Turvepellot maastossa ja päästötilastoissa, Hanna Kekkonen, Luonnonvarakeskus

Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)Senior Specialist, Executive Communication at Natural Resources Institute Finland (Luke)
Turvepellot maastossa ja
päästötilastoissa
Turve, Tiede ja Tulevaisuus
Mitä tehdä turvepelloille – webinaari
27.1.2022
Hanna Kekkonen
Tutkija, Luonnonvarakeskus
2
Kts. mm. Maatalouden ilmastotiekartta, Pariisin ilmastosopimus 26.1.2022
Tavoitteet
Velvoitteet
Seuranta
Perusta ilmastopolitiikalle
Päästöjen raportointi – Miksi?
Hiilineutraali EU
→
Hiilineutraali Suomi
→
Toimialakohtaiset
tiekartat
Kuva: Hanna Kekkonen, Luke
3
Mitä turvepellot ovat?
26.1.2022
Kivennäismaa: kiviainesta Turvemaa: eloperäistä ainesta,
joskus elänyttä materiaa
Kuva: Hanna Kekkonen, Luke
4
Päästöjen raportointi – Maatalouden ja turvemaiden
päästöt Suomen kokonaispäästöistä
josta N2O
päästöt
eloperäisiltä
mailta n.1,5
Mt CO2e
6,6 Mt CO2 ekv
53,1 Mt CO2e
5
Turvemaiden kokonaisvaikutus
Viljelymaiden CO2 päästöt ilmoitetaan
maankäyttö-sektorilla
26.1.2022
6,52 Mt CO2e orgaanisilta
mailta
1,5 Mt CO2e
kivennäismailta
N2O CO2
8 Mt
CO2ekv
n.10%
n.90%
Kts. Tilastokeskus
Kuva: Hanna Kekkonen, Luke
6
Päästöjen kehitys sektoreittain
Kts. Tilastokeskus 26.1.2022
Kuva: Tilastokeskus, viite lopussa
7
Turvemaiden ympäristövaikutukset –
ei pelkästään päästöjä
Kts. mm. Ikkala et al. 26.1.2022
Ilmastovaikutukset
Ravinteiden huuhtoutuminen
Fysikaaliset vaikutukset
Orgaanisen aineksen hajoaminen
kaasumaisiksi yhdisteiksi mikrobiologisen
toiminnan seurauksena
Ravinteiden kulkeutuminen vesistöihin ja
muualle ympäristöön mm. ojaverkostoja pitkin
Turpeen kuluminen, jonka seurauksena esim.
tulvimisriskit
Kuva: Hanna Kekkonen, Luke
8
Tunnistammeko turvemaat luotettavasti?
Kts. Valse-V tutkimus & OMAIHKA -hanke 26.1.2022
95 %
N= 541
Valse – V
571
näytettä
2%
N =11
3 %
N = 19
Vastasi täysin
Näytteen perusteella
kivennäismaa, mutta
luokittui turvemaaksi
Maannostietokannassa
Turvemaa, mutta luokittui
kivennäismaaksi
Maannostietokannassa
Kuva: Hanna Kekkonen, Luke
9
Missä turvemaat sijaitsevat ja
millaisessa käytössä ne ovat?
Kuva: Hanna Kekkonen Luke, 2022
Aineistot: Ruokavirasto, GTK, Luke, MML
26.1.2022
Viljelyssä
n. 260 000 ha
Käyttömuotoja nyt
Ks. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio
päästövähennysmahdollisuuksista s.15, ja TUPA hanke
Viljellyt turvemaat kunnittain (ha) vuonna
2016 (paksut ja ohuet)
2/3 nurmella
1/3 viljalla
67 000 ha hylätty
10
Kuva: Hanna Kekkonen, Luke 26.1.2022
Turvepeltojen alueellinen merkitys
11
Miten turvemaiden päästöjä voidaan vähentää?
26.1.2022
Mitä tiedetään eli miten voidaan vaikuttaa (tutkimus):
• Turvepeltojen sijainti
• Turvepeltojen paksuus
• Viljelykasvitieto: kuinka suuri osa on elintarviketuotannon
kannalta merkityksellistä
Päästöjen vähentämisessä merkittävät tekijät:
Viljelykasvivalinta (muokkaus)
Pohjavedenpinta (kuinka paljon turvetta vedenpinnan alla)
12
Miten toimia tulisi kohdentaa?
26.1.2022
Toimien kohdentamisessa voidaan huomioida esimerkiksi:
• Pitkäikäisyys: turpeen paksuus
• Vaikuttavuus: käyttötapa (intensiivinen/laajaperäinen) ja käyttötavan muutos
kts. Kekkonen et al. 2019
Kuva: Kekkonen et al. 2019
13
Miten toimet kohdentuisivat turpeen paksuus ja
viljelyintensiteetti huomioiden?
26.1.2022
Turvemaat painottuvat
Pohjois-Suomeen
Etelä-Suomessa
kivennäismaita
saatavilla
Yhteensä
242 000 ha
Pohjoinen
(153 000 ha)
Paksuturpeinen laajaperäinen
(13 000 ha)
Ennallistaminen/kosteikkoviljely
Paksuturpeinen intensiivinen
( 78 000 ha)
Jatketaan viljelyä, mutta hidastetaan
turpeen hajoamista
Ohutturpeinen laajaperäinen
(6 000 ha)
Metsitys
Ohutturpeinen intensiivinen
(56 000 ha)
Jatketaan viljelyä, mutta hidastetaan
turpeen hajoamista
Etelä
(89 000 ha)
Paksuturpeinen laajaperäinen
( 10 000 ha )
Ennallistaminen/kosteikkoviljely
Paksuturpeinen intensiivinen
( 53 000 ha)
Siirretään viljelyä vähitellen
kivennäismaille
Ohutturpeinen laajaperäinen
(3 000 ha)
Metsitys
Ohutturpeinen intensiivinen
(23 000 ha)
Jatketaan viljelyä, mutta hidastetaan
turpeen hajoamista
Näillä toimilla
saataisiin 4,6
Mt CO2 ekv
vähennys
Kts. SOMPA hanke, Kekkonen et al. 2019
14
Löytyykö kohdennettaville toimille pinta-alaa?
Kuva: Hannu Ojanen Luke, 2022
Aineistot: MML, GTK, Luke, Ruokavirasto
26.1.2022
Tuima ja TUPA hankkeet
TUPA: Pellon kaltevuus, paksuus,
keskimääräinen pinnankorkeus,
kuntotieto sekä pitkäaikainen
laajaperäisyys (8v 10:stä) peltoalaa
löytyi:
4245 ha josta 3947 ha
paksuturpeisella
Peltoala, joilla vesivarannot DTW
indeksiä käyttäen 0-0,5 m
maanpinnasta: yht 65874 ha
Paksuturpeista alaa: 60410 ha
Laajaperäisiä: 4591 ha
15
Millaista tutkimusta parhaillaan tehdään
turvemaiden ilmastovaikutusten arvioimiseksi
ja päätöksenteon tueksi?
26.1.2022
Kenttätutkimus
Viljelymenetelmät, ravinnekuormitus,
ympäristövaikutukset
Kartografinen
tutkimus
Toimenpiteiden kohdentamisen ja
vaikuttavuuden arviointi, aineistojen
laadun paranteminen
Talous ja yhteiskunta
Kustannusten, kestävyyden ja
sosiaalisen hyväksyttävyyden arviointi
Kuva: Hanna Kekkonen, Luke
16
Linkkejä ja lisätietoa:
Tutkimus turvemaiden päästöistä eri orgaanisen aineksen pitoisuuksilla: Eickenscheidt et al. 2015
DOI:10.5194/bg-12-5161-2015 BG - The greenhouse gas balance of a drained fen peatland is mainly
controlled by land-use rather than soil organic carbon content (copernicus.org)
Kasvihuonekaasuinventaarion vuotuinen raportti:
https://www.stat.fi/static/media/uploads/tup/khkinv/fi_nir_eu_2019_2021-03-15.pdf
Tutkimus turvemaiden sijainnista: Kekkonen et al. 2019 Mapping of cultivated organic soils for targeting
greenhouse gas mitigation DOI:10.1080/17583004.2018.1557990
Tutkimus tulvimisriskistä Suomessa: Ikkala et al. 2021 Peatland subsidence enhances cultivated lowland
flood risk DOI:10.1016/j.still.2021.105078
Tutkimuksia turvemaiden fysikaalisista muutoksista: Grønlund, A., Hauge, A., Hovde, A. et al. Carbon loss
estimates from cultivated peat soils in Norway: a comparison of three methods. Nutr Cycl Agroecosyst 81, 157–
167 (2008). https://doi.org/10.1007/s10705-008-9171-5
Schothorst, C.J., 1977. Subsidence of low moor peat soils in the Western Netherlands. Geoderma, 17: 265–291
https://doi.org/10.1016/S0016-7061(97)00013-X
26.1.2022
17
Päästöjen kehitys sektoreittain: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2020, Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu:
13.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-12-16_kat_001_fi.html
Maatalouden ilmastotiekartta: 4c06a97a-c683-1280-65ba-f4666132621f (mtk.fi)
Lisätietoa EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteista: 2050 – Pitkän aikavälin strategia (europa.eu)
Hallitusohjelma: 3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi (valtioneuvosto.fi)
Valse-V tutkimus: https://www.luke.fi/projektit/valse-v/
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio päästöväehnnysmahdollisuuksista:
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/547083/luke-
luobio_7_2021_korjattu_3_painos.pdf?sequence=7&isAllowed=y
26.1.2022
18
Käynnissä olevia tutkimus-, kehittämis- ja
tiedonvälityshankkeita
26.1.2022
https://www.luke.fi/sompa/ luke.fi/projektit/omaihka
OMAIHKA RATU
luke.fi/projektit/ratu luke.fi/projektit/turina
TURINA
CANEMURE
luke.fi/projektit/canemure
TUIMA
luke.fi/projektit/tuima
MAATU
luke.fi/projektit/maatu-01
Kiitos!
1 de 19

Recomendados

Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori por
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessoriSuometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessoriNatural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
184 vistas23 diapositivas
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä por
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinäTilastokeskus
102 vistas29 diapositivas
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä por
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinäTilastokeskus
74 vistas14 diapositivas
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä por
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinäTilastokeskus
71 vistas13 diapositivas
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä por
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinäTilastokeskus
75 vistas29 diapositivas
Jaana Markkula: Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma: väliarviointi ja päivi... por
Jaana Markkula: Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma: väliarviointi ja päivi...Jaana Markkula: Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma: väliarviointi ja päivi...
Jaana Markkula: Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma: väliarviointi ja päivi...THL
554 vistas55 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Keski-Suomen kiertotalouden tiekartta por
Keski-Suomen kiertotalouden tiekarttaKeski-Suomen kiertotalouden tiekartta
Keski-Suomen kiertotalouden tiekarttaCircwaste
1.2K vistas18 diapositivas
EPL_konverents.pdf por
EPL_konverents.pdfEPL_konverents.pdf
EPL_konverents.pdfTimo Tatar
386 vistas14 diapositivas
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä por
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinäTilastokeskus
107 vistas13 diapositivas
MMX2023 Lait - L'Europe laitière face à l'inflation : impacts sur la demande ... por
MMX2023 Lait - L'Europe laitière face à l'inflation : impacts sur la demande ...MMX2023 Lait - L'Europe laitière face à l'inflation : impacts sur la demande ...
MMX2023 Lait - L'Europe laitière face à l'inflation : impacts sur la demande ...Institut de l'Elevage - Idele
271 vistas21 diapositivas
MMX2022 - Le marché de la viande bovine dans le monde et en Europe en 2021-2022 por
MMX2022 - Le marché de la viande bovine dans le monde et en Europe en 2021-2022MMX2022 - Le marché de la viande bovine dans le monde et en Europe en 2021-2022
MMX2022 - Le marché de la viande bovine dans le monde et en Europe en 2021-2022Institut de l'Elevage - Idele
859 vistas20 diapositivas
Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh... por
Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...
Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, oh...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
240 vistas24 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Keski-Suomen kiertotalouden tiekartta por Circwaste
Keski-Suomen kiertotalouden tiekarttaKeski-Suomen kiertotalouden tiekartta
Keski-Suomen kiertotalouden tiekartta
Circwaste1.2K vistas
EPL_konverents.pdf por Timo Tatar
EPL_konverents.pdfEPL_konverents.pdf
EPL_konverents.pdf
Timo Tatar386 vistas
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä por Tilastokeskus
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
Tilastokeskus107 vistas
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon por THL
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoonSari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon
THL648 vistas
InfiniBand In-Network Computing Technology and Roadmap por inside-BigData.com
InfiniBand In-Network Computing Technology and RoadmapInfiniBand In-Network Computing Technology and Roadmap
InfiniBand In-Network Computing Technology and Roadmap
inside-BigData.com1.1K vistas
20211013 德國氣候公民大會機制與後疫情公民參與模式之轉變 por 懂能源團隊
20211013 德國氣候公民大會機制與後疫情公民參與模式之轉變20211013 德國氣候公民大會機制與後疫情公民參與模式之轉變
20211013 德國氣候公民大會機制與後疫情公民參與模式之轉變
懂能源團隊692 vistas
Ubostwo w Polsce por GRAPE
Ubostwo w PolsceUbostwo w Polsce
Ubostwo w Polsce
GRAPE508 vistas

Similar a Turvepellot maastossa ja päästötilastoissa, Hanna Kekkonen, Luonnonvarakeskus

Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori por
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessoriSuometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessoriNatural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
92 vistas23 diapositivas
Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja metsien merkitys ilmastonmuut... por
Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja metsien merkitys ilmastonmuut...Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja metsien merkitys ilmastonmuut...
Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja metsien merkitys ilmastonmuut...Suomen metsäkeskus
174 vistas29 diapositivas
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl... por
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
111 vistas21 diapositivas
Saara Lilja-Rothsten: Sopeutumisen mitattavuus Suomessa por
Saara Lilja-Rothsten: Sopeutumisen mitattavuus SuomessaSaara Lilja-Rothsten: Sopeutumisen mitattavuus Suomessa
Saara Lilja-Rothsten: Sopeutumisen mitattavuus SuomessaTAPIO
237 vistas21 diapositivas
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke por
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, LukeTurvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, LukeNatural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
151 vistas18 diapositivas

Similar a Turvepellot maastossa ja päästötilastoissa, Hanna Kekkonen, Luonnonvarakeskus(20)

Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja metsien merkitys ilmastonmuut... por Suomen metsäkeskus
Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja metsien merkitys ilmastonmuut...Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja metsien merkitys ilmastonmuut...
Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja metsien merkitys ilmastonmuut...
Suomen metsäkeskus174 vistas
Saara Lilja-Rothsten: Sopeutumisen mitattavuus Suomessa por TAPIO
Saara Lilja-Rothsten: Sopeutumisen mitattavuus SuomessaSaara Lilja-Rothsten: Sopeutumisen mitattavuus Suomessa
Saara Lilja-Rothsten: Sopeutumisen mitattavuus Suomessa
TAPIO237 vistas
Merja Saarinen: Ruoka- ja elintarviketuotanto kestävän kehityksen näkökulmasta por THL
Merja Saarinen: Ruoka- ja elintarviketuotanto kestävän kehityksen näkökulmastaMerja Saarinen: Ruoka- ja elintarviketuotanto kestävän kehityksen näkökulmasta
Merja Saarinen: Ruoka- ja elintarviketuotanto kestävän kehityksen näkökulmasta
THL192 vistas
Poimintoja ympäristötilastoista kansanedustajan työn tueksi, Leo Kolttola por Tilastokeskus
Poimintoja ympäristötilastoista kansanedustajan työn tueksi, Leo KolttolaPoimintoja ympäristötilastoista kansanedustajan työn tueksi, Leo Kolttola
Poimintoja ympäristötilastoista kansanedustajan työn tueksi, Leo Kolttola
Tilastokeskus377 vistas

Más de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)

Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ... por
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
47 vistas14 diapositivas
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla por
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaNatural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
20 vistas1 diapositiva
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa... por
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
14 vistas1 diapositiva
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas... por
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
12 vistas1 diapositiva

Más de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)(20)

Turvepellot maastossa ja päästötilastoissa, Hanna Kekkonen, Luonnonvarakeskus

 • 1. Turvepellot maastossa ja päästötilastoissa Turve, Tiede ja Tulevaisuus Mitä tehdä turvepelloille – webinaari 27.1.2022 Hanna Kekkonen Tutkija, Luonnonvarakeskus
 • 2. 2 Kts. mm. Maatalouden ilmastotiekartta, Pariisin ilmastosopimus 26.1.2022 Tavoitteet Velvoitteet Seuranta Perusta ilmastopolitiikalle Päästöjen raportointi – Miksi? Hiilineutraali EU → Hiilineutraali Suomi → Toimialakohtaiset tiekartat Kuva: Hanna Kekkonen, Luke
 • 3. 3 Mitä turvepellot ovat? 26.1.2022 Kivennäismaa: kiviainesta Turvemaa: eloperäistä ainesta, joskus elänyttä materiaa Kuva: Hanna Kekkonen, Luke
 • 4. 4 Päästöjen raportointi – Maatalouden ja turvemaiden päästöt Suomen kokonaispäästöistä josta N2O päästöt eloperäisiltä mailta n.1,5 Mt CO2e 6,6 Mt CO2 ekv 53,1 Mt CO2e
 • 5. 5 Turvemaiden kokonaisvaikutus Viljelymaiden CO2 päästöt ilmoitetaan maankäyttö-sektorilla 26.1.2022 6,52 Mt CO2e orgaanisilta mailta 1,5 Mt CO2e kivennäismailta N2O CO2 8 Mt CO2ekv n.10% n.90% Kts. Tilastokeskus Kuva: Hanna Kekkonen, Luke
 • 6. 6 Päästöjen kehitys sektoreittain Kts. Tilastokeskus 26.1.2022 Kuva: Tilastokeskus, viite lopussa
 • 7. 7 Turvemaiden ympäristövaikutukset – ei pelkästään päästöjä Kts. mm. Ikkala et al. 26.1.2022 Ilmastovaikutukset Ravinteiden huuhtoutuminen Fysikaaliset vaikutukset Orgaanisen aineksen hajoaminen kaasumaisiksi yhdisteiksi mikrobiologisen toiminnan seurauksena Ravinteiden kulkeutuminen vesistöihin ja muualle ympäristöön mm. ojaverkostoja pitkin Turpeen kuluminen, jonka seurauksena esim. tulvimisriskit Kuva: Hanna Kekkonen, Luke
 • 8. 8 Tunnistammeko turvemaat luotettavasti? Kts. Valse-V tutkimus & OMAIHKA -hanke 26.1.2022 95 % N= 541 Valse – V 571 näytettä 2% N =11 3 % N = 19 Vastasi täysin Näytteen perusteella kivennäismaa, mutta luokittui turvemaaksi Maannostietokannassa Turvemaa, mutta luokittui kivennäismaaksi Maannostietokannassa Kuva: Hanna Kekkonen, Luke
 • 9. 9 Missä turvemaat sijaitsevat ja millaisessa käytössä ne ovat? Kuva: Hanna Kekkonen Luke, 2022 Aineistot: Ruokavirasto, GTK, Luke, MML 26.1.2022 Viljelyssä n. 260 000 ha Käyttömuotoja nyt Ks. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio päästövähennysmahdollisuuksista s.15, ja TUPA hanke Viljellyt turvemaat kunnittain (ha) vuonna 2016 (paksut ja ohuet) 2/3 nurmella 1/3 viljalla 67 000 ha hylätty
 • 10. 10 Kuva: Hanna Kekkonen, Luke 26.1.2022 Turvepeltojen alueellinen merkitys
 • 11. 11 Miten turvemaiden päästöjä voidaan vähentää? 26.1.2022 Mitä tiedetään eli miten voidaan vaikuttaa (tutkimus): • Turvepeltojen sijainti • Turvepeltojen paksuus • Viljelykasvitieto: kuinka suuri osa on elintarviketuotannon kannalta merkityksellistä Päästöjen vähentämisessä merkittävät tekijät: Viljelykasvivalinta (muokkaus) Pohjavedenpinta (kuinka paljon turvetta vedenpinnan alla)
 • 12. 12 Miten toimia tulisi kohdentaa? 26.1.2022 Toimien kohdentamisessa voidaan huomioida esimerkiksi: • Pitkäikäisyys: turpeen paksuus • Vaikuttavuus: käyttötapa (intensiivinen/laajaperäinen) ja käyttötavan muutos kts. Kekkonen et al. 2019 Kuva: Kekkonen et al. 2019
 • 13. 13 Miten toimet kohdentuisivat turpeen paksuus ja viljelyintensiteetti huomioiden? 26.1.2022 Turvemaat painottuvat Pohjois-Suomeen Etelä-Suomessa kivennäismaita saatavilla Yhteensä 242 000 ha Pohjoinen (153 000 ha) Paksuturpeinen laajaperäinen (13 000 ha) Ennallistaminen/kosteikkoviljely Paksuturpeinen intensiivinen ( 78 000 ha) Jatketaan viljelyä, mutta hidastetaan turpeen hajoamista Ohutturpeinen laajaperäinen (6 000 ha) Metsitys Ohutturpeinen intensiivinen (56 000 ha) Jatketaan viljelyä, mutta hidastetaan turpeen hajoamista Etelä (89 000 ha) Paksuturpeinen laajaperäinen ( 10 000 ha ) Ennallistaminen/kosteikkoviljely Paksuturpeinen intensiivinen ( 53 000 ha) Siirretään viljelyä vähitellen kivennäismaille Ohutturpeinen laajaperäinen (3 000 ha) Metsitys Ohutturpeinen intensiivinen (23 000 ha) Jatketaan viljelyä, mutta hidastetaan turpeen hajoamista Näillä toimilla saataisiin 4,6 Mt CO2 ekv vähennys Kts. SOMPA hanke, Kekkonen et al. 2019
 • 14. 14 Löytyykö kohdennettaville toimille pinta-alaa? Kuva: Hannu Ojanen Luke, 2022 Aineistot: MML, GTK, Luke, Ruokavirasto 26.1.2022 Tuima ja TUPA hankkeet TUPA: Pellon kaltevuus, paksuus, keskimääräinen pinnankorkeus, kuntotieto sekä pitkäaikainen laajaperäisyys (8v 10:stä) peltoalaa löytyi: 4245 ha josta 3947 ha paksuturpeisella Peltoala, joilla vesivarannot DTW indeksiä käyttäen 0-0,5 m maanpinnasta: yht 65874 ha Paksuturpeista alaa: 60410 ha Laajaperäisiä: 4591 ha
 • 15. 15 Millaista tutkimusta parhaillaan tehdään turvemaiden ilmastovaikutusten arvioimiseksi ja päätöksenteon tueksi? 26.1.2022 Kenttätutkimus Viljelymenetelmät, ravinnekuormitus, ympäristövaikutukset Kartografinen tutkimus Toimenpiteiden kohdentamisen ja vaikuttavuuden arviointi, aineistojen laadun paranteminen Talous ja yhteiskunta Kustannusten, kestävyyden ja sosiaalisen hyväksyttävyyden arviointi Kuva: Hanna Kekkonen, Luke
 • 16. 16 Linkkejä ja lisätietoa: Tutkimus turvemaiden päästöistä eri orgaanisen aineksen pitoisuuksilla: Eickenscheidt et al. 2015 DOI:10.5194/bg-12-5161-2015 BG - The greenhouse gas balance of a drained fen peatland is mainly controlled by land-use rather than soil organic carbon content (copernicus.org) Kasvihuonekaasuinventaarion vuotuinen raportti: https://www.stat.fi/static/media/uploads/tup/khkinv/fi_nir_eu_2019_2021-03-15.pdf Tutkimus turvemaiden sijainnista: Kekkonen et al. 2019 Mapping of cultivated organic soils for targeting greenhouse gas mitigation DOI:10.1080/17583004.2018.1557990 Tutkimus tulvimisriskistä Suomessa: Ikkala et al. 2021 Peatland subsidence enhances cultivated lowland flood risk DOI:10.1016/j.still.2021.105078 Tutkimuksia turvemaiden fysikaalisista muutoksista: Grønlund, A., Hauge, A., Hovde, A. et al. Carbon loss estimates from cultivated peat soils in Norway: a comparison of three methods. Nutr Cycl Agroecosyst 81, 157– 167 (2008). https://doi.org/10.1007/s10705-008-9171-5 Schothorst, C.J., 1977. Subsidence of low moor peat soils in the Western Netherlands. Geoderma, 17: 265–291 https://doi.org/10.1016/S0016-7061(97)00013-X 26.1.2022
 • 17. 17 Päästöjen kehitys sektoreittain: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-6049. 2020, Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.1.2022]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-12-16_kat_001_fi.html Maatalouden ilmastotiekartta: 4c06a97a-c683-1280-65ba-f4666132621f (mtk.fi) Lisätietoa EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteista: 2050 – Pitkän aikavälin strategia (europa.eu) Hallitusohjelma: 3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi (valtioneuvosto.fi) Valse-V tutkimus: https://www.luke.fi/projektit/valse-v/ Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio päästöväehnnysmahdollisuuksista: https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/547083/luke- luobio_7_2021_korjattu_3_painos.pdf?sequence=7&isAllowed=y 26.1.2022
 • 18. 18 Käynnissä olevia tutkimus-, kehittämis- ja tiedonvälityshankkeita 26.1.2022 https://www.luke.fi/sompa/ luke.fi/projektit/omaihka OMAIHKA RATU luke.fi/projektit/ratu luke.fi/projektit/turina TURINA CANEMURE luke.fi/projektit/canemure TUIMA luke.fi/projektit/tuima MAATU luke.fi/projektit/maatu-01