Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö 

Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)Senior Specialist, Executive Communication at Natural Resources Institute Finland (Luke)
1
Miksi tarvitaan korvaajaa
turpeelle?
Tuula Jyske
Tutkimuspäällikkö, Biokiertotalous-ohjelma
Luonnonvarakeskus
Turve, Tiede ja Tulevaisuus
Mitä turpeen tilalle?
-webinaari 10.2.2022
2
Suoalueiden käytön muutos
10.2.2022
Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15
Vuodesta 1950 Vuoteen 2015 Turunen J., Valpola S. 2020. The influence of
anthropogenic land use on Finnish peatland area
and carbon stores 1950–2015. Mires and Peat,
Volume 26 (2020), Article 26, 27 pp.,
http://www.mires-and-peat.net/, ISSN 1819-754X
3
10.2.2022
Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15
Turpeen polton päästöt 2010-luvulla:
n. 11 % Suomen kokonaispäästöistä.
Turvetuotantoalueiden kasvihuonekaasupäästöt
Turvetuotantoalueiden ja ympäristöturpeiden
hajoamisen päästö on yhteensä 2 Mt, joka
pienentää samalla määrällä Suomen
maankäyttösektorin hiilinielua – siitä:
• 0,3 miljoonaa tonnia CO2-ekv./vuosi on tuotteiden hajoamista
• 15 % turvetuotantoalueiden päästöistä
→ vastaa 2% Suomen kokonaispäästöistä.
Turpeen polton
turvertuotantoalueiden
kasvihuonekaasupäästöt
1990–2019
Suomen kasvihuonekaasupäästöt
1990–2020. Tilastokeskus, 2021.
https://stat.fi/static/media/uploads/yym
p_kahup_1990-
2020_2021_23462_net.pdf
4
Turpeen perinteiset käyttökohteet
10.2.2022
Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15
Kuivikkeet
Kasvualustat
Energia
Muu käyttö, mm.
kosmetiikka
Lähellä maanpintaa
Syvemmällä
Turpeen rooli ja sen käytöstä luopumisen vaikutukset Suomessa. 2020. Sitra.
https://media.sitra.fi/2020/06/31150012/turpeen-rooli-ja-sen-kaytosta-luopumisen-vaikutukset-
suomessa-tekninen-raportti.pdf
5
Tutkimuksella kohti turpeettomia, kokonaiskestäviä
materiaaliratkaisuja ja uutta liiketoimintaa
10.2.2022
Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15
Luke tarjoaa laaja-alaisesti palveluja turvetta korvaavien
materiaaliratkaisujen testaamiseen ja kehittämiseen mm.:
• metsäpuiden taimien tuottajille,
• puutarha- ja kasvihuone-kasvien viljelijöille,
• tuotantoeläinten kuivikkeiden käyttäjille,
• viherrakentajille ja kaupungeille.
6
Uusien turvetta korvaavien,
kierrätettävien kasvualusta- ja
kuiviketuotteiden kehittäminen
10.2.2022
Turvetta
korvaavat
raaka-aineet
Mädäte-
jäännös
Biohiili
Jätevesiliete
Lanta
Puukuitu
Biojäte
Sammal
Ym.
Raaka-aineiden
prosessointi
Mekaaninen
käsittely
Kompostointi
Uuttaminen
Pyrolyysi
Ekstruusio
Eläinkuivikkeet
Kasvualustamateriaalit
ja viherrakentaminen
Kokonaiskestävyys
Raaka-aineiden
prosessointi
i
Saatavuuden ja
käyttökelpoisuuden
arviointi ja ennusteet
i
Raaka-aineiden
käyttötekniset
ominaisuudet
i
Kokonaiskestävyys,
ilmasto- ja kustannus-
rakennevaikutukset ja
kuluttajahyväksyttävyys
i
Luken tarjoama
kaupungeille ja kunnille
i
Luke tarjoaa laaja-alaisesti palveluja turvetta korvaavien
materiaaliratkaisujen testaamiseen ja kehittämiseen mm.:
metsäpuiden taimien tuottajille, puutarha- ja kasvihuone-
kasvien viljelijöille, tuotantoeläinten kuivikkeiden käyttäjille,
viherrakentajille ja kaupungeille.
Grafiikka: Jouni Hyvärinen
7
Raaka-aineiden prosessointi
Lukella on valmiudet kehittää biomassojen
prosessointia kasvualusta- ja eläinkuivike-käyttöön
soveltuviksi mm. sivuvirtojen mekaanisen
käsittelyn, kompostoinnin, uuttamisen, pyrolyysin
tai ekstruusion avulla, hyödyntäen sekä omaa
tutkimusinfraamme että yhteistyöverkostoja.
10.2.2022
Kuva: Luke/Erkki Oksanen
8
Saatavuuden ja käyttökelpoisuuden
arviointi ja ennusteet
• Luke tuottaa biopohjaisille raaka-aineille
alueellisia ja valtakunnallisia saatavuusarvioita.
Arviot pohjautuvat laaja-alaisiin selvityksiin, joissa
hyödynnetään mm. Biomassa-atlasta.
• Materiaalien käyttökelpoisuuden arviointiin Luke
tarjoaa laadukkaat testausalustat sekä metsätaimi- ja
puutarhatuotannon kasvualustoille (Piikkiö,
Suonenjoki) että kotieläintuotannon kuivikkeille
(Jokioinen, Maaninka, Ruukki ja Virolahti).
• Testaus- ja pilotointialustoillamme toteutetaan
täysimittaisia, pitkäaikaisia kasvatus- ja kuivikekokeita
eri kasvi- ja eläinlajeilla. Näiden pohjalta voidaan
laatia soveltuvuus- ja kannattavuus-ennusteita
investointien tueksi.
10.2.2022
Kuva: Luke/Nina Pitkänen
9
Raaka-aineiden
käyttötekniset ominaisuudet
10.2.2022
Turvetta korvaavat eläinkuivikkeet:
• Kuivikemateriaalien käyttötekniset ominaisuudet
laboratoriomittakaavassa: mm. irtotiheys/tilavuuspaino,
vedenpidätyskyky, kuiva-ainepitoisuus, hiilipitoisuus,
ravinnepitoisuudet, pH ja kaasujen vapautuminen sekä
materiaalien pölyävyys ja hygieenisyys.
• Pilottimittakaavan eläinkokeet kuivikemateriaalien
soveltuvuuden ja toimivuuden testaukseen käytännön
olosuhteissa broilereilla, lihanaudoilla, lypsylehmillä ja hevosilla.
• Eläinkuivikkeiden uudelleenkäyttömahdollisuudet esim.
lannoitteena peltolevityksessä. Testaamme myös mahdollisuuksia
prosessoida kuivikkeita erikoislannoitteiksi esimerkiksi hyönteisten
avulla.
• Kuivikemateriaalien vaikutukset eläinten terveyteen ja
hyvinvointiin sekä tuotantoympäristön olosuhteisiin, esim.
materiaalien kosteuden ja ammoniakin sitomiskyky mm.
vähentämään lantaisuutta ja ylläpitämään hengitysilman
puhtautta.
Turvetta korvaavat kasvualustat:
• Kasvualustojen käyttöominaisuuksien testauspalvelut:
kasvatusominaisuuksien testaus marjoilla, vihanneksilla tai
metsäpuiden taimilla, vesitalous- ja rakenteelliset ominaisuudet
(partikkelikokojakauma, huokostila, tiheys, vedenpidätyskyky,
vedenjohtavuus, kastelutarve), kasvualustojen ravinnetalous
(ravinteet, pH, johtokyky) ja biologinen laatu (mikrobiologia,
patogeenit, yhteydet kasvitautien esiintyvyyteen ja kasvinsuojeluun).
• Biotestaus todentamaan kasvualustamateriaalien kykyä ehkäistä
kasvitautien esiintymistä tai voimakkuutta
• Metsäpuiden kasvualustojen asiantuntijapalvelut: kuusen,
männyn ja koivun taimien kasvukokeet kasvihuoneessa ja
avokentillä
Laskurit ja lisätiedot:
• https://www.luke.fi/palvelut/osaamisalueet/biomassat-ja-energia/
• https://projects.luke.fi/biomassa-atlas/
• https://www.luke.fi/asiantuntijapalvelut/kompostointipalvelut/
• https://www.luke.fi/blogi/mita-kasvuturpeen-tilalle-metsataimitarhoilla/
• https://www.luke.fi/mita-kasvu-ja-kuiviketurpeen-tilalle/
• https://www.luke.fi/asiakasesimerkit/kasvihuoneviljelijat-etsivat-vaihtoehtoja-
kasvuturpeelle-tukena-luken-tuore-selvitys/
• https://maatalousinfo.luke.fi/fi/cms/kasterveys/kasvinterveyden-palvelut
• https://www.luke.fi/asiantuntijapalvelut/pythium-testi/
10
Kokonaiskestävyys, ilmasto- ja kustannus-
rakennevaikutukset ja kuluttajahyväksyttävyys
Luke tarjoaa monipuolisen osaamisensa turvetta
korvaavien materiaalien kokonaiskestävyyden
arviointiin ja hiili- ja vesivaikutusten laskentaan.
Analyysit ja arviot kattavat sekä ilmastovaikutukset,
vesijalan-jäljen, sosiaalisen kokonaiskestävyyden että
kuluttajahyväksyttävyyden.
10.2.2022
Luken Tilastopalvelut tarjoaa simulointeja erilaisten
kasvualustojen tuottovaikutuksista sekä suorista ja
epäsuorista kustannusvaikutuksista sekä edelleen uusien
kasvualustojen käytön kokonaistalousvaikutuksia Suomen
kasvihuonetuotannon tuloksiin ja kannattavuuteen.
Talousvaikutussimuloinnit ja tulosraportoinnit toteutetaan
Luken Taloustohtori -järjestelmällä, joka hyödyntää
yrityskohtaista kannattavuuskirjanpitoaineistoa.
Laskurit ja lisätiedot:
• https://kauppapuutarhaliitto.fi/jasenille/neuvonta/hiilijalanjalki-ja-laskuri/
• https://www.luke.fi/projektit/lca-in-landscaping/
• https://docplayer.fi/7143987-Tyokalu-ymparistovaikutusten-laskemiseen-kasvualustan-
valmistajille-ja-viherrakentajille-lca-in-landscaping-hanke.html
11
Luken tarjoama kaupungeille ja kunnille
Kaupungeissa, kunnissa ja yrityksissä syntyy erilaisia
biomassavirtoja ja yhdyskuntajätettä.
Luke tarjoaa "materiaalivirtaselvityksiä", sekä
asiantuntemusta biomassojen ja yhdyskunta-
jätteiden hyödyntämisestä kasvualusta- ja
viherrakentamisratkaisuissa joko prosessoituna
tai sellaisenaan.
10.2.2022
Kuva: Luke/Nina Pitkänen
12 10.2.2022
Kiitos!
tuula.jyske@luke.fi
1 de 12

Recomendados

Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori por
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessoriSuometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessoriNatural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
184 vistas23 diapositivas
Aplinkos apsauga por
Aplinkos apsaugaAplinkos apsauga
Aplinkos apsaugaivenckauskaite
4.7K vistas21 diapositivas
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla: Millais... por
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla:Millais...Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla:Millais...
Lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet 2020-luvulla: Millais...Satakunnan sairaanhoitopiiri
2.3K vistas57 diapositivas
Paarisuhte perioodid por
Paarisuhte perioodidPaarisuhte perioodid
Paarisuhte perioodidPille Kadak
2K vistas10 diapositivas
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι por
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοιΥποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοιKatBregianni
2.6K vistas30 diapositivas
Presentation ey por
Presentation eyPresentation ey
Presentation eyVlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA)
1.8K vistas20 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Makonf2015 vaistiniai augalai_parke por
Makonf2015 vaistiniai augalai_parkeMakonf2015 vaistiniai augalai_parke
Makonf2015 vaistiniai augalai_parkeSUEFUSK
551 vistas19 diapositivas
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt por
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännötEtäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännötHarto Pönkä
430 vistas68 diapositivas
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж por
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмжСанхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмжGreengoldMongolia
831 vistas21 diapositivas
Ussid 8. kl por
Ussid 8. klUssid 8. kl
Ussid 8. kljosephine66
3.1K vistas21 diapositivas
Reklama por
ReklamaReklama
ReklamaNomeda *
1.2K vistas13 diapositivas
Тэжээл бэлтгэх дэвшилтэт технологи por
Тэжээл бэлтгэх дэвшилтэт технологиТэжээл бэлтгэх дэвшилтэт технологи
Тэжээл бэлтгэх дэвшилтэт технологиGreengoldMongolia
3.2K vistas216 diapositivas

La actualidad más candente(17)

Makonf2015 vaistiniai augalai_parke por SUEFUSK
Makonf2015 vaistiniai augalai_parkeMakonf2015 vaistiniai augalai_parke
Makonf2015 vaistiniai augalai_parke
SUEFUSK551 vistas
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt por Harto Pönkä
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännötEtäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt
Harto Pönkä430 vistas
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж por GreengoldMongolia
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмжСанхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж
GreengoldMongolia831 vistas
Reklama por Nomeda *
ReklamaReklama
Reklama
Nomeda *1.2K vistas
Тэжээл бэлтгэх дэвшилтэт технологи por GreengoldMongolia
Тэжээл бэлтгэх дэвшилтэт технологиТэжээл бэлтгэх дэвшилтэт технологи
Тэжээл бэлтгэх дэвшилтэт технологи
GreengoldMongolia3.2K vistas
Nemuno svarba lietuvai [compatability mode] por lielielie
Nemuno svarba lietuvai [compatability mode]Nemuno svarba lietuvai [compatability mode]
Nemuno svarba lietuvai [compatability mode]
lielielie1.4K vistas
Knowledge managemant - БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЭМЖИЙГ МЭДЛЭГЭЭР УДИРДАХ НЬ por batnasanb
Knowledge managemant - БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЭМЖИЙГ МЭДЛЭГЭЭР УДИРДАХ НЬKnowledge managemant - БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЭМЖИЙГ МЭДЛЭГЭЭР УДИРДАХ НЬ
Knowledge managemant - БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЭМЖИЙГ МЭДЛЭГЭЭР УДИРДАХ НЬ
batnasanb4K vistas
Талуудын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх 5 алхам por Erdenebolor Baast
Талуудын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх 5 алхамТалуудын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх 5 алхам
Талуудын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх 5 алхам
Erdenebolor Baast743 vistas
Onnistuneesti työelämään! -opas por Oppimisvaikeus
Onnistuneesti työelämään! -opasOnnistuneesti työelämään! -opas
Onnistuneesti työelämään! -opas
Oppimisvaikeus4.9K vistas
Powering Your ESG Ambitions WIth Data por deepparekh3646
Powering Your ESG Ambitions WIth DataPowering Your ESG Ambitions WIth Data
Powering Your ESG Ambitions WIth Data
deepparekh3646291 vistas
ulziijargal төслийн менежмент систем por Usukhuu Galaa
ulziijargal төслийн менежмент системulziijargal төслийн менежмент систем
ulziijargal төслийн менежмент систем
Usukhuu Galaa6K vistas

Similar a Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö 

Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisu... por
Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisu...Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisu...
Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisu...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
303 vistas33 diapositivas
Biohajoavien katemateriaalien kehittely vihannesviljelyyn, Kari Tiilikkala por
Biohajoavien katemateriaalien kehittely vihannesviljelyyn, Kari TiilikkalaBiohajoavien katemateriaalien kehittely vihannesviljelyyn, Kari Tiilikkala
Biohajoavien katemateriaalien kehittely vihannesviljelyyn, Kari TiilikkalaNatural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
1.1K vistas32 diapositivas
Turpeen korvaaminen kasvualustoissa ja kuivikkeena – haasteet ja mahdollisuud... por
Turpeen korvaaminen kasvualustoissa ja kuivikkeena – haasteet ja mahdollisuud...Turpeen korvaaminen kasvualustoissa ja kuivikkeena – haasteet ja mahdollisuud...
Turpeen korvaaminen kasvualustoissa ja kuivikkeena – haasteet ja mahdollisuud...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
186 vistas13 diapositivas
1. Anne Tolvanen, LIFEPeatlanduse-hankkeen yleisesittely 13.3.2018 por
1. Anne Tolvanen, LIFEPeatlanduse-hankkeen yleisesittely 13.3.20181. Anne Tolvanen, LIFEPeatlanduse-hankkeen yleisesittely 13.3.2018
1. Anne Tolvanen, LIFEPeatlanduse-hankkeen yleisesittely 13.3.2018Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
124 vistas31 diapositivas
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ... por
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
121 vistas16 diapositivas
2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä? por
2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?
2. Anne tolvanen: Mistä LIFEPeatLandUse alkoi ja mitä se jättää jälkeensä?Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
111 vistas32 diapositivas

Similar a Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö (20)

07032014 messman raksa_foorumi por Virpi Messman
07032014 messman raksa_foorumi07032014 messman raksa_foorumi
07032014 messman raksa_foorumi
Virpi Messman750 vistas
Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja metsien merkitys ilmastonmuut... por Suomen metsäkeskus
Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja metsien merkitys ilmastonmuut...Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja metsien merkitys ilmastonmuut...
Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja metsien merkitys ilmastonmuut...
Suomen metsäkeskus174 vistas
Tuhkatiehankkeen yleisesittely por TAPIO
Tuhkatiehankkeen yleisesittelyTuhkatiehankkeen yleisesittely
Tuhkatiehankkeen yleisesittely
TAPIO446 vistas

Más de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)

Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ... por
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
47 vistas14 diapositivas
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla por
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaNatural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
20 vistas1 diapositiva
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa... por
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
14 vistas1 diapositiva
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas... por
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
12 vistas1 diapositiva

Más de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)(20)

Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö 

 • 1. 1 Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske Tutkimuspäällikkö, Biokiertotalous-ohjelma Luonnonvarakeskus Turve, Tiede ja Tulevaisuus Mitä turpeen tilalle? -webinaari 10.2.2022
 • 2. 2 Suoalueiden käytön muutos 10.2.2022 Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15 Vuodesta 1950 Vuoteen 2015 Turunen J., Valpola S. 2020. The influence of anthropogenic land use on Finnish peatland area and carbon stores 1950–2015. Mires and Peat, Volume 26 (2020), Article 26, 27 pp., http://www.mires-and-peat.net/, ISSN 1819-754X
 • 3. 3 10.2.2022 Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15 Turpeen polton päästöt 2010-luvulla: n. 11 % Suomen kokonaispäästöistä. Turvetuotantoalueiden kasvihuonekaasupäästöt Turvetuotantoalueiden ja ympäristöturpeiden hajoamisen päästö on yhteensä 2 Mt, joka pienentää samalla määrällä Suomen maankäyttösektorin hiilinielua – siitä: • 0,3 miljoonaa tonnia CO2-ekv./vuosi on tuotteiden hajoamista • 15 % turvetuotantoalueiden päästöistä → vastaa 2% Suomen kokonaispäästöistä. Turpeen polton turvertuotantoalueiden kasvihuonekaasupäästöt 1990–2019 Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990–2020. Tilastokeskus, 2021. https://stat.fi/static/media/uploads/yym p_kahup_1990- 2020_2021_23462_net.pdf
 • 4. 4 Turpeen perinteiset käyttökohteet 10.2.2022 Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15 Kuivikkeet Kasvualustat Energia Muu käyttö, mm. kosmetiikka Lähellä maanpintaa Syvemmällä Turpeen rooli ja sen käytöstä luopumisen vaikutukset Suomessa. 2020. Sitra. https://media.sitra.fi/2020/06/31150012/turpeen-rooli-ja-sen-kaytosta-luopumisen-vaikutukset- suomessa-tekninen-raportti.pdf
 • 5. 5 Tutkimuksella kohti turpeettomia, kokonaiskestäviä materiaaliratkaisuja ja uutta liiketoimintaa 10.2.2022 Webinaari: Mitä turpeen tilalle? 10.2. klo 9–10.15 Luke tarjoaa laaja-alaisesti palveluja turvetta korvaavien materiaaliratkaisujen testaamiseen ja kehittämiseen mm.: • metsäpuiden taimien tuottajille, • puutarha- ja kasvihuone-kasvien viljelijöille, • tuotantoeläinten kuivikkeiden käyttäjille, • viherrakentajille ja kaupungeille.
 • 6. 6 Uusien turvetta korvaavien, kierrätettävien kasvualusta- ja kuiviketuotteiden kehittäminen 10.2.2022 Turvetta korvaavat raaka-aineet Mädäte- jäännös Biohiili Jätevesiliete Lanta Puukuitu Biojäte Sammal Ym. Raaka-aineiden prosessointi Mekaaninen käsittely Kompostointi Uuttaminen Pyrolyysi Ekstruusio Eläinkuivikkeet Kasvualustamateriaalit ja viherrakentaminen Kokonaiskestävyys Raaka-aineiden prosessointi i Saatavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointi ja ennusteet i Raaka-aineiden käyttötekniset ominaisuudet i Kokonaiskestävyys, ilmasto- ja kustannus- rakennevaikutukset ja kuluttajahyväksyttävyys i Luken tarjoama kaupungeille ja kunnille i Luke tarjoaa laaja-alaisesti palveluja turvetta korvaavien materiaaliratkaisujen testaamiseen ja kehittämiseen mm.: metsäpuiden taimien tuottajille, puutarha- ja kasvihuone- kasvien viljelijöille, tuotantoeläinten kuivikkeiden käyttäjille, viherrakentajille ja kaupungeille. Grafiikka: Jouni Hyvärinen
 • 7. 7 Raaka-aineiden prosessointi Lukella on valmiudet kehittää biomassojen prosessointia kasvualusta- ja eläinkuivike-käyttöön soveltuviksi mm. sivuvirtojen mekaanisen käsittelyn, kompostoinnin, uuttamisen, pyrolyysin tai ekstruusion avulla, hyödyntäen sekä omaa tutkimusinfraamme että yhteistyöverkostoja. 10.2.2022 Kuva: Luke/Erkki Oksanen
 • 8. 8 Saatavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointi ja ennusteet • Luke tuottaa biopohjaisille raaka-aineille alueellisia ja valtakunnallisia saatavuusarvioita. Arviot pohjautuvat laaja-alaisiin selvityksiin, joissa hyödynnetään mm. Biomassa-atlasta. • Materiaalien käyttökelpoisuuden arviointiin Luke tarjoaa laadukkaat testausalustat sekä metsätaimi- ja puutarhatuotannon kasvualustoille (Piikkiö, Suonenjoki) että kotieläintuotannon kuivikkeille (Jokioinen, Maaninka, Ruukki ja Virolahti). • Testaus- ja pilotointialustoillamme toteutetaan täysimittaisia, pitkäaikaisia kasvatus- ja kuivikekokeita eri kasvi- ja eläinlajeilla. Näiden pohjalta voidaan laatia soveltuvuus- ja kannattavuus-ennusteita investointien tueksi. 10.2.2022 Kuva: Luke/Nina Pitkänen
 • 9. 9 Raaka-aineiden käyttötekniset ominaisuudet 10.2.2022 Turvetta korvaavat eläinkuivikkeet: • Kuivikemateriaalien käyttötekniset ominaisuudet laboratoriomittakaavassa: mm. irtotiheys/tilavuuspaino, vedenpidätyskyky, kuiva-ainepitoisuus, hiilipitoisuus, ravinnepitoisuudet, pH ja kaasujen vapautuminen sekä materiaalien pölyävyys ja hygieenisyys. • Pilottimittakaavan eläinkokeet kuivikemateriaalien soveltuvuuden ja toimivuuden testaukseen käytännön olosuhteissa broilereilla, lihanaudoilla, lypsylehmillä ja hevosilla. • Eläinkuivikkeiden uudelleenkäyttömahdollisuudet esim. lannoitteena peltolevityksessä. Testaamme myös mahdollisuuksia prosessoida kuivikkeita erikoislannoitteiksi esimerkiksi hyönteisten avulla. • Kuivikemateriaalien vaikutukset eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä tuotantoympäristön olosuhteisiin, esim. materiaalien kosteuden ja ammoniakin sitomiskyky mm. vähentämään lantaisuutta ja ylläpitämään hengitysilman puhtautta. Turvetta korvaavat kasvualustat: • Kasvualustojen käyttöominaisuuksien testauspalvelut: kasvatusominaisuuksien testaus marjoilla, vihanneksilla tai metsäpuiden taimilla, vesitalous- ja rakenteelliset ominaisuudet (partikkelikokojakauma, huokostila, tiheys, vedenpidätyskyky, vedenjohtavuus, kastelutarve), kasvualustojen ravinnetalous (ravinteet, pH, johtokyky) ja biologinen laatu (mikrobiologia, patogeenit, yhteydet kasvitautien esiintyvyyteen ja kasvinsuojeluun). • Biotestaus todentamaan kasvualustamateriaalien kykyä ehkäistä kasvitautien esiintymistä tai voimakkuutta • Metsäpuiden kasvualustojen asiantuntijapalvelut: kuusen, männyn ja koivun taimien kasvukokeet kasvihuoneessa ja avokentillä Laskurit ja lisätiedot: • https://www.luke.fi/palvelut/osaamisalueet/biomassat-ja-energia/ • https://projects.luke.fi/biomassa-atlas/ • https://www.luke.fi/asiantuntijapalvelut/kompostointipalvelut/ • https://www.luke.fi/blogi/mita-kasvuturpeen-tilalle-metsataimitarhoilla/ • https://www.luke.fi/mita-kasvu-ja-kuiviketurpeen-tilalle/ • https://www.luke.fi/asiakasesimerkit/kasvihuoneviljelijat-etsivat-vaihtoehtoja- kasvuturpeelle-tukena-luken-tuore-selvitys/ • https://maatalousinfo.luke.fi/fi/cms/kasterveys/kasvinterveyden-palvelut • https://www.luke.fi/asiantuntijapalvelut/pythium-testi/
 • 10. 10 Kokonaiskestävyys, ilmasto- ja kustannus- rakennevaikutukset ja kuluttajahyväksyttävyys Luke tarjoaa monipuolisen osaamisensa turvetta korvaavien materiaalien kokonaiskestävyyden arviointiin ja hiili- ja vesivaikutusten laskentaan. Analyysit ja arviot kattavat sekä ilmastovaikutukset, vesijalan-jäljen, sosiaalisen kokonaiskestävyyden että kuluttajahyväksyttävyyden. 10.2.2022 Luken Tilastopalvelut tarjoaa simulointeja erilaisten kasvualustojen tuottovaikutuksista sekä suorista ja epäsuorista kustannusvaikutuksista sekä edelleen uusien kasvualustojen käytön kokonaistalousvaikutuksia Suomen kasvihuonetuotannon tuloksiin ja kannattavuuteen. Talousvaikutussimuloinnit ja tulosraportoinnit toteutetaan Luken Taloustohtori -järjestelmällä, joka hyödyntää yrityskohtaista kannattavuuskirjanpitoaineistoa. Laskurit ja lisätiedot: • https://kauppapuutarhaliitto.fi/jasenille/neuvonta/hiilijalanjalki-ja-laskuri/ • https://www.luke.fi/projektit/lca-in-landscaping/ • https://docplayer.fi/7143987-Tyokalu-ymparistovaikutusten-laskemiseen-kasvualustan- valmistajille-ja-viherrakentajille-lca-in-landscaping-hanke.html
 • 11. 11 Luken tarjoama kaupungeille ja kunnille Kaupungeissa, kunnissa ja yrityksissä syntyy erilaisia biomassavirtoja ja yhdyskuntajätettä. Luke tarjoaa "materiaalivirtaselvityksiä", sekä asiantuntemusta biomassojen ja yhdyskunta- jätteiden hyödyntämisestä kasvualusta- ja viherrakentamisratkaisuissa joko prosessoituna tai sellaisenaan. 10.2.2022 Kuva: Luke/Nina Pitkänen