Computer project

M

computerproject

1
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5
ปีการศึกษา 2562
ชื่อโครงงาน การใช้หญ้าหวานรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชื่อผู้ทาโครงงาน
ชื่อ ปุณณภัทร ยะสินเลขที่ 14 ชั้น มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ห้อง 3
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 62
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
2
ใบงาน
การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
สมาชิกในกลุ่ม
1. นาย ปุณณภัทร ยะสิน ม.6/3 เลขที่ 14
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)
การใช้หญ้าหวานรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)
Stevia theraphy for Diabetes patients
ประเภทโครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง
ชื่อผู้ทาโครงงาน
นาย ปุณณภัทร ยะสิน
ชื่อที่ปรึกษา
คุณครู เขื่อนทอง มูลวรรณ์
ระยะเวลาดาเนินงาน
4สัปดาห์
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน)
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง
โรคเบาหวานอาจทาให้เกิดโรคข้างเคียงต่างๆตามมาในผู้สูงอายุ
โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM) เป็นภาวะที่ร่างกายมีน้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากการขาด
ฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) หรือการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ส่งผลให้กระบวนการดูดซึมน้าตาลในเลือดให้เป็นพลังงาน
ของเซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติหรือทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนเกิดน้าตาลสะสมในเลือดปริมาณมาก หาก
ปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะนี้เป็นเวลานานจะทาให้อวัยวะต่าง ๆ เสื่อม เกิดโรคและอาการแทรกซ้อน
จากข้อมูลของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) พบผู้ป่วย
โรคเบาหวานทั่วโลกราว 425 ล้านคนในปี 2560 และคาดการณ์ว่าจะมีจานวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากถึง 629 ล้านคนใน
ปี 2588 สาหรับสถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทยพบว่า คนไทยช่วงอายุ 20-79 ปี เป็นโรคเบาหวานร้อยละ
3
8.3 หรือหมายความว่าใน 100 คน จะพบคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานประมาณ 8 คน และจานวนมากกว่าครึ่งไม่ทราบ
ว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน สถิติการพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้ยังมีจานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทาให้ต้องมีการรณรงค์อย่าง
ต่อเนื่องถึงภัยร้ายของโรค เพราะเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนลุกลามใหญ่โตจน
ต้องสูญเสียอวัยวะที่สาคัญของร่างกาย
ในปัจจุบัน ประเทศไทยยึดหลักเกณฑ์ตามสมาคมเบาหวานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาในการจาแนกผู้ป่วย
โรคเบาหวานด้วยการตรวจปริมาณน้าตาลในเลือด หากผลการตรวจหลังงดอาหารและเครื่องดื่มมีน้าตาลอยู่กระแส
เลือดไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แสดงว่าระดับน้าตาลในเลือดปกติ ทั้งนี้ระดับน้าตาลในเลือดยังบ่งบอกถึงภาวะ
เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้ด้วย (Prediabetes) ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะเป็นเบาหวานสามารถพัฒนาการเกิด
โรคเบาหวานประเภทที่ 2 (เบาหวานที่เกิดจากการที่ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอ
โดยการป้องกันโรคเบาหวานทุกชนิด คือ ต้องคอยหมั่นระวังระดับน้าตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลให้อยู่
เกณฑ์ปกติ
หญ้าหวาน หรือ สเตเวีย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Stevia rebaudiana Bertoni อยู่ในวงศ์ Asteraceae เป็นพืช
พื้นเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปารากวัยในทวีปอเมริกาใต้ ความพิเศษของหญ้าหวาน คือ ส่วน
ของใบให้ความหวานมากกว่าน้าตาลถึง 10-15 เท่า แต่ความหวานนี้ไม่ก่อให้เกิดพลังงานแต่อย่างไร (0 แคลอรี/กรัม)
นอกจากนี้ยังมีสารสกัดที่เกิดจากหญ้าหวานชื่อว่า สตีวิโอไซด์ (stevioside) เป็นสารที่ให้ความหวานมากกว่า 200-
300 เท่าของน้าตาล ด้วยความพิเศษของหญ้าหวานนี้ หญ้าหวานจึงเป็นพืชที่ได้รับความสนใจทั้งทางด้านอุตสาหกรรม
การแพทย์ ยาสมุนไพร เครื่องดื่ม เป็นต้น
ดังนั้นทางผู้จัดทาจึงเล็งเห็นประโยชน์ของหญ้าหวานที่มีส่วนช่วยในการลดปริมาณน้าตาลในเลือดซึ่งมีส่วนช่วย
ในการลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ)
● เพื่อศึกษาสรรพคุณของหญ้าหวาน
● เพื่อศึกษาการมีส่วนช่วยในการควบคุมน้าตาลในเลือดของหญ้าหวาน
ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน)
กลุ่มวัยทางานจนไปถึงผู้สูงอายุเพศชายและหญิงในจังหวัดลาพูน
โดยมิใช่บุคคลกลุ่มดังกล่าว เช่น สตรีมีครรภ์ เละ ผู้ให้นมบุตร, ผู้ป่วยที่มีอาการแพ้พืชตระกูลStevia เช่น ดอก
ดาวเรือง, ดอกเบญจมาศ เป็นต้น
4
หลักการและทฤษฎี
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง และก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดปัญหากับ ฟันและเหงือก ตา ไต หัวใจ
หลอดเลือดแดง ท่านผู้อ่านสามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆได้ โดยการปรับ อาหาร การออกกาลังกาย และยาให้
เหมาะสม ท่านผู้อ่านสามารถนาข้อเสนอแนะจากบทความนี้ไปปรึกษากับแพทย์ที่รักษาท่านอยู่ ท่านต้องร่วมมือกับ
คณะแพทย์ที่ทาการรักษาเพื่อกาหนดเป้าหมายการรักษา บทความนี้เชื่อว่าจะช่วยท่านควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้น
โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือ
ประสิทธิภาพของอินซูลินลดลงเนื่องจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทาให้น้าตาลในเลือดสูงขึ้นอยู่เป็นเวลานานจะเกิดโรค
แทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ เช่น ตา ไต และระบบประสาท
อินซูลินเป็นฮอร์โมนสาคัญตัวหนึ่งของร่างกาย สร้างและหลั่งจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน ทาหน้าที่เป็นตัวพา
น้าตาลกลูโคสเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานในการดาเนินชีวิต ถ้าขาดอินซูลินหรือการ
ออกฤทธิ์ไม่ดี ร่างกายจะใช้น้าตาลไม่ได้ จึงทาให้น้าตาลในเลือดสูงมีอาการต่างๆของโรคเบาหวาน นอกจากมีความ
ผิดปกติของการเผาผลาญอาหารคาร์โบไฮเดรตแล้ว ยังมีความผิดปกติอื่น เช่น มีการสลายของสารไขมันและโปรตีน
ร่วมด้วย
โรคเบาหวานส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมพันธ์ อีกส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรม โรคเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อนมักจะ
ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดหลอดเลือดแดงตีบ ดังนั้นเป้าหมายของการรักษาโรคเบาหวานจึงจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การควบคุม เช่น ความดันโลหิต, ควบคุมระดับไขมันในเลือดให้ใกล้เคียงเป้าหมาย, ควบคุมน้าหนักตัวอย่าให้อ้วน,
ออกกาลังกาย, ควบคุมระดับน้าตาล และน้าตาลเฉลี่ยให้ใกล้เคียงปกติ
หญ้าหวานไม่มีแคลอรี่ หรือหากมีก็มีน้อยมาก ในขณะที่น้าตาลเพียง 2 ช้อนชา จะให้พลังงานถึง 30 แคลอรี่
และคาร์โบไฮเดรต 8 กรัม จึงเป็นทางเลือกที่ดีสาหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้าหนัก นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ อีกมากมาย
1. ลดน้าตาลในเลือด ด้วยคุณสมบัติที่ปราศจากพลังงาน ร่างกายสามารถขับออกมาได้ทันที นอกจากนี้ยังมีผล
การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าหญ้าหวานอาจช่วยเพิ่มการผลิตอินซูลินและกระตุ้นการทางานของอินซูลินให้ดี
ขึ้นได้ ทาให้หญ้าหวานเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดระดับน้าตาลในเลือดอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ที่รัก
สุขภาพทั้งหลาย แต่ก็ยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในคนต่อไปเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในข้อนี้ด้วย
2. ลดความเสี่ยงต่อหลายๆ โรค หญ้าหวานสามารถช่วยลดไขมันในเลือดและลดระดับน้าตาลในเลือดได้ จึงมี
ประโยชน์ในการช่วยป้องกันโรคหัวใจ เบาหวาน โรคอ้วน และโรคความดันโลหิตสูง
3. ช่วยเพิ่มความหวานให้อาหาร ไม่ต้องใช้น้าตาล หรือใช้น้าตาลน้อยลง แต่ยังมีความหวานเท่าเดิม
Benedict's test เป็นวิธีทดสอบน้าตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) และน้าตาลโมเลกุลคู่
(disaccharide) ที่เป็นน้าตาลรีดิวซิงทุกชนิด ยกเว้น น้าตาลซูโครส (sucrose) โดยเมื่อต้มน้าตาลรีดิวซิงกับ
สารละลาย Benedict ในภาวะที่เป็นด่าง น้าตาลจะใช้หมู่แอลดีไฮด์ในการรีดิวซ์คิวพริกไอออน (Cu2+) ในสารละลาย
Benedict เกิดเป็นตะกอนสีแดงอิฐของคิวพรัสออกไซด์ (Cu2O) ดังสมการ แต่หากได้รับความร้อนไม่มากพอ ตะกอน
ที่ได้อาจเป็นสีเหลือง สีเขียว หรือสีแดง
5
วิธีดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงาน
ศึกษาการรักษาระดับน้าตาลด้วยการเปรียบเทียบผลการทดลองวัดปริมาณน้าตาลจากสารละลายเบเนดิกส์
โดยผสมสารละลายเบเนดิกส์เข้ากับน้าตาลปกติ และ หญ้าหวานในหลอดทดลอง จากนั้นนาหลอดทดลองที่มี
สารละลายดังกล่าวไปให้ความร้อน แล้วสังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง จากนั้นเทียบสีที่เปลี่ยนแปลงไปของ
สารละลายในหลอดทดลองทั้งสอง หากหลอดใดมีสีที่เข้มกว่าแสดงว่ามีปริมาณน้าตาลมากกว่า
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
1. หลอดทดลอง
2. ชุดขาตั้งและแคลมป์จับ
3. ตะเกียงแอลกอฮอล์
4. สารละลายเบเนดิกส์
5. น้าตาลทรายขาว
6. หญ้าหวาน
งบประมาณ
300 บาท
6
ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
ลาดับ
ที่
ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
12
1
3
1
4
1
5
16 17
1 คิดหัวข้อโครงงาน
2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล
3 จัดทาโครงร่างงาน
4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน
5 ปรับปรุงทดสอบ
6 การทาเอกสารรายงาน
7 ประเมินผลงาน
8 นาเสนอโครงงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงแนวทางในการแก้ปัญหาโรคเบาหวาน
2. ได้ทราบถึงประโยชน์และสรรพคุณของหญ้าหวาน
3. มีความเข้าใจในการปฏิบัติการทดลองวัดระดับน้าตาลโดยวิธีการเชิงเคมี
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แหล่งอ้างอิง
1. ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน
เข้าถึงจาก:https://www.siamhealth.net/public_html/Disease/endocrine/DM/intro.htm
(สืบค้นวันที่: 2 ตุลาคม 2562)
2. ความรู้เรื่องหญ้าหวาน
เข้าถึงจาก:https://www.honestdocs.co/what-is-stevia-pros-and-cons
(สืบค้นวันที่: 2 ตุลาคม 2562)
3. ความรู้เรื่องสารละลายเบเนดิกส์
เข้าถึงจาก:http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2871
(สืบค้นวันที่: 13 พฤศจิกายน 2562)
7

Recomendados

การดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกาย por
การดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกาย
การดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายPatitta Sitti
1.8K vistas24 diapositivas
การดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกาย por
การดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกาย
การดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายPatitta Sitti
372 vistas23 diapositivas
2560 project -1 new por
2560 project -1 new2560 project -1 new
2560 project -1 newSirirat Raiwklang
111 vistas9 diapositivas
โรคซึมเศร้า por
โรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้า
โรคซึมเศร้าNattanichaYRC
48 vistas7 diapositivas
2562 final-project 14-610 por
2562 final-project 14-6102562 final-project 14-610
2562 final-project 14-610ssuser015151
119 vistas5 diapositivas
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอม (1) por
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอม (1)แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอม (1)
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอม (1)tthanch chai
961 vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ngan ku krongrang1 por
Ngan ku krongrang1Ngan ku krongrang1
Ngan ku krongrang1Natthapatch37
5 vistas7 diapositivas
2562 final-project1-18-vasaraj por
2562 final-project1-18-vasaraj2562 final-project1-18-vasaraj
2562 final-project1-18-vasarajKUMBELL
32 vistas6 diapositivas
2562 final-project 03 por
2562 final-project 032562 final-project 03
2562 final-project 03AriyaSaiphuangkam
14 vistas6 diapositivas
กิจกรรมที่5 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por
กิจกรรมที่5 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์กิจกรรมที่5 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่5 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์Guy Prp
32 vistas15 diapositivas
แบบเสนอโครงงาน (ล าส ด) por
แบบเสนอโครงงาน (ล าส ด)แบบเสนอโครงงาน (ล าส ด)
แบบเสนอโครงงาน (ล าส ด)Nuties Electron
444 vistas7 diapositivas

La actualidad más candente(18)

2562 final-project1-18-vasaraj por KUMBELL
2562 final-project1-18-vasaraj2562 final-project1-18-vasaraj
2562 final-project1-18-vasaraj
KUMBELL32 vistas
กิจกรรมที่5 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por Guy Prp
กิจกรรมที่5 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์กิจกรรมที่5 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่5 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
Guy Prp32 vistas
แบบเสนอโครงงาน (ล าส ด) por Nuties Electron
แบบเสนอโครงงาน (ล าส ด)แบบเสนอโครงงาน (ล าส ด)
แบบเสนอโครงงาน (ล าส ด)
Nuties Electron444 vistas
2562 final-project -1-23-1 weed por ssuser8b5bea
2562 final-project -1-23-1 weed2562 final-project -1-23-1 weed
2562 final-project -1-23-1 weed
ssuser8b5bea3 vistas
รักษาโรคมะเร็ง por pornkanok02
รักษาโรคมะเร็งรักษาโรคมะเร็ง
รักษาโรคมะเร็ง
pornkanok02731 vistas
โครงงานเพื่อการศึกษา por Bream Mie
โครงงานเพื่อการศึกษาโครงงานเพื่อการศึกษา
โครงงานเพื่อการศึกษา
Bream Mie1.2K vistas
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ (2) por Jutamas123
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ (2)แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ (2)
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ (2)
Jutamas12354 vistas
2561 project 37 por chadaa
2561 project 37 2561 project 37
2561 project 37
chadaa141 vistas
โครงงานการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา por Nattakarntick
โครงงานการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาโครงงานการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
Nattakarntick671 vistas
โครงงานประเภท การพัฒนาสื่อเพื่อนการศึกษา por Nattakarntick
โครงงานประเภท การพัฒนาสื่อเพื่อนการศึกษาโครงงานประเภท การพัฒนาสื่อเพื่อนการศึกษา
โครงงานประเภท การพัฒนาสื่อเพื่อนการศึกษา
Nattakarntick303 vistas

Similar a Computer project

แบบโครงร่าง โรคเบาหวาน por
แบบโครงร่าง โรคเบาหวานแบบโครงร่าง โรคเบาหวาน
แบบโครงร่าง โรคเบาหวานDduang07
1.2K vistas11 diapositivas
2562 final-project 34-610 por
2562 final-project 34-6102562 final-project 34-610
2562 final-project 34-610Pichnaree Suta
426 vistas11 diapositivas
Final Project computer_4 por
Final Project computer_4Final Project computer_4
Final Project computer_4SirinapaPinphrom
10 vistas13 diapositivas
งานคอม por
งานคอมงานคอม
งานคอมjetaimej_
28 vistas7 diapositivas
แบบโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por
แบบโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์Sarita Witesd
204 vistas8 diapositivas
กิจกรรมที่1 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por
กิจกรรมที่1 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์กิจกรรมที่1 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่1 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์barbeesati
28 vistas7 diapositivas

Similar a Computer project(20)

แบบโครงร่าง โรคเบาหวาน por Dduang07
แบบโครงร่าง โรคเบาหวานแบบโครงร่าง โรคเบาหวาน
แบบโครงร่าง โรคเบาหวาน
Dduang071.2K vistas
งานคอม por jetaimej_
งานคอมงานคอม
งานคอม
jetaimej_28 vistas
แบบโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por Sarita Witesd
แบบโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
Sarita Witesd204 vistas
กิจกรรมที่1 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por barbeesati
กิจกรรมที่1 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์กิจกรรมที่1 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่1 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
barbeesati28 vistas
สมุนไพรไทย por Narrongdej3110
สมุนไพรไทยสมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย
Narrongdej3110591 vistas
โรคไข้เลือดออก por French Natthawut
โรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก
French Natthawut196 vistas
ยาเสพติดพิษของวัยรุ่น por Korakrit Jindadang
ยาเสพติดพิษของวัยรุ่นยาเสพติดพิษของวัยรุ่น
ยาเสพติดพิษของวัยรุ่น
Korakrit Jindadang868 vistas
โครงงานคอมคิว por Phimwaree
โครงงานคอมคิวโครงงานคอมคิว
โครงงานคอมคิว
Phimwaree119 vistas
2562-final-project por mew46716
 2562-final-project 2562-final-project
2562-final-project
mew46716112 vistas
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por Phimwaree
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
Phimwaree277 vistas
Project1 por pleng.mu
Project1Project1
Project1
pleng.mu63 vistas

Computer project

 • 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปีการศึกษา 2562 ชื่อโครงงาน การใช้หญ้าหวานรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชื่อผู้ทาโครงงาน ชื่อ ปุณณภัทร ยะสินเลขที่ 14 ชั้น มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ห้อง 3 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 62 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 • 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย ปุณณภัทร ยะสิน ม.6/3 เลขที่ 14 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) การใช้หญ้าหวานรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Stevia theraphy for Diabetes patients ประเภทโครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง ชื่อผู้ทาโครงงาน นาย ปุณณภัทร ยะสิน ชื่อที่ปรึกษา คุณครู เขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน 4สัปดาห์ ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) ปัจจุบันประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง โรคเบาหวานอาจทาให้เกิดโรคข้างเคียงต่างๆตามมาในผู้สูงอายุ โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM) เป็นภาวะที่ร่างกายมีน้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากการขาด ฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) หรือการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ส่งผลให้กระบวนการดูดซึมน้าตาลในเลือดให้เป็นพลังงาน ของเซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติหรือทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนเกิดน้าตาลสะสมในเลือดปริมาณมาก หาก ปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะนี้เป็นเวลานานจะทาให้อวัยวะต่าง ๆ เสื่อม เกิดโรคและอาการแทรกซ้อน จากข้อมูลของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) พบผู้ป่วย โรคเบาหวานทั่วโลกราว 425 ล้านคนในปี 2560 และคาดการณ์ว่าจะมีจานวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากถึง 629 ล้านคนใน ปี 2588 สาหรับสถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทยพบว่า คนไทยช่วงอายุ 20-79 ปี เป็นโรคเบาหวานร้อยละ
 • 3. 3 8.3 หรือหมายความว่าใน 100 คน จะพบคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานประมาณ 8 คน และจานวนมากกว่าครึ่งไม่ทราบ ว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน สถิติการพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้ยังมีจานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทาให้ต้องมีการรณรงค์อย่าง ต่อเนื่องถึงภัยร้ายของโรค เพราะเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนลุกลามใหญ่โตจน ต้องสูญเสียอวัยวะที่สาคัญของร่างกาย ในปัจจุบัน ประเทศไทยยึดหลักเกณฑ์ตามสมาคมเบาหวานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาในการจาแนกผู้ป่วย โรคเบาหวานด้วยการตรวจปริมาณน้าตาลในเลือด หากผลการตรวจหลังงดอาหารและเครื่องดื่มมีน้าตาลอยู่กระแส เลือดไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แสดงว่าระดับน้าตาลในเลือดปกติ ทั้งนี้ระดับน้าตาลในเลือดยังบ่งบอกถึงภาวะ เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้ด้วย (Prediabetes) ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะเป็นเบาหวานสามารถพัฒนาการเกิด โรคเบาหวานประเภทที่ 2 (เบาหวานที่เกิดจากการที่ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอ โดยการป้องกันโรคเบาหวานทุกชนิด คือ ต้องคอยหมั่นระวังระดับน้าตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลให้อยู่ เกณฑ์ปกติ หญ้าหวาน หรือ สเตเวีย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Stevia rebaudiana Bertoni อยู่ในวงศ์ Asteraceae เป็นพืช พื้นเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปารากวัยในทวีปอเมริกาใต้ ความพิเศษของหญ้าหวาน คือ ส่วน ของใบให้ความหวานมากกว่าน้าตาลถึง 10-15 เท่า แต่ความหวานนี้ไม่ก่อให้เกิดพลังงานแต่อย่างไร (0 แคลอรี/กรัม) นอกจากนี้ยังมีสารสกัดที่เกิดจากหญ้าหวานชื่อว่า สตีวิโอไซด์ (stevioside) เป็นสารที่ให้ความหวานมากกว่า 200- 300 เท่าของน้าตาล ด้วยความพิเศษของหญ้าหวานนี้ หญ้าหวานจึงเป็นพืชที่ได้รับความสนใจทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ ยาสมุนไพร เครื่องดื่ม เป็นต้น ดังนั้นทางผู้จัดทาจึงเล็งเห็นประโยชน์ของหญ้าหวานที่มีส่วนช่วยในการลดปริมาณน้าตาลในเลือดซึ่งมีส่วนช่วย ในการลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) ● เพื่อศึกษาสรรพคุณของหญ้าหวาน ● เพื่อศึกษาการมีส่วนช่วยในการควบคุมน้าตาลในเลือดของหญ้าหวาน ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) กลุ่มวัยทางานจนไปถึงผู้สูงอายุเพศชายและหญิงในจังหวัดลาพูน โดยมิใช่บุคคลกลุ่มดังกล่าว เช่น สตรีมีครรภ์ เละ ผู้ให้นมบุตร, ผู้ป่วยที่มีอาการแพ้พืชตระกูลStevia เช่น ดอก ดาวเรือง, ดอกเบญจมาศ เป็นต้น
 • 4. 4 หลักการและทฤษฎี โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง และก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดปัญหากับ ฟันและเหงือก ตา ไต หัวใจ หลอดเลือดแดง ท่านผู้อ่านสามารถป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆได้ โดยการปรับ อาหาร การออกกาลังกาย และยาให้ เหมาะสม ท่านผู้อ่านสามารถนาข้อเสนอแนะจากบทความนี้ไปปรึกษากับแพทย์ที่รักษาท่านอยู่ ท่านต้องร่วมมือกับ คณะแพทย์ที่ทาการรักษาเพื่อกาหนดเป้าหมายการรักษา บทความนี้เชื่อว่าจะช่วยท่านควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้น โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือ ประสิทธิภาพของอินซูลินลดลงเนื่องจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทาให้น้าตาลในเลือดสูงขึ้นอยู่เป็นเวลานานจะเกิดโรค แทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ เช่น ตา ไต และระบบประสาท อินซูลินเป็นฮอร์โมนสาคัญตัวหนึ่งของร่างกาย สร้างและหลั่งจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน ทาหน้าที่เป็นตัวพา น้าตาลกลูโคสเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานในการดาเนินชีวิต ถ้าขาดอินซูลินหรือการ ออกฤทธิ์ไม่ดี ร่างกายจะใช้น้าตาลไม่ได้ จึงทาให้น้าตาลในเลือดสูงมีอาการต่างๆของโรคเบาหวาน นอกจากมีความ ผิดปกติของการเผาผลาญอาหารคาร์โบไฮเดรตแล้ว ยังมีความผิดปกติอื่น เช่น มีการสลายของสารไขมันและโปรตีน ร่วมด้วย โรคเบาหวานส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมพันธ์ อีกส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรม โรคเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อนมักจะ ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดหลอดเลือดแดงตีบ ดังนั้นเป้าหมายของการรักษาโรคเบาหวานจึงจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การควบคุม เช่น ความดันโลหิต, ควบคุมระดับไขมันในเลือดให้ใกล้เคียงเป้าหมาย, ควบคุมน้าหนักตัวอย่าให้อ้วน, ออกกาลังกาย, ควบคุมระดับน้าตาล และน้าตาลเฉลี่ยให้ใกล้เคียงปกติ หญ้าหวานไม่มีแคลอรี่ หรือหากมีก็มีน้อยมาก ในขณะที่น้าตาลเพียง 2 ช้อนชา จะให้พลังงานถึง 30 แคลอรี่ และคาร์โบไฮเดรต 8 กรัม จึงเป็นทางเลือกที่ดีสาหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้าหนัก นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้าน ต่างๆ อีกมากมาย 1. ลดน้าตาลในเลือด ด้วยคุณสมบัติที่ปราศจากพลังงาน ร่างกายสามารถขับออกมาได้ทันที นอกจากนี้ยังมีผล การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าหญ้าหวานอาจช่วยเพิ่มการผลิตอินซูลินและกระตุ้นการทางานของอินซูลินให้ดี ขึ้นได้ ทาให้หญ้าหวานเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดระดับน้าตาลในเลือดอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ที่รัก สุขภาพทั้งหลาย แต่ก็ยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในคนต่อไปเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในข้อนี้ด้วย 2. ลดความเสี่ยงต่อหลายๆ โรค หญ้าหวานสามารถช่วยลดไขมันในเลือดและลดระดับน้าตาลในเลือดได้ จึงมี ประโยชน์ในการช่วยป้องกันโรคหัวใจ เบาหวาน โรคอ้วน และโรคความดันโลหิตสูง 3. ช่วยเพิ่มความหวานให้อาหาร ไม่ต้องใช้น้าตาล หรือใช้น้าตาลน้อยลง แต่ยังมีความหวานเท่าเดิม Benedict's test เป็นวิธีทดสอบน้าตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) และน้าตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide) ที่เป็นน้าตาลรีดิวซิงทุกชนิด ยกเว้น น้าตาลซูโครส (sucrose) โดยเมื่อต้มน้าตาลรีดิวซิงกับ สารละลาย Benedict ในภาวะที่เป็นด่าง น้าตาลจะใช้หมู่แอลดีไฮด์ในการรีดิวซ์คิวพริกไอออน (Cu2+) ในสารละลาย Benedict เกิดเป็นตะกอนสีแดงอิฐของคิวพรัสออกไซด์ (Cu2O) ดังสมการ แต่หากได้รับความร้อนไม่มากพอ ตะกอน ที่ได้อาจเป็นสีเหลือง สีเขียว หรือสีแดง
 • 5. 5 วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน ศึกษาการรักษาระดับน้าตาลด้วยการเปรียบเทียบผลการทดลองวัดปริมาณน้าตาลจากสารละลายเบเนดิกส์ โดยผสมสารละลายเบเนดิกส์เข้ากับน้าตาลปกติ และ หญ้าหวานในหลอดทดลอง จากนั้นนาหลอดทดลองที่มี สารละลายดังกล่าวไปให้ความร้อน แล้วสังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง จากนั้นเทียบสีที่เปลี่ยนแปลงไปของ สารละลายในหลอดทดลองทั้งสอง หากหลอดใดมีสีที่เข้มกว่าแสดงว่ามีปริมาณน้าตาลมากกว่า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1. หลอดทดลอง 2. ชุดขาตั้งและแคลมป์จับ 3. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 4. สารละลายเบเนดิกส์ 5. น้าตาลทรายขาว 6. หญ้าหวาน งบประมาณ 300 บาท
 • 6. 6 ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทาเอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ทราบถึงแนวทางในการแก้ปัญหาโรคเบาหวาน 2. ได้ทราบถึงประโยชน์และสรรพคุณของหญ้าหวาน 3. มีความเข้าใจในการปฏิบัติการทดลองวัดระดับน้าตาลโดยวิธีการเชิงเคมี สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แหล่งอ้างอิง 1. ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน เข้าถึงจาก:https://www.siamhealth.net/public_html/Disease/endocrine/DM/intro.htm (สืบค้นวันที่: 2 ตุลาคม 2562) 2. ความรู้เรื่องหญ้าหวาน เข้าถึงจาก:https://www.honestdocs.co/what-is-stevia-pros-and-cons (สืบค้นวันที่: 2 ตุลาคม 2562) 3. ความรู้เรื่องสารละลายเบเนดิกส์ เข้าถึงจาก:http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2871 (สืบค้นวันที่: 13 พฤศจิกายน 2562)
 • 7. 7