Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Специфични езикови нарушения

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
1.2009.su.proect
1.2009.su.proect
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 18 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Специфични езикови нарушения (20)

Más de LogoMagika (20)

Anuncio

Специфични езикови нарушения

 1. 1. Специфични езикови нарушения Изготвил: Невена Илиева logomagika.alle.bg
 2. 2. Определение • Съгласно дефиницията, която дава A. Wetherby за специфичното езиково нарушение, то представлява значителни дефицити в езиковите умения, които не могат да се отдадат на когнитивни, моторни, сензорни или социоемоционални фактори. • Езиковата система е нарушена, когато езикът е различен по съдържание, форма, структура, значение и социална употреба от очаквания и асоцииран с възрастта и културната среда. logomagika.alle.bg
 3. 3. Определение Лицето със СЕН говори родния си език като зле научен чужд език. logomagika.alle.bg
 4. 4. Модели на изследване • Поведенчески модел – изследва лингвистичното поведение на индивида (особеностите на речта); • Медицински (невропсихологичен, клиничен модел) – изследва висшите корови функции; logomagika.alle.bg
 5. 5. Как различните теоретични модели обясняват СЕН? • Лингвистично – поведенчески теоретичен модел - езиковите нарушения са на съдържанието, на формата, на употребата, както и на нарушеното взаимодействие между компонентите на езика и на липса на взаимодействие. • Медицински теоретичен модел- езиково е нарушението на символното кодиране и декодиране, т.е. на формулирането и разбирането на езикови значения. logomagika.alle.bg
 6. 6. Дефицит в една или повече области от езиковата система (Bloom & Lahey, 1978): език форма съдържание употреба фонология морфология синтаксис семантика прагматика logomagika.alle.bg
 7. 7. Децата с трудности в езиковата форма (фонология, морфология, синтаксис): • Употребяват кратки и недобре комплектовани изрази – “телеграфна реч”, аграматизъм; • Обикновено не разбират напълно вербалните съобщения при добре запазен невербален интелект; • В речника им липсва дълбочина и вариативност; • Не успяват да овладеят сложните изречения и контактуват преимуществено с прости; • Затруднена е употребата на синтактичните и морфологичните правила; • Допускат фонологични неточности – грешно продуцират или заменят голям брой звукове. logomagika.alle.bg
 8. 8. При нарушено езиково съдържание (семантика) децата имат трудности при: • Разбирането и употребата на съществени категории думи и концепции;обобщени и абстрактни понятия; • Измерват съдържанието на вербалните съобщения с “тук и сега”; • Най-често употребяват предимно съществителните имена и глаголите; • Липсват или са редуцирани цели класове думи, особено тези, които изразяват място, вътрешна позиция, отрицание, време и количество; • Налице е прекалена употреба на прости класове думи и недостатъчна вариативност на информацията в езиковото съобщение. logomagika.alle.bg
 9. 9. Децата с нарушения в езиковата употреба (прагматика) • Не могат да отговарят адекватно на въпроси и не могат да изпълняват инструкции; • Използват стереотипни фрази; • Ехолалия; • Разбират само думи с конкретно значение и кратки изрази; • Поради несигурността при изпълнението на комуникативните роли те могат да прекъсват говорещия или да не отговарят на вербален стимул. • Такива деца се доверяват повече на жестовете, отколкото на устната реч като начин на задържане и привличане вниманието на слушателя. • Техните настроения или чувства могат да са неподходящи в контекста на ситуацията. Различават се от децата в аутистичния спектър по желанието за комуникация. logomagika.alle.bg
 10. 10. Класификация на езиковите нарушения по МКБ10 Разстройство на експресивната реч • Ограничено развитие на речника; Свръхупотреба на малък набор от общи думи; • Трудности в подбора на подходящи думи и техни заместители; • Къси изрази. Незряла структура на изречението, синтактични грешки - погрешна употреба или неспособност да се използват предлози, местоимения, глаголи и окончания; • Морфологични грешки - изпускане на окончания или представки в думата; • Неправилно свръх обобщение на правила; • Липса на плавност в свързване на изреченията при разказ. • Нарушено е развитието на всички подсистеми на езиковата система. Постепенно се наблюдава вторично изоставане в умственото развитие, в резултат на невъзможността мисленето да стане речево, а речта – осмислена. logomagika.alle.bg
 11. 11. Класификация на езиковите нарушения по МКБ10 Разстройство на рецептивната реч • Имат поведение на глухи деца, но адекватно реагират на неречеви стимули. Налице е повишен праг на слухова чувствителност, отсъствие на музикален слух и неспособност да се локализира източникът на звука. • Неспособността да се реагира при назоваване на познати имена (при отсъствие на невербални сигнали) на 1 годишна възраст; • Неспособност да се разпознаят поне няколко обичайни предмета на 18-месечна възраст; • Неспособност да се изпълнят прости общи инструкции на 2- годишна възраст; • В по-късна възраст неспособност да се разберат граматични структури (отрицание, въпроси, сравнения и др.), неразбиране на по-тънки аспекти на езика (интонация, жестове и други); • Повишена речева активност на фона на понижено внимание към речта на околните и отсъствие на контрол върху своята реч. logomagika.alle.bg
 12. 12. Етиология на СЕН • При по-голямата част от случаите тя е неустановена • Пре-, пери- и постнатални увреди на мозъчната кора • Наследствен фактор logomagika.alle.bg
 13. 13. Пренатален (вътреутробен) период • Вирусни и инфекциозни болести на майката • Интоксикации от различен произход (вкл. алкохолизъм и наркомании) • Радиационни облъчвания • Недохранване и авитаминоза • Други вредни токсични влияния • Многоплодна бременност • Психични заболявания на майката Всички тези фактори водят до увреди на мозъчната тъкан. logomagika.alle.bg
 14. 14. Перинатален период (по време на раждането) • Комплицирани раждания (асфиксия на плода – включително с хипоксия и смърт на мозъчни клетки) • Грешна акушерска интервенция (като следствие: черепно-мозъчни травми). logomagika.alle.bg
 15. 15. Постнатален период (след раждането) • Тежки вирусни и инфекциозни заболявания на кърмачето (менингит, енцефалит) • Травми на главата • Недохранване • Авитаминоза • Вредни лъчения • Интоксикации • Генетични фактори • Психосоциално стимулиране на средата • Полиетиологични нарушения – причините са в процес на изясняване. logomagika.alle.bg
 16. 16. Етиология - извод • Няма еднозначен отговор какво причинява специфичните езикови нарушения. • Предполага се, че езиковите нарушения на развитието се дължат на полиетиологични фактори (комплекс от причини). • Все още причините са в процес на изясняване и изследване от науката. logomagika.alle.bg
 17. 17. Библиография 1. Георгиева, А., За терминологията в логопедията: І. Базови категории, В:сп.“Специална педагогика”, София, септември/1996; 2. Георгиева, А., Теоретични модели на езиковите нарушения, сп.“Специална педагогика”, София, юни/1996; 3. Световна здравна организация, Международна класификация на болестите, Х ревизия. Глава V: Психични и поведенчески разстройства. Клинични описания и диагностични указания, София, 2003, с. 200-202 logomagika.alle.bg
 18. 18. Благодаря за вниманието! logomagika.alle.bg

×