Suon yskänrohdos kihokin kosteikkoviljelyllä lisäarvoa ojitettujen soiden kestävään ja ilmastoystävälliseen käyttöön/Leila Korpela (Luke)

Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)Senior Specialist, Executive Communication at Natural Resources Institute Finland (Luke)
© Luonnonvarakeskus
Kihokki - Suon yskänrohdos-
Kosteikkoviljelyllä lisäarvoa
ojitettujen soiden kestävään ja
ilmastoystävälliseen käyttöön
Leila Korpela, Luke
5.3.2019 co-creation työpaja, Kankaanpää
Suomessa meillä on runsaasti soita, toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa.
Suot, suokasvit, ovatkin meille suuri aarreaitta  Voisiko perinteisistä
lääkekasveista kuten kihokeista (Drosera) saada uusia lääkkeitä?
9.3.2019 Leila Korpela 2
Pyöreälehtinen kihokki
Pitkälehtinen kihokki
(yleisempi)
HannuNousiainen/Luke
HannuNousiainen/Luke
Nyt ja tulevaisuudessa tarvitsemme uusia lääkkeitä, koska antibiootit eivät
välttämättä enää tehoa (esim. tuberkuloosi, lintuinfluennsa, ym. uudet
epidemiat ) !
9.3.2019 Leila Korpela 3
HannuNousiainen/Luke
Pyöreälehtikihokki on pieni, moni-
vuotinen, hyönteisiä pyydystävä
(lihansyöjä) suokasvi. Se kasvaa ravinne-
köyhillä avosoilla, usein rahkasammal-
mättään ja välipinnan reunassa, sitä löytyy
myös umpeenkasvaneista ojista.
Pitkälehtikihokki kasvaa märemmillä
paikoilla.
Kihokki kukkii heinä-elokuulla.
10-20 kasviyksilöä =1 g
Kihokin vaikuttavat aineet ja lääkekäyttö
• Naftokinoneja (kuten plumbagiini, 7-metyylijugloni, flavonoideja
(esim.kversetiini) > vaikuttavat keuhkoputkia laajentavasti → irrottavat limaa
• 7-metyylijuglonin on todettu jopa estävän tuberkuloosibakteerin
(Mycobacterium tuberculosis) kasvua (Bapela et al. 2006)
• Vaikuttavia aineita on koko kasvissa, eniten kukassa.
• Lehtien nystyissä tai pisaroissa limamainen aine sisältää valkuaisaineita
hajottavaa entsyymiä (myös sokereita). Entsyymi sulattaa hyönteisproteiinin sen
ravinnoksi.
• Vanhastaan esim. hinkuyskään ja lehtinystyjen limaa syylien poistoon
• Tämän päivän teollisuus käyttää sitä yskänlääkkeen valmistuksessa jota
käytetään astman ja bronkiitin hoidossa
• Suomalaista pyöreälehtistä kihokkia viedään Sveitsiin, josta siitä valmistetaan
Vogelin ”Drosinula-mikstuuraa !
Lääkekäyttö:
• 4H –yhdistyksen toimesta kihokkia kerätään Pohjois-Suomen soilta n.500-2000
kg/vuosi (kerääjälle n. 48-50€/kg).
Kihokin viljelyä lääkekasviksi Pohjois-Satakunnan
heikkotuottoisilla turvemailla –pilotti-tutkimusprojekti (2016-
2019)
Luken tutkijat: Leila Korpela, Tytti Sarjala, Niko Silvan, Jenni Tienaho
Harjoittelijat : Meri-Tuulia Pelkonen, Maarit Kallio, Sari Kantinkoksi
Tavoitteet yleisesti:
Hankkeen taustalla on selvittää lisätä vihreän biotalouden mukaisia uusia
mahdollisuuksia metsä-/ suoalueiden monikäytölle paikallisille toimijoille
Pohjois-Satakunnassa.
Taustalla myös: Kihokin viljelykoe v.1993-1997 MTT:n koeasemalla Mikkelissä >
tulokset silloin lupaavia (Galambosi 2013)
• Selvitetään olisiko lääkekasvi-kihokin viljely yksi sopiva monikäytön muoto ja
alueen heikkotuottoisten, ojitettujen turvemaiden jatkohyödyntämisen keino.
Osatavoitteita:
Selvitetään ja tutkitaan kihokin viljelyä rahkasammaleen korjuupaikoilla heti sen
jälkeen kun rahkasammal on kerätty kasvihuonekäyttöön kasvualustaksi (Niko
Silvan yhteistyössä EcoMoss Oy:n kanssa)
• Pohjois-Satakunnan Leader - aktiivinen Pohjois-Satakunta maaseudun
kehittämisyhdistys rahoittaa (http://www.aktiivinen.fi/leader_pohjois-satakunta)
• Yhteistyötä TAMK:n ,TTY:n, alueen 4H-yhdistyksen sekä Oulun seudun 4H-
yhdistyksen kanssa
Tavoitteet (jatkoa)
• Testataan ja kehitetään menetelmä kihokin lisäämiseksi kasvullisesti
solukkoviljelyllä (Tytti Sarjalan ohj.opinnäytetyö Meri-Tuulia Pelkonen 2017 TAMK)
• Analysoidaan kihokin bioaktiivisia aineita Parkanon toimipaikan laboratoriossa
(Tytti Sarjalan ohj. Meri-Tuulia Pelkonen 2017 TAMK, v. 2018 alusta lähtien
väitöskirjatyötä Jenni Tienaho Luke, TTY)
• Tehdään P- Satakunnan soilla kihokki-inventointia (v.2017 opinnäytetyö Maarit
Kallio TAMK, v. 2018 Luk, luontokartoittaja Sari Kantinkoski)
• Toteutetaan haastattelututkimus alueen metsänomistajille, jossa selvitetään
paikallisten kiinnostusta omien turvemaiden kihokin keruuseen ja /tai jopa
viljelyyn (Leila Korpela, Maarit Kallio).
Projektin Tuloksista
Viljely
• Rahkasammaleen keruualalle pieni siemenkylvökoe 2016
• 2017 kesällä > pieniä kihokin taimia hyvin, myös kokeen ulkopuolella
• 2018 kesällä kuivuus verotti, silti kihokin taimia löytyi !
 Nämä alueet ovat kihokille sopivia alustoja niin kaunan kunnes
varjostavammat suokasvit valtaavat alan (sopiva jatkuva kosteus ja
alhainen pH) !
7 9.3.2019 Leila Korpela
Kihokin siemeniä, syksy 2016
Potentiaalisia kihokin viljelyalueita P-Satakunnassa ovat
rahkasammaleen keruualueet (EcoMoss /Biolan, n.100ha)
• Kasvullinen lisäysmenetelmä on saatu onnistumaan
jo 2017 keväällä !
3 viikkoa 1. jaosta3 viikkoa kylvöstä
 kasvatus ja testaus verrattuna luonnon kihokkiin jatkuu!
0,3 g
14g
> 4,5kk
• Kihokin bioaktiivisten aineiden analysointi HPLC
menetelmällä (ensimmäiset ajot jo 2016-2017)!
 Vaikuttavien aineiden ja kihokin kokonais -bioaktiivisuuden
testaus jatkuu (Jenni Tienaho )
Taimia talvisilmuista labrassa
9 9.3.2019Teppo Tutkija
INVENTOINTI- JA HAASTATTELUTULOKSIA
Kesän 2017 Kihokki-inventointi (1.7.-14.9.) ja metsän-omistajien
haastattelu (invnetoija Maarit Kallio TAMK)
Inventoidut kohteet P- Satakunnassa ja Luoteis-Pirkanmaalla.
- Kohteita oli yhteensä 52 !
• Kihokkeja ei ole nevoilla tasaisesti, yhden nevan koeruutujen kihokkimäärä
vaihtelee merkittävästi. Esimerkkikuva nevalta, jossa alla olevalla neliön
ruudulla kasvoi 77 kihokkia. Vaihtelu saattoi olla esim. 1-100 /ruutu !
ojanreunoillaladon jäänteillä
Nevoilla
Muunlaisilla suon pinnoilla
jopa runsaammin!
Kesän 2017 kohteilla
Kihokkien keskiarvo ( kpl /m2 ) kunnittain. Kaikkien inventoitujen
kohteiden keskiarvotulos on 17 kpl / m2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Ikaalinen Jämijärvi Kankaanpää Karvia Kihniö Parkano Pomarkku
Kihokkeja kpl/ m2
12 9.3.2019Leila Korpela
KIHOKIN KERÄÄMINEN
• Kyselytutkimuksia lähetettiin 300kpl ja vastauksia saatiin alle 10%
76 %
24 %
Vastaajien
sukupuolijakauma
M N
29 %
71 %
Metsänomistajien suhtautuminen
kihokin poimintaan
EI
KYLLÄ
17 %
58 %
12 %
13 % Total
M EI
M KYLLÄ
N EI
N KYLLÄ
METSÄNOMISTAJIEN HAASTATTELUTULOKSIA 2017
TÄYDENNYSINVENTOINTIA heinä-elokuu 2018
(inventoija Sari Kantinkoski)
 Kukinta oli selvästi runsaampaa kuin kesällä 2017 !
Kesä 2018 oli kuuma ja kuiva, siitä huolimatta kihokkeja löytyi hyvin !
• Inventointikohteina: osa (16kpl) kesän 2017 kohteista, rahkasammaleen korjuu-
aloja (6kpl) ja erilaisia turvemaan häiriöpintoja, ojat, eläinten kulkureitit ym.
yhteensä 51 turvemaan kohdetta, 11P- Satakunnan Leader- kunnan
alueella (- Merikarvia), osa myös Seinäjoelta + yksi kohde Virroilta
• Tarkasteltiin kihokin runsautta myös keruuta ajatellen sekä kihokin kukkimista.
 Hyviä kohteita ovat Satakunnan selkeät suuret keidassuot, joilla kosteutta
riittävästi!
 Rahkasammaleen korjuukohteet, kun korjuusta on n.2, mutta alle 7-10 vuotta
 Yleisesti häiriökohteilta löytyi kihokkia enemmän, tietyt ojat, eläinten polut jne
 Puolet (23) kohteista voitiin pitää suhteellisen hyvinä kohteina
 Keruuta ajatellen muutama sopiva, kun on myös helppo saavutettavuus!
KESÄN 2018 täydennysinventoinnin tuloksia
0
50
100
150
200
250
KA
MAX
Erilaisia kasvupaikkoja
YHTEENVETO ja Pohdintaa
Tarvitaan:
• maan/metsänomistajien ja mahdollisten paikallisten yritysten
aktivoimista !
• Kihokille on jo kansainvälistä kysyntää (BioForce AG Sveítsi,
japanilaiset)!
• Kotimaassa ?
• Kasvullinen lisäys onnistuu !
- mahdollinen taimikasvatus kasvihuoneessa?
• Bioaktiivisten yhdisteiden analysointi jatkuu !
• Bioaktiivisten aineiden (naftokinonit) analyysillä saadaan tietoa
pitoisuuksista ja siten luodaan paremmat mahdollisuudet kihokin
tuotteistamiseen Suomessa!
• Rahkasammaleenkorjuu-alat ovat sopivia alustoja kihokin viljelyyn!
• Viljelyä varten tarvitaan hyväkasvuisten kihokkien siemeniä ?
• Mahdollisesti ensin kihokkien taimikasvatusta kasvihuoneissa, nopeuttaa
vilejlykiertoa, mutta työläämpää?
• P- Satakunnassa on myös sopivia keruukohteita !
- Keruun organisointi ?
• Viljelymenetelmää edelleen kehittämällä taataan kihokin parempi saatavuus,
samalla vähennetään luonnon soilla keruupainetta!
Luken tutkijat
Leila Korpela
Projektin vetäjä,
Kasvi – ja
suoekologia
Jenni Tienaho
Bioaktiiviset yhdisteet,
kemia, biosensorit,
väitöskirjan osa
Niko Silvan
Kenttätutkimukset,
suoekologia,
Rahkasammaleen
korjuu
Riina Muilu-Mäkelä
molekyylibiologia, NGS
Tytti Sarjala
Bioaktiiviset yhdisteet,
uuttaminen,testaus,
HPLC, endofyytit,
Biomassan
kasvattaminen labrassa
Yhteistyötahot
Leader- aktiivinen Pohjois-Satakunta maaseudun kehittämisyhdistys
(http://www.aktiivinen.fi/leader_pohjois-satakunta)
Rahoittaja
© Luonnonvarakeskus
Kiitos!
9.3.2019Leila Korpela18
1 de 18

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

Porolaiduninventointi, missä mennään? Jouko KumpulaPorolaiduninventointi, missä mennään? Jouko Kumpula
Porolaiduninventointi, missä mennään? Jouko Kumpula
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)161 vistas
Maakuntiin siirtyvät luonnonvarasektorin tehtävätMaakuntiin siirtyvät luonnonvarasektorin tehtävät
Maakuntiin siirtyvät luonnonvarasektorin tehtävät
Maa- ja metsätalousministeriö421 vistas
Luonnonvaratalous (tiivistelmä)Luonnonvaratalous (tiivistelmä)
Luonnonvaratalous (tiivistelmä)
Maa- ja metsätalousministeriö381 vistas
Luke Circles 2.10.2019 – Perttu VirkajarviLuke Circles 2.10.2019 – Perttu Virkajarvi
Luke Circles 2.10.2019 – Perttu Virkajarvi
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)173 vistas
Turpeen korvaaminen kasvualustoissa ja kuivikkeena – haasteet ja mahdollisuud...Turpeen korvaaminen kasvualustoissa ja kuivikkeena – haasteet ja mahdollisuud...
Turpeen korvaaminen kasvualustoissa ja kuivikkeena – haasteet ja mahdollisuud...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)186 vistas
Paju – puskista biokiertotalouteen. Anneli Viherä-Aarnio, erikoistutkijaPaju – puskista biokiertotalouteen. Anneli Viherä-Aarnio, erikoistutkija
Paju – puskista biokiertotalouteen. Anneli Viherä-Aarnio, erikoistutkija
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)160 vistas
Kristiina Regina: Miten Suomen peltojen hiilitase paranisi?Kristiina Regina: Miten Suomen peltojen hiilitase paranisi?
Kristiina Regina: Miten Suomen peltojen hiilitase paranisi?
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)223 vistas
Terhi suojala ahlfors ja risto uusitalo 06042017Terhi suojala ahlfors ja risto uusitalo 06042017
Terhi suojala ahlfors ja risto uusitalo 06042017
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)154 vistas
Nurmi viljelykierrossaNurmi viljelykierrossa
Nurmi viljelykierrossa
MTT_Agrifood_Research_Finland1.2K vistas
Bionurmi-hankkeen taustaBionurmi-hankkeen tausta
Bionurmi-hankkeen tausta
MTT_Agrifood_Research_Finland857 vistas
Maarit satomaa janne-pietila-lintujen-huomioiminen-rantaniityilla-8.9.2021Maarit satomaa janne-pietila-lintujen-huomioiminen-rantaniityilla-8.9.2021
Maarit satomaa janne-pietila-lintujen-huomioiminen-rantaniityilla-8.9.2021
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)47 vistas
Emolehmien ruokinta rantalaitumilla maarit satomaaEmolehmien ruokinta rantalaitumilla maarit satomaa
Emolehmien ruokinta rantalaitumilla maarit satomaa
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)72 vistas
Esimerkkeja kosteikoistaEsimerkkeja kosteikoista
Esimerkkeja kosteikoista
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)86 vistas
Lohiseurannat, Tietoa kantojen hoitoon ja kansalaisille, Panu OrellLohiseurannat, Tietoa kantojen hoitoon ja kansalaisille, Panu Orell
Lohiseurannat, Tietoa kantojen hoitoon ja kansalaisille, Panu Orell
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)123 vistas
Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) - hanke-esittelyMerenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) - hanke-esittely
Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) - hanke-esittely
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)150 vistas
Rantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppaRantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppa
Rantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppa
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)79 vistas

Similar a Suon yskänrohdos kihokin kosteikkoviljelyllä lisäarvoa ojitettujen soiden kestävään ja ilmastoystävälliseen käyttöön/Leila Korpela (Luke)(20)

Marjo keskitalo luke future_crops hanke-esittelyMarjo keskitalo luke future_crops hanke-esittely
Marjo keskitalo luke future_crops hanke-esittely
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)181 vistas
Kari Tiilikkala, LUKE - Paikalliset ratkaisut maailmalleKari Tiilikkala, LUKE - Paikalliset ratkaisut maailmalle
Kari Tiilikkala, LUKE - Paikalliset ratkaisut maailmalle
Maa- ja metsätalousministeriö585 vistas
Ekoprodukternas potential SilvanEkoprodukternas potential Silvan
Ekoprodukternas potential Silvan
Suomen metsäkeskus122 vistas
Nurmenviljelyyn perustuva nautakarjatalous - hyvis vai pahis? - Perttu Virkaj...Nurmenviljelyyn perustuva nautakarjatalous - hyvis vai pahis? - Perttu Virkaj...
Nurmenviljelyyn perustuva nautakarjatalous - hyvis vai pahis? - Perttu Virkaj...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)820 vistas
Käpy- ja siementuhot: apua tuleville kuusen siemenviljelysten siemensadoille ...Käpy- ja siementuhot: apua tuleville kuusen siemenviljelysten siemensadoille ...
Käpy- ja siementuhot: apua tuleville kuusen siemenviljelysten siemensadoille ...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)165 vistas
Poro ja kalapäivät pyöreänpöydän keskustelut-tutkimusPoro ja kalapäivät pyöreänpöydän keskustelut-tutkimus
Poro ja kalapäivät pyöreänpöydän keskustelut-tutkimus
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)150 vistas
Kuminaa ja gluteenitonta – suomalaiset kasvi-innovaatiot 17.8.2017Kuminaa ja gluteenitonta – suomalaiset kasvi-innovaatiot 17.8.2017
Kuminaa ja gluteenitonta – suomalaiset kasvi-innovaatiot 17.8.2017
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)159 vistas
BioAamu 23.11.2017: Uusrehut, Marketta RinneBioAamu 23.11.2017: Uusrehut, Marketta Rinne
BioAamu 23.11.2017: Uusrehut, Marketta Rinne
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)66 vistas
Marjo keskitalo luke erikoiskasvien vahvuudet ja viljelykierrotMarjo keskitalo luke erikoiskasvien vahvuudet ja viljelykierrot
Marjo keskitalo luke erikoiskasvien vahvuudet ja viljelykierrot
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)345 vistas
PeltoLuksus -Cros4luxury -hankkeen esittelyPeltoLuksus -Cros4luxury -hankkeen esittely
PeltoLuksus -Cros4luxury -hankkeen esittely
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)91 vistas
Petri HeinimaaPetri Heinimaa
Petri Heinimaa
Maa- ja metsätalousministeriö48 vistas
Yrittajyytta ja-lisatuloja-luonnontuotteistaYrittajyytta ja-lisatuloja-luonnontuotteista
Yrittajyytta ja-lisatuloja-luonnontuotteista
Suomen metsäkeskus225 vistas
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)121 vistas
PaikkaOppi - LUMA-päivien powerpointPaikkaOppi - LUMA-päivien powerpoint
PaikkaOppi - LUMA-päivien powerpoint
Helsingin yliopisto331 vistas
Ravinteet kiertoonRavinteet kiertoon
Ravinteet kiertoon
MTT_Agrifood_Research_Finland271 vistas
Mahlan valutus ja metsänomistusMahlan valutus ja metsänomistus
Mahlan valutus ja metsänomistus
Suomen metsäkeskus537 vistas
Kutsu tutkija kyläänKutsu tutkija kylään
Kutsu tutkija kylään
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)2.7K vistas
Kotimaisen kalankasvatuksen kestävän kasvun haasteet - Harri Vehviläinen, LukeKotimaisen kalankasvatuksen kestävän kasvun haasteet - Harri Vehviläinen, Luke
Kotimaisen kalankasvatuksen kestävän kasvun haasteet - Harri Vehviläinen, Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)346 vistas

Más de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)(20)

Seminar_abstracts_autumn_2022.pdfSeminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)100 vistas
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)47 vistas
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)20 vistas
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)14 vistas
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)12 vistas
Lyhyellä kasvuajalla korjatun nurmen jälkisadon maidontuotantovaikutusLyhyellä kasvuajalla korjatun nurmen jälkisadon maidontuotantovaikutus
Lyhyellä kasvuajalla korjatun nurmen jälkisadon maidontuotantovaikutus
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)8 vistas
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutusLajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)9 vistas
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)23 vistas
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissaTyppi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)7 vistas
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)6 vistas
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)14 vistas
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdfSeminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)462 vistas
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)490 vistas
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)246 vistas
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisionsChasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)135 vistas
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteitaTo pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)104 vistas
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration? Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)114 vistas
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)142 vistas
Package design and the consumer panelPackage design and the consumer panel
Package design and the consumer panel
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)141 vistas
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutosRuokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)149 vistas

Suon yskänrohdos kihokin kosteikkoviljelyllä lisäarvoa ojitettujen soiden kestävään ja ilmastoystävälliseen käyttöön/Leila Korpela (Luke)

 • 1. © Luonnonvarakeskus Kihokki - Suon yskänrohdos- Kosteikkoviljelyllä lisäarvoa ojitettujen soiden kestävään ja ilmastoystävälliseen käyttöön Leila Korpela, Luke 5.3.2019 co-creation työpaja, Kankaanpää
 • 2. Suomessa meillä on runsaasti soita, toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Suot, suokasvit, ovatkin meille suuri aarreaitta  Voisiko perinteisistä lääkekasveista kuten kihokeista (Drosera) saada uusia lääkkeitä? 9.3.2019 Leila Korpela 2 Pyöreälehtinen kihokki Pitkälehtinen kihokki (yleisempi) HannuNousiainen/Luke HannuNousiainen/Luke Nyt ja tulevaisuudessa tarvitsemme uusia lääkkeitä, koska antibiootit eivät välttämättä enää tehoa (esim. tuberkuloosi, lintuinfluennsa, ym. uudet epidemiat ) !
 • 3. 9.3.2019 Leila Korpela 3 HannuNousiainen/Luke Pyöreälehtikihokki on pieni, moni- vuotinen, hyönteisiä pyydystävä (lihansyöjä) suokasvi. Se kasvaa ravinne- köyhillä avosoilla, usein rahkasammal- mättään ja välipinnan reunassa, sitä löytyy myös umpeenkasvaneista ojista. Pitkälehtikihokki kasvaa märemmillä paikoilla. Kihokki kukkii heinä-elokuulla. 10-20 kasviyksilöä =1 g
 • 4. Kihokin vaikuttavat aineet ja lääkekäyttö • Naftokinoneja (kuten plumbagiini, 7-metyylijugloni, flavonoideja (esim.kversetiini) > vaikuttavat keuhkoputkia laajentavasti → irrottavat limaa • 7-metyylijuglonin on todettu jopa estävän tuberkuloosibakteerin (Mycobacterium tuberculosis) kasvua (Bapela et al. 2006) • Vaikuttavia aineita on koko kasvissa, eniten kukassa. • Lehtien nystyissä tai pisaroissa limamainen aine sisältää valkuaisaineita hajottavaa entsyymiä (myös sokereita). Entsyymi sulattaa hyönteisproteiinin sen ravinnoksi. • Vanhastaan esim. hinkuyskään ja lehtinystyjen limaa syylien poistoon • Tämän päivän teollisuus käyttää sitä yskänlääkkeen valmistuksessa jota käytetään astman ja bronkiitin hoidossa • Suomalaista pyöreälehtistä kihokkia viedään Sveitsiin, josta siitä valmistetaan Vogelin ”Drosinula-mikstuuraa ! Lääkekäyttö: • 4H –yhdistyksen toimesta kihokkia kerätään Pohjois-Suomen soilta n.500-2000 kg/vuosi (kerääjälle n. 48-50€/kg).
 • 5. Kihokin viljelyä lääkekasviksi Pohjois-Satakunnan heikkotuottoisilla turvemailla –pilotti-tutkimusprojekti (2016- 2019) Luken tutkijat: Leila Korpela, Tytti Sarjala, Niko Silvan, Jenni Tienaho Harjoittelijat : Meri-Tuulia Pelkonen, Maarit Kallio, Sari Kantinkoksi Tavoitteet yleisesti: Hankkeen taustalla on selvittää lisätä vihreän biotalouden mukaisia uusia mahdollisuuksia metsä-/ suoalueiden monikäytölle paikallisille toimijoille Pohjois-Satakunnassa. Taustalla myös: Kihokin viljelykoe v.1993-1997 MTT:n koeasemalla Mikkelissä > tulokset silloin lupaavia (Galambosi 2013) • Selvitetään olisiko lääkekasvi-kihokin viljely yksi sopiva monikäytön muoto ja alueen heikkotuottoisten, ojitettujen turvemaiden jatkohyödyntämisen keino. Osatavoitteita: Selvitetään ja tutkitaan kihokin viljelyä rahkasammaleen korjuupaikoilla heti sen jälkeen kun rahkasammal on kerätty kasvihuonekäyttöön kasvualustaksi (Niko Silvan yhteistyössä EcoMoss Oy:n kanssa)
 • 6. • Pohjois-Satakunnan Leader - aktiivinen Pohjois-Satakunta maaseudun kehittämisyhdistys rahoittaa (http://www.aktiivinen.fi/leader_pohjois-satakunta) • Yhteistyötä TAMK:n ,TTY:n, alueen 4H-yhdistyksen sekä Oulun seudun 4H- yhdistyksen kanssa Tavoitteet (jatkoa) • Testataan ja kehitetään menetelmä kihokin lisäämiseksi kasvullisesti solukkoviljelyllä (Tytti Sarjalan ohj.opinnäytetyö Meri-Tuulia Pelkonen 2017 TAMK) • Analysoidaan kihokin bioaktiivisia aineita Parkanon toimipaikan laboratoriossa (Tytti Sarjalan ohj. Meri-Tuulia Pelkonen 2017 TAMK, v. 2018 alusta lähtien väitöskirjatyötä Jenni Tienaho Luke, TTY) • Tehdään P- Satakunnan soilla kihokki-inventointia (v.2017 opinnäytetyö Maarit Kallio TAMK, v. 2018 Luk, luontokartoittaja Sari Kantinkoski) • Toteutetaan haastattelututkimus alueen metsänomistajille, jossa selvitetään paikallisten kiinnostusta omien turvemaiden kihokin keruuseen ja /tai jopa viljelyyn (Leila Korpela, Maarit Kallio).
 • 7. Projektin Tuloksista Viljely • Rahkasammaleen keruualalle pieni siemenkylvökoe 2016 • 2017 kesällä > pieniä kihokin taimia hyvin, myös kokeen ulkopuolella • 2018 kesällä kuivuus verotti, silti kihokin taimia löytyi !  Nämä alueet ovat kihokille sopivia alustoja niin kaunan kunnes varjostavammat suokasvit valtaavat alan (sopiva jatkuva kosteus ja alhainen pH) ! 7 9.3.2019 Leila Korpela Kihokin siemeniä, syksy 2016 Potentiaalisia kihokin viljelyalueita P-Satakunnassa ovat rahkasammaleen keruualueet (EcoMoss /Biolan, n.100ha)
 • 8. • Kasvullinen lisäysmenetelmä on saatu onnistumaan jo 2017 keväällä ! 3 viikkoa 1. jaosta3 viikkoa kylvöstä  kasvatus ja testaus verrattuna luonnon kihokkiin jatkuu! 0,3 g 14g > 4,5kk • Kihokin bioaktiivisten aineiden analysointi HPLC menetelmällä (ensimmäiset ajot jo 2016-2017)!  Vaikuttavien aineiden ja kihokin kokonais -bioaktiivisuuden testaus jatkuu (Jenni Tienaho ) Taimia talvisilmuista labrassa
 • 9. 9 9.3.2019Teppo Tutkija INVENTOINTI- JA HAASTATTELUTULOKSIA Kesän 2017 Kihokki-inventointi (1.7.-14.9.) ja metsän-omistajien haastattelu (invnetoija Maarit Kallio TAMK) Inventoidut kohteet P- Satakunnassa ja Luoteis-Pirkanmaalla. - Kohteita oli yhteensä 52 !
 • 10. • Kihokkeja ei ole nevoilla tasaisesti, yhden nevan koeruutujen kihokkimäärä vaihtelee merkittävästi. Esimerkkikuva nevalta, jossa alla olevalla neliön ruudulla kasvoi 77 kihokkia. Vaihtelu saattoi olla esim. 1-100 /ruutu ! ojanreunoillaladon jäänteillä Nevoilla Muunlaisilla suon pinnoilla jopa runsaammin! Kesän 2017 kohteilla
 • 11. Kihokkien keskiarvo ( kpl /m2 ) kunnittain. Kaikkien inventoitujen kohteiden keskiarvotulos on 17 kpl / m2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Ikaalinen Jämijärvi Kankaanpää Karvia Kihniö Parkano Pomarkku Kihokkeja kpl/ m2
 • 12. 12 9.3.2019Leila Korpela KIHOKIN KERÄÄMINEN • Kyselytutkimuksia lähetettiin 300kpl ja vastauksia saatiin alle 10% 76 % 24 % Vastaajien sukupuolijakauma M N 29 % 71 % Metsänomistajien suhtautuminen kihokin poimintaan EI KYLLÄ 17 % 58 % 12 % 13 % Total M EI M KYLLÄ N EI N KYLLÄ METSÄNOMISTAJIEN HAASTATTELUTULOKSIA 2017
 • 13. TÄYDENNYSINVENTOINTIA heinä-elokuu 2018 (inventoija Sari Kantinkoski)  Kukinta oli selvästi runsaampaa kuin kesällä 2017 ! Kesä 2018 oli kuuma ja kuiva, siitä huolimatta kihokkeja löytyi hyvin ! • Inventointikohteina: osa (16kpl) kesän 2017 kohteista, rahkasammaleen korjuu- aloja (6kpl) ja erilaisia turvemaan häiriöpintoja, ojat, eläinten kulkureitit ym. yhteensä 51 turvemaan kohdetta, 11P- Satakunnan Leader- kunnan alueella (- Merikarvia), osa myös Seinäjoelta + yksi kohde Virroilta • Tarkasteltiin kihokin runsautta myös keruuta ajatellen sekä kihokin kukkimista.  Hyviä kohteita ovat Satakunnan selkeät suuret keidassuot, joilla kosteutta riittävästi!  Rahkasammaleen korjuukohteet, kun korjuusta on n.2, mutta alle 7-10 vuotta  Yleisesti häiriökohteilta löytyi kihokkia enemmän, tietyt ojat, eläinten polut jne  Puolet (23) kohteista voitiin pitää suhteellisen hyvinä kohteina  Keruuta ajatellen muutama sopiva, kun on myös helppo saavutettavuus!
 • 14. KESÄN 2018 täydennysinventoinnin tuloksia 0 50 100 150 200 250 KA MAX
 • 16. YHTEENVETO ja Pohdintaa Tarvitaan: • maan/metsänomistajien ja mahdollisten paikallisten yritysten aktivoimista ! • Kihokille on jo kansainvälistä kysyntää (BioForce AG Sveítsi, japanilaiset)! • Kotimaassa ? • Kasvullinen lisäys onnistuu ! - mahdollinen taimikasvatus kasvihuoneessa? • Bioaktiivisten yhdisteiden analysointi jatkuu ! • Bioaktiivisten aineiden (naftokinonit) analyysillä saadaan tietoa pitoisuuksista ja siten luodaan paremmat mahdollisuudet kihokin tuotteistamiseen Suomessa! • Rahkasammaleenkorjuu-alat ovat sopivia alustoja kihokin viljelyyn! • Viljelyä varten tarvitaan hyväkasvuisten kihokkien siemeniä ? • Mahdollisesti ensin kihokkien taimikasvatusta kasvihuoneissa, nopeuttaa vilejlykiertoa, mutta työläämpää? • P- Satakunnassa on myös sopivia keruukohteita ! - Keruun organisointi ? • Viljelymenetelmää edelleen kehittämällä taataan kihokin parempi saatavuus, samalla vähennetään luonnon soilla keruupainetta!
 • 17. Luken tutkijat Leila Korpela Projektin vetäjä, Kasvi – ja suoekologia Jenni Tienaho Bioaktiiviset yhdisteet, kemia, biosensorit, väitöskirjan osa Niko Silvan Kenttätutkimukset, suoekologia, Rahkasammaleen korjuu Riina Muilu-Mäkelä molekyylibiologia, NGS Tytti Sarjala Bioaktiiviset yhdisteet, uuttaminen,testaus, HPLC, endofyytit, Biomassan kasvattaminen labrassa Yhteistyötahot Leader- aktiivinen Pohjois-Satakunta maaseudun kehittämisyhdistys (http://www.aktiivinen.fi/leader_pohjois-satakunta) Rahoittaja