Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Metsähallituksen METI-tilastointi - Mervi Heinonen

174 visualizaciones

Publicado el

Luken Tilastopalvelut -asiakastilaisuus Helsingissä 27.1.2017

Publicado en: Ciencias
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Metsähallituksen METI-tilastointi - Mervi Heinonen

 1. 1. 26.1.2017 1 Metsähallituksen METI-tilastointi Luken metsätilastojen asiakastilaisuus 27.1.2017 Mervi Heinonen, Metsähallitus Luontopalvelut
 2. 2. 26.1.2017 2 Metsähallitus toimittaa valtaosan METI-aineistosta METI-laskelmien mukaisista suojelluista metsistä on valtion mailla noin 87 %, koostuu • Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien taseeseen kuuluvista lakisääteisistä suojelualueista, joista tiedot toimittaa Luontopalvelut (JHT, valtion budjettirahoitus) • Metsähallituksen tuottovaateen alaiseen peruspääomaan sisältyvien talousmetsien suojelu- ja muista rajatuista erityisalueista, joista tiedot toimittaa Metsätalous Oy eli • Natura-alueista (toteutus muu kuin Lsl) sekä metsälain 10§alueista • Luonnonvarasuunnittelun, alue-ekologisen tarkastelun tai muiden prosessien maankäyttöpäätöksiin perustuvista erityisistä monimuotoisuuskohteista • Nämä vastaavat Metsähallituslain edellyttämien YYV:n monimuotoisuuskohteita sekä • Biodiversiteettisopimuksen tarkoittamia muita tehokkaita aluelähtöisiä suojelukeinoja ”other effective area-based conservation measures” (OECM sites) • Forest Europe’n suojeltujen metsien määrittelyä
 3. 3. 26.1.2017 3 Metsähallitus toimittaa tiedon suojelualueista Lakisääteiset suojelualueet sisältävät valtaosan suojelluista metsistä • 1,3 Mha (6,6 %) metsämaasta = 86 % suojellusta metsämaasta ja • 2,4 Mha (10,6 %) metsä + kitumaasta = 88 % suojellusta metsästä • Metsähallitus toimittaa tiedot kaikista lakisääteisistä suojelualueista, jotka on viety Suojelualuetietojärjestelmään (SATJ), mukana maa- ja vesialue • Valtion maiden ja yksityismaiden luonnonsuojelulakiin perustuvat luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojelualuevaraukset, ml. luontotyyppien ja lajien rajauspäätökset (LsL 29-30, 47§), (maakunta)kaavojen SL-varaukset • Erämaalakiin perustuvat erämaa-alueet, ulkoilulakiin perustuvat valtion retkeilyalueet • Muulla lainsäädännöllä toteutettavat Natura-alueet • Vesilailla toteutettavat (osa-)alueet kattavat ylivoimaisesti suurimman pinta-alan • Metsälakiin ja/tai maa-aineslakiin perustuvat (osa-)alueet > lupaharkinta • Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat (osa-)alueet > lupaharkinta • Pinta-alaosuuksia hankala laskea, koska toteutusgeometria puuttuu osittain
 4. 4. 26.1.2017 4 Suojelualueet (”protected areas”) eli luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet muissa tilastoissa Suomen virallinen tilasto (SVT) • Tilastokeskus vastaa • Pinta-aloissa mukana myös vesialueet, esitetään tilastossa eriteltynä Euroopan kansallisten suojelualueiden tietokanta, Common Database on Designated Areas (CDDA) • Euroopan ympäristökeskus EEA vastaa; tiedot kokoaa Metsähallitus ja lähettää SYKE • IUCN:n suojelualueluokitus (protected area management categories) Maailman suojelualuetietokanta, World Database on Protected Areas (WDPA) • World Conservation Monitoring Centre, UNDP-WCMC vastaa • Perusteena IUCN:n suojelualuemääritelmä > kansallinen tulkinta työryhmässä 2013 • EEA toimittaa tiedot myös Natura 2000 -verkostosta > kansainvälinen tulkinta
 5. 5. 26.1.2017 5 Natura-alueet vs. luonnonhoito- ja metsätaloustoimet • Ei hakkuita, mutta luonnonhoidolliset toimet mahdollisia, jos suojeluperusteiden suojelutavoitteet edellyttävät • LsL:lla toteutettavat > LsL:n yleiset säännökset (13-14, 17a sekä 68§) • Erämaa-alueet > lakisääteinen hoito- ja käyttösuunnitelma, YM vahvistus (LsL 68§) • Muilla (osa)alueilla rajoitus perustuu luonto- tai lintudirektiivien Natura-aluekohtaisiin suojeluperusteisiin (luontotyyppejä ja/tai lajeja, inventointi LP-MT yhteistyössä), mikä poikkeaa LsL:n koko luonnonsuojelualuetta koskevista yleisistä rauhoitussäännöksistä • Varovaiset hakkuut mahdollisia, edellyttäen etteivät Natura-alueen suojelu- perusteiden suojelutaso ja -tavoitteet vaarannu = heikennyskielto (LsL 64a§) • Ulkoilulaki > valtion retkeilyalueet > lakisääteinen hoito- ja käyttösuunnitelma (LsL 68§) • Metsälaki, maa-aineslaki, maankäyttö- ja rakennuslaki > metsänkäyttöilmoitus, lupamenettely (tarvittaessa Natura-arviointi, LsL 65§), sopimusmenettely • Metsätalous Oy:n hallinnassa oleva näin toteutettava Naturan maapinta-ala kattaa lakisääteisten suojelualueiden metsämaa-alasta < 2 %
 6. 6. 26.1.2017 6 Talousmetsien monimuotoisuuskohteet Ensisijaisena tavoitteena monimuotoisuuden turvaaminen, johdon maankäyttöpäätös • Pohjois-Suomen monimuotoisuuskohteet = 77 % kaikista suojelluista monimuotoisuuskohteista (74% metsämaan suojelluista monimuotoisuuskohteista) = pääosin valtionmaita • Vuosittainen YYV-raportointi MMM:lle ja lähiaikoina kohteet nähtävissä Retkikartta.fi-palvelussa • Erityiset monimuotoisuuskohteet • Ei metsätalouskäyttöä, mutta luonnonhoidolliset toimet voivat olla mahdollisia, jos suojelutavoitteet edellyttävät • Suojelumetsät ja -suot, METSO-, dialogi-, Metsä-Lappi- alueet = valtaosa pinta-alasta • Metsähallituksen ympäristöoppaan mukaiset muut luontokohteet (ns. ydinalueet) • Muut monimuotoisuuskohteet • Rajoitettu metsätalouskäyttö mahdollista siten, etteivät suojeluarvot ja -tavoitteet vaarannu • Metsähallituksen ympäristöoppaan mukaiset ekologiset yhteydet ja • muut rajatut monimuotoisuuden erityisalueet (esim. suojelualueiden ja luontokohteiden läheisyydessä), METSOn ennallistamiskohteet ym.
 7. 7. 26.1.2017 7 Suojellut metsät kansainvälisissä tilastoissa Euroopan metsäministerikonferenssin puitteissa laaditaan metsien tilan raportti ”State of Europe’s Forests” (MCPFE, nykyisin FOREST EUROPE) • Monimuotoisuustavoitteiden yhtenä seurantaindikaattorina suojellut metsät eli Protected forests, määritelmä: ”Area of forest and other wooded land protected with the aim of conserving biodiversity…” • Viimeisimmässä ohjeistuksessa (2010) suojellun metsäalueen kriteerit lähellä IUCN:n periaatteita: • Lakisääteinen (tai vastaava) perusta • Pitkäaikainen sitoumus • Selkeä maantieteellinen aluerajaus • Rajaukselle olemassa määrittely monimuotoisuuden suojelemiseksi. • Viimeisin raportti 2015, Suomen tiedot koottu Metlassa erillisselvityksenä VMI:n perusteella • Jatkossa tavoitteena on, että laskenta vastaisi METI-tilastoinnin periaatteita.
 8. 8. 26.1.2017 8 Metsähallitus toimittaa valtaosan METI-aineistosta • Suojeltujen metsien lisäksi metsien luontoarvojen suojelua tukevien erityisalueiden tiedot (= muut YYV-kohteet) • Virkistys-, erämaa- ja porotalous-, riista-, maisema-alueita • METI-tilastossa mukana, mutta ei lasketa suojeltuihin metsiin • Yhteensä < 2 % metsämaan kokonaisalasta • Metsäala on laskettu inventoidun maaluokan mukaisesti (metsämaa+kitumaa) • Kitumaan osalta METI-tilastoon sisällytetty vain erityiskohteina rajatut alueet • VMI:n yhteydessä tehtyjen laskelmien mukaan Suomen metsämääritelmän ja FAO:n määritelmän mukaisen metsän kokonaisalan välillä on eroa n. 3 %
 9. 9. 26.1.2017 9 www.facebook.com/metsahallitus www.twitter.com/metsahallitus www.metsa.fi

×