Việt không được trợ cấp ăn trưa và đóng các loại BH
 • 16. Trình tự hạch toán và lên sổ sách báo cáo Công nhân viên K toánế tr ng ho cưở ặ t tr ngổ ưở K toán tr ngế ưở và th quủ ỹ K toánế tr ngưở Giám đ cố Thủ quỹ Trình tự công việc kế toán tiền lương
 • 17. Bảng chấm công tháng 12/2014 của bộ phận văn phòng Ghi chú: N: là nghỉ làm + : đi làm CN và N vào thứ 7: Được nghỉ
 • 18. Bảng thanh toán tiền lương tháng 12/2014 cho bộ phận văn phòng
 • 19. Bảng chấm công T12/2014 của bộ phận công nhân Ghi chú: N: là nghỉ làm + : đi làm CN và N vào thứ 7: Được nghỉ
 • 20. Bảng thanh toán tiền lương tháng 12/2014 cho bộ phận công nhân
 • 22. Bảng tổng hợp trích nộp các loại BH
 • 23. Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương
 • 24. Cách tính tr c p BHXHợ ấ Trợ cấp BHXH cho người ốm đau sẽ là 75% trên số tiền lương đóng BHXH. Ví dụ: bà Ngô Thị Tuyết Trang nghỉ ốm 15 ngày thì tính BHXH sẽ là: (3 x 1.150.000)/23 x 75% x 15 = 1.687.500 đ Kế toán sẽ căn cứ vào giấy khám chữa bệnh của người nghỉ ốm để lập phiếu nghỉ hưởng BHXH, lập bảng thanh toán BHXH
 • 25. toán Sơ đồ: Hạch toán kế toán tổng hợp tiền lương
 • 26. Sơ đồ: Hạch toán các khoản trích theo lương
 • 27. S Nh t Ký Chungổ ậ
 • 28. S Cái TK 334ổ
 • 30. S Chi Ti t TK 3384(BHYT)ổ ế
 • 32. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG 179
 • 33. Ưu Điểm 1 Trả lương theo hình thức phù hợp với đặc thù của ngành L ng theoươ th i gianờ L ng khoánươ
 • 34. Sử dụng phần mềm kế toán Effect Ưu Điểm 2
 • 35. Ch đ k toán phù h pế ộ ế ợ Chế độ kế toán theo QĐ 48 phù hợp với doanh nghiệp Sử dụng hình thức Nhật Ký chung phổ biến Cách hạch toán đúng đắn, chính xác. Ưu Điểm 3
 • 36. B máy g n nhộ ọ ẹ Bộ máy quản lý và bộ máy kế toán gọn nhẹ Nhân viên có năng lực đảm bảo công việc. Công việc được phân công một cách rõ ràng và có sự liên Sử dụng vốn hiệu quả. Không có tình trạng nợ đọng kéo dài. Việc thanh toán, chi trả rõ ràng, minh bạch.... Ưu Điểm 4
 • 37. Nh c Đi m 1ượ ể Chưa đảm bảo việc chấm công chính xác. Vì vẫn chấm công bằng tay và do một người quản lý
 • 38. Tr l ng b ng ti n m tả ươ ằ ề ặ Tốn thời gian Dễ nhầm lẫn, sai sót Chậm lương Nh c Đi m 2ượ ể
 • 39. S sách ch a đ m b oổ ư ả ả Sổ sách ghi ngược: Có trước Nợ sau Sổ Nhật ký chung và sổ Cái TK chưa đánh số trang và số thứ tự dòng Nh c Đi m 3ượ ể
 • 40. Ch a có ch đ cho công nhânư ế ộ Chưa có chế độ BH cho công nhân làm việc trên 3 tháng ở công trình Chưa có phụ cấp ăn trưa và chế độ thưởng hợp lý cho công nhân Chưa trích kinh phí công đoàn Nh c Đi m 4ượ ể
 • 41. Ch a đ m b o đ nhân sư ả ả ủ ự Công việc chỉ có mình kế toán trưởng phụ trách tất cả nên dễ sai sót và chậm trễ công việc. Chưa có kế toán tại công trình Chưa có đủ nhân công xây dựng làm việc lâu dài Nh c Đi m 5ượ ể
 • 42. S d ng máy ch m côngử ụ ấ Gi i pháp 1ả
 • 43. Tr l ng b ng chuy nả ươ ằ ể kho nả Gi i pháp 2ả
 • 44. Xem lại lại phần mềm và ghi đầy đủ các mục trên sổ sách Gi i pháp 3ả ĐÚNG Đ Y ĐẦ Ủ CHI TI TẾ RÕ RÀNG
 • 45. Có chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho công nhân theo quy định của Nhà nước Gi i pháp 4ả
 • 46. L p quậ ỹ KPCĐ Để có chế độ khen thưởng Để có chế độ thăm hỏi, ốm đau CNV và người thân Tổ chức đi du lịch hằng năm Chế độ đào tạo CNV... Gi i pháp 5ả
 • 47. Có chế độ khen thưởng cho công nhân viên kịp thời, phù hợp Gi i pháp 6ả
 • 48. B sung thêm ngu n nhân l cổ ồ ự Gi i pháp 7ả