Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Tipología textual 3rB equemes.pptx

  1. Tipología textual
  2. Text narratiu Propietats del text narratiu Intenció comunicativa: Narrar, explicar, relatar… Estructura: Plantejament, nus, desenllaç Funció del llenguatge: Referencial i poètica Registre: Estàndard i literari Elements del text narratiu Personatges Espai Temps Punt de vista Característiques Abundància de verbs d’acció Diversitat de temps verbals (pretèrit perfecte i indefinit) Connectors cronològics Adverbis de lloc Pronominalització en tercera persona Figures retòriques (si és literari) Exemples Novel·les, contes, notícies periodistiques, camoncs, textos d’històries, biografies, etc.
  3. Text descriptiu Propietats del text narratiu Intenció comunicativa: Descriure Estructura: ordenat De dalt a baix, de baix a dalt, de general a concret, de concret a general, de dins a fora, de fora a dins. Funció del llenguatge: Referencial i poètica Registre: Estàndard i literari Elements del text descriptiu Topografia Prosopografia Etopeia Retrat Autoretrat Caricatura Característiques Predomini d’adjectius i substantius Abundància d’enumeracions Preposicions i adverbis de lloc Formes verbals en present i pretèrit imperfet Preguntes retòriques u llenguatge suggestiu Adverbis de manera Connectors espacials Ús de verbs copulatius i de pertinença. Exemples Novel·les, cartes, guies turístiques, reportatges, etc.
  4. Text conversacional Propietats del text narratiu Intenció comunicativa: Dialogar, conversar, interactuar... Estructura: ordenat Salutació, preparació del tema, desenvolupament del tema, comiat. Funció del llenguatge: Expressiva, referencial, conativa, fàtica. Registre: Estàndard i Col·loquial Tipus de conversa Conversa formal Conversa informal Estils de conversa Estil directe Estil indirecte Característiques Frases breus Prefereix la juxtaposició o la coordinació per damunt de la subordinació Diversitat d’entonacions Frases inacabades Interjeccions, interrogacions i elisions Onomatopeies No norma lingüística i social (paraulotes, renecs, barbarismes...) Díctics Lèxic poc precís (paraules comodí) Formules d’estructuració de l’escrit Mots que comproven l’eficàcia de la interacció Exemples Diàlegs de contes i novel·les, peces teatrals, entrevistes, etc...
  5. Text instructiu Propietats del text narratiu Intenció comunicativa: Donar consells instruccions, orientar, etc. Estructura: ordenat Explicació d’objectius, estructura, passos a seguir, material necessari... Funció del llenguatge: Referencial i conativa Registre: Estàndard Característiques Ús de la 2a persona gramatical, tant del singular com del plural. Modalitat oracional: imperativa Verbs en imperatiu i present de subjuntiu Expressions d’obligació (caldre o haver de...) Sintaxi amb frases simples i curtes Lèxic precís, concís, entenedor i adequat al interlocutor Ús d’adverbis i locucions adverbials de manera, proposicions + sn, oracions introduïdes per nexes modals, gerundis, etc. Ús d’imatges per ajudar a aclarir possibles dubtes Ús de connectors Llistat d’elements, peces o ingredients. Exemples Receptes, instruccions d’ús, normes de seguretat, etc.
  6. Text predictiu Propietats del text narratiu Intenció comunicativa: Anticipar fets futurs. Estructura: ordenat Temporització, hipòtesi, arguments, conclusions Funció del llenguatge: Referencial i conativa Registre: Estàndard Característiques El futur com a forma verbal predominant Altres temps verbals com el condicional, el present d'indicatiu i de subjuntiu. Abundància d’adverbis o expressions de temps. Ús de connectors de condició Elements i estructures que manifesten possibilitat Exemples Previsions meteorològiques, horòscops, pressupostos, esports...
  7. Text expositiu Propietats del text narratiu Intenció comunicativa: Informar i transmetre coneixements Estructura Introducció Desenvolupament: Descripció o enumeració Seqüència Causa- conseqüència Comparació Problema- solució Coenda Funció del llenguatge: Referencial Registre: Estàndard i cinetificotècnic Característiques Selecció lèxic precís i clar, denotatiu, que permet exposar continguts de manera objectiva i exacta. Presència abundant de SN. Abundància de noms i verbs abstractes. Ús del present en verbs que té valor atemporal Presència d’adjectius i adverbis especificatius. Ús de connectors necessaris per establir relacions lògiques entre idees Sintaxi senzilla per elaborar textos entendors Exemples Libres de text, articles divulgatius, diccionaris, conferències., etc.
  8. Text argumentatiu Propietats del text narratiu Intenció comunicativa: Afirmar o negar, argumentar, demostrar, persuadir, dissuadir... Estructura Introducció Tesi Argumentació: Fets, arguments, contraarguments,i opinions. Conclusió Funció del llenguatge: Conativa o referencial Registre: Estàndard Classificació Argumentació deductiva Argumentació inductiva Característiques Lèxic clar i precís Expressions per expressar acord i opinions i desacords Ús nexes i connectors per ordenar idees i enllaçar diferents parts del text: d’ordre, d’aclariment i per destacar, d’exemplificació, per reprendre un tema, per continuar o començar un tema i per concloure. Citacions Interrogacions retòriques Ús en molts àmbits: socials, acadèmic, literari, cartes, etc. Exemples Converses, debats, articles d’opinió, anuncis, etc.
  9. Text persuasiu Propietats del text narratiu Intenció comunicativa: Convèncer, persuadir... Estructura: Presentació, desenvolupament d’arguments, conclusió Funció del llenguatge: Conativa, poètica, referencial i fàtica. Registre: Estàndard Elements del text L’emissor d’un discurs es dirigeix a un receptor concret., on s'exposen situacions i soluciona que cal emprendre per arribar a l’objectiu. S’hi fan promeses i s’apel·la a les emocions i sentiments de l’emissor Pretén provocar una reacció al receptor perquè faci alguna cosa. Característiques Frases curtes i persuasives Ordres en imperatiu Pronoms de segona persona Jocs de paraules basats en la polisèmia i els dobles sentits. Recursos literaris Frases fetes S’apel·la a les emocions i als sentiments. Exemples Textos publicitaris, propaganda electoral, avisos per als veïns d’una escala, etc.
Publicidad