Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

Madiri

  1. 1. SEPEDI(HL) THUTO YA MPHATO WA LESOME(10)
  2. 2. SERUTWA MADIRI
  3. 3. Lediri KE LENTŠU LEO LE HLALOŠAGO TIRO. KA MANTŠU A MANGWE KE TIRO YEO E DIRWAGO. MOHLALA: MONNA O BEKA MEGWAPA. LEDIRI> BEKA
  4. 4. Mehuta ya madiri >LEDIROLLI >LEDIREDI >LEDIRANI
  5. 5. Ledirolli ke madiri ao a bontšhago moselana wa mafetedi. Le tsweletša moselana wa –ol- le –oll- . Mohlala Bofa> bofolla Gama > gamola
  6. 6. Lediredi: le laetša modiro o direla godimo sedirwa, gomme le tšea mosela wa –el- le –etš- Mohlala: Lema> Lemela Utswa> utswetša
  7. 7. Ledirani: Le tliŠa moselana wa (- ana-) gomme tiro e wela go batho ka bobedi. Mohlala  Ruta> Rutana  Bana ba rutana dipalo.  Betha> Bethana  Banenyana ba bethana ka kgati.
  8. 8. Thalela madiri mo mafokong a alatelago. 1.Bašemane betha dinonyane. 2. Rakgolo o rata go bina dinaka. 3. Koko o rata matlametlo . 4. Lesiba o kgona dipalo go feta barutwana ba bangwe.
  9. 9. MoŠomo wa gae  Ngwalang mehuta ya madiri yeo re sa e dirago ka phapošing gomme le hlame mafoko ka wona. Le netefatŠe gore mehuta ya lena ya madiri e nale mehlala gape le meselana.

×