Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Mutacionet gjenetike

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Semundjet gjenetike
Semundjet gjenetike
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 5 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Mutacionet gjenetike

  1. 1. Projekt nr.1 Tema: Problemetqe shkaktohenngamutacionetgjenetike. Klasa: X-c Shkolla: Naim Frasheri Lenda: Biologji Punoi: Gentian Mustafaj
  2. 2. Sindroma e Proteusit. Sindroma e Proteusit është një sëmundje e rallë e bashkëlindur, pra gjenetike, e cila është identifikuar apo diagnostikuar për herë të parë nga Dr. Michael Cohen në vitin 1979. Mendohet se sëmundja ka si shkak një mutacion që godet materialin gjenetik të vetëm një pjese të qelizave të subjektit të prekur. Gjithsesi emërtimi “Sindroma e Proteusit” i detyrohet doktor Hans-Rudolf Wiedemann (viti 1983), i cili zgjodhi kështu falë influencës mitologjike; Proteusi, sipas mitologjisë greke, ishte një perëndi – një nga të shumtat – i cili kishte aftësinë të transformonte pamjen e vetë fizike.Nga kjo karakteristikë e perëndisë Proteus, vjen, në njëfarë mënyre detyrimisht, edhe emërtimi i zgjedhur nga Wiedemann, duke iu referuar qartësisht manifestimeve të shumëllojshme të sëmundjes, që siç mund të induktohet janë, çdo herë, të ndryshme në pacientë të ndryshëm të cilëve u diagnostikohet sëmundja në fjalë.Sëmundja, që qëndron prapa Sindromës së Proteusit, shkakton rritje të pakontrolluar të lëkurës, kockave dhe indeve të tjera, në pjesë të ndyshme të trupit. Sëmundja, shpesh, shoqërohet edhe nga tumore, pra neoformacione, në një pjesë të mirë të sipërfaqes trupore Distrofia muskulore.
  3. 3. Distrofiamuskuloree Duschennit është një degjenerimaponekrozë e fibrave muskulore skeletike që zëvendësohenngaind adipozdhe ngaindfibroz.Përpasojë të shkatërrimitdhe të zëvendësimittë fibrave muskuloreskelektike subjektii prekurkadobësi,paralizëdhe vështirësi në frymëmarrje,meqë preketdiagragma,muskuli kryesorqë krijonpresioninnegativgjatë procesittë frymëmarrjes.Distrofia muskulore e Duschennit është një sëmundje gjenetike,kugjeni që kodifikonpërnjë proteinëspecifike, që quhetdistrofinë,pësonnjë tjetërsim, njëmutacion.Rajoni që goditetështë rajoni Xp21.Gjeni i distrofinës,që ështënjë proteinë roline së cilësdota përshkruaj pakmë poshtë,është një gjenme përmasatë konsiderueshme;përbëhetnga79 ekzonre dhe përbënrreth2% të të gjithë kromozomit Skemë ilustruese mbi Distrofinë muskulore të Duschenne Distrofinaështë një molekulëe gjatë proteinike që lidhfibrate aktinësnë korteksine qelizësmuskulore me shtresëzënbazale jashtëqelizore,pramme indinlidhorjashtëqelizor.Nëpërmjetkësaj lidhjeje,të ndërmjetësuarngaproteinadistrofinë,realizohetnjë uurë mesaktinësdhe një kompleksi glikoproteinik ndërmembranë (transmembranë),i quajturKompleksi i Sarkoglikanëve të Asociuarme Distrofinëndhe që gjendetnë sarkolemë.Funksionii distrofinëspraështë që aksioninmekaniktë tkurrjessë fibrave muskulore,pratë aktinës dhe miozinës,tatransmetojëfillimishtnë membranënqelizore dhe njëkohësishtnë ambientinjashtëqelizornëpërmjetankorimittekindi lidhori atyshëm.Në këtëmënyrë tkurrjae fibrësqelizore nukështë e shkëpuuturngaambientidhe është e efektshme.Përndryshe kur distrofinamungon,përarsye të ndryshme,tkurrjamuskuloreështë joe efektshme.Dihetse gjeni i distrofinëspësonshumë mutacione,dhe mendohetse kjofrekuencëe lartë e mutacioneve i detyrohet gjatësisë së madhe të këtij gjeni,që siçe thashë më lartë është i përbërë nga79 ekzone.Kurmutacionet (delecionet) tjetërsojnë moduline leximittë proteinës(distrofinës) rezultonsëmundjae distrofisë muskulore të Duschennit,që është ajomë e rënda,me grad më të lartë. Ndërsakurmoduli i leximittë proteinësdistrofinike ruhet,kemi të bëjmë me një formëdistrofiemë të lehtë,pradistrofiae tipittë Beckeri. Tumori i Wilmsit.
  4. 4. Tumori i Wilmsitnë dyprerje të tërthortatë veshkave. Tumori i Wilmsitështë një tumori moshëspediatrike që prekveshkat,dhe që është fortësishti lidhur me mutacionete gjenitdhe proteinësWT-1.Tumori i Wilmsitparaqitetnë dyformakryesore,në atë të trashëgueshme dhe në formënsporadike.Sidoqofte,në të dyjarastet,është vëzhguarnjë çaktivizim mutacional i gjenitWT-1,që me produktine vetproteinikrregullontranzicionine qelizave të veshkës nga fenotipi mezenkimal në atë epitelial –tranzicionqë ndodhgjatë zhvillimittë organit. Mbetjetnefrogjenike,mbetjengastade më të hershme të zhvillimittë organittë veshkës,konsiderohen si “dëmtime”që paraprinë zhvillimine tumorittë Wilmsit –kështuqë kanë një domethënie të fortë paraneoplastike.Është mjafti rëndësishëmdokumentimi i pranisësë mbetjeve nefrogjenetikenë mostrate prelevuarameqënësepacientëtnë fjalëkanë një rreziktë rriturpërtë zhvilluartumorine Wilmsitnë veshkëne kundërt,e kështukërkojnë njëvezhgimtë rregulltdhe të shpeshtë.Ngapikëpamja morfologjike tumori i Wilmsitprirettë paraqitetsi një masë e madhe,e vetme dhe e izoluar,edhe pse në rreth 10% të rasteve,në momentine diagnozës,kanjë paraqitje dyanësore dhe shumëqendore. Tumori është i butë dhe homogjen,me një ngjyrë kafe-gri,me zonatë rastësishme hemoragjike. Nga pikëpamjamikroskopikekarakterizohetnga strukturanë stade të ndryshme nefrogjeneze.Në rreth5% të rasteve gjendetanaplazi;prani e bërthamashqelizore të mëdha,hiperkromike,pleomorfe dhe mitozashjonormale.Kjoparaqitje bashkëlidhetme mutacionete p53. Pjesamë e madhe e pacientëve të prekurngatumori i Wilmsitmundtë ketë pritshmëri të mira terapeutike,ndërkohë që tumoretme histologji anaplastikeparaqesinnjë faktorvendimtarpërnjë prognozë jotë mirë. Hipertermia malinje.
  5. 5. Hipertermiamalinje është një sëmundje e trashëgueshme,pragjenetike,që shkaktohetnganjë mutacionnë një gjenqë gjendetnë kromozominnr19. Funksioni i gjenitnë fjalë katë bëjë me kodifikimine receptorittë rianodinës –Ryr1. Në jetëne përditshme pacientëtme mutacionine sipër-treguarjanë totalishttë padallueshëmnga subjektete tjera,pratotalishtjosimptomatik.Kështuqë gjetjae individëve të sëmurë me këtë tjetërsim gjenetikështëshumë e vështirë.Sëmundjae hipertermisë malinjeshfaqetnë rasttë një ndëryhrje kirurgjikalesi një reaksionndaj disaklasashtë farmakëve të përdorurgjatë anestezisë së përgjithshme, si për shembull sucinilkolina. Kjogjendje kashumë gjasaqë të jetë vdekjeprurësesepseprovokonnjërritje të pakontrolluartë metabolizmitoksidativnë indinmuskulor,që i kalonaftësitëe organizmitpërtafurnizuarme oksigjen dhe përtë larguar dioksidine karbonit. Në këtë mënyrë mbërrihetnë një gjendje kolapsi kardioqarkulluesdhe në vdekjene pacientit.Hipertermiamalinje është,pra,një kanalopatie trashëgueshme,me një mutacionqë prek gjeninkodifikuestë receptorittë rianodinës,i pranishëmnë muskujtskeletikë.Receptorii rianodinës (Ryr1) në prani të sucinilkolinësaktivizohetdhe si pasojë lëshonsasi të mëdhakalciumi në citoplazmëne fibrësmuskulore.Kylëshimmasivkalciumishpie në tkurrjenmasivetë fibrave muskulore,duke prodhuar një rritje të temperaturëstrupore deri në 46gradë Celsius.Simptomatqë vihenre janë:ngurtësi dhe tkurrje muskulore,e ndjekurngarritje e konsumittë oksigjenitdhe rritje e prodhimi të dioksidittë karbonit;acidozë metabolikedhe rritje e temperaturëstrupore.Përmë tepërndodhnjë shkatërrimi inditmuskulor,rhabdomiolizë,që mundtë dallohetngangjyrosjae kuqe në të kaftë e urinës.Gjithashtu, ndodhedhe një ndryshimnë ekuilibrine elektroliteve. Incidencae sëmundjesështë llogariturtë jetë mes1:4.500 dhe 1:60.000 raste.Trajtimi i hipertermisë malinje bëhetme anë të një farmakutë quajturDantrolen,që vepronduke inhibuarkanalete kalciumit të ndjeshëmngarianodina.

×