Lec 2 water and ww treatment principle v nese2014-s

M
NGUYÊN LÝ CÔNG NGHỆ
X LÝ N CỬ ƯỚ
PGS. TS. Nguy n Th Hàễ ị
Khoa Môi tr ngườ
1
Faculty of Environmental Sciences
Hanoi university of Science – Vietnam national university
Các h th ng k thu t n cệ ố ỹ ậ ướ
2
X lý n cử ướ
3
I- X lý n c c pử ướ ấ
4
Ngu n n c c pồ ướ ấ
N c ng mướ ầ
• Thành ph n n đ nhầ ổ ị
• Hàm l ng khoáng caoượ
• Đ đ c th pộ ụ ấ
• Màu nh tạ
• Ít ho c không có oxyặ
hòa tan (DO)
• Đ c ng caoộ ứ
• N ng đ Fe, Mn caoồ ộ
N c m tướ ặ
• Thành ph n bi n đ iầ ế ổ
• Hàm l ng khoángượ
th pấ
• Đ đ c caoộ ụ
• Có màu
• Có DO
• Đ c ng th pộ ứ ấ
• Có mùi và vị
5
Kích th c c a các thành ph n h t trong n cướ ủ ầ ạ ướ
6
X lý n c m tử ướ ặ
• M c tiêu:ụ
1. Lo i b các v t ch t lạ ỏ ậ ấ ơ
l ng (đ đ c) và màu s cử ộ ụ ắ
2. Lo i b các sinh v t gâyạ ỏ ậ
b nhệ
• Các công ngh x lý ph thu cệ ử ụ ộ
l n vào s đông t và t aớ ự ụ ủ
bông
7
X lý n c m tử ướ ặ
8
Nước mặt
từ nguồn
Khuấy
nhanh
Bể tủa bông
Bể lắng
Bùn
Lọc cát
nhanh
Khử trùng
Bể chứa
Hệ thống
phân phối
Lưới lọc
X lý n c ng mử ướ ầ
• M c tiêu:ụ
1.Lo i b đ c ng và cácạ ỏ ộ ứ
khoáng ch t khácấ
2.Lo i b các sinh v tạ ỏ ậ
gây b nhệ
• Công ngh x lý phệ ử ụ
thu c nhi u vào quá trìnhộ ề
l ngắ
9
X lý n c ng mử ướ ầ
10
Nước ngầm
từ giếng
Bể lắng
Bùn
Thải khí
carbon
Hệ thống
phân phối
Khuấy
nhanh
Bể tủa bông
Khử trùng
Bể chứa
CO
II- X lý n c th iử ướ ả
11
Yêu c u x lý n c th iầ ử ướ ả
N c th i t các ho t đ ng s n xu tướ ả ừ ạ ộ ả ấ
(CN, NN, d ch v ,...); sinh ho t cóị ụ ạ
thành ph n:ầ 99.94% n cướ
0.06% SS, DS (SS = 100 -350 mg/l; BOD5 = 100-
300 mg/l; thành ph n VSV gây b nh; các ch tầ ệ ấ
dinh d ng (N, P: NHưỡ 3=12 -50 mg/l; P= 6- 20
mg/l); các khoáng, kim lo i,...ạ
12
M c tiêu c a x lý n c th iụ ủ ử ướ ả
• Lo i b ch t r nạ ỏ ấ ắ
• Lo i b ch t h u c (BOD)ạ ỏ ấ ữ ơ
• Lo i b dinh d ng (N và P)ạ ỏ ưỡ
• Lo i b ho c kh ho t tính c a các m mạ ỏ ặ ử ạ ủ ầ
b nhệ
• Lo i b các thành ph n đ c h i khác: HM,ạ ỏ ầ ộ ạ
POPs,…
13
Các c p b c c a x lý n c th iấ ậ ủ ử ướ ả
C p b cấ ậ M c tiêuụ
Ti n x lýề ử Lo i b cát, s n, và các v t th c l nạ ỏ ạ ậ ể ỡ ớ
B c 1ậ lo i b các h t l l ng b ng cách l ngạ ỏ ạ ơ ử ằ ắ
(BOD, N, P, và vài m m b nh)ầ ệ
B c 2ậ Lo i b BOD, N, và P hòa tan b ng phânạ ỏ ằ
h y sinh h c (vi khu n)ủ ọ ẩ
B c 3ậ Các x lý b sung, c th cho các tr ngử ổ ụ ể ườ
h p (dinh d ng, ch t h u c , ch t keo)ợ ưỡ ấ ữ ơ ấ
Kh trùngử Kh ho t tính các m m b nhử ạ ầ ệ
14
Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả
• X lý s bử ơ ộ
(Ti n x lý)ề ử
• X lý b c 1ử ậ
• X lý b c 2ử ậ
• X lý b c 3ử ậ
• X lý b c caoử ậ
15
Các công đoạn xử lý
- Điều hòa và trung hòa
- Keo tụ, tạo bông cặn và kết tủa
- Tuyển nổi
- Xử lý sinh học hiếu khí
- Lắng
- Xử lý cấp 3
(Lọc, hấp phụ, trao đổi ion)
Quá trình xử lý nước thải thông thường
Tiền xử lý liên quan đến:
Sàng
Loại bỏ chất rắn sa lắng
Tách dầu
Điều hòa dòng chảy
Khử trùng có thể dùng:
Hợp chất Clo
Hợp chất Brom Clo
Ozon
Tia UV
Xử lý hóa học được xử
dụng cùng với các quá
trình vật lý:
Kết tủa hóa học
Hấp phụ
Xử lý và thải bỏ bùn liên
quan đến:
Nghiền, loại sạn, trộn, làm đặc,
ổn định, điều hòa, khử trùng,
loại nước, sấy, giảm nhiệt, loại
bỏ cuối cùng
17
Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả
X lý s b (Ti n x lý)ử ơ ộ ề ử
• Song ch n rác, nghi n nh đ tách lo i cácắ ề ỏ ể ạ
v t ch t kích th c l n trong WW (rác, s i,ậ ấ ướ ớ ỏ
cát, ... ) đ b o v b m và tăng hi u qu c aể ả ệ ơ ệ ả ủ
giai đo n ti p theo.ạ ế
• Rác và CTR tách giai đo n này đ cở ạ ượ
chôn l p.ấ
18
Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả
X lý b c 1ử ậ
• Tách SS, d u/m trong WW bầ ỡ ng bằ ể
đi u hoà (tề R vài gi ) đ ch t r n sa l ng vàờ ể ấ ắ ắ
d u n i trên b m t.ầ ổ ề ặ
• Th ng s d ng các thi t b tách (b l ng tườ ử ụ ế ị ể ắ ự
nhiên) và b t ho i (n c th i sinh ho t)ể ự ạ ướ ả ạ
19
Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả
X lý b c 2ử ậ
X lý b ng sinh h c đ tách các ch t h u c hoàử ằ ọ ể ấ ữ ơ
tan trong WW b ng cách b sung VSV có thằ ổ ể
phân hu OCs.ỷ
3 h th ng x lý sinh h cệ ố ử ọ :
• Màng VSV c đ nhố ị
• Màng VSV huy n phù (l l ng) vàề ơ ử
• H đi u hòaồ ề
20
Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả
H màng c đ nh (Fixed Film Systems)ệ ố ị
• T o màng VSV trên các v t li u mang:ạ ậ ệ
s i, đá, cát, plasticỏ
• OCs là các ch t dinh d ng (c ch t) choấ ưỡ ơ ấ
VSV sinh tr ng và bám, t o màngưở ạ
• L c nh gi t; L c ti p xúc quay;ọ ỏ ọ ọ ế
L c cát;…ọ
21
Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả
H màng huy n phù (Suspended Film Systems)ệ ề
• Khu y t o l p VSV huy n phù trong WW. Các VSVấ ạ ớ ề
s h p thu OCs (ch t dinh d ng/th c ăn) đ sinhẽ ấ ấ ưỡ ứ ể
tr ng, khi ch t t o bùn c n l ng xu ng. Bùnưở ế ạ ặ ắ ố
đ c tách kh i WW, m t ph n quay vòng t oượ ỏ ộ ầ ạ
“m m” VSVầ g cố .
• Quá trình bùn ho t tính, th i/s c khí; M ng oxiạ ổ ụ ươ
hoá; các h ph n ng m k ti p - SBR),...ệ ả ứ ẻ ế ế
22
Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả
X lý b c 3 (Final Treatment)ử ậ
• Tách lo iạ các VSV gây b nh (kh trùng)ệ ử
tr c khi th i ra ngu n ti p nh nướ ả ồ ế ậ
• Tách các ch t dinh dấ ng (N, P), th ngưỡ ườ
s d ng các ph ng pháp hoá h cử ụ ươ ọ
23
Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả
X lý bùn (Sludges)ử
• Đóng r n/ n đ nh đ gi m mùi phá sinh và épắ ổ ị ể ả
tách n c đ gi m th tích, phân hu các thànhướ ể ả ể ỷ
ph n h u c ; ph i đ lo i thành ph n VSV g yầ ữ ơ ơ ể ạ ầ ấ
b nhệ
• Bùn ch a ~ 97% n c; bùn l ng ch a ~ 96-92%:ứ ướ ắ ứ
Lo i n c b ng ph i khô trên l p cát (sandạ ướ ằ ơ ớ
drying beds); l c chân không; l c; ly tâm đ gi mọ ọ ể ả
% n c trong bùn xu ng còn 80-50% (bánh bùn).ướ ố
24
Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả
X lý bùn (Sludges)ử
• Phân hu bùn b ng hi u khí ho c k khí đ phânỷ ằ ế ặ ỵ ể
hu OC; gi m mùi có th b sung các ch t hoáỷ ả ể ổ ấ
sinh
• X lý bùn b ng nhi tử ằ ệ
25
26
27
Hồ ổn định nước thải ở Xalostoc, Mexico
28
Hồ ổn định nước thải
(Xử lý sơ bộ, thứ cấp, tam cấp, và khử trùng)
Phân hủy yếm khí
và nén bùn
Vùng
hiếu khí
Vùng
tùy nghi
Vùng
hiếu khí
Tế bào
mới
Tế bào
chết
Tảo
Vi
khuẩn
Tế bào
mớiChất rắn lơ lửng,
trứng giun sán,
mầm bệnh bám
vào hạt, v.v
L c cát ch mọ ậ
29
Cận cảnh lọc cát thoát nước chậm
Vận hành lọc cát chậm ở hậu cảnh
Kh trùng b ng cloử ằ
• Là lo i kh trùng ph bi n nh tạ ử ổ ế ấ
• Nguy c và l i nhu nơ ợ ậ
– Kh trùng s n ph m ph liên quan đ n ung thử ả ẩ ụ ế ư
– Nguy c ung th th p h n R T NHI U so v i nguyơ ư ấ ơ Ấ Ề ớ
c m m b nhơ ầ ệ
• Hypochlorit có th đ c s n xu t t i đ aể ượ ả ấ ạ ị
ph ngươ
30
Kh trùng b ng tia c c tím (UV) –ử ằ ự
H th ng c ng đ ngệ ố ộ ồ
31
Thông tin chi tiết: www.waterhealth.com
Kh trùng b ng tia c c tím (UV) –ử ằ ự
H th ng trong gia đìnhệ ố
32
Ống UV lắp đặt ở Patzcuaro, Mexico
Thông tin chi tiết liên hệ qua email nelson@ce.berkeley.edu
Phân h y bùnủ
33
Công ngh x lý n c th iệ ử ướ ả
• H n đ nh n c th i (WSP) – L a ch n t t nh tồ ổ ị ướ ả ự ọ ố ấ
n u di n tích s n cóế ệ ẵ
• Các nhà máy x lý đi n hình c a US (r t đ t!)ử ể ủ ấ ắ
– L ngắ  Bùn ho t tínhạ  l c g n th c pọ ạ ứ ấ  Kh trùngử
– Phân h y bùn y m khíủ ế
• Các gi i pháp thay th khácả ế
– X lý s b nâng cao (l ng và keo t )ử ơ ộ ắ ụ
– L c nh gi t thay th cho x lý bùn ho t tínhọ ỏ ọ ế ử ạ
– M ng oxi hóa thay th cho x lý bùn ho t tínhươ ế ử ạ
• Các công ngh h a h nệ ứ ẹ
– Dòng ng c qua l p bùn y m khí (UASB)ượ ớ ế
– Màng l c ph n ng sinh h c (MBR)ọ ả ứ ọ
34
35
Nhà máy xử lý nước thải West Point, Seattle, WA
1 de 35

Recomendados

Luận văn Khả năng xử lý COD và TSS trong nước thải sinh hoạt của hệ thống Đất... por
Luận văn Khả năng xử lý COD và TSS trong nước thải sinh hoạt của hệ thống Đất...Luận văn Khả năng xử lý COD và TSS trong nước thải sinh hoạt của hệ thống Đất...
Luận văn Khả năng xử lý COD và TSS trong nước thải sinh hoạt của hệ thống Đất...Trinh Lê
19.4K vistas32 diapositivas
1. chuong 1.on nguon nuoc va qttls por
1. chuong 1.on nguon nuoc va qttls1. chuong 1.on nguon nuoc va qttls
1. chuong 1.on nguon nuoc va qttlshunglamvinh
1.8K vistas41 diapositivas
4.2. chuong 4 (tt). cong nghe tu nhien xu ly nuoc thai por
4.2. chuong 4 (tt). cong nghe tu nhien xu ly nuoc thai4.2. chuong 4 (tt). cong nghe tu nhien xu ly nuoc thai
4.2. chuong 4 (tt). cong nghe tu nhien xu ly nuoc thaihunglamvinh
9.6K vistas103 diapositivas
2.1. chuong 2.pp co hoc trong xu ly nuoc por
2.1. chuong 2.pp co hoc trong xu ly nuoc2.1. chuong 2.pp co hoc trong xu ly nuoc
2.1. chuong 2.pp co hoc trong xu ly nuochunglamvinh
11.2K vistas135 diapositivas
World water day energy water - ppt chinese por
World water day  energy water - ppt chineseWorld water day  energy water - ppt chinese
World water day energy water - ppt chineseHangzhouGreenDrinks
784 vistas31 diapositivas
Water level controller por
Water level controllerWater level controller
Water level controllerShekhar Gehlaut
26K vistas39 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Lec 2 water and ww treatment principle v nese2014-s

Chuong 1 con người môi trường por
Chuong 1 con người môi trường Chuong 1 con người môi trường
Chuong 1 con người môi trường Võ Thùy Linh
424 vistas64 diapositivas
Chuong2 por
Chuong2Chuong2
Chuong2107751101137
713 vistas9 diapositivas
Xử lý nước thải - Wastewater [compatibility mode] por
Xử lý nước thải - Wastewater [compatibility mode]Xử lý nước thải - Wastewater [compatibility mode]
Xử lý nước thải - Wastewater [compatibility mode]cobetocvang101
990 vistas49 diapositivas
Giao Trinh Cong nghe loc dau por
Giao Trinh Cong nghe loc dauGiao Trinh Cong nghe loc dau
Giao Trinh Cong nghe loc dauTrịnh Trần Vũ
1.1K vistas196 diapositivas
Bài giảng màng lọc por
Bài giảng màng lọcBài giảng màng lọc
Bài giảng màng lọcMinh Trường Phạm
10.4K vistas35 diapositivas
Nguyên lý công nghệ thực phẩm por
Nguyên lý công nghệ thực phẩmNguyên lý công nghệ thực phẩm
Nguyên lý công nghệ thực phẩmFood chemistry-09.1800.1595
521 vistas128 diapositivas

Similar a Lec 2 water and ww treatment principle v nese2014-s(20)

Chuong 1 con người môi trường por Võ Thùy Linh
Chuong 1 con người môi trường Chuong 1 con người môi trường
Chuong 1 con người môi trường
Võ Thùy Linh424 vistas
Xử lý nước thải - Wastewater [compatibility mode] por cobetocvang101
Xử lý nước thải - Wastewater [compatibility mode]Xử lý nước thải - Wastewater [compatibility mode]
Xử lý nước thải - Wastewater [compatibility mode]
cobetocvang101990 vistas
Thao luan hoa hoc moi truong chu de 11 xu ly nuoc thai published by bui van ... por Nguyen Thanh Tu Collection
Thao luan hoa hoc moi truong chu de 11 xu ly nuoc thai published by bui van ...Thao luan hoa hoc moi truong chu de 11 xu ly nuoc thai published by bui van ...
Thao luan hoa hoc moi truong chu de 11 xu ly nuoc thai published by bui van ...
Giáo trình Hóa hữu cơ Tập 2 por Pharma Việt
Giáo trình Hóa hữu cơ Tập 2Giáo trình Hóa hữu cơ Tập 2
Giáo trình Hóa hữu cơ Tập 2
Pharma Việt5.6K vistas
Vi sinh vat dai cuong por taka_team
Vi sinh vat dai cuongVi sinh vat dai cuong
Vi sinh vat dai cuong
taka_team608 vistas
Khoa học và Sức khỏe trẻ em por TS DUOC
Khoa học và Sức khỏe trẻ emKhoa học và Sức khỏe trẻ em
Khoa học và Sức khỏe trẻ em
TS DUOC382 vistas
lên men rượu por Bủm Giang
lên men rượulên men rượu
lên men rượu
Bủm Giang18.2K vistas
Tiet 13 nuôi cấy nấm men và lên men dịch đường hóa por Chu Kien
Tiet 13 nuôi cấy nấm men và lên men dịch đường hóaTiet 13 nuôi cấy nấm men và lên men dịch đường hóa
Tiet 13 nuôi cấy nấm men và lên men dịch đường hóa
Chu Kien9.8K vistas
Chuong 2 vi sinh vat trong cong nghe len men por Thien Nguyen
Chuong 2 vi sinh vat trong cong nghe len menChuong 2 vi sinh vat trong cong nghe len men
Chuong 2 vi sinh vat trong cong nghe len men
Thien Nguyen2.4K vistas

Lec 2 water and ww treatment principle v nese2014-s

 • 1. NGUYÊN LÝ CÔNG NGHỆ X LÝ N CỬ ƯỚ PGS. TS. Nguy n Th Hàễ ị Khoa Môi tr ngườ 1 Faculty of Environmental Sciences Hanoi university of Science – Vietnam national university
 • 2. Các h th ng k thu t n cệ ố ỹ ậ ướ 2
 • 3. X lý n cử ướ 3
 • 4. I- X lý n c c pử ướ ấ 4
 • 5. Ngu n n c c pồ ướ ấ N c ng mướ ầ • Thành ph n n đ nhầ ổ ị • Hàm l ng khoáng caoượ • Đ đ c th pộ ụ ấ • Màu nh tạ • Ít ho c không có oxyặ hòa tan (DO) • Đ c ng caoộ ứ • N ng đ Fe, Mn caoồ ộ N c m tướ ặ • Thành ph n bi n đ iầ ế ổ • Hàm l ng khoángượ th pấ • Đ đ c caoộ ụ • Có màu • Có DO • Đ c ng th pộ ứ ấ • Có mùi và vị 5
 • 6. Kích th c c a các thành ph n h t trong n cướ ủ ầ ạ ướ 6
 • 7. X lý n c m tử ướ ặ • M c tiêu:ụ 1. Lo i b các v t ch t lạ ỏ ậ ấ ơ l ng (đ đ c) và màu s cử ộ ụ ắ 2. Lo i b các sinh v t gâyạ ỏ ậ b nhệ • Các công ngh x lý ph thu cệ ử ụ ộ l n vào s đông t và t aớ ự ụ ủ bông 7
 • 8. X lý n c m tử ướ ặ 8 Nước mặt từ nguồn Khuấy nhanh Bể tủa bông Bể lắng Bùn Lọc cát nhanh Khử trùng Bể chứa Hệ thống phân phối Lưới lọc
 • 9. X lý n c ng mử ướ ầ • M c tiêu:ụ 1.Lo i b đ c ng và cácạ ỏ ộ ứ khoáng ch t khácấ 2.Lo i b các sinh v tạ ỏ ậ gây b nhệ • Công ngh x lý phệ ử ụ thu c nhi u vào quá trìnhộ ề l ngắ 9
 • 10. X lý n c ng mử ướ ầ 10 Nước ngầm từ giếng Bể lắng Bùn Thải khí carbon Hệ thống phân phối Khuấy nhanh Bể tủa bông Khử trùng Bể chứa CO
 • 11. II- X lý n c th iử ướ ả 11
 • 12. Yêu c u x lý n c th iầ ử ướ ả N c th i t các ho t đ ng s n xu tướ ả ừ ạ ộ ả ấ (CN, NN, d ch v ,...); sinh ho t cóị ụ ạ thành ph n:ầ 99.94% n cướ 0.06% SS, DS (SS = 100 -350 mg/l; BOD5 = 100- 300 mg/l; thành ph n VSV gây b nh; các ch tầ ệ ấ dinh d ng (N, P: NHưỡ 3=12 -50 mg/l; P= 6- 20 mg/l); các khoáng, kim lo i,...ạ 12
 • 13. M c tiêu c a x lý n c th iụ ủ ử ướ ả • Lo i b ch t r nạ ỏ ấ ắ • Lo i b ch t h u c (BOD)ạ ỏ ấ ữ ơ • Lo i b dinh d ng (N và P)ạ ỏ ưỡ • Lo i b ho c kh ho t tính c a các m mạ ỏ ặ ử ạ ủ ầ b nhệ • Lo i b các thành ph n đ c h i khác: HM,ạ ỏ ầ ộ ạ POPs,… 13
 • 14. Các c p b c c a x lý n c th iấ ậ ủ ử ướ ả C p b cấ ậ M c tiêuụ Ti n x lýề ử Lo i b cát, s n, và các v t th c l nạ ỏ ạ ậ ể ỡ ớ B c 1ậ lo i b các h t l l ng b ng cách l ngạ ỏ ạ ơ ử ằ ắ (BOD, N, P, và vài m m b nh)ầ ệ B c 2ậ Lo i b BOD, N, và P hòa tan b ng phânạ ỏ ằ h y sinh h c (vi khu n)ủ ọ ẩ B c 3ậ Các x lý b sung, c th cho các tr ngử ổ ụ ể ườ h p (dinh d ng, ch t h u c , ch t keo)ợ ưỡ ấ ữ ơ ấ Kh trùngử Kh ho t tính các m m b nhử ạ ầ ệ 14
 • 15. Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả • X lý s bử ơ ộ (Ti n x lý)ề ử • X lý b c 1ử ậ • X lý b c 2ử ậ • X lý b c 3ử ậ • X lý b c caoử ậ 15 Các công đoạn xử lý - Điều hòa và trung hòa - Keo tụ, tạo bông cặn và kết tủa - Tuyển nổi - Xử lý sinh học hiếu khí - Lắng - Xử lý cấp 3 (Lọc, hấp phụ, trao đổi ion)
 • 16. Quá trình xử lý nước thải thông thường Tiền xử lý liên quan đến: Sàng Loại bỏ chất rắn sa lắng Tách dầu Điều hòa dòng chảy Khử trùng có thể dùng: Hợp chất Clo Hợp chất Brom Clo Ozon Tia UV Xử lý hóa học được xử dụng cùng với các quá trình vật lý: Kết tủa hóa học Hấp phụ Xử lý và thải bỏ bùn liên quan đến: Nghiền, loại sạn, trộn, làm đặc, ổn định, điều hòa, khử trùng, loại nước, sấy, giảm nhiệt, loại bỏ cuối cùng
 • 17. 17
 • 18. Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả X lý s b (Ti n x lý)ử ơ ộ ề ử • Song ch n rác, nghi n nh đ tách lo i cácắ ề ỏ ể ạ v t ch t kích th c l n trong WW (rác, s i,ậ ấ ướ ớ ỏ cát, ... ) đ b o v b m và tăng hi u qu c aể ả ệ ơ ệ ả ủ giai đo n ti p theo.ạ ế • Rác và CTR tách giai đo n này đ cở ạ ượ chôn l p.ấ 18
 • 19. Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả X lý b c 1ử ậ • Tách SS, d u/m trong WW bầ ỡ ng bằ ể đi u hoà (tề R vài gi ) đ ch t r n sa l ng vàờ ể ấ ắ ắ d u n i trên b m t.ầ ổ ề ặ • Th ng s d ng các thi t b tách (b l ng tườ ử ụ ế ị ể ắ ự nhiên) và b t ho i (n c th i sinh ho t)ể ự ạ ướ ả ạ 19
 • 20. Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả X lý b c 2ử ậ X lý b ng sinh h c đ tách các ch t h u c hoàử ằ ọ ể ấ ữ ơ tan trong WW b ng cách b sung VSV có thằ ổ ể phân hu OCs.ỷ 3 h th ng x lý sinh h cệ ố ử ọ : • Màng VSV c đ nhố ị • Màng VSV huy n phù (l l ng) vàề ơ ử • H đi u hòaồ ề 20
 • 21. Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả H màng c đ nh (Fixed Film Systems)ệ ố ị • T o màng VSV trên các v t li u mang:ạ ậ ệ s i, đá, cát, plasticỏ • OCs là các ch t dinh d ng (c ch t) choấ ưỡ ơ ấ VSV sinh tr ng và bám, t o màngưở ạ • L c nh gi t; L c ti p xúc quay;ọ ỏ ọ ọ ế L c cát;…ọ 21
 • 22. Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả H màng huy n phù (Suspended Film Systems)ệ ề • Khu y t o l p VSV huy n phù trong WW. Các VSVấ ạ ớ ề s h p thu OCs (ch t dinh d ng/th c ăn) đ sinhẽ ấ ấ ưỡ ứ ể tr ng, khi ch t t o bùn c n l ng xu ng. Bùnưở ế ạ ặ ắ ố đ c tách kh i WW, m t ph n quay vòng t oượ ỏ ộ ầ ạ “m m” VSVầ g cố . • Quá trình bùn ho t tính, th i/s c khí; M ng oxiạ ổ ụ ươ hoá; các h ph n ng m k ti p - SBR),...ệ ả ứ ẻ ế ế 22
 • 23. Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả X lý b c 3 (Final Treatment)ử ậ • Tách lo iạ các VSV gây b nh (kh trùng)ệ ử tr c khi th i ra ngu n ti p nh nướ ả ồ ế ậ • Tách các ch t dinh dấ ng (N, P), th ngưỡ ườ s d ng các ph ng pháp hoá h cử ụ ươ ọ 23
 • 24. Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả X lý bùn (Sludges)ử • Đóng r n/ n đ nh đ gi m mùi phá sinh và épắ ổ ị ể ả tách n c đ gi m th tích, phân hu các thànhướ ể ả ể ỷ ph n h u c ; ph i đ lo i thành ph n VSV g yầ ữ ơ ơ ể ạ ầ ấ b nhệ • Bùn ch a ~ 97% n c; bùn l ng ch a ~ 96-92%:ứ ướ ắ ứ Lo i n c b ng ph i khô trên l p cát (sandạ ướ ằ ơ ớ drying beds); l c chân không; l c; ly tâm đ gi mọ ọ ể ả % n c trong bùn xu ng còn 80-50% (bánh bùn).ướ ố 24
 • 25. Nguyên lý x lý n c th iử ướ ả X lý bùn (Sludges)ử • Phân hu bùn b ng hi u khí ho c k khí đ phânỷ ằ ế ặ ỵ ể hu OC; gi m mùi có th b sung các ch t hoáỷ ả ể ổ ấ sinh • X lý bùn b ng nhi tử ằ ệ 25
 • 26. 26
 • 27. 27 Hồ ổn định nước thải ở Xalostoc, Mexico
 • 28. 28 Hồ ổn định nước thải (Xử lý sơ bộ, thứ cấp, tam cấp, và khử trùng) Phân hủy yếm khí và nén bùn Vùng hiếu khí Vùng tùy nghi Vùng hiếu khí Tế bào mới Tế bào chết Tảo Vi khuẩn Tế bào mớiChất rắn lơ lửng, trứng giun sán, mầm bệnh bám vào hạt, v.v
 • 29. L c cát ch mọ ậ 29 Cận cảnh lọc cát thoát nước chậm Vận hành lọc cát chậm ở hậu cảnh
 • 30. Kh trùng b ng cloử ằ • Là lo i kh trùng ph bi n nh tạ ử ổ ế ấ • Nguy c và l i nhu nơ ợ ậ – Kh trùng s n ph m ph liên quan đ n ung thử ả ẩ ụ ế ư – Nguy c ung th th p h n R T NHI U so v i nguyơ ư ấ ơ Ấ Ề ớ c m m b nhơ ầ ệ • Hypochlorit có th đ c s n xu t t i đ aể ượ ả ấ ạ ị ph ngươ 30
 • 31. Kh trùng b ng tia c c tím (UV) –ử ằ ự H th ng c ng đ ngệ ố ộ ồ 31 Thông tin chi tiết: www.waterhealth.com
 • 32. Kh trùng b ng tia c c tím (UV) –ử ằ ự H th ng trong gia đìnhệ ố 32 Ống UV lắp đặt ở Patzcuaro, Mexico Thông tin chi tiết liên hệ qua email nelson@ce.berkeley.edu
 • 33. Phân h y bùnủ 33
 • 34. Công ngh x lý n c th iệ ử ướ ả • H n đ nh n c th i (WSP) – L a ch n t t nh tồ ổ ị ướ ả ự ọ ố ấ n u di n tích s n cóế ệ ẵ • Các nhà máy x lý đi n hình c a US (r t đ t!)ử ể ủ ấ ắ – L ngắ  Bùn ho t tínhạ  l c g n th c pọ ạ ứ ấ  Kh trùngử – Phân h y bùn y m khíủ ế • Các gi i pháp thay th khácả ế – X lý s b nâng cao (l ng và keo t )ử ơ ộ ắ ụ – L c nh gi t thay th cho x lý bùn ho t tínhọ ỏ ọ ế ử ạ – M ng oxi hóa thay th cho x lý bùn ho t tínhươ ế ử ạ • Các công ngh h a h nệ ứ ẹ – Dòng ng c qua l p bùn y m khí (UASB)ượ ớ ế – Màng l c ph n ng sinh h c (MBR)ọ ả ứ ọ 34
 • 35. 35 Nhà máy xử lý nước thải West Point, Seattle, WA

Notas del editor

 1. Facultative, 15 years operation
 2. Given that most of those in need are extremely poor and that skilled technical personnel are scarce, IS THIS THE SOLUTION? Unfortunately many high-tech solutions have been tried and have failed. (West Point treatment plant in Seattle)