Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Seminari Creativitat als processos de participacio

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Direccio Equips De Treball
Direccio Equips De Treball
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 34 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Seminari Creativitat als processos de participacio (20)

Anuncio

Seminari Creativitat als processos de participacio

 1. 1. LA CREATIVITAT EN ELS PROCESSOS PARTICIPATIUS
 2. 2. COMENCEM JUGANT…
 3. 3. <ul><li>Per què jugar? </li></ul><ul><ul><li>Els jocs eliminen les barreres naturals que existeixen en un grup. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupen el sentit de grup. </li></ul></ul><ul><ul><li>Generen una base vivencial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estimulen la convivència. </li></ul></ul><ul><ul><li>És divertit. Animen i motiven el grup. </li></ul></ul>
 4. 4. CREATIVI…. QUÈ?
 5. 5. Què significa ser una persona creativa ? És aquella que resol problemes amb regularitat, elabora productes o defineix noves qüestions en un camp de forma que al principi és considerat com a nou però que al final és acceptat en un context concret . (Gardner,1993) Què és la creativitat ? És la capacitat que permet identificar, plantejar i resoldre problemes de manera rellevant i divergent. També es defineix com l’habilitat d’establir relacions de coneixements diferents, de fer noves preguntes i donar respostes originals.
 6. 6. Quins són els components de la creativitat ? Dins de cada persona la creativitat és una funció de tres components: experiència , dots de pensament creatiu i motivació. L’ experiència és el coneixement tècnic i intel·lectual El pensament creatiu determina la flexibilitat i la imaginació davant els problemes La motivació per resoldre un problema condueix a buscar solucions més creatives que les recompenses externes.
 7. 7. Escull actuar de forma creativa Busca moltes solucions Escriu totes les teves idees Analitza les teves idees Defineix els teus objectius Considera els problemes com oportunitats Busca allò que no és evident Assumeix riscos Atreveix-te a ser diferent Sigues irracional Diverteix-te Actua amb espontaneïtat Viu el present Practica el comportament divergent Desafia les normes i suposicions No prenguis decisions ràpidament Sigues persistent
 8. 10. Imatge d’Oriol Ripoll
 9. 11. LES REUNIONS BONES PRÀCTIQUES EN L’ORGANITZACIÓ DE REUNIONS
 10. 12. BONES PRÀCTIQUES EN L’ORGANITZACIÓ DE REUNIONS <ul><li>Abans de la reunió: </li></ul><ul><li>Tenir clar l’objectiu de la reunió. </li></ul><ul><li>Concretar els temes a tractar en l’ordre del dia i preveure el temps . </li></ul><ul><li>Identificar quines persones han de participar . </li></ul><ul><li>Escollir lloc, data i hora més adequats. </li></ul><ul><li>Difondre entre les persones adequades la convocatòria i la informació necessària perquè la puguin preparar. </li></ul><ul><li>Comprova r que tots els participants coneixen la convocatòria els objectius, la informació, etc. </li></ul><ul><li>Preparar la reunió ; documentació i materials necessaris, disposició de la sala,etc. </li></ul>
 11. 13. <ul><li>Durant la reunió : </li></ul><ul><li>Començar puntualment. </li></ul><ul><li>Presentar-se . Explicar a qui i com s’ha convocat. </li></ul><ul><li>Presentar el programa de treball d’acord amb l’ordre del dia. Recordar els objectius de la reunió. </li></ul><ul><li>Introduir els temes a tractar , de manera atractiva; fer servir ponents, suports gràfics, etc. </li></ul><ul><li>Vetllar per un diàleg fluid , amb intervencions curtes i clares i que no es desviï el tema. </li></ul><ul><li>Treballar en subgrups si cal. </li></ul><ul><li>Prendre notes de les aportacions/opinions que es van donant. </li></ul><ul><li>Abans de tancar un tema i passar al següent recordar les conclusions acordades. </li></ul>
 12. 14. <ul><li>Si la reunió és molt llarga, fer una pausa o descans. </li></ul><ul><li>Controlar i distribuir el temps . </li></ul><ul><li>Abans de cloure la reunió fer una síntesi de les conclusions , compromisos i acords que s’han pres. </li></ul><ul><li>Recollir opinions i suggeriments per millorar reunions futures. </li></ul><ul><li>Agrair la participació i aportacions de tots/es. </li></ul><ul><li>Concloure la reunió a l’hora prevista . </li></ul>
 13. 15. <ul><li>Desprès de la reunió: </li></ul><ul><li>Fer una memòria o acta amb les conclusions i acords. </li></ul><ul><li>Distribuir la memòria o acta entre els participants i recollir les aportacions o esmenes. </li></ul><ul><li>Avaluar la reunió , comprovar si s’ha assolit l’objectiu previst, valorar els suggeriments per millorar en el futur les teves reunions. </li></ul>
 14. 16. Lideratge situacional
 15. 17. Alguns conceptes de lideratge situacional Persones que SABEN fer la feina i que VOLEN fer-la DELEGAR Persones que SABEN fer la feina Però NO VOLEN fer-la MOTIVAR Persones que NO SABEN fer la feina Però VOLEN fer-la ENSENYAR Persones que NO SABEN fer la feina I NO VOLEN fer-la DIRIGIR
 16. 18. EL PAPER DEL DINAMITZADOR/A
 17. 19. <ul><li>Explicar les dinàmiques de treball argumentant perquè treballem d’aquesta manera: garantint la participació de tots i totes de manera ordenada, facilitant la reflexió col·lectiva i arribant a unes conclusions en un temps limitat. </li></ul><ul><li>Facilitar el treball dels/de les assistents de manera que si alguna persona té dificultats per desenvolupar una idea el/la dinamitzador/a el pugui ajudar a construir-la. </li></ul><ul><li>Moderar el debat , garantint que tots i totes els/les assistents parlin de manera ordenada. </li></ul><ul><li>Ordenar el debat , relacionant els temes i identificant la relació que hi ha entre els mateixos, facilitant l’agrupació d’idees, etc. </li></ul>
 18. 20. <ul><li>Vetllar perquè es recullin les aportacions de tots els/les participants (escrites i orals). </li></ul><ul><li>Repassar la síntesis final. El treball en grup ha de concloure amb un repàs sistemàtic dels acords . </li></ul><ul><li>Promoure un clima agradable entre tots/es els/les participants. El/la dinamitzador/a treballa per fomentar un ambient agradable en el que tots i totes els/les participants es desenvolupin en un clima de treball constructiu i positiu. </li></ul>
 19. 21. El funcionament dels equips i el treball en xarxa
 20. 22. Voler participar Per aconseguir hauríem de... Identificar-nos amb els objectius de l’equip Reforçar el coneixement de la realitat Consensuar els objectius Posar-los en pràctica Sentir-nos identificats amb la resta de membres Reforçar la comunicació i el coneixement mutu Vetllar per l’ambient de treball Ser sociables Cuidar les relacions Tenir certesa de la utilitat del que estem fent Tenir cadascú una tasca concreta i necessària i avaluar-la
 21. 23. Saber participar Saber fer les coses, saber participar No hi ha prou amb voler participar, s’ha de saber com fer-ho. De vegades, les limitacions són fruit del desconeixement, de la falta d’habilitats i capacitats. La formació és imprescindible per fer possible la participació: - Formació per la tasca : aprendre a realitzar adequadament les activitats necessàries per assolir els objectius. - Formació per la comunicació : aprendre a comunicar-se amb la resta de membres, a resoldre els conflictes, crear un clima agradable, a treballar en equip, etc. - Formació per l’organització : aprendre a planificar, buscar i gestionar recursos, avaluar, mantenir la vitalitat de l’equip, coordinar-se amb altres espais, etc.
 22. 24. Saber participar Metodologia de treball en grup Per aconseguir hauríem de... Aprendre a portar les tasques de l’equip Compartir i avaluar les nostres experiències, observar a altres, llegir, participar en cursos,... Aprendre a treballar amb els altres Aprendre a escoltar, formar-nos en comunicació, treballar en equips, avaluar les nostres relacions,... Aprendre a organitzar-nos Analitzar la nostra forma d’organitzar-nos, intercanviar experiències organitzatives amb altres ,...
 23. 25. Poder participar <ul><li>Organitzar-nos per poder participar </li></ul><ul><li>Organitzar significa: ordenar, distribuir mitjans, recursos, oportunitats, espais, etc. de que disposem per poder assolir els nostres objectius. </li></ul><ul><ul><li>- Organització de la tasca : serà necessari crear i fer funcionar grups, comissions de treball, equips per la realització de programes o activitats, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Organització de la informació i la comunicació entre els membres: serà necessari crear eines, mecanismes, espais, situacions que permetin que la informació circuli adequadament, que la comunicació funcioni. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Organització del manteniment intern : serà necessari crear procediments i mecanismes que permetin a l’equip buscar mitjans, gestionar adequadament els recursos, tenir cura de les relacions amb l’exterior, mantenir el funcionament de l’equip. </li></ul></ul>
 24. 26. Poder participar Per aconseguir hauríem de... Organitzar la participació en les tasques de l’equip Elaborar projectes, crear comissions, grups de treball, etc. Organitzar la participació en la comunicació entre els membres Correus electrònics, cartes, intranet, web, etc. Organitzar la participació en el manteniment intern del grup Planificar el desenvolupament de l’equip, recerca de recursos, repartir funcions, etc.
 25. 27. Els equips evolucionen
 26. 28. Etapes d’evolució dels grups <ul><li>ETAPA D’ORIENTACIÓ- FORMACIÓ </li></ul><ul><ul><li>Es sent una moderada ansietat amb un alt nivell d’expectació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es sent ansietat: a on encaixo jo? Que s’espera de mi?. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació de la situació i dels personatges principals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es depèn de l’autoritat i les jerarquies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha necessitats de trobar un lloc i situar-se dins el grup. </li></ul></ul>ETAPA D’INSATISFACCIÓ <ul><ul><li>S’experimenta una discrepància entre les expectatives i la realitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se sent insatisfacció respecte la dependència de l’autoritat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se sent frustració: entorn les metes, tasques i plans d’acció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es té la sensació d’incompetència i confusió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es reacciona negativament cap al líder i cap als altres membres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es competeix pel poder i per l’atenció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Apareixen les polaritats; dependència / antidependència. </li></ul></ul>
 27. 29. ETAPA DE RESOLUCIÓ <ul><ul><li>Decreix la insatisfacció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es resolen les discrepàncies entre les expectatives i la realitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es desenvolupen l’harmonia, la confiança, el suport i el respecte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es desenvolupen l’autoestima i la confiança en un mateix. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els membres són més oberts i existeix més comunicació entre ells. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es comparteix la responsabilitat i el control. </li></ul></ul><ul><ul><li>Apareix el llenguatge de grup. </li></ul></ul>ETAPA DE PRODUCCIÓ <ul><ul><li>Es sent entusiasme per participar en les activitats de l’equip. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es treballa en col·laboració i interdependència amb la totalitat del grup. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es sent la força del grup. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es manifesta una gran confiança en les possibilitats de complir les tasques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es comparteix el lideratge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es pensa positivament en l’èxit de la tasca. </li></ul></ul><ul><ul><li>El rendiment és alt. </li></ul></ul>
 28. 30. La comunicació a l’equip
 29. 31. És impossible no comunicar . Sempre estem transmetent imatges, impressions, missatges sobre nosaltres mateixos i rebent dels altres. La mala comunicació pot produir-se encara que existeixin bones intencions. Escolta als altres , que la teva veu no ofegui les seves opinions Procura comprendre a l’altre , encara que no hi estiguis d’acord No creguis que tens tota la raó i respecta la opinió de l’altre Que la teva paraula sigui precisa i clara , amb un llenguatge comú Tenim dos orelles i una boca per tant hem d’escoltar al menys el doble del que parlem. La comunicació
 30. 32. <ul><li>Eines comunicatives </li></ul><ul><ul><ul><li>La pregunta: serveix per obtenir informació però sobretot perquè les parts reflexionin sobre elements importants relacionats amb el conflicte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La paràfrasi positivadora </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El resum positivador </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La reformulació positivador </li></ul></ul></ul><ul><li>Aspectes a considerar </li></ul><ul><ul><ul><li>Crear una atmosfera propícia, d’empatia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Clarificar percepcions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fomentar el llenguatge de les necessitats versus el dels interessos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facilitar el llenguatge de la responsabilitat versus el de la culpa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fomentar els elements connectors: el nosaltres en lloc del tu i jo </li></ul></ul></ul>
 31. 33. <ul><li>En alguns llibres: </li></ul><ul><li>70 ejercicios prácticos de dinámica de grupo. Silvino Jose Fritzen. Edit Sal Terrae </li></ul><ul><li>ThinkerToys. Como desarrollar la creatividad en la empresa. Michael Michalko. Gestions 2000.com </li></ul><ul><li>Seis sombreros para pensar. Edward de Bono. Edit Granica. </li></ul><ul><li>En algunes webs: </li></ul><ul><li>http://www.neuronilla.com </li></ul><ul><li>http:// encomanacreativitat.posterous.com </li></ul><ul><li>http://www.photobucket.com </li></ul><ul><li>http://www.capacitacion-juegos.com. </li></ul>On ens hem inspirat?
 32. 34. <ul><li>“ La lluna li va dir a l’aigua; </li></ul><ul><li>Per què has renunciat a tenir un rostre? </li></ul><ul><li>Tan sols ets capaç de reflectir la imatge de qui es mira en la teva transparència. </li></ul><ul><li>I l’ aigua va respondre : </li></ul><ul><li>Qui es mira en mi, veu allò que porta dins. Jo no ensenyo res que tu no tinguis. </li></ul><ul><li>I la lluna continua mantenint la seva cara immutable, res de nou ” </li></ul>

×