Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Competènc..

1.167 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Competènc..

 1. 1. 28 d’abril de 2010 IES Marjana (Xiva) L’enfocament per competències competè innovació i la innovació educativa Pere Molina En l’àmbit de la política –i la política educativa no és una excepció– hi ha una clara tendència a identificar o confondre, segons es preferisca, l’urgent amb l’important. En el moment actual pot ser urgent escometre sense dilació alguns canvis curriculars, però el vertaderament important és obrir este procés de reflexió i debat (C. Coll, 2004) 1
 2. 2. No és modern allò que és recent o nou, o fem que ho parega, sinó allò que perdura i transforma la vida i la realitat (...) Els nous llenguatges poden ser necessaris per abordar noves realitats, per a descobrir alguna cosa vertaderament nova en elles però, freqüentment, són l’expressió de la capacitat que els poders i burocràcies tenen per a uniformar les maneres de vore i pensar la realitat en funció de determinats interessos (J. Gimeno, 2008) Les reformes educatives basades en competències apareixen com el remei a una pobresa detectada en la pràctica de l’aula, en els models didàctics, amb els que es ve treballant. Però s’oblida considerar amb major serietat les condicions en les que exercix el seu treball el professorat al que se li ve sotmetent a constants intents per fer-lo canviar, però sense arribar seriosament a implicar-lo (J. Torres, 2008) 2
 3. 3. Índex Introducció El plantejament educatiu de la UE: l’aprenentatge permanent Les competències bàsiques: concepte i selecció Les competències bàsiques en el context espanyol Les competències i el canvi educatiu Introducció: les competències bàsiques, una preocupació educativa recent A Espanya comencen a publicar-se treballs relacionats amb les competències a partir de l’any 2000 No hi ha una tradició pedagògica darrere: és un plantejament que ve de l’àmbit de l’economia Un plantejament econòmic es converteix en plantejament pedagògic Són organismes internacionals de caire econòmic els que han proposat i finançant el model per competències en educació Interés per la gent productiva: les competències capaciten a les persones a adaptar-se a les exigències del sistema econòmic 3
 4. 4. Introducció: l’educació en la societat del coneixement El coneixement permet a les persones interactuar amb el medi i les persones resolvent problemes que sorgeixen Vivim en una societat de constants canvis caracteritzada pel relativisme, la provisionalitat i la incertesa (açò ja és un problema) El coneixement és una necessitat bàsica per adaptar-nos als constants canvis Però ja no és un coneixement disciplinari, teòric i enciclopèdic, necessitem d’un coneixement pràctic, útil, polivalent, adaptatiu, autoactualitzable... El plantejament educatiu de la UE: antecedents pedagògics que influeixen 1996: L’educació tanca un tresor. Informe a la UNESCO de la Comissió Internacional sobre l’Educació per al segle XXI (presidida per J. Delors) 4 pilars: aprendre a conéixer, aprendre a fer, aprendre a conviure i treballar en projectes comuns, i aprendre a ser 4
 5. 5. El plantejament educatiu de la UE: antecedents pedagògics que influeixen 1999: Els 7 sabers necessaris per a l’educació del futur d’E. Morin Comprendre la natura social i polisèmica del coneixement; aprendre a integrar el coneixement més enllà dels límits de les disciplines; comprendre la natura de la condició humana; comprendre la identitat global de l’espècie humana; aprendre a viure en la incertesa; aprendre la comprensió i l’empatia; i comprendre l’ètica del gènere humà El plantejament educatiu de la UE: inicis Comença a formular-se a la UE a partir del 2000 a Lisboa, responent a un interés econòmic i competitiu: Convertir-se en el terme de 10 anys en l’economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç de créixer econòmicament de manera sostenible amb més i millors ocupacions i amb major cohesió social (Consell Europeu, 2000) Utilitzar l’educacíó per reforçar la competitivitat i el dinamisme de la UE, així com la cohesió social i cultural. Consell Europeu d’Educació va establir 3 objectius principals: Millorar la qualitat i eficàcia dels sistemes d’educació i formació de la UE Facilitar l’accés de tots als sistemes d’educació i formació Obrir els sistemes d’educació i formació a un món més ampli 5
 6. 6. El plantejament educatiu de la UE: l’aprenentatge permanent 2002: Programa de treball “educació i formació 2010” on s’assenyala com estratègia l’aprenentatge permanent o al llarg de tota la vida: Superar les tradicionals barreres entre formació formal/informal Permetre l’adaptació als constants canvis i exigències del mercat laboral S’enfatitza l’aprenentatge davant l’ensenyament Més que adquirir coneixements és requereix la capacitat per a la seua actualització No es tracta d’aprendre continguts, sinó adquirir una sèrie de capacitats i habilitats que permeten dita actualització: les competències Les competències bàsiques per a l’aprenentatge permanent Estes competències clau o bàsiques permeten adaptar el procés d’ensenyança- aprenentatge a les necessitats i continus canvis de la societat del coneixement, transformant el model d’ensenyança basat en l’adquisició de coneixements en un model d’aprenentatge basat en la capacitat de resoldre situacions al llarg de la vida 6
 7. 7. Què són les competències clau? Consell Europeu (2006): Una combinació de coneixements, capacitats i actituds adequades al context. Les competències clau són aquelles que totes les persones precisen para la seua realització i desenrrotllament personals, així com per a la ciutadania activa, la inclusió social i l’ocupació Què són les competències clau? Constituïxen alguna cosa més que un conjunt de capacitats o habilitats per a utilitzar davant situacions concretes Tenen a vore amb una combinació integrada de coneixements, habilitats i actituds conduents a un exercici adequat i oportú en diversitat de contextos Suposen una combinació d’habilitats pràctiques, coneixements, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials que actuen conjuntament per aconseguir una acció eficaç 7
 8. 8. El concepte de competència i el seu significat compartit amb altres termes Capacitat Poder per a… Aptitud Habilitat COMPETÈNCIA Efectivitat Destresa Coneixement pràctic A partir de Gimeno (2008) Selecció de competències Projecte DeSeCo de la OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic), establix 3 tipus de competències clau Competència per utilitzar interactivament i de forma eficaç ferramentes i instruments de la societat de la informació Competència per funcionar en grups socials cada vegada més complexos i heterogenis Competència per actuar de manera autònoma 8
 9. 9. Les 8 competències clau de la UE comunicació en la llengua materna comunicació en llenguas extrangeras competència matemàtica i les bàsiques en ciència i tecnologia la competència digital aprender a aprender las competèncias socials i cíviques el sentit de la iniciativa i l’esperit d’empresa i la conciència i l’expressió culturals (Comissió Europea, 2005; Consell Europeu, 2006) Les competències com marc de referència de la política educativa de la UE Oferixen un marc de referència destinat a les polítiques d’educació i formació dels Estats membres de la UE per aconseguir els 3 objectius plantejats per la UE 9
 10. 10. La introducció de les competències bàsiques en el marc curricular espanyol Definició de currículum de la LOE: S’entén per curriculum el conjunt d’objectius, COMPETENCIES BÀSIQUES, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació de cadascun dels ensenyaments regulats per la present Llei (MEC, 2006) Les CB es desenvolupen a l’etapa d’Educació Primària per a ser aconseguides en l’ESO, on es presta especial atenció La introducció de les competències bàsiques en el marc curricular espanyol Llei Orgànica d’Educació de 2006 Reials Decrets que la desenvolupen: RD 1513/2006 RD 1631/2006 d’ensenyaments mínims d’ensenyament mínims d’Educació Primària d’ESO La seua concreció a la Comunitat Valenciana: D 111/2007 pel qual s’establix D 112/2007 pel qual s’establix el currículum d’Educació el currículum d’ESO a la CV Primària a la CV 10
 11. 11. Les 8 competències bàsiques de la LOE Competències clau UE Competències bàsiques LOE Comunicació en la llengua materna Competència en comunicació lingüística Comunicació en llengües estrangeres Competència matemàtica Competència matemàtica i en ciència i Competència en el coneixement i la tecnologia interacció amb el món físic Competència digital Tractament de la informació i “Aprendre a aprendre” competència digital Competències socials i cíviques Competència social i ciutadana Iniciativa i esperit d’empresa Competència cultural i artística Consciència i expressió cultural Competència per “aprendre a aprendre” Autonomia i iniciativa personal Les 8 competències bàsiques de la LOE • Competència en comunicació lingüística Competències • Competència cultural i artística comunicatives • Competència matemàtica • Tractament de la informació i Competències competència digital metodològiques • Competència per “aprendre a aprendre” Competència • Autonomia i iniciativa personal personal • Competència social i ciutadana Competències • Competència en el coneixement i la centrades en conviure interacció amb el món físic i habitar el món 11
 12. 12. Les competències bàsiques i les àrees escolars Es pretén posar l’accent en els aprenentatges que es consideren imprescindibles, des d’un plantejament integrador i orientat a l’aplicació dels sabers adquirits No existeix una relació unívoca entre un àrea o matèria i el desenvolupament de certes competències Una CB s’aconseguix com conseqüència del treball entre vàries àrees escolars i estes, a la seua vegada, contribuixen al desenvolupament de diverses competències En cada matèria es descriu la forma en què contribuix des dels seus continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) al desenvolupament de les CB Els desenvolupament de les competències bàsiques exigix acompanyar-se d’un enfocament interdisciplinari i transversal El disseny per competències 2 possibilitats: Adaptar del disseny Iniciar un nou curricular existent a disseny per l’enfocament per competències competències Cap dels dos extrems està exempt d’acabar fent el que ja s’estava fent 12
 13. 13. Les competències i el canvi educatiu EXTREMADAMENT DIFÍCIL transformació d´aquelles creences, valors i ideologies que modelen les pràctiques i les assumpcions pedagògiques utilització de materials nous o revisats utilització de noves habilitats, estils, estratègies i aproximacions d´ensenyament Dimensions del canvi RELATIVAMENT FÀCIL (Fullan, 1982) Les competències i el canvi educatiu Factors personals que influeixen: El canvi educatiu depèn d’allò que el professor Coneixements previs faça i pense: és tan Situació professional i simple i tan complex com personal això (Fullan, 2002) Motivació personal Experiències prèvies Concepcions sobre els estudiants, l’educació, la matèria... 13
 14. 14. De les reformes a les innovacions educatives Adequar el sistema escolar als temps que corrent PROCESSOS DE Processos de canvi PROCESSOS REFORMA D´INNOVACIÓ De fora i dalt cap a De dins i baix cap a dins i baix fora i dalt Adaptant els Adaptant el sistema centres, professorat als centres, i l´alumnat al professorat i a sistema l´alumnat Referència sobre les competències 14
 15. 15. 3 bones (i recomanables) lectures Gràcies per l’atenció 15

×