Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ดีไซน์ สไตล์วิทย์

35.009 visualizaciones

Publicado el

ติดต่อและสอบถามได้ที่: https://www.facebook.com/designstylewit

การออกแบบงานนำเสนออย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการนำเสนองานทางวิทยาศาสตร์

โดย นายบัณฑิต บุญยฤทธิ์ นักเรียนทุนโครงการ JSTP

Publicado en: Ciencias
 • Inicia sesión para ver los comentarios

ดีไซน์ สไตล์วิทย์

 1. 1. ดีไซน์ For presentation PRESENTED BY: BUNDIT BOONYARIT Dept.Chemistry, PSU & JSTP#14 สไตล์วิทย์
 2. 2. นายบัณฑิต บุญยฤทธิ์ (อ้น) ปริญญาตรี ปี 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รุ่น 15 ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2557 (Young Thai Science Ambassador 2014) นักเรียนทุน JSTP#14 ม.ปลาย งานวิจัยที่สนใจ: Protein biochemistry, Proteomics, Protein bioinformatics Computer-aided drug design & discovery (cancer)
 3. 3. DESIGN SCIENCEVS
 4. 4. DESIGN VS SCIENCE http://mills-scofield.com/blog/2013/10/7/integrating-design-theory-the-scientific-process.html Empathize Define Test AnalyzeHypothesisObserve Experiment Ideate Prototype Design Theory Scientific Process
 5. 5. ใครว่าการออกแบบไม่สําคัญ
 6. 6. OverheadProjector Policebeginusingoverheadprojectorsfor theiridentificationwork,quicklyfollowed bythemilitary,educators, andbusinesses. 1945 CE 35mmSlidePresentations The35mmslideprojectorenables professionalstocommunicateideas sequentiallytolargeraudiences.The pioneering35mmslidefirmGenagraphics chargesfrom$300to$1500per proprietaryslide. 1950 CE PowerPoint Theclickheard‘roundtheworld: PowerPoint1.0debutsfortheMacintosh. Suddenlyeveryonecandesignslides.Little considerationisgiventowhetherornot thisisagoodidea. 1987 CE PervasivePC PCssitoneverydesktopintheworkplace andhigh-stakesbusinesscommunications evolvefromprinteddocumentstodigital presentations.The35mmslidecompanies goextinctalmostovernight. 1992 CE AnInconvenientTruth AlGoreraisesenvironmentalconsciousness, winsanAcademyAward,andreceivesthe NobelPeacePrizefortellingacompelling storyaboutclimatechangewithlittlemore thanaslideshow. 2007 CE CognitiveStyleofPowerPoint EdwardTufteauthors“TheCognitiveStyle ofPowerPoint.”Init,hesuggeststhat PowerPointimpairedthequalityofthe engineers'investigativeanalysisonthe ColumbiaSpaceShuttlewhenitwasgravely impactedbydebris. 2003 CE x When you think of presentations, your immediate thoughts probably travel only as far back as 1987—the beginning of the PowerPoint era. If you broaden your perspec- tive, you might recall an age of 35mm slides and flip charts—the latter half of the last century. And though the means and methods have changed over time, the mes- sages by and large have not: you recount stories, present new information, strive to change others’ minds. The world is wired for visual as well as verbal communication. Don’t believe it? Consider this timeline: 500 BCE PublicSpeaking TheGreekspioneerthestudyandpractice oforatoryandlogography.Centurieslater, ArsOratoria(theartofpublicspeaking)isa markofprofessionalcompetenceinRome, especiallyamongpoliticiansandlawyers. 1350 CE BarGraphs BishopNicoleOresmecreatesa“Proto-Bar Graph”forplottingvariablesinacoordinate system.Thankfully,helacksdistracting, moderntextures. 3000 BCE EgyptianMurals Large,pictographicmuralscommunicate complexideastocrowdsofthousands. Hieroglyphicsymbols—functioningasboth representativeimagesandphonetic components—augmentlargerimagesto blendvisualandverbalcommunication. 950 CE StainedGlassWindows Beforetheprintingpress,theRoman CatholicChurchconveyedstoriesofsaints andbiblicalcharacterstoamostly illiteratepublicthroughthecolorfulmedium ofstainedglass.Themessagesstick. 15000 BCE CavePaintings The2,000imagesfoundinthecavesat Lascaux,Francenarratestoriesthrough character,sequence,andmotion.Theoldest evidencetheworldhasofvisualstorytelling, thepaintingsdemonstrateearlyrelianceon usingimagestoconveymeaning. 1845 CE ComicStrips SwissartistRudolpheTöpfferdevelopsthe forerunnertotoday’smoderncomicstrips: hetellscompletestoriesusingframesthat containbothimagesandtext. v Brief History of Visual Aids 15000 ก่อนค.ศ. 3000 ก่อนค.ศ. 500 ก่อนค.ศ. 950 ค.ศ. 1350 ค.ศ. 1845 ค.ศ. 1945 ค.ศ. 1950 ค.ศ. 1987 ค.ศ. 1992 ค.ศ. 2003 ค.ศ. 2007 ค.ศ. ภาพเขียนตามถ้ำ จิตรกรรมฝาผนังในอียิปต์ การพูดกับคนหมู่มาก หน้าต่างลายกระจกสี แผนภูมิแท่ง การ์ตูนสั้น เครื่องฉายแผ่นใส การนำเสนองานด้วยสไลด์35ม.ม. เพาว์เวอร์พอยต์ การแพร่หลายของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รูปแบบการคิดของพาวเวอร์พอยต์ ความจริงที่ไม่มีใครอยากเห็น History of Visual Art
 7. 7. ทําอย่างไรให้งานนําเสนอ ดูดีมีสไตล์?
 8. 8. on.fb.me/1pAIjn4
 9. 9. งานนําเสนอดูดีมีสไตล์ เริ่มต้นจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 10. 10. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจากอะไร?
 11. 11. 1. ผู้ส่งสาร หรือแหล่งสาร 2. สาร 3. สื่อ หรือช่องทาง 4. ผู้รับสาร เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ ผู้รับสารเข้าใจสิ่งที่เรา ต้องการจะสื่อ? องค์ประกอบของการสื่อสาร
 12. 12. เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ ผู้รับสารเข้าใจสิ่งที่เรา ต้องการจะสื่อ? WHAT WHERE WHEN WHY WHO WHOM เราจะมาพูดเรื่องอะไร? เรามาพูด ที่ไหน? เราจะพูดเมื่อไร? ทำไมจึงมาเสนอ? ใครเป็นคนนำเสนอ? เราจะเสนอแก่ใคร? HOW วางแผนอย่างไร? หลัก 6 W 1H
 13. 13. ในการบรรยายแต่ละครั้ง ผู้ฟังจะฟังเพียง 25% - 50% ของเวลาทั้งหมด และโดยทั่วไปผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่จะ สามารถรับฟังได้เพียง 15-20 นาที หากเกินกว่านั้น มักจะไม่สามารถดึงสมาธิไว้ได้ ความจำระยะสั้น (Short-term Memory) ของคนเราสามารถ จดจำได้เพียง 5-7 ประเด็นจากสิ่งที่ได้ฟังทั้งหมด คนเราโดยทั่วไปจะจำได้เพียง 10% ในสิ่งที่ได้ยิน และ 50% จากการอ่าน ณัฐกร สงคราม, 2551
 14. 14. สารที่ ต้องการนํา เสนอ การพูด ภาพเรื่องราว ผู้ฟัง สร้าง ความคิด การเขียน บทวิจารณ์ คิด เป็นภาพ ออกแบบ กราฟฟิก ออกแบบ ความ เคลื่อนไหว ข้อวิจารณ์มนุษย์ เว็บหรือ เครื่องมือ เอกสาร กระดาษ ข้อวิจารณ์ นึกถึงลักษณะเฉพาะของผู้ฟัง กําหนดแนวโน้ม ขอบเขตเนื้อหา สํารวจสถานที่ จัดระดมสมอง กําหนดภาพโดยรวมของการนําเสนอ ทําโครงส้ราง กําหนดโครงเรื่อง เขียนบท เขียนเรื่องราว ชักจูงและชี้นําผู้ฟัง ค้นหาและระบุความต่าง และช่องว่างระหว่งผู้ฟัง ท้าทายความเชื่อและสภาพที่เป็นอยู่เดิม ร่างสตอรี่บอร์ด นึกภาพแผนที่คํา เปลี่ยนคําให้เป็นภาพ กําหนดลําดับความสําคัญ สร้างแผนภาพต่าง ๆ เลือกสรรข้อมูล จัดประเภท กําหนดสี สร้างพื้นหลัง เลือกรูปภาพ ประกอบเป็นแม่แบบ ระบุวัตถุประสงค์ กําหนดความเร็ว กําหนดทิศทาง ออกแบบความลื่นไหล รวบรวมผลวิจารณ์ วางตําแหน่งภาพเนื้อหา เชื่อมโยงภาพกับการสร้างแบรนด์ ยืนยันความสอดคล้องกับการเคลื่อนไหว ของสายตา เลือกลักษณะปฏิสัมพันธ์ ใช้ภาษากาย ตาประสาน จังหวะเคลื่อนที่เหมาะสม ระบุสิ่งสนับสนุน จังหวัดระเบิดเนื้อหา ระบบเสียงอลังการ ปรับปรุงการออกแบบ รวมสื่อเข้าเป็นหนึ่งเดียว ออกแบบปฏิสัมพันธ์ แจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภาพร่างบนฟลิปชาร์ท ออกแบบแผ่นภาพโฆษณา มีภาคผนวก ซักซ้อมบ่อย ๆ บันทึกการนําเสนอของตัวเอง เล่าเรื่องด้วยสไลด์ ขอผลประเมิน
 15. 15. แต่... งานนําเสนอส่งผลเสียต่อผู้ฟัง/อ่าน
 16. 16. ผู้นำเสนอมักจะนำข้อความที่ต้องการ จะนำเสนอแก่ผู้ฟังวางในสไลด์ทุกคำ ทุกตัวอักษร เพื่อไม่ให้ตนเองลืมสิ่งที่ ต้องการจะพูดถึง เมื่อผู้ฟังมองดู สไลด์ของคุณแล้วจะรู้สึกว่าเบียดแน่น ไปด้วยตัวอักษร ซึ่งแน่นอนว่าผู้นั่งฟัง ณ ขณะนั้นคงจะเกิดอาการเบื่อ ง่วง ในที่สุดจะส่งผลทำให้ผู้ฟังไม่สนใจสิ่งที่ คุณต้องการจะนำเสนอ... 1 ไม่ควรนำคำพูดที่ ต้องการนำเสนอลง ในสไลด์ทุกตัวอักษร
 17. 17. 2 ขนาดตัวอักษรในสไลด์เล็กได้อีก 0 75 150 225 300 April May June July August September October 123135 65 48 80 4355 9893 120 143 63 3627 Region 1 Region 2
 18. 18. 2 ขนาดอักษรควรมี ความพอดี ขนาดตัวอักษรในสไลด์ใหญ่เวอร์ 0 75 150 225 300 April June August 1356548 80 4355 93120143 633627 Region 1 Region 2
 19. 19. 3 ใช้ animation เท่าที่ จำเป็น สงสารสายตาผู้ฟังเถอะ ต้องโยกคอเวลาอ่านด้วยนะ ต้องหมุนคอ 360 อ่าน โครต…จะมึน ย้ายไปย้ายมา!!!
 20. 20. 4 รูปแบบตัวอักษรควร เลือกใช้อย่างเหมาะสม Angsana New (ทางการไปป่ะ) Peach play (¹นÕีè่¡กç็¹นè่ÒาÃรÑั¡กäไ»ป) DSN Montana (รักษ์ความเป็นไทย) DSN ThaiRat (ข่าวหนังสือพิมพ์หน้า 1)
 21. 21. 5 หลีกเลี่ยงการใช้ bullet ที่มากเกินความ จำเป็นใน 1 สไลด์ หลีกเลี่ยง การใช้ Bullet ที่ มาก เกิน ความ จำเป็น เรา ควร กำหนด หัวข้อ ที่ ต้องการ จะ นำ เสนอ ไม่ เช่นนั้น ผู้ฟัง อาจ จะ เบื่อ จับ ประเด็น ไม่ได้ และ
 22. 22. 6 หลีกเลี่ยงการใช้สีที่ไม่ ดีต่อสายตา Bad Color Schemes อาจทำให้ผู้ฟัง ปวดหัว แสบตา เสียสมาธิ คลื่นไส้ อาเจียน
 23. 23. 7 Data VS Effectiveness
 24. 24. 7 Data VS Effectiveness
 25. 25. 7 Data VS Effectiveness
 26. 26. 7 Data VS Effectiveness
 27. 27. 7 Data VS Effectiveness การประมวลผลข้อมูล ควรมีความพอดี
 28. 28. แต่... สวยจังว่าแต่จะทําแบบนี้ได้อย่างไร
 29. 29. องค์ประกอบที่ไม่ควรมองข้าม
 30. 30. คุณเรียนรู้พื้นฐาน เพราะมันช่วยให้คุณทํางานง่ายขึ้น และออกแบบได้ดีขึ้น John McWade นักออกแบบและนักเขียน
 31. 31. The ingredients of a Great Presentation Aa สี ข้อความ รูปภาพ a container or surface e visual elements. It can hing you want, or it can t at all. the surface is opaque or textured, ht source, and from where it origi- d to pry yourself away from the heir preordained slide junk. Think equired. What reflects your intent reflects your company’s brand? to your information rather than der approaching the background ore. พื้นหลัง
 32. 32. การนําเสนอด้วยตัวพิมพ์
 33. 33. จงออกแบบให้คนน่ังแถวสุดท้ายอ่านออกเสมอ เลือกใช้แบบอักษรขึ้นกับเนื้อหาและบุคลิกของคุณเอง เลือกใช้ตัวพิมพ์ให้ดูกลมกลืน เพิ่มภาพเข้าไปในตัวอักษรเพื่อส่งเสริมข้อความ วางตัวอักษรในตําแหน่งแปลก ๆ ในสไลด์ แต่ยึดหลักความเรียบง่ายเสมอ
 34. 34. อักษรบนตัวเครื่องบินเล็ก อักษรบนตัวเครื่องบินชัดเจน ขยายใหญ่!
 35. 35. อักษรตัวใหญ่ชัดเจน It’s a thirsty world. THIRST อักษรตัวใหญ่ชัดเจน ขยายใหญ่!
 36. 36. ข้อมูลเชิงปริมาณที่มากเกินความจําเป็น ข้อมูลเชิงปริมาณที่มีความพอดี หลีกเลี่ยงความรกรุงรัง
 37. 37. ช่องว่างระหว่างตัวอักษรมีความพอดี ช่องว่างระหว่างตัวอักษรห่างมากเกินไป Away with WAR! Away with WAR! มีพื้นที่ให้อักษรหายใจ
 38. 38. ระยะห่างระหว่างบรรทัดมีความพอดี ระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเกินไป Wind accounted for over 1.5% of global electricity consumption in 2008 ระยะห่างระหว่างบรรทัดชิดเกินไป Wind accounted for over 1.5% of global electricity consumption in 2008 Wind accounted for over 1.5% of global electricity consumption in 2008 มีพื้นที่ให้อักษรหายใจ
 39. 39. Baskerville Bodoni Franklin Gothic Futura Garamond Helvetica Optima Rockwell แบบอักษรที่เชื่อถือได้
 40. 40. คอร์เดีย นิว (Cordia New) ทีเอช นิรมิตร (TH Niramit AS) ทีเอช สารบัญ (TH SarabunPSK) จุฬาน่ารัก (ChulaNarak) ซีเอ็ม ประสานมิตร (CmPrasanmit) คณิกา (KaniGa) ดีเอสเอน อนุรักษ์ (DSN Anurak) ดีเอสเอน อดิเรก (DSN Adirek) ดีเอสเอน กมล (DSN Kamon) แบบอักษรที่เชื่อถือได้
 41. 41. 12.50 25.00 37.50 50.00 Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 2006 2005 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP ใช้แบบอักษรเพียงตระกูลเดียว ทั้งหมดในตระกูลเดียว
 42. 42. ใช้แบบอักษรที่มากเกินไป Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.728.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) ใช้แบบอักษรเดียว Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) จำนวนแบบอักษรที่ต้องใช้
 43. 43. แบบอักษรเข้ากับอารมณ์ของรูปภาพ แบบอักษรขัดแย้งกับอารมณ์ของรูปภาพ Rule#4 We don’t pay attention to boring things Rule#4 We don’t pay attention to boring things ตัวพิมพ์บอกอารมณ์
 44. 44. วางข้อความในตําแหน่งปกติ วางตําแหน่งข้อความที่ผิดไป ดูสะดุดตา Rule#4 We don’t pay attention to boring things Rule#4 We don’t pay attention to boring things การวางข้อความบนสไลด์
 45. 45. การวางข้อความแบบปกติ สื่อความหมายทั่วไป การวางข้อความในตําแหน่งแปลกไป สื่อความหมายได้อีกแบบ Water is the best sport drink. 60 millon plastic water bottles are thrown away everyday in the US. ข้อความทรงพลังกับภาพ
 46. 46. การใช้รูปที่ไม่เหมือนกันนําไปสู่ การเล่าเรื่องที่แตกต่างกัน 15 billon gallons of soda are sold each year in the U.S. 15 billon gallons of soda are sold each year in the U.S. การใช้รูปที่ไม่เหมือนกันนําไปสู่ การเล่าเรื่องที่แตกต่างกัน การใช้รูปที่ไม่เหมือนกันนําไปสู่ การเล่าเรื่องที่แตกต่างกัน 15 billon gallons of soda are sold each year in the U.S. ข้อความทรงพลังกับภาพ
 47. 47. ข้อความกลืนไปกับพื้นหลัง ข้อความแยกออกมาจากพื้นหลังชัดเจน July unemployment rate in Japan: 5.4% July unemployment rate in Japan: 5.4% การวางตัวอักษรบนภาพ
 48. 48. ข้อความแยกออกมาจากพื้นหลังชัดเจน ข้อความแยกออกมาจากพื้นหลังชัดเจน July unemployment rate in Japan: 5.4% July unemployment rate in Japan: 5.4% การวางตัวอักษรบนภาพ
 49. 49. การสื่อสารด้วยสี
 50. 50. เลือกใช้สีแบบเรียบง่ายและสร้างผลลัพธ์ให้มากที่สุดด้วยวิธีการที่น้อยที่สุด ภาพที่ทรงพลังสร้างได้ด้วยสีเดียวในรูปแบบของสีคลําและสีนวลที่แตกต่างกัน คอนทราสต์ คือ สิ่งสําคัญในการแยกองค์ประกอบส่วนหน้าจากพื้นหลัง สร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนด้วยการผสมสี สร้างอารมณ์ให้ผู้ชมด้วยการใช้สีที่เฉพาะเจาะจง หรือเน้นที่สีอบอุ่นหรือสีเย็น สีอบอุ่นจะสะดุดตา สีเย็นมักกลืนเข้าไปในพื้นหลัง ้
 51. 51. ร้อน กระตุ้น ตื่น เต้น มีพลัง สำคัญ อันตราย อบอุ่น สดใส มี ชีวิตชีวา วัยรุ่น ระ แวดระวัง แจ่มใส่ สดใส ใหม่ แผ่กระจาย อำนาจบารมี ร่มรื่น สงบ พัก ผ่อน ธรรมชาติ ปกติ ปลอดภัย ปลอดโปร่ง กว้าง เบา ปลอดภัย สว่าง สุขุม สุภาพ ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ เยือกเย็น ความสูงศักดิ์ ลี้ลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มั่งคั่ง หรูหรา การใช้สีสร้างอารมณ์
 52. 52. WARM COOL Color wheel การใช้สีสร้างอารมณ์
 53. 53. Hues (true color) Tints (percentage of white added to a hue) Shades (percentage of black added to a hue) Hues (true color) Shades (percentage of black added to a hue) Tints (percentage of white added to a hue) สีแท้ สีคลํา สีนวล ้ การใช้สีสร้างอารมณ์
 54. 54. แผนภูมิแท่งกลืนไปกับพื้นหลัง แผนภูมิแท่งกลืนไปกับพื้นหลัง แผนภูมิแท่งตัดกับพื้นหลัง Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) พื้นหลังที่มีค่าสีแตกต่างกัน
 55. 55. แผนภูมิแท่งกลืนไปกับพื้นหลัง แผนภูมิแท่งกลืนไปกับพื้นหลัง แผนภูมิแท่งตัดกับพื้นหลัง Light tints white white background Huas Tints Light tints white light-gray background Huas Tints Light tints white black background Huas Tints พื้นหลังที่มีค่าสีแตกต่างกัน
 56. 56. แผนภูมิแท่งกลืนไปกับพื้นหลัง แผนภูมิแท่งกลืนไปกับพื้นหลัง แผนภูมิแท่งตัดกับพื้นหลัง Dark tints white white background Huas Tints Dark tints white light-gray background Huas Tints Dark tints white black background Huas Tints พื้นหลังที่มีค่าสีแตกต่างกัน
 57. 57. การใช้สีแบบเอกรงค์ (Monochrome) ได้แก่ การไล่สี เดียวกันให้มีน้ำหนัก แก่อ่อนลงไปตามลำดับ โครงสีแบบเอกรงค์
 58. 58. โครงสีแบบเอกรงค์
 59. 59. Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) โครงสีแบบเอกรงค์
 60. 60. การใช้สีข้างเคียงกัน (Analogous) ทำให้เกิดความกลมกลืน แบบ 2 สี และ 3 สี สีข้างเคียง
 61. 61. สีข้างเคียง
 62. 62. Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) สีข้างเคียง
 63. 63. การใช้สีคู่ตรงข้าม (Dyad) เป็นการเล่นการ ตัดการตัดกันของสี สีตรงข้าม
 64. 64. สีตรงข้าม
 65. 65. Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) สีตรงข้าม
 66. 66. Tetrad Double Complementary Split complementary Triad
 67. 67. Urgent Context Context Normal Normal Urgent Context Context Normal Normal Wrong Right
 68. 68. การใช้ภาพเล่าเรื่อง
 69. 69. อย่าใช้รูปภาพเพื่อตกแต่งเท่านั้น เมื่อเราฟังเรื่องราวที่มีภาพประกอบ สมจริงจะทําให้เราเข้าใจเนื้อหาชัดเจนมากขึ้น เลือกรูปภาพอย่าง เฉพาะเจาะจง ควรเลือกใช้รูปภาพที่ฉายเต็มจอได้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ตัดบางส่วน ของภาพเพื่อสร้างรูปภาพเร้าอารมณ์
 70. 70. ภาพขนาดเล็ก ตัดกับพื้นหลังชัดเจน ภาพขนาดใหญ่ไม่สมดุล ดูมีเอกลักษณ์กว่า The Enormo Burger The Enormo Burger ภาพขยายเต็มจอให้ผลดีสุด
 71. 71. ภาพขนาดเล็ก ตัดกับพื้นหลังชัดเจน ภาพขนาดเล็ก แต่มีสีเดียวกับพื้นหลัง We don’t pay attention to boring things We don’t pay attention to boring things ภาพขยายเต็มจอให้ผลดีสุด
 72. 72. ภาพขนาดเล็ก ตัดกับพื้นหลังชัดเจน ภาพขนาดเล็ก แต่มีสีเดียวกับพื้นหลัง We don’t pay attention to boring things We don’t pay attention to boring things ภาพขยายเต็มจอให้ผลดีสุด
 73. 73. ภาพเต็มจอ วางข้อความในแนวปกติ ภาพเต็มจอ วางข้อความในแนวแปลกไป We don’t pay attention to boring things We don’t pay attention to boring things ภาพขยายเต็มจอให้ผลดีสุด
 74. 74. ภาพขนาดทั่วไป ที่ไม่ได้เน้นส่วนใด ภาพที่เน้นในส่วนของท้องฟ้า Chiangdow Chiangmai ปรับปรุงภาพด้วยการตัดบางส่วน
 75. 75. ภาพมีขนาดเล็กเกินไป Chiangdow Chiangmai ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ
 76. 76. วางภาพสะเปะสะปะในสไลด์ Chiangdow Chiangmai ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ
 77. 77. ภาพมีขนาดเกือบเต็มสไลด์ Chaingdow Chiangmai ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ
 78. 78. ภาพมีความละเอียดตํา่ Chaingdow Chiangmai ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ
 79. 79. ภาพที่เห็นทั้งพิกเซลและลายนํา้ Chaingdow Chiangmai iStock ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ
 80. 80. ภาพที่ผิดสัดส่วน Chaingdow Chiangmai ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ
 81. 81. การใช้ภาพซําเต็มหน้าสไลด์้ Chaingdow Chiangmai ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ
 82. 82. การใช้คลิปอาร์ต Chaingdow Chiangmai ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ
 83. 83. ภาพไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา Chaingdow Chiangmai ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ
 84. 84. พื้นหลังมีรายละเอียดมากไป July unemployment rate in Japan: 5.4% ข้อผิดพลาดจากการใช้ภาพ
 85. 85. การทําให้ข้อมูลเรียบง่าย
 86. 86. ความเรียบง่าย คือ หลักการพื้นฐานของการออกแบบและการสื่อสารทุก เรื่อง มันสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างและแสดงข้อมูลในเชิงปริมาณ คุณ สามารถบรรลุความเรียบง่ายในการออกแบบแผนภูมิ กราฟ และตารางได้ อย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยจําหลักการพื้นฐานสามข้อ คือ “จํากัด ลด เน้น”
 87. 87. รายละเอียดในสไลด์มากเกินไป จํากัดข้อมูลแต่พอดี 0.00 12.50 25.00 37.50 50.00 Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) eqfemfeqfmegmeflmwqefmwq[rfmqpf[mefomqw ofmeofmeqofmqrfmqw[fmq[mfeq[mfe eqfemfeqfmegmeflmwqefmwq[rfmqpf[mefomqw ofmeofmeqofmqrfmqw[fmq[mfeq[mfe Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) การจำกัด
 88. 88. Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) จอภาพจะแสดงอะไรให้ผู้ชมดู มันจะช่วยให้ผู้ชมเห็นประเด็นของคุณได้อย่างไร แผนภูมินี้แสดงสาระของประเด็นอะไรบ้าง มีส่วนใดในสไลด์นี้บ้างทีไม่จําเป็น การลด
 89. 89. ใส่ข้อมูลที่เน้นลงไป แต่ทําให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นแอนิเมชั่น Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) Finland 40.0% —> 43.0% การเน้น
 90. 90. การใช้แผนภาพ Structure Matrices Trees Layers Pictorial Direction Location Reveal Process Influence Display Data Comparison Trend Distribution Cluster Overlapping Closure Enclosed Linked Radiate From a point With a core Without a core Flow Linear Circular Divergent/Convergent Multidirectional Abstract Concepts Realistic Concepts The diagram section depicts examples of six common diagram types. The first four types show common shapes that can be used to explain various abstract relationships. The last two types show illustrated solutions of a more literal, realistic nature. Below is a key for how the section is organized. กรอบคิดเชิงนามธรรม กรอบคิดเชิงรูปธรรม การไหล เชิงเส้น แบบวงกลม แยกออก / บรรจบกัน หลายทิศทาง โครงสร้าง แบบตาราง แบบต้นไม้ แบบแยกชั้น กลุ่มก้อน แบบซ้อนเหลื่อม แบบปิด แบบวงล้อม แบบเชื่อมต่อ แบบรัศมี แตกออกจากจุดเดียว แบบมีแกน แบบไม่มีแกน แบบรูปภาพ บอกทิศทาง บอกตําแหน่ง เผยให้เห็น บอกการทํางาน แสดงอิทธิพล การแสดงข้อมูล แบบเปรียบเทียบ แสดงแนวโน้ม แสดงการกระจาย
 91. 91. Abstract Concepts: Flow Circular: Flow that represents a continuous process without an end point. Any closed loop shape could work. Linear: Flow construction that illustrates a process with a definite start and end point. The diagram can follow a straight line or be a series of steps along a line. กรอบคิดเชิงนามธรรม: การไหล เชิงเส้น: เป็นการไหลซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการ โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน แผนภาพแบบนี้สามารถเรียงตามกัน เป็นเส้นตรง หรือแสดงชุดของขั้นตอนต่าง ๆ ไปบนเส้นนั้นก็ได้
 92. 92. 6 slide:ology Circular: Flow that represents a continuous process without an end point. Any closed loop shape could work. กรอบคิดเชิงนามธรรม: การไหล แบบวงกลม: การไหลซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่องโดยไม่มีจุดสิ้นสุด สามารถใช้รูปทรงอะไรก็ได้ที่มีลักษณะเป็นวง บรรจบกัน
 93. 93. Divergent and Convergent: Flow that occurs when two or more elements either collide or separate out from each other as if splitting off. Multidirectional: Flow that expresses complex relationships—flow charts, for instance. Often these flows result from a combination of the preceding types. กรอบคิดเชิงนามธรรม: การไหล แยกออกและบรรจบกัน: การไหลซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการเดียวแล้วมาแยกออกจากกัน หรือมาจากมากกว่า 1 กระบวนการแล้วบรรจบกัน
 94. 94. Creating Diagrams Multidirectional: Flow that expresses complex relationships—flow charts, for instance. Often these flows result from a combination of the preceding types. กรอบคิดเชิงนามธรรม: การไหล หลายทิศทาง: แผนภาพซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน เช่น ผังงาน (flowchart) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากแผนภาพ ประเภท Divergent และ Convergent
 95. 95. Abstract Concepts: Structure Trees: Structures that indicate clear hierarchy. Relationships can be expressed between any number of objects. Matrices: Structures that compare data with at least two different data sets. One set of data can even be a yes/no set of data, as in a checklist. กรอบคิดเชิงนามธรรม: โครงสร้าง แบบตาราง: เป็นโครงสร้างเชิงเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ชุด อาจเป็นข้อมูลประเภท ใช่หรือไม่ใช่ ที่อยู่ในรูปแบบของ Checklist
 96. 96. 8 slide:ology Trees: Structures that indicate clear hierarchy. Relationships can be expressed between any number of objects. กรอบคิดเชิงนามธรรม: โครงสร้าง แบบต้นไม้: เป็นโครงสร้างเชิงระดับขั้นของความสัมพันธ์ ซึ่งความสัมพันธ์อาจแสดงออกระหว่างจุดใดจุดหนึ่งก็ได้
 97. 97. Layers: Structures that show elements that stack or build on each other. They can depict both hierarchy and sequence. กรอบคิดเชิงนามธรรม: โครงสร้าง แบบชั้น: โครงสร้างซึ่งแสดงองค์ประกอบที่ซ้อนกันขึ้นไป หรือต้องสร้างขึ้นจากอีกองค์ประกอบหนึ่ง มันสามารถอธิบายได้ ทั้งระดับบังคับบัญชาและลําดับการทํางาน
 98. 98. Closure: Clusters that emerge when shapes combine to create another shape. This principle of Gestalt psychology can be useful when expressing the idea that “the sum is greater than the parts.” Overlapping: Clusters that overlap and indicate shared sets, interest, or responsibility. Sometimes they form a new shape or area within the overlap. Abstract Concepts: Cluster กรอบคิดเชิงนามธรรม: กลุ่มก้อน แบบซ้อนเหลื่อม: กลุ่มก้อนซึ่งมีส่วนซ้อนเหลื่อมกันและบ่งชี้ว่ามีกลุ่มความสนใจหรือความรับผิดชอบร่วมกัน บางครั้งมัน อาจก่อให้เป็นรูปทรงหรือพื้นที่ใหม่ขึ้นในส่วนที่ซ้อนเหลื่อมได้
 99. 99. 0 slide:ology Closure: Clusters that emerge when shapes combine to create another shape. This principle of Gestalt psychology can be useful when expressing the idea that “the sum is greater than the parts.” กรอบคิดเชิงนามธรรม: กลุ่มก้อน แบบปิด: กลุ่มก้อนซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อรูปทรงต่าง ๆ ประสานงานรวมเข้าเป็นอีกรูปทรงหนึ่ง
 100. 100. Linked: Clusters that are linked as a unifying element to group items. A unifying element links related groups of items. It could be a line, shape, or connector of any kind. Enclosed: Clusters that are enclosed and contain at least one element that envelops another. Grouping in this way indi- cates which elements are part of a higher order, and which stand alone. กรอบคิดเชิงนามธรรม: กลุ่มก้อน แบบวงล้อม: กลุ่มก้อนซึ่งมีองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ล้อมหรือห่อหุ้มองค์ประกอบอื่นไว้ การรวมกลุ่มลักษณะนี้ บ่งชี้ว่า องค์ประกอบย่อยชิ้นไหนบ้างที่เป็นส่วนของลําดับที่ใหญ่ขึ้น และชั้นไหนบ้างที่ยืนอยู่โดยลําพัง
 101. 101. Creating Diagrams Linked: Clusters that are linked as a unifying element to group items. A unifying element links related groups of items. It could be a line, shape, or connector of any kind. กรอบคิดเชิงนามธรรม: กลุ่มก้อน แบบเชื่อมต่อ: กลุ่มก้อนซึ่งมีการเชื่อมต่อกันเป็นองค์ประกอบ องค์ประกอบที่รวมกันนี้ จะเชื่อมโยงกับกลุ่มรายการต่าง ๆ มันอาจอยู่ในลักษณะเส้น รูปทรง หรือตัวต่อเชื่อมแบบไหนก็ได้
 102. 102. With a core: Creates a parent-child relationship. The outer elements connect with a central element to hold the family togethe From a point: Occurs when a single directional “burst”emerges from either a graphic or point that has a clear point of origin. Abstract Concepts: Radiate กรอบคิดเชิงนามธรรม: แบบรัศมี แตกออกจากจุด ๆ หนึ่ง: เกิดขึ้นเมื่อมีการ “ระเบิด” ออกในทิศทางเดียวกันจากภาพหรือจุด ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นจุด ระเบิด
 103. 103. 52 slide:ology With a core: Creates a parent-child relationship. The outer elements connect with a central element to hold the family togeth กรอบคิดเชิงนามธรรม: แบบรัศมี แบบมีแกน: เป็นความสัมพันธ์แบบแม่กับลูก องค์ประกอบซึ่งอยู่รอบนอกจะเชื่อมต่อกับองค์ประกอบศูนย์กลาง เพื่อรักษา ครอบครัวให้อยู่ด้วยกัน
 104. 104. Without a core: Implies that elements connect through proximity or mutual attraction. They are tied to one central area. กรอบคิดเชิงนามธรรม: แบบรัศมี แบบไม่มีแกน: หมายถึง องค์ประกอบทั้งหลายเชื่อมโยงกันด้วยความใกล้ชิดหรือความสนใจซึ่งกันและกัน องค์ประกอบเหล่า นี้ผูกโยงที่พื้นที่กลางเดียวกัน
 105. 105. Direction: Showing where to go or how to get somewhere. They usually feature a starting location and destination, and may contain written directions. Reveal: An illustration of hidden information shown by slicing, peeling, or otherwise exposing a thing’s inner workings. Realistic Concepts: Pictorial Process: A snapshot of how things work sequentially as a product or system. Direction: Showing where to go or how to get somewhere. They usually feature a starting location and destination, and may contain written directions. Reveal: An illustration of hidden information shown by slicing, peeling, or otherwise exposing a thing’s inner workings. Realistic Concepts: Pictorial Process: A snapshot of how things work sequentially as a product or system. Direction: Showing where to go or how to get somewhere. They usually feature a starting location and destination, and may contain written directions. Reveal: An illustration of hidden information shown by slicing, peeling, or otherwise exposing a thing’s inner workings. Realistic Concepts: Pictorial Process: A snapshot of how things work sequentially as a product or system. กรอบคิดเชิงรูปธรรม: แบบรูปภาพ บอกการทํางาน: ภาพนิ่งแสดงการทํางานโดยลําดับในการผลิตหรือระบบ เผยให้เห็น: การอธิบายถึงข้อมูลที่ซ่อนอยู่ด้วยการหั่นออก ลอกเปลือก หรือวิธีใด ๆ ที่เผยให้เห็นการทํางานข้างในของสิ่งนั้น บอกทิศทาง: เป็นการแสดงว่าจะไปที่ใดหรือจะไปถึงอย่างไร ผังภาพแบบนี้มักแสดงตําแหน่งเริ่มต้นและปลายทาง ไว้ และอาจบรรจุด้วยข้อความบอกทิศทาง
 106. 106. Location: Showing where something is in the context of geography, topography, system, or shape. These diagrams call attention to a specific location while providing context. Influence: Demonstrating the resulting impact of various interacting elements. Location: Showing where something is in the context of geography, topography, system, or shape. These diagrams call attention to a specific location while providing context. Influence: Demonstrating the resulting impact of various interacting elements. กรอบคิดเชิงรูปธรรม: แบบรูปภาพ บอกตําแหน่ง: แสดงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ที่ใดในบริบททางภูมิศาสตร์ แผนที่ ระบบ หรือรูปทรง แผนภาพเหล่านี้ ต้องการให้ใส่ใจกับตําแหน่งที่ตั้ง ขณะเดียวกันก็ให้อรรถาธิบายไว้ด้วย แสดงอิทธิพล: เป็นการแสดงถึงผลจากแรงกระทบจากปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
 107. 107. Trend: One parameter of the data represents time, to indicate a trend. Change over time is the most important aspect of these diagrams. Comparison: Juxtaposition of two or more sets of information to illustrate differences. Bar graphs, pie charts, and any number of other methods are suitable. Realistic Concepts: Display Data กรอบคิดเชิงรูปธรรม: การแสดงข้อมูล แบบเปรียบเทียบ: เป็นการเทียบเคียงชุดข้อมูลอย่างน้อย 2 ชุด เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความแตกต่าง แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม และวิธีอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถใช้ได้ตามความเหมาะสม
 108. 108. 56 slide:ology Trend: One parameter of the data represents time, to indicate a trend. Change over time is the most important aspect of these diagrams. กรอบคิดเชิงรูปธรรม: การแสดงข้อมูล แสดงแนวโน้ม: ตัวแปรเดียวของข้อมูล แสดงด้วยเวลาเพื่อบ่งบอกแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามเวลาที่เปลี่ยนไป คือลักษณะสําคัญที่สุดของแผนภาพชนิดนี้
 109. 109. Distribution: Expression of a pattern in seemingly disparate data. Whether a scatter plot, bell curve, or other model, distri- bution diagrams correlate singular instances into a larger pattern. กรอบคิดเชิงรูปธรรม: การแสดงข้อมูล แสดงการกระจาย: เป็นการแสดงถึงลักษณะข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าแตกต่างกัน โดยต้องมีความสัมพันธ์ของกรณีอย่างใด อย่างหนึ่งในลักษณะที่ขยายขึ้น
 110. 110. คุณรับรู้ความจริงแท้จากความงาม และความเรียบง่ายได้เสมอ Richard Feynman นักฟิสิกส์
 111. 111. http://www.perceptualedge.com Graph Design I.Q. Test
 112. 112. หลักการสําคัญในการออกแบบ
 113. 113. สร้างเป้าหมายและจุดโฟกัส The ingredients of a Great Presentation สร้างความกลมกลืนการมองเห็นและการใช้พื้นที่ว่าง
 114. 114. พื้นที่ว่าง คือ สิ่งมหัศจรรย์ จงสร้างมันขึ้น อย่าแค่เติมให้เต็ม! Timothy Samara นักออกแบบกราฟิกและอาจารย์
 115. 115. การมองเห็นและการใช้พื้นที่ว่าง
 116. 116. “มันเป็นความเกียจคร้านของ ผู้นําเสนอ ที่ยัดทุกสิ่งทุกอย่าง ลงไว้ในสไลด์ภาพเดียว” https://germanicusfink.files.wordpress.com/2014/03/munroe_joe_1241_2005.jpg
 117. 117. พื้นที่สีขาวสามารถสร้าง เน้น และสังเกตเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ทํา ให้ผู้ชมเข้าใจประเด็นของงานนําเสนอที่สําคัญที่สุดได้ง่าย ความสมดุลของส่วนต่าง ๆ สร้างความกลมกลืน และชักนําสายตาผู้ชมจาก ส่วนหนึ่งของงานออกแบบไปยังอีกส่วนได้อย่างราบรื่น ประเด็นที่สําคัญมาก ๆ ควรโดดเด่นกว่าประเด็นที่สําคัญน้อยกว่า และ สามารถสร้างพื้นที่และความลึกเพื่อสร้างภาพให้น่าสนใจอีกด้วย หัดมองพื้นที่ว่างก่อน คือ ก้าวแรกของการออกแบบที่ดี การกําหนดว่าคุณ จะเพิ่มอะไรเข้าไปในพื้นที่ว่างเป็นขั้นตอนทที่สอง
 118. 118. มีความสมมาตร ไม่ได้สร้างความแปลกใหม่ มีความไม่สมมาตร สร้างความแปลกใหม่ The Enormo Burger The Enormo Burger ความไม่สมมาตร
 119. 119. มีความสมมาตร ไม่ได้สร้างความแปลกใหม่ มีความไม่สมมาตร สร้างความแปลกใหม่ Ut enim ad minim. Ut enim ad minim. ความไม่สมมาตร
 120. 120. มีความสมมาตร ไม่ได้สร้างความแปลกใหม่ มีความไม่สมมาตร สร้างความแปลกใหม่ July 20, 1989 “Beautiful, beautiful. Magnificent desolation.” Buzz Aldrin As the set foot on the moon July 20, 1989 Beautiful, beautiful. Magnificent desolation. Buzz Aldrin As the set foot on the moon “ ” ความไม่สมมาตร
 121. 121. ข้อความตรงกลางมีความคุ้นชินกับสายตาเรา ข้อความตําแหน่งแปลกไปมีความคุ้นชิน กับสายตาเรา Duis aute irure dolar Duis aute irure dolar กึ่งกลางภาพ
 122. 122. ตําแหน่งกึ่งกลางอาจไม่จําเป็นเสมอไป ตําแหน่งกึ่งกลางอาจไม่จําเป็นเสมอไป Duis aute irure dolar Duis aute irure dolar กึ่งกลางภาพ
 123. 123. มีขอบด้านขวาเหลือเล็กน้อย เหลือขอบด้านขวาอย่างชัดเจน The location Cannon beach, Oregon The location Cannon beach, Oregon พิถีพิถันกับขอบภาพ
 124. 124. ไม่มีขอบด้านขวา ข้อความชิดขอบเกินไป The location Cannon beach, Oregon The location พิถีพิถันกับขอบภาพ
 125. 125. ข้อความห่างจากขอบอย่างเหมาะสม ข้อความชิดขอบเกินไป The location The location พิถีพิถันกับขอบภาพ
 126. 126. ข้อความแยกจากจากพื้นหลังอย่างชัดเจน ข้อความกลืนไปกับพื้นหลัง 5 Benefits of exercise • Strengthens and protects your heart and lungs • Increases muscular strength and joint flexibility • Builds & maintains strong bones • Promotes weight loss • Improves mood & reduces stress 5 Benefits of exercise • Strengthens and protects your heart and lungs • Increases muscular strength and joint flexibility • Builds & maintains strong bones • Promotes weight loss • Improves mood & reduces stress การมองเห็นส่วนหน้าจากพื้นหลัง
 127. 127. รูปภาพขัดแย้งกับข้อความ รูปภาพชี้นําต่อข้อความ Look better Naked Look better Naked การชี้นำสายตา
 128. 128. รูปภาพชี้นําต่อข้อความ การชี้นำสายตา
 129. 129. พื้นที่สมมติทําให้ภาพสนใจมากขึ้น พื้นที่สมมติทําให้ภาพสนใจมากขึ้น Moderate consumption of red wine on a regular basis may be a preventative against coronary disease and some forms of cancer. www.winepros.org Water is the best sport drink. พลังพื้นที่สมมติ
 130. 130. สร้างความลึกให้กับรูปภาพ Death by Powerpoint is so common that it’s just considered “normal.” บ่งบอกความลึก
 131. 131. สร้างเป้าหมายและจุดโฟกัส
 132. 132. “การสังเกตความแตกต่างใน ธรรมชาตินําไปสู่การสร้างจุด โฟกัส” http://www.wallpaperup.com/37996/ monochrome_black_white_landscapes_mountains_sky_silhouette.html
 133. 133. มนุษย์มักกวาดสายตาและมองหาคอนทราสต์ รูปแบบ และความหมาย หน้าที่ของผู้นํา เสนอ คือ รู้ว่าประเด็นสําคัญคืออะไร และสร้างความแตกต่างง่าย ๆ เพื่อให้ผู้ชมเห็น ประเด็นสําคัญเหล่านั้น สไลด์คล้ายกับโปสเตอร์ในแง่ที่ว่า (1)เห็นได้ทันที (2)เข้าใจได้ (3)จดจําได้ องค์ประกอบ ของภาพบนหน้าจอจะดึงดูดความสนใจและดึงผู้ชมเข้ามาทันทีทถีูกดึงเข้ามาในส่วนที่ เด่นที่สุด ลําดับการออกแบบและคอนทราสต์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ จะทําให้ผู้ชม เข้าใจจุดสําคัญที่คุณนําเสนอ
 134. 134. คอนทราสต์ด้านขนาด คอนทราสต์แบบมีเป้าหมาย
 135. 135. คอนทราสต์ด้านรูปทรง คอนทราสต์แบบมีเป้าหมาย
 136. 136. คอนทราสต์ด้านทิศทาง คอนทราสต์แบบมีเป้าหมาย
 137. 137. คอนทราสต์ด้านตําแหน่ง คอนทราสต์แบบมีเป้าหมาย
 138. 138. คอนทราสต์ด้านโทนสี (ค่าสี) คอนทราสต์แบบมีเป้าหมาย
 139. 139. คอนทราสต์ด้านแม่สี (สี) คอนทราสต์แบบมีเป้าหมาย
 140. 140. SMILE SMILE องค์ประกอบขนาดใหญ่ส่วนหน้า ทําให้เกิดความลึก องค์ประกอบขนาดใหญ่ส่วนหน้า ทําให้เกิดความลึก คอนทราสต์แบบมีเป้าหมาย
 141. 141. มีจุดคอนทราสต์มากกว่า 1 จุด 12.50 25.00 37.50 50.00 Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 2006 2005 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP 12.50 25.00 37.50 50.00 Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 2006 2005 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP มีจุดคอนทราสต์มากกว่า 1 จุด ความโด่ดเด่นและโครงสร้าง
 142. 142. มีจุดคอนทราสต์มากกว่า 1 จุด มีจุดคอนทราสต์จุดเดียว 12.50 25.00 37.50 50.00 Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 2006 2005 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP 12.50 25.00 37.50 50.00 Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 2006 2005 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP ความโด่ดเด่นและโครงสร้าง
 143. 143. ฉากหลังกลืนกับตัวอักษร July unemployment rate in Japan: 5.4% July unemployment rate in Japan: 5.4% July unemployment rate in Japan: 5.4% ฉากหลังกลืนแยกตัวอักษร ฉากหลังกลืนเกือบแยกตัวอักษร ฉากหลังมีความเด่นน้อย
 144. 144. ฉากหลังกลืนกับตัวอักษร ฉากหลังกลืนแยกตัวอักษร PacificThailand China Australia India Pacific India China Thailand Australia ฉากหลังมีความเด่นน้อย
 145. 145. สร้างความกลมกลืน
 146. 146. ภาพที่ไม่รกรุงรังมีองค์ประกอบน้อย ช่วยทําให้ผู้ชมเห็นความกลมกลืนระหว่างองค์ประกอบ ต่าง ๆ ที่อยู่รวมกันได้ง่าย มองหาความเหมือนในองค์ประกอบหรือวิธีจัดตําแหน่งขององค์ประกอบ เพื่อเชื่อมโยงสไลด์ พิจารณาเลือกแบบอักษร ขนาดตัวอักษร และสี การออกแบบโดยใช้ตารางช่วยจัดวางองค์ประกอบได้ง่าย และมีอิสระมากขึ้นในการทดลอง วางองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบเป็นเนื้อหาต้องการให้เป็นหนึ่งเดียว ทําให้งานออกแบบ ชัดเจนและกลมกลืน
 147. 147. ใช้สีที่มากเกินความจําเป็น เรียบง่าย สมบูรณ์แบบRice consumption in Japan continues decline 1968 Rice consumption in Japan continues decline 1968 ใช้ความเรียบง่าย
 148. 148. พื้นหลังแยกชัดเจนกับภาพ เรียบง่าย สมบูรณ์แบบRice consumption in Japan continues decline 2007 Rice consumption in Japan continues decline 2007 ใช้ความเรียบง่าย
 149. 149. หลากหลายองค์ประกอบ เรียบง่าย สมบูรณ์แบบ 70% of Japan’s 3 millon farmers are over the age of 60 70% of Japan’s 3 millon farmers are over the age of 60 ใช้ความเรียบง่าย
 150. 150. แบบอักษรที่ไม่เข้ากับรูปภาพ แบบอักษรที่เข้ากับรูปภาพ Rule#4 We don’t pay attention to boring things Rule#4 We don’t pay attention to boring things ความคล้ายคลึง
 151. 151. แบบอักษรที่ไม่เข้ากับรูปภาพ แบบอักษรที่เข้ากับรูปภาพ First Security Safes Int’l If it’s not secure, It’s not your vault. First Security Safes Int’l If it’s not secure, It’s not your vault. ความคล้ายคลึง
 152. 152. แบบอักษรที่เข้ากับรูปภาพ KNOWLEDGE PERSONALITYINTENTION READINESS STRATEGY ใช้สัญลักษณ์
 153. 153. องค์ประกอบที่ไม่เข้ากัน องค์ประกอบเข้ากันLorem ipsum dolor sit amet Duls aute irure dolar in Excepteur sint occaecat cupidatat non proident Excepteur sint occaecat cupidatat non proident Excepteur sint occaecat cupidatat non proident Lorem ipsum dolor sit amet Duls aute irure dolar in (1) Excepteur sint occaecat cupidatat non proident (2) Excepteur sint occaecat cupidatat non proident (3) Excepteur sint occaecat cupidatat non proident เชื่อมโยงองค์ประกอบ
 154. 154. ใช้ตาราง 3x3 ในการจัดองค์ ประกอบ องค์ประกอบที่เข้ากัน Ut enim ad minim. Ut enim ad minim. กฏสามส่วน
 155. 155. ใช้ตาราง 3x3 ในการจัดองค์ ประกอบ องค์ประกอบที่เข้ากัน 15 billon gallons of soda are sold each year in the U.S. 15 billon gallons of soda are sold each year in the U.S. กฏสามส่วน
 156. 156. หนังสือแนะนํา

×