Publicidad
דוח מבקר המדינה 64ב ארגון נכי צה"ל
דוח מבקר המדינה 64ב ארגון נכי צה"ל
דוח מבקר המדינה 64ב ארגון נכי צה"ל
דוח מבקר המדינה 64ב ארגון נכי צה"ל
Publicidad
דוח מבקר המדינה 64ב ארגון נכי צה"ל
דוח מבקר המדינה 64ב ארגון נכי צה"ל
Próximo SlideShare
ROMARCO Corporate Presentation - AUGUST 2012ROMARCO Corporate Presentation - AUGUST 2012
Cargando en ... 3
1 de 6
Publicidad

דוח מבקר המדינה 64ב ארגון נכי צה"ל

  1. ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫שנתי‬ ‫דוח‬64‫ב‬
  2. ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫שנתי‬ ‫דוח‬64‫ב‬ ,‫ירושלים‬'‫ב‬ ‫אדר‬"‫התשע‬‫ד‬,‫מרץ‬2014
  3. ‫קטלוגי‬ '‫מס‬964B-2014 ISSN 0334-9713 ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫גם‬ ‫מובא‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ www.mevaker.gov.il ‫בע"מ‬ ‫מחשב‬ ‫שירותי‬ ‫אונית‬ :‫סדר‬
  4. ‫העניינים‬ ‫תוכן‬ ‫ראשון‬ ‫פרק‬-‫מבצעית‬ ‫ומוכנות‬ ‫כשירות‬ ‫הביקורת‬ ‫פעולות‬...............................................................................3 ‫כימיים‬ ‫לחימה‬ ‫בחומרי‬ ‫תקיפה‬ ‫תחת‬ ‫ללחימה‬ ‫צה"ל‬ ‫מוכנות‬.....5 ‫המילואים‬ ‫כוחות‬ ‫גיוס‬ ‫מערך‬ ‫וכשירות‬ ‫היערכות‬ ‫העורף‬ ‫על‬ ‫מסלול‬ ‫תלול‬ ‫ירי‬ ‫לתנאי‬................................................7 ‫שייטת‬13......................................................................................19 ‫בים‬ ‫ונפט‬ ‫גז‬ ‫להפקת‬ ‫ותשתיות‬ ‫מתקנים‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬....................21 ‫שני‬ ‫פרק‬-‫ארגוניים‬ ‫נושאים‬ ‫הביקורת‬ ‫פעולות‬...............................................................................41 ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫ארגוניים‬ ‫שינויים‬.............................................43 ‫צה"ל‬ ‫נכי‬ ‫בעניין‬ ‫וסוגיות‬ ‫צה"ל‬ ‫נכי‬ ‫ארגון‬ ‫בפעילות‬ ‫היבטים‬......59 ‫בצה"ל‬ ‫ההתנהגות‬ ‫מדעי‬ ‫תחום‬.....................................................83 ‫הגבול‬ ‫משמר‬ ‫מעקב‬ ‫ממצאי‬ ‫הגבול‬ ‫משמר‬-‫סוגיות‬‫ותקינה‬ ‫ארגון‬..............................................101 ‫שלישי‬ ‫פרק‬-‫והציבור‬ ‫הפרט‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫הביקורת‬ ‫פעולות‬...............................................................................115 ‫ובצה"ל‬ ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫הרוחני‬ ‫הקניין‬ ‫ניהול‬..........................117 ‫לספקים‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫תשלומי‬................................................153 ‫חפר‬ ‫בבת‬ ‫ההצפה‬ ‫אירוע‬-‫ובטיפול‬ ‫בהיערכות‬ ‫היבטים‬.............169
  5. ‫ממצאי‬‫מעקב‬ ‫ולהנחלה‬ ‫להצגה‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫פעילות‬ ‫לו‬ ‫שקדמו‬ ‫המגן‬ ‫כוחות‬ ‫ושל‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫הקרב‬ ‫מורשת‬ ‫של‬ .................................................................................................185 ‫רביעי‬ ‫פרק‬-‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫הביקורת‬ ‫פעולות‬...............................................................................195 ‫ומתשתיות‬ ‫ממבנים‬ ‫והחלל‬ ‫האוויר‬ ‫חיל‬ ‫בסיס‬ ‫פינוי‬ ‫בשטחו‬ ‫מזוהמת‬ ‫קרקע‬ ‫וניקוי‬.......................................................197 ‫הסביבה‬ ‫בהגנת‬ ‫היבטים‬ ‫בע"מ‬ ‫מתקדמות‬ ‫לחימה‬ ‫מערכות‬ ‫ברפאל‬.....................................225 ‫חוק‬‫המדינה‬ ‫מבקר‬ :‫יסוד‬.............................................................247 ‫התשי"ח‬ ,‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫חוק‬-1958[‫משולב‬ ‫]נוסח‬...................249
Publicidad