Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu.docx

Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu. Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực in ấn, công ty đã không ngừng củng cố và hoàn thiện lại mình.Cho đến ngày nay, công ty luôn nhận được sự ủng hộ của khách hàng về cung cách phục vụ, chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng kịp tiến độ. Lợi thế về đội ngũ thợ in nhiều năm trong nghề, công ty đáp ứng được gần như đại đa số các bài in khó, chính bởi điều này nên khối lượng khách hàng tìm đến ngày càng gia tăng.

Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
KHOA KINH TẾ
BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA
NGÀNH:……………………………….
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN
DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG
TY TNHH TMDV & ĐTTH QUỲNH
CHÂU
TP.HCM
SVTH : Họ và tên SV
MSSV :
Lớp :
GVHD :
CBHD : ( tại đơn vị thực tập nếu có)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
i
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
LỜI CẢM ƠN
Được sự quan tâm của trường đẳng Đại Học Văn Hiến và tập thể thầy cô khoa
quản trị kinh doanh tận tình chỉ dạy và truyền đạt những quý báu trong thời gian theo học
tại trường, đã quan tâm và tạo mọi điều kiện cho em có cơ hội tiếp xúc với thực tế, trong
đợt thực tập tại công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin
Học Quỳnh Châu.
Chân thành cảm ơn Giám đốc Công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch
Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu ông Nguyễn Thành Hướng và toàn thể các anh chị
em trong công ty đã cho em một môi trường làm việc thân thiện nhưng không kém phần
năng động. Em được đi sâu vào thực tế, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích, tạo cho
chúng em cơ hội vận dụng và so sánh những kiến thức đã được học trong trường đối với
môi trường thực tế. Việc tiếp nhận những kiến thức thực tế sẽ giúp em học hỏi được nhiều
kinh nghiệm và rút ra bài học tạo nền tảng vững chắc cho sau này khi em bước vào cuộc
sống.
Cảm ơn các thầy cô tận tình giảng dạy và hướng dẫn em hoàn thành bài Báo Cáo
này.
Do thời gian thực tập có hạn và kiến thức kĩ năng của em còn hạn chế nên không
tránh được những sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của công ty và
thầy cô để bài Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp của em được hoàn chỉnh hơn.
Cuối cùng em xin chúc các thầy cô sức khỏe, thành công trong việc giảng dạy.
Chúc tập thể Công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học
Quỳnh Châu phát huy hơn nữa thế mạnh và ngày một phát triển.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
ii
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
TP.HCM, ngày…..tháng……năm ……..
Giám đốc
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
iii
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………..…………………
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………..
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
iv
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN..............................................................................................................i
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP...................................................................ii
MỤC LỤC.................................................................................................................iv
DANH MUC HÌNH ẢNH – BẢNG BIỂU............................................................... vi
LỜI MỞ ĐẦU ...........................................................................................................vi
CHƯƠNG 1................................................................................................................ 1
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO TIN HỌC QUỲNH CHÂU .................................... 1
1.Lịch sử hình thành và phát triển.............................................................................. 1
2.Nhiệm vụ và chức năng của công ty ....................................................................... 1
2.1.Chức năng............................................................................................................. 1
2.2.Nhiệm vụ .............................................................................................................. 2
3.Quy trình sản xuất của công ty................................................................................ 3
4. Bộ máy tổ chức của công ty ................................................................................... 5
5. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2016 – 2018) ...... 7
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
VÀ ĐÀO TẠO TIN HỌC QUỲNH CHÂU .............................................................. 9
1. Tổng quan về hoạt động nhân sự............................................................................ 9
2. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty...................... 13
2.1. Quy trình tuyển dụng nhân sự ........................................................................... 13
2.1.1.Xác định nhu cầu............................................................................................. 15
2.1.2.Tìm kiếm ứng viên .......................................................................................... 16
2.1.3.Đánh giá lựa chọn............................................................................................ 18
2.1.4.Phỏng vấn ứng viên......................................................................................... 18
2.1.5.Quyết định tuyển dụng .................................................................................... 20
2.1.6.Hướng dẫn hội nhập ........................................................................................ 20
2.2. Phương pháp tuyển dụng................................................................................... 22
2.2.1. Các tiêu thức tuyển chọn nhân sự................................................................... 22
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
v
2.2.2. Các công cụ tuyển chọn nhân sự .................................................................... 22
2.3. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua ........................... 23
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ....................................................................... 30
3.1. Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng......................... Error! Bookmark not defined.
3.2. Đổi mới quy trình tuyển dụng ........................... Error! Bookmark not defined.
3.3 Đào tạo người đánh giá ..................................... Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN .............................................................. Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................ Error! Bookmark not defined.
PHỤ LỤC ................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.Công việc sau này mong muốn ............................. Error! Bookmark not defined.
2.Bảng mô tả công việc & tiêu chuẩn công việc...... Error! Bookmark not defined.
3.Kế hoạch đến khi ra trường ................................... Error! Bookmark not defined.
4.Hoạt động trong suốt quá trình thực tập em.......... Error! Bookmark not defined.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
vi
DANH MUC HÌNH ẢNH - SƠ ĐỒ
Hình 1.1 Một số hình ảnh sản phẩm của công ty ....................................................... 2
Hình 1.2: Sơ đồ quy trình công nghệ.......................................................................... 3
Hình 2.1 Website công ty đăng tin tuyển dụng ........................................................ 17
Hình 2.2: Hình ảnh phỏng vấn ................................................................................. 20
Sơ đồ 1.1 Tổ chức bộ máy của công ty ...................................................................... 5
Sơ đồ 2.1: Quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Công Ty TNHH
Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu ....................................... 13
Sơ đồ 3.1: Sơ đồ quy trình tuyển dụng nhân sự ...... Error! Bookmark not defined.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
vii
DANH MUC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1.Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm (2016 – 2018) ........................ 7
Bảng 2.1: Tổng lao động công ty qua 3 năm gần đây................................................ 9
Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo giới tính................................................................. 10
Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo độ tuổi ................................................................... 11
Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo trình độ.................................................................. 12
Bảng 2.5 Mẫu nhu cầu tuyển dụng........................................................................... 16
Bảng 2.6: Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty phân theo nguồn tuyển dụng .. 21
Bảng 2.7: Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty TNHH Công Ty TNHH Thương
Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu (2016- 2018).............................. 23
vi
LỜI MỞ ĐẦU
Là một sinh viên sắp rời khỏi ngôi trường mà mình đã theo học bốn năm đại học,
không chỉ riêng bản thân em thì ai cũng muốn mình tìm được một công việc phù hợp và ổn
định và quan trọng là công việc đó đúng với sở thích và ngành học của mình. Riêng bản
thân của mình cũng như là nhờ sự trợ giúp tinh thần từ thầy cô, gia đình và bạn bè nên em
đã định hướng được công việc sau khi ra trường và trong tương lai không xa đó là sẽ xin
vào một công ty nào đó làm một chuyên viên phòng nhân sự và hơn thế nữa là một công ty
chuyên về chính sách lao động nhân sự cấp cao. Đây là công việc mà em luôn ấp ủ từ khi
đăng ký xét tuyển vào ngôi trường Đại học Văn Hiến và hơn thế nữa là khi em được trải
qua thời gian thực tập và làm việc tại công ty thì em càng yêu thích công việc này nhiều
hơn nữa, bởi vì theo cá nhân em tìm hiểu và qua quá trình tiếp thu thì em sẽ thu được là sự
am hiểu rộng rãi về các lĩnh vực ngành nghề, cũng như hiểu biết sâu sắc về hệ thống lương
và thưởng trong một công ty và đòi hỏi của từng vị trí công việc, và cũng phải nói rằng thu
nhập của một chuyên viên nhân sự không hề thấp chút nào. Để đỗ tuyển được vào vị trí
này, em cũng cần phải trau dồi cho bản thân mình đầy đủ về ngoại hình, tính cách, kiến
thức, khả năng giao tiếp, khả năng ngoại ngữ... Vì thế bản thân em luôn cố gắng thực hiện
ước mơ của mình trong thời gian sớm nhất để trở thành một nhà tuyển dụng xuất sắc giúp
bản thân nâng cao trình độ kiến thức cũng như là tuyển dụng được những nhân sự tốt và
giỏi nhất cho công ty của mình sẽ và sắp công tác. Vì vậy trong quá trình thực tập tại Công
ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu em đã được học hỏi và
tìm hiểu thì em nhận ra rằng để đạt hiệu quả công việc tốt hơn, doanh nghiệp cần phải đặt
công tác trả lương và thưởng nhân sự lên hàng đầu, cần chú trọng đến chất lượng hơn là số
lượng. Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu, tuy
chính sách tiền lương, tiền thưởng đã mang lại những kết quả nhất định nhưng vẫn còn
nhiều vấn đề cần được giải quyết. Được sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, cùng với sự
giúp đỡ phòng nhân sự trong Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học
Quỳnh Châu, em đã chọn đề tài báo cáo" Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công
Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu” cho báo cáo tốt
nghiệp của mình.
1
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG TY
TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO TIN HỌC
QUỲNH CHÂU
1.Lịch sử hình thành và phát triển
Năm 2011 Công ty chỉ là một cửa hàng nhỏ chuyên pho tô và in ấn cung cấp cho những
khách hàng nhỏ lẻ. Nhận thấy kinh tế ngày càng phát triển, ngoài nhu cầu pho tô và in thông
thường, thì các doanh nghiệp ngày càng ra tăng, nhu cầu in ấn ngày càng tăng như in lịch, in
hoáđơn, in sổsách,....
Để đáp ứng nhu cầu của thị trường Công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ
Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu được ra đời theo giấy phép kinh doanh số 0306172214 do
Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/11/2008.
o CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO TIN HỌC QUỲNH
CHÂU
o (QCC CO., LTD)
o Địa chỉ: 184/36/26 Bãi Sậy, Phường 04, Quận 6, TP Hồ Chí Minh (Tìm vị trí)
o Mã số thuế: 0311235928
o Người ĐDPL: Lưu Quảng Châu
o Ngày hoạt động: 13/10/2011
o Giấy phép kinh doanh: 0311235928
o Lĩnh vực: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Số tài khoản : 0600
0704 9709 tại Ngân hàng Sacombank Phòng Giao Dịch Thị Nghè
o Số tài khoản :77828209 tại Ngân hàng Á Châu Chi nhánh Bình Thạnh
o Ngành nghề đăng ký sản xuất kinh doanh: In Ấn
2.Nhiệm vụ và chức năng của công ty
2.1.Chức năng
Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực in ấn, công ty đã không ngừng củng cố
và hoàn thiện lại mình.Cho đến ngày nay, công ty luôn nhận được sự ủng hộ của khách hàng
về cung cách phục vụ, chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng kịp tiến độ. Lợi thế về đội
ngũ thợ in nhiều năm trong nghề, công ty đáp ứng được gần như đại đa số các bài in khó,
chính bởi điều này nên khối lượng khách hàng tìm đến ngày càng gia tăng.
2
Các sản phẩm in của công ty hiện nay như: Catalogue, Poster, Hộp, Nhãn, tờ rơi,….
Hình 1.1 Một số hình ảnh sản phẩm của công ty
Nguồn: phòng kinh doanh, 2019
2.2.Nhiệm vụ
Tổ chức sản xuất và kinh doanh các mặt hàng theo đúng ngành nghề đăng ký và mục
đích thành lập công ty.
Phải tiến hành in ấn chiến lược phát triển sao cho phù hợp với nhiệm vụ và nhu cầu thị
trường.
Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của luật lao động, luật công
đoàn. Đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý công ty. Chăm lo và không ngừng cải
thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các bộ công nhân viên trong toàn công ty .
Thực hiện đúng quy chế, chế độ quản lý vốn, tài sản, các quỹ, hạch toán, các chế độ
quản lý khác do các cơ quan nhà nước quy định. Chịu trách nhiệm đóng thuế, các nghĩa vụ tài
chính trực tiếp cho nhà nước tại địa phương theo quy định của pháp luật.
3
3.Quy trình sản xuất của công ty
Nguồn: phòng kỹ thuật, 2019
Hình 1.2: Sơ đồ quy trình công nghệ
Thiết kế mẫu mã: Đây là khâu đầu tiên của quy trình in sản phẩm. Khách hàng có nhu
cầu in sẽ mang đến mẫu in (hay maket) hoặc nhờ DN thiết kế mẫu in riêng cho mình. Đây là
giai đoạn mà công ty in dựa trên mẫu thiết kế của khách hàng để ước lượng, tính toán ra
lượng giấy, mực và vật tư in được sử dụng và từ đó tính toán ra giá bán của sản phẩm in.
Chế bản: Khâu chế bản bao gồm hai khâu nhỏ là đồ họa vi tính và chế bản phân màu.
Sau khi thiết kế mẫu cho khách hàng, các kỹ thuật viên của công ty sẽ đưa mẫu in lên máy
tính, sử dụng cho phần mềm đồ họa để chỉnh sửa, pha trộn màu sắc, lựa chọn độ tương phản,
đậm nhạt…theo đúng yêu cầu của khách hàng. Khâu chế bản là một khâu vô cùng quan trọng,
quyết định đến màu sắc và chất lượng sản phẩm in theo đúng yêu cầu của khách hàng.
Thiết kế mẫu mã
Chế Bản
Bình Bản
Phơi Bản
IN
Hoàn thiện sau In
Dậ
p
hộ
Cá
n
lán
Đóng
quyể
n
Bế Dá
n
nh
Cắt
,
xén
SẢN PHẨM IN
4
Bình bản: Bình bản là quá trình sắp xếp các đối tượng (chữ, hình ảnh, họa tiết…) theo
một cách trình bày nào đó sao cho trên một khuôn giấy in được nhiều sản phẩm nhất. Khâu
bình bản sẽ quyết định đến số lượng giấy in cũng như lượng vật tư cần in, vì vậy có thể nói
đây là một khâu quan trọng giúp tiết kiệm giá thành sản phẩm…
Phơi bản: Trong giai đoạn phơi bản, phim được tạo ra trong khâu chế bản và bình bản
sẽ được tráng lên một tấm kẽm có phủ hóa chất chuyên dụng. Dưới tác dụng của đèn tia cực
tím, các phần tử in sẽ bám lên bề mặt của tấm kẽm. Sau khi làm đủ các bước, ta sẽ được một
bản kẽm đúng tiêu chuẩn và chuyển sang bộ phận in.
In: Đây là khâu quan trọng nhất của toàn bộ quá trình in sản phẩm. Tấm kẽm tạo ra từ
khâu phơi bản sẽ được cuộn vào những lô tròn trên máy in. Cùng với mực in, các lô tròn này
sẽ lăn trên bề mặt của giấy in và in thành những sản phẩm theo đúng yêu cầu.
Hoàn thiện sau in: Sau khi sản phẩm đã được in ra, tùy vào yêu cầu riêng của khách
hàng mà sản phẩm in sẽ được tiếp tục gia công và hoàn thiện thành sản phẩm hoàn chỉnh như
cắt, xén, bế… Sau khâu gia công và chế biến này, ta mới có được một sản phẩm in hoàn
chỉnh.
5
4. Bộ máy tổ chức của công ty
Sơ đồ 1.1 Tổ chức bộ máy của công ty
Nguồn: phòng kế toán, 2019
Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
Giám đốc: Là người đại diện cho công ty và là người chịu trách nhiệm trước nhà
nước và pháp luật về toàn bộ hoạt động của công ty theo pháp luật hiện hành. Toàn quyền
giám sát và quản lý trực tiếp đến việc kinh doanh của doanh nghiệp để đề ra các quyết định
kịp thời giúp cho sự phát triển của toàn công ty.Trực tiếpđiều hành mọi hoạt động kinh doanh
của công ty.
Phó Giám Đốc: Là người trợ giúp cho giám đốc,có quyền hạn cũng gần như giám
đốc, điều hành, quản lý và phân công việc cho mọi người. Phó giám đốc được ủy quyền của
giám đốc giải quyết những vấn đề của công ty.Mọi hoạt động của phó giám đốc phải thực
hiện đúng theo chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn đã được giám đốc giao hoặc ủy quyền,
những hoạt động phát sinh vượt ra khỏi phạm vi trên đều phải báo cáo cho giám đốc để có
hướng giải quyết.
Phòng Kế Toán: Là một trong những phòng quan trọng giúp cho công ty thấy được
hoạt động kinh doanh và kết quả ra sao. Có nhiệm vụ quản lý toàn bộ số vốn của công ty,
kiểm tra các số liệu chứng từ làm căn cứ cho việc ghi chép vào sổ sách báo cáo quyết toán,
báo cáo thuế, báo cáo tài chính của công ty theo chế độ quy định của bộ tài chính.
-Chức năng:
o Quản lýTài chính – Kế toán cho công ty
o Tư vấn cho Ban lãnh đạo công ty về lĩnh vực tài chính
- Nhiệm vụ:
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÒNG KẾ TOÁN
– TÀI CHÍNH
PHÒNG KẾ
HOẠCH VẬT TƯ
PHÒNG KỸ
THUẬT
PHÒNG KINH
DOANH
XƯỞNG IN XƯỞNG GIA
CÔNG THÀNH
PHẨM
6
o Thực hiện toàn bộ công việc kế toán của công ty như: Kế toán tiền mặt, kế toán
TSCĐ, kế toán TGNH, kế toán chi phí, kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương,..
o Quản lý hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty
o Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm, những vấn đề liên quan đến công việc kế toán –
tài chính của công ty.
o Đảm bảo an toàn Tài sản của công ty về mặt giá trị
o Tính toán, cân đối tài chính cho công ty nhằm đảm an toàn về mặt tài chính trong hoạt
động sản xuất kinh doanh.
Kết hợp với phòng quản trị thực hiện công tác kiểm kê tài sản trong toàn công ty
Phòng kinh doanh: Thông báo kịp thời về sự biến động của thị trường hàng ngày
nhằm đưa ra những thông tin chính xác cho các phòng ban liên quan để lập kế hoạch kinh
doanh trong thời gian tới.
o Phân tích thị trường
o Tìm kiếm khách hàng và ký kết hợp đồng
o Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về các dịch vụ, sản phẩm của công ty
Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh
Phòng Kỹ Thuật: chịu trách nhiệm kiểm tra file in ấn của khách hàng, sửa chữa hoặc
thông báo lại cho khách hàng về những sai sót, nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy
ra trước khi tiến hành in hàng loạt.
Phòng kế hoạch vật tư: chịu trách nhiệm về tình hình thu mua nguyên vật liệu, xuất
kho vật liệu để sử dụng cho quá trình sản xuất, các khoản phế liệu thu hồi.
Xưởng In: Căn cứ vào lệnh điều động sản xuất mà tiến hành in theo sự sắp xếp của
cấp trên, in đúng mẫu theo yêu cầu cầu khách hàng, đảm bảo in đúng số lượng, màu sắc quy
định. Chủ động thông báo lại những lỗi xảy ra khi in ấn cho quản đốc xưởng và có biện pháp
xử lý kịp thời hoặc thông báo lại cho khách hàng.
Xưởng Thành Phẩm: đây là công đoạn cuối cùng cho 1 sản phẩm hoàn thành. Đòi
hỏi người thợ phải cẩn thận, tỉ mỉ, đề cao tình thần trách nhiệm.Thành phẩm hoàn thành sẽ
được đóng gói cẩn thận và giao cho khách hàng.
 Mọi hoạt động của các bộ phận đều có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ nhằm đảm
bảo chất lượng của sản phẩm, sự hài lòng của khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động của
công ty.
.
7
5. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2016 – 2018)
Bảng 1.1.Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm (2016 – 2018)
Đơn vị: Triệu đồng
Năm
2016
Năm
2017
Năm
2018
2017/2016 2018/2017
+/- % +/- %
Tổng doanh thu 14.284 13.552 15.363 -732 -5,1 1.811 13,4
Tổng chi phí 13.836 13.331 14.846 -505 -3,6 1.515 11,4
Lợi nhuận trước
thuế
448 221 517 -227 -50,7 296 133,9
Lợi nhuận sau
thuế
370 166 403 -204 -55,1 237 142,8
(Nguồn: Tổng hợp từ Kết quả hoạt động kinh doanh 2016-2018)
Tình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ
Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu trong 03 năm gần đây ta nhận thấy rằng:
 Về doanh thu: doanh thu của công ty không đều qua 3 năm. Năm 2016 doanh thu đạt
14.284 triệu đồng, năm 2017 là 13.552 triệu đồnggiảm 732 triệu đồng tương ứng giảm 5,12%
; năm 2018 doanh thu là 15.363 triệu đồng tăng 1.811 triệu đồng tương ứng tăng 13,36% so
với năm 2017.
 Về tổng chi phí: năm 2016 chi phí đạt 13.836 giảm 505 triệu đồng tương ứng với ứng
giảm 3,65% ; năm 2018 chi phí là 14.846 triệu đồng tăng 1.515 triệu đồng tương ứng tăng
11,38% so với năm 2017.
 Lợi nhuận trước thuế: Năm 2016 đạt 448 triệu sang năm 2017 giảm 227 triệu đồng so
với năm 2017; năm 2018 tăng 296 triệu đồng so với năm 2017
 Lợi nhuận sau thuế: năm 2016 lợi nhuận đạt 370 triệu đồng, năm 2017 là 166 triệu
đồng, đến năm 2018 lợi nhuận 403 triệu đồng tương ứng tăng 237 triệu đồng so với năm
2017. Lợi nhuận tăng lên thì thu nhập của người lao động tăng lên tương ứng và khuyến khích
người lao động thực viện công việc tốt hơn thêm gắng bó và cố gắng vì công ty hơn, thu nhập
tăng làm người lao động có được an tâm và tạo động lực cho họ phát triển bản thân.
Như vậy, qua phân tích trên ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của công ty mặc
dù có hiệu quả nhưng chưa đều, còn thất thường giữa các năm, chưa thực hiện được mục tiêu
năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên áp lực của việc tăng doanh thu hàng năm với công ty
sẽ dẫn đến yêu cầu của người lao động trong công ty là cao hơn để có thể đạt được mục tiêu
8
đề ra và như vậy yêu cầu công tác tuyển dụng là làm sao để tuyển được nguồn lao động đáp
ứng những mục tiêu này của công ty.
Công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh
Châu hoạt động lĩnh vực in ấn, cơ cấu của tổ chức công ty và kết quả kinh doanh tuy đã phù
hợp với ngành nghề kinh doanh nhưng vì tính chất là công ty sản xuất in ấn, việc tuyển dụng
là hết sức cần thiết cho công ty nhằm đảm bảo nguồn lực ổn định cho việc sản xuất kinh
doanh của mình
9
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH CÔNG
TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO TIN HỌC
QUỲNH CHÂU
1. Tổng quan về hoạt động nhân sự
Bảng 2.1: Tổng lao động công ty qua 3 năm gần đây
(Đơn vị tính: người)
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
So Sánh
2017/2016
So Sánh
2018/2017
Số Lao
Động
Tỷ
Trọn
g
(%)
Số
Lao
Động
Tỷ
Trọn
g
(%)
Số
Lao
Động
Tỷ
Trọn
g
(%)
Chên
h
Lệch
Tỷ
Lệ
(%)
Chênh
Lệch
Tỷ
Lệ
(%)
LAO
ĐỘNG
GIÁN
TIẾP
37 36.3 42 32.5 65 33.5 5 13.5 23 54.8
LAO
ĐỘNG
TRỰC
TIẾP
65 63.7 87 67.5 129 66.5 22 33.8 42 48.3
TỔNG
LAO
ĐỘNG
102 100 129 100 194 100 27 26.5 65 50.4
(Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019)
Nhận xét: Trong những năm gần đây tình hình lao động của công ty có nhiều biến động, tổng
số lao động tăng lên qua từng năm. Điều đó phản ánh quy mô hoạt động kinh doanh của công
ty cũng có chiều hướng phát triển. Số lượng lao động tăng lên để đáp ứng với sự phát triển
của thị trường và tình hình tăng trưởng của công ty. Cụ thể qua Bảng 2.1 như sau:
 Tổng lao động: Năm 2016 tổng số lao động của công ty là 102 người, năm 2017 tổng số
lao động là 129 người tăng 27 người tương ứng với 26.5%; đến năm 2018 tăng 65 người so
với năm 2017 tương ứng với 50.4%
10
Như vậy qua chỉ tiêu tổng số lao động ta thấy qua 3 năm vừa qua công ty đã thực hiện
được mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho 194 lao động,
bên cạnh ta có thể thấy được rằng nguồn lao động của công ty chủ yếu là lao động trực tiếp
đáp ứng được phần lớn cho mục đích kinh doanh của một công ty giao nhận vận tải. Cụ thể
như sau:
Cơ cấu lao động theo giới tính
Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo giới tính
(Đơn vị tính: người)
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So Sánh 15/14
So Sánh
16/15
Số
Lao
Động
Tỷ
Trọn
g
(%)
Số
Lao
Động
Tỷ
Trọn
g
(%)
Số
Lao
Động
Tỷ
Trọn
g
(%)
Chên
h
Lệch
Tỷ Lệ
(%)
Chênh
Lệch
Tỷ
Lệ
(%)
NAM 72 70.6 94 72.8 144 74.2 22 30.5 50 53.2
NỮ 30 29.4 35 27.2 50 25.8 5 16.7 15 42.8
TỔNG LĐ 102 100 129 100 194 100 27 65
(Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019)
Nhận xét:
 Lao động nam: Qua bảng số liệu ta thấy tỷ trọng lao động nam nhiều hơn tỷ trọng lao
động nữ, điều này là hợp lý bởi nó phụ thuộc vào tính chất công việc. Lĩnh vực kinh doanh
của công ty phần lớn là các công việc phù hợp với nam giới như tài xế, giao nhận,...Các công
việc này đòi hỏi số lượng lớn lao động là nam.
Cụ thể: Năm 2016 số lao động nam là 72 người, chiếm tỷ trọng 70.6%, đến năm 2017 là
94 người tăng 22 người so với 2016, tỷ lệ tăng 30.5%. Đến năm 2018, số lao động nam là 144
người tăng 50 người so với 2017, với tỷ lệ tăng 53.2%, tỷ trọng của lao động nam lúc này là
74.4%, tăng 3.5%.
Như vậy số lao động nam của công ty ngày càng tăng lên và tỷ trọng cũng dần tăng lên điều
đó chứng tỏ công ty đã chú trọng vào việc tuyển dụng lao động phù hợp với tính chất công
việc.
11
 Lao động nữ
Trong 3 năm qua số lao động nữ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số lao động, chỉ bằng
gần nửa số lao động nam. Cụ thể: Năm 2016 có 30 người chiếm 29.4% trong tổng số lao
động. Đến năm 2017 tăng lên 35 người tương đương với tỷ lệ tăng 36.4%. Năm 2018 số lao
động nữ tăng lên 15 người so với 2017, tỷ lệ tăng 42.8%, tỷ trọng giảm 1.4% so với 2017 tức
là chiếm 25.8%. Như vậy số lao động nữ tuy tăng lên qua các năm nhưng tỷ trọng lại có xu
hướng giảm, điều này phù hợp với đặc trưng ngành nghề của công ty.
Cơ cấu lao động theo độ tuổi
Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo độ tuổi
(Đơn vị tính: người)
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So Sánh 15/14 So Sánh 16/15
Số
Lao
Động
Tỷ
Trọn
g
(%)
Số
Lao
Động
Tỷ
Trọn
g
(%)
Số
Lao
Động
Tỷ
Trọn
g
(%)
Chênh
Lệch
Tỷ
Lệ
(%)
Chên
h
Lệch
Tỷ
Lệ
(%)
DƯỚI 30 50 49 65 50.4 91 47 15 30 26 40
TỪ 30-45 37 36.3 43 33.4 65 33.5 6 16.2 22 51.2
TRÊN 45 15 14.7 21 16.2 38 19.5 6 40 17 81
TỔNG LĐ 102 100 129 100 194 100 27 65
(Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019)
Nhận xét:
 Số lao động dưới 30 tuổi: Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số lao động, cụ thể 2016 là
50 người chiếm 49%, sang năm 2017 tăng thêm 65 người, tỷ trọng tăng 50.4%, tỷ lệ tăng
30%. Đến năm 2018 tổng số lao động này là 91 người so với 2017, tỷ lệ tăng 40%, tỷ trọng là
47%
 Số lao động trong độ tuổi từ 30 – 45 tuổi: Cũng có sự biến động qua các năm nhưng mức
biến động rất nhỏ. Năm 2016 tổng số lao động này là 37 người, chiếm 36.3%, năm 2017 là 43
người, tỷ trọng chiếm 33.4%, đến năm 2018 là 65 người chiếm 33.5% tăng 0,1% về tỷ trọng
12
 Số lao động trên 45 tuổi: Chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong các nhóm tuổi: Năm 2016 tổng
số có 15 người chiếm 14.7% trong tổng số, đến năm 2017 là 21 người chiếm 16.2%, giảm
1.5%, năm 2018 là 38 người chiếm 19.5%, giảm 1.5% so với 2017.
Qua bảng ta thấy đội ngũ lao động của công ty đang được trẻ hóa dần qua các năm. Số
lượng lao động dưới 30 tuổi luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nhóm tuổi. Bên cạnh
những người đã có kinh nghiệm lâu năm thì đội ngũ nhân viên trẻ tuổi luôn tiềm ẩn một sức
sáng tạo rất lớn, năng động, linh hoạt, dễ thích nghi với điều kiện công việc. Công ty đã chú
trọng trong việc khai thác và sử dụng những ưu điểm này. Đây là lực lượng hùng hậu trong quá
trình duy trì và tạo dựng sự lớn mạnh cho công ty.
Trình độ lao động của công ty trong 3 năm qua
Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo trình độ
(Đơn vị tính: người)
(Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019)
Nhận xét: Qua Bảng 2.4, ta thấy rằng chất lượng lao động của công ty tương đối cao, qua
mỗi năm chất lượng lao động lại được nâng lên, điều này phù hợp với sự phát triển của công
ty trong điều kiện cạnh tranh hiện nay. Cụ thể:
 Số lao động có trình độ đại học và trên đại học: Năm 2016 là 30 người chiếm tỷ trọng
29.4% trong tổng số lao động, năm 2017 tăng 10 người, tỷ trọng tăng 23.3%. Đến năm 2018
số lao động này là 57 người tỷ trọng chiếm 29.4%. Như vậy số lao động có trình độ đại học và
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
So Sánh
27/16
So Sánh 18/17
Số
Lao
Động
Tỷ
Trọn
g
(%)
Số
Lao
Động
Tỷ
Trọn
g
(%)
Số
Lao
Động
Tỷ
Trọn
g
(%)
Chên
h
Lệch
Tỷ
Lệ
(%)
Chên
h
Lệch
Tỷ Lệ
(%)
ĐẠI HỌC 30 29.4 40 31 57 29.4 10 23.3 17 42.5
CAO
ĐẲNG
20 19.6 25 19.4 36 18.6 5 25 11 44
TRUNG
HOC
17 16.7 21 16.3 40 20.6 4 23.5 19 90.5
PHỔ
THÔNG
35 34.3 43 33.3 61 31.4 8 22.8 18 41.8
TỔNG LĐ 102 100 129 100 194 100 27 65
13
trên đại học ngày càng được nâng cao và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Điều này chứng tỏ
công ty ngày càng chú trọng vào việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công nhân viên,
và chú trọng vào việc tuyển dụng thêm nhiều nhân viên mới có trình độ để hiện đại hoá lực
lượng lao động của mình.
 Số lao động có trình độ cao đẳng: chiếm một tỷ trọng tương đối lớn và cũng ngày một
tăng lên. Năm 2016 là 20 người chiếm 19.6%, năm 2017 là 25 người tăng thêm 5 người và tỷ
trọng cũng tăng lên 25%. Đến năm 2018 thì con số này là 36 người tỷ trọng chiếm tới 18.6%.
 Số lao động trình độ trung học chuyên nghiệp và bằng nghề: chiếm một tỷ lệ cũng tương
đương với trình độ cao đẳng, và cũng tăng dần lên qua các năm. Năm 2016 số lao động này là
17 người, chiếm 16.7%, năm 2017 là 21 người tỷ trọng đã chiếm 16.3%, đến năm 2018 là 40
người và chiếm 20.6%.
 Lao động phổ thông: Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nhóm lao động. Năm 2016 có 35
người chiếm 34.3% sang đến năm 2017 tăng 8 người, tỷ trọng tăng 22.8%, đến năm 2018 số
lao động này lên đến 61 người chỉ chiếm 31.4%. số lựợng lao động này một phần là tài xế học
việc, phụ xế còn một phần là tài xế có tay nghề đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại.
2. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty
2.1. Quy trình tuyển dụng nhân sự
(Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019)
Sơ đồ 2.1: Quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Công Ty TNHH
Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu
Giải thích quy trình tuyển dụng nhân sự công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại
Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu
CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM BIỂU MẪU/TI LIỆU
THỜI
GIAN
Xác định nhu cầu tuyển
dụng
Trưởng các bộ
phận - Phiếu Yêu cầu tuyển dụng
3 ngày
TÌM
KÍẾM
ỨNG
VIÊN
ĐÁNH
GIÁ
LỰA
CHỌN
PHỎN
G VẤN
ỨNG
VIÊN
QUYẾT
ĐỊNH
TUYỂN
DỤNG
HƯỚNG
DẪN
HỘI
NHẬP
XÁC
ĐỊNH
NHU
CẦU
14
Phê duyệt yêu cầu tuyển
dụng Ban Giám Đốc Sau 3 ngày
Tìm kiếm ứng viên
Phòng Hành Chánh
- Mẩu đăng báo tuyển dụng
- Mô tả công việc
Sau 1 tuần
Tiếp nhận hồ sơ
Bộ phận Tiếp Tân
- Thông tin phỏng vấn Sau ngày
đăng tin
Đánh giá lựa chọn
Ban Giám Đốc Sau 1 tuần
Danh sách
Thư mời ứng viên phỏng
vấn
Phòng Hành Chánh
- DS và Thư mời Phỏng Vấn
hoặc điện thoại trực tiếp
Sau 2 ngày
Phỏng vấn, chọn ứng
viên thích hợp công việc.
Ban Giám Đốc /
Trưởng các bộ
phận
- Bảng câu hỏi tham khảo Sau 1 tuần
Duyệt chọn ứng viên.
Ban Giám Đốc /
Trưởng các bộ
phận
- Thư mời nhận việc
- Thư cảm ơn.
2-3 ngày
Thủ tục ký Hợp Đồng
thử việc và thỏa thuận
khác
Phòng Hành Chánh
- Hợp Đồng Thử Việc
- TTCSĐĐ & TTBMTT
Ngay ngày
nhận việc
Đánh giá nhân viên sau
thời gian thử việc
Trưởng các phòng
ban
- Đánh giá nhân viên thử việc
- Thư cám ơn.
Sau 2 tháng
15
Triển khai ký hợp đồng
lao động chính thức Phòng Hành Chánh Hợp đồng lao động. Sau 2 tháng
(Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019)
Trong quy trình tuyển dụng quy định rõ các bước tiến hành tuyển dụng và bố trí các bộ
phận tuyển dụng phù hợp cho từng vị trí công việc. Công ty triển khai công tác tuyển dụng
một cách công khai, minh bạch và công bố rộng rãi, đưa ra các chỉ tiêu và yêu cầu công việc
rõ ràng cho từng vị trí.
Bên cạnh đó, công ty còn phân bổ chức vụ trong quá trình tuyển dụng, những công việc
có vị trí quan trọng sẽ bố trí người có chức vụ cao hơn để có quyết định tuyển chọn cuối cùng.
Bảng mô tả công việc trình bày rõ vị trí công việc, mô tả công việc và các tiêu chuẩn trong
công việc.
Dưới đây sẽ phân tích rõ hơn các bước về quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty:
2.1.1.Xác định nhu cầu
 Trưởng các phòng ban đưa ra yêu cầu vị trí cần tuyển dụng và điền vào phiếu yêu cầu
tuyển dụng
 Nhân viên tuyển dụng xem xét lại yêu cầu tuyển dụng và đối chiếu với kế hoạch nhân
sự hằng năm. Các yêu cầu tuyển dụng nhân sự phải có sự phê duyệt của Ban Giám Đốc.
 Căn cứ vào phiếu yêu cầu tuyển dụng, nhân viên tuyển dụng đề xuất nguồn hỗ trợ
tuyển dụng với quản lý nhân sự.
16
Bảng 2.5 Mẫu nhu cầu tuyển dụng
CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO TIN HỌC QUỲNH CHÂU
ĐT: 08 3511 5192 Fax: 08 3511 5194
Phòng : Hành Chính - Nhân sự
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------oOo--------
Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2018
BÁO CÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG ……NĂM 2018
Kính gởi: Ban Giám Đốc Công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo
Tin Học Quỳnh Châu
(Đơn vị tính: Người)
STT
Ngành nghề dự
kiến tuyển
dụng
Tổng
số
người
Tỷ lệ
(%)
Phân loại trình độ (người)
Đại học trở
lên
Cao đẳng Trung cấp
1
2
Tổng cộng
Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)
(Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019)
Nhận xét
 Về xác định nhu cầu tuyển dụng: Thông qua bảng mô tả công việc, công ty xác định công
việc nào thừa người, thiếu người từ đó xác định số lượng, tiêu chuẩn để tiến hành tuyển dụng.
Nhờ vậy Công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh
Châu những năm gần đây luôn quyết định tuyển dụng kịp thời.
 Các bộ phận, phòng ban trong toàn Công ty có nhiệm vụ cập nhật ngày khai trương và có
kế hoạch tuyển dụng Nhân sự với các chi tiết cụ thể nhất, gửi Bản Kế hoạch Tuyển dụng về
Phòng Nhân sự. Các phòng ban chịu trách nhiệm về bản Kế hoạch đã đưa ra.
Dựa theo kế hoạch tuyển dụng mà các bộ phận cung cấp, bộ phận Nhân sự có trách nhiệm
xem xét, đánh giá lại nhu cầu Tuyển dụng để có kế hoạch chuẩn bị nguồn ứng viên.
2.1.2.Tìm kiếm ứng viên
Căn cứ vào phiếu yêu cầu tuyển dụng đã được thông qua ban giám đốc công ty duyệt,
phòng hành chánh - nhân sự ra thông báo tuyển dụng. Nội dung chính của thông báo phải đảm
bảo 2 nội dung: Vị trí tuyển dụng và yêu cầu năng lực đối với vị trí tuyển dụng.
Công ty thường sử dụng các loại phương thức đăng tuyển chủ yếu là đăng tuyển trên
mạng và trên báo. Thường thì thông tin tuyển dụng sẽ được cập nhật lên website công ty, hoặc
thông tin đăng tuyển sẽ được gửi đến các văn phòng giới thiệu việc làm của các báo, trung tâm
xúc tiến việc làm, các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung đăng tuyển thường bao gồm:
17
Tên công ty, vị trí của công việc cần tuyển dụng, yêu cầu trình độ chuyên môn, độ tuổi, giới
tính, sức khoẻ, kinh nghiệm, ngoại ngữ, các hồ sơ cần thiết, thời hạn nộp hồ sơ, địa chỉ liên hệ.
Có 2 hình thức tìm kiếm ứng viên mà công ty đang thực hiện:

 Đối với vị trí tuyển dụng là tài xế cont-tải du lịch- các vị trí không cần trình độ
Cán bộ tuyển dụng sẽ cung cấp thông tin cần tuyển dụng cho các trung tâm giới thiệu việc
làm miễn phí như: thái bình dương, mễ du, tư vấn phát triển nhân lực, bảo minh, cung ứng lao
động bình minh,web: 24h.com.vn,…

 Đối với những vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ cao thì cán bộ tuyển dụng sẽ tiến
hành search hồ sơ ứng viên trên trang www.kiemviec.com => Khi công ty có đăng ký gói dịch
vụ.
(Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019)
Hình 2.1 Website công ty đăng tin tuyển dụng
Nhận xét
Thông qua phương thức này thì doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc tìm kiếm các ứng
viên phù hợp cho vị trí đang cần tuyển dụng.
18
Đối với hình thức tìm kiếm này thì sau khi cán bộ tuyển dụng đã chọn lựa và qua quá
trình sàn lọc các ứng viên có đủ điều kiện xong thì sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho ứng viên và
hẹn ứng viên mang hồ sơ đến công ty và tiến hành phỏng vấn (nếu thuận lợi).
 Công tác thu hút tuyển chọn tại công ty được quản lý một cách chặt chẽ, rõ ràng và chi
tiết về trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân, bộ phận trong phỏng vấn cũng như nghĩa vụ
và quyền lợi của người lao động trong công ty.
 Hình thức tuyển dụng mang tính xã hội cao như là việc thông báo tuyển dụng của công
ty được đăng lên nhiều trang web, thông tin tuyển dụng dễ hiểu, giúp người tìm việc có thể dễ
dàng tiếp cận và nộp đơn ứng tuyển
Công ty cũng chưa quan tâm đến nguồn lao động từ các cơ sở đào tạo về vấn đề xác
định nhu cầu tuyển dụng hiện nay của công ty còn chưa được thực hiện trên cơ sở khoa học,
nghiên cứu thực trạng và cân đối nhu cầu nhân lực của công ty để đề ra nhu cầu tuyển dụng,
mà hiện tại nhu cầu tuyển dụng Công ty chỉ mới dừng lại ở việc các đơn vị, phòng, ban căn cứ
trên nhu cầu công việc của mình để đề xuất nhu cầu nhân lực. Điều này chưa thực sự khoa
học và chưa thể xác định chính xác nhu cầu tuyển dụng của Công ty và cũng không thể đưa ra
chính xác những yêu cầu của nhân lực cần tuyển.
2.1.3.Đánh giá lựa chọn
Sau khi đăng tin tuyển dụng thì bộ phận tiếp tân sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ ứng viên.
Sau đó Ban Giám Đốc sẽ tiến hành tiến hành và xử lý hồ sơ của các ứng viên sau khi đã thu
thập được, và tiến hành so sánh với các yêu cầu của các bộ phận, nếu chưa đủ đề nghị bổ sung
hoặc loại bỏ. Theo quy định của công ty thì hồ sơ xin việc gồm: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch,
các văn bằng chứng chỉ đào tạo, giấy khai sinh, giấy chứng nhận sức khỏe và bảng thông tin
ứng viên kèm theo khi ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển. Kết thúc quá trình tiếp nhận hồ sơ, cán
bộ phòng hành chánh - nhân sự sẽ tiến hành kiểm tra lựa chọn các ứng viên thông qua hồ sơ.
Sau đó phòng hành chánh - nhân sự sẽ lên kế hoạch cụ thể về thời gian và địa điểm phỏng vấn
thông báo đến cho từng ứng viên đạt yêu cầu.
Luôn nhiệt tình, sẵn sàng chủ động liên hệ mời phỏng vấn và liên hệ thời gian nhận việc
với các ứng viên. Qua đó, vừa giúp công ty tìm người nhanh chóng vừa giúp ứng viên cảm
thấy được tôn trọng. Có sự chuẩn bị hợp lý, rõ ràng và cụ thể về thời gian, địa điểm…để công
tác tuyển dụng diễn ra suôn sẻ, chủ động và chuyên nghiệp. Tạo uy tín và niềm tin về công ty,
cho ứng viên cảm thấy công ty làm việc một cách chuyên nghiệp
2.1.4.Phỏng vấn ứng viên
Phòng hành chánh – nhân sự kết hợp với bộ phận yêu cầu tuyển dụng lên kế hoạch
phỏng vấn. Thông thường trong trường hợp công ty cần tuyển dụng lao động trực tiếp nếu cần
19
áp dụng phương pháp phỏng vấn thì chỉ dừng lại ở phương pháp phỏng vấn sơ bộ và được
thực hiện một cách đơn giản, gọn nhẹ. Việc phỏng vấn chỉ do trưởng bộ phận cần tuyển dụng
tiến hành.
Đối với cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, sau khi phỏng vấn sơ bộ còn phải phỏng vấn
sâu, bởi tính chất của các công việc này không những đòi hỏi người lao động có những yêu
cầu khác như tư cách cá nhân, khả năng giao tiếp…
Thành phấn phỏng vấn của công ty bao gồm:
 Trưởng bộ phận yêu cầu tuyển dụng.
 Ban giám đốc công ty (nếu cần).
 Trưởng phòng hành chánh - nhân sự
Cán bộ phỏng vấn cũng có thể linh hoạt sử dụng các câu hỏi phù hợp với từng ứng viên
cụ thể nhằm kiểm tra kỹ hơn các ứng viên. Trong quá trình phỏng vấn hội đồng phỏng vấn
của công ty luôn chú ý sao cho các ứng viên cảm thấy tự tin và được coi trọng và chú ý điều
chỉnh cuộc nói chuyện đi đúng hướng. Công ty cũng tạo điệu kiện để các ứng viên có cơ hội
đặt câu hỏi cho hội đồng phỏng vấn. Thông qua quá trình phỏng vấn hội đồng phỏng vấn sẽ
đánh giá được tổng quát về ứng viên như: tính tình, quan niệm sống, sự năng động, trình độ,
mục đích khi hợp tác với công ty
Những người phỏng vấn trao đổi ý kiến đánh giá và thông tin trong cuộc họp, và đưa
ra ý kiến đánh giá thống nhất. Kết thúc quá trình này cán bộ phòng tổ chức cán bộ sẽ trình
các kết quả đánh giá về ứng cử viên lên Giám Đốc.
Sau khi phỏng xong thì các ứng viên viết một bài cảm nghĩ về buổi phỏng vấn, sau đó
gửi bài cảm nhận đó cho Ban Giám Đốc.
(Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019)
20
Hình 2.2: Hình ảnh phỏng vấn
Nhận xét
Hồ sơ ứng viên phải trải qua các bước sàng lọc cụ thể, giúp nhà tuyển dụng có thể hiểu rõ và
tiếp nhận thông tin ứng viên một cách dễ dàng cũng như là loại bỏ các hồ sơ ứng viên chưa
đạt yêu cầu với thông tin tuyển dụng và sẽ không gây bỡ ngỡ đến lúc phỏng vấn.
Phỏng vấn sơ bộ và cho ứng viên làm các bài test trình độ, xem có phù hợp với vị trí tuyển
dụng hay chưa, sau khi ứng viên ra về Phòng nhân sự xem xét rồi thông báo trúng tuyển đối
với nhân viên nghiệp vụ và phỏng vấn vòng 2 đối với các vị trí cấp cao hoặc thông báo ứng
viên đã không trúng tuyển bằng thư và gọi điện thoại trực tiếp.
Tuy các bước phỏng vấn có hơi dài dòng nhưng đây cũng là tiêu chuẩn để đánh giá chính xác
năng lực của các ứng viên, nhà tuyển dụng đưa ra được quyết định đúng đắn
2.1.5.Quyết định tuyển dụng
Dựa vào kết quả đánh giá ứng cử viên mà phòng hành chánh – nhân sự đã trình lên,
Giám Đốc sẽ đưa ra quyết định nhận hay không nhận ứng cử viên vào làm việc tạo công ty.
Sau khi các ứng viên đạt yêu cầu đã được Ban Giám Đốc phê duyệt, thì cán bộ tuyển dụng sẽ
tiến hành:
 Thông báo cho những ứng viên đạt yêu cầu và thời gian đển tiến hành nhận việc.
 Bên cạnh đó gửi mail cảm ơn đến cho những ứng viên không đạt yêu cầu bày tỏ sự thiện
chí đến sự quan tâm của ứng viên với công ty.
2.1.6.Hướng dẫn hội nhập

 Trước khi nhân viên mới đến
 Thông báo cho những người có liên quan
 Thông báo Giám đốc nhân sự về nhân sự mới
 Báo cáo quản lý bộ phận có liên quan về thời gian đi làm của nhân viên mới.
 Thông báo về thời gian nhận việc của nhân viên mới và các thông tin có liên quan cho
phòng hành chính, tiếp tân, bảo vệ và các phòng ban có liên quan trước ít nhất 3 ngày để
chuẩn bị tốt cho ngày đầu tiên nhân viên mới đến làm việc.
 Thu xếp nơi làm việc của nhân viên mới.
 Lên kế hoạch đào tạo cho nhân viên mới (giới thiệu công ty, nội quy lao động, an toàn
lao động…). Đặt biệt, chú trọng đến các vấn đề về bảo mật thông tin: lương, bí mật
công nghệ, chiến lược kinh doanh…

 Ngày đầu tiên nhân viên mới đi làm
Ứng viên được thông báo trúng tuyển chứ chưa được thực sự được tuyển, ứng cử viên
còn phải qua một giai đoạn thử thách nữa đó là thử việc. Phòng hành chánh – nhân sự soạn
21
thảo và trình Tổng Giám Đốc công ty kí quyết định thử việc cho người lao động mới trúng
tuyển. Thời gian thử việc tùy vào vị trí công việc mà người lao động đảm nhiệm.
 Thời gian thử việc được công ty quy định chung là: 2 tháng
Trong một số trường hợp được Tổng Giám Đốc phê duyệt thời gian thử việc có thể được
rút ngắn hoặc không thực hiện. Quyết định thử việc được làm thành 2 bản: một bản lưu hồ sơ
cán bộ, một bản lưu hồ sơ ISO.
Sau khi có quyết định tuyển dụng, nhân viên mới sẽ được sắp xếp, bố trí công việc theo
chức danh công việc tuyển dụng. Ở bước này, doanh nghiệp sẽ giới thiệu cho nhân viên biết
về lịch sử hình thành – phát triển của doanh nghiệp, giá trị văn hóa, chế độ chính sách, nội
quy lao động,… Bộ phận, phòng ban mà nhân viên mới được phân công, bố trí công việc sẽ
giới thiệu và hướng dẫn cho nhân viên mới làm quen với công việc. Ở thời điểm này, sự quan
tâm, giúp đỡ của người phụ trách và các đồng nghiệp đối với nhân viên mới là rất cần thiết vì
giúp nhân viên mới thích nghi nhanh và cảm thấy tin tưởng, thoải mái với môi trường làm
việc mới.
Hội nhập với công việc:
Nhân viên mới thường lo lắng, hồi hộp do chưa quen với công việc mới, với điều kiện
môi trường làm việc mới, do đó sự quan tâm giúp đỡ của người phụ trách và đồng nghiệp với
người mới đến là rất cần thiết, giúp họ mau chóng thích nghi với môi trường làm việc mới.
Thông qua công việc doanh nghiệp đánh giá được khả năng thích nghi, hướng phát triển
của nhân viên mới từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân viên nhằm phát
huy tối đa năng lực sáng tạo của người lao động.
Bảng 2.6: Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty phân theo nguồn tuyển dụng
(Đơn vị tính: người)
(Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019)
Nhận xét: Qua Bảng 2.5 ta thấy trong những năm gần đây nguồn tuyển dụng của công
ty chủ yếu là nguồn bên ngoài còn thuyên chuyển trong nội bộ chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong
Nguồn tuyển dụng
Năm
2016
Năm
2017
Năm
2018
So Sánh 15/14 So Sánh 16/15
Chênh
Lệch
Tỷ Trọng
(%)
Chênh
Lệch
Tỷ Trọng
(%)
1. Bên trong 3 6 4 3 100 4 66.7
2. Bên ngoài 18 21 61 3 16.7 40 190
TỔNG SỐ 21 27 65 6 28.5 38 140
22
tổng số lao động được tuyển: Năm 2016 trong số 21 người được tuyển mới có 3 người từ
nguồn nội bộ. Năm 2017 số người tuyển từ nguồn nội bộ là 6 người tăng 3 người so với năm
2016 tương đương tăng 100%. Năm 2018 lại giảm 2 người so với năm 2017, tỷ lệ giảm
66.7%. Như vậy, trong thời gian qua công ty luôn khuyến khích mọi người có đủ điều kiện
tham gia tuyển dụng, luôn tạo điều kiện cho người lao động được thể hiện hết khả năng của
mình.
NV mới sau khi đã qua thời gian thử việc và được Trưởng bộ phận đánh giá đạt yêu cầu,
phòng Nhân sự sẽ ra quyết định nhận việc chính thức. NV được ký kết Hợp đồng lao động và
hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty.
Lưu ý: Công ty sẽ không nhận ứng viên trúng tuyển vào làm việc theo ngày đã ấn định
nếu các phòng ban và HCNS chưa hoàn thàn các giấy tờ liên quan đến ứng viên này như:
Phiếu điền thông tin ứng viên, thư mời trúng tuyển, hồ sơ cá nhân ứng viên. Công ty sẽ
xử lý kỷ luật những cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ này.
Nhận xét: Nhân viên thử viên sau thời gian thử việc và đã đạt yêu cầu, sẽ được ký hợp
đồng theo quy định là nhân viên chính thức của công ty, để được hưởng những quyền lợi
thuộc về mình
2.2. Phương pháp tuyển dụng
2.2.1. Các tiêu thức tuyển chọn nhân sự
 Đối với tất cả các công việc cần tuyển dụng thêm nhân viên, quá trình tuyển chọn dựa
vào danh mục nhiệm vụ và công việc của nhân viên; biên bản giao nhiệm vụ; tiêu chuẩn chức
danh công việc để xây dựng nên các tiêu thức tuyển chọn .
 Nhóm các tiêu thức tuyển chọn bao gồm:
 Nhóm tiêu thức liên quan đến đặc điểm cá nhân
 Nhóm các tiêu thức thuộc về năng lực chuyên môn
 Năng lực quản lý, quản trị nhân sự (dành cho lao động quản lý)
 Kinh nghiệm và quá trình làm việc
Tuy nhiên, các nhóm tiêu thức tuyển chọn mới chỉ được đánh giá theo 3 mức độ: trung bình,
khá, tốt .
2.2.2. Các công cụ tuyển chọn nhân sự
Tại công ty quá trình tuyển chọn nhân viên được tiến hành tương đối bài bản. Việc sử
dụng các công cụ tuyển chọn thích hợp đã giúp cho các nhà quản lý lựa chọn được nhũng ứng
viên phù hợp nhất với yêu cầu công việc. Các công cụ tuyển chon được sử dụng để tuyển
chọn là :
23
 Đơn xin việc: trong hồ sơ xin việc
 Kiểm tra năng lực: kiểm tra về trình độ ứng viên thông qua các bài kiểm tra ngắn. Công
cụ này chủ yếu được áp dụng trong việc tuyển dụng những nhân ở bộ phận gián tiếp. Những
bài kiểm tra thường kiểm tra về trình độ nhận thức và chuyên môn.
 Phỏng vấn tuyển chọn nhân viên: trong quá trình phỏng vấn, các cán bộ tuyển dụng
thường áp dụng nhiều phương pháp tổng hợp để đánh giá ứng viên theo bốn nhóm tiêu thức
tuyển chọn ở trên. Các nhóm câu hỏi phỏng vấn tuyển chọn thường được sử dụng là : Bạn hãy
tự giới thiệu về bản thân?
 Bạn biết gì về Công ty?
 Bạn đã hiểu gì về công việc mà bạn sẽ làm tại công ty? Hãy miêu tả khái quát các
nhiệm vụ mà bạn phải thực hiện?
 Trước đây bạn đã từng làm việc tại những Công ty nào? Thời gian làm việc tại đó?
Lý do khiến bạn thôi việc để đến với Công ty chúng tôi? Các nhiệm vụ hay công việc chính
mà bạn đã làm tại cơ quan cũ? Mức lương cũ của bạn?
 Mong muốn của bạn khi vào Công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ
Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu như thế nào ?
 Thời gian làm việc của bạn?
 Mức lương khởi điểm bạn mong muốn là bao nhiêu?
Quá trình phỏng vấn cũng giúp các cán bộ tuyển dụng nhận biết được các đặc điểm
chính của ứng viên và là cách thẩm tra lại các thông tin mà họ đã cung cấp ở những bước
tuyển dụng trước. Trong bước này, cán bộ tuyển dụng tiến hành kiểm tra trực tiếp một số kỹ
năng của ứng viên như: trình độ ngoại ngữ (đối với một số vị trí), trình độ tin học và một số
kỹ năng
2.3. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua
Bảng 2.7: Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại
Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu (2016- 2018)
CÁC CHỈ TIÊU
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
So Sánh
17/16
So Sánh
18/17
Số
lượng
Tỷ
Trọng
(%)
Số
lượng
Tỷ
Trọng
(%)
Số
lượng
Tỷ
Trọng
(%)
Chênh
Lệch
Tỷ
Lệ
(%)
Chênh
Lệch
Tỷ
Lệ
(%)
24
(Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019)
Nhận xét: Qua Bảng 2.7 ta thấy rằng: ta thấy rằng qua 3 năm gần đây công tác tuyển dụng
của công ty đa phần là nguồn nhân lực trực tiếp cụ thể, nguồn lao động trẻ năng động.
 Cụ thể:
 Năm 2016/ 2017
 Theo tính chất lao động: năm 2016 số lượng lao động trực tiếp tuyển dụng vào các vị trí
là 17 người chiếm tỷ trọng 81%, lao động gián tiếp chiếm tỷ trọng 19% tổng số lao động
tuyển dụng. Năm 2017 số lao động trực tiếp tăng lên 5 người chiếm tỉ lệ 29.4% so với năm
2016 bên cạnh đó lao động gián tiếp tăng không đáng kể.
 Theo độ tuổi: năm 2016 số lượng lao động dưới 30 tuổi là 10 người chiếm tỷ trọng
47.7%, năm 2017 là 15 người tăng 5 người chiếm tỷ lệ 50% so với số lượng lao động tăng
trong năm; tiếp theo đó là nguồn lao động dày dặn kinh nghiệm có giảm nhưng không đáng kể
Tồng số LĐTD 21 27 65 6 38
1.THEO TÍNH
CHẤT LĐ
- LĐ trực tiếp 17 81 22 81.4 42 64.6 5 29.4 20 90
- LĐ gián tiếp 4 19 5 18.6 23 35.4 1 25 18 360
2. THEO ĐỘ
TUỔI
- Dưới 30 tuổi 10 47.7 15 55.6 26 40 5 50 11 73.3
- Từ 30-45 tuổi 8 38 6 22.2 22 33.8 -2 -25 16 266
- Trên 45 tuổi 3 14.3 6 22.2 17 26.2 3 100 11 183
3. THEO GIỚI
TÍNH
- Nam 17 81 22 81.4 50 77 5 29.4 28 127
- Nữ 4 19 5 18.6 15 23 1 25 10 200
4. THEO
TRÌNH ĐỘ
- ĐH và trên ĐH 8 30 10 37 17 26.2 2 25 7 70
- Cao Đẳng 6 28.6 5 18.5 11 16.9 -1 -16.6 6 120
-THCN & bằng
nghể
5 23.8 4 14.8 19 29.2 -1 -20 15 375
- LĐ phổ thông 2 9.5 8 29.6 18 27.7 6 300 10 125
25
giảm 2 người so với năm 2016 chiếm 25%; bên cạnh đó thì nguồn lực trên 45 tuổi tăng 3
người chiếm tỷ trọng 22.2% còn tỷ lệ thì tăng gấp đôi so với năm 2016(100%)
 Theo giới tính: do đặc tính ngành nghề là giao nhận vận tải nên nguồn lực công ty đa
phần là lao động nam. Năm 2016 số lượng lao động nam tuyển vào trong năm là 17 người đến
năm 2017 tăng lên 5 người chiếm tỷ lệ 29.4%, bên cạnh đó la động nữ cũng tăng nhưng
không đáng kể 1 người chiếm tỷ lệ tăng 25%.
 Theo trình độ: lực lượng lao động đại học và trên đại học chiếm đa số. Năm 2017 tăng 2
người chiếm tỉ lệ tăng 25% so với năm 2016 nguồn lao động này chủ yếu là khối văn phòng.
Tiếp theo đó là số lượng lao động trung học và phổ thông chủ yếu là phụ xế và tài xế. Năm
2017 lao động trung học giảm 1 người chiếm tỷ lệ 20%, còn lao động phổ thông tăng lên gấp
3 người so với năm 2016 (tăng 6 người).
 Năm 2018/2017: năm 2018 số lượng lao động công ty tăng mạnh do mở rộng quy mô
sản xuất.
 Theo tính chất lao động: lao động trực tiếp trong năm là 42 người chiếm tỷ trọng 64.6%,
tăng 20 người; lao động gián tiếp là 23 người, chiếm 33.4% tăng 18 người.
 Theo độ tuổi: dưới 30 tuổi là 26 người chiếm tỷ trọng 40%, tăng 11 người so với năm
2017; lao động 30-45 là 22 người chiếm 33.8%, tăng 16 người; lao động trên 45 người là 17
người chiếm tỷ trọng 26.2%, tăng lên 11 người
 Theo giới tính: nam chiếm số lượng nhiều hơn nữ 50 người chiếm 77%, nữ 15 người
chiếm 23%, tăng lên 10 người.
 Theo trình độ: trình động lao động ngày càng được cải thiện, trong đó lao động có tay
nghề tăng nhiều nhất, tăng 15 người so với năm 2017, lao động tiếp thao là lao động phổ
thông đa phần là những phụ xế và bảo vệ, bên cạnh đó lao động có trình độ ở cấp quản lý và
văn phòng cũng tăng cao, lao động ở bậc đại học và trên đại học tăng 7 người, trình động cao
đẳng tăng 6 người so với năm trước.
Nhìn chung ta thấy nguồn lao động có tay nghề của công ty ngày càng được cải thiện,
nói lên rằng về công tác tuyển dụng công ty ngày càng được cải thiện và nâng cao, giúp cho
công ty tìm được những nhân tài phục vụ cho công tác phát triển bền vững.
30
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Recomendados

Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Công Nghệ.docx por
Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Công Nghệ.docxPhân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Công Nghệ.docx
Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Công Nghệ.docxNhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
20 vistas31 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu.docx

Similar a Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu.docx(20)

Más de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty vật liệu xây dựng Hoài D... por
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty vật liệu xây dựng Hoài D...Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty vật liệu xây dựng Hoài D...
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty vật liệu xây dựng Hoài D...Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
18 vistas36 diapositivas

Más de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Último

3. Phân tích định tính.pdf por
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdfFred Hub
8 vistas8 diapositivas
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...Nguyen Thanh Tu Collection
25 vistas941 diapositivas
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
8 vistas731 diapositivas
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxAnhTran821950
6 vistas4 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
8 vistas83 diapositivas
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...Nguyen Thanh Tu Collection
19 vistas271 diapositivas

Último(20)

3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub8 vistas
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219506 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub14 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub13 vistas
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 vistas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...

Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu.docx

 • 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN KHOA KINH TẾ BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA NGÀNH:………………………………. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TMDV & ĐTTH QUỲNH CHÂU TP.HCM SVTH : Họ và tên SV MSSV : Lớp : GVHD : CBHD : ( tại đơn vị thực tập nếu có)
 • 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 i Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CẢM ƠN Được sự quan tâm của trường đẳng Đại Học Văn Hiến và tập thể thầy cô khoa quản trị kinh doanh tận tình chỉ dạy và truyền đạt những quý báu trong thời gian theo học tại trường, đã quan tâm và tạo mọi điều kiện cho em có cơ hội tiếp xúc với thực tế, trong đợt thực tập tại công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu. Chân thành cảm ơn Giám đốc Công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu ông Nguyễn Thành Hướng và toàn thể các anh chị em trong công ty đã cho em một môi trường làm việc thân thiện nhưng không kém phần năng động. Em được đi sâu vào thực tế, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích, tạo cho chúng em cơ hội vận dụng và so sánh những kiến thức đã được học trong trường đối với môi trường thực tế. Việc tiếp nhận những kiến thức thực tế sẽ giúp em học hỏi được nhiều kinh nghiệm và rút ra bài học tạo nền tảng vững chắc cho sau này khi em bước vào cuộc sống. Cảm ơn các thầy cô tận tình giảng dạy và hướng dẫn em hoàn thành bài Báo Cáo này. Do thời gian thực tập có hạn và kiến thức kĩ năng của em còn hạn chế nên không tránh được những sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của công ty và thầy cô để bài Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp của em được hoàn chỉnh hơn. Cuối cùng em xin chúc các thầy cô sức khỏe, thành công trong việc giảng dạy. Chúc tập thể Công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu phát huy hơn nữa thế mạnh và ngày một phát triển.
 • 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 ii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... TP.HCM, ngày…..tháng……năm …….. Giám đốc
 • 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 iii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………..………………… NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………..
 • 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN..............................................................................................................i NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP...................................................................ii MỤC LỤC.................................................................................................................iv DANH MUC HÌNH ẢNH – BẢNG BIỂU............................................................... vi LỜI MỞ ĐẦU ...........................................................................................................vi CHƯƠNG 1................................................................................................................ 1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO TIN HỌC QUỲNH CHÂU .................................... 1 1.Lịch sử hình thành và phát triển.............................................................................. 1 2.Nhiệm vụ và chức năng của công ty ....................................................................... 1 2.1.Chức năng............................................................................................................. 1 2.2.Nhiệm vụ .............................................................................................................. 2 3.Quy trình sản xuất của công ty................................................................................ 3 4. Bộ máy tổ chức của công ty ................................................................................... 5 5. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2016 – 2018) ...... 7 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO TIN HỌC QUỲNH CHÂU .............................................................. 9 1. Tổng quan về hoạt động nhân sự............................................................................ 9 2. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty...................... 13 2.1. Quy trình tuyển dụng nhân sự ........................................................................... 13 2.1.1.Xác định nhu cầu............................................................................................. 15 2.1.2.Tìm kiếm ứng viên .......................................................................................... 16 2.1.3.Đánh giá lựa chọn............................................................................................ 18 2.1.4.Phỏng vấn ứng viên......................................................................................... 18 2.1.5.Quyết định tuyển dụng .................................................................................... 20 2.1.6.Hướng dẫn hội nhập ........................................................................................ 20 2.2. Phương pháp tuyển dụng................................................................................... 22 2.2.1. Các tiêu thức tuyển chọn nhân sự................................................................... 22
 • 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 v 2.2.2. Các công cụ tuyển chọn nhân sự .................................................................... 22 2.3. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua ........................... 23 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ....................................................................... 30 3.1. Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng......................... Error! Bookmark not defined. 3.2. Đổi mới quy trình tuyển dụng ........................... Error! Bookmark not defined. 3.3 Đào tạo người đánh giá ..................................... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN .............................................................. Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................ Error! Bookmark not defined. PHỤ LỤC ................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.Công việc sau này mong muốn ............................. Error! Bookmark not defined. 2.Bảng mô tả công việc & tiêu chuẩn công việc...... Error! Bookmark not defined. 3.Kế hoạch đến khi ra trường ................................... Error! Bookmark not defined. 4.Hoạt động trong suốt quá trình thực tập em.......... Error! Bookmark not defined.
 • 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 vi DANH MUC HÌNH ẢNH - SƠ ĐỒ Hình 1.1 Một số hình ảnh sản phẩm của công ty ....................................................... 2 Hình 1.2: Sơ đồ quy trình công nghệ.......................................................................... 3 Hình 2.1 Website công ty đăng tin tuyển dụng ........................................................ 17 Hình 2.2: Hình ảnh phỏng vấn ................................................................................. 20 Sơ đồ 1.1 Tổ chức bộ máy của công ty ...................................................................... 5 Sơ đồ 2.1: Quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu ....................................... 13 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ quy trình tuyển dụng nhân sự ...... Error! Bookmark not defined.
 • 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 vii DANH MUC BẢNG BIỂU Bảng 1.1.Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm (2016 – 2018) ........................ 7 Bảng 2.1: Tổng lao động công ty qua 3 năm gần đây................................................ 9 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo giới tính................................................................. 10 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo độ tuổi ................................................................... 11 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo trình độ.................................................................. 12 Bảng 2.5 Mẫu nhu cầu tuyển dụng........................................................................... 16 Bảng 2.6: Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty phân theo nguồn tuyển dụng .. 21 Bảng 2.7: Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu (2016- 2018).............................. 23
 • 9. vi LỜI MỞ ĐẦU Là một sinh viên sắp rời khỏi ngôi trường mà mình đã theo học bốn năm đại học, không chỉ riêng bản thân em thì ai cũng muốn mình tìm được một công việc phù hợp và ổn định và quan trọng là công việc đó đúng với sở thích và ngành học của mình. Riêng bản thân của mình cũng như là nhờ sự trợ giúp tinh thần từ thầy cô, gia đình và bạn bè nên em đã định hướng được công việc sau khi ra trường và trong tương lai không xa đó là sẽ xin vào một công ty nào đó làm một chuyên viên phòng nhân sự và hơn thế nữa là một công ty chuyên về chính sách lao động nhân sự cấp cao. Đây là công việc mà em luôn ấp ủ từ khi đăng ký xét tuyển vào ngôi trường Đại học Văn Hiến và hơn thế nữa là khi em được trải qua thời gian thực tập và làm việc tại công ty thì em càng yêu thích công việc này nhiều hơn nữa, bởi vì theo cá nhân em tìm hiểu và qua quá trình tiếp thu thì em sẽ thu được là sự am hiểu rộng rãi về các lĩnh vực ngành nghề, cũng như hiểu biết sâu sắc về hệ thống lương và thưởng trong một công ty và đòi hỏi của từng vị trí công việc, và cũng phải nói rằng thu nhập của một chuyên viên nhân sự không hề thấp chút nào. Để đỗ tuyển được vào vị trí này, em cũng cần phải trau dồi cho bản thân mình đầy đủ về ngoại hình, tính cách, kiến thức, khả năng giao tiếp, khả năng ngoại ngữ... Vì thế bản thân em luôn cố gắng thực hiện ước mơ của mình trong thời gian sớm nhất để trở thành một nhà tuyển dụng xuất sắc giúp bản thân nâng cao trình độ kiến thức cũng như là tuyển dụng được những nhân sự tốt và giỏi nhất cho công ty của mình sẽ và sắp công tác. Vì vậy trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu em đã được học hỏi và tìm hiểu thì em nhận ra rằng để đạt hiệu quả công việc tốt hơn, doanh nghiệp cần phải đặt công tác trả lương và thưởng nhân sự lên hàng đầu, cần chú trọng đến chất lượng hơn là số lượng. Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu, tuy chính sách tiền lương, tiền thưởng đã mang lại những kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết. Được sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, cùng với sự giúp đỡ phòng nhân sự trong Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu, em đã chọn đề tài báo cáo" Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu” cho báo cáo tốt nghiệp của mình.
 • 10. 1 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO TIN HỌC QUỲNH CHÂU 1.Lịch sử hình thành và phát triển Năm 2011 Công ty chỉ là một cửa hàng nhỏ chuyên pho tô và in ấn cung cấp cho những khách hàng nhỏ lẻ. Nhận thấy kinh tế ngày càng phát triển, ngoài nhu cầu pho tô và in thông thường, thì các doanh nghiệp ngày càng ra tăng, nhu cầu in ấn ngày càng tăng như in lịch, in hoáđơn, in sổsách,.... Để đáp ứng nhu cầu của thị trường Công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu được ra đời theo giấy phép kinh doanh số 0306172214 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/11/2008. o CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO TIN HỌC QUỲNH CHÂU o (QCC CO., LTD) o Địa chỉ: 184/36/26 Bãi Sậy, Phường 04, Quận 6, TP Hồ Chí Minh (Tìm vị trí) o Mã số thuế: 0311235928 o Người ĐDPL: Lưu Quảng Châu o Ngày hoạt động: 13/10/2011 o Giấy phép kinh doanh: 0311235928 o Lĩnh vực: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Số tài khoản : 0600 0704 9709 tại Ngân hàng Sacombank Phòng Giao Dịch Thị Nghè o Số tài khoản :77828209 tại Ngân hàng Á Châu Chi nhánh Bình Thạnh o Ngành nghề đăng ký sản xuất kinh doanh: In Ấn 2.Nhiệm vụ và chức năng của công ty 2.1.Chức năng Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực in ấn, công ty đã không ngừng củng cố và hoàn thiện lại mình.Cho đến ngày nay, công ty luôn nhận được sự ủng hộ của khách hàng về cung cách phục vụ, chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng kịp tiến độ. Lợi thế về đội ngũ thợ in nhiều năm trong nghề, công ty đáp ứng được gần như đại đa số các bài in khó, chính bởi điều này nên khối lượng khách hàng tìm đến ngày càng gia tăng.
 • 11. 2 Các sản phẩm in của công ty hiện nay như: Catalogue, Poster, Hộp, Nhãn, tờ rơi,…. Hình 1.1 Một số hình ảnh sản phẩm của công ty Nguồn: phòng kinh doanh, 2019 2.2.Nhiệm vụ Tổ chức sản xuất và kinh doanh các mặt hàng theo đúng ngành nghề đăng ký và mục đích thành lập công ty. Phải tiến hành in ấn chiến lược phát triển sao cho phù hợp với nhiệm vụ và nhu cầu thị trường. Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của luật lao động, luật công đoàn. Đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý công ty. Chăm lo và không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các bộ công nhân viên trong toàn công ty . Thực hiện đúng quy chế, chế độ quản lý vốn, tài sản, các quỹ, hạch toán, các chế độ quản lý khác do các cơ quan nhà nước quy định. Chịu trách nhiệm đóng thuế, các nghĩa vụ tài chính trực tiếp cho nhà nước tại địa phương theo quy định của pháp luật.
 • 12. 3 3.Quy trình sản xuất của công ty Nguồn: phòng kỹ thuật, 2019 Hình 1.2: Sơ đồ quy trình công nghệ Thiết kế mẫu mã: Đây là khâu đầu tiên của quy trình in sản phẩm. Khách hàng có nhu cầu in sẽ mang đến mẫu in (hay maket) hoặc nhờ DN thiết kế mẫu in riêng cho mình. Đây là giai đoạn mà công ty in dựa trên mẫu thiết kế của khách hàng để ước lượng, tính toán ra lượng giấy, mực và vật tư in được sử dụng và từ đó tính toán ra giá bán của sản phẩm in. Chế bản: Khâu chế bản bao gồm hai khâu nhỏ là đồ họa vi tính và chế bản phân màu. Sau khi thiết kế mẫu cho khách hàng, các kỹ thuật viên của công ty sẽ đưa mẫu in lên máy tính, sử dụng cho phần mềm đồ họa để chỉnh sửa, pha trộn màu sắc, lựa chọn độ tương phản, đậm nhạt…theo đúng yêu cầu của khách hàng. Khâu chế bản là một khâu vô cùng quan trọng, quyết định đến màu sắc và chất lượng sản phẩm in theo đúng yêu cầu của khách hàng. Thiết kế mẫu mã Chế Bản Bình Bản Phơi Bản IN Hoàn thiện sau In Dậ p hộ Cá n lán Đóng quyể n Bế Dá n nh Cắt , xén SẢN PHẨM IN
 • 13. 4 Bình bản: Bình bản là quá trình sắp xếp các đối tượng (chữ, hình ảnh, họa tiết…) theo một cách trình bày nào đó sao cho trên một khuôn giấy in được nhiều sản phẩm nhất. Khâu bình bản sẽ quyết định đến số lượng giấy in cũng như lượng vật tư cần in, vì vậy có thể nói đây là một khâu quan trọng giúp tiết kiệm giá thành sản phẩm… Phơi bản: Trong giai đoạn phơi bản, phim được tạo ra trong khâu chế bản và bình bản sẽ được tráng lên một tấm kẽm có phủ hóa chất chuyên dụng. Dưới tác dụng của đèn tia cực tím, các phần tử in sẽ bám lên bề mặt của tấm kẽm. Sau khi làm đủ các bước, ta sẽ được một bản kẽm đúng tiêu chuẩn và chuyển sang bộ phận in. In: Đây là khâu quan trọng nhất của toàn bộ quá trình in sản phẩm. Tấm kẽm tạo ra từ khâu phơi bản sẽ được cuộn vào những lô tròn trên máy in. Cùng với mực in, các lô tròn này sẽ lăn trên bề mặt của giấy in và in thành những sản phẩm theo đúng yêu cầu. Hoàn thiện sau in: Sau khi sản phẩm đã được in ra, tùy vào yêu cầu riêng của khách hàng mà sản phẩm in sẽ được tiếp tục gia công và hoàn thiện thành sản phẩm hoàn chỉnh như cắt, xén, bế… Sau khâu gia công và chế biến này, ta mới có được một sản phẩm in hoàn chỉnh.
 • 14. 5 4. Bộ máy tổ chức của công ty Sơ đồ 1.1 Tổ chức bộ máy của công ty Nguồn: phòng kế toán, 2019 Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban Giám đốc: Là người đại diện cho công ty và là người chịu trách nhiệm trước nhà nước và pháp luật về toàn bộ hoạt động của công ty theo pháp luật hiện hành. Toàn quyền giám sát và quản lý trực tiếp đến việc kinh doanh của doanh nghiệp để đề ra các quyết định kịp thời giúp cho sự phát triển của toàn công ty.Trực tiếpđiều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Phó Giám Đốc: Là người trợ giúp cho giám đốc,có quyền hạn cũng gần như giám đốc, điều hành, quản lý và phân công việc cho mọi người. Phó giám đốc được ủy quyền của giám đốc giải quyết những vấn đề của công ty.Mọi hoạt động của phó giám đốc phải thực hiện đúng theo chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn đã được giám đốc giao hoặc ủy quyền, những hoạt động phát sinh vượt ra khỏi phạm vi trên đều phải báo cáo cho giám đốc để có hướng giải quyết. Phòng Kế Toán: Là một trong những phòng quan trọng giúp cho công ty thấy được hoạt động kinh doanh và kết quả ra sao. Có nhiệm vụ quản lý toàn bộ số vốn của công ty, kiểm tra các số liệu chứng từ làm căn cứ cho việc ghi chép vào sổ sách báo cáo quyết toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính của công ty theo chế độ quy định của bộ tài chính. -Chức năng: o Quản lýTài chính – Kế toán cho công ty o Tư vấn cho Ban lãnh đạo công ty về lĩnh vực tài chính - Nhiệm vụ: GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG KINH DOANH XƯỞNG IN XƯỞNG GIA CÔNG THÀNH PHẨM
 • 15. 6 o Thực hiện toàn bộ công việc kế toán của công ty như: Kế toán tiền mặt, kế toán TSCĐ, kế toán TGNH, kế toán chi phí, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương,.. o Quản lý hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty o Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm, những vấn đề liên quan đến công việc kế toán – tài chính của công ty. o Đảm bảo an toàn Tài sản của công ty về mặt giá trị o Tính toán, cân đối tài chính cho công ty nhằm đảm an toàn về mặt tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết hợp với phòng quản trị thực hiện công tác kiểm kê tài sản trong toàn công ty Phòng kinh doanh: Thông báo kịp thời về sự biến động của thị trường hàng ngày nhằm đưa ra những thông tin chính xác cho các phòng ban liên quan để lập kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới. o Phân tích thị trường o Tìm kiếm khách hàng và ký kết hợp đồng o Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về các dịch vụ, sản phẩm của công ty Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh Phòng Kỹ Thuật: chịu trách nhiệm kiểm tra file in ấn của khách hàng, sửa chữa hoặc thông báo lại cho khách hàng về những sai sót, nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra trước khi tiến hành in hàng loạt. Phòng kế hoạch vật tư: chịu trách nhiệm về tình hình thu mua nguyên vật liệu, xuất kho vật liệu để sử dụng cho quá trình sản xuất, các khoản phế liệu thu hồi. Xưởng In: Căn cứ vào lệnh điều động sản xuất mà tiến hành in theo sự sắp xếp của cấp trên, in đúng mẫu theo yêu cầu cầu khách hàng, đảm bảo in đúng số lượng, màu sắc quy định. Chủ động thông báo lại những lỗi xảy ra khi in ấn cho quản đốc xưởng và có biện pháp xử lý kịp thời hoặc thông báo lại cho khách hàng. Xưởng Thành Phẩm: đây là công đoạn cuối cùng cho 1 sản phẩm hoàn thành. Đòi hỏi người thợ phải cẩn thận, tỉ mỉ, đề cao tình thần trách nhiệm.Thành phẩm hoàn thành sẽ được đóng gói cẩn thận và giao cho khách hàng.  Mọi hoạt động của các bộ phận đều có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm, sự hài lòng của khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. .
 • 16. 7 5. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2016 – 2018) Bảng 1.1.Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm (2016 – 2018) Đơn vị: Triệu đồng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017/2016 2018/2017 +/- % +/- % Tổng doanh thu 14.284 13.552 15.363 -732 -5,1 1.811 13,4 Tổng chi phí 13.836 13.331 14.846 -505 -3,6 1.515 11,4 Lợi nhuận trước thuế 448 221 517 -227 -50,7 296 133,9 Lợi nhuận sau thuế 370 166 403 -204 -55,1 237 142,8 (Nguồn: Tổng hợp từ Kết quả hoạt động kinh doanh 2016-2018) Tình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu trong 03 năm gần đây ta nhận thấy rằng:  Về doanh thu: doanh thu của công ty không đều qua 3 năm. Năm 2016 doanh thu đạt 14.284 triệu đồng, năm 2017 là 13.552 triệu đồnggiảm 732 triệu đồng tương ứng giảm 5,12% ; năm 2018 doanh thu là 15.363 triệu đồng tăng 1.811 triệu đồng tương ứng tăng 13,36% so với năm 2017.  Về tổng chi phí: năm 2016 chi phí đạt 13.836 giảm 505 triệu đồng tương ứng với ứng giảm 3,65% ; năm 2018 chi phí là 14.846 triệu đồng tăng 1.515 triệu đồng tương ứng tăng 11,38% so với năm 2017.  Lợi nhuận trước thuế: Năm 2016 đạt 448 triệu sang năm 2017 giảm 227 triệu đồng so với năm 2017; năm 2018 tăng 296 triệu đồng so với năm 2017  Lợi nhuận sau thuế: năm 2016 lợi nhuận đạt 370 triệu đồng, năm 2017 là 166 triệu đồng, đến năm 2018 lợi nhuận 403 triệu đồng tương ứng tăng 237 triệu đồng so với năm 2017. Lợi nhuận tăng lên thì thu nhập của người lao động tăng lên tương ứng và khuyến khích người lao động thực viện công việc tốt hơn thêm gắng bó và cố gắng vì công ty hơn, thu nhập tăng làm người lao động có được an tâm và tạo động lực cho họ phát triển bản thân. Như vậy, qua phân tích trên ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của công ty mặc dù có hiệu quả nhưng chưa đều, còn thất thường giữa các năm, chưa thực hiện được mục tiêu năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên áp lực của việc tăng doanh thu hàng năm với công ty sẽ dẫn đến yêu cầu của người lao động trong công ty là cao hơn để có thể đạt được mục tiêu
 • 17. 8 đề ra và như vậy yêu cầu công tác tuyển dụng là làm sao để tuyển được nguồn lao động đáp ứng những mục tiêu này của công ty. Công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu hoạt động lĩnh vực in ấn, cơ cấu của tổ chức công ty và kết quả kinh doanh tuy đã phù hợp với ngành nghề kinh doanh nhưng vì tính chất là công ty sản xuất in ấn, việc tuyển dụng là hết sức cần thiết cho công ty nhằm đảm bảo nguồn lực ổn định cho việc sản xuất kinh doanh của mình
 • 18. 9 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO TIN HỌC QUỲNH CHÂU 1. Tổng quan về hoạt động nhân sự Bảng 2.1: Tổng lao động công ty qua 3 năm gần đây (Đơn vị tính: người) Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So Sánh 2017/2016 So Sánh 2018/2017 Số Lao Động Tỷ Trọn g (%) Số Lao Động Tỷ Trọn g (%) Số Lao Động Tỷ Trọn g (%) Chên h Lệch Tỷ Lệ (%) Chênh Lệch Tỷ Lệ (%) LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP 37 36.3 42 32.5 65 33.5 5 13.5 23 54.8 LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP 65 63.7 87 67.5 129 66.5 22 33.8 42 48.3 TỔNG LAO ĐỘNG 102 100 129 100 194 100 27 26.5 65 50.4 (Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019) Nhận xét: Trong những năm gần đây tình hình lao động của công ty có nhiều biến động, tổng số lao động tăng lên qua từng năm. Điều đó phản ánh quy mô hoạt động kinh doanh của công ty cũng có chiều hướng phát triển. Số lượng lao động tăng lên để đáp ứng với sự phát triển của thị trường và tình hình tăng trưởng của công ty. Cụ thể qua Bảng 2.1 như sau:  Tổng lao động: Năm 2016 tổng số lao động của công ty là 102 người, năm 2017 tổng số lao động là 129 người tăng 27 người tương ứng với 26.5%; đến năm 2018 tăng 65 người so với năm 2017 tương ứng với 50.4%
 • 19. 10 Như vậy qua chỉ tiêu tổng số lao động ta thấy qua 3 năm vừa qua công ty đã thực hiện được mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho 194 lao động, bên cạnh ta có thể thấy được rằng nguồn lao động của công ty chủ yếu là lao động trực tiếp đáp ứng được phần lớn cho mục đích kinh doanh của một công ty giao nhận vận tải. Cụ thể như sau: Cơ cấu lao động theo giới tính Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo giới tính (Đơn vị tính: người) Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So Sánh 15/14 So Sánh 16/15 Số Lao Động Tỷ Trọn g (%) Số Lao Động Tỷ Trọn g (%) Số Lao Động Tỷ Trọn g (%) Chên h Lệch Tỷ Lệ (%) Chênh Lệch Tỷ Lệ (%) NAM 72 70.6 94 72.8 144 74.2 22 30.5 50 53.2 NỮ 30 29.4 35 27.2 50 25.8 5 16.7 15 42.8 TỔNG LĐ 102 100 129 100 194 100 27 65 (Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019) Nhận xét:  Lao động nam: Qua bảng số liệu ta thấy tỷ trọng lao động nam nhiều hơn tỷ trọng lao động nữ, điều này là hợp lý bởi nó phụ thuộc vào tính chất công việc. Lĩnh vực kinh doanh của công ty phần lớn là các công việc phù hợp với nam giới như tài xế, giao nhận,...Các công việc này đòi hỏi số lượng lớn lao động là nam. Cụ thể: Năm 2016 số lao động nam là 72 người, chiếm tỷ trọng 70.6%, đến năm 2017 là 94 người tăng 22 người so với 2016, tỷ lệ tăng 30.5%. Đến năm 2018, số lao động nam là 144 người tăng 50 người so với 2017, với tỷ lệ tăng 53.2%, tỷ trọng của lao động nam lúc này là 74.4%, tăng 3.5%. Như vậy số lao động nam của công ty ngày càng tăng lên và tỷ trọng cũng dần tăng lên điều đó chứng tỏ công ty đã chú trọng vào việc tuyển dụng lao động phù hợp với tính chất công việc.
 • 20. 11  Lao động nữ Trong 3 năm qua số lao động nữ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số lao động, chỉ bằng gần nửa số lao động nam. Cụ thể: Năm 2016 có 30 người chiếm 29.4% trong tổng số lao động. Đến năm 2017 tăng lên 35 người tương đương với tỷ lệ tăng 36.4%. Năm 2018 số lao động nữ tăng lên 15 người so với 2017, tỷ lệ tăng 42.8%, tỷ trọng giảm 1.4% so với 2017 tức là chiếm 25.8%. Như vậy số lao động nữ tuy tăng lên qua các năm nhưng tỷ trọng lại có xu hướng giảm, điều này phù hợp với đặc trưng ngành nghề của công ty. Cơ cấu lao động theo độ tuổi Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo độ tuổi (Đơn vị tính: người) Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So Sánh 15/14 So Sánh 16/15 Số Lao Động Tỷ Trọn g (%) Số Lao Động Tỷ Trọn g (%) Số Lao Động Tỷ Trọn g (%) Chênh Lệch Tỷ Lệ (%) Chên h Lệch Tỷ Lệ (%) DƯỚI 30 50 49 65 50.4 91 47 15 30 26 40 TỪ 30-45 37 36.3 43 33.4 65 33.5 6 16.2 22 51.2 TRÊN 45 15 14.7 21 16.2 38 19.5 6 40 17 81 TỔNG LĐ 102 100 129 100 194 100 27 65 (Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019) Nhận xét:  Số lao động dưới 30 tuổi: Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số lao động, cụ thể 2016 là 50 người chiếm 49%, sang năm 2017 tăng thêm 65 người, tỷ trọng tăng 50.4%, tỷ lệ tăng 30%. Đến năm 2018 tổng số lao động này là 91 người so với 2017, tỷ lệ tăng 40%, tỷ trọng là 47%  Số lao động trong độ tuổi từ 30 – 45 tuổi: Cũng có sự biến động qua các năm nhưng mức biến động rất nhỏ. Năm 2016 tổng số lao động này là 37 người, chiếm 36.3%, năm 2017 là 43 người, tỷ trọng chiếm 33.4%, đến năm 2018 là 65 người chiếm 33.5% tăng 0,1% về tỷ trọng
 • 21. 12  Số lao động trên 45 tuổi: Chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong các nhóm tuổi: Năm 2016 tổng số có 15 người chiếm 14.7% trong tổng số, đến năm 2017 là 21 người chiếm 16.2%, giảm 1.5%, năm 2018 là 38 người chiếm 19.5%, giảm 1.5% so với 2017. Qua bảng ta thấy đội ngũ lao động của công ty đang được trẻ hóa dần qua các năm. Số lượng lao động dưới 30 tuổi luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nhóm tuổi. Bên cạnh những người đã có kinh nghiệm lâu năm thì đội ngũ nhân viên trẻ tuổi luôn tiềm ẩn một sức sáng tạo rất lớn, năng động, linh hoạt, dễ thích nghi với điều kiện công việc. Công ty đã chú trọng trong việc khai thác và sử dụng những ưu điểm này. Đây là lực lượng hùng hậu trong quá trình duy trì và tạo dựng sự lớn mạnh cho công ty. Trình độ lao động của công ty trong 3 năm qua Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo trình độ (Đơn vị tính: người) (Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019) Nhận xét: Qua Bảng 2.4, ta thấy rằng chất lượng lao động của công ty tương đối cao, qua mỗi năm chất lượng lao động lại được nâng lên, điều này phù hợp với sự phát triển của công ty trong điều kiện cạnh tranh hiện nay. Cụ thể:  Số lao động có trình độ đại học và trên đại học: Năm 2016 là 30 người chiếm tỷ trọng 29.4% trong tổng số lao động, năm 2017 tăng 10 người, tỷ trọng tăng 23.3%. Đến năm 2018 số lao động này là 57 người tỷ trọng chiếm 29.4%. Như vậy số lao động có trình độ đại học và Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So Sánh 27/16 So Sánh 18/17 Số Lao Động Tỷ Trọn g (%) Số Lao Động Tỷ Trọn g (%) Số Lao Động Tỷ Trọn g (%) Chên h Lệch Tỷ Lệ (%) Chên h Lệch Tỷ Lệ (%) ĐẠI HỌC 30 29.4 40 31 57 29.4 10 23.3 17 42.5 CAO ĐẲNG 20 19.6 25 19.4 36 18.6 5 25 11 44 TRUNG HOC 17 16.7 21 16.3 40 20.6 4 23.5 19 90.5 PHỔ THÔNG 35 34.3 43 33.3 61 31.4 8 22.8 18 41.8 TỔNG LĐ 102 100 129 100 194 100 27 65
 • 22. 13 trên đại học ngày càng được nâng cao và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Điều này chứng tỏ công ty ngày càng chú trọng vào việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, và chú trọng vào việc tuyển dụng thêm nhiều nhân viên mới có trình độ để hiện đại hoá lực lượng lao động của mình.  Số lao động có trình độ cao đẳng: chiếm một tỷ trọng tương đối lớn và cũng ngày một tăng lên. Năm 2016 là 20 người chiếm 19.6%, năm 2017 là 25 người tăng thêm 5 người và tỷ trọng cũng tăng lên 25%. Đến năm 2018 thì con số này là 36 người tỷ trọng chiếm tới 18.6%.  Số lao động trình độ trung học chuyên nghiệp và bằng nghề: chiếm một tỷ lệ cũng tương đương với trình độ cao đẳng, và cũng tăng dần lên qua các năm. Năm 2016 số lao động này là 17 người, chiếm 16.7%, năm 2017 là 21 người tỷ trọng đã chiếm 16.3%, đến năm 2018 là 40 người và chiếm 20.6%.  Lao động phổ thông: Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nhóm lao động. Năm 2016 có 35 người chiếm 34.3% sang đến năm 2017 tăng 8 người, tỷ trọng tăng 22.8%, đến năm 2018 số lao động này lên đến 61 người chỉ chiếm 31.4%. số lựợng lao động này một phần là tài xế học việc, phụ xế còn một phần là tài xế có tay nghề đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại. 2. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty 2.1. Quy trình tuyển dụng nhân sự (Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019) Sơ đồ 2.1: Quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu Giải thích quy trình tuyển dụng nhân sự công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM BIỂU MẪU/TI LIỆU THỜI GIAN Xác định nhu cầu tuyển dụng Trưởng các bộ phận - Phiếu Yêu cầu tuyển dụng 3 ngày TÌM KÍẾM ỨNG VIÊN ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN PHỎN G VẤN ỨNG VIÊN QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG HƯỚNG DẪN HỘI NHẬP XÁC ĐỊNH NHU CẦU
 • 23. 14 Phê duyệt yêu cầu tuyển dụng Ban Giám Đốc Sau 3 ngày Tìm kiếm ứng viên Phòng Hành Chánh - Mẩu đăng báo tuyển dụng - Mô tả công việc Sau 1 tuần Tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp Tân - Thông tin phỏng vấn Sau ngày đăng tin Đánh giá lựa chọn Ban Giám Đốc Sau 1 tuần Danh sách Thư mời ứng viên phỏng vấn Phòng Hành Chánh - DS và Thư mời Phỏng Vấn hoặc điện thoại trực tiếp Sau 2 ngày Phỏng vấn, chọn ứng viên thích hợp công việc. Ban Giám Đốc / Trưởng các bộ phận - Bảng câu hỏi tham khảo Sau 1 tuần Duyệt chọn ứng viên. Ban Giám Đốc / Trưởng các bộ phận - Thư mời nhận việc - Thư cảm ơn. 2-3 ngày Thủ tục ký Hợp Đồng thử việc và thỏa thuận khác Phòng Hành Chánh - Hợp Đồng Thử Việc - TTCSĐĐ & TTBMTT Ngay ngày nhận việc Đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc Trưởng các phòng ban - Đánh giá nhân viên thử việc - Thư cám ơn. Sau 2 tháng
 • 24. 15 Triển khai ký hợp đồng lao động chính thức Phòng Hành Chánh Hợp đồng lao động. Sau 2 tháng (Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019) Trong quy trình tuyển dụng quy định rõ các bước tiến hành tuyển dụng và bố trí các bộ phận tuyển dụng phù hợp cho từng vị trí công việc. Công ty triển khai công tác tuyển dụng một cách công khai, minh bạch và công bố rộng rãi, đưa ra các chỉ tiêu và yêu cầu công việc rõ ràng cho từng vị trí. Bên cạnh đó, công ty còn phân bổ chức vụ trong quá trình tuyển dụng, những công việc có vị trí quan trọng sẽ bố trí người có chức vụ cao hơn để có quyết định tuyển chọn cuối cùng. Bảng mô tả công việc trình bày rõ vị trí công việc, mô tả công việc và các tiêu chuẩn trong công việc. Dưới đây sẽ phân tích rõ hơn các bước về quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty: 2.1.1.Xác định nhu cầu  Trưởng các phòng ban đưa ra yêu cầu vị trí cần tuyển dụng và điền vào phiếu yêu cầu tuyển dụng  Nhân viên tuyển dụng xem xét lại yêu cầu tuyển dụng và đối chiếu với kế hoạch nhân sự hằng năm. Các yêu cầu tuyển dụng nhân sự phải có sự phê duyệt của Ban Giám Đốc.  Căn cứ vào phiếu yêu cầu tuyển dụng, nhân viên tuyển dụng đề xuất nguồn hỗ trợ tuyển dụng với quản lý nhân sự.
 • 25. 16 Bảng 2.5 Mẫu nhu cầu tuyển dụng CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO TIN HỌC QUỲNH CHÂU ĐT: 08 3511 5192 Fax: 08 3511 5194 Phòng : Hành Chính - Nhân sự CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------oOo-------- Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2018 BÁO CÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG ……NĂM 2018 Kính gởi: Ban Giám Đốc Công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu (Đơn vị tính: Người) STT Ngành nghề dự kiến tuyển dụng Tổng số người Tỷ lệ (%) Phân loại trình độ (người) Đại học trở lên Cao đẳng Trung cấp 1 2 Tổng cộng Người lập biểu (Ký và ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) (Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019) Nhận xét  Về xác định nhu cầu tuyển dụng: Thông qua bảng mô tả công việc, công ty xác định công việc nào thừa người, thiếu người từ đó xác định số lượng, tiêu chuẩn để tiến hành tuyển dụng. Nhờ vậy Công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu những năm gần đây luôn quyết định tuyển dụng kịp thời.  Các bộ phận, phòng ban trong toàn Công ty có nhiệm vụ cập nhật ngày khai trương và có kế hoạch tuyển dụng Nhân sự với các chi tiết cụ thể nhất, gửi Bản Kế hoạch Tuyển dụng về Phòng Nhân sự. Các phòng ban chịu trách nhiệm về bản Kế hoạch đã đưa ra. Dựa theo kế hoạch tuyển dụng mà các bộ phận cung cấp, bộ phận Nhân sự có trách nhiệm xem xét, đánh giá lại nhu cầu Tuyển dụng để có kế hoạch chuẩn bị nguồn ứng viên. 2.1.2.Tìm kiếm ứng viên Căn cứ vào phiếu yêu cầu tuyển dụng đã được thông qua ban giám đốc công ty duyệt, phòng hành chánh - nhân sự ra thông báo tuyển dụng. Nội dung chính của thông báo phải đảm bảo 2 nội dung: Vị trí tuyển dụng và yêu cầu năng lực đối với vị trí tuyển dụng. Công ty thường sử dụng các loại phương thức đăng tuyển chủ yếu là đăng tuyển trên mạng và trên báo. Thường thì thông tin tuyển dụng sẽ được cập nhật lên website công ty, hoặc thông tin đăng tuyển sẽ được gửi đến các văn phòng giới thiệu việc làm của các báo, trung tâm xúc tiến việc làm, các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung đăng tuyển thường bao gồm:
 • 26. 17 Tên công ty, vị trí của công việc cần tuyển dụng, yêu cầu trình độ chuyên môn, độ tuổi, giới tính, sức khoẻ, kinh nghiệm, ngoại ngữ, các hồ sơ cần thiết, thời hạn nộp hồ sơ, địa chỉ liên hệ. Có 2 hình thức tìm kiếm ứng viên mà công ty đang thực hiện:   Đối với vị trí tuyển dụng là tài xế cont-tải du lịch- các vị trí không cần trình độ Cán bộ tuyển dụng sẽ cung cấp thông tin cần tuyển dụng cho các trung tâm giới thiệu việc làm miễn phí như: thái bình dương, mễ du, tư vấn phát triển nhân lực, bảo minh, cung ứng lao động bình minh,web: 24h.com.vn,…   Đối với những vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ cao thì cán bộ tuyển dụng sẽ tiến hành search hồ sơ ứng viên trên trang www.kiemviec.com => Khi công ty có đăng ký gói dịch vụ. (Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019) Hình 2.1 Website công ty đăng tin tuyển dụng Nhận xét Thông qua phương thức này thì doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc tìm kiếm các ứng viên phù hợp cho vị trí đang cần tuyển dụng.
 • 27. 18 Đối với hình thức tìm kiếm này thì sau khi cán bộ tuyển dụng đã chọn lựa và qua quá trình sàn lọc các ứng viên có đủ điều kiện xong thì sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho ứng viên và hẹn ứng viên mang hồ sơ đến công ty và tiến hành phỏng vấn (nếu thuận lợi).  Công tác thu hút tuyển chọn tại công ty được quản lý một cách chặt chẽ, rõ ràng và chi tiết về trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân, bộ phận trong phỏng vấn cũng như nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động trong công ty.  Hình thức tuyển dụng mang tính xã hội cao như là việc thông báo tuyển dụng của công ty được đăng lên nhiều trang web, thông tin tuyển dụng dễ hiểu, giúp người tìm việc có thể dễ dàng tiếp cận và nộp đơn ứng tuyển Công ty cũng chưa quan tâm đến nguồn lao động từ các cơ sở đào tạo về vấn đề xác định nhu cầu tuyển dụng hiện nay của công ty còn chưa được thực hiện trên cơ sở khoa học, nghiên cứu thực trạng và cân đối nhu cầu nhân lực của công ty để đề ra nhu cầu tuyển dụng, mà hiện tại nhu cầu tuyển dụng Công ty chỉ mới dừng lại ở việc các đơn vị, phòng, ban căn cứ trên nhu cầu công việc của mình để đề xuất nhu cầu nhân lực. Điều này chưa thực sự khoa học và chưa thể xác định chính xác nhu cầu tuyển dụng của Công ty và cũng không thể đưa ra chính xác những yêu cầu của nhân lực cần tuyển. 2.1.3.Đánh giá lựa chọn Sau khi đăng tin tuyển dụng thì bộ phận tiếp tân sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ ứng viên. Sau đó Ban Giám Đốc sẽ tiến hành tiến hành và xử lý hồ sơ của các ứng viên sau khi đã thu thập được, và tiến hành so sánh với các yêu cầu của các bộ phận, nếu chưa đủ đề nghị bổ sung hoặc loại bỏ. Theo quy định của công ty thì hồ sơ xin việc gồm: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, các văn bằng chứng chỉ đào tạo, giấy khai sinh, giấy chứng nhận sức khỏe và bảng thông tin ứng viên kèm theo khi ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển. Kết thúc quá trình tiếp nhận hồ sơ, cán bộ phòng hành chánh - nhân sự sẽ tiến hành kiểm tra lựa chọn các ứng viên thông qua hồ sơ. Sau đó phòng hành chánh - nhân sự sẽ lên kế hoạch cụ thể về thời gian và địa điểm phỏng vấn thông báo đến cho từng ứng viên đạt yêu cầu. Luôn nhiệt tình, sẵn sàng chủ động liên hệ mời phỏng vấn và liên hệ thời gian nhận việc với các ứng viên. Qua đó, vừa giúp công ty tìm người nhanh chóng vừa giúp ứng viên cảm thấy được tôn trọng. Có sự chuẩn bị hợp lý, rõ ràng và cụ thể về thời gian, địa điểm…để công tác tuyển dụng diễn ra suôn sẻ, chủ động và chuyên nghiệp. Tạo uy tín và niềm tin về công ty, cho ứng viên cảm thấy công ty làm việc một cách chuyên nghiệp 2.1.4.Phỏng vấn ứng viên Phòng hành chánh – nhân sự kết hợp với bộ phận yêu cầu tuyển dụng lên kế hoạch phỏng vấn. Thông thường trong trường hợp công ty cần tuyển dụng lao động trực tiếp nếu cần
 • 28. 19 áp dụng phương pháp phỏng vấn thì chỉ dừng lại ở phương pháp phỏng vấn sơ bộ và được thực hiện một cách đơn giản, gọn nhẹ. Việc phỏng vấn chỉ do trưởng bộ phận cần tuyển dụng tiến hành. Đối với cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, sau khi phỏng vấn sơ bộ còn phải phỏng vấn sâu, bởi tính chất của các công việc này không những đòi hỏi người lao động có những yêu cầu khác như tư cách cá nhân, khả năng giao tiếp… Thành phấn phỏng vấn của công ty bao gồm:  Trưởng bộ phận yêu cầu tuyển dụng.  Ban giám đốc công ty (nếu cần).  Trưởng phòng hành chánh - nhân sự Cán bộ phỏng vấn cũng có thể linh hoạt sử dụng các câu hỏi phù hợp với từng ứng viên cụ thể nhằm kiểm tra kỹ hơn các ứng viên. Trong quá trình phỏng vấn hội đồng phỏng vấn của công ty luôn chú ý sao cho các ứng viên cảm thấy tự tin và được coi trọng và chú ý điều chỉnh cuộc nói chuyện đi đúng hướng. Công ty cũng tạo điệu kiện để các ứng viên có cơ hội đặt câu hỏi cho hội đồng phỏng vấn. Thông qua quá trình phỏng vấn hội đồng phỏng vấn sẽ đánh giá được tổng quát về ứng viên như: tính tình, quan niệm sống, sự năng động, trình độ, mục đích khi hợp tác với công ty Những người phỏng vấn trao đổi ý kiến đánh giá và thông tin trong cuộc họp, và đưa ra ý kiến đánh giá thống nhất. Kết thúc quá trình này cán bộ phòng tổ chức cán bộ sẽ trình các kết quả đánh giá về ứng cử viên lên Giám Đốc. Sau khi phỏng xong thì các ứng viên viết một bài cảm nghĩ về buổi phỏng vấn, sau đó gửi bài cảm nhận đó cho Ban Giám Đốc. (Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019)
 • 29. 20 Hình 2.2: Hình ảnh phỏng vấn Nhận xét Hồ sơ ứng viên phải trải qua các bước sàng lọc cụ thể, giúp nhà tuyển dụng có thể hiểu rõ và tiếp nhận thông tin ứng viên một cách dễ dàng cũng như là loại bỏ các hồ sơ ứng viên chưa đạt yêu cầu với thông tin tuyển dụng và sẽ không gây bỡ ngỡ đến lúc phỏng vấn. Phỏng vấn sơ bộ và cho ứng viên làm các bài test trình độ, xem có phù hợp với vị trí tuyển dụng hay chưa, sau khi ứng viên ra về Phòng nhân sự xem xét rồi thông báo trúng tuyển đối với nhân viên nghiệp vụ và phỏng vấn vòng 2 đối với các vị trí cấp cao hoặc thông báo ứng viên đã không trúng tuyển bằng thư và gọi điện thoại trực tiếp. Tuy các bước phỏng vấn có hơi dài dòng nhưng đây cũng là tiêu chuẩn để đánh giá chính xác năng lực của các ứng viên, nhà tuyển dụng đưa ra được quyết định đúng đắn 2.1.5.Quyết định tuyển dụng Dựa vào kết quả đánh giá ứng cử viên mà phòng hành chánh – nhân sự đã trình lên, Giám Đốc sẽ đưa ra quyết định nhận hay không nhận ứng cử viên vào làm việc tạo công ty. Sau khi các ứng viên đạt yêu cầu đã được Ban Giám Đốc phê duyệt, thì cán bộ tuyển dụng sẽ tiến hành:  Thông báo cho những ứng viên đạt yêu cầu và thời gian đển tiến hành nhận việc.  Bên cạnh đó gửi mail cảm ơn đến cho những ứng viên không đạt yêu cầu bày tỏ sự thiện chí đến sự quan tâm của ứng viên với công ty. 2.1.6.Hướng dẫn hội nhập   Trước khi nhân viên mới đến  Thông báo cho những người có liên quan  Thông báo Giám đốc nhân sự về nhân sự mới  Báo cáo quản lý bộ phận có liên quan về thời gian đi làm của nhân viên mới.  Thông báo về thời gian nhận việc của nhân viên mới và các thông tin có liên quan cho phòng hành chính, tiếp tân, bảo vệ và các phòng ban có liên quan trước ít nhất 3 ngày để chuẩn bị tốt cho ngày đầu tiên nhân viên mới đến làm việc.  Thu xếp nơi làm việc của nhân viên mới.  Lên kế hoạch đào tạo cho nhân viên mới (giới thiệu công ty, nội quy lao động, an toàn lao động…). Đặt biệt, chú trọng đến các vấn đề về bảo mật thông tin: lương, bí mật công nghệ, chiến lược kinh doanh…   Ngày đầu tiên nhân viên mới đi làm Ứng viên được thông báo trúng tuyển chứ chưa được thực sự được tuyển, ứng cử viên còn phải qua một giai đoạn thử thách nữa đó là thử việc. Phòng hành chánh – nhân sự soạn
 • 30. 21 thảo và trình Tổng Giám Đốc công ty kí quyết định thử việc cho người lao động mới trúng tuyển. Thời gian thử việc tùy vào vị trí công việc mà người lao động đảm nhiệm.  Thời gian thử việc được công ty quy định chung là: 2 tháng Trong một số trường hợp được Tổng Giám Đốc phê duyệt thời gian thử việc có thể được rút ngắn hoặc không thực hiện. Quyết định thử việc được làm thành 2 bản: một bản lưu hồ sơ cán bộ, một bản lưu hồ sơ ISO. Sau khi có quyết định tuyển dụng, nhân viên mới sẽ được sắp xếp, bố trí công việc theo chức danh công việc tuyển dụng. Ở bước này, doanh nghiệp sẽ giới thiệu cho nhân viên biết về lịch sử hình thành – phát triển của doanh nghiệp, giá trị văn hóa, chế độ chính sách, nội quy lao động,… Bộ phận, phòng ban mà nhân viên mới được phân công, bố trí công việc sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho nhân viên mới làm quen với công việc. Ở thời điểm này, sự quan tâm, giúp đỡ của người phụ trách và các đồng nghiệp đối với nhân viên mới là rất cần thiết vì giúp nhân viên mới thích nghi nhanh và cảm thấy tin tưởng, thoải mái với môi trường làm việc mới. Hội nhập với công việc: Nhân viên mới thường lo lắng, hồi hộp do chưa quen với công việc mới, với điều kiện môi trường làm việc mới, do đó sự quan tâm giúp đỡ của người phụ trách và đồng nghiệp với người mới đến là rất cần thiết, giúp họ mau chóng thích nghi với môi trường làm việc mới. Thông qua công việc doanh nghiệp đánh giá được khả năng thích nghi, hướng phát triển của nhân viên mới từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân viên nhằm phát huy tối đa năng lực sáng tạo của người lao động. Bảng 2.6: Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty phân theo nguồn tuyển dụng (Đơn vị tính: người) (Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019) Nhận xét: Qua Bảng 2.5 ta thấy trong những năm gần đây nguồn tuyển dụng của công ty chủ yếu là nguồn bên ngoài còn thuyên chuyển trong nội bộ chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong Nguồn tuyển dụng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So Sánh 15/14 So Sánh 16/15 Chênh Lệch Tỷ Trọng (%) Chênh Lệch Tỷ Trọng (%) 1. Bên trong 3 6 4 3 100 4 66.7 2. Bên ngoài 18 21 61 3 16.7 40 190 TỔNG SỐ 21 27 65 6 28.5 38 140
 • 31. 22 tổng số lao động được tuyển: Năm 2016 trong số 21 người được tuyển mới có 3 người từ nguồn nội bộ. Năm 2017 số người tuyển từ nguồn nội bộ là 6 người tăng 3 người so với năm 2016 tương đương tăng 100%. Năm 2018 lại giảm 2 người so với năm 2017, tỷ lệ giảm 66.7%. Như vậy, trong thời gian qua công ty luôn khuyến khích mọi người có đủ điều kiện tham gia tuyển dụng, luôn tạo điều kiện cho người lao động được thể hiện hết khả năng của mình. NV mới sau khi đã qua thời gian thử việc và được Trưởng bộ phận đánh giá đạt yêu cầu, phòng Nhân sự sẽ ra quyết định nhận việc chính thức. NV được ký kết Hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty. Lưu ý: Công ty sẽ không nhận ứng viên trúng tuyển vào làm việc theo ngày đã ấn định nếu các phòng ban và HCNS chưa hoàn thàn các giấy tờ liên quan đến ứng viên này như: Phiếu điền thông tin ứng viên, thư mời trúng tuyển, hồ sơ cá nhân ứng viên. Công ty sẽ xử lý kỷ luật những cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ này. Nhận xét: Nhân viên thử viên sau thời gian thử việc và đã đạt yêu cầu, sẽ được ký hợp đồng theo quy định là nhân viên chính thức của công ty, để được hưởng những quyền lợi thuộc về mình 2.2. Phương pháp tuyển dụng 2.2.1. Các tiêu thức tuyển chọn nhân sự  Đối với tất cả các công việc cần tuyển dụng thêm nhân viên, quá trình tuyển chọn dựa vào danh mục nhiệm vụ và công việc của nhân viên; biên bản giao nhiệm vụ; tiêu chuẩn chức danh công việc để xây dựng nên các tiêu thức tuyển chọn .  Nhóm các tiêu thức tuyển chọn bao gồm:  Nhóm tiêu thức liên quan đến đặc điểm cá nhân  Nhóm các tiêu thức thuộc về năng lực chuyên môn  Năng lực quản lý, quản trị nhân sự (dành cho lao động quản lý)  Kinh nghiệm và quá trình làm việc Tuy nhiên, các nhóm tiêu thức tuyển chọn mới chỉ được đánh giá theo 3 mức độ: trung bình, khá, tốt . 2.2.2. Các công cụ tuyển chọn nhân sự Tại công ty quá trình tuyển chọn nhân viên được tiến hành tương đối bài bản. Việc sử dụng các công cụ tuyển chọn thích hợp đã giúp cho các nhà quản lý lựa chọn được nhũng ứng viên phù hợp nhất với yêu cầu công việc. Các công cụ tuyển chon được sử dụng để tuyển chọn là :
 • 32. 23  Đơn xin việc: trong hồ sơ xin việc  Kiểm tra năng lực: kiểm tra về trình độ ứng viên thông qua các bài kiểm tra ngắn. Công cụ này chủ yếu được áp dụng trong việc tuyển dụng những nhân ở bộ phận gián tiếp. Những bài kiểm tra thường kiểm tra về trình độ nhận thức và chuyên môn.  Phỏng vấn tuyển chọn nhân viên: trong quá trình phỏng vấn, các cán bộ tuyển dụng thường áp dụng nhiều phương pháp tổng hợp để đánh giá ứng viên theo bốn nhóm tiêu thức tuyển chọn ở trên. Các nhóm câu hỏi phỏng vấn tuyển chọn thường được sử dụng là : Bạn hãy tự giới thiệu về bản thân?  Bạn biết gì về Công ty?  Bạn đã hiểu gì về công việc mà bạn sẽ làm tại công ty? Hãy miêu tả khái quát các nhiệm vụ mà bạn phải thực hiện?  Trước đây bạn đã từng làm việc tại những Công ty nào? Thời gian làm việc tại đó? Lý do khiến bạn thôi việc để đến với Công ty chúng tôi? Các nhiệm vụ hay công việc chính mà bạn đã làm tại cơ quan cũ? Mức lương cũ của bạn?  Mong muốn của bạn khi vào Công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu như thế nào ?  Thời gian làm việc của bạn?  Mức lương khởi điểm bạn mong muốn là bao nhiêu? Quá trình phỏng vấn cũng giúp các cán bộ tuyển dụng nhận biết được các đặc điểm chính của ứng viên và là cách thẩm tra lại các thông tin mà họ đã cung cấp ở những bước tuyển dụng trước. Trong bước này, cán bộ tuyển dụng tiến hành kiểm tra trực tiếp một số kỹ năng của ứng viên như: trình độ ngoại ngữ (đối với một số vị trí), trình độ tin học và một số kỹ năng 2.3. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua Bảng 2.7: Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty TNHH Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu (2016- 2018) CÁC CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So Sánh 17/16 So Sánh 18/17 Số lượng Tỷ Trọng (%) Số lượng Tỷ Trọng (%) Số lượng Tỷ Trọng (%) Chênh Lệch Tỷ Lệ (%) Chênh Lệch Tỷ Lệ (%)
 • 33. 24 (Nguồn: phòng hành chánh-nhân sự, 2019) Nhận xét: Qua Bảng 2.7 ta thấy rằng: ta thấy rằng qua 3 năm gần đây công tác tuyển dụng của công ty đa phần là nguồn nhân lực trực tiếp cụ thể, nguồn lao động trẻ năng động.  Cụ thể:  Năm 2016/ 2017  Theo tính chất lao động: năm 2016 số lượng lao động trực tiếp tuyển dụng vào các vị trí là 17 người chiếm tỷ trọng 81%, lao động gián tiếp chiếm tỷ trọng 19% tổng số lao động tuyển dụng. Năm 2017 số lao động trực tiếp tăng lên 5 người chiếm tỉ lệ 29.4% so với năm 2016 bên cạnh đó lao động gián tiếp tăng không đáng kể.  Theo độ tuổi: năm 2016 số lượng lao động dưới 30 tuổi là 10 người chiếm tỷ trọng 47.7%, năm 2017 là 15 người tăng 5 người chiếm tỷ lệ 50% so với số lượng lao động tăng trong năm; tiếp theo đó là nguồn lao động dày dặn kinh nghiệm có giảm nhưng không đáng kể Tồng số LĐTD 21 27 65 6 38 1.THEO TÍNH CHẤT LĐ - LĐ trực tiếp 17 81 22 81.4 42 64.6 5 29.4 20 90 - LĐ gián tiếp 4 19 5 18.6 23 35.4 1 25 18 360 2. THEO ĐỘ TUỔI - Dưới 30 tuổi 10 47.7 15 55.6 26 40 5 50 11 73.3 - Từ 30-45 tuổi 8 38 6 22.2 22 33.8 -2 -25 16 266 - Trên 45 tuổi 3 14.3 6 22.2 17 26.2 3 100 11 183 3. THEO GIỚI TÍNH - Nam 17 81 22 81.4 50 77 5 29.4 28 127 - Nữ 4 19 5 18.6 15 23 1 25 10 200 4. THEO TRÌNH ĐỘ - ĐH và trên ĐH 8 30 10 37 17 26.2 2 25 7 70 - Cao Đẳng 6 28.6 5 18.5 11 16.9 -1 -16.6 6 120 -THCN & bằng nghể 5 23.8 4 14.8 19 29.2 -1 -20 15 375 - LĐ phổ thông 2 9.5 8 29.6 18 27.7 6 300 10 125
 • 34. 25 giảm 2 người so với năm 2016 chiếm 25%; bên cạnh đó thì nguồn lực trên 45 tuổi tăng 3 người chiếm tỷ trọng 22.2% còn tỷ lệ thì tăng gấp đôi so với năm 2016(100%)  Theo giới tính: do đặc tính ngành nghề là giao nhận vận tải nên nguồn lực công ty đa phần là lao động nam. Năm 2016 số lượng lao động nam tuyển vào trong năm là 17 người đến năm 2017 tăng lên 5 người chiếm tỷ lệ 29.4%, bên cạnh đó la động nữ cũng tăng nhưng không đáng kể 1 người chiếm tỷ lệ tăng 25%.  Theo trình độ: lực lượng lao động đại học và trên đại học chiếm đa số. Năm 2017 tăng 2 người chiếm tỉ lệ tăng 25% so với năm 2016 nguồn lao động này chủ yếu là khối văn phòng. Tiếp theo đó là số lượng lao động trung học và phổ thông chủ yếu là phụ xế và tài xế. Năm 2017 lao động trung học giảm 1 người chiếm tỷ lệ 20%, còn lao động phổ thông tăng lên gấp 3 người so với năm 2016 (tăng 6 người).  Năm 2018/2017: năm 2018 số lượng lao động công ty tăng mạnh do mở rộng quy mô sản xuất.  Theo tính chất lao động: lao động trực tiếp trong năm là 42 người chiếm tỷ trọng 64.6%, tăng 20 người; lao động gián tiếp là 23 người, chiếm 33.4% tăng 18 người.  Theo độ tuổi: dưới 30 tuổi là 26 người chiếm tỷ trọng 40%, tăng 11 người so với năm 2017; lao động 30-45 là 22 người chiếm 33.8%, tăng 16 người; lao động trên 45 người là 17 người chiếm tỷ trọng 26.2%, tăng lên 11 người  Theo giới tính: nam chiếm số lượng nhiều hơn nữ 50 người chiếm 77%, nữ 15 người chiếm 23%, tăng lên 10 người.  Theo trình độ: trình động lao động ngày càng được cải thiện, trong đó lao động có tay nghề tăng nhiều nhất, tăng 15 người so với năm 2017, lao động tiếp thao là lao động phổ thông đa phần là những phụ xế và bảo vệ, bên cạnh đó lao động có trình độ ở cấp quản lý và văn phòng cũng tăng cao, lao động ở bậc đại học và trên đại học tăng 7 người, trình động cao đẳng tăng 6 người so với năm trước. Nhìn chung ta thấy nguồn lao động có tay nghề của công ty ngày càng được cải thiện, nói lên rằng về công tác tuyển dụng công ty ngày càng được cải thiện và nâng cao, giúp cho công ty tìm được những nhân tài phục vụ cho công tác phát triển bền vững.
 • 35. 30 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ