Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Протоколи та Настанови: вітчизняний та світовий досвід

671 visualizaciones

Publicado el

Доповідь на VI конгресі неонатологів України "Актуальні питання неонатології" (17-18 вересня 2014 р.)

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Протоколи та Настанови: вітчизняний та світовий досвід

 1. 1. : П р о т о к о л и т а Н а с т а н о в и в і т ч и з н я н и й т а с в і т о в и й д о с в і д . ., . ., . ., Матвієнко І М Знаменська Т К Шунько Є Є . ., . . Добрянський Д О Куріліна Т В
 2. 2. Історія….. Початок розробки національних ккллііннііччнниихх ппррооттооккоолліівв –– 22000044 рріікк ТТееххннііччннаа ппііддттррииммккаа ппррооееккттаа UUSSAAIIDD--JJSSII ““ЗЗддоорроовв’’яя ммааттеерріі іі ддииттииннии””:: ррооззррооббллеенноо 55 ккллііннііччнниихх ппррооттооккоолліівв ССппііввппррааццяя зз ккооннссууллььттааннттааммии ВВООООЗЗ ООззннааййооммллеенннняя зз ссввііттооввооюю ппррааккттииккооюю ААддааппттааццііяя ррееккооммееннддаацціійй ддоо ууммоовв УУккррааїїннии ССттввоорреенннняя ааббссооллююттнноо ннооввооггоо ффооррммааттуу ддооккууммееннттіівв
 3. 3. Історія….. Продовження розробки ккллііннііччнниихх ппррооттооккоолліівв 22001122--11001144 ррооккии ЗЗаа ттееххннііччннооїї ппііддттррииммккии УУккррааїїнноо--ШШввееййццааррссььккооїї ППррооггррааммии «ЗЗддоорроовв’’яя ммааттеерріі іі ддииттииннии» РРооззррооббккаа ннооввооггоо ППоорряяддккуу «ТТррааннссппооррттуувваанннняя ннооввооннаарроодджжееннооїї ддииттииннии» ППеерршшиийй ппеерреегглляядд ввжжее ііссннууююччооггоо ппррооттооккооллуу «ппееррввииннннооїї ррееааннііммааццііїї»
 4. 4. Продовження історії З 2013 року під егідою ААссооццііааццііїї ннееооннааттооллооггіівв УУккррааїїннии ссффооррммоовваанніі ррооббооччіі ггррууппии ппоо ррііззнниимм ттееммааттииккаамм ВВііддппооввііддааллььнниимм ззаа ццеейй ннааппрряяммоокк ррооббооттии ААссооццііааццііїї єє ппрроофф.. ДДооббрряяннссььккиийй ДД..ОО.. ВВ ггррууппии ззааллууччеенніі,, ккрріімм ссппііввррооббііттннииккіівв ппррооффііллььнниихх ккааффееддрр,, ооррггааннііззааттооррии ооххооррооннии ззддоорроовв’’яя ттаа ппррееддссттааввннииккии ллііккаарреенньь РРооззппооччааттоо ррооззррооббккуу ннооввиихх ттаа ппеерреегглляядд ввжжее ііссннууююччиихх ккллііннііччнниихх ппррооттооккоолліівв ППррооввееддеенноо 33 ррооззшшиирреенниихх ззаассііддаанннняя
 5. 5. Для чого це все? ППооккрраащщеенннняя яяккооссттіі ннааддаанннняя ммееддииччннооїї ддооппооммооггии шшлляяххоомм ввппрроовваадджжеенннняя ннааййббііллььшш ееффееккттииввнниихх,, ббееззппееччнниихх,, ддооссттууппнниихх,, ввииггіідднниихх ттееххннооллооггіійй,, яяккіі ннааййббііллььшшооюю ммііррооюю ззааддооввооллььнняяююттьь ппооттррееббии ппаацціієєннттіівв ттаа ммееддииччнниихх ппррааццііввннииккіівв
 6. 6. Світовий досвід Документи, які направляють ттаа ррееггллааммееннттууююттьь ддііяяллььннііссттьь ммееддииччннооггоо ппррааццііввннииккаа ННаассттааннооввии ((gguuiiddeelliinneess,, ррууккооввооддссттвваа)) ннаа ннааццііооннааллььннооммуу ррііввнніі ППррооттооккооллии ((pprroottooccoollss)) ннаа ллооккааллььннооммуу ррііввнніі
 7. 7. Світовий досвід Грудень 22001133 ррооккуу,, УУккррааїїннаа ППррооввееддеенниийй ннааввччааллььнниийй ттррееннііннгг ддлляя ууччаассннииккіівв ррооббооччиихх ггрруупп зз ррооззррооббккии ккллііннііччнниихх ппррооттооккоолліівв ((ззаа ппііддттррииммккии УУШШПП «ЗЗддоорроовв’’яя ммааттеерріі іі ддииттииннии”” іі UUFFNNPPAA)) ВВииккллааддааччіі:: ТТааххіірр ММааххммуудд ((ппррееззииддееннтт EEBBCCOOGG)) ППааттрріікк ЧЧеенн,, ММуурраадд ССееііфф ((RRooyyaall CCoolllleeddggee OOGG)) ЗЗааввддаанннняя ттррееннііннггуу ППооддііллииттииссяя зз ууччаассннииккааммии ссууччаассннооюю ссииссттееммооюю ррооззррооббккии ккллііннііччнниихх ннаассттаанноовв ттаа ппррооттооккоолліівв ППррооввеессттии ннааввччаанннняя зз ммееттооддооллооггііїї ааддааппттааццііїї ііссннууююччиихх ннаассттаанноовв ддоо ооссооббллииввиихх ууммоовв УУккррааїїннии
 8. 8. Клінічна настанова я Документ, метою яккооггоо єє ппооллееггшшеенннняя ппррииййнняяттттяя рріішшеенньь ттаа ввииззннааччеенннняя ппееввнниихх ккррииттееррііїївв вв ккооннккррееттнниихх ооббллаассттяяхх ооххооррооннии ззддоорроовв''яя ддлляя 11,,22 ттаа 33 ррііввнніівв ннааддаанннняя ммееддииччннооїї ддооппооммооггии ММііссттииттьь ССииссттееммнниийй оогглляядд ііссннууююччиихх ддооккааззооввиихх ддаанниихх ввіідднноосснноо ттееммии ннаассттааннооввии,, яяккиийй ппііддггооттооввллеенниийй ааввттооррииттееттннииммии вв ггааллууззіі ффааххііввццяяммии УУззааггааллььннеенніі ппооллоожжеенннняя зз ппррааккттииччнниихх ппииттаанньь ннаа ппііддссттааввіі ннааууккооввооггоо ккооннссееннссууссуу
 9. 9. Науковий консенсус Офіційне доказове ппооллоожжеенннняя ппоо ккооннккррееттннооммуу аассппееккттуу ммееддииччнниихх ззннаанньь,, яяккее ппррииййнняяттее ггррууппооюю ееккссппееррттіівв вв цціійй ггааллууззіі ГГррууппаа ееккссппееррттіівв ввииззннааннаа ддеерржжааввооюю ДДлляя ччооггоо ДДооззввооллииттии ммееддииччнниимм ппррааццііввннииккаамм ннааййккрраащщее ммоожжллииввиимм ттаа ддооссттууппнниимм шшлляяххоомм ззааббееззппееччииттии яяккіісснніі ттаа ннааййббііллььшш ееффееккттииввнніі іі ббееззппееччнніі ддііааггннооссттииккуу ттаа ллііккуувваанннняя ззааххввооррюювваанньь
 10. 10. Таким чином Настанова ННее єє ддииррееккттииввооюю ттаа ннее ппооввииннннаа ммааттии ррооззмміірр ннааввччааллььннооггоо ппооссііббннииккаа ЄЄ «ууннііввееррссааллььннооюю» ннааййккрраащщооюю ннаа ддаанниийй ччаасс ррееааллььннооюю ммееддииччннооггоо ппррааккттииккооюю ААддааппттооввааннаа ддоо ммііссццееввиихх ооссооббллииввооссттеейй ААллее вв ввііддппооввііддннооссттіі ддоо ііссннууююччиихх ддооккааззіівв ДДооппооммааггааєє ммееддииччннооммуу ппррааццііввннииккуу ппррииййнняяттии ннааййббііллььшш ооппттииммааллььннее рріішшеенннняя ппііддввиищщииттии ррііввеенньь ззннаанньь • ДДооппооммааггааєє ппаацціієєннттаамм
 11. 11. Шляхи розробки настанови ССттввоорреенннняя зз «ннуулляя» ППооттррееббууєє ззннааччнниихх ффііннааннссооввиихх,, ллююддссььккиихх ттаа ччаассооввиихх рреессууррссіівв РРооббооттаа зз ввжжее ііссннууююччииммии ННаассттааннооввааммии ААддааппттааццііяя ((UUppddaattee)) ППооввнниийй ппеерреегглляядд ннааууккооввооггоо ккооннссееннссууссуу уу ввііддппооввііддннооссттіі зз ооннооввллееннииммии ддааннииммии ддооккааззооввооїї ммееддииццииннии ААддааппттааццііяя ((AAddoopptt)) –– ннааййббііллььшш ееффееккттииввнниийй ттаа ннааййммеенншш ввииттррааттнниийй шшлляяхх
 12. 12. Протокол (алгорітм) Для кожного лікувального ззааккллааддуу,, ввррааххооввууююччии ййооггоо ооссооббллииввооссттіі вв ззааллеежжннооссттіі ввіідд РРііввнняя ннааддаанннняя ддооппооммооггии ЛЛооккааллііззааццііїї ззааккллааддуу ППееррееллііккуу ннааяяввннооггоо ооббллааддннаанннняя ММоожжллииввооссттеейй ддлляя ііннссттррууммееннттааллььннооггоо ттаа ллааббооррааттооррннооггоо ддоосслліідджжеенннняя ННааяяввннооссттіі іінншшиихх ввііддддііллеенньь//ссппееццііааллііссттоовв ННааяяввннооссттіі ббааззии ккааффееддррии//ддооссллііддннииццььккооггоо ііннссттииттууттуу ЗЗааццііккааввллееннооссттіі ккееррііввннииккаа ззааккллааддуу…………
 13. 13. Протокол (алгоритм) Розробляється на ббааззіі ллііккууввааллььннооггоо ззааккллааддуу ммууллььттииддииссццииппллііннааррннооюю ккооммааннддооюю ННее ссппууссккааєєттььссяя зз ррііввнняя ооббллаассттіі ааббоо ММііннііссттееррссттвваа ооххооррооннии ззддоорроовв’’яя ББааззууєєттььссяя ннаа ппооллоожжеенннняяхх ннааууккооввиихх ккооннссееннссууссіівв ННаассттааннооввии ММааєє ччііттккіі ррееккооммееннддааццііїї ММааєє ммааллиийй ррооззмміірр ННааппииссаанниийй ддооссттууппннооюю ддлляя шшввииддккооггоо ррооззуумміінннняя ммооввооюю ААЛЛЕЕ ММоожжллииввіі ззммііннии уу ррааззіі ппоояяввии ннооввиихх ддооккааззооввиихх ддаанниихх,, яяккіі єє ббііллььшш ббееззппееччннииммии ттаа ееффееккттииввннииммии,, ннееззааллеежжнноо ввіідд їїхх ннааяяввннооссттіі ааббоо ввііддссууттннооссттіі вв ддііююччіійй ННаассттааннооввіі
 14. 14. Як це робиться на практиці Колектив закладу вивчає Настанову, після чого обговорює її положення та існуючі умови в відділенні Написання протоколу доручається співробітникам відділення, після чого чернетка обговорюється на спільному зібранні членів відділення Фінальна версія затверджується керівником підрозділу/закладу і є основним клінічним документом
 15. 15. Приклад: Протокол ведення дитини з сепсисом (ВІТН, Університетська клініка м. Франкфурт-Майн) Вступ Характеристика симптомів Характеристика лабораторних ознак Клінічне обстеження хворого на сепсис
 16. 16. Показання для лікування Вибір антибіотиків проти синдрому амніотичної інфекції Вибір антибіотиків проти менінгіту Вибір антибіотиків проти нозокоміальних інфекцій Вибір антибіотиків проти нозокоміальних інфекцій відомих або виявлених чи не виявлених патогенів
 17. 17. ВІТН, Університетська клініка м. Франкфурт-Майн Відповідно до локального протоколу в кліниці Використовують дозування Сурфактанту 100 мг/кг............
 18. 18. Особливості клінічних протоколів в Україні • ННаассттаанноовваа ннее ммааєє «ззааккооннннооггоо» ссттааттууссуу • «ССппууссккааююттььссяя» ппоо ввееррттииккаалліі ттаа єє ддииррееккттииввннииммии ддоо ввииккооннаанннняя • ДДеерржжааввнниийй ееккссппееррттнниийй ццееннттрр ММООЗЗ УУккррааїїннии єє ггооллооввннооюю іі ооссттааннннььооюю ііннссттааннцціієєюю вв ллааннццююггуу ззааттввееррдджжеенннняя ннооррммааттииввнниихх ккллііннііччнниихх ддооккууммееннттіівв
 19. 19. Особливості клінічних протоколів в Україні Наказ №751 від 28 вересня 20012 ррооккуу «ММееттооддииккаа ррооззррооббккии ттаа ввппрроовваадджжеенннняя ммееддииччнниихх ссттааннддааррттіівв ((ууннііффііккоовваанниихх ккллііннііччнниихх ппррооттооккоолліівв)) ммееддииччннооїї ддооппооммооггии ннаа ззаассааддаахх ддооккааззооввооїї ммееддииццииннии».. ““УУннііффііккоовваанниийй ккллііннііччнниийй ппррооттооккоолл ммееддииччннооїї ддооппооммооггии –– ддооккууммееннтт,, щщоо ррооззррообблляяєєттььссяя ннаа ооссннооввіі ккллііннііччннооїї ннаассттааннооввии зз ууррааххуувваанннняямм ммоожжллииввооссттеейй ̆ ссииссттееммии ооххооррооннии ззддоорроовв’’яя,, ззаа ннааяяввннооссттіі ссттааннддааррттуу ммееддииччннооїї ддооппооммооггии ввііддппооввіідднноо ддоо ннььооггоо;; ввииззннааччааєє ппррооццеесс ннааддаанннняя ммееддииччннооїї ддооппооммооггии,, ооббссяягг ттаа їїїї ррееззууллььттааттии ппррии ппееввннооммуу ззааххввооррюювваанннніі;; ззааттввееррдджжууєєттььссяя ММііннііссттееррссттввоомм ооххооррооннии ззддоорроовв’’яя УУккррааїїннии””
 20. 20. Особливості в Україні: додатково стандарт ““Стандарт медичної ддооппооммооггии –– ддооккууммееннтт,, щщоо ввииззннааччааєє ннооррммии,, ввииммооггии ддоо ооррггааннііззааццііїї іі ккррииттееррііїї яяккооссттіі ннааддаанннняя ммееддииччннооїї ддооппооммооггии,, аа ттааккоожж ііннддииккааттооррии,, ззаа яяккииммии вв ппооддааллььшшооммуу ззддііййссннююєєттььссяя ккллііннііччнниийй ааууддиитт;; ррооззррообблляяєєттььссяя ннаа ооссннооввіі ккллііннііччнниихх ннаассттаанноовв зз ууррааххуувваанннняямм ммоожжллииввооссттеейй ссииссттееммии ооххооррооннии ззддоорроовв’’яя;; ззааттввееррдджжууєєттььссяя ММііннііссттееррссттввоомм ооххооррооннии ззддоорроовв’’яя УУккррааїїннии””
 21. 21. Особливості в Україні: локальний протокол локальний протокол медичної ддооппооммооггии –– ддооккууммееннтт,, ссппрряяммоовваанниийй ннаа ззааббееззппееччеенннняя ннааддаанннняя ббееззппееррееррввннооїї,, ееффееккттииввннооїї ттаа ееккооннооммііччнноо ддооццііллььннооїї ммееддииччннооїї ддооппооммооггии ппррии ппееввнниихх ззааххввооррюювваанннняяхх ттаа іінншшиихх ппааттооллооггііччнниихх ссттааннаахх ввііддппооввіідднноо ддоо ппооллоожжеенньь ккллііннііччннооїї ннаассттааннооввии,, ссттааннддааррттуу ттаа ууннііффііккооввааннооггоо ккллііннііччннооггоо ппррооттооккооллуу,, ззааббееззппееччууєє ккооооррддииннааццііюю ттаа ууппоорряяддккуувваанннняя ззаа ччаассооввиимм ггррааффііккоомм ттееххннооллооггіійй ттаа ммееттооддіівв ннааддаанннняя ммееддииччннооїї ддооппооммооггии ббааггааттоо--((ммііжж--)) ддииссццииппллііннааррннооггоо ззммііссттуу,, ррееггллааммееннттууєє ккллююччооввіі ппууннккттии ррееєєссттррааццііїї ммееддииччннооїї ііннффооррммааццііїї іі ввееддеенннняя ккллііннііччннооггоо ааууддииттуу;; ззааттввееррдджжууєєттььссяя ккееррііввннииккоомм ззааккллааддуу ооххооррооннии ззддоорроовв’’яя
 22. 22. Структура локального протоколу медичної допомоги Положення локального протоколу медичної допомоги Необхідні дії відповідно до стандарту (уніфікованого клінічного протоколу) Строки виконання Виконавці (ЗОЗ, структурний підрозділ закладу, посада, прізвище, ім’я та по батькові, телефон) Індикатори якості медичної допомоги Діагностика 1.Обов’язкові методи 2.Додаткові (з обґрунтуванням) Строк первинної діагностики та подальших контрольних досліджень Лікування 1.Обов’язкові методи 2.Додаткові (з обґрунтуванням) Строк за цією нозологічною формою на основі доказової медицини на всіх етапах лікування Рекомендації при виписці зі стаціонару (графи немає при амбулаторному лікуванні) 1.Обов’язкові 2.Додаткові (з обґрунтуванням) Строки подальшого лікування діагнос- тичного контролю, подальшого спосте- реження (диспансер- ного обліку)
 23. 23. Продовження….. ДДооддааттккооввоо ддоо ллооккааллььннооггоо ппррооттооккооллуу ррооззррообблляяєєттььссяя ккллііннііччнниийй ммаарршшрруутт ппаацціієєннттаа,, яяккиийй ммііссттииттьь ааллггооррииттмм ррууххуу ппаацціієєннттаа ппоо ппііддррооззддііллаахх ЗЗООЗЗ,, ппууннккттаахх ккооннттааккттіівв зз ллііккаарряяммии ттаа іінншшиимм ммееддииччнниимм ппееррссооннааллоомм вв ппррооццеессіі ннааддаанннняя ммееддииччннооїї ддооппооммооггии,, аа ттааккоожж ззаа ппооттррееббии ппррееддссттааввлляяєєттььссяя ввззааєєммооддііяя ммііжж ЗЗООЗЗ ппррии ннааддаанннніі ммееддииччннооїї ддооппооммооггии зз ммееттооюю ввииккооннаанннняя ввииммоогг ссттааннддааррттуу,, ууннііффііккооввааннооггоо ккллііннііччннооггоо ппррооттооккооллуу ммееддииччннооїї ддооппооммооггии..
 24. 24. Впровадження настанов/протоколів в клінічне життя Визначення бар’єєрріівв ннаа шшлляяххуу ввппрроовваадджжеенннняя ЗЗааххооддии ппоо ввппрроовваадджжееннннюю ГГррууппаа ввииккллааддааччіівв ССттррааттееггііяя ввппрроовваадджжеенннняя РРооззппооввссююдджжееннііссттьь ББееззккоошшттооввннее ррооззппооввссююдджжеенннняя ААккттииввнніі ззааххооддии ппоо ннааввччааннннюю ((ккууррссии,, ЗЗММІІ,, ддррууккоовваанніі ммааттееррііааллии……..)) ММооннііттооррииннгг ввппрроовваадджжеенннняя РРееггуулляяррннее ооннооввллеенннняя
 25. 25. Плани на найближче майбутнє Готові до тривалого ппррооццеессуу ззааттввееррдджжеенннняя………….. «ЕЕннттееррааллььннее ввииггооддооввуувваанннняя ннееддоонноошшеенниихх ннооввооннаарроодджжеенниихх» «ННееооннааттааллььнніі ббааккттееррііааллььнніі ііннффееккццііїї.. ББааккттееррііааллььнниийй ссееппссиисс » «TTOORRCCHH--ііннффееккццііїї уу ннооввооннаарроодджжеенниихх» «ППррооффііллааккттииккаа РРССВВ--ііннффееккццііїї» «ККааттааммннеессттииччннее ссппооссттеерреежжеенннняя» -- ооррггааннііззааццііййннее ппооллоожжеенннняя «РРДДСС уу ннооввооннаарроодджжеенниихх» ((ззммііннии вв ДДооддааттккуу ддоо ііссннууююччооггоо ННааккааззуу № 448844 щщооддоо ппррииззннааччеенннняя ссууррффааккттааннттуу)) «ГГррииббккооввіі ііннффееккццііїї вв ннееооннааттооллооггііїї»
 26. 26. Плани на найближче майбутнє В процесі ппеерреегглляяддуу ттаа ррооззррооббккии:: ““ЖЖооввттяяннииццяя ннооввооннаарроодджжеенниихх”” ““ННЕЕКК уу ннооввооннаарроодджжеенниихх”” ““ККааттааммннеессттииччннее ссппооссттеерреежжеенннняя”” ((ккллііннііччннаа ччаассттииннаа))

×