Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

MGC Legal Şubat 2022 Bülteni

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Anuncio

Más de MGC Legal (20)

Anuncio

MGC Legal Şubat 2022 Bülteni

  1. 1. ŞUBAT 2022 BÜLTENİ
  2. 2. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Anayasa Mahkemesi, İşverence Tahsis Edilen Bilgisayarda Yaptığı Özel Yazışmalar Sebebiyle İşçinin İş Akdinin Feshedilmesini Özel Hayata Saygı Hakkı ile Haberleşme Hürriyetinin İhlali Olarak Yorumladı Somut başvuruya konu olayda, özel bir şirket çalışanı olan başvurucunun Whatsapp adlı mesajlaşma programını kullanarak yaptığı yazışmaların işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle işe iade davası açılmıştır. İlk Derece Mahkemesi tarafından davanın kabulüne, feshin geçersizliğine ve başvurucunun işe iadesine karar verilmiştir. Davalı vekilleri tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına kesin olarak karar verilmiştir. Anaya Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmede, Whatsapp yazışmalarının işverence elde ediliş şekli, denetim yapılmasındaki meşru menfaat, iletişime erişilmesindeki zorunlu neden, çalışanın bilgilendirilmesi, yazışmaların kişisel kullanıma özgü olduğu gibi sebeplerle Anayasa’nın 20. Maddesi uyarınca Özel Hayata Saygı Hakkı ile Haberleşme Hürriyetinin İhlaline karar verildi.
  3. 3. ÖZEL HUKUK E-Devlet Üzerinden “Murise Ait Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama” Hizmeti Açıldı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun resmî internet sitesi olan www.bddk.org.tr adresinde 04.02.2022 tarihinde yayımlanan basın açıklaması ile, mirasçılık belgesi (veraset ilamı) almış olan vatandaşlara, mirasçısı olunan kişinin hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı olduğu bilgisinin internet ve mobil teknolojiler üzerinden güvenli bir şekilde sunulabilmesine yönelik olarak “Murise Ait Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama” hizmetinin kullanıma açıldığının duyurusu yapılmıştır. Duyurulan hizmet kapsamında, mirasçılık belgesinin alınmış olduğu (Adalet Bakanlığı veya Türkiye Noterler Birliği) kurum tarafından veraset ilişkisi doğrulamasının yapılmasının ardından, mirasçısı olunan kişinin, bankalardan alınan verilere göre hangi bankalarda mevduat veya katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilecektir. Hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi vb. ayrıntılar ise ilgili bankalardan öğrenilebilecektir. Yapılan açıklamaya göre sorgulamada, T.C. vatandaşı gerçek kişiler adına bankaların yurt içi şubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı niteliğindeki Türk Lirası, yabancı para veya kıymetli maden depo hesabı cinsinden, vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılma hesapları bilgileri kullanılmaktadır.
  4. 4. GAYRİMENKUL Anayasa Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkının İhlali Kararı Başvurucu evinin yakınından geçen metro ve yük treni hattında meydana gelen titreşimler nedeniyle taşınmazında çatlaklar meydana geldiği, taşınmazında güvenli bir oturma imkanı kalmadığı sebebiyle başvuruda bulunmuştur. Dava kısmen zamanaşımından ve kısmen esastan reddedilmiştir. Başvurucu istinafa başvurmuş ve AYM, Demir yolu hattı dolayısıyla evde oluşan hasarın bedelinin karşılanmaması nedeniyle Anayasa m.35'te düzenlenen mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve bununla bağlantılı olarak Anayasa m.40'ta düzenlenen etkili başvuru hakkının da ihlal edildiğine karar verdi.
  5. 5. ALACAK TAHSİLİ Mahkemeye Erişimin Yetersizliği ve Mülkiyet Hakkının İhlali ile İlgili Karar İlgili başvurucu, ilamlı icra sonucu sıra cetveli oluşmasına rağmen sıra cetvelinin kesinleşmemesi nedeniyle alacağının ödenmediğini, kesinleşme sürecinde ihale bedelinin nemalandırılmadığını ve alacağının enflasyon karşısında yıpratıldığı iddiasıyla başvuruda bulunmuştur. Borçluya ait taşınmazın ihale yoluyla satışı sonucunda 04.06.2014 tarihinde sıra cetveli düzenlenmiş, sıra cetveline itiraz edilmesi nedeniyle başvurucuya ödeme yapılmamıştır. Karşı tarafın sıra cetveline itiraz davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra 19.07.2018 tarihinde başvurucuya 360.913,29 TL ödeme yapılmıştır. Ardından tarih itibariyle enflasyon kaybını göz önünde bulunduran başvurucu TÜİK verilerine göre 2014 yılı Haziran ayındaki 100 TL’nin 2018 Temmuz ayı itibariyle enflasyon karşısında değer kaybının 148,47 TL olmasından bahisle teslim aldığı bedelin hakkaniyete uygun olmamasını öne sürerek itiraz etmiştir. Başvurucu bu süre zarfında kronik hastalıklarının bulunması ve hukuki bilgi eksikliği nedeniyle yargılama süreçlerinde adli yardım ve avukat atanması talepleri de reddedilmiş olur başvurucu adil yargılanma hakkının ve mahkemeye erişim hakkının da ihlal edildiğini iddia etmiştir. Bu itirazlarının da reddedilmesinin ardından otuz günlük başvuru süresi geçtikten sonra bireysel başvuruda bulunmuştur. Yapılan inceleme akabinde başvurucunun talepleri haklı bulunarak 2014 yılı sıra cetveli hesabı kullanılarak kendisine 360.913,29 TL ödenen tutarın TÜİK verilerine istinaden enflasyon karşısındaki değer kaybının hesaplanmasıyla 535.860,89 TL olarak belirlenmesinin ardından mülkiyet hakkına dair başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar verilmiştir. Nemalandırma işleminin yapılmaması sebebiyle aradaki fark olan 174.947,60 TL’nin idare tarafından maddi tazminat olarak başvurucuya ödenmesine karar verilmiştir.
  6. 6. GÖÇMENLİK Yabancı Gerçek Kişi Edinimlerinde Döviz Alım Belgesi Genelgesi Yayımlandı T.C. Merkez Bankasının "Sermaye Hareketleri Genelgesi" ve Sermaye Hareketleri Genelgesinin 13 üncü Maddesi ile Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatlarla yabancıların alıcı olduğu işlemlerde Merkez Bankasına döviz bozdurma zorunluluğu getirilmiştir. Genelge metinlerinde teknik detayları anlatılan düzenlemeye göre yabancılar taşınmaz alım işlemlerinde öncelikle dövizlerini banka aracılığıyla Merkez Bankasına satarak sonrasında banka tarafından düzenlenen Döviz Alım Belgesi’ni tapu müdürlüğüne sunması gerekecektir. Bu uygulama 24.Ocak.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup yabancı gerçek kişilerce satın alma yoluyla taşınmaz edinimlerinde döviz alım belgesi ibrazı zorunludur.* Döviz alım belgesinde bozdurulan döviz karşılığı bedel resmi senede harca esas değer olarak yansıtılacaktır. Satış işlemlerinde döviz bozdurma belgesi yeterli olmakla birlikte taşınmaz edinimi suretiyle vatandaşlık edinimi ile ilgili olarak ayrıca alıcıdan satıcıya gerçekleştirilen havaleye ilişkin banka dekontunun da ibrazı gerekecektir.
  7. 7. İkamet Başvurularında Kullanılacak Kira Sözleşmesine İlişkin Düzenlenme İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ikamet izni düzenlenmesi aşamasında yabancılar tarafından sunulan kira sözleşmelerinin içeriğinin güvenilirliğinin tespitine yönelik etkin bir tespit mekanizmasının bulunmaması sebebiyle, yabancıların sahte adresle yada gerçek adres üzerinden ev sahibinin bilgisi dışında kira sözleşmesi düzenleyerek Noter'de onaylattıkları ve bu noter onaylı sözleşmelerin ikamet izni başvurusunda kullanıldığını belirterek, ilgili yazı ile 07.02.2022 tarihinden itibaren kira sözleşmelerinin noter onaylı örneğinde "kiraya veren (Türk vatandaşı/ yabancı uyruklu fark etmeksizin)" kişinin kimlik örneğinin kira sözleşmesine eklenmesini yada "kiraya veren adına işlem yapmaya yetkili olduğuna dair vekaletname ibraz eden" kişinin kimlik örneğinin ve vekaletname örneğinin kira sözleşmesine eklenmesi şartını getirmiştir. Belirtilen usullerde düzenlenmeyen noter onaylı kira sözleşmeleri artık İl Göç İdaresince kabul edilmeyecektir. Yabancılar Artık Bu 3 İl'den Taşınmaz Satın Alamayacak Mardin, Kilis ve Hatay illerinde imarlı alanın yüzde 10'u aşması nedeniyle artık bu üç ilin tamamı, kamu yararı ve ülke güvenliği açısından Bakanlar Kurulu kararıyla yabancıların taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edemeyecekleri alan olarak belirlenmiştir.
  8. 8. +90 850 333 86 60 +90 212 215 25 84 info@mgc.com.tr mgc.com.tr MGC LEGAL Büyükdere Cad. No:127 Astoria B Kule Kat 5 Şişli – İstanbul, TÜRKİYE İletişim

×