Emtia Nakliyat Sigortası

MGC  Legal
MGC Legal Full Service Law Firm
EMTİA NAKLİYAT
SİGORTASI
mgc.com.tr
Emtia Nakliyat Sigortası Nedir?
Emtia nakliyat sigortası malların, bir yerden başka bir yere bir veya birkaç nakil aracı ile
taşınması (sevk edilmesi) sırasında uğrayabileceği zarar, kayıp (ziya) ve hasarları teminat altına
sigorta türüdür. Nakliyat sigortaları, ilk uygulamasının yapıldığı Londra ve Lloyd’s dan günümüze,
küresel boyuttaki dış ticaretteki gelişmeler, ticaretin çeşitlenme ve yaygınlaşması paralelinde
hızlı bir gelişim göstererek günümüz sigorta uygulamaları haline gelmiştir. Bu haliyle de oldukça
detaylandığı için uygulaması büyük bir dikkat ve özen gerektirmektedir.
Emtia Nakliyat Sigortalarının
Genel Olarak Kapsamı
Emtia ve nakliyat sigortasında yurt içi ve yurt dışı (ithalat/ihracat) sevkiyatlarında her türlü
emtianın, yüklemeden boşaltmaya (depodan-depoya) kadar gümrükteki beklemeler,
aktarmalar, ara sevkiyatlar da dâhil olmak üzere deniz, hava ve karayolu ile nakliyatı sırasında
meydana gelebilecek çeşitli kaza, yangın, hırsızlık, kaybolma ile ayrıca istenirse harp, grev,
kargaşalık, terör, sabotaj gibi tehlikeler sonucu doğacak zarar, kayıp ve hasarları bütün dünyada
geçerli uluslararası standart ve şartlarda teminat altına alır. Ziya veya hasar yahut sorumluluk
tazminatı ile bunlara ilişkin masrafların kapsam ve içeriği, teminata dahil ve istisna edilen
rizikolar, bu poliçeye eklenen özel şartlarla belirlenir.
Tam Zıya Klozu
En dar ve en sınırlı teminattır. Taşınan emtianın, taşıyan nakil aracı ile birlikte tamamen ziya olması halini temin eder. Hiçbir kısmi hasarı temin etmez. Örnek: Taşınan malla birlikte
tamamen ziya olması vb. Bu kloz avarya ve masraflar hariç sadece nakil aracın fiilen ve mutlak surette tamamının zayi olması durumunda malların fiilen ve tamamen hasar görmesi
durumunda devreye girer. Bunun dışında gerçekleşen hasarlara teminat vermez.
Dar Teminat
Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çatışma, devrilme, hattan çıkma gibi), yangın,
infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı teminat türüdür.
Geniş Teminat
Geniş teminat denilen bu kuvertürle harici rizikolar ve etkenler de dahil olmak üzere malın uğrayabileceği tüm hasarlara karşı teminat veren bir klozdur. Ancak ‘all risks’ olarak
adlandırılsa dahi bu teminatın da bazı kısıtlamaları vardır. Gecikme, malın kendi özelliğinden veya bünye ve tabiatından kaynaklanan hasarlar ve masrafları karşılamaz. Fire, vezin
noksanlığı, böceklenme gibi hasarlar buna en güzel örneklerdir. All Risks klozu esasen tüm nakil araçları (gemi, kamyon, tren) için yapılan sevkiyatlara uygulanır. Uygulamada ise anılan
klozun, taşımanın yapıldığı aracın özelliklerine uymayan hükümleri iptal edilerek veya sadece buna uyan hükümleri kullanılarak uygulama gerçekleşir.
Klozlarla İlgili Genel Açıklamalar
Emtia Nakliyat Sigortalarında
Uygulanabilecek Poliçe Türleri
Nakliyat sigortalarında uygulanan klozlar teminat bakımından depodan depoyadır. Başka bir deyişle sigorta teminatları malın satıcısının deposunu terk ettiği anda yürürlüğe girer ve
alıcının deposunda son bulur. Şunu da vurgulamak gerekirse söz konusu olan malların gümrük depolarında ve aktarma sırasında bulunacakları ara depolarda beklemeleri ek bir prim
gerektirmeden teminata dahildir. Şartlar ve nakil aracı türlerine göre gümrük depolarında bekleme ile ilgili bu durum şu şekilde özetlenebilir.
Emtia nakliyat sigortalarında esasen uygulanabilecek üç tür poliçeden bahsedebiliriz. İşin niteliği ve
sigorta ettirenin ihtiyacına göre bu poliçe türlerinden birisi düzenlenebilecektir.
Bu poliçe türleri ise şunlardır:
• Muvakkat (Flotan) Poliçe
• Münferit (Kati) Poliçe
• Abonman Poliçe
Flotan Poliçe
Muvakkat poliçe aynı zamanda flotan poliçe olarak da tanımlanmaktadır. Muvakkat poliçe ileri bir tarihte gerçekleşecek sevkiyatı önceden ve geçici olarak teminat
altına alır. Bu poliçe ile iyi niyetinden emin olunmuş sigortalıyı teminatsız bırakmama adına bir nakliye (seferi) önceden sigortalamaktır.
Münferit Poliçe
Bu poliçe hazır olan yapılacak sevkiyatı teminat altına alır. Bir poliçe ile ilgili tüm veriler mevcut ise muvakkat poliçe yerine direk kati poliçe düzenlenmektedir.
Başka bir ifade ile sevki yapılacak malın sevk tarihi, seferi, değeri ve aracın bilinmesi durumunda muvakkat poliçe yapmanın bir değeri kalmadığından doğrudan
kati poliçe düzenlenir.
Abonman Poliçe
Muvakkat poliçenin daha kapsamlı halidir. Abonman poliçe uygulamasında 1 yıl boyunca yapılacak tüm seferler sigortalı ile sigortacı arasında mutabık kalınmış
fiyat, şart ve teminatlarla otomatik olarak güvence altına alınmaktadır. Uluslararası alanda en fazla bu tip sözleşmeler uygulanmaktadır. Abonman uygulaması,
sigortalıya sözleşme dönemi içindeki tüm sevkiyatlar için önceden teminat verdiği için büyük bir kolaylık sağlamaktadır.
Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde
Sigorta Ettiren veya
Sigortalının Yükümlülükleri
Riziko gerçekleştikten sonra, tarafların bütün hakları saklı kalmak koşulu ile, her türlü koruma önlemlerini
almaya veya bunların alınmasını istemeye, gözetmeye veya bunlara girişmeye yahut başlamaya sigortalı
veya sigorta ettiren zorunludur.
Aynı zamanda sigorta ettiren veya sigortadan haberi olması halinde sigortalı, rizikonun gerçekleştiğini
öğrenir öğrenmez bu durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde
Hasar Bildiriminde Gerekli
Olan Belgeler
Rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta ettiren veya sigortalı, sigorta şirketine yapacağı hasar
bildiriminde belli başlı belgeleri sunmak durumundadır. Bu belgeler karayolu ve denizyolu nakliyatları için
farklılık gösterse de kısaca hasar gören malın fotoğrafı, poliçenin aslı, sevk irsaliyesi, gümrük zaptları gibi
hasarı ve sigortayı kayıt altına alan belgeler olarak özetlenebilir.
Rizikonun Gerçekleşmesi
Halinde Sigortacının
Yapması Gerekenler
Yukarıda bahsedilen koruma önlemlerini almaya sigortacı da yetkilidir. Sigortacının
bu eylemlerinden dolayı ödeme yükümlülüğünü peşinen kabul ettiği ileri sürülemez.
Sigorta Priminin Ödenmesi
Sigorta priminin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit,
poliçenin tesliminde ve kalan taksitler de poliçede belirtilen tarihlerde nakden
ödenir.
Sigorta ettiren kimse primini vermemiş, prim tecil edilmiş veya poliçede vadeleri
tayin ve tespit edilen herhangi bir taksitini, vade gününün bitiminde ödememiş ise
temerrüde düşer. Temerrüt gününü takip eden 15 gün içerisinde de sigorta ettiren
prim borcunu ödemezse bu müddetin bitiminden itibaren 15 gün süre ile sigorta
teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde sigorta
sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur. Bu poliçe ile ilgili
herhangi bir prim iadesi ekli özel şartlara göre yapılır.
Yetkili Mahkeme
Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle açılacak davalarda yetkili
mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan
acentenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki veya rizikonun Türk karasularında
gerçekleşmesi halinde rizikonun gerçekleştiği yerdeki ticaret davalarına bakmakla
görevli mahkemedir.
İletişim
+90 850 333 86 60
+90 212 215 25 84
info@mgc.com.tr
mgc.com.tr
MGC DANIŞMANLIK
Büyükdere Cad. No:127 Astoria B Kule
Kat 5 Şişli – İstanbul, TÜRKİYE
1 de 8

Recomendados

9.nakliyat sigortası por
9.nakliyat sigortası9.nakliyat sigortası
9.nakliyat sigortasıeFinans
2.5K vistas21 diapositivas
13.konut ve hırsızlık sigortası por
13.konut ve hırsızlık sigortası13.konut ve hırsızlık sigortası
13.konut ve hırsızlık sigortasıeFinans
1.6K vistas23 diapositivas
12.sağlık sigortası por
12.sağlık sigortası12.sağlık sigortası
12.sağlık sigortasıeFinans
1.6K vistas17 diapositivas
8.kasko sigortası por
8.kasko sigortası8.kasko sigortası
8.kasko sigortasıeFinans
2.4K vistas34 diapositivas
10.hayat sigortası por
10.hayat sigortası10.hayat sigortası
10.hayat sigortasıeFinans
2.3K vistas30 diapositivas
15.deprem sigortası por
15.deprem sigortası15.deprem sigortası
15.deprem sigortasıeFinans
1.4K vistas20 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Emtia Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortaları por
 Nakliyat Sigortaları Nakliyat Sigortaları
Nakliyat SigortalarıBAZGRM
4 vistas10 diapositivas
Zorunlu Deprem Sigortası Nedir_.pdf por
Zorunlu Deprem Sigortası Nedir_.pdfZorunlu Deprem Sigortası Nedir_.pdf
Zorunlu Deprem Sigortası Nedir_.pdfCan Hukuk Bürosu
4 vistas5 diapositivas
Kasko Sigortası Neleri Karşılar? por
Kasko Sigortası Neleri Karşılar?Kasko Sigortası Neleri Karşılar?
Kasko Sigortası Neleri Karşılar?Sigorta Bilgileri
249 vistas10 diapositivas
27 Zorunlu Deprem Sigortasi por
27 Zorunlu Deprem Sigortasi27 Zorunlu Deprem Sigortasi
27 Zorunlu Deprem SigortasiCMSMERSIN
104 vistas1 diapositiva
Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası por
Türk Eximbank İhracat Kredi SigortasıTürk Eximbank İhracat Kredi Sigortası
Türk Eximbank İhracat Kredi SigortasıTanju Ayse Oflaz
1K vistas34 diapositivas
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş por
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateşİslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat AteşRecep Çarpar
920 vistas29 diapositivas

Similar a Emtia Nakliyat Sigortası(10)

Nakliyat Sigortaları por BAZGRM
 Nakliyat Sigortaları Nakliyat Sigortaları
Nakliyat Sigortaları
BAZGRM4 vistas
27 Zorunlu Deprem Sigortasi por CMSMERSIN
27 Zorunlu Deprem Sigortasi27 Zorunlu Deprem Sigortasi
27 Zorunlu Deprem Sigortasi
CMSMERSIN104 vistas
Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası por Tanju Ayse Oflaz
Türk Eximbank İhracat Kredi SigortasıTürk Eximbank İhracat Kredi Sigortası
Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası
Tanju Ayse Oflaz1K vistas
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş por Recep Çarpar
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateşİslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş
Recep Çarpar920 vistas
4.temel sigortacılık kavramları por eFinans
4.temel sigortacılık kavramları4.temel sigortacılık kavramları
4.temel sigortacılık kavramları
eFinans4.4K vistas
7.trafik sigortası por eFinans
7.trafik sigortası7.trafik sigortası
7.trafik sigortası
eFinans2.6K vistas

Más de MGC Legal

MGC Legal - Ağustos 2022 Bülteni.pdf por
MGC Legal - Ağustos 2022 Bülteni.pdfMGC Legal - Ağustos 2022 Bülteni.pdf
MGC Legal - Ağustos 2022 Bülteni.pdfMGC Legal
15 vistas43 diapositivas
MGC Legal Temmuz 2022 Bülteni.pdf por
MGC Legal Temmuz 2022 Bülteni.pdfMGC Legal Temmuz 2022 Bülteni.pdf
MGC Legal Temmuz 2022 Bülteni.pdfMGC Legal
28 vistas17 diapositivas
MGC Legal Haziran 2022 Bülteni.pdf por
MGC Legal Haziran 2022 Bülteni.pdfMGC Legal Haziran 2022 Bülteni.pdf
MGC Legal Haziran 2022 Bülteni.pdfMGC Legal
12 vistas20 diapositivas
MGC Legal Mayıs 2022 Bülteni por
MGC Legal Mayıs 2022 BülteniMGC Legal Mayıs 2022 Bülteni
MGC Legal Mayıs 2022 BülteniMGC Legal
98 vistas7 diapositivas
MGC Legal Nisan 2022 Bülteni por
MGC Legal Nisan 2022 BülteniMGC Legal Nisan 2022 Bülteni
MGC Legal Nisan 2022 BülteniMGC Legal
102 vistas22 diapositivas
MGC Legal Mart 2022 Bülteni.pdf por
MGC Legal Mart 2022 Bülteni.pdfMGC Legal Mart 2022 Bülteni.pdf
MGC Legal Mart 2022 Bülteni.pdfMGC Legal
74 vistas12 diapositivas

Más de MGC Legal (20)

MGC Legal - Ağustos 2022 Bülteni.pdf por MGC Legal
MGC Legal - Ağustos 2022 Bülteni.pdfMGC Legal - Ağustos 2022 Bülteni.pdf
MGC Legal - Ağustos 2022 Bülteni.pdf
MGC Legal 15 vistas
MGC Legal Temmuz 2022 Bülteni.pdf por MGC Legal
MGC Legal Temmuz 2022 Bülteni.pdfMGC Legal Temmuz 2022 Bülteni.pdf
MGC Legal Temmuz 2022 Bülteni.pdf
MGC Legal 28 vistas
MGC Legal Haziran 2022 Bülteni.pdf por MGC Legal
MGC Legal Haziran 2022 Bülteni.pdfMGC Legal Haziran 2022 Bülteni.pdf
MGC Legal Haziran 2022 Bülteni.pdf
MGC Legal 12 vistas
MGC Legal Mayıs 2022 Bülteni por MGC Legal
MGC Legal Mayıs 2022 BülteniMGC Legal Mayıs 2022 Bülteni
MGC Legal Mayıs 2022 Bülteni
MGC Legal 98 vistas
MGC Legal Nisan 2022 Bülteni por MGC Legal
MGC Legal Nisan 2022 BülteniMGC Legal Nisan 2022 Bülteni
MGC Legal Nisan 2022 Bülteni
MGC Legal 102 vistas
MGC Legal Mart 2022 Bülteni.pdf por MGC Legal
MGC Legal Mart 2022 Bülteni.pdfMGC Legal Mart 2022 Bülteni.pdf
MGC Legal Mart 2022 Bülteni.pdf
MGC Legal 74 vistas
MGC Legal Şubat 2022 Bülteni por MGC Legal
MGC Legal Şubat 2022 BülteniMGC Legal Şubat 2022 Bülteni
MGC Legal Şubat 2022 Bülteni
MGC Legal 88 vistas
Ocak 2022 Bülteni por MGC Legal
Ocak 2022 BülteniOcak 2022 Bülteni
Ocak 2022 Bülteni
MGC Legal 16 vistas
MGC Legal Aralik 2021 Bulteni por MGC Legal
MGC Legal Aralik 2021 BulteniMGC Legal Aralik 2021 Bulteni
MGC Legal Aralik 2021 Bulteni
MGC Legal 61 vistas
MGC Legal Ekim 2021 Bülteni por MGC Legal
MGC Legal Ekim 2021 BülteniMGC Legal Ekim 2021 Bülteni
MGC Legal Ekim 2021 Bülteni
MGC Legal 49 vistas
Mayis 2021 Hukuk Gundemi Bülteni por MGC Legal
Mayis 2021 Hukuk Gundemi BülteniMayis 2021 Hukuk Gundemi Bülteni
Mayis 2021 Hukuk Gundemi Bülteni
MGC Legal 150 vistas
Kisa Calisma Uygulamasi por MGC Legal
Kisa Calisma UygulamasiKisa Calisma Uygulamasi
Kisa Calisma Uygulamasi
MGC Legal 116 vistas
Nisan 2021 Hukuk Gundemi Bulteni por MGC Legal
Nisan 2021 Hukuk Gundemi BulteniNisan 2021 Hukuk Gundemi Bulteni
Nisan 2021 Hukuk Gundemi Bulteni
MGC Legal 145 vistas
Mobbing Terimi ve Hukuki Degerlendirmesi por MGC Legal
Mobbing Terimi ve Hukuki DegerlendirmesiMobbing Terimi ve Hukuki Degerlendirmesi
Mobbing Terimi ve Hukuki Degerlendirmesi
MGC Legal 168 vistas
Relocation Services for Expatriates por MGC Legal
Relocation Services for ExpatriatesRelocation Services for Expatriates
Relocation Services for Expatriates
MGC Legal 14 vistas
Mart 2021 Hukuk Gundemi Bülteni por MGC Legal
Mart 2021 Hukuk Gundemi BülteniMart 2021 Hukuk Gundemi Bülteni
Mart 2021 Hukuk Gundemi Bülteni
MGC Legal 135 vistas
Avrupa Veri Koruma Otoriteleri Kararlari - Subat 2021 por MGC Legal
Avrupa Veri Koruma Otoriteleri Kararlari - Subat 2021Avrupa Veri Koruma Otoriteleri Kararlari - Subat 2021
Avrupa Veri Koruma Otoriteleri Kararlari - Subat 2021
MGC Legal 18 vistas
Subat 2021 Hukuk Bulteni por MGC Legal
Subat 2021 Hukuk BulteniSubat 2021 Hukuk Bulteni
Subat 2021 Hukuk Bulteni
MGC Legal 147 vistas
Is ve Sosyal Guvenlik Subat 2021 Bulteni por MGC Legal
Is ve Sosyal Guvenlik Subat 2021 BulteniIs ve Sosyal Guvenlik Subat 2021 Bulteni
Is ve Sosyal Guvenlik Subat 2021 Bulteni
MGC Legal 15 vistas
Evlat Edinme Kurumu por MGC Legal
Evlat Edinme KurumuEvlat Edinme Kurumu
Evlat Edinme Kurumu
MGC Legal 16 vistas

Emtia Nakliyat Sigortası

  • 2. Emtia Nakliyat Sigortası Nedir? Emtia nakliyat sigortası malların, bir yerden başka bir yere bir veya birkaç nakil aracı ile taşınması (sevk edilmesi) sırasında uğrayabileceği zarar, kayıp (ziya) ve hasarları teminat altına sigorta türüdür. Nakliyat sigortaları, ilk uygulamasının yapıldığı Londra ve Lloyd’s dan günümüze, küresel boyuttaki dış ticaretteki gelişmeler, ticaretin çeşitlenme ve yaygınlaşması paralelinde hızlı bir gelişim göstererek günümüz sigorta uygulamaları haline gelmiştir. Bu haliyle de oldukça detaylandığı için uygulaması büyük bir dikkat ve özen gerektirmektedir. Emtia Nakliyat Sigortalarının Genel Olarak Kapsamı Emtia ve nakliyat sigortasında yurt içi ve yurt dışı (ithalat/ihracat) sevkiyatlarında her türlü emtianın, yüklemeden boşaltmaya (depodan-depoya) kadar gümrükteki beklemeler, aktarmalar, ara sevkiyatlar da dâhil olmak üzere deniz, hava ve karayolu ile nakliyatı sırasında meydana gelebilecek çeşitli kaza, yangın, hırsızlık, kaybolma ile ayrıca istenirse harp, grev, kargaşalık, terör, sabotaj gibi tehlikeler sonucu doğacak zarar, kayıp ve hasarları bütün dünyada geçerli uluslararası standart ve şartlarda teminat altına alır. Ziya veya hasar yahut sorumluluk tazminatı ile bunlara ilişkin masrafların kapsam ve içeriği, teminata dahil ve istisna edilen rizikolar, bu poliçeye eklenen özel şartlarla belirlenir.
  • 3. Tam Zıya Klozu En dar ve en sınırlı teminattır. Taşınan emtianın, taşıyan nakil aracı ile birlikte tamamen ziya olması halini temin eder. Hiçbir kısmi hasarı temin etmez. Örnek: Taşınan malla birlikte tamamen ziya olması vb. Bu kloz avarya ve masraflar hariç sadece nakil aracın fiilen ve mutlak surette tamamının zayi olması durumunda malların fiilen ve tamamen hasar görmesi durumunda devreye girer. Bunun dışında gerçekleşen hasarlara teminat vermez. Dar Teminat Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çatışma, devrilme, hattan çıkma gibi), yangın, infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı teminat türüdür. Geniş Teminat Geniş teminat denilen bu kuvertürle harici rizikolar ve etkenler de dahil olmak üzere malın uğrayabileceği tüm hasarlara karşı teminat veren bir klozdur. Ancak ‘all risks’ olarak adlandırılsa dahi bu teminatın da bazı kısıtlamaları vardır. Gecikme, malın kendi özelliğinden veya bünye ve tabiatından kaynaklanan hasarlar ve masrafları karşılamaz. Fire, vezin noksanlığı, böceklenme gibi hasarlar buna en güzel örneklerdir. All Risks klozu esasen tüm nakil araçları (gemi, kamyon, tren) için yapılan sevkiyatlara uygulanır. Uygulamada ise anılan klozun, taşımanın yapıldığı aracın özelliklerine uymayan hükümleri iptal edilerek veya sadece buna uyan hükümleri kullanılarak uygulama gerçekleşir.
  • 4. Klozlarla İlgili Genel Açıklamalar Emtia Nakliyat Sigortalarında Uygulanabilecek Poliçe Türleri Nakliyat sigortalarında uygulanan klozlar teminat bakımından depodan depoyadır. Başka bir deyişle sigorta teminatları malın satıcısının deposunu terk ettiği anda yürürlüğe girer ve alıcının deposunda son bulur. Şunu da vurgulamak gerekirse söz konusu olan malların gümrük depolarında ve aktarma sırasında bulunacakları ara depolarda beklemeleri ek bir prim gerektirmeden teminata dahildir. Şartlar ve nakil aracı türlerine göre gümrük depolarında bekleme ile ilgili bu durum şu şekilde özetlenebilir. Emtia nakliyat sigortalarında esasen uygulanabilecek üç tür poliçeden bahsedebiliriz. İşin niteliği ve sigorta ettirenin ihtiyacına göre bu poliçe türlerinden birisi düzenlenebilecektir. Bu poliçe türleri ise şunlardır: • Muvakkat (Flotan) Poliçe • Münferit (Kati) Poliçe • Abonman Poliçe
  • 5. Flotan Poliçe Muvakkat poliçe aynı zamanda flotan poliçe olarak da tanımlanmaktadır. Muvakkat poliçe ileri bir tarihte gerçekleşecek sevkiyatı önceden ve geçici olarak teminat altına alır. Bu poliçe ile iyi niyetinden emin olunmuş sigortalıyı teminatsız bırakmama adına bir nakliye (seferi) önceden sigortalamaktır. Münferit Poliçe Bu poliçe hazır olan yapılacak sevkiyatı teminat altına alır. Bir poliçe ile ilgili tüm veriler mevcut ise muvakkat poliçe yerine direk kati poliçe düzenlenmektedir. Başka bir ifade ile sevki yapılacak malın sevk tarihi, seferi, değeri ve aracın bilinmesi durumunda muvakkat poliçe yapmanın bir değeri kalmadığından doğrudan kati poliçe düzenlenir. Abonman Poliçe Muvakkat poliçenin daha kapsamlı halidir. Abonman poliçe uygulamasında 1 yıl boyunca yapılacak tüm seferler sigortalı ile sigortacı arasında mutabık kalınmış fiyat, şart ve teminatlarla otomatik olarak güvence altına alınmaktadır. Uluslararası alanda en fazla bu tip sözleşmeler uygulanmaktadır. Abonman uygulaması, sigortalıya sözleşme dönemi içindeki tüm sevkiyatlar için önceden teminat verdiği için büyük bir kolaylık sağlamaktadır.
  • 6. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettiren veya Sigortalının Yükümlülükleri Riziko gerçekleştikten sonra, tarafların bütün hakları saklı kalmak koşulu ile, her türlü koruma önlemlerini almaya veya bunların alınmasını istemeye, gözetmeye veya bunlara girişmeye yahut başlamaya sigortalı veya sigorta ettiren zorunludur. Aynı zamanda sigorta ettiren veya sigortadan haberi olması halinde sigortalı, rizikonun gerçekleştiğini öğrenir öğrenmez bu durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Hasar Bildiriminde Gerekli Olan Belgeler Rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta ettiren veya sigortalı, sigorta şirketine yapacağı hasar bildiriminde belli başlı belgeleri sunmak durumundadır. Bu belgeler karayolu ve denizyolu nakliyatları için farklılık gösterse de kısaca hasar gören malın fotoğrafı, poliçenin aslı, sevk irsaliyesi, gümrük zaptları gibi hasarı ve sigortayı kayıt altına alan belgeler olarak özetlenebilir.
  • 7. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Yapması Gerekenler Yukarıda bahsedilen koruma önlemlerini almaya sigortacı da yetkilidir. Sigortacının bu eylemlerinden dolayı ödeme yükümlülüğünü peşinen kabul ettiği ileri sürülemez. Sigorta Priminin Ödenmesi Sigorta priminin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit, poliçenin tesliminde ve kalan taksitler de poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir. Sigorta ettiren kimse primini vermemiş, prim tecil edilmiş veya poliçede vadeleri tayin ve tespit edilen herhangi bir taksitini, vade gününün bitiminde ödememiş ise temerrüde düşer. Temerrüt gününü takip eden 15 gün içerisinde de sigorta ettiren prim borcunu ödemezse bu müddetin bitiminden itibaren 15 gün süre ile sigorta teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur. Bu poliçe ile ilgili herhangi bir prim iadesi ekli özel şartlara göre yapılır. Yetkili Mahkeme Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki veya rizikonun Türk karasularında gerçekleşmesi halinde rizikonun gerçekleştiği yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.
  • 8. İletişim +90 850 333 86 60 +90 212 215 25 84 info@mgc.com.tr mgc.com.tr MGC DANIŞMANLIK Büyükdere Cad. No:127 Astoria B Kule Kat 5 Şişli – İstanbul, TÜRKİYE