Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Joan Salvat Papasseit
Joan Salvat Papasseit
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 25 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Dolors monserdà (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Dolors monserdà

 1. 1. DOLORS MONSERDÀDOLORS MONSERDÀ ESO-BATXILLERATESO-BATXILLERAT
 2. 2. BIOGRAFIABIOGRAFIA Dolors Monserdà iDolors Monserdà i VidalVidal naix a Barcelona elnaix a Barcelona el 1845 i mor en aquesta1845 i mor en aquesta mateixa ciutat el 1919.mateixa ciutat el 1919. Va ser escriptora i es vaVa ser escriptora i es va interessar pelsinteressar pels moviments socials imoviments socials i religiosos de la seuareligiosos de la seua època. La seua dedicacióèpoca. La seua dedicació i anàlisi sobre la condiciói anàlisi sobre la condició de la dona la situen comde la dona la situen com a una de les primeresa una de les primeres feministes del nostrefeministes del nostre país.país.
 3. 3. BIOGRAFIABIOGRAFIA En un primer moment va escriure en castellà,En un primer moment va escriure en castellà, fins al 1875, després va abraçar la llenguafins al 1875, després va abraçar la llengua pròpia i va dur a terme nombrosos projectespròpia i va dur a terme nombrosos projectes literaris. Les seues amistats d'aquests primersliteraris. Les seues amistats d'aquests primers anys la condueixen al món de les lletres,anys la condueixen al món de les lletres, importants intel·lectuals del moment, com araimportants intel·lectuals del moment, com ara Milà i Fontanals o Josep Anselm Clavé. Una deMilà i Fontanals o Josep Anselm Clavé. Una de les seues amistats més influents va ser la tambéles seues amistats més influents va ser la també l’escriptora Maria Josepa Massanés.l’escriptora Maria Josepa Massanés.
 4. 4. POESIAPOESIA Durant els primers anys va conrear amb força èxitDurant els primers anys va conrear amb força èxit la poesia, una tasca que li va valer, en diversesla poesia, una tasca que li va valer, en diverses ocasions, premis com els Jocs Florals. Però jaocasions, premis com els Jocs Florals. Però ja aleshores havia estrenat una obra teatral,aleshores havia estrenat una obra teatral, TeresaTeresa o un jorn de provao un jorn de prova (1875). Com a poeta va(1875). Com a poeta va escriure obres de caire religiós, patriòtic i amorós,escriure obres de caire religiós, patriòtic i amorós, que més tard reuniria en llibres comque més tard reuniria en llibres com PoesiesPoesies catalanescatalanes (1888) i(1888) i PoesiesPoesies (1911). Així mateix va(1911). Així mateix va ser la primera dona a presidir uns Jocs Florals, elser la primera dona a presidir uns Jocs Florals, el 1909.1909.
 5. 5. La caputxa catalana. ActivitatsLa caputxa catalana. Activitats Dintre la caixa de núvia,Dintre la caixa de núvia, de noguera i de vorí,de noguera i de vorí, amb lo rusc i la filosa,amb lo rusc i la filosa, lo gipó i lo drap de bri,lo gipó i lo drap de bri, barretina roja i muscabarretina roja i musca i gambeto del padrí,i gambeto del padrí, molts anys fa que en so tancada,molts anys fa que en so tancada, enyorant, ¡trista de mi!enyorant, ¡trista de mi! la flaire de ginesteres,la flaire de ginesteres, violes i romaní.violes i romaní. Plegadeta m'hi deixarenPlegadeta m'hi deixaren des que l'àvia va morir;des que l'àvia va morir; ni sols per anar als sufragisni sols per anar als sufragis la nora me féu servir;la nora me féu servir; per follies dels vilatges,per follies dels vilatges, ma senzillesa avorrí...ma senzillesa avorrí... Com si els caps que em rumbejavenCom si els caps que em rumbejaven jo no els hagués fet lluir!jo no els hagués fet lluir! Ai, si parlar-ne volguessinAi, si parlar-ne volguessin violes i romaní!violes i romaní!
 6. 6. ACTIVITATSACTIVITATS Tema del poemaTema del poema Qui és el “jo” poètic? Per què es queixa?Qui és el “jo” poètic? Per què es queixa? Quina figura retòrica predomina alQuina figura retòrica predomina al poema? Posa’n exemples.poema? Posa’n exemples. Tenint en compte els tipus de poesia queTenint en compte els tipus de poesia que va escriure Dolors Monserdà, classifica elva escriure Dolors Monserdà, classifica el poema i indica el motiu de l’elecciópoema i indica el motiu de l’elecció
 7. 7. L’ARRIBADA. POEMAL’ARRIBADA. POEMA L'ARRIBADAL'ARRIBADA Des del peu de la pujadaDes del peu de la pujada ja veig sobreeixir els rosersja veig sobreeixir els rosers brodant amb ses branques tendresbrodant amb ses branques tendres los cantells de la paret.los cantells de la paret. Ja sento les flaires vostres,Ja sento les flaires vostres, gessamins i llimoners,gessamins i llimoners, aquesta flaire de casaaquesta flaire de casa que no es confon amb cap més.que no es confon amb cap més. Ja veig ma cambra volguda...Ja veig ma cambra volguda... los finestrals són obertslos finestrals són oberts com amics que m'ofereixencom amics que m'ofereixen l'aixopluc de son recer.l'aixopluc de son recer. ¡Ja so dalt! Ja so a la casa¡Ja so dalt! Ja so a la casa i arreu me sento a tot pler.i arreu me sento a tot pler. ¡Oh, les plantes benvolgudes¡Oh, les plantes benvolgudes del meu jardí sempre verd!del meu jardí sempre verd!
 8. 8. L’arribada. ActivitatsL’arribada. Activitats Tema del poema.Tema del poema. Indica les veus del poema i a qui creus queIndica les veus del poema i a qui creus que corresponen.corresponen. A quin tipus de poesia pertany aquest poema?A quin tipus de poesia pertany aquest poema? Quina figura retòrica predomina en aquestQuina figura retòrica predomina en aquest poema?poema? Quines característiques comunes trobes entre elQuines característiques comunes trobes entre el poema “La caputxa catalana” i aquest?poema “La caputxa catalana” i aquest?
 9. 9. NOVEL.LANOVEL.LA Però Dolors Monserdà va excel·lir sobretot en el camp de laPerò Dolors Monserdà va excel·lir sobretot en el camp de la novel·la. Tot i que la crítica ha dit sovint que l'autora es vanovel·la. Tot i que la crítica ha dit sovint que l'autora es va evadir dels problemes estètics que havia plantejat laevadir dels problemes estètics que havia plantejat la novel·la a les portes del segle XX, allò cert és que les seuesnovel·la a les portes del segle XX, allò cert és que les seues obres van suposar una perspectiva femenina de l'època,obres van suposar una perspectiva femenina de l'època, tant des d'un punt de vista socio-cultural com ideològic.tant des d'un punt de vista socio-cultural com ideològic. La seua activitat com a dona compromesa ambLa seua activitat com a dona compromesa amb determinades idees del seu temps va fer que les novel·lesdeterminades idees del seu temps va fer que les novel·les de Monserdà anaren més enllà de la literatura i arribaren ade Monserdà anaren més enllà de la literatura i arribaren a ser, com diu Antònia Tayadella, "una mena d'apostolatser, com diu Antònia Tayadella, "una mena d'apostolat moral sobre els seus contemporanis". La seva obra és, enmoral sobre els seus contemporanis". La seva obra és, en tot cas, una barreja de costumisme, realisme i romanticismetot cas, una barreja de costumisme, realisme i romanticisme que va obtenir el favor de molts dels seus contemporanis.que va obtenir el favor de molts dels seus contemporanis.
 10. 10. LA FABRICANTALA FABRICANTA D'entre les seues novel·les,D'entre les seues novel·les, destaca sobretotdestaca sobretot LaLa fabricantafabricanta (1904), on retrata(1904), on retrata una dona modèlica que vauna dona modèlica que va pujant en l'escala socialpujant en l'escala social gràcies al seu realisme i agràcies al seu realisme i a un esforçun esforç laboral considerable. Anavalaboral considerable. Anava doncs contra una ideadoncs contra una idea bovarista de la dona i vabovarista de la dona i va escriure amb la intenció deescriure amb la intenció de construir una novel·la sobreconstruir una novel·la sobre la mítica burgesiala mítica burgesia barcelonina.barcelonina.
 11. 11. LA FABRICANTALA FABRICANTA ““La Fabricanta”, tercera novel·la de Dolors Monserdà, és la històriaLa Fabricanta”, tercera novel·la de Dolors Monserdà, és la història d’Antonieta Corominas i el seu germà Pep, fills orfes d’un modestd’Antonieta Corominas i el seu germà Pep, fills orfes d’un modest fabricant de sedes. Amb els anys, Antonieta i el seu germà prosperen ifabricant de sedes. Amb els anys, Antonieta i el seu germà prosperen i s’enriqueixen: Antonieta es casa amb Pere Joan Grau, un veler (uns’enriqueixen: Antonieta es casa amb Pere Joan Grau, un veler (un teixidor de sedes) que ajudat per la seva esposa funda una importantteixidor de sedes) que ajudat per la seva esposa funda una important indústria sedera; el seu germà, casat amb una excèntrica cosina seva,indústria sedera; el seu germà, casat amb una excèntrica cosina seva, ven la fàbrica heretada dels seus pares i es dedica als negocis borsaris.ven la fàbrica heretada dels seus pares i es dedica als negocis borsaris. A l’inici de la novel·la Antonieta i el seu germà viuen pràcticamentA l’inici de la novel·la Antonieta i el seu germà viuen pràcticament tancats a la ciutat vella, al barri de Sant Pere (tancats a la ciutat vella, al barri de Sant Pere (“al primer pis d'una rónega“al primer pis d'una rónega casa situada en lo carrer Mitjá de Sant Pere”casa situada en lo carrer Mitjá de Sant Pere”), en una Barcelona que fa), en una Barcelona que fa pocs anys ha començat a enderrocar les seves muralles. A mitja novel·lapocs anys ha començat a enderrocar les seves muralles. A mitja novel·la es produeix un salt temporal de catorze anys, i l’àmbit geogràfic s’amplia.es produeix un salt temporal de catorze anys, i l’àmbit geogràfic s’amplia. Els Grau compren una casa al carrer Girona, en el recent estrenatEls Grau compren una casa al carrer Girona, en el recent estrenat Eixample, i obren una fàbrica a Sant Martí de Provençals. També el seuEixample, i obren una fàbrica a Sant Martí de Provençals. També el seu germà surt de Barcelona i compra una torre a l’aleshores municipigermà surt de Barcelona i compra una torre a l’aleshores municipi independent de Sant Gervasi de Cassoles.independent de Sant Gervasi de Cassoles.
 12. 12. LA FABRICANTALA FABRICANTA
 13. 13. LA FABRICANTALA FABRICANTA
 14. 14. LA FABRICANTA. ActivitatsLA FABRICANTA. Activitats ““La Antonieta desnuava d'un extrém las betas que lligavan la ratllada cortina alsLa Antonieta desnuava d'un extrém las betas que lligavan la ratllada cortina als ferros de la barana, y, amagant lo cos darrera d'ella, avansava'l cap perferros de la barana, y, amagant lo cos darrera d'ella, avansava'l cap per dessobre'ls testos, pera aguaytar al rónech carrer, per lo que en direcció á ladessobre'ls testos, pera aguaytar al rónech carrer, per lo que en direcció á la plassa de Sant Pere ó al antich carrer del Cuch, passava de tant en tant qualqueplassa de Sant Pere ó al antich carrer del Cuch, passava de tant en tant qualque tranzeunt, quina remor de passos quedaba ofegada pels colps de mall del manyátranzeunt, quina remor de passos quedaba ofegada pels colps de mall del manyá y'l cruixir del ribot del fuster, que, casi tot l'any se veyan obligats á treballar aly'l cruixir del ribot del fuster, que, casi tot l'any se veyan obligats á treballar al marxapeu de la porta, pera gaudir un xich de la llum que migradament deixavamarxapeu de la porta, pera gaudir un xich de la llum que migradament deixava arrivar fins á ells, la estreta llenca de cel que s'ovirava de banda á banda delsarrivar fins á ells, la estreta llenca de cel que s'ovirava de banda á banda dels ennegrits terrats. Mes la Antonieta, que havía nascut en la casa que habitava, laennegrits terrats. Mes la Antonieta, que havía nascut en la casa que habitava, la que'l seu avi comprá ab sols dos pisos, y'l seu pare havía pujat d'un altre y de lasque'l seu avi comprá ab sols dos pisos, y'l seu pare havía pujat d'un altre y de las dúas quadras ahont hi tenían los telers; si'l carrer Mitjá, no li pareixía lo mésdúas quadras ahont hi tenían los telers; si'l carrer Mitjá, no li pareixía lo més hermós de Barcelona, trobava que, pera viurehi ella, no n'hi agradava cap altre.hermós de Barcelona, trobava que, pera viurehi ella, no n'hi agradava cap altre. ¡Era tan quiet!... ¡Hi havía tan bon vehinat!... ¡Era tan alegre ab los vols de¡Era tan quiet!... ¡Hi havía tan bon vehinat!... ¡Era tan alegre ab los vols de coloms que, aixecant los ulls enlayre,'s veyan passar en las mitgdiadas, eixintcoloms que, aixecant los ulls enlayre,'s veyan passar en las mitgdiadas, eixint d'aquell seguit de colomars que s'estenían de cap á cap del carrer!... Y si be erad'aquell seguit de colomars que s'estenían de cap á cap del carrer!... Y si be era cert que al hivern, sols per l'indret dels pisos alts hi passava una llepadeta de sol,cert que al hivern, sols per l'indret dels pisos alts hi passava una llepadeta de sol, al estiu... ¡oh al estiu! no sols baixava als primers pisos y als llindars de lasal estiu... ¡oh al estiu! no sols baixava als primers pisos y als llindars de las botigas, sinó que, com una catifa d'or, s'estenía per las rústegas llambordas delbotigas, sinó que, com una catifa d'or, s'estenía per las rústegas llambordas del empedrat. Y pera contemplar tan extraordinarias boniquesas, la noya Corominas,empedrat. Y pera contemplar tan extraordinarias boniquesas, la noya Corominas, se passava una bona estoneta cada mitgdía, tan prompte guaytant la tireta de celse passava una bona estoneta cada mitgdía, tan prompte guaytant la tireta de cel qu'ensostrava'l carrer, com las xicas finestras y'ls esquifits balcons y lasqu'ensostrava'l carrer, com las xicas finestras y'ls esquifits balcons y las encofurnadas botigas que, sense la més insignificant variació, feya vintisset anysencofurnadas botigas que, sense la més insignificant variació, feya vintisset anys que constantment tenía al devant dels ulls.que constantment tenía al devant dels ulls.
 15. 15. LA FABRICANTA. ActivitatsLA FABRICANTA. Activitats On havia nascut l’Antonieta?On havia nascut l’Antonieta? Què opinava del seu lloc de naixença?Què opinava del seu lloc de naixença? Com era el lloc a l’hivern?Com era el lloc a l’hivern? Què semblava el sol a l’estiu?Què semblava el sol a l’estiu? Qui havia comprat la casa d’Antonieta? QuiQui havia comprat la casa d’Antonieta? Qui l’havia millorat i com?l’havia millorat i com? Quants anys té Antonieta?Quants anys té Antonieta? A quin corrent literari et sembla que pertany laA quin corrent literari et sembla que pertany la novel.la? Per què?novel.la? Per què?
 16. 16. ALTRES NOVEL.LESALTRES NOVEL.LES Altres títols seus, comAltres títols seus, com araara LaLa MontserratMontserrat (1893),(1893), LaLa família Asparófamília Asparó (1900)(1900) oo La QuitèriaLa Quitèria(1906),(1906), segueixen la mateixa líniasegueixen la mateixa línia en quant a unaen quant a una consideració de laconsideració de la novel·la com a eina pernovel·la com a eina per influir en el seu entorn.influir en el seu entorn.
 17. 17. ESPAI I TEMPSESPAI I TEMPS Monserdà situa els seus personatges en un temps i un espai coneguts,Monserdà situa els seus personatges en un temps i un espai coneguts, els seus, els de la societat barcelonina de la segona meitat del XIX iels seus, els de la societat barcelonina de la segona meitat del XIX i inicis del XX i ens forneix d'un valuós testimoni dels usos socioculturalsinicis del XX i ens forneix d'un valuós testimoni dels usos socioculturals de la burgesia barcelonina.de la burgesia barcelonina. Les protagonistes són, especialment, les dones, burgeses, menestralsLes protagonistes són, especialment, les dones, burgeses, menestrals o obreres que viuen problemàtiques relacionades amb el seu entorno obreres que viuen problemàtiques relacionades amb el seu entorn social i conflictes derivats de la seva condició de dones. Els escenarissocial i conflictes derivats de la seva condició de dones. Els escenaris són, essencialment, barcelonins: la ciutat vella, l'Eixample, els barrissón, essencialment, barcelonins: la ciutat vella, l'Eixample, els barris més suburbials... i els espais on es desplacen els barcelonins: lesmés suburbials... i els espais on es desplacen els barcelonins: les torres -Sarrià, Sant Gervasi-, els balneraris d'estiueig -Larrua/Caldetes-,torres -Sarrià, Sant Gervasi-, els balneraris d'estiueig -Larrua/Caldetes-, els nous espais cap on es desplacen les fàbriques -Sant Martí deels nous espais cap on es desplacen les fàbriques -Sant Martí de Provençals...Provençals...
 18. 18. 1.-ARQUETIPUS FEMENINS1.-ARQUETIPUS FEMENINS Els seus personatges femenins es basteixen al voltant de dosEls seus personatges femenins es basteixen al voltant de dos models de dona, de dos arquetipus en constant oposició, sensemodels de dona, de dos arquetipus en constant oposició, sense terme mig, sense gaires matisos. Monserdà no vol confondre el seuterme mig, sense gaires matisos. Monserdà no vol confondre el seu públic.públic. D'una banda, el model tradicional de dona que conforma la societat,D'una banda, el model tradicional de dona que conforma la societat, inconscient, superficial, amb cultura anomenada «d'adorno»,inconscient, superficial, amb cultura anomenada «d'adorno», preocupada i ocupada en el seu aspecte extern, la dona educadapreocupada i ocupada en el seu aspecte extern, la dona educada per a ser en funció del marit, que mira la vida amb a través delsper a ser en funció del marit, que mira la vida amb a través dels models de la novel·la romàntica, la dona que no comprén la realitat,models de la novel·la romàntica, la dona que no comprén la realitat, que és incapaç d'afrontar les dificultats, acaba tenint una existènciaque és incapaç d'afrontar les dificultats, acaba tenint una existència buida, amb tota mena de desenganys i desgràcies. En sónbuida, amb tota mena de desenganys i desgràcies. En són exemples: Clarita, de "La Montserrat", Rosita Asparó, de "La famíliaexemples: Clarita, de "La Montserrat", Rosita Asparó, de "La família Asparó" i Florentina, de "La Fabricanta".Asparó" i Florentina, de "La Fabricanta".
 19. 19. 2.-ARQUETIPUS FEMENINS2.-ARQUETIPUS FEMENINS D'una altra, el model independentD'una altra, el model independent que proposa Monserdà, una donaque proposa Monserdà, una dona intel·ligent, amb una sòlidaintel·ligent, amb una sòlida formació cultural en les lletres, lesformació cultural en les lletres, les ciències i les arts, dones capacesciències i les arts, dones capaces d'administrar béns i negocis, ambd'administrar béns i negocis, amb decisió sobre la seua vida i lesdecisió sobre la seua vida i les seves actuacions, donesseves actuacions, dones equilibrades i amb una vida plenaequilibrades i amb una vida plena de sentit.de sentit. Com a personatges emblemàtics:Com a personatges emblemàtics: Montserrat Gil, de "La Montserrat"Montserrat Gil, de "La Montserrat" i Antonieta Corominas, de "Lai Antonieta Corominas, de "La Fabricanta".Fabricanta".
 20. 20. DOLORS MONSERDÀ, DONADOLORS MONSERDÀ, DONA COMPROMESACOMPROMESA En els darrers anys de la seua vida es dedicàEn els darrers anys de la seua vida es dedicà plenament a la fundació i direcció, d'ençà elplenament a la fundació i direcció, d'ençà el 1910, del Patronat per a l'Obrera de l'Agulla,1910, del Patronat per a l'Obrera de l'Agulla, obra en què es va materializar el seuobra en què es va materializar el seu compromís social amb un dels sectors de donescompromís social amb un dels sectors de dones més desafortunats, el de les cosidores. La tascamés desafortunats, el de les cosidores. La tasca del Patronat pretenia, a grans trets, afrontar ladel Patronat pretenia, a grans trets, afrontar la problemàtica originada pel treball a domicili, laproblemàtica originada pel treball a domicili, la producció que es feia a casa, en què s'ocupavaproducció que es feia a casa, en què s'ocupava mà d'obra femenina, sense horaris, a preu fet,mà d'obra femenina, sense horaris, a preu fet, un preu que depenia dels intermediaris i de lesun preu que depenia dels intermediaris i de les fluctuacions de la temporada.fluctuacions de la temporada.
 21. 21. EL PATRONAT DE L’AGULLAEL PATRONAT DE L’AGULLA Dolors Monserdà intentà, amb el Patronat, omplir lesDolors Monserdà intentà, amb el Patronat, omplir les temporades baixes en un taller propi, amb la finalitattemporades baixes en un taller propi, amb la finalitat d'assegurar les vendes i els encàrrecs a les associades,d'assegurar les vendes i els encàrrecs a les associades, així com un seguit de serveis com borsa de treball,així com un seguit de serveis com borsa de treball, assistència mèdica gratuïta, fils i cotó a preu de fàbrica...assistència mèdica gratuïta, fils i cotó a preu de fàbrica... Alhora, la Lliga de Compradores s'encarregava deAlhora, la Lliga de Compradores s'encarregava de sensibilitzar les dones per tal que no compraren ensensibilitzar les dones per tal que no compraren en establiments que es nodrien dels productes deestabliments que es nodrien dels productes de l'explotació, amb la qual cosa van sorgir les llistesl'explotació, amb la qual cosa van sorgir les llistes blanques d'establiments. També es preocupaven delblanques d'establiments. També es preocupaven del progrés cultural de les cosidores. La mateixa Monserdàprogrés cultural de les cosidores. La mateixa Monserdà els dirigí nombroses conferències.els dirigí nombroses conferències.
 22. 22. SENSIBILITZACIÓ EN NOVEL.LASENSIBILITZACIÓ EN NOVEL.LA Aquesta tasca inspiràAquesta tasca inspirà la novel·la, "Mariala novel·la, "Maria Gloria", testimoni deGloria", testimoni de la coherència entre ella coherència entre el seu pensament i lesseu pensament i les seves actuacions.seves actuacions.
 23. 23. ““ESTUDI FEMINISTA”ESTUDI FEMINISTA” Com a compendi de la seua ideologia no podem deixarCom a compendi de la seua ideologia no podem deixar d'esmentar "Estudi feminista". "Orientacions per a lad'esmentar "Estudi feminista". "Orientacions per a la dona catalana" (1909), que recull el seu pensament i lesdona catalana" (1909), que recull el seu pensament i les seves reflexions al voltant del paper social de la dona. Alseves reflexions al voltant del paper social de la dona. Al llarg de les planes d'aquest estudi, Monserdà exposa lallarg de les planes d'aquest estudi, Monserdà exposa la situació de la dona en la societat catalana del moment isituació de la dona en la societat catalana del moment i analitza els àmbits de vida, acció i participació de laanalitza els àmbits de vida, acció i participació de la dona tot oferint la seva visió des de l'òptica deldona tot oferint la seva visió des de l'òptica del feminisme conservador i de la doctrina social defeminisme conservador i de la doctrina social de l'Església, derivada de l'encíclica "Rerum Novarum" del'Església, derivada de l'encíclica "Rerum Novarum" de Lleó XIII.Lleó XIII.
 24. 24. IDEAL LITERARIIDEAL LITERARI El seu testament literari, el seuEl seu testament literari, el seu compromís, com a dona i comcompromís, com a dona i com a escriptora, es pot reflectir ena escriptora, es pot reflectir en aquests mots que va escriureaquests mots que va escriure en "Estudi Feminista":en "Estudi Feminista": «Escriure per a la dona i que«Escriure per a la dona i que els meus escrits poguessinels meus escrits poguessin ésser-li d'alguna utilitat moral iésser-li d'alguna utilitat moral i material, veus aquí els meusmaterial, veus aquí els meus ideals literaris.»ideals literaris.»
 25. 25. IES “VICENTE GANDIA”. M. OretoIES “VICENTE GANDIA”. M. Oreto Martínez SanchisMartínez Sanchis

×