Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Sinizm (26.09.2022).pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Sinizm (26.09.2022).pptx (20)

Anuncio

Sinizm (26.09.2022).pptx

 1. 1. SİNİZM MERVE BULUT YÜCELEN ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ TURIZM İŞLETMECILIĞI DOKTORA PROGRAMI
 2. 2. İÇİNDEKİLER GİRİŞ SİNİZMİN TARİHÇESİ VE TANIMI ÖRGÜTSEL SİNİZM ÖZELLİKLERİ ÖRGÜTSEL SİNİZM KURAMLARI ÖRGÜTSEL SİNİZM BOYUTLARI ÖRGÜTSEL SİNİZM TÜRLERİ ÖRGÜTSEL SİNİZM SONUÇLARI
 3. 3. GİRİŞ  Sinizm kavramı son yıllarda özellikle örgütsel davranış alanında dikkat çeken konulardan birisidir.  Sinizme ilişkin temel inanç; dürüstlük, adalet ve içtenlik ilkelerinin kişisel çıkarlara kurban edildiği yönündedir (James, 2005).  Sinizm, bireysel ya da örgütsel özelliklerden kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda karşımıza örgütsel sinizm kavramı çıkmaktadır.
 4. 4. SİNİZMİN TARİHÇESİ  Sinizm kelimesi kökenlerini yaklaşık olarak M.Ö 400 yıllarında (Metzger, 2004) ortaya çıkan Antik Yunan felsefi düşüncesi olan “sinik (kinik)” kelimesinden almaktadır (Mantere ve Martinsuo, 2001).  Antisthenes ve Diogenes en önemli siniklerden olduğu ve ilk sinik’in Sokrates’in izinden giden Antisthenes olduğu tespit edilmiştir (Mantere ve Martinsuo, 2001).  Onlara göre insan, hayatta en büyük mutluluğa, ancak ihtiyaçlarını, ihtiraslarını azaltıp yok etmekle erişebilir.
 5. 5. SİNİZMİN TANIMI  Bateman vd. (1992: 768) sinizmi, “otorite ve kurumlara karşı olumsuz ve güvensiz tutumlar” şeklinde tanımlamıştır.  Sinizm, hüsran ve hayal kırıklığı ile şekillenen genel ve özel bir tavır kadar, bir bireye, gruba, ideolojiye, sosyal sözleşmeye ya da kuruma karşı olan güvensizlik ve olumsuz duygular olarak da tanımlanabilmektedir (Andersson, Bateman, 1997: 450).
 6. 6. ÖRGÜTSEL SİNİZM KAVRAMI  Brandes (1997) sinizmi, ‘’örgütsel anlamda, birçok birey tarafından paylaşılan şüpheler’’ şeklinde belirtmiştir.  Dean ve ark. (1998) tarafından “örgütün bütünlükten ve dürüstlükten yoksun olma düşüncesi” ve “bireyin örgütüne ilişkin olumsuz tutumu” olarak ifade edilmiştir.  Örgütsel sinizm, ‚bireylerin örgütlerinin ahlaki bütünlükten yoksun olduğu ve hakkaniyet, dürüstlük ve samimiyet gibi ilkelerin örgütsel çıkarlar lehine feda edildiği yönündeki inançları‛ dır (Bernerth vd., 2007:311)
 7. 7. ÖRGÜTSEL SİNİZM ÖZELLİKLERİ  Dean ve diğerleri (1998, s.347), yaptıkları çalışmada örgütsel sinizmin özelliklerini şu şekilde belirlemişlerdir: • Sinizm bir özellik değil, bir durum olarak görülmektedir. • Sinizm belirli bir iş ya da meslekle sınırlı değildir. • İnanç, duygu ve davranışı kapsayan yapıyı çevrelemektedir. • Nesnel olarak geçerli ya da doğruluğu kanıtlanmış olabilir ya da olmayabilir, fakat öznel olarak sinik bireyler için geçerlidir. Burada, sinizmin bireyler ve örgütler için işlevsel olabileceği belirtilmiştir. • Sinik bireyler, başkaları tarafından daha az kullanılmaktadır. • Sinik bireyler, kişisel çıkarlara ve hileye karşı eğilimlerini kontrol etme görevini üstlenmektedirler.
 8. 8. ÖRGÜTSEL SİNİZM KURAMLARI  Beklenti Kuramı; genelde her bir çalışanın göstermesi gereken çaba ve bu çabanın istenilen sonuçlara ulaşma olasılığı,  Atfetme Kuramı; insanların diğer insanların davranışlarının sebeplerini nasıl değerlendirdiği ile ilgili düşünceleri,  Tutum Kuramı; örgütsel sinizmin özellikleri tutumlar özellikle davranışlar,  Sosyal Değişim Kuramı; hayatta kalmak için insan ilişkilerinin gerekli olduğu ve kişilerin gereksinimlerini karşılamak için sürekli olarak birbirleriyle iletişimde olmaları gerektiği,  Duygusal Olaylar Kuramı; işte yaşanan olayların, iş tutumları üzerinde özellikle duygusal durumlar (hayal kırıklığı, hüsran gibi) üzerindeki etkisi olarak açıklanmıştır.
 9. 9. ÖRGÜTSEL SİNİZM BOYUTLARI  Bilişsel boyut, örgütsel sinizmin ilk boyutu olarak, örgütün dürüstlükten yoksunluğu ile ilgili bir inançtır.  Duygusal boyut, örgütsel sinizmin ikinci boyutu, negatif bir duygu olarak duyuşsal tepki boyutudur.  Davranışsal boyut, örgütsel sinizmin son boyutu olup, örgüte yönelik aşağılayıcı/kötüleyici ve eleştirel davranışlar gösterme eğilimi anlamına geldiğini ifade etmektedir.
 10. 10. ÖRGÜTSEL SİNİZM TÜRLERİ  Genel (kişilik) sinizm, doğuştan gelen ve genellikle insan davranışlarını olumsuz olarak algılayan bir sinizm türüdür (Tokgöz, Yılmaz 2008).  Toplumsal/kurumsal sinizm, Kanter ve Mirvis (1989)’ a göre bir ülkenin vatandaşlarının kendi devletlerine ve kurumlarına güvenmemesi sonucu ortaya çıkan bir örgütsel sinizm türüdür.  Mesleki sinizm, otoriteye ve örgütlere karşı olumsuz ve güvensiz tutumdur (Abraham,2000).  Örgütsel değişim sinizmi, “örgütlerin başarıya ulaşmak için, yaptıkları değişim sonucunda verdikleri emekler ve gösterdikleri çabalara ilişkin karamsar bir bakış açısı” olarak tanımlanmıştır (Wanous vd., 2000).
 11. 11. ÖRGÜTSEL SİNİZM SONUÇLARI BİREYSEL AÇIDAN • Örgütsel Sinizm ve Davranışsal Sonuçlar • Örgütsel Sinizm ve Psikolojik- Fizyolojik Sonuçlar ÖRGÜTSEL AÇIDAN • Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık • Örgütsel Sinizm ve İş Tatmini • Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Vatandaşlık • Örgütsel Sinizm ve Tükenmişlik • Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Adalet
 12. 12. ÖRGÜTSEL SİNİZM SONUÇLARI ÖRGÜTSEL SİNİZM • İş tatmini, • Örgüte bağlılık, • Örgüte güven, • İşi benimseme, • İşe devam, • Kurallara uyma, • Motivasyon, • Örgütsel performans
 13. 13. LİTERATÜR YAZAR(LAR) ÇALIŞMANIN ADI BULGULAR Reichers vd. (1997) Understanding and managing about Örgütsel sinizm ile iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasında negatif örgütsel sinizm ve şikâyetlerin arasında pozitif yönlü ilişki Bernerth vd. (2007) Justice, cynicism, and commitment Cinsiyet ile örgütsel sinizm arasında herhangi bir ilişkiye Ayrıca prosedürel ve etkileşimsel adaletin örgütsel sinizmi ve her bir adalet biçiminin değişim bağlılığını tahmin etmek için sinizm etkileşime girdiğini bulmuşlardır.
 14. 14. LİTERATÜR YAZAR(LAR) ÇALIŞMANIN ADI BULGULAR Andersson ve Bateman (1997) Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects Yaş ile örgütsel sinizm arasında anlamlı ilişki bulmuşlardır. Sinizm, örgütsel vatandaşlık davranışlarını gerçekleştirme niyetleri ve etik olmayan davranışlarda bulunma taleplerine uyma niyetleri ile olumsuz ilişkilidir. Atwater vd. (2000) An upward feedback field Supervisors' cynicism, reactions, commitment to subordinates Yöneticilerde daha düşük örgütsel sinizm olduğunu belirtmiştir. Delken (2004) Organizational cynicism: A study among call centers Bekâr bireylerin örgüt içinde daha davranışlar sergilediğini
 15. 15. LİTERATÜR YAZAR(LAR) ÇALIŞMANIN ADI BULGULAR Tokgöz ve Yılmaz (2008) Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama “Genel sinizm” ile “örgütsel sinizm” arasında düşük ve anlamlı bir ilişki bulduğu çalışmalarında, mevsimlik çalışan turizm işgörenlerinin turizm işgörenlerine göre genel seviyelerini daha yüksek Kutanis ve Çetinel (2009) Adaletsizlik Algısı Sinisizmi Tetikler :Bir Örnek Olay Sinik tutumlar sergileyen akademisyenlerin genel olarak adalete ilişkin olumsuz algılara oldukları sonucuna varılmıştır.
 16. 16. TEŞEKKÜRLER

×