Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

עקרונות יסוד למשק הגז הלאומי

2.439 visualizaciones

Publicado el

בשל היעדר מדיניות ממשלתית במשק הגז, וכשמספרים שאין אלטרנטיבה למתווה מונופול הגז, מאבק הגז מגיש לציבור עקרונות יסוד להסדרת משק הגז

  • Inicia sesión para ver los comentarios

עקרונות יסוד למשק הגז הלאומי

  1. 1. ‫כמו‬ ‫הארוך‬ ‫לטווח‬ ‫ממשלתית‬ ‫מדיניות‬ ‫מחוסר‬ ‫שנים‬ ‫זה‬ ‫סובל‬ ,‫הישראלי‬ ‫האנרגיה‬ ‫משק‬ ‫להסדיר‬ ‫יש‬ ,‫דבר‬ ‫כל‬ ‫לפני‬ ‫כי‬ ‫מוכיח‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫ומתן‬ ‫והמשא‬ ,‫הקצר‬ ‫לטווח‬ ‫גם‬ ‫האינטרסים‬ ‫על‬ ‫מרבי‬ ‫באופן‬ ‫השומרת‬ ‫לאומית‬ ‫גז‬ ‫מדיניות‬ ‫להתוות‬ ‫יש‬ ‫יקרה‬ ‫שזה‬ ‫כדי‬ .‫אותו‬ .‫ליזמים‬ ‫הוגן‬ ‫רווח‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫הישראלית‬ ‫הכלכלה‬ ‫ושל‬ ‫המדינה‬ ‫אזרחי‬ ‫של‬ :‫הקדמה‬ ‫הלאומי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫להסדרה‬ ‫יסוד‬ ‫עקרונות‬ :‫עקרונות‬ ‫חקיקה‬ ‫ותיקוני‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטות‬ ,‫קיימים‬ ‫חוקים‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫סמכותה‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫המדינה‬ ‫על‬ ‫את‬ ‫להחיל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫הריבוני‬ ‫בכוחה‬ ‫שימוש‬ ‫ותוך‬ ‫המונופול‬ ‫בהסכמת‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ ,‫הנדרש‬ ‫במידת‬ :‫הגז‬ ‫משק‬ ‫בתחום‬ ‫הבאים‬ ‫ההסדרים‬ :‫הבאים‬ ‫הסעיפים‬ ‫לתוקף‬ ‫ייכנסו‬ ‫ובמקומו‬ ‫יבוטל‬ ‫הגז‬ ‫מונופול‬ ‫מתווה‬ :‫יצוא‬ ‫אושר‬ ‫שבה‬ 23.6.2013 ‫מיום‬ ,442 ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫לנוסח‬ ‫היצמדות‬ ‫הסעיף‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫בפרט‬ .‫צמח‬ ‫וועדת‬ ‫עקרונות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הייצוא‬ .‫לחוף‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫מחובר‬ ‫אינו‬ ‫לוויתן‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫מתמר‬ ‫יצוא‬ ‫שמונע‬ ‫למעט‬ ‫בכלל‬ ‫מיצוא‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫להימנע‬ ‫הוא‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ :‫(הבהרה‬ .‫ורש"פ‬ ‫ירדן‬ :‫שכנות‬ ‫למדינות‬ ‫יצוא‬ .)‫הקיימת‬ ‫הממשלה‬ ‫להחלטת‬ ‫להיצמד‬ ‫די‬ ,‫ראשון‬ ‫מיידי‬ ‫כמהלך‬ ‫אולם‬ ‫הקצר‬ ‫בטווח‬ :‫מחירים‬ ‫פיקוח‬ ‫תשואת‬ 10% ‫של‬ ‫ברמה‬ ‫הגז‬ ‫לזכייני‬ ‫נאה‬ ‫רווח‬ ‫המבטיח‬ ‫לזה‬ ‫מחיר‬ ‫פיקוח‬ )‫בעולם‬ ‫בענף‬ ‫הממוצעת‬ ‫(התשואה‬ IRR ‫הפרוייקט‬ ‫על‬ ‫פנימית‬ .‫הבאים‬ ‫לדורות‬ ‫גז‬ ‫מספיק‬ ‫ולשמר‬ ‫בזבוז‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫בלו‬ ‫מס‬ ‫הטלת‬ + )Single buyer( ‫הגז‬ ‫של‬ ‫יחיד‬ ‫כקונה‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫גמיש‬ ‫מנגנון‬ ‫לייצר‬ ‫ניתן‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫לעלות‬ ‫המותאם‬ ‫במחיר‬ ‫שדה‬ ‫מכל‬ ‫(קנייה‬ ‫במחיר‬ ‫שליטה‬ ‫לשם‬ .)‫שדה‬ :‫לוויתן‬ ‫פיתוח‬ ‫בשטר‬ ‫לתנאים‬ ‫בכפוף‬ 2018 ‫עד‬ ‫לוויתן‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫מחוייבות‬ ‫החברות‬ .2018 ‫בשנת‬ ‫למדינה‬ ‫הזכיון‬ ‫יוחזר‬ – ‫השטר‬ ‫בתנאי‬ ‫יעמדו‬ ‫ולא‬ ‫במידה‬ .‫החזקה‬ :‫הבאות‬ ‫הדרכים‬ ‫מן‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫באחת‬ ‫ייעשה‬ ‫הפיתוח‬ ‫מימון‬ ‫לחברות‬ ‫ממשלתיות‬ ‫ערבויות‬ )]‫ההולנדי‬ ‫[המודל‬ ‫במאגר‬ ‫כשותף‬ ‫המדינה‬ ‫(כניסת‬ ‫ישירה‬ ‫ממשלתית‬ ‫השקעה‬ ‫מקומיים‬ ‫עוגן‬ ‫חוזי‬ ‫ללוויתן‬ ‫לספק‬ ‫כדי‬ ‫המקומיים‬ ‫הביקושים‬ ‫הגברת‬ ‫מיליארד‬ 5-6 ‫של‬ ‫השקעה‬ :‫כלכלית‬ ‫כדאי‬ ‫לוויתן‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫ממשלתי‬ ‫מימון‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ :‫אנרגטית‬ ‫כדאי‬ ‫וגם‬ ,‫מיליארדים‬ ‫מאות‬ ‫ששווה‬ ‫מאגר‬ ‫עבור‬ ‫דולרים‬ .‫מיליארד‬ 6 ‫של‬ ‫פיתוח‬ ‫בעבור‬ ‫במאגר‬ ‫מהגז‬ 75% ‫על‬ ‫לוותר‬
  2. 2. ‫הבינוני‬ ‫בטווח‬ :‫עקרונות‬   :‫השדה‬ ‫והרחבת‬ ‫מתמר‬ ‫נוסף‬ ‫צינור‬ / ‫החברות‬ ‫(במימון‬ ‫לאשקלון‬ ‫מתמר‬ ‫נוסף‬ ‫צינור‬ ‫של‬ ‫מיידי‬ ‫חיבור‬ .‫א‬  )‫המדינה‬ ‫וכמות‬ ‫היתירות‬ ‫הגדלת‬ ‫למען‬ SW ‫תמר‬ ‫שדה‬ ‫כולל‬ ‫תמר‬ ‫שדה‬ ‫הרחבת‬ .‫ב‬ ‫למשק‬ ‫להגיע‬ ‫שיכולה‬ ‫הגז‬ ‫הקידוח‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫נזיקית‬ ‫אחריות‬ ‫החלת‬ :‫ותקלות‬ ‫אסונות‬ ‫מפני‬ ‫ביטוחים‬ .‫אמיתי‬ ‫כיסוי‬ ‫עם‬ ‫וביטוחים‬ ‫לערבויות‬ ‫דרישה‬ ,‫ואסונות‬ ‫לתקלות‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫יזומה‬ ‫אסטרטגית‬ ‫תכנית‬ - ‫מקומיים‬ ‫וביקושים‬ ‫שימושים‬ ‫הגברת‬ :‫שעיקריה‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ BCM 2 -‫בכ‬ ‫הביקוש‬ ‫את‬ ‫יגדיל‬ 1-4 ‫רבין‬ ‫אורות‬ ‫הכוח‬ ‫תחנת‬ ‫החלפת‬ ‫קידום‬ 0 ‫לשנה‬ BCM 0.5 -‫בכ‬ ‫ביקוש‬ ‫להגדיל‬ ‫(יכול‬ ‫בפריפריה‬ ‫לגז‬ ‫מפעלים‬ ‫של‬ ‫מזורז‬ ‫חיבור‬ 0 )‫לשנה‬ ‫הרכבת‬ ‫חישמול‬ ‫ע”י‬ ‫לתחבורה‬ ‫בנפט‬ ‫התלות‬ ‫להקטנת‬ ‫מואצת‬ ‫תכנית‬ 0 ,‫גז‬ ‫או‬ ‫חשמל‬ ‫מונעי‬ ‫לאוטובוסים‬ ‫ביקושים‬ ‫לאפשר‬ ‫יכול‬ – CNG ‫ובאמצעות‬ ‫מעשור‬ ‫פחות‬ ‫תוך‬ BCM 6 -‫ל‬ ‫להגיע‬ ‫יכול‬ ‫הביקוש‬ .‫כבדים‬ ‫ולרכבים‬ ‫ בין‬WIN WIN  ‫לייצר‬ ‫כדי‬ ‫המקומי‬ ‫הביקוש‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫ניתן‬ ‫בסה"כ‬ .‫גז‬ ‫יותר‬ ‫למכור‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫והרצון‬ ‫האוויר‬ ‫איכות‬ ,‫המדינה‬ ‫צרכי‬ ‫מאמץ‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫תוך‬ ‫ בשנה‬BCM 16-20 ‫ל‬ ‫להגיע‬ ‫יכולים‬ ‫הביקושים‬ .‫והתחבורה‬ ‫הכלכלה‬ ,‫האנרגיה‬ ‫משרדי‬ ‫של‬ ‫מרוכז‬ ‫ממשלתי‬ ‫הארוך‬ ‫בטווח‬‫כל‬ ‫על‬ ‫הארוך‬ ‫בטווח‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫את‬ ‫תסדיר‬ ‫אשר‬ ‫שקופה‬ ‫ציבורית‬ ‫ועדה‬ ‫הקמת‬ :‫היבטיו‬ ‫סביבתי‬ ,‫משפטי‬ ,‫אסטרטגי-מדיני‬ ,‫מסחרי‬ ,‫תשתיתי‬ ,‫כלכלי‬ ‫אזורים‬ ‫חוק‬ ‫במסגרת‬ ‫הכלכליים‬ ‫במים‬ ‫הדין‬ ‫והסדרת‬ ,‫וביטוחים‬ ‫בטיחות‬ ‫(כולל‬ .)‫ימיים‬ :‫לסיכום‬ :‫היתר‬ ‫בין‬ .‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫מול‬ ‫עוצמה‬ ‫רבי‬ ‫לחץ‬ ‫מנופי‬ ‫יש‬ ‫למדינה‬ ,‫הרווחת‬ ‫לתפיסה‬ ‫בניגוד‬ ‫המאגר‬ ‫יוחזר‬ - ‫יפתחו‬ ‫לא‬ .‫החזקה‬ ‫שטר‬ ‫ע"פ‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫מחוייבות‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ .‫למדינה‬ ‫להסדיר‬ ‫ניתן‬ .2030 ‫לפני‬ ‫למחסור‬ ‫חשש‬ ‫ואין‬ ‫למשק‬ ‫גז‬ ‫מספיק‬ ‫יש‬ ,‫לוויתן‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫דחיפות‬ ‫אין‬ .‫אסטרטגית‬ ‫ובראייה‬ ‫בהילות‬ ‫ללא‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫את‬ .‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫אלטרנטיבה‬ ‫אין‬ ‫אנרג'י‬ ‫לנובל‬ .‫בישראל‬ ‫מקורם‬ ‫אנרג'י‬ ‫נובל‬ ‫של‬ ‫הרווחים‬ ‫רוב‬ ‫לממש‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫סמכותה‬ ‫את‬ ‫תפעיל‬ ‫והמדינה‬ ,‫יבוטל‬ ‫הגז‬ ‫מונופול‬ ‫מתווה‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬ .‫לעיל‬ ‫שצויינו‬ ‫העקרונות‬ ‫את‬

×