Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

договор за наем жоро гиков

2.208 visualizaciones

Publicado el

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

договор за наем жоро гиков

  1. 1. - 1 - ДОГОВОР за НАЕМ на жилищен имот Днес 10.06. 2014 год. в гр. София, на основание чл.228 до чл.239 от ЗЗД и в съответствие с чл.112 от ЗС между: Георги Александров Гиков Живущ в гр. София, ж.к. Дървеница ,тел. № 02 875 33 88 с ЛК №640332290, изд. На10.06.2010год., от МВР, гр.София с ЕГН 4704216304, собственик на описания по-долу имот и наричан по-долу "НАЕМОДАТЕЛ" и …………………………………………………………………….., живущ в…………………….. с ЛК№ 607474185, изд. На..........год., от МВР, гр.............. с ЕГН ..................... , както и.................................................................................................................... , живуща в гр.............................. , тел. № ......................... с ЛК№ .............................., изд. На...............год., от МВР, гр..................... с ЕГН ..........................., Наричани по-долу "НАЕМАТЕЛ", се сключи настоящият договор за следното: I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 1.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за ползване по предназначение и срещу заплащане на следния свой (собствен) имот:двустаен апартамент, наричан по-долу "ИМОТ(А)" и находящ се на адрес: гр./с.София, кв. Младост 1А, ул.бл.537,вх.А,ап..... .Имотът се състои от: две стаи, всекидневна с кухненски бокс , баня с тоалетна, коридор и се отдава се под наем със подвижно обзавеждане (описано в Приложение № 1). 1.2. НАЕМАТЕЛЯТ няма право, под каквато и да е форма, да преотстъпва или преотдава наетия имот на трети лица. II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ 2.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предаде своя имот за ползване от НАЕМАТЕЛЯ в състоянието, в което се намира към момента на сключването на настоящия договор и/или отразено в двустранно подписанан Приемо-предавателен протокол - Прил. № 1 към същия. 2.2. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава, за срока на действие на настоящия договор, да не възпрепятства по какъвто и да е начин ползването на имота и обзавеждането му (ако има такова, описано в Прил. N1.) от страна на НАЕМАТЕЛЯ . 2.3. Друго ..................................................................................................................................... ............................. ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ................................................................................... III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ 3.1. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да ползва наетия имот с грижата на добър стопанин и да го поддържа в добро състояние, като извършва необходимите дребни (обикновени) ремонти и поправки на имота и обзавеждането му за своя сметка.
  2. 2. - 2 - 3.2. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да не извършва каквито и да е преустройства, ремонти и хигиенизация на имота без съгласуване с НАЕМОДАТЕЛЯ и без неговото съгласие. 3.3. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да плаща редовно всички текущи разходи, свързани с ползването на имота, като: телефон, централно отопление, електроенергия, вода и други, а също така и разходите за текущо поддържане на общите части на сградата (ако има такива) и изключено тези за основни ремонти. 3.4. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да спазва установените в сградата, в която се намира имотът, правила за вътрешен ред, хигиена, охрана и противопожарна безопасност. 3.5. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да съобщава незабавно на НАЕМОДАТЕЛЯ за евентуални повреди, застрахователни събития и посегателства върху наетия имот. 3.6. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава след прекратяване на настоящия договор да върне наетия имот на НАЕМОДАТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол и в състоянието, в което е бил нает. Всички ремонти и подобрения на имота, извършени при условията на чл.3.2 от този договор, са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ освен, ако междувременно СТРАНИТЕ не се уговорят друго. 3.7. Друго ..................................................................................................................................... ............................. ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... .................................................................................. IV. НАЕМ И ПЛАЩАНЕ НА НАЕМА 4.1. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да плаща на НАЕМОДАТЕЛЯ месечен наем в размер на: 550/петстотин и петдесет/ лева. Месечният наем се плаща в брой, лично на НАЕМОДАТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, от 5-то до 10-то число на всеки текущ календарен месец. 4.2. При закъснение в плащането на наема или части от него, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на 1.0 % (един процент) от просрочената сума, за всеки просрочен ден, но не по-късно от 15 (петнадесет) дни, след срока посочен в чл.4.1 на този договор. След изтичане на този срок НАЕМОДАТЕЛЯТ може да прекрати този договор едностранно, с едномесечно писмено предизвестие, направено по подходящ начин. Последното важи и при едномесечно закъснение в плащането, на което и да е от задълженията на НАЕМАТЕЛЯ съгл. чл.3.3 от този договор. 4.3. Друго ..................................................................................................................................... ............................. ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ................................................................................... V. СРОК НА ДОГОВОРА 5.1. Настоящият договор се сключва за срок от 12/ дванадесет месеца/от 10.06.2014год.до 10.06.2015 год. Този срок може да бъде променен само с допълнително писмено споразумение (анекс) между НАЕМАТЕЛЯ и НАЕМОДАТЕЛЯ. VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 6.1. Както НАЕМАТЕЛЯТ, така и НАЕМОДАТЕЛЯТ могат да прекратят действието на настоящия договор преди изтичането на неговия срок (изкл. условията на чл.4.2 от същия) с едномесечно писмено предизвестие, направено по подходящ начин. За дата на отправяне на предизвестието се счита датата на получаването му. В този срок НАЕМАТЕЛЯТ освобождава имота, като за целта
  3. 3. - 3 - СТРАНИТЕ изготвят двустранен констативен приемо-предателен протокол съгл. чл.3.6, включващ и ликвидиране (плащане), към датата на освобождаването на всички текущи задълженията на НАЕМАТЕЛЯ съгл. чл.3.3 на този договор. 6.2. Друго ..................................................................................................................................... ............................. .................................................................................................................................................. VII. ДЕПОЗИТ 7.1. В деня на подписване на настоящия договор, НАЕМАТЕЛЯТ предостави на НАЕМОДАТЕЛЯ депозит (ЗЗД/чл.92) в размер на: 1100/хиляда и сто/лева. Този депозит подлежи на възстановяване от НАЕМОДАТЕЛЯ на НАЕМАТЕЛЯ в едномесечен срок след изтичане срока на действие на на- стоящия договор или неговото прекратяване, като от него се приспадат евентуално дължимите и неизплатени от НАЕМАТЕЛЯ задължения съгл. чл.3.3 и/или за покриване на разходи за възстановяване на липси, отстраняване повреди и други щети на имота (ако има такива), виновно причинени от НАЕМАТЕЛЯ към датата на освобождаване на имота. 7.2. Друго ..................................................................................................................................... ............................. ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ................................................................................... VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 8.1. Промени в настоящия договор могат да се правят само в писмена форма (анекси към договора), която е валидна само, ако е подписана от СТРАНИТЕ по него. 8.2. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилага общото Гражданско законодателство на Република България. 8.3.СТРАНИТЕ по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при неговото изпълнение, тълкуване и приложение чрез преговори до постигане на взаимно споразумение, а при непостигане на такова - по реда на ЗЗД, ЗС и ГПК. 8.4.Друго: ........................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ....................... 8.5. Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от СТРАНИТЕ по него и (не)подлежи на вписване съгласно чл.112 от ЗС. Приложено: Приложение № 1 - Приемо-предавателен протокол Приложение № 2. - Примерна “Разписка-ведомост” за платени месечни наеми и депозит НАЕМОДАТЕЛ: НАЕМАТЕЛ: 1. ___________________ 1. ___________________ 2. ___________________
  4. 4. - 4 - Забележка: Протоколът се изготвя лично от СТРАНИТЕ по договора за наем, преди или след подписването му ! Приложение № 1. (примерен образец) ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Договор за наем от ___________ 2014 год. Днес ________________ 2014 г. НАЕМОДАТЕЛЯТ ___________________________________________ ЕГН ________________________ предаде на НАЕМАТЕЛЯ ________________________________________ ЕГН _________________________ за ползване под наем своя (собствен) имот, предмет на договора, в следния състав и състояние: (Следва описание на отделните помещения и други части на имота по: Довършителни работи по подове стени, тавани, вида на дограмата, подобрения, екстри, видими дефекти, недостатъци, неподвижно и подвижно обдавежване ( ако има такова и ще се ползва от Наемателя); ВиК, ОВ, Ел. и други инсталации (ако има такива), Вида на телефонния пост; Общо състояние на имота и прилежащи тавански помещения, мазета, гаражи, дворно място и др.части от имота ( ако има такива и е договорено да се ползват от Наемателя ). 1._______________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Отоплителната инсталация на имота е ______________________________________________________. Телефониият пост е ____________________________. Жилището ползва (не ползва) сградния асансьор. Настоящият Протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от СТРАНИТЕ по договор и представлява неразделна част от него. Дата: ______________ , 2014 год. Наемодател: ______________ Наемател: ________________
  5. 5. - 5 - Приложение № 2. (примерен образец) РАЗПИСКА - ВЕДОМОСТ за платени месечни наеми и други суми от Наемателя _________________________________________________________, ЕГН _____________________ на Наемодателя ______________________________________________________, ЕГН ______________________ съгласно сроковете и условията на договор за наем от: _______________________2014 год. Nо Дата Платени суми Наемодател: 1. 1. Депозит: _________ /______________________________________ _______________________________________________________ / 2. Наем за месец 3. Наем за месец 4. Наем за месец 5. Наем за месец 6. Наем за месец 7. Наем за месец 8. Наем за месец 9. Наем за месец 10. Наем за месец 11. Наем за месец 12. Наем за месец 13. Наем за месец 14. Наем за месец 15. Наем за месец 16. Наем за месец 17. Наем за месец 18. Наем за месец 19. Наем за месец 20. Наем за месец 21. Наем за месец 22. Наем за месец 23. Наем за месец 24. Наем за месец При прекратяване на договора: 1. Наемодателят прие имота си от Наемателя без липси и повреди, съгласно условията на чл.6.1, чл.7.1. от договора за наем и Приложение N 1 към него, и възстановява изцяло депозита на Наемателя: Дата: Получих сумата на депозита в размер на: ________________ /_______________________________________________________/ Наемател: 2. Наемодателят прие имота си от Наемателя със следните липси и повреди: ___________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________ и съгласно условията на чл.6.1, чл.7.1. от договора за наем не възстановява (или възстановява частично) депозита на Наемателя, а именно: Дата: Получих сумата на депозита в размер на: ________________ /_______________________________________________________/ Наемател: .
  6. 6. - 5 - Приложение № 2. (примерен образец) РАЗПИСКА - ВЕДОМОСТ за платени месечни наеми и други суми от Наемателя _________________________________________________________, ЕГН _____________________ на Наемодателя ______________________________________________________, ЕГН ______________________ съгласно сроковете и условията на договор за наем от: _______________________2014 год. Nо Дата Платени суми Наемодател: 1. 1. Депозит: _________ /______________________________________ _______________________________________________________ / 2. Наем за месец 3. Наем за месец 4. Наем за месец 5. Наем за месец 6. Наем за месец 7. Наем за месец 8. Наем за месец 9. Наем за месец 10. Наем за месец 11. Наем за месец 12. Наем за месец 13. Наем за месец 14. Наем за месец 15. Наем за месец 16. Наем за месец 17. Наем за месец 18. Наем за месец 19. Наем за месец 20. Наем за месец 21. Наем за месец 22. Наем за месец 23. Наем за месец 24. Наем за месец При прекратяване на договора: 1. Наемодателят прие имота си от Наемателя без липси и повреди, съгласно условията на чл.6.1, чл.7.1. от договора за наем и Приложение N 1 към него, и възстановява изцяло депозита на Наемателя: Дата: Получих сумата на депозита в размер на: ________________ /_______________________________________________________/ Наемател: 2. Наемодателят прие имота си от Наемателя със следните липси и повреди: ___________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________ и съгласно условията на чл.6.1, чл.7.1. от договора за наем не възстановява (или възстановява частично) депозита на Наемателя, а именно: Дата: Получих сумата на депозита в размер на: ________________ /_______________________________________________________/ Наемател: .

×