Com estudiar ef

288 visualizaciones

Publicado el

Pautes per estudiar E.F.

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
288
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
14
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Com estudiar ef

 1. 1. CCoomm EEssttuuddiiaarr EEdduuccaacciióó FFííssiiccaa
 2. 2. AAbbaannss ddee ccoommeennççaarr:: MMaarrccaa aa ll''aaggeennddaa eell ddiiaa ddee llaa pprroovvaa ii ffeess--ttee uunn CCAALLEENNDDAARRII dd''eessttuuddii
 3. 3. AAbbaannss ddee ccoommeennççaarr:: MMaarrccaarr uunnaa ddaattaa ppeerr ttrreebbaallllaarr eellss ddiiffeerreennttss ppaassssooss dd''eessttuuddii
 4. 4. AAbbaannss ddee ccoommeennççaarr:: EEssttaarr aatteenntt aa lleess eexxpplliiccaacciioonnss ddee ccllaassssee
 5. 5. A continuació et presentem els PASSOS d'ESTUDI. Organitza't i marca'ls al teu Calendari d'estudi.
 6. 6. PPrriimmeerr ppaass dd''eessttuuddii:: LLlleeggiirr ii eenntteennddrree eellss aappuunnttss No et quedis amb cap dubte. Busca les paraules que no entenguis en un Diccionari. Consulta als teus companys. Consulta al professor.
 7. 7. SSeeggoonn ppaass dd''eessttuuddii:: MMeemmoorriittzzaarr eellss EESSQQUUEEMMEESS ddee ccaaddaa lllliiççóó Aquí tens un exemple: Esquema
 8. 8. TTeerrcceerr ppaass dd''eessttuuddii MMeemmoorriittzzaarr eellss CCOONNTTIINNGGUUTTSS ddee ccaaddaa aappaarrttaatt Continguts Aquí tens un exemple:
 9. 9. TTeerrcceerr ppaass dd''eessttuuddii RReeppaassssaarr:: FFeerr aaccttiivviittaattss ppeerr rreeffoorrççaarr eell qquuee hhaass aapprrééss
 10. 10. TTeerrcceerr ppaass dd''eessttuuddii RReeppaassssaarr:: FFeerr aaccttiivviittaattss ppeerr rreeffoorrççaarr eell qquuee hhaass aapprrééss

×