DLL Grade 9 1st Grading.pdf

EKONOMIKS
Unang Markahan
PAMANTAYAN SA PAGKATUTO
(Learning Competencies)
Bilang ng Araw
(No. of Days)
1. Nailalapat ang kahulugan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na
pamumuhay bilang isang mag-aaral, at kasapi ng pamilya at lipunan
2. Natataya ang kahalagahan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na
pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan
3. Naipakikita ang uganayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na
pamumuhay
4. Natutukoy ang mga palatandaan ng kakapusan sa pang-araw-araw na
buhay
5. Nakakabuo ang konklusyon na ang kakapusan ay isang pangunahing
suliraning panlipunan
6. Nakapagmumungkahi ng mga paraan upang malabanan ang
kakapusan
7. Nasusuri ang kaibahan ng kagustuhan (wants) sa pangangailangan
(needs) bilang batayan sa pagbuo ng matalinong desisyon
8. Naipapakita ang uganayan ng personal na kagustuhan at
pangangailangan sa suliranin ng kakapusan
9. Nasusuri ang hirarkiya ng pangangailangan
10. Nakabubuo ng sariling pamantayan sa pagpili ng mga
pangangailangan batay sa mga hirarkiya ng pangangailangan
11. Nasusuri ang mga salik na nakakaimpluwensiya sa pangangailangan at
kagustuhan
12. Nasusuri ang kaugnayan ng alokasyon sa kakapusan at
pangangailangan at kagustuhan
13. Napahahalagahan ang paggawa ng tamang desisyon upang
matugunan ang pangangailangan
14. Nasusuri ang mekanismo ng alokasyon sa iba;t ibang sistemang pang-
ekonomiya bilang sagot sa kakapusan
15. Naipaliliwanag ang konsepto ng pagkonsumo
16. Nasusuri ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo
17. Naipamamalas ang talino sa pagkonsumo sa pamamagitan ng
paggamit ng pamantayan sa pamimili
18. Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga
1 araw
1 araw
1 araw
1 araw
1 araw
2 araw
2 araw
1 araw
2 araw
2 araw
1 araw
1 araw
2 araw
2 araw
1 araw
1 araw
1 araw
1 araw
2 araw
tungkulin bilang isang mamimili
19. Naibibigay ang kahulugan ng produksyon
20. Napahahalagahan ang mga salik ng produksyon at ang implikasyon
nito sa pang-araw-araw na pamumuhay
21. Nasusuri ang mga tungkulin ng iba’t ibang organisasyon ng negosyo
1 araw
KABUUAN 27 araw
Inihanda nina:
Gng. Rochel Angelie M. Belamide
Gng. Agnes B. Bornales
G. Rhian G. Dedeles
Gng. Conchitina S. Vergara
Dasmariñas National High School
Pinatnubayan ni:
EDEN R. DAYUON, Ed. D
Head Teacher III, AP Department
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Antas:
Guro: Asignatura: Ekonomiks 9
Petsa: Unang Linggo Markahan: Unang Markahan
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin,
maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya
ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga
layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-
araw-araw na pamumuhay.
B. Pamantayang Pagganap Naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at munlad na pang-araw-araw na
pamumuhay
C. Kasanayan sa Pagkatuto Nailalapat ang kahulugan ng Ekonomiks sa
pang-araw-araw na pamumuhay bilang kasapi
ng pamilya at lipunanAP9MKE-Ia-1
Natataya ang kahalagahan ng Ekonomiks sa
pang-araw-araw n pamumuhay ng bawat
pamilya at ng lipunanAP9MKE-Ia-2
Naipapakita ang ugnayan ng kakapusan sa
pang-araw-araw na pamumuhay.AP9MKE-Ia-3
II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat lingo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa GAbay sa Kurikulum. Maaari itong
tumaggal ng isa hanggang dalawang lingo.
ARALIN 1: KAHULUGAN AT KAHALAGAHAN NG EKONOMIKS ARALIN 2: KAKAPUSAN
PAKSA – Kahulugan ng Ekonomiks PAKSA – Mahahalagang Konsepto ng Ekonomiks PAKSA – Pagkakaiba ng Kakapusan sa
Kahalagahan ng Ekonomiks Kakulangan
KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at
pagkatuto ng mga mag-aaral.
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay sa Pagtuturo, pp- 11-14
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay sa Pagtuturo,pp – 15-17
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay sa Pagtuturo,pp – 18-23
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang
Mag-aaral
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul para sa Mag-aaral, pp – 12-17
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul para sa Mag-aaral,pp – 18-22
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul para sa Mag-aaral, pp – 23-30
3. Mga Pahina sa Teksbuk Ekonomiks: Batayang Aklat Para sa Ikaapat na
Taon, pp – 11- 19
*Evelina M. Viloria * Julia Rillo
*Nilda B. Cruz * Alice M. Lim
SD Publications, Inc.
Ekonomiks: Batayang Aklat Para sa Ikaapat na
Taon, pp – 19
*Evelina M. Viloria * Julia Rillo
*Nilda B. Cruz * Alice M. Lim
SD Publications, Inc.
Ekonomiks: Batayang Aklat Para sa Ikaapat na
Taon, pp – 71-73
*Evelina M. Viloria * Julia Rillo
*Nilda B. Cruz * Alice M. Lim
SD Publications, Inc.
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o ibang
Google, Wikepedia, Slideshare, youtube Google, Wikepedia, Slideshare , youtube Google, Wikepedia, Slideshare , youtube
website
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Batayang aklat, organizer, cartolina strips,
kaugnay na larawan, talahanayan, Graphic
organizer, laptop,projector, LED TV
Batayang aklat, organizer, cartolina strips,
kaugnay na larawan, talahanayan, Graphic
organizer, laptop,projector, LED TV
Batayang aklat, organizer, cartolina strips,
kaugnay na larawan, talahanayan, Graphic
organizer, laptop,projector, LED TV
III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag-aaral
gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng
analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.
Balitaan Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa
napapanahong pangyayari sa loob at labas ng
bansa.
Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa
napapanahong pangyayari sa loob at labas ng
bansa.
Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa
napapanahong pangyayari sa loob at labas ng
bansa.
a. Balik Aral Alamin sa mga mag-aaral ang mga paksang
natalakay nila sa Araling Panlipunan mula sa
Antas 7 hanggang 9.
2. Itanong kung ano ang inaasahan na mapag-
aaralan sa taong ito.
TANONG KO..SAGOT MO.
1. Pumili ng tig-iisang mag-aaral mula sa iba’t-
ibang pangkat.
2. Papiliin ang bawait isa ng tanong na
nakasulat sa cartolina strips na may
kinalaman sa Pangunahing katanungang
Pang-ekonomiya.(Ano ang gagawin?, Paano
gagawin?, para kanino?, Gaano karami?)
ANO AKO?
1. Hatiin ang klase sa 2 pangkat: (4 na babae at
4 na lalaki)
2.Pabunutin ang representante ng bawat
pangkat kung sino ang magtatanong at kung
sino ang sasagot sa nabunot na tanong.
*Magtatapos ang tanong sa ANO AKO?
Hal. Ito ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng
isang bagay kapalit ng isang bagay…ANO
AKO?(Trade Off)
b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin ALAMIN:
Gawain 1: OVER SLEPT
Modyul para sa Mag-aaral: (ph 13)
Sa tulong ng powerpoint presentation, may
mga katanungan at sitwasyong ipapakita at
ipaaanalisa kung ano ang kanilang uunahin:
SITWASYON:
Mula sa takdang aralin, talakayin ang T-chart.
Gawain 1: T-CHART
Modyul para sa Mag-aaral: (ph 23)
c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa
Bagong Aralin
Gawain 2: THINK, PAIR AND SHARE
Modyul para sa Mag-aaral: (p. 13-14)
GAWAIN 2: PICTURE ANALYSIS
Modyul para sa Mag-aaral: (p. 24)
Mula sa sitwasyon, ano ang iyong magiging
desisyon at ano ang iyong dahilan?
d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto 1.Pabigyan ng kaukulang salita ang bawat
letra na nag-uugnay sa salitang
E- K -O - N- O -M – I- K - S
2. Mula sa mga ibinigay na salita sa bawat
letra ng Ekonomiks, bumuo ng kahulugan ng
Ekonomiks.
3. Pagtatalakay sa Kahulugan ng Ekonomiks at
ang kasaysayan nito.
Pangkatang Gawain:
1.Ang bawat pangkat ay bibigyan ng
pagkakataon na ianalisa ang Mahalagang
DEkonsepto ng Ekonomiks:
Pangkat 1- Opportunity Cost
Pangkat 2- Trade Off
Pangkat 3- Marginal Thinking
Pangkat 4-Incentives
2. Sagutin ang pamprosesong tanong para sa
presentasyon.
Rubrik sa Pagpupuntos ng Presentasyon
Pamantayan Paglalarawan Puntos
Nilalaman Wasto ang
impormasyon
ukol sa
matalinong
pagdedesisyon
10
Presentasyon Mahusay na
naipahahatid
ang mensahe
ng matalinong
pagdedesisyon
10
Pagkamalikhain Mahusay ang
pagkakahabi
ng mga
pahayag ukol
sa tamang
pagdedesisyon
10
KABUUANG
PUNTOS
30
TALAKAYAN:
1.Sa pagitan muli ng babae at lalaki, papiliin
sila gamit ang cartolina strips kung alin ang
bibigyan nila ng paliwanag ang konsepto:
“Ano ang pagkakaiba ng KAKAPUSAN sa
KAKULANGAN?”
2. Magpabigay ng mga sitwasyon na
nagpapakita ng ugnayan ng KAKAPUSAN at
KAKULANGAN sa pang-araw-araw na buhay.
a.Bigyan ang dalawang panig ng manila paper
upang itala ang kanilang kasagutan at
ipaliwanag ang bawat kasagutan.
e. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong karanasan
GRAPHIC ORGANIZER:
Upang maiwasan ang Kakapusan, kailangang
magdesisyon ang pamayanan batay sa apat na
pangunahing katanungang pang-ekonomiya
na kapakipakinabang sa lahat.
1.Magpabigay sa mga mag-aaral ng
KAHALAGAHAN NG EKONOMIKS mula sa
sariling pag-unawa.
2. Ipabasa ang teksto at sagutan ang
pamprosesong tanong.
KONSEP-SURI: Ang Kakapusan sa pang-araw-
araw na Buhay
Ipasuri sa mga mag-aaral ang paglalarawan ni
N. GREGORY MANKIW tungkol sa KAKAPUSAN.
Modyul para sa Mag-aaral: (ph. 26)
Suriin ang graphic organizer.
Paano ito makatutulong upang malunasan at
maiwasan ang kakapusan?
f. Paglinang sa kabihasaan (Formative
Assessment)
Gawain 4: MIND MAPPING
Modyul para sa Mag-aaral: (ph.16)
Gawain 5: TAYO NA SA CANTEEN
Modyul para sa Mag-aaral: (ph.19)
Pagsagot ng mga mag-aaral sa gabay na
tanong:
a. Ayon kay Mankiw, paano nagkakaroon ng
kakapusan?
b. Paano ito nakakapekto sa pang-araw-araw
na pamumuhay ng mga mamamayan?
g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Kung ikaw ay papalarin na magkaroon ng isang
negosyo, anong uri ng negosyo at bakit?
Pasagutan ang pamprosesong tanong. (ph.19) 1.Magpabigay ng sitwasyon sa ating bansa na
nagpapakita at nakararanas ng kakapusan; at
kakulangan.
2. Paano mo ito iuugnay sa pang-araw-araw na
pamumuhay ?
h. Paglalahat ng aralin Mula sa paksang natalakay, anu-ano ang
iyong gagawin at iisipin upang masigurong
ikaw ay magtatagumpay?
Gawain 9: BAITANG NG PAG-UNLAD
Modyul para sa Mag-aaral: (ph. 22)
Pabigyang Paglalahat sa mga mag-aaral ang
natapos na aralin:
HALIMBAWA:
Ang KAKAPUSAN ay umiiral dahil limitado ang
pinagkukunang yaman at walang katapusang
pangangailangan at kagustuhan ng tao,
samantalang ang KAKULANGAN ay nagaganap
kung may pansamantalang pagkukulang sa
suplay ng isang produkto o serbisyo.
i. Pagtataya ng aralin Maikling Pagsusulit.
Ibigay ang pangunahing katanungang pang-
ekonomiya. (4)
Panggradong Resitasyon:
Tanong: Magbigay ng Konsepto ng Ekonomiks
at ipaliwanag ang iyong kasagutan.
Gumawa ng isang SANAYSAY :
“Bakit maituturing na isang suliraning
panlipunan ang kakapusan?
Rubrik sa Pagpupuntos ng Sanaysay
Pamantayan Paglalarawan Puntos
Nilalaman Wasto ang
impormasyon
ukol sa Suliranin
sa kakapusan
10
Presentasyon Mahusay na
naipahahatid ang
kaalaman kung
bakit malaking
suliraning
Panlipunan ang
Kakapusan
10
Pagkamalikhain Mahusay ang
pagkakahabi ng
mga pahayag
ukol sa paksa
10
KABUUANG
PUNTOS
30
j. Takdang aralin 1.Anu-ano ang mahalagang konsepto ng
Ekonomiks? Suriin ang bawat isa.
2. Magbigay ng kahalagahan ng Ekonomiks.
Sanggunian: Batayang aklat, Modyul para sa
Mag-aaral, ph. 18
Gawain: T_CHART
Suriin ang mga produktong nakalista sa hanay
A at B sa T-chart. Ihambing ang dalawang
hanay at sa gutan ang pamprosesong tanong.
Sangggunian: Batayang Aklat, Modyul para sa
Mag-aaral ph. 23-24
1. Ano ang Production Possibilities Frontier?
2. Mula sa paggamit ng modelong ito, paanong
masasabing efficient ang produksyon?
Sanggunian: Batayang aklat, , Modyul para sa
Mag-aaral ph. 27-29
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan?
Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang
tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
b. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
c. Nakatulong ba ang remedial?
d. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
f. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyon na tulong ng aking
punongguro at superbisor?
g. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong ibahagi
sa mga kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Antas:
Guro: Asignatura: Ekonomiks 9
Petsa: Ikalawang Linggo Markahan: Unang Markahan
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin,
maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga
istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang
mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-
araw-araw na pamumuhay.
B. Pamantayang Pagganap Naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at munlad na pang-araw-araw na
pamumuhay.
C. Kasanayan sa Pagkatuto Natutukoy ang mga palatandaan ng
kakapusan sa pang-araw-araw na
pamumuhay. AP9MKE-Ib-4
Nakabubuo ng Konklusyon na ang kakapusan
ay isang pangunahing suliraning panlipunan.
AP9MKE-Ib-5
Nakapagmumungkahi ng mga paraan upang
malabanan ang kakapusan. AP9MKE-Ic-6
II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat lingo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa GAbay sa Kurikulum. Maaari itong
tumaggal ng isa hanggang dalawang lingo.
ARALIN 2 – KAKAPUSAN ARALIN 2 – KAKAPUSAN ARALIN 2 - KAKAPUSAN
PAKSA: Palatandaan ng Kakapusan PAKSA: Kakapusan Bilang Suliraning PAKSA: Paraan Upang Mapamahalaan ang
Panlipunan Kakapusan
KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at
pagkatuto ng mga mag-aaral.
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay sa Pagtuturo, pp- 18-23
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay sa Pagtuturo, pp-18-23
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay sa Pagtuturo, pp-- 18-23
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-
aaral
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul para sa Mag-aaral, pp- 30
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul para sa Mag-aaral, pp- 30-31
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul para sa Mag-aaral, pp 31
3. Mga Pahina sa Teksbuk Ekonomiks: Batayang Aklat Para sa Ikaapat na
taon: ph- 73
*Evelina M. Viloria * Julia Rillo
*Nilda B. Cruz * Alice M. Lim
SD Publications, Inc.
Ekonomiks: Batayang Aklat Para sa Ikaapat na
taon: ph- 75-76
*Evelina M. Viloria * Julia Rillo
*Nilda B. Cruz * Alice M. Lim
SD Publications, Inc.
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o ibang
website
Google, Wikepedia, Slideshare, youtube Google, Wikepedia, Slideshare, youtube Google, Wikepedia, Slideshare, youtube
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Batayang aklat, organizer, cartolina strips, Batayang aklat, organizer, cartolina strips, Batayang aklat, organizer, cartolina strips,
kaugnay na larawan, talahanayan, Iskedyul,
Kurba, Graphic organizer, laptop,projector,
LED TV
kaugnay na larawan, talahanayan, Graphic
organizer, laptop,projector, LED TV
kaugnay na larawan, talahanayan,
Graphic organizer, laptop,projector, LED TV
III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag-aaral
gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng
analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.
Balitaan Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa
napapanahong pangyayari sa loob at labas ng
bansa.
Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa
napapanahong pangyayari sa loob at labas ng
bansa.
Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa
napapanahong pangyayari sa loob at labas ng
bansa.
a. Balik Aral Gamit ang yarn, ituro ang arrow(→)na
nagbibigay ng susing salita sa termino:
KAKAPUSAN Pansamantala
KAKULANGAN Limitado
Gabay na tanong:
Ipaliwanag ang pagkakaiba ng Kakapusan sa
Kakulangan.
Magpabigay sa mga mag-aaral kung ano ang
mga palatandaan sa pagkakaroon ng
kakapusan. Ipaliwanag ang mga sagot.
Magbigay ng mga suliraning panlipunan dulot
ng kakapusan.
b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pabigyang kahulugan sa mga mag-aaraal ang
sumusunod na kasabihan. Itanong kung sang-
ayon sila o hindi.
a. “There is no such thing as best of both
worlds.”
b. “You can’t have your cake and eat it too.”
Video Presentation: Pagpapalabas ng isang
video na ipinapakita ang suliraning kinakaharap
ng isang bansa na may kinalaman sa
kakapusan, partikular sa Africa, India at
Pilipinas.
PICTURE ANALYSIS:
1.Mula sa larawan, suriin ang suliraning
panlipunan na dulot ng paglaki ng populasyon.
2. Anu-anong bansa ang may kaparehong
suliranin?
c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa
Bagong Aralin
1.Bigyang kahulugan ang PPF.
2. Ipakita ang Kurba.
3.Tukuyin ang diwa ng sumusunod:
a.Pagsasakripisyo ng isang produkto bunga
ng paggawa ng pangalawang
produkto(pagpili-choice; pagsasakripisyo-
trade off)
b.Sa pagpili at pagsasakripisyo, sisibol ang
prinsipyo ng ipinagpalibang
halaga(opportunity cost).
Pagsasagot ng mga mag-aaral sa inihandang
gabay na tanong ng guro.
1. Ano ang ipinahihiwatig ng palabas sa video?
2.Nalagay ka na ba sa parehong sitwasyon?
Mula pa rin sa mga larawan sa balik-aral,
nabanggit ang mga suliraning dulot nito. May
pag-asa pa kayang malutas ang mga suliraning
ito? Paano?
d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Gamit ang laptop/Projector: Magpapalabas
ng isang panoorin ukol sa kakapusan.
Suriin ang paikot na daloy ng Ekonomiya. (*see
diagram)
Gabay na tanong:
a. Paano nagkakaroon ng suliran sa paikot na
daloy ng ekonomiya?
1. Hatiin ang klase sa 3 pangkat.
2. Magbigay ng kanya-kanyang pamamaraan
upang mapamahalaan ang kakapusan
e. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong karanasan
Ayon na sa napanood, pagbigayin ang mga
mag-aaral kung anu-ano ang mga
palatandaan ng pagkakaroon ng kakapusan .
Pangkatang Gawain:
1. Pagpapangkat sa 2 grupo ang klase.
2. Pagbigayin ang bawat pangkat ng batayan
kung bakit ang KAKAPUSAN ay itinuring na
suliraning panlipunan.
3. Itala ang pinag-sama-samang ideya sa
inihandang manila paper.
4.Pagtatalakay ng isang representante para sa
presentasyon ng gawain ng pangkat.
Rubriks sa Pagpupuntos sa Pangkatang
Gawain
Rubrik sa Pagpupuntos ng Pangkatang
Gawain:
Mahusay Katamtaman Kailangan
pa ng
Pagsasanay
Hindi nawala
ang atensyon
sa paksa ng
usapan o
gawain
Bihirang nawala
ang atensyon sa
paksa ng usapan o
gawain
Laging wala ang
atensyon sa
paksa ng
usapan o
gawain
Hinihikayat ng
husto ang mga
kagrupo para
makisali sa
Madalas na
hinihikayat ang mga
kagrupo para
makisali sa gawain
Hindi nakinig
sa mga sinasabi
ng kagrupo
Gawin ang presentasyon sa iba’t-ibang
paraan.
Pangkat 1- Pagtula
Pangkat 2- Puppet show
Pangkat 3- Jingle
Rubrik sa Pagpupuntos ng Pangkatang
Gawain:
Mahusay Katamtaman Kailangan
pa ng
Pagsasanay
Hindi nawala
ang atensyon sa
paksa ng usapan
o gawain
Bihirang nawala ang
atensyon sa paksa
ng usapan o gawain
Laging wala ang
atensyon sa
paksa ng
usapan o
gawain
Hinihikayat ng
husto ang mga
kagrupo para
makisali sa
gawain
Madalas na
hinihikayat ang mga
kagrupo para
makisali sa gawain
Hindi nakinig
sa mga sinasabi
ng kagrupo
Nakibahagi ng
husto sa
talakayan
tungkol sa
gawain
Madalas na
nakibahagi sa
talakayan tungkol sa
gawain
Hindi
nakibahagi at
kung minsan ay
naggugulo pa sa
talakayan
30 puntos 20 puntos 10 puntos
gawain
Nakibahagi ng
husto sa
talakayan
tungkol sa
gawain
Madalas na
nakibahagi sa
talakayan tungkol
sa gawain
Hindi
nakibahagi at
kung minsan ay
naggugulo pa sa
talakayan
30 puntos 20 puntos 10 puntos
f. Paglinang sa kabihasaan (Formative
Assessment)
1.Bigyang kahulugan ang PPF.
2. Ipakita ang Kurba.
3.Tukuyin ang diwa ng sumusunod:
a.Pagsasakripisyo ng isang produkto bunga
ng paggawa ng pangalawang
produkto(pagpili-choice; pagsasakripisyo-
trade off)
b.Sa pagpili at pagsasakripisyo, sisibol ang
prinsipyo ng ipinagpalibang
halaga(opportunity cost).
Pagsasagot ng mga mag-aaral sa inihandang
gabay na tanong ng guro.
1. Ano ang ipinahihiwatig ng palabas sa video?
2.Nalagay ka na ba sa parehong sitwasyon?
Mula pa rin sa mga larawan sa balik-aral,
nabanggit ang mga suliraning dulot nito. May
pag-asa pa kayang malutas ang mga suliraning
ito? Paano?
g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Gamit ang laptop/Projector: Magpapalabas
ng isang panoorin ukol sa kakapusan.
Suriin ang paikot na daloy ng Ekonomiya. (*see
diagram)
Gabay na tanong:
a. Paano nagkakaroon ng suliran sa paikot na
daloy ng ekonomiya?
1. Hatiin ang klase sa 3 pangkat.
2. Magbigay ng kanya-kanyang pamamaraan
upang mapamahalaan ang kakapusan
h. Paglalahat ng aralin Ayon na sa napanood, pagbigayin ang mga
mag-aaral kung anu-ano ang mga
palatandaan ng pagkakaroon ng kakapusan .
Pangkatang Gawain:
1. Pagpapangkat sa 2 grupo ang klase.
2. Pagbigayin ang bawat pangkat ng batayan
kung bakit ang KAKAPUSAN ay itinuring na
suliraning panlipunan.
3. Itala ang pinag-sama-samang ideya sa
inihandang manila paper.
4.Pagtatalakay ng isang representante para sa
presentasyon ng gawain ng pangkat.
Rubriks sa Pagpupuntos sa Pangkatang
Gawain
Rubrik sa Pagpupuntos ng Pangkatang
Gawain:
Mahusay Katamtaman Kailangan
pa ng
Pagsasanay
Hindi nawala ang
atensyon sa
paksa ng usapan
o gawain
Bihirang nawala ang
atensyon sa paksa ng
usapan o gawain
Laging wala ang
atensyon sa
paksa ng
usapan o
Gawin ang presentasyon sa iba’t-ibang
paraan.
Pangkat 1- Pagtula
Pangkat 2- Puppet show
Pangkat 3- Jingle
Rubrik sa Pagpupuntos ng Pangkatang
Gawain:
Mahusay Katamtaman Kailangan
pa ng
Pagsasanay
Hindi nawala
ang atensyon
sa paksa ng
usapan o
gawain
Bihirang nawala
ang atensyon sa
paksa ng usapan
o gawain
Laging wala ang
atensyon sa
paksa ng usapan
o gawain
Hinihikayat ng
husto ang
mga kagrupo
para makisali
sa gawain
Madalas na
hinihikayat ang
mga kagrupo para
makisali sa
gawain
Hindi nakinig sa
mga sinasabi ng
kagrupo
Nakibahagi ng
husto sa
Madalas na
nakibahagi sa
Hindi nakibahagi
at kung minsan
gawain
Hinihikayat ng
husto ang mga
kagrupo para
makisali sa
gawain
Madalas na
hinihikayat ang mga
kagrupo para
makisali sa gawain
Hindi nakinig
sa mga sinasabi
ng kagrupo
Nakibahagi ng
husto sa
talakayan
tungkol sa
gawain
Madalas na
nakibahagi sa
talakayan tungkol sa
gawain
Hindi
nakibahagi at
kung minsan ay
naggugulo pa sa
talakayan
30 puntos 20 puntos 10 puntos
talakayan
tungkol sa
gawain
talakayan tungkol
sa gawain
ay naggugulo pa
sa talakayan
30 puntos 20 puntos 10 puntos
i. Pagtataya ng aralin Ipasagot ang inihandang gawain:
*Isulat sa unahan ng salita ang (A)kung
KAKAPUSAN o (B)kung KAKULANGAN at (X)
kung hindi angkop ang pangungusap.
(*see powerpoint presentation)
Maikling pagsusulit:
Isulat ang titik T kung ang pangungusap ay
TAMA at M kung MALI.
*see organizer
Sanaysay:
“Ang magagawa ko bilang mag-aaral upang
malunasan ang suliranin sa kakapusan”
j. Takdang aralin Gawin ang GAWAIN 5: OPEN ENDED STORY
Palagyan ng maikling katapusan ang
kuwento. Ipaugnay ang kwento sa suliraning
panlipunan na nagaganap dahilan sa
kakapusan. Tingnan ang rubric upang maging
batayan sa pagsusulat ng mga mag-aaral.
(*see Rubrics p. 32)
Sanggunian:Batayang aklat p. 32
1.Magsaliksik ng mga pamamaraan upang
mapamahalaan ang kakapusan.
2. Itala ang nakalap na impormasyon sa
kwaderno.
Sanggunian: Batayang aklat p. 31-32
Gawin ang GAWAIN 6: CONSERVATION
POSTER
Gumawa ng poster na nagpapakita ng
konserbasyon sa mga yamang likas at mga
paraan kung paano mapamamahalaan ang
kakapusan. (*see Rubrics sa pahina 33)
Sanggunian: Batayang aklat p. 33
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito
naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong
superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
b. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
c. Nakatulong ba ang remedial?
d. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
f. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyon na tulong ng aking
punongguro at superbisor?
g. Anong kagamitang panturo ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa mga
kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Antas:
Guro: Asignatura: Ekonomiks 9
Petsa: Ikatlong Linggo Markahan: Unang Markahan
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin,
maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya
ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga
layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-
araw-araw na pamumuhay.
B. Pamantayang Pagganap Naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at munlad na pang-araw-araw na
pamumuhay.
C. Kasanayan sa Pagkatuto Nakapagmumungkahi ng mga paraan upang
malabanan ang kakapusan. AP9MKE-Ic-6
Nasusuri ang kaibahan ng kagustuhan (wants)
sa pangangailangan (needs) bilang batayan sa
pagbuo ng matalinong desisyon. AP9MKE-Ic-7
Nasusuri ang kaibahan ng kagustuhan
(wants) sa pangangailangan (needs) bilang
batayan sa pagbuo ng matalinong desisyon.
AP9MKE-Ic-7
II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat lingo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa GAbay sa Kurikulum. Maaari itong
tumaggal ng isa hanggang dalawang lingo.
ARALIN 2: KAKAPUSAN ARALIN 3: PANGANGAILANGAN AT ARALIN 3: PANGANGAILANGAN AT
KAGUSTUHAN KAGUSTUHAN
PAKSA: Programang pangkonserbasyon PAKSA: Pagkakaiba ng Pangangailangan at PAKSA:Pagkakaiba ng Pangangailangan at
Ng Pamahalaan Kagustuhan Kagustuhan (Matalinong
Pagdedesisyon)
KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at
pagkatuto ng mga mag-aaral.
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay sa Pagtuturo, Pp -18-23
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay sa Pagtuturo, Pp. 25
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay sa Pagtuturo,Pp 26
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang
Mag-aaral
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul para sa Mag-aaral,Pp.31-32
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul para sa Mag-aaral,Pp. 37-38
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul para sa Mag-aaral,Pp 38-39
3. Mga Pahina sa Teksbuk Ekonomiks: Batayang Aklat para sa Ikaapat na
taon,Pp- 79-80
*Evelina M. Viloria * Julia Rillo
*Nilda B. Cruz * Alice M. Lim
SD Publications, Inc.
Ekonomiks: Mga Konsepto at Aplikasyon,
pp.78-79
*Bernard R. Balitao *Meriam dR. Cervantes
* Jerome A. Ong * John N. Ponsaran
et.al
Vibal Publishing House, Inc.
Ekonomiks: Mga Konsepto at Aplikasyon,
pp.78-79
*Bernard R. Balitao *Meriam dR.
Cervantes
* Jerome A. Ong * John N. Ponsaran
et.al
Vibal Publishing House, Inc.
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o ibang
website
Google, Wikepedia, Slideshare, youtube Google, Wikepedia, youtube Google, Wikepedia, youtube
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Batayang aklat, organizer, cartolina strips,
kaugnay na larawan, talahanayan, graphic
organizer, laptop,
Mga larawan, pocket chart Metacards, mga larawan, laptop
III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag-aaral
gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng
analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.
Balitaan Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa
napapanahong pangyayari sa loob at labas ng
bansa.
Bigyan ng pulso ang mga ibinigay na balitang
lokal at internasyunal ng mga mag-aaral
Bigyan ng pulso ang mga ibinigay na balitang
lokal at internasyunal ng mga mag-aaral
a. Balik Aral Magbigay ng mga paraan upang malunasan ang
kakapusan ayon sa natalakay.
Paano natin maiiwasan ang kakapusan?
(magbigay ng mga sitwasyon)
DRILL CARD: Nakasulat dito ang mga
konseptong pinag-aralan at hayaan ang mga
mag-aaral na magbigay ng ideya tungkol
dito.
b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin PICTURE ANALYSIS:
Pagpapakita ng larawan ng mga taong
nagtatanim ng mga puno.
ISIP-ISIP: Pagsusuri sa mga larawan ng mga
bagay na ipapakita ng guro. Alin sa mga ito
ang lubhang mahalaga sayo bilang mag-aaral?
4 PICS ONE WORD: May mga larawang
ipakikita ang guro at mula dito ay
mahuhulaan ng mga mag-aaral ang paksang
tatalakayin sa araw na ito.
c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa
Bagong Aralin
Pagsasagot sa gabay na tanong. Sa araling ito ay aalamin ang kahulugan at
pagkakaiba ng pangangailangan (needs) at
kagustuhan (wants)
Sa araling ito ay iuugnay ang kaalaman sa
konsepto ng pangangailangan at kagustuhan
sa pagbuo ng matalinong pagdedesisyon.
d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Ang mga nagmamalasakit sa kapaligiran
(Environmentalist) ay bumuo ng programang
pangkonserbasyon. Ano ang layunin nito?
Gamit ang Interactive Instruction Strategy,
tatalakayin ng guro ang paksa sa klase.
Ipasagot ang Gawain 2: Why oh Why? Na
nasa Learners Module na nasa pahina 38
e. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong karanasan
Magpabigay sa mga mag-aaral kung anu-ano ang
isinusulong ng mga programang
pangkonserbasyon.
Punan ang GRAPHIC ORGANIZER.
Ilista ang mga bagay na madalas binibili ng
iyong mga magulang kapag namimili sa
grocery.
Indirect Instruction Strategy
Metacards: gamit ang metacards isusulat ng
mga mag-aaral ang kanilang mga batayan sa
pagbuo ng isang desisyon.
Programang
Pangkonserbasyon
f. Paglinang sa kabihasaan (Formative
Assessment)
Pasagutan ang gabay na tanong.
a. Paano makatutulong ang bawat isinulong na
programang pangkonserbasyon.
b. Ipaliwanag ang iyong kasagutan.
Bakit ang mga ito ang madalas na binibili ng
iyong mga magulang? (Maaaring mag-iba iba
ng kasagutan ang mga mag-aaral batay sa mga
item na kanilang inilista).
Maaari bang magbago ang iyong desisyon sa
hinaharap? Bakit?
g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Kung bibigyan ka ng pagkakataon, sasanib ka ba
sa ganitong mga organisasyon na may kinalaman
sa pangangalaga sa kalikasan? Bakit?
Alin ang mas pinagtutuunan mo ng pansin sa
araw-araw mong gawain, ang iyong
kagustuhan (wants) o pangangailangan
(needs)? Pangatwiranan
Dumating ka naba sa puntong nagpalit ka ng
desisyon mula sa iyong naunang desisyon?
Ilahad ito sa klase?
Ano ang kinalabasan ng iyong ginawang
hakbang?
h. Paglalahat ng aralin Ang Environmentalist na nabanggit ay may
malaking naiambag at naitulong upang
mapreserba ang mga pinagkukunang yaman.
Ano ang natutunan mo sa mga paksang
natalakay?
Konsepto Kahulugan Mga
Halimbawa
Pangangailangan
(needs)
Kagustuhan
(wants)
Ano ang natutunan mo sa paksang
natalakay?
Nakatutulong ang kaalaman sa konsepto ng
pangangailangan at kagustuhan sa pagbuo
ng matalinong pagdedesisyon.
i. Pagtataya ng aralin Maikling Pagsusulit:
Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot.
Gumamit ng sagutang papel.
(*see powerpoint presentation)
Panuto: Tukuyin kung ang mga sumusunod ay
Pangangailangan o Kagustuhan.
_________1. Pagkain
_________2. Gadgets
_________3. Kotse
_________4. Damit
_________5. Mga alahas
Panuto: Kompletuhin ang pangungusap sa
dalawa o tatlong pangungusap.
Naipapakita ko ang pagiging matalino sa
pagbuo ng desisyon sa pamamagitan ng
__________________________.
j. Takdang aralin Pasagutan sa mga mag-aaral ang gabay na
tanong:
1. Ibigay ang kahulugan ng Pangangailangan at
Kagustuhan?
2. Ipaliwanag ang pagkakaiba ng bawat isa.
Sanggunian: Batayang aklat p. 37-40
1. Maglista ng 5 bagay na mahalaga sayo
bilang isang mag-aaral at tukuyin kung
ito ay Pangangailangan o Kagustuhan.
2. Paano masasabing ang isang
nagawang desisyon ay “Matalinong
Desisyon”?
1. Sagutin ang Gawain 3: Crossword na
nasa Learners Module.
2. Basahin ang konsepto ng Personal
na Kagustuhan at Pangangailangan
na nasa Learners Module.
Sanggunian: Learners Module pahina 40
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan?
Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang
tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
b. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
c. Nakatulong ba ang remedial?
d. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
f. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyon na tulong ng aking
punongguro at superbisor?
g. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong ibahagi
sa mga kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Antas:
Guro: Asignatura: Ekonomiks 9
Petsa: Ika-apat na Linggo Markahan: Unang Markahan
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin,
maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga
istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang
mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw
na pamumuhay.
B. Pamantayang Pagganap Ang mga mag-aaral ay naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na
pang-araw-araw na pamumuhay.
C. Kasanayan sa Pagkatuto Naipakikita ang ugnayan ng personal na
kagustuhan at pangangailangan sa suliranin ng
kakapusan. AP9MKE-Id-8
Nasusuri ang hirarkiya ng pangangailangan.
AP9MKE-Id-9
Nasusuri ang hirarkiya ng pangangailangan.
AP9MKE-Id-9
II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat lingo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa GAbay sa Kurikulum. Maaari itong
tumaggal ng isa hanggang dalawang lingo.
ARALIN 3: PANGANGAILANGAN AT ARALIN 3: PANGANGAILANGAN AT ARALIN 3: PANGANGAILANGAN AT
KAGUSTUHAN KAGUSTUHAN KAGUSTUHAN
PAKSA: Personal na Kagustuhan at PAKSA:Teorya ng Pangangailangan ni Maslow PAKSA: Teorya ng Pangangailangan ni
Pangangailangan Maslow
KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at
pagkatuto ng mga mag-aaral.
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay sa Pagtuturo,Pp.27
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay sa Pagtuturo,Pp. 28
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay sa Pagtuturo,Pp 28
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-
aaral
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul para sa Mag-aaral,pp. 40-41
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul para sa Mag-aaral,pp.41-43
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul para sa Mag-aaral,pp. 43-44
3. Mga Pahina sa Teksbuk Ekonomiks: Mga Konsepto at Aplikasyon,
pp.78-79.Bernard R. Balitao, Meriam dR.
Cervantes, Jerome A. Ong, John N. Ponsaran
et.al
Vibal Publishing House, Inc.
Ekonomiks: Mga Konsepto at Aplikasyon,
pp.79
Bernard R. Balitao, Meriam dR. Cervantes,
Jerome A. Ong, John N. Ponsaran et.al
Vibal Publishing House, Inc.
Ekonomiks: Mga Konsepto at Aplikasyon,
pp.79
Bernard R. Balitao, Meriam dR. Cervantes,
Jerome A. Ong, John N. Ponsaran et.al
Vibal Publishing House, Inc.
4. Karagdagang Kagamitan mula sa Google, youtube, wikepedia
portal ng Learning Resources o ibang
website
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Manila paper, pocket chart, larawan Larawan laptop Larawan, metacards
III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag-
aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng
analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.
Balitaan Bigyan ng pulso ang mga ibinigay na balitang
lokal at internasyunal ng mga mag-aaral
Bigyan ng pulso ang mga ibinigay na balitang
lokal at internasyunal ng mga mag-aaral
Bigyan ng pulso ang mga ibinigay na balitang
lokal at internasyunal ng mga mag-aaral
a. Balik Aral Anu-ano ang mga batayan ng isang matalinong
pagdedesisyon?
KANTA-IKOT-BUNOT-SAGOT (habang umaawit
ang mga mag-aaral, may pinaiikot na garapon
na may lamang papel na may tanong, kapag
huminto ang awit, kung sino ang may hawak
ng garapon ay siyang bubunot at sasagot sa
tanong.
Patunayan ang paniniwala ni Maslow na ang
kagustuhan ng tao ay walang katapusan.
b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin TSEKLIST (Lagyan ng tsekkung ang mga
nakasulat sa tseklist ay Pangangailangan
atekiskung Kagustuhan)
PICTURE PUZZLE- ipabuo sa bawat grupo ang
larawan, matapos mabuo ay ipatukoy kung
sino ang nasa larawan (magbigay ng clue batay
sa paksa)
HULA-PIC: huhulaan ng mga mag-aaral kung
anong hirarkiya ng pangangailangan ayon
kay Maslow ang mga larawang ipapakita ng
guro.
c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa
Bagong Aralin
Sa araling ito ay tutukuyin ang Personal na
Kagustuhan at Pangangailangan
Sa araling ito ay tatalakayin ang Teorya ng
hirarkiya ng pangangailangan ayon kay
Abraham Maslow.
Sa araling ito ay iuugnay ang hirarkiya ng
pangangailangan ni Maslow sa mga kilalang
tao sa lipunan.
d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Ipasagot ang Gawain 4: Kailangan o
Kagustuhan na nasa Learners Module pahina
41
Ano ang pagkakaiba ng pangangailangan at
kagustuhan?
DIRECT INSTRUCTION STRATEGY gamit ang
power point presentation
Gamit ang Interactive Instruction strategy,
tatalakayin ng guro ang paksa sa klase
e. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong karanasan
Gawain 10: Para sa Kinabukasan
Gumawa ng isang open letter tungkol sa mga
pangangailangan at kagustuhan ng iyong lokal
na komunidad. Modyul ng mga Mag-aaral,
pahina 48
Gawain 5: Baitang-baitang (metacard)
Sagutin sa Modyul ng mga Mag-aaral na
nasa pahina 43
f. Paglinang sa kabihasaan (Formative
Assessment)
Kailan nagiging pangangailangan ang isang
kagustuhan? Bakit?
Maaari bang maging kagustuhan ang isang
pangangailangan? Patunayan?
Ano ang paniniwala ni Maslow patungkol sa
pangangailangan ng isang indibidwal?
Pwede bang makarating ang tao sa ikalawa,
ikatlo hanggang sa ikalimang baitang na
hindi dumadaan sa una? Bakit?
g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Bilang isang mag-aaral, masasabi mo bang ang
paggamit ng internet ay isang kagustuhan
lamang o isa na itong pangangailan? Bakit?
Sa iyong palagay, saang baitang ng
Pangangailangan na ang iyong nakamit?
Ipaliwanag.
Paano mo mararating ang pinakamataas na
baitang? Ano ang dapat mong gawin upang
marating ito?
h. Paglalahat ng aralin Ano ang natutunan mo sa paksang natalakay?
Ibigay ang kaibahan ng Personal na Kagustuhan
at Pangangailangan
Ano ang natutunan mo sa paksang natalakay?
Teorya ng Pangangailangan ayon kay Maslow
Kaganapan ng Pagkatao
Pagkakamit ng respeto sa sarili at sa ibang tao
Pangangailangang Panlipunan
Seguridad at Kaligtasan
Pisyolohikal
Ano ang natutunan mo sa paksang
natalakay?
Sa iyong palagay, ano ang pinaka-
mahalagang baitang sa hirarkiya ng
pangangailangan? Bakit?
i. Pagtataya ng aralin Panuto: Sagutin sa maikling pangungusap.
Ang paggamit ban g makabagong teknolohiya
ay isang pangangailangan o kagustuhan?
Pangatwiranan.
Panuto: Tukuyin kung anong kategorya ng
pangangailangan ayon kay Maslow ang mga
sumusunod.
1. Malusog na pangangatawan
2. Bahay
3. Pagkakaroon ng pamilya
4. Tiwala sa sarili
5. Mapagpahalaga sa buhay
Panuto: Maglista ng 5 pangalan ng mga tao
na kilala sa buong mundo na sa iyong
palagay ay nakarating na sa huling bahagdan
ng pangangailangan ayon kay Maslow.
j. Takdang aralin 1. Sino si Abraham Maslow?
2. Itala ang hirarkiya ng pangangailangan
ayon kay Maslow?
Sanggunian: Learners Module pahina 41-43
1. Magdala ng mga larawan ng
personalidad sa inyong komunidad.
1. Bumuo ng sariling pamantayan sa
pagpili ng mga pangangailangan
batay sa mga hirarkiya ng
pangangailangan.
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito
naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong
superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
b. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
c. Nakatulong ba ang remedial?
d. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
f. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyon na tulong ng aking
punongguro at superbisor?
g. Anong kagamitang panturo ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa mga
kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Antas:
Guro: Asignatura: Ekonomiks 9
Petsa: Ika-limang Linggo Markahan: Unang Markahan
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin,
maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga
istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang
mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw
na pamumuhay.
B. Pamantayang Pagganap Ang mga mag-aaral ay naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na
pang-araw-araw na pamumuhay.
C. Kasanayan sa Pagkatuto Nakabubuo ng sariling pamantayan sa pagpili
ng mga pangangailangan batay sa mga
hirarkiya ng pangangailangan. AP9MKE-Ie-10
Nakabubuo ng sariling pamantayan sa pagpili
ng mga pangangailangan batay sa mga
hirarkiya ng pangangailangan. AP9MKE-Ie-10
Nasusuri ang mga salik na
nakakaimpluwensiya sa pangangailangan at
kagustuhan
AP9MKE-Ie-11
II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat lingo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa GAbay sa Kurikulum. Maaari itong
tumaggal ng isa hanggang dalawang lingo.
ARALIN 3: PANGANGAILANGAN AT ARALIN 3: PANGANGAILANGAN AT ARALIN 3: PANGANGAILANGAN AT
KAGUSTUHANKAGUSTUHAN KAGUSTUHAN
PAKSA: Hirarkiya ng Pangangailangan ayon PAKSA: Batayan ng Personal na Pangangailangan PAKSA: Mga salik na nakakaimpluwensiya sa
Maslow at Kagustuhan pangangailangan at kagustuhan
KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at
pagkatuto ng mga mag-aaral.
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay sa Pagtuturo, Pp. 29
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay sa Pagtuturo,Pp. 30-31
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay sa Pagtuturo,Pp.25-29
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-
aaral
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul para sa Mag-aaral,Pp. 46
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul para sa Mag-aaral, Pp. 47-48
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul para sa Mag-aaral, Pp. 44
3. Mga Pahina sa Teksbuk Ekonomiks: Mga Konsepto at Aplikasyon,
pp.79.Bernard R. Balitao,Meriam dR.
Cervantes, Jerome A. Ong, John N. Ponsaran
et.al
Vibal Publishing House, Inc.
Kayamanan IV ( Ekonomiks ) Binagong
Edisyon.Pahina - 48-53. Consuelo M. Imperial,
Eleanor D. Antonio, Evangeline M. Dallo,
Maria Carmelita B. Samson, Celia D.
Soriano.Rex Printing Company, Inc (Binagong
Edisyon 2010)
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o ibang
Google, youtube, wikepedia Rex interactive, slide share, youtube
website
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Manila paper, pocket chart, cartolina strips Oslo paper, lapis, marker at iba pang
kagamitan sa pagguhit
Larawan, bond paper, laptop at projector
III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag-
aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng
analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.
Balitaan Bigyan ng pulso ang mga ibinigay na balitang
lokal at internasyunal ng mga mag-aaral
Bigyan ng pulso ang mga ibinigay na balitang
lokal at internasyunal ng mga mag-aaral
Pag-uulat ng mga mag-aaral sa
napapanahong balita
a. Balik Aral Paano niyo masasabi na narating na ng isang
tao ang pinaka-mataas na bahagdan ng
hirarkiya ng pangangailangan?
Magbigay ng mga halimbawa ng pansariling
pamantayan sa pagpili ng pangangailangan.
Paano nating maiiwasan ang kakapusan? Ano
ang hakbang na dapat ninyong gawin?
b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin HULARO: may mga larawan ng
pangangailangan na ipapakita ang guro, mag-
uunahan sa paghula ang bawat pangkat kung
saang antas ng hirarkiya ito nabibilang.
Film Clip
Pagpapakita ng mga salik na
nakakaimpluwensiya sa ating
pangangailangan
c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa
Bagong Aralin
Sa araling ito makabubuo ng sarling
pamantayan sa pagpili ng pangangailangan.
Sa araling ito makagagawa ng isang editorial
na nagpapakita ng katangian at kasalukuyang
kondisyon ng komunidad.
Diary
Pagsulat ng mga karanasan na nagpabago sa
pangangailangan ng mga mag-aaral
d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Gawain 7: Ang aking Pamantayan sa Pagpili ng
Pangangailangan
Bumuo ng sariling pamantayan sa pagpili ng
mga pangangailangan batay sa herarkiya ng
mga pangangailangan. Ilahad ang iyong
pamantayan sa pamamagitan ng isang
sanaysay. Isulat din kung paano mo
makakamit ang kaganapan ng iyong pagkatao.
Gawain 9: Ang Bayan Ko
Gumawa ng editorial na nagpapakita ng
katangian at kasalukuyang kondisyon ng
komunidad at ilarawan sa iyong editorial kung
anu-ano ang pangangailangan nito batay sa
komposisyon ng populasyon
Pagbibigay ng gabay na katanungan
1. Ano ang iba’t-ibang uri ng salik na
nakakaimpluwensiya sa pangangailangan ng
tao?
e. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong karanasan
Pagkakaroon ng pangkatang Gawain ang mga
mag-aaral
Pagkakaroon ng bawat pangkat ng
brainstorming
Presentasyon ng bawat pangkat
f. Paglinang sa kabihasaan (Formative
Assessmeent)
Paano mo maisasakatuparan ang iyong
pamantayan?
Tignan ang rubric para sa gawaing “Ang Bayan
Ko” sa Learners Module pahina 47
Pagsagot sa Gawain 6 sa Modyul ng mga mag-
aaral, pahina 45
Pass muna
g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Bilang mag-aaral, anu-ano ang mga hakbang
na dapat mong daanan upang maabot ang
pinaka-mataas na antas ng herarkiya ng
Sa iyong palagay, ano ang maaari pang gawin
upang lubos na mapakinabangan ang
magagandang katangian ng iyong lokal na
Sa inyong palagay bilang isang mag-aaral, ano
kaya ang pinaka importante sa mga salik na
nakakaimpluwensiya sa pangangailangan at
pangangailang? komunidad? kagustuhan?Bakit?
h. Paglalahat ng aralin Ano ang natutunan mo sa paksang natalakay? Ano ang natutunan mo sa natapos na gawain? Batay sa ating tinalakay ibuod ang mga salik
na nakakaimpluwensiya sa pangangailangan
at kagustuhan
i. Pagtataya ng aralin Sagutin ang Gawain 8: Crossroads na nasa
Learners Module
Maglista ng mga katangian ng iyong lokal na
komunidad? Alin sa mga ito ang nakatutulong
sa pambansang kaunlaran?
Halo-Halong titik. Tukuyin ang salitang
hinihingi mula sa halo-halong titik sa bawat
bilang.
1. LOWMSA- Ag sikologo na nagpaliwanag sa
hirarkiya ng pangangailangan
2. IKAT- Ang salaping tinatanggap kapalit ng
ginawang produkto at serbisyo
3. DDAE- Salik na nagsasabi na ang
pangangailangan ng sanngol ay iba sa
pangangailangan ng matanda
4. AEOKDNYUS-Ang pangangailangan ng
Estudyante ay iba sa guro.
5. AAANPLS-Bumibili ang tao ng iba’t-ibang
pangangailangan dahil sa salik na ito.
Sagot.
1. maslow
2. kita
3.edad
4.edukasyon
5.panlasa
j. Takdang aralin 1. Magsagawa ng obserbasyon sa iyong
lokal na komunidad at tingnan kung
anu-ano ang magagandang katangian
nito?
2. Magdala ng art material para sa
gawain
1. Anu-ano ang mga salik na
nakakaimpluwensya sa
pangangailangan at kagustuhan?
2. Magbigay ng halimbawa sa bawat
salik.
1. Gawin ang Gawain 8
2. Saliksikin ang kahulugan ng alokasyon
Sanggunian: Ekonomiks ( module ng mag-
aaral ) ph. 50
IV. MGA TALA http://rexinteractive.com/imdownloader.php
?impanel=1&bid=128
http://www.slideshare.net/rafaeladantes/pro
yekto-sa-ap-16420536
https://www.youtube.com/watch?v=mWgIvu
MXZqA
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito
naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong
superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
b. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
c. Nakatulong ba ang remedial?
d. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
f. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyon na tulong ng aking
punongguro at superbisor?
g. Anong kagamitang panturo ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa mga
kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Antas:
Guro: Asignatura: Ekonomiks 9
Petsa: Ika-anim Linggo Markahan: Unang Markahan
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin,
maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya
ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga
layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw
na pamumuhay.
B. Pamantayang Pagganap Naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang araw-araw na
pamumuhay.
C. Kasanayan sa Pagkatuto Nasusuri ang kaugnayan ng alokasyon sa
kakapusan at pangangailangan at kagustuhan
AP9MKE-If-12
Napapahalagahan ang paggawa ng tamang
desisyon upang matugunan ang
pangangailangan
AP9MKE-If-13
Napapahalagahan ang paggawa ng tamang
desisyon upang matugunan ang
pangangailangan
AP9MKE-If-13
II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat lingo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa GAbay sa Kurikulum. Maaari itong
tumaggal ng isa hanggang dalawang lingo.
ARALIN 4: ALOKASYON ARALIN 4: ALOKASYON ARALIN 4: ALOKASYON
PAKSA: Kahulugan ng Alokasyon PAKSA: Kaugnayan ng Alokasyon sa kakapusan, PAKSA: Kaugnayan ng Alokasyon sa kakapusan
Pangangailangan, at Kagustuhan Pangangailangan, at Kagustuhan
KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at
pagkatuto ng mga mag-aaral.
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay ng guro Pahina33-38
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay ng guro Pahina 33-38
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay ng guro Pahina 33-38
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang
Mag-aaral
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul ng Mag-aaral Pahina50-52
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul ng Mag-aaral Pahina53-54
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Modyul ng Mag-aaral Pahina 53-54
3. Mga Pahina sa Teksbuk Makabayan Serye Ekonomiks Pagsulong at Pag-
unlad.Pahina68-69.Julia D. Rillo, Nilda B.
Cruz,Bernard R. Balitao.Vibal Publishing House
(muling Inilimbag, 2006)
Makabayan Serye Ekonomiks Pagsulong at
Pag-unlad.Pahina 68-69.Julia D. Rillo, Nilda B.
Cruz,Bernard R. Balitao.Vibal Publishing House
(muling Inilimbag, 2006)
Ekonomiksteorya at aplikasyon. Pahina 95-
96. Julia D. Rillo, Nilda B. Cruz, Evelina M.
Viloria, Teosfina L. Vivar, Ph.D. Vibal
Publishing House (Bagong Edisyon 1999)
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o ibang
website
Google, youtube Google, youtube Google, youtube
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Laptop, mga larawan Laptop, manila paper Laptop, projector
III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag-aaral
gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng
analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.
Balitaan Pag-uulat ng mga mag-aaral sa napapanahong
balita
Pag-uulat ng mga mag-aaral sa napapanahong
balita
Pag-uulat ng mga mag-aaral sa
napapanahong balita
a. Balik Aral Pagbabalik aral sa mga nakaraang Aralin Ano ang lokasyon? Pagbabalik-aral sa paksang tinalakay
b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Ipasuri ang four pics one word
Pahina 51
Ipasuri ang ginawang collage halimbawa
T.V,kotse,prutas,gulay at palay ( maaring
magbigay pa ng ibang halimbawa ang guro )
Pagpapakita ng isang larawan ng
isangproduktohal. DAMIT
c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa
Bagong Aralin
Pagsasagot sa prosesongtanong
1. Alin sa mga larawan ang nagturo sa iyo sa
tamang sagot.
2. Sa iyong palagay, ano ang ibig sabihin ng
salitang nabuo.
Pagsagotmgasumusunodnatanong:
1. Ano ang ipinapakita ng collage
2. Ano ang pagkakaiba ng mgasuliraninnadulot
ng nakalarawan
Hayaan ang batanamagbigay ng kanyang
opinion tungkol sa larawan
d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Papipiliin ang mga mag-aaral sa mgahanay ng
salita ( Gawain 2 )
Pahina-51-52
Pangkatang Gawain ( sama-samangpagbuo ng
ideya o konsepto ng mga mag-aaral)
Pangkatin sa apat ang klaseupangmatalakay
ang apatnapangunahingkatanungan sa
ekonomiks.
e. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong karanasan
Pagtalakay ng mga mag-aaral sa
bagongkonsepto ( Gawain 2)
Pahina 51-52
Presentasyon ng bawatpangkat Presentasyon ng bawa tpangkat
f. Paglinang sa kabihasaan (Formative
Assessmeent) Presentasyon ng bawatpangkat (ito ay gagawan
ng rubrics ng guro )
Sagutin ang mgasumusunodnatanong:
1. Ano ang alokasyon
2.Bakititinuturingnapangunahingsuliraningpan
gkabuhayan ang kakapusan
Sagutin ang mgasumusunodnatanong
1. Anoang nakapaloob sa
apatnapangunahingkatanungang pang-
ekonomiya
2. Bakit kailangannaisaalang-alang ang
paggamit ng likasnayaman.
g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Nalaman ng mga mag-aaral ang mgahanay ng
salitang angkop sa larawan
Gumawa ng isang poster nagpapakita kung
paanoninyoginagamit ng maayos ang
atinglikasnayaman
Napagtantonatinngayongarawnaitonadapatbi
langisangmamamayanalamnatin ang
atinglimitasyondahil sa pag-aaralnatin ng
pangunahingkatanungan pang
ekonomiyatayo ay nagkaroon ng ideyana sa
bawatpagpapasyaalalahaninnatin ang
mgalikasnayamanupang di tayohumantong sa
kakapusan, isaispna ang alokasyon ang
magiginggabaynatinupangmaayosnatingmaga
mit ang atinglikasnayaman.
h. Paglalahat ng aralin
Pagbubuod ng paksangtinalakay
Mahalagangpag-aralan ang
kaugnayanalokasyon sa kakapusan,
pangangailangan at
kagustuhanupangmagamitnatin ng maayos
ang atinglikasnayaman.
Pagbubuod ng paksangtinalakay
i. Pagtataya ng aralin Sagutan ang Gawain 3 entrance at exit slip
Pahina - 52
Ssagutin ang mgasumusunod:
1. – 4. Ibigay ang
apatnapangunahingkatanungan pang
ekonomiko.
5. Ano ang alokasyon
Sagutan ang Gawain 4: Tanong at sagot
pahina 54
j. Takdang aralin 1.Saliksikin ang kaugnayan ng alokasyon sa
kakapusan, pangangailangan at kagustuhan.
2. Humanda sa pangkatang Gawain bukas
Sanggunian: Ekonomiks ( module ng mag-aaral
) Pahina 53
1. Saliksikin ang talambuhayni John Watson
Howe
2. Saliksikin ang
apatnapangunahingkatanungang pang
ekonomiya.
Ekonomiks module ng mag-aaral – pahina 54
1. .magsaliksik ng sampungbansana may iba’t-
ibangSistemang pang ekonomiya
2. Ibigay ang apatnasistemang pang
ekonomiyanaumiiral sa daigdig.
Sanggunian: Ekonomiks ( module ng mag-
aaral ) ph. 55
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan?
Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang
tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
b. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
c. Nakatulong ba ang remedial?
d. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
f. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyon na tulong ng aking
punongguro at superbisor?
g. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong ibahagi
sa mga kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Antas:
Guro: Asignatura: Ekonomiks 9
Petsa: Ika-pitong Linggo Markahan: Unang Markahan
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin,
maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya
ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga
layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mgapangunahingkonsepto ng ekonomiksbilangbatayan ng matalino at maunladna pang-araw-arawna
pamumuhay.
B. Pamantayang Pagganap Naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang araw-araw na
pamumuhay.
C. Kasanayan sa Pagkatuto Nasusuri ang mekanismo ng alokasyon sa iba’t-
ibangsistemang pang ekonomiya bilang sagot
sa kakapusan.
AP9MKE-Ig-14
Nasusuri ang mekanismo ng alokasyon sa
iba’t-ibang sistemang pang ekonomiya bilang
sagot sa kakapusan.
AP9MKE-Ig-14
Naipapaliwanag ang konsepto ng
pagkonsumo
AP9MKE-Ig-15
II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat lingo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa GAbay sa Kurikulum. Maaari itong
tumaggal ng isa hanggang dalawang lingo.
ARALIN 4: ALOKASYON ARALIN 4: ALOKASYON ARALIN 5: PAGKONSUMO
PAKSA: Ang Sistemang Pang ekonomiya PAKSA: Alokasyon sa iba’t-ibang sistemang PAKSA: Kahulugan ng Pagkonsumo
Pang-ekonomiya
KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at
pagkatuto ng mga mag-aaral.
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay ng Guro Pahina 33-38
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay ng guro Pahina - 33-38
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Gabay ng guro Pahina 39
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang
Mag-aaral
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Manual ng Mag-aaral Pahina – 54-56
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Manual ng Mag-aaral Pahina – 54-56
Ekonomiks: Araling Panlipunan
Manual ng Mag-aaral Pahina - 62
3. Mga Pahina sa Teksbuk Kayamanan IV ( Ekonomiks ) Binagong Edisyon.
Pahina- 77-81. Consuelo M. Imperial, Eleanor D.
Antonio, Evangeline M. Dallo, Maria Carmelita
B. Samson, Celia D. Soriano.Rex Printing
Company, Inc (Binagong Edisyon 2010)
Ekonomiks Teorya at Aplikasyon. Pahina –
104-109. Julia D. Rillo, Nilda B. Cruz, Evelina M.
Viloria, Teosfina L. Vivar, Ph.D. Vibal Publishing
House (Bagong Edisyon 1999)
Ekonomiksmgakonsepto, aplikasyon at isyu
(gabay sa pagtuturo at pagkatutobatay sa
ubd)-pahina-10-11.Bernard R. Balitao, Meriam
dR. Cervantes.Vibal Publishing House, Inc.
Kayamanan IV ( Ekonomiks ) Binagong
Edisyon.pahina 54. Consuelo M. Imperial,
Eleanor D. Antonio, Evangeline M. Dallo,
Maria Carmelita B. Samson, Celia D.
Soriano.Rex Printing Company, Inc (Binagong
Edisyon 2010)
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o ibang
website
Slide share,
youtube
Slide share
youtube
Slide share, youtube
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Laptop, projector Laptop, projector Laptop, projector
III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag-aaral
gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng
analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.
Balitaan Pag-uulat ng mga mag-aaral sa
napapanahongbalita
Pag-uulat ng mga mag-aaral sa
napapanahongbalita
Pag-uulat ng mga mag-aaral sa
napapanahongbalita
a. Balik Aral Ibigay ang apatnapangunahingkatanungang
pang ekonomiko.
Charade:
Ipahula ang isangbansanakabilag sa isang
traditional naekonomiya
Ibigay ang iba’t-ibanguri ng sistemang pang
ekonomiya
b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pagpapakita ng mgawatawat ng bansana may
kinalaman sa traditional economy, command
economy,market economy at mixed economy.
Maghanda ng tsart at mag sagawa ng survey
sa klase. Bilangin ang mga mag-aaralna may
kinlaman sa sistemang pang ekonomiya.
Video clip tungkol sa pagkonsumo
c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa
Bagong Aralin
Sagutin ang mgasumusunodnatanong
1. Paanonyoinisip ng mabuti kung
saangkabilangnasistemang pang ekonomiya
ang bawatbansa?
2. Sa palagayninyo, ano ang kinalamannito sa
atingpaksangtatalakayinngayongaraw?
Punan ang tsart
tradisyu
nal
market comman
d
mixed
1. Ano ang pinapakita sa video clip?
2. Ano ang pinapakitangpositibo at negatibo
sa video clip?
d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto
Pangkatin sa apat ang klaseupangmatalakay
ang alokasyon sa Iba’t-ibangsistemang pang
ekonomiya
Pangkat 1. TradisyunalnaEkonomiya ( gamit ang
interview strategy )
Pangkat 2. Market Economy ( gamit ang role
playing )
Pangkat 3. Command Economy ( gamit ang
news casting )
Pangkat 4. Mixed Economy ( gamit ang puppet
show )
Paggamit ng iba’t-ibanguri ng graphic
organizer
Fact storming web-paglalahad ng iba’t-
ibangsistemang pang ekonomiya
Comparison chart-paglalahad ng
mgapagkakaiba ng ekonomiyabatay sa
ginagamitnasistemang pang ekonomiya
Pangkatanggawain
e. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong karanasan
Presentasyon ng bawat pangkatgamit ang
rubricks na gawa ng guro
Presentasyonngmgabata sa iba’t-ibang
Sistema ng ekonomiya. Presentasyon ng bawatpangkat
f. Paglinang sa kabihasaan (Formative 1. Ano ang pagkonsumo
Assessment) Sagutin ang mgasumusunodnatanong
1. Ano ang pagkakaiba ng bawatsistemang pang
ekonomiya?
2. Ano ang katangian ng bawatisa?
Sagutin ang mgasumusunodnatanong
1. Ano ang sistemang pang ekonomiya?
2. Ano ang maaaringmangyari kung
walangsistemang pang ekonomiya o
hindiepektibo ang pinairalnasistemang pang
ekonomiya?
2. Paanopinakita ang
responsablengpagkonsumo sa
pangkatanggawain?
g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Gumawa ng isangislogantungkol sa mga
sistemang pang ekonomiya.
Gumawa ng isanglihamnapasasalamat sa
pamahalaan sa lahat ng kanilangginawaupang
ang inyung pamumuhay ay naging
maayosdahil sa
kanilangmagandangpamamalakad.
Bakit sa palagay mo pa iba-iba ng
pagkonsumo ang mgatao?
h. Paglalahat ng aralin
Bilangisang mag-aaralanongsistemang ang
pinakamainam sa lahat at bakit?
Kung ikawtatanungin, anonguri ng sistemang
pang ekonomiya ang dapat pairalin sa
Pilipinas.
Bilangisang mag-aaralpaanonakakaapekto sa
iyo ang iyongpagkonsumo?
i. Pagtataya ng aralin
Panuto: Sabihin kung saankabilang ang mga
sumusunod
1. Unanganyo ng sistemang pang ekonomiya
2. Nagpapahintulot sa pribadongpagmamay-ari
ng kapita, pakikipag-ugnayan sa pamamagitan
ng presyo.
3. Ang ekonomiya ay nasailalim ng pamahalaan.
4. Sistemangkinapapalooban ng element ng
market at command economy.
5. Magbigay ng isangbansangkabilang sa
traditional naekonomiya
Sagutin ang tanongnaito.
1. Ano ang uri ng sistemang pang –
ekonomiyaba ang sagot sa kahirapan ng
bansa? Ipaliwanag
2. Bakit maramingbansa ang
patuloynatumatangkilik ng
sistemangkapitalismo?
Sagutan ang Gawain 2: Wqf
j. Takdang aralin Gawin ang Gawain 6: Repleksyon
Sanggunian: Ekonomiks ( module ng mag-aaral
) Pahina - 57
1. Ano ang pagkonsumo?Bakititomahalaga?
2. Bakit naaapektuhan ang iba’t-ibangsalik ang
atingpagkonsumo?
1. Ibigay ang mgaSaliknanakakaapekto sa
pagkonsumo
IV. MGA TALA http://www.slideshare.net/samllaguno12/mga-
sistemang-pangekonomiya
https://www.youtube.com/watch?v=uV551Ak
tKw0
http://www.slideshare.net/sirarnelPHhistory/
aralin-7-alokasyon-at-sistemang-
pangekonomiya
http://www.slideshare.net/lanceabalos/pagk
onsumo
https://www.youtube.com/watch?v=TjQySeT
4X6s
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan?
Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang
tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
b. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
c. Nakatulong ba ang remedial?
d. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
f. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyon na tulong ng aking
punongguro at superbisor?
g. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong ibahagi
sa mga kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Antas: 9
Guro: Asignatura: EKONOMIKS
Petsa: Ika – 8 na linggo Markahan: Unang Markahan
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
VI. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maari
ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative
Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat lingo ay
mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na
pamumuhay
B. Pamantayang Pagganap Ang mga mag-aaral ay naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-
araw na pamumuhay.
C. Kasanayan sa Pagkatuto APMKE-Ih-16 Nasusuri ang mga salik na
nakakaapekto sa pagkonsumo
APMKE-Ih-17 Naipamamalas ang talino sa pagkonsumo
sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayan sa
pamimili
APMKE-Ii-18 – Naipagtatanggol ang mga karapatan
at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isang
mamimili
VII. NILALAMAN Aralin 5 - Pagkonsumo
Paksa: Salik na Nakakapekto sa
pagkonsumo
Aralin 5 - Pagkonsumo
Paksa: Pamantayan sa Matalinong Pamimili
Aralin 5 - Pagkonsumo
Paksa: Walong Karapatan ng Mamimili; Limang
Pananagutan ng mga Mamimili at Consumer
Protection Agencies
KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto
ng mga mag-aaral.
A. SANGGUNIAN
5. Mga Pahina sa Gabay ng Guro - - -
6. Mga Pahina sa Kagamitang
Pang Mag-aaral
pp.62-63, Ekonomiks pp.63-65, Ekonomiks pp.65-68,Ekonomiks
7. Mga Pahina sa Teksbuk pp. 91-96
Cruz, Nilda B., Rillo, Julia D., Lim, Alice L.,
Viloria, Evelina M. Ekonomiks. Quezon
City: SD Publications, Inc.,2000
pp. 97-98
Cruz, Nilda B., Rillo, Julia D., Lim, Alice L., Viloria,
Evelina M. Ekonomiks. Quezon City: SD Publications,
Inc.,2000
pp. 99-101
Cruz, Nilda B., Rillo, Julia D., Lim, Alice L., Viloria,
Evelina M. Ekonomiks. Quezon City: SD
Publications, Inc.,2000
8. Karagdagang Kagamitan mula
sa portal ng Learning
Resources o ibang website
Karikatura at larawan galing sa Google
Search Images
Video clip - Divisoria Market, Manila Philippines Google Search Images
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Visual aids,task cards TV, speaker Dice box, TV at speaker, task cards
VIII. PAMAMARAAN
Balitaan Pagpapakita ng isang larawan kaugnay
ng isang napapanahong pangyayari.
Pag-uulat ng mga mag-aaral sa lagay ng panahon.
Iuugnay ito sa aralin.
Ihahagis ng mag-aaral ang isang dice box na may
nakasulat sa bawat bahagi nito ng mga kategorya
Magbabahagi ang mga mag-aaral ng
mga impormasyon at reaksyon tungkol
dito.
ng politika, sports, panahon, ekonomiya, moral, at
Dasmariñas. Magbabahagi ang mag-aaral ng
kaugnay na balita sa resulta ng paghagis ng dice.
k. Balik Aral Magpapakita sa mga mag-aaral ng isang
karikatura. Kaugnay nito, itatanong sa
mga mag-aaral ang kahulugan ng
konsepto ng pagkonsumo.
Pagsulat ng reflection paper:
Ano ang salik na higit na nakaapekto sa pagkonsumo
mo?
Ipapaliwanag ng mga mag-aaral ang sinabi ni Leo
Tolstoy –
“Wise Consumption is more complicated than wise
production”
l. Paghahabi sa Layunin ng
Aralin
Magpapakita sa mga mag-aaral ng
larawan ng mga bagay na maari nilang
bilhin. Bibigyan sila ng pagkakataon na
pumili at ilagay sa market basket na
nakapaskil sa pisara. Ipapaliwanag ng
mga mag-aaral ang kanilang sagot.
Ipapalista sa mga mag-aaral sa kanilang journal ang 10
bagay na nagbibigay saya sa kanila. Ibabahagi sa klase
ang sagot ng mga mag-aaral.
Itanong sa mga mag-aaral ang ibig sabihin para sa
kanila ng kasabihang “customer is always right”
m. Pag-uugnay ng mga
Halimbawa sa Bagong Aralin
Ipapaliwanag sa mga mag-aaral na may
iba’t ibang salik na nakakaapekto sa
pagkonsumo ng isang tao.
Magpapakita ng isang video clip- Divisoria Market,
Manila Philippines. Itatanong sa mga mag-aaral ano
ang mga bagay na dapat tandaan nila sa pamimili kung
mapupunta sila dito?
Ipapaliwanag na ang bawat mamimili ay may mga
karapatan at pananagutan.
n. Pagtalakay ng Bagong
Konsepto
Papangkatin ang mga mag-aaral.
Maghahanda ng presentasyon ang
bawat pangkat ayon sa sitwasyon
kaugnay ng mga salik na nakakapaekto
sa pagkonsumo.
Pangkat I – Mga Inaasahan- Sale at
Kalamidad/Bagyo (News Casting)
Pangkat II – Pagbabago ng Presyo (Role
Playing)
Pangkat III – Kita at Pagkakautang (Story
Board)
Pangkat IV –Demonstration Effect –
Anunsyo (Slideshow)
Magsasagawa ng Fashion Show ang mga mag-aaral.
Pipili ang bawat pangkat ng kanilang magiging modelo.
Magdidikit ang mga mag-aaral ng mga katangian nila sa
kanilang pamimili. Maaring gumamit ng mga props na
higit na magpapakita sa konsepto ng isang matalinong
mamimili. Sasaliwan ito ng tugtog upang higit na
maging makulay ang presentasyon.
Papangkatin ang mga mag-aaral (buzz group).
Tatalakayin at iuulat ng bawat buzz group ang mga
isyu at problema ng mga mamimili sa sitwasyon na
itinakda.
Pangkat I – Sidewalk Stalls
Pangkat II – Palengke
Pangkat III – Online Shopping
Pangkat IV – Imported Goods
o. Pagtalakay ng bagong
konsepto at bagong
kasanayan
Magpapakita ng isang graphic organizer
tungkol sa Mga Salik na Nakakaapekto
sa Pagkonsumo kung kinakailangan.
Magpapakita ng powerpoint presentation tungkol sa
Pamantayan sa Pamimili kung kinakailangan.
Kaugnay ng unang gawain, bubuo ang parehong
pangkat ng campaign tungkol sa karapatan,
pananagutan ng mga mamimili; at papel ng mga
ahensya ng pamahalaan upang maisulong ang
kapakanan ng mamimili. Maaring jingle, video clip,
rap, poster slogan o brochure ang gawin ng mga
mag-aaral.
p. Paglinang sa kabihasaan
(Formative Assessmeent)
Pamprosesong Tanong:
1. Anu-ano ang mga salik na
nakakaapekto sa pagkonsumo?
2. Paano nakakaapekto ang bawat
salik sa pagkonsumo ng tao?
*Rubrics para sa Presentasyon ng
Gawain
Pamantayan Deskripsyon Puntos
Nilalaman Naipakita
ang paksang
inilalahad
10
puntos
Paglalahad Maayos at
malinaw ang
presentasyon
5
puntos
Kagalingan Kahusayan sa
pagbuo ng
presentasyon
5
puntos
Kagamitan Gumamit na
angkop na
props, visual
atbp.
5
puntos
KABUUAN 25
puntos
Pamprosesong Tanong:
1. Anu-ano ang mga pamantayan sa pamimili?
2. Paano nakakaapekto ang mga pamantayang ito
sa iyong pagkonsumo?
*Rubrics para sa Fashion Show
Pamantayan Deskripsyon Puntos
Nilalaman Nakapaloob
ang katangian
ng isang
matalinong
mamimili
10 puntos
Pagmomodelo Mahusay at
akma ang kilos
ng
pagmomodelo
5 puntos
Kagamitan/Disenyo
ng Kasuotan
Malikhain ang
mga
kagamitan
10 puntos
KABUUAN 25 puntos
Pamprosesong Tanong:
1. Anu-ano ang mga karapatan ng mga mamimili?
2. Alin sa mga karapatan ng mga mamimili ang
madalas na hindi napahahalagahan? Magbigay ng
sitwasyon.
3. Sa kabilang banda, anu-ano naman ang mga
tungkulin o pananagutan ng mga mamimili?
4. Sa iyong palagay, nakakatulong ba ang iba’t
ibang ahensya ng pamahalaan sa mga mamimili?
Ipaliwanag.
*Rubric para sa presentasyon
Pamantayan Deskripsyon Puntos
Nilalaman Wasto ang
impormasyon
at nakapaloob
ang paksang
aralin
10 puntos
Pagkamalikhain
at
pagkamasining
ng campaign
Mahusay at
angkop ang
pamamaraan
at pagbuo ng
campaign
10 puntos
Kabuuang
presentasyon
at paglalahad
Maayos at
may
kahusayan ang
presentasyon
ng gawain
10 puntos
KABUUAN 30 puntos
q. Paglalapat ng aralin sa pang-
araw-araw na buhay
Sa panahon ng Kapaskuhan, anong salik
ang higit na nakakaapekto sa
pagkonsumo ng iyong pamilya?
Ipaliwanag.
Alin sa mga pamantayan ng pamimili ang iyong
kalakasan? Kahinaan? Ipaliwanag.
Paano mo ito mapapagbuti?
Sa iyong pamimili sa palengke, napansin mo na
may daya ang timbangang ginagamit.Ano ang
iyong gagawin?
r. Paglalahat ng aralin Bakit nagkakaiba ng paraan at dahilan
ng pagkonsumo ang tao?
Bakit mahalaga na maging matalino sa pamimili? Bakit kailangan malaman natin ang ating mga
karapatan at pananagutan bilang isang mamimili?
s. Pagtataya ng aralin Isulat ang (+) kung may positibong
epekto ang bawat sitwasyon sa
pagkonsumo ng tao at (–) kung
negatibo.
1. Pagkakatanggal sa trabaho
2. Natapos ang utang sa Bumbay
3. Christmas bonus na parating
4. Buy one, Take one promo
5. Anunsyo sa telebisyon
Bubuo ang mga mag-aaral ng slogan kaugnay ng
matalinong pamimili.Ibabahagi ng piling mag-aaral ang
kanilang gawain sa klase.
Gawing pokus ang tanong na –
Bakit mahalaga maging matalino sa pamimili?
Pagsulat ng isang Pledge of Commitment –
Ako si ________________________ ng
________________________________
ay nangangako na _________________
________________________________
sa aking pagkonsumo. Ipapakita ko ito sa
pamamagitan ng __________________
________________________________ at
gagawin ko ito tuwing _______________
___________.
__________________
Pangalan ng mag-aaral
t. Takdang aralin 1. Basahin ang susunod na aralin –
Ang Pamantayan sa Pamimili.
Gabay na Tanong:
a. Ano ang ibig sabihin ng
matalinong mamimili?
b. Ano ang mga pamantayan
sa pamimili?
2. Maghanda ng mga kagamitan
para sa isang fashion show.
Sanggunian:
pp.63-65, Ekonomiks-Modyul para sa
Mag-aaral
Pag-aralan ang susunod na aralin – Karapatan at
Pananagutan ng isang Mamimili; at Consumer
Protection Agencies.
Gabay na Tanong:
a. Ano ang mga karapatan at pananagutan ng
isang mamimili?
b. Magbigay ng mga ahensya ng pamahalaan na
tumutulong upang maisulong ang kapakanan
ng mga mamimili
Sanggunian:
pp.99-101, Ekonomiks-Modyul para sa Mag-aaral
1. Basahin ang Aralin 5- Produksyon
Gabay na Tanong:
a. Ano ang produksyon?
b. Ano ang mga salik ng produksyon?
2. Maghanda ng mga kagamitan para sa
pangkatang gawain (manila paper, colored
paper atbp.)
Sanggunian:
pp.72-81, Ekonomiks-Modyul para sa Mag-aaral
IX. MGA TALA Consumption Cartoons and Comics.
https://www.cartoonstock.com
/directory/c/consumption.asp
Divisoria Market, Manila Philippines.Edonis Slade.2016.
https://www.youtube.com/watch?v=vz2RERGZQAA
Buzz Group.Knowledge Sharing Tools and Methods
Toolkit - buzz-groups.www.kstoolkit.org/buzz-
groups
X. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano
pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na
maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
h. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya
i. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
j. Nakatulong ba ang remedial?
k. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
l. Alin sa mga estratehiyang
pagtuturo na nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
m. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyon na
tulong ng aking punongguro
at superbisor?
n. Anong kagamitang panturo
ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa
guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON
LOG
Paaralan: Antas: 9
Guro: Asignatura: Ekonomiks
Petsa: Ika – 9 na linggo Markahan: Unang Markahan
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
XI. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maari ring
magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment.
Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa
Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay
B. Pamantayang Pagganap Ang mga mag-aaral ay naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na
pamumuhay.
C. Kasanayan sa Pagkatuto APMKE-Ii-19 – Naibibigay ang kahulugan ng
produksyon
APME-Ii-19 – Napapahalagahan ang mga salik ng
produksyon at ang implikasyon nito sa pang-araw-
araw na pamumuhay
APMKE-Ij-20 – Nasusuri ang mga tungkulin ng iba’t
ibang organisasyon ng negosyo
XII. NILALAMAN Aralin 6 - Produksyon
Paksa: Kahulugan at Proseso ng Produksyon at
ang Pagtugon nito sa Pang-araw-araw na
pamumuhay
Aralin 6 - Produksyon
Paksa: Salik ( Factors) ng Produksyon at ang
Implikasyon nito sa Pang-araw-araw na Pamumuhay
Aralin 6 - Produksyon
Paksa: Mga Organisasyon ng Negosyo
KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga
mag-aaral.TV at speaker,larawang biswal, task cards, manila paper at markers
A. SANGGUNIAN
9. Mga Pahina sa
Gabay ng Guro
pp.45-50,Ekonomiks pp.51-52, Ekonomiks pp.53-61, Ekonomiks
10. Mga Pahina sa
Kagamitang Pang
Mag-aaral
pp.72-81,Ekonomiks pp.81-83, Ekonomiks pp.84-94, Ekonomiks
11. Mga Pahina sa
Teksbuk
pp.126-142
Cruz, Nilda B., Rillo, Julia D., Lim, Alice L., Viloria,
Evelina M. Ekonomiks. Quezon City: SD
Publications, Inc.,2000
pp.126-142
Cruz, Nilda B., Rillo, Julia D., Lim, Alice L., Viloria,
Evelina M. Ekonomiks. Quezon City: SD Publications,
Inc.,2000
pp.143-152
Cruz, Nilda B., Rillo, Julia D., Lim, Alice L., Viloria,
Evelina M. Ekonomiks. Quezon City: SD Publications,
Inc.,2000
12. Karagdagang
Kagamitan mula sa
portal ng Learning
Resources o ibang
website
Google Search Images Video clip – One Town, One Product of Cavite Video clip - Top 5 Richest People in the Philippines –
Updated 2016
B. IBA PANG KAGAMITANG Visual aids, tv at task cards TV at speaker TV, speaker at task cards
PANTURO
XIII. PAMAMARAAN
Balitaan Pagsusuri ng mga mag-aaral ng isang editorial
cartoon. Magbibigay ang mga mag-aaral ng
kanilang opinyon kaugnay ng larawan.Gagamitin
ang pamamaraang popcorn share para dito.
Pag-uulat ng mga mag-aaral tungkol sa mga
napapanahong kaganapan kaugnay ng
a. Politika
b. Ekonomiya at
c. Sports
Pag-uulat ng mag-aaral. Upang maging masigla ang
gawain, iimpersonate ng mag-aaral ang kaniyang
paboritong newscaster.
u. Balik Aral Tutukuyin ng mga mag-aaral ang mga Consumer
Protecting Agencies sa pamamagitan ng
pagbibigay ng mga acronyms nito mula sa mga
titik na nakapaskil sa pisara. Isasaayos rin ng
mga mag-aaral ang mga nakagulong bahagi ng
katumbas nitong logo.
Dril – Tutukuyin ng mga mag-aaral kung sa anong
salik ng produksyon kabilang ang mga bagay na
kailangan sa pagtatayo ng isang restaurant.
1. Cashier
2. Pagkain
3. Mesa
4. Ovens
5. Waiter
6. 100 sqm ng Lupa
7. Electricity
8. Manager
9. Water
10. Furnitures
Maaring gumamit ng graphic organizer (Frayer
model)para sa gawaing ito.
Bakit mahalaga ang bawat salik sa tagumpay ng
produksyon?
v. Paghahabi sa
Layunin ng Aralin
Magpapakita sa mga mag-aaral ng larawan ng
isang sasakyan. Hahayaan ang mga mag-aaral na
magbigay kanilang opinyon tungkol dito.
Isasaayos ng mga mag-aaral ang mga larawan
ayon sa pagkakabuo ng produkto. Gagawan nila
ito ng maikling istorya.
Isasaayos ng mag-aaral ang mga jumbled
letters ng salitang PRODUKSYON. Hihingin sa
mga mag-aaral ang mga konseptong nabuo
kaugnay ng isinaayos na salita. Buuo ang mag-
aaral ng kahulugan nito.
Magpapanuod sa mga mag-aaral ng isang video
kaugnay ng One Town – One Product na programa ng
pamahalaan.
Gabay na Tanong:
1. Ano ang layunin ng One Town – One Product
Program batay sa napanuod na video?
2. Ano ang kahalagahan ng ganitong programa
ng pamahalaan?
Ipapakita ang isang slideshow ng Forbes Richest Men
in the Philippines
Gabay na Tanong:
Saang larangan nakilala ang itinuturing na
pinakamayayaman sa Pilipinas?
w. Pag-uugnay ng mga
Halimbawa sa
Bagong Aralin
Ipakikilala sa mga mag-aaral ang mga konsepto
ng input at output.
Input – Mga salik na ginamit sa pagbuo ng
produkto
Palalawakin at pagtitibayin ng mga mag-aaral ang
nabuo nilang kaalaman ukol sa produksyon at mga
salik nito.
Maglilista ang mga mag-aaral ng mga negosyong
matatagpuan nila sa kanilang lugar. Papangkatin nila
ito batay sa laki at bilang ng nagmamay-ari. Tutukuyin
ang uri ng negosyo na pinakamarami sa listahan.
Output – produktong nabuo
x. Pagtalakay ng
Bagong Konsepto
Hahatiin ang klase sa apat na pangkat. Bawat
pangkat ay bibigyan ng taskcard bilang gabay sa
pagbuo ng isang malikhaing presentasyon
tungkol sa mga salik ng produksyon. Mayroon
10-15 minutong paghahanda ang bawat
grupo.Matapos nito, ilalahad ang presentasyon
ng bawat pangkat.
Pangkat I Lupa (Photo Gallery)
PangkatII Paggawa (Puppet Show)
Pangkat III Kapital (Economic Poster)
Pangkat IV Entrepreneurship (Visual and
Word Bubbles)
Isasagawa ang Gawain 8 – News Analysis, pp. 81-82
– Modyul para sa Mag-aaral
Pangkatang Gawain – Maghahanda ang bawat pangkat
(expert group) ng presentasyon tungkol sa
Organisasyon ng Negosyo. Mahalagang tukuyin ang
bawat organisasyon ayon sa bilang ng nagmamay-ari,
katangian at tungkulin nito. Mayroong 10-15
minutong paghahanda para dito. Matapos,
maglalahad ang bawat pangkat ng kanilang nabuong
presentasyon.
Pangkat I – Sole Proprietorship
Pangkat II – Partnership
Pangkat III – Corporation
Pangkat IV - Cooperative
y. Pagtalakay ng
bagong konsepto at
bagong karanasan
- Kasunod na isasagawa ang Gawain 10 – Pagbuo ng
Collage, p.83-Modyul para sa Mag-aaral.
Upang mas maging kawili-wili maaring lapatan ng
bawat pangkat ng rap, fliptop, tula o kanta sa
paglalahad ng collage.
Isasagawa naman ng bawat home group ang Gawain 4
– Tsart ng Kalakasan at Kahinaan (p.89, Modyul ng
Mag-aaral).
Upang higit na matukoy ng mga mag-aaral ang
kahinaan at kalakasaan, ibabatay ang mga inaasahang
sagot sa:
(a) Pag-uumpisa ng negosyo
(b) Responsibilidad ng may-ari
(c) Paglikom ng puhunan
(d) Bilis ng pag-unlad
z. Paglinang sa
kabihasaan
(Formative
Assessment)
Pamprosesong tanong:
1. Ano ang papel na ginagampanan ng
bawat salik ng produksyon?
2. Paano nakakaapekto ang bawat salik sa
tagumpay ng produksyon?
3. Bakit may mga bansa na umaasa sa
produksyon ng ibang bansa?
*Rubric paras sa Presentasyon
Pamantayan Deskripsyon Puntos
Nilalaman Naipakita
ang paksang
inilalahad
10
puntos
Paglalahad Maayos at
malinaw ang
5
puntos
1. Para sa Gawain 8, sagutan ang mga
pamprosesong tanong p. 82 ng Modyul para
sa Mag-aaral
2. At para sa Gawain 10 – gamitin ang rubric sa
pagmamarka ng collage p. 83 ng Modyul para
sa Mag-aaral
Pamprosesong tanong:
1. Ano ang katangian at tungkulin na
ginagampanan ng bawat organisasyon ng
negosyo?
2. Paano nakakaapekto ang kahinaan at
kalakasan ng isang negosyo sa tagumpay nito?
3. Bakit mahalaga na magpag-aralan ang
organisasyon ng negosyo na nais pasukin ng
isang entrepreneur?
*Rubric para sa Malikhaing Presentasyon
*Rubric para sa pangkatang gawain at ulat
Pamantayan Deskripsyon Puntos
Nilalaman Wasto ang
impormasyon
10 puntos
presentasyon
Kagalingan Kahusayan sa
pagbuo ng
presentasyon
5
puntos
Kagamitan Gumamit na
angkop na
props, visual
atbp.
5
puntos
KABUUAN 25
puntos
at nakapaloob
ang paksang
aralin
Paglalahad May kahusayan
maayos at
malinaw ang
presentasyon
5 puntos
Kagamitan Gumamit ng
kagamitang
biswal at iba
pang kaugnay
na gamit sa
pag-uulat
10 puntos
KABUUAN 25 puntos
aa. Paglalapat ng aralin
sa pang-araw-araw
na buhay
Sa pamamagitan ng isang slideshow,
ipapakita sa mga mag-aaral ang transisyon ng
Dasmariñas bilang isang lungsod.
Mga Gabay na tanong:
1. Sa aling produkto o serbisyo dapat
magtuon ng espesyalisasyon ang
Dasmariñas City?Pangatwiranan
2. Bilang mag-aaral, paano kayo
naghahanda bilang bahagi ng
maunlad na produksyon ng
Dasmariñas?
Sasagutin ng mga mag-aaral ang sitwasyon -
Sa buwan na walang pasok sa paaralan, paano mo
gagamitin ang oras mo upang ikaw ay maging
produktibo?
Sasagutin ng mga mag-aaral ang sitwasyon –
Kung magtatayo ka ng negosyo sa inyong
pamayanan, ano sa tingin mo ang pinakamainam na
itayo at simulan? Bakit?
bb. Paglalahat ng aralin Ang paglinang sa mga salik ng produksyon ay
pagtugon sa pangunahing pangangailangan ng
tao.
Bakit mahalaga na pagyamanin ang bawat salik ng
produksyon?
Ang bawat organisasyon ng negosyo ay may katangian
at tungkuling ginagampanan.
cc. Pagtataya ng aralin Piliin ang titik ng tamang sagot.
1.Tumutukoy ito sa salik na dulot ng kalikasan.
a. Lupa
b. Paggawa
c. Kapital
d. Entrepreneurship
2.Aling salik ang tumutukoy sa kakayahan ng tao
sa produksyon ng kalakal o serbisyo?
a. Lupa
b. Paggawa
Isulat ang TAMA kung wasto ang ipinapahayag ng
bawat pangungusap at MALI kung di-wasto.
1. Ang produksyon ay nagbibigay katuparan sa
pangangailangan ng tao.
2. Ang paglinang ng mga salik ng produksyon ay
kaugnay ng mas maunlad na produksyon.
3. Ang pangingibang-bansa ng mga Filipino ay
may positibong epekto sa direktang
produksyon ng bansa.
4. Ang pamahalaan ay may mahalagang papel
Isulat ang FACT kung tama ang bawat pagungusap at
BLUFF kung hindi.
1. Ang sole-proprietorship ay pananagutan sa
negosyo ng isang tao lamang.
2. Pare-pareho ang proseso ng pagtatatag ng
bawat organisasyon ng negosyo.
3. Ang desisyon ng sosyohan ay nakabatay sa
nakapagkasunduan ng partners.
4. Ang korporasyon ay maaring magkaroon ng
sangay sa iba’t ibang bansa.
c. Kapital
d. Entrepreneurship
3.Tagapag-uganay ng mga ibang salik ng
produksyon upang makabuo ng produkto at
serbisyo.
a. Corporate shareholders
b. Entreprenyur
c. Lokal na pamahalaaan
d. Manager
4.Aling salik ng produksyon ang traktora?
a. Lupa
b. Paggawa
c. Kapital
d. Entrepreneurship
5.Alin ang hindi maitututring salik ng Lupa?
a. deposito ng bakal
b. hydroelectric dam
c. reserba ng langis
d. dalawang libong hektarya ng
lupa
sa pagsulong ng produksyon ng bansa.
5. Higit na mababa ang presyo ng mga produkto
nililikha sa loob ng bansa.
5. Ang tagumpay ng negosyo ay nakabatay sa
laki ng puhunan at miyembro nito.
dd. Takdang aralin Kasunduan:
1. Gumupit ng mga larawan ng iba’t ibang
salik ng produksyon.
2. Magdala ng mga art materials para sa
gawain.
Pag-aralan ang mga Organisasyon ng Negosyo
Gabay na Tanong:
a. Ano ang mga katangian ng iba’t ibang uri ng
organisasyon ng negosyo?
Sanggunian:
pp.84-95, Ekonomiks – Modyul para sa Mag-aaral
Kasunduan:
Maghanda para sa review test - Aralin 1-6
XIV. MGA TALA 1. Popcorn Share-
https://ww2.kqed.org/mindshift/2016/
03/03/20-strategies-for-motivating-
reluctant-learners
2. Iangkop ang slideshow para sa
lokalisasyon ng gawain, maari itong
gawin sa powerpoint o movie maker.
3. Gumawa ng task cards para sa
pangkatang gawain.
1. GlobalCavite’schannel.2012.One Town One
Product of Cavite.
https://www.youtube.com/watch?v=IZye6ifY
yyk
2. Blank Frayer Model Template.
https://www.pinterest.com/pin/5227694692
26032581/
1. PHTV.2016. Top 5 Richest People in the
Philippines – Updated
2016.https://www.youtube.com/watch?v=aEq
e1Y0zqog
2. The Jigsaw
Classroom.https://www.jigsaw.org/
XV. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong
ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa
iyo sa inyong pagkikita.
o. Bilang ng mag-aaral
na nakakuha ng 80%
sa pagtataya
p. Bilang ng mag-aaral
na nangangailangan
ng iba pang gawain
para sa remediation
q. Nakatulong ba ang
remedial?
r. Bilang ng mga mag-
aaral na
magpapatuloy sa
remediation
s. Alin sa mga
estratehiyang
pagtuturo na
nakatulong ng
lubos? Paano ito
nakatulong?
t. Anong suliranin ang
aking naranasan na
solusyon na tulong
ng aking
punongguro at
superbisor?
u. Anong kagamitang
panturo ang aking
nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga
kapwa guro?
1 de 45

Recomendados

Banghay aralin sa araling panlipunan 9 por
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Crystal Mae Salazar
4.8K vistas8 diapositivas
Aralin 3 kagustuhan at pangangailangan por
Aralin 3 kagustuhan at pangangailanganAralin 3 kagustuhan at pangangailangan
Aralin 3 kagustuhan at pangangailanganRivera Arnel
65.4K vistas23 diapositivas
MELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng Ekonomiks por
MELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng EkonomiksMELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng Ekonomiks
MELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng EkonomiksRivera Arnel
14.3K vistas41 diapositivas
Aralin 2 Ang Konsepto ng Kakapusan por
Aralin 2 Ang Konsepto ng KakapusanAralin 2 Ang Konsepto ng Kakapusan
Aralin 2 Ang Konsepto ng Kakapusanedmond84
10.4K vistas24 diapositivas
sistemang pang ekonomiya por
sistemang pang ekonomiyasistemang pang ekonomiya
sistemang pang ekonomiyaLUCKY JOY GEASIN
2.7K vistas6 diapositivas
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19 por
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19DIEGO Pomarca
5.9K vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Mga Salik ng Produksyon (Worksheet) por
Mga Salik ng Produksyon (Worksheet)Mga Salik ng Produksyon (Worksheet)
Mga Salik ng Produksyon (Worksheet)Sue Quirante
5.5K vistas3 diapositivas
MELC_Aralin 7-Konsepto at Salik ng Demand por
MELC_Aralin 7-Konsepto at Salik ng DemandMELC_Aralin 7-Konsepto at Salik ng Demand
MELC_Aralin 7-Konsepto at Salik ng DemandRivera Arnel
9.8K vistas31 diapositivas
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 por
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Crystal Mae Salazar
13.7K vistas8 diapositivas
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN por
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHANPANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHANAthessa Rosales
9.3K vistas35 diapositivas
FIRST SUMMATIVE TEST AP 9.docx por
FIRST SUMMATIVE TEST AP 9.docxFIRST SUMMATIVE TEST AP 9.docx
FIRST SUMMATIVE TEST AP 9.docxNELSSENCARLBALLESTER
1.1K vistas4 diapositivas
Aralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks por
Aralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiksAralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
Aralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiksMitchie Gozum
4.1K vistas19 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Mga Salik ng Produksyon (Worksheet) por Sue Quirante
Mga Salik ng Produksyon (Worksheet)Mga Salik ng Produksyon (Worksheet)
Mga Salik ng Produksyon (Worksheet)
Sue Quirante5.5K vistas
MELC_Aralin 7-Konsepto at Salik ng Demand por Rivera Arnel
MELC_Aralin 7-Konsepto at Salik ng DemandMELC_Aralin 7-Konsepto at Salik ng Demand
MELC_Aralin 7-Konsepto at Salik ng Demand
Rivera Arnel9.8K vistas
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 por Crystal Mae Salazar
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Crystal Mae Salazar13.7K vistas
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN por Athessa Rosales
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHANPANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN
Athessa Rosales9.3K vistas
Aralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks por Mitchie Gozum
Aralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiksAralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
Aralin 1 kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks
Mitchie Gozum4.1K vistas
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpok por Jennifer Banao
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpokUgnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpok
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpok
Jennifer Banao6.7K vistas
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan) por Maria Jiwani Laña
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
Maria Jiwani Laña58.9K vistas
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks por MissRubyJane
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng EkonomiksAraling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
MissRubyJane3.1K vistas
Interaksyon ng demand at suplay adm rmhs mn la - slideshare por Shiella Cells
Interaksyon ng demand at suplay  adm rmhs mn la - slideshareInteraksyon ng demand at suplay  adm rmhs mn la - slideshare
Interaksyon ng demand at suplay adm rmhs mn la - slideshare
Shiella Cells989 vistas
Aralin 2 ang konsepto ng kakapusan por Rivera Arnel
Aralin 2 ang konsepto ng kakapusanAralin 2 ang konsepto ng kakapusan
Aralin 2 ang konsepto ng kakapusan
Rivera Arnel50.5K vistas
Pamilihan at ang estruktura nito por charito reyes
Pamilihan at ang estruktura nitoPamilihan at ang estruktura nito
Pamilihan at ang estruktura nito
charito reyes3K vistas
AP 9 LESSON PLAN por Bela Potter
AP 9 LESSON PLANAP 9 LESSON PLAN
AP 9 LESSON PLAN
Bela Potter6.8K vistas
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9 june 26 to 30 por DIEGO Pomarca
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9  june 26 to 30Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9  june 26 to 30
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9 june 26 to 30
DIEGO Pomarca4.5K vistas
MELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at Supply por Rivera Arnel
MELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at SupplyMELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at Supply
MELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at Supply
Rivera Arnel19.5K vistas
Araling Panlipunan 9 - MELC Updated por Chuckry Maunes
Araling Panlipunan 9 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 9 - MELC Updated
Araling Panlipunan 9 - MELC Updated
Chuckry Maunes10.9K vistas

Similar a DLL Grade 9 1st Grading.pdf

DLL-2022-2023.docx por
DLL-2022-2023.docxDLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docxMelodyJaneNavarrete2
188 vistas7 diapositivas
DLL Grade 9 1st Grading (1).docx por
DLL Grade 9 1st Grading (1).docxDLL Grade 9 1st Grading (1).docx
DLL Grade 9 1st Grading (1).docxPantzPastor
9 vistas8 diapositivas
jv-week 1 AP9.docx por
jv-week 1 AP9.docxjv-week 1 AP9.docx
jv-week 1 AP9.docxjayveevillanueva4
44 vistas10 diapositivas
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf por
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdfap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdfMelvieCasar
238 vistas24 diapositivas
ap g9.docx por
ap g9.docxap g9.docx
ap g9.docxaudreycastillano
150 vistas22 diapositivas
AP9 DLL Q3 ARALIN 3.docx por
AP9 DLL Q3 ARALIN 3.docxAP9 DLL Q3 ARALIN 3.docx
AP9 DLL Q3 ARALIN 3.docxPaulineSebastian2
51 vistas3 diapositivas

Similar a DLL Grade 9 1st Grading.pdf(20)

DLL Grade 9 1st Grading (1).docx por PantzPastor
DLL Grade 9 1st Grading (1).docxDLL Grade 9 1st Grading (1).docx
DLL Grade 9 1st Grading (1).docx
PantzPastor9 vistas
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf por MelvieCasar
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdfap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf
MelvieCasar238 vistas
AP-9-QUARTER-1-WEK-2.docx por PantzPastor
AP-9-QUARTER-1-WEK-2.docxAP-9-QUARTER-1-WEK-2.docx
AP-9-QUARTER-1-WEK-2.docx
PantzPastor9 vistas
ESP 9 Module 2 (Session 1) por andrelyn diaz
ESP 9 Module 2 (Session 1)ESP 9 Module 2 (Session 1)
ESP 9 Module 2 (Session 1)
andrelyn diaz18.2K vistas
Ekon DLL quarter 3 week 1 sy 18 19 por DIEGO Pomarca
Ekon DLL quarter 3 week 1 sy 18 19Ekon DLL quarter 3 week 1 sy 18 19
Ekon DLL quarter 3 week 1 sy 18 19
DIEGO Pomarca4.9K vistas
esp_4_tg_pp.1-24.pdf por MerylLao
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
MerylLao82 vistas
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro por elviesabang
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
elviesabang624 vistas
Araling-Panlipunan-9-SY.2022-2023.docx por FleurDeeLiz
Araling-Panlipunan-9-SY.2022-2023.docxAraling-Panlipunan-9-SY.2022-2023.docx
Araling-Panlipunan-9-SY.2022-2023.docx
FleurDeeLiz334 vistas

Más de MaryjaneRamiscal

Sinaunang Tsina.pptx por
Sinaunang Tsina.pptxSinaunang Tsina.pptx
Sinaunang Tsina.pptxMaryjaneRamiscal
85 vistas51 diapositivas
weekly-learning-in-the-limited-face-to-face-1.docx por
weekly-learning-in-the-limited-face-to-face-1.docxweekly-learning-in-the-limited-face-to-face-1.docx
weekly-learning-in-the-limited-face-to-face-1.docxMaryjaneRamiscal
25 vistas10 diapositivas
Face 2Face Monitoring Tool.docx por
Face 2Face Monitoring Tool.docxFace 2Face Monitoring Tool.docx
Face 2Face Monitoring Tool.docxMaryjaneRamiscal
2 vistas11 diapositivas
DLL Week 9.pdf por
DLL Week 9.pdfDLL Week 9.pdf
DLL Week 9.pdfMaryjaneRamiscal
716 vistas5 diapositivas
DLL-19.pdf por
DLL-19.pdfDLL-19.pdf
DLL-19.pdfMaryjaneRamiscal
61 vistas2 diapositivas
DLL Week 11.pdf por
DLL Week 11.pdfDLL Week 11.pdf
DLL Week 11.pdfMaryjaneRamiscal
32 vistas4 diapositivas

Último

KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf por
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfEliseoFerolino
9 vistas19 diapositivas
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx por
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxAP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxJanetteSJTemplo
42 vistas101 diapositivas
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN por
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN JowelCastro
36 vistas29 diapositivas
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptx por
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxSinaunang kabihasnan sa asya.pptx
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxJERAMEEL LEGALIG
67 vistas40 diapositivas
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx por
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxJanetteSJTemplo
22 vistas27 diapositivas
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini... por
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...CarmenTTamac
25 vistas3 diapositivas

Último(10)

KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf por EliseoFerolino
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
EliseoFerolino9 vistas
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx por JanetteSJTemplo
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxAP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
JanetteSJTemplo42 vistas
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN por JowelCastro
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
JowelCastro36 vistas
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini... por CarmenTTamac
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...
CarmenTTamac25 vistas
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx por JanetteSJTemplo
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
JanetteSJTemplo43 vistas
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P... por TiollyPeaflor
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...
TiollyPeaflor9 vistas

DLL Grade 9 1st Grading.pdf

 • 1. EKONOMIKS Unang Markahan PAMANTAYAN SA PAGKATUTO (Learning Competencies) Bilang ng Araw (No. of Days) 1. Nailalapat ang kahulugan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral, at kasapi ng pamilya at lipunan 2. Natataya ang kahalagahan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan 3. Naipakikita ang uganayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na pamumuhay 4. Natutukoy ang mga palatandaan ng kakapusan sa pang-araw-araw na buhay 5. Nakakabuo ang konklusyon na ang kakapusan ay isang pangunahing suliraning panlipunan 6. Nakapagmumungkahi ng mga paraan upang malabanan ang kakapusan 7. Nasusuri ang kaibahan ng kagustuhan (wants) sa pangangailangan (needs) bilang batayan sa pagbuo ng matalinong desisyon 8. Naipapakita ang uganayan ng personal na kagustuhan at pangangailangan sa suliranin ng kakapusan 9. Nasusuri ang hirarkiya ng pangangailangan 10. Nakabubuo ng sariling pamantayan sa pagpili ng mga pangangailangan batay sa mga hirarkiya ng pangangailangan 11. Nasusuri ang mga salik na nakakaimpluwensiya sa pangangailangan at kagustuhan 12. Nasusuri ang kaugnayan ng alokasyon sa kakapusan at pangangailangan at kagustuhan 13. Napahahalagahan ang paggawa ng tamang desisyon upang matugunan ang pangangailangan 14. Nasusuri ang mekanismo ng alokasyon sa iba;t ibang sistemang pang- ekonomiya bilang sagot sa kakapusan 15. Naipaliliwanag ang konsepto ng pagkonsumo 16. Nasusuri ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo 17. Naipamamalas ang talino sa pagkonsumo sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayan sa pamimili 18. Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga 1 araw 1 araw 1 araw 1 araw 1 araw 2 araw 2 araw 1 araw 2 araw 2 araw 1 araw 1 araw 2 araw 2 araw 1 araw 1 araw 1 araw 1 araw 2 araw
 • 2. tungkulin bilang isang mamimili 19. Naibibigay ang kahulugan ng produksyon 20. Napahahalagahan ang mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay 21. Nasusuri ang mga tungkulin ng iba’t ibang organisasyon ng negosyo 1 araw KABUUAN 27 araw Inihanda nina: Gng. Rochel Angelie M. Belamide Gng. Agnes B. Bornales G. Rhian G. Dedeles Gng. Conchitina S. Vergara Dasmariñas National High School Pinatnubayan ni: EDEN R. DAYUON, Ed. D Head Teacher III, AP Department
 • 3. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: Guro: Asignatura: Ekonomiks 9 Petsa: Unang Linggo Markahan: Unang Markahan UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang- araw-araw na pamumuhay. B. Pamantayang Pagganap Naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at munlad na pang-araw-araw na pamumuhay C. Kasanayan sa Pagkatuto Nailalapat ang kahulugan ng Ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang kasapi ng pamilya at lipunanAP9MKE-Ia-1 Natataya ang kahalagahan ng Ekonomiks sa pang-araw-araw n pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunanAP9MKE-Ia-2 Naipapakita ang ugnayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na pamumuhay.AP9MKE-Ia-3 II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat lingo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa GAbay sa Kurikulum. Maaari itong tumaggal ng isa hanggang dalawang lingo. ARALIN 1: KAHULUGAN AT KAHALAGAHAN NG EKONOMIKS ARALIN 2: KAKAPUSAN PAKSA – Kahulugan ng Ekonomiks PAKSA – Mahahalagang Konsepto ng Ekonomiks PAKSA – Pagkakaiba ng Kakapusan sa Kahalagahan ng Ekonomiks Kakulangan KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo, pp- 11-14 Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo,pp – 15-17 Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo,pp – 18-23 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral, pp – 12-17 Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral,pp – 18-22 Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral, pp – 23-30 3. Mga Pahina sa Teksbuk Ekonomiks: Batayang Aklat Para sa Ikaapat na Taon, pp – 11- 19 *Evelina M. Viloria * Julia Rillo *Nilda B. Cruz * Alice M. Lim SD Publications, Inc. Ekonomiks: Batayang Aklat Para sa Ikaapat na Taon, pp – 19 *Evelina M. Viloria * Julia Rillo *Nilda B. Cruz * Alice M. Lim SD Publications, Inc. Ekonomiks: Batayang Aklat Para sa Ikaapat na Taon, pp – 71-73 *Evelina M. Viloria * Julia Rillo *Nilda B. Cruz * Alice M. Lim SD Publications, Inc. 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang Google, Wikepedia, Slideshare, youtube Google, Wikepedia, Slideshare , youtube Google, Wikepedia, Slideshare , youtube
 • 4. website B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Batayang aklat, organizer, cartolina strips, kaugnay na larawan, talahanayan, Graphic organizer, laptop,projector, LED TV Batayang aklat, organizer, cartolina strips, kaugnay na larawan, talahanayan, Graphic organizer, laptop,projector, LED TV Batayang aklat, organizer, cartolina strips, kaugnay na larawan, talahanayan, Graphic organizer, laptop,projector, LED TV III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Balitaan Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa napapanahong pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa napapanahong pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa napapanahong pangyayari sa loob at labas ng bansa. a. Balik Aral Alamin sa mga mag-aaral ang mga paksang natalakay nila sa Araling Panlipunan mula sa Antas 7 hanggang 9. 2. Itanong kung ano ang inaasahan na mapag- aaralan sa taong ito. TANONG KO..SAGOT MO. 1. Pumili ng tig-iisang mag-aaral mula sa iba’t- ibang pangkat. 2. Papiliin ang bawait isa ng tanong na nakasulat sa cartolina strips na may kinalaman sa Pangunahing katanungang Pang-ekonomiya.(Ano ang gagawin?, Paano gagawin?, para kanino?, Gaano karami?) ANO AKO? 1. Hatiin ang klase sa 2 pangkat: (4 na babae at 4 na lalaki) 2.Pabunutin ang representante ng bawat pangkat kung sino ang magtatanong at kung sino ang sasagot sa nabunot na tanong. *Magtatapos ang tanong sa ANO AKO? Hal. Ito ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng isang bagay…ANO AKO?(Trade Off) b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin ALAMIN: Gawain 1: OVER SLEPT Modyul para sa Mag-aaral: (ph 13) Sa tulong ng powerpoint presentation, may mga katanungan at sitwasyong ipapakita at ipaaanalisa kung ano ang kanilang uunahin: SITWASYON: Mula sa takdang aralin, talakayin ang T-chart. Gawain 1: T-CHART Modyul para sa Mag-aaral: (ph 23) c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Gawain 2: THINK, PAIR AND SHARE Modyul para sa Mag-aaral: (p. 13-14) GAWAIN 2: PICTURE ANALYSIS Modyul para sa Mag-aaral: (p. 24)
 • 5. Mula sa sitwasyon, ano ang iyong magiging desisyon at ano ang iyong dahilan? d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto 1.Pabigyan ng kaukulang salita ang bawat letra na nag-uugnay sa salitang E- K -O - N- O -M – I- K - S 2. Mula sa mga ibinigay na salita sa bawat letra ng Ekonomiks, bumuo ng kahulugan ng Ekonomiks. 3. Pagtatalakay sa Kahulugan ng Ekonomiks at ang kasaysayan nito. Pangkatang Gawain: 1.Ang bawat pangkat ay bibigyan ng pagkakataon na ianalisa ang Mahalagang DEkonsepto ng Ekonomiks: Pangkat 1- Opportunity Cost Pangkat 2- Trade Off Pangkat 3- Marginal Thinking Pangkat 4-Incentives 2. Sagutin ang pamprosesong tanong para sa presentasyon. Rubrik sa Pagpupuntos ng Presentasyon Pamantayan Paglalarawan Puntos Nilalaman Wasto ang impormasyon ukol sa matalinong pagdedesisyon 10 Presentasyon Mahusay na naipahahatid ang mensahe ng matalinong pagdedesisyon 10 Pagkamalikhain Mahusay ang pagkakahabi ng mga pahayag ukol sa tamang pagdedesisyon 10 KABUUANG PUNTOS 30 TALAKAYAN: 1.Sa pagitan muli ng babae at lalaki, papiliin sila gamit ang cartolina strips kung alin ang bibigyan nila ng paliwanag ang konsepto: “Ano ang pagkakaiba ng KAKAPUSAN sa KAKULANGAN?” 2. Magpabigay ng mga sitwasyon na nagpapakita ng ugnayan ng KAKAPUSAN at KAKULANGAN sa pang-araw-araw na buhay. a.Bigyan ang dalawang panig ng manila paper upang itala ang kanilang kasagutan at ipaliwanag ang bawat kasagutan. e. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan GRAPHIC ORGANIZER: Upang maiwasan ang Kakapusan, kailangang magdesisyon ang pamayanan batay sa apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiya na kapakipakinabang sa lahat. 1.Magpabigay sa mga mag-aaral ng KAHALAGAHAN NG EKONOMIKS mula sa sariling pag-unawa. 2. Ipabasa ang teksto at sagutan ang pamprosesong tanong. KONSEP-SURI: Ang Kakapusan sa pang-araw- araw na Buhay Ipasuri sa mga mag-aaral ang paglalarawan ni N. GREGORY MANKIW tungkol sa KAKAPUSAN. Modyul para sa Mag-aaral: (ph. 26)
 • 6. Suriin ang graphic organizer. Paano ito makatutulong upang malunasan at maiwasan ang kakapusan? f. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessment) Gawain 4: MIND MAPPING Modyul para sa Mag-aaral: (ph.16) Gawain 5: TAYO NA SA CANTEEN Modyul para sa Mag-aaral: (ph.19) Pagsagot ng mga mag-aaral sa gabay na tanong: a. Ayon kay Mankiw, paano nagkakaroon ng kakapusan? b. Paano ito nakakapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan? g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Kung ikaw ay papalarin na magkaroon ng isang negosyo, anong uri ng negosyo at bakit? Pasagutan ang pamprosesong tanong. (ph.19) 1.Magpabigay ng sitwasyon sa ating bansa na nagpapakita at nakararanas ng kakapusan; at kakulangan. 2. Paano mo ito iuugnay sa pang-araw-araw na pamumuhay ? h. Paglalahat ng aralin Mula sa paksang natalakay, anu-ano ang iyong gagawin at iisipin upang masigurong ikaw ay magtatagumpay? Gawain 9: BAITANG NG PAG-UNLAD Modyul para sa Mag-aaral: (ph. 22) Pabigyang Paglalahat sa mga mag-aaral ang natapos na aralin: HALIMBAWA: Ang KAKAPUSAN ay umiiral dahil limitado ang pinagkukunang yaman at walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao, samantalang ang KAKULANGAN ay nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang sa suplay ng isang produkto o serbisyo. i. Pagtataya ng aralin Maikling Pagsusulit. Ibigay ang pangunahing katanungang pang- ekonomiya. (4) Panggradong Resitasyon: Tanong: Magbigay ng Konsepto ng Ekonomiks at ipaliwanag ang iyong kasagutan. Gumawa ng isang SANAYSAY : “Bakit maituturing na isang suliraning panlipunan ang kakapusan? Rubrik sa Pagpupuntos ng Sanaysay Pamantayan Paglalarawan Puntos Nilalaman Wasto ang impormasyon ukol sa Suliranin sa kakapusan 10
 • 7. Presentasyon Mahusay na naipahahatid ang kaalaman kung bakit malaking suliraning Panlipunan ang Kakapusan 10 Pagkamalikhain Mahusay ang pagkakahabi ng mga pahayag ukol sa paksa 10 KABUUANG PUNTOS 30 j. Takdang aralin 1.Anu-ano ang mahalagang konsepto ng Ekonomiks? Suriin ang bawat isa. 2. Magbigay ng kahalagahan ng Ekonomiks. Sanggunian: Batayang aklat, Modyul para sa Mag-aaral, ph. 18 Gawain: T_CHART Suriin ang mga produktong nakalista sa hanay A at B sa T-chart. Ihambing ang dalawang hanay at sa gutan ang pamprosesong tanong. Sangggunian: Batayang Aklat, Modyul para sa Mag-aaral ph. 23-24 1. Ano ang Production Possibilities Frontier? 2. Mula sa paggamit ng modelong ito, paanong masasabing efficient ang produksyon? Sanggunian: Batayang aklat, , Modyul para sa Mag-aaral ph. 27-29 IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya b. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation c. Nakatulong ba ang remedial? d. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? f. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking
 • 8. punongguro at superbisor? g. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 9. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: Guro: Asignatura: Ekonomiks 9 Petsa: Ikalawang Linggo Markahan: Unang Markahan UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang- araw-araw na pamumuhay. B. Pamantayang Pagganap Naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at munlad na pang-araw-araw na pamumuhay. C. Kasanayan sa Pagkatuto Natutukoy ang mga palatandaan ng kakapusan sa pang-araw-araw na pamumuhay. AP9MKE-Ib-4 Nakabubuo ng Konklusyon na ang kakapusan ay isang pangunahing suliraning panlipunan. AP9MKE-Ib-5 Nakapagmumungkahi ng mga paraan upang malabanan ang kakapusan. AP9MKE-Ic-6 II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat lingo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa GAbay sa Kurikulum. Maaari itong tumaggal ng isa hanggang dalawang lingo. ARALIN 2 – KAKAPUSAN ARALIN 2 – KAKAPUSAN ARALIN 2 - KAKAPUSAN PAKSA: Palatandaan ng Kakapusan PAKSA: Kakapusan Bilang Suliraning PAKSA: Paraan Upang Mapamahalaan ang Panlipunan Kakapusan KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo, pp- 18-23 Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo, pp-18-23 Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo, pp-- 18-23 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag- aaral Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral, pp- 30 Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral, pp- 30-31 Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral, pp 31 3. Mga Pahina sa Teksbuk Ekonomiks: Batayang Aklat Para sa Ikaapat na taon: ph- 73 *Evelina M. Viloria * Julia Rillo *Nilda B. Cruz * Alice M. Lim SD Publications, Inc. Ekonomiks: Batayang Aklat Para sa Ikaapat na taon: ph- 75-76 *Evelina M. Viloria * Julia Rillo *Nilda B. Cruz * Alice M. Lim SD Publications, Inc. 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website Google, Wikepedia, Slideshare, youtube Google, Wikepedia, Slideshare, youtube Google, Wikepedia, Slideshare, youtube B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Batayang aklat, organizer, cartolina strips, Batayang aklat, organizer, cartolina strips, Batayang aklat, organizer, cartolina strips,
 • 10. kaugnay na larawan, talahanayan, Iskedyul, Kurba, Graphic organizer, laptop,projector, LED TV kaugnay na larawan, talahanayan, Graphic organizer, laptop,projector, LED TV kaugnay na larawan, talahanayan, Graphic organizer, laptop,projector, LED TV III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Balitaan Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa napapanahong pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa napapanahong pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa napapanahong pangyayari sa loob at labas ng bansa. a. Balik Aral Gamit ang yarn, ituro ang arrow(→)na nagbibigay ng susing salita sa termino: KAKAPUSAN Pansamantala KAKULANGAN Limitado Gabay na tanong: Ipaliwanag ang pagkakaiba ng Kakapusan sa Kakulangan. Magpabigay sa mga mag-aaral kung ano ang mga palatandaan sa pagkakaroon ng kakapusan. Ipaliwanag ang mga sagot. Magbigay ng mga suliraning panlipunan dulot ng kakapusan. b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pabigyang kahulugan sa mga mag-aaraal ang sumusunod na kasabihan. Itanong kung sang- ayon sila o hindi. a. “There is no such thing as best of both worlds.” b. “You can’t have your cake and eat it too.” Video Presentation: Pagpapalabas ng isang video na ipinapakita ang suliraning kinakaharap ng isang bansa na may kinalaman sa kakapusan, partikular sa Africa, India at Pilipinas. PICTURE ANALYSIS: 1.Mula sa larawan, suriin ang suliraning panlipunan na dulot ng paglaki ng populasyon.
 • 11. 2. Anu-anong bansa ang may kaparehong suliranin? c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin 1.Bigyang kahulugan ang PPF. 2. Ipakita ang Kurba. 3.Tukuyin ang diwa ng sumusunod: a.Pagsasakripisyo ng isang produkto bunga ng paggawa ng pangalawang produkto(pagpili-choice; pagsasakripisyo- trade off) b.Sa pagpili at pagsasakripisyo, sisibol ang prinsipyo ng ipinagpalibang halaga(opportunity cost). Pagsasagot ng mga mag-aaral sa inihandang gabay na tanong ng guro. 1. Ano ang ipinahihiwatig ng palabas sa video? 2.Nalagay ka na ba sa parehong sitwasyon? Mula pa rin sa mga larawan sa balik-aral, nabanggit ang mga suliraning dulot nito. May pag-asa pa kayang malutas ang mga suliraning ito? Paano? d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Gamit ang laptop/Projector: Magpapalabas ng isang panoorin ukol sa kakapusan. Suriin ang paikot na daloy ng Ekonomiya. (*see diagram) Gabay na tanong: a. Paano nagkakaroon ng suliran sa paikot na daloy ng ekonomiya? 1. Hatiin ang klase sa 3 pangkat. 2. Magbigay ng kanya-kanyang pamamaraan upang mapamahalaan ang kakapusan e. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan Ayon na sa napanood, pagbigayin ang mga mag-aaral kung anu-ano ang mga palatandaan ng pagkakaroon ng kakapusan . Pangkatang Gawain: 1. Pagpapangkat sa 2 grupo ang klase. 2. Pagbigayin ang bawat pangkat ng batayan kung bakit ang KAKAPUSAN ay itinuring na suliraning panlipunan. 3. Itala ang pinag-sama-samang ideya sa inihandang manila paper. 4.Pagtatalakay ng isang representante para sa presentasyon ng gawain ng pangkat. Rubriks sa Pagpupuntos sa Pangkatang Gawain Rubrik sa Pagpupuntos ng Pangkatang Gawain: Mahusay Katamtaman Kailangan pa ng Pagsasanay Hindi nawala ang atensyon sa paksa ng usapan o gawain Bihirang nawala ang atensyon sa paksa ng usapan o gawain Laging wala ang atensyon sa paksa ng usapan o gawain Hinihikayat ng husto ang mga kagrupo para makisali sa Madalas na hinihikayat ang mga kagrupo para makisali sa gawain Hindi nakinig sa mga sinasabi ng kagrupo Gawin ang presentasyon sa iba’t-ibang paraan. Pangkat 1- Pagtula Pangkat 2- Puppet show Pangkat 3- Jingle Rubrik sa Pagpupuntos ng Pangkatang Gawain: Mahusay Katamtaman Kailangan pa ng Pagsasanay Hindi nawala ang atensyon sa paksa ng usapan o gawain Bihirang nawala ang atensyon sa paksa ng usapan o gawain Laging wala ang atensyon sa paksa ng usapan o gawain Hinihikayat ng husto ang mga kagrupo para makisali sa gawain Madalas na hinihikayat ang mga kagrupo para makisali sa gawain Hindi nakinig sa mga sinasabi ng kagrupo Nakibahagi ng husto sa talakayan tungkol sa gawain Madalas na nakibahagi sa talakayan tungkol sa gawain Hindi nakibahagi at kung minsan ay naggugulo pa sa talakayan 30 puntos 20 puntos 10 puntos
 • 12. gawain Nakibahagi ng husto sa talakayan tungkol sa gawain Madalas na nakibahagi sa talakayan tungkol sa gawain Hindi nakibahagi at kung minsan ay naggugulo pa sa talakayan 30 puntos 20 puntos 10 puntos f. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessment) 1.Bigyang kahulugan ang PPF. 2. Ipakita ang Kurba. 3.Tukuyin ang diwa ng sumusunod: a.Pagsasakripisyo ng isang produkto bunga ng paggawa ng pangalawang produkto(pagpili-choice; pagsasakripisyo- trade off) b.Sa pagpili at pagsasakripisyo, sisibol ang prinsipyo ng ipinagpalibang halaga(opportunity cost). Pagsasagot ng mga mag-aaral sa inihandang gabay na tanong ng guro. 1. Ano ang ipinahihiwatig ng palabas sa video? 2.Nalagay ka na ba sa parehong sitwasyon? Mula pa rin sa mga larawan sa balik-aral, nabanggit ang mga suliraning dulot nito. May pag-asa pa kayang malutas ang mga suliraning ito? Paano? g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Gamit ang laptop/Projector: Magpapalabas ng isang panoorin ukol sa kakapusan. Suriin ang paikot na daloy ng Ekonomiya. (*see diagram) Gabay na tanong: a. Paano nagkakaroon ng suliran sa paikot na daloy ng ekonomiya? 1. Hatiin ang klase sa 3 pangkat. 2. Magbigay ng kanya-kanyang pamamaraan upang mapamahalaan ang kakapusan h. Paglalahat ng aralin Ayon na sa napanood, pagbigayin ang mga mag-aaral kung anu-ano ang mga palatandaan ng pagkakaroon ng kakapusan . Pangkatang Gawain: 1. Pagpapangkat sa 2 grupo ang klase. 2. Pagbigayin ang bawat pangkat ng batayan kung bakit ang KAKAPUSAN ay itinuring na suliraning panlipunan. 3. Itala ang pinag-sama-samang ideya sa inihandang manila paper. 4.Pagtatalakay ng isang representante para sa presentasyon ng gawain ng pangkat. Rubriks sa Pagpupuntos sa Pangkatang Gawain Rubrik sa Pagpupuntos ng Pangkatang Gawain: Mahusay Katamtaman Kailangan pa ng Pagsasanay Hindi nawala ang atensyon sa paksa ng usapan o gawain Bihirang nawala ang atensyon sa paksa ng usapan o gawain Laging wala ang atensyon sa paksa ng usapan o Gawin ang presentasyon sa iba’t-ibang paraan. Pangkat 1- Pagtula Pangkat 2- Puppet show Pangkat 3- Jingle Rubrik sa Pagpupuntos ng Pangkatang Gawain: Mahusay Katamtaman Kailangan pa ng Pagsasanay Hindi nawala ang atensyon sa paksa ng usapan o gawain Bihirang nawala ang atensyon sa paksa ng usapan o gawain Laging wala ang atensyon sa paksa ng usapan o gawain Hinihikayat ng husto ang mga kagrupo para makisali sa gawain Madalas na hinihikayat ang mga kagrupo para makisali sa gawain Hindi nakinig sa mga sinasabi ng kagrupo Nakibahagi ng husto sa Madalas na nakibahagi sa Hindi nakibahagi at kung minsan
 • 13. gawain Hinihikayat ng husto ang mga kagrupo para makisali sa gawain Madalas na hinihikayat ang mga kagrupo para makisali sa gawain Hindi nakinig sa mga sinasabi ng kagrupo Nakibahagi ng husto sa talakayan tungkol sa gawain Madalas na nakibahagi sa talakayan tungkol sa gawain Hindi nakibahagi at kung minsan ay naggugulo pa sa talakayan 30 puntos 20 puntos 10 puntos talakayan tungkol sa gawain talakayan tungkol sa gawain ay naggugulo pa sa talakayan 30 puntos 20 puntos 10 puntos i. Pagtataya ng aralin Ipasagot ang inihandang gawain: *Isulat sa unahan ng salita ang (A)kung KAKAPUSAN o (B)kung KAKULANGAN at (X) kung hindi angkop ang pangungusap. (*see powerpoint presentation) Maikling pagsusulit: Isulat ang titik T kung ang pangungusap ay TAMA at M kung MALI. *see organizer Sanaysay: “Ang magagawa ko bilang mag-aaral upang malunasan ang suliranin sa kakapusan” j. Takdang aralin Gawin ang GAWAIN 5: OPEN ENDED STORY Palagyan ng maikling katapusan ang kuwento. Ipaugnay ang kwento sa suliraning panlipunan na nagaganap dahilan sa kakapusan. Tingnan ang rubric upang maging batayan sa pagsusulat ng mga mag-aaral. (*see Rubrics p. 32) Sanggunian:Batayang aklat p. 32 1.Magsaliksik ng mga pamamaraan upang mapamahalaan ang kakapusan. 2. Itala ang nakalap na impormasyon sa kwaderno. Sanggunian: Batayang aklat p. 31-32 Gawin ang GAWAIN 6: CONSERVATION POSTER Gumawa ng poster na nagpapakita ng konserbasyon sa mga yamang likas at mga paraan kung paano mapamamahalaan ang kakapusan. (*see Rubrics sa pahina 33) Sanggunian: Batayang aklat p. 33 IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya b. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation c. Nakatulong ba ang remedial? d. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation
 • 14. e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? f. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? g. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 15. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: Guro: Asignatura: Ekonomiks 9 Petsa: Ikatlong Linggo Markahan: Unang Markahan UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang- araw-araw na pamumuhay. B. Pamantayang Pagganap Naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at munlad na pang-araw-araw na pamumuhay. C. Kasanayan sa Pagkatuto Nakapagmumungkahi ng mga paraan upang malabanan ang kakapusan. AP9MKE-Ic-6 Nasusuri ang kaibahan ng kagustuhan (wants) sa pangangailangan (needs) bilang batayan sa pagbuo ng matalinong desisyon. AP9MKE-Ic-7 Nasusuri ang kaibahan ng kagustuhan (wants) sa pangangailangan (needs) bilang batayan sa pagbuo ng matalinong desisyon. AP9MKE-Ic-7 II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat lingo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa GAbay sa Kurikulum. Maaari itong tumaggal ng isa hanggang dalawang lingo. ARALIN 2: KAKAPUSAN ARALIN 3: PANGANGAILANGAN AT ARALIN 3: PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN KAGUSTUHAN PAKSA: Programang pangkonserbasyon PAKSA: Pagkakaiba ng Pangangailangan at PAKSA:Pagkakaiba ng Pangangailangan at Ng Pamahalaan Kagustuhan Kagustuhan (Matalinong Pagdedesisyon) KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo, Pp -18-23 Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo, Pp. 25 Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo,Pp 26 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral,Pp.31-32 Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral,Pp. 37-38 Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral,Pp 38-39 3. Mga Pahina sa Teksbuk Ekonomiks: Batayang Aklat para sa Ikaapat na taon,Pp- 79-80 *Evelina M. Viloria * Julia Rillo *Nilda B. Cruz * Alice M. Lim SD Publications, Inc. Ekonomiks: Mga Konsepto at Aplikasyon, pp.78-79 *Bernard R. Balitao *Meriam dR. Cervantes * Jerome A. Ong * John N. Ponsaran et.al Vibal Publishing House, Inc. Ekonomiks: Mga Konsepto at Aplikasyon, pp.78-79 *Bernard R. Balitao *Meriam dR. Cervantes * Jerome A. Ong * John N. Ponsaran et.al Vibal Publishing House, Inc.
 • 16. 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website Google, Wikepedia, Slideshare, youtube Google, Wikepedia, youtube Google, Wikepedia, youtube B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Batayang aklat, organizer, cartolina strips, kaugnay na larawan, talahanayan, graphic organizer, laptop, Mga larawan, pocket chart Metacards, mga larawan, laptop III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Balitaan Pagbibigay balita ng mga mag-aaral ukol sa napapanahong pangyayari sa loob at labas ng bansa. Bigyan ng pulso ang mga ibinigay na balitang lokal at internasyunal ng mga mag-aaral Bigyan ng pulso ang mga ibinigay na balitang lokal at internasyunal ng mga mag-aaral a. Balik Aral Magbigay ng mga paraan upang malunasan ang kakapusan ayon sa natalakay. Paano natin maiiwasan ang kakapusan? (magbigay ng mga sitwasyon) DRILL CARD: Nakasulat dito ang mga konseptong pinag-aralan at hayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng ideya tungkol dito. b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin PICTURE ANALYSIS: Pagpapakita ng larawan ng mga taong nagtatanim ng mga puno. ISIP-ISIP: Pagsusuri sa mga larawan ng mga bagay na ipapakita ng guro. Alin sa mga ito ang lubhang mahalaga sayo bilang mag-aaral? 4 PICS ONE WORD: May mga larawang ipakikita ang guro at mula dito ay mahuhulaan ng mga mag-aaral ang paksang tatalakayin sa araw na ito. c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Pagsasagot sa gabay na tanong. Sa araling ito ay aalamin ang kahulugan at pagkakaiba ng pangangailangan (needs) at kagustuhan (wants) Sa araling ito ay iuugnay ang kaalaman sa konsepto ng pangangailangan at kagustuhan sa pagbuo ng matalinong pagdedesisyon. d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Ang mga nagmamalasakit sa kapaligiran (Environmentalist) ay bumuo ng programang pangkonserbasyon. Ano ang layunin nito? Gamit ang Interactive Instruction Strategy, tatalakayin ng guro ang paksa sa klase. Ipasagot ang Gawain 2: Why oh Why? Na nasa Learners Module na nasa pahina 38 e. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan Magpabigay sa mga mag-aaral kung anu-ano ang isinusulong ng mga programang pangkonserbasyon. Punan ang GRAPHIC ORGANIZER. Ilista ang mga bagay na madalas binibili ng iyong mga magulang kapag namimili sa grocery. Indirect Instruction Strategy Metacards: gamit ang metacards isusulat ng mga mag-aaral ang kanilang mga batayan sa pagbuo ng isang desisyon. Programang Pangkonserbasyon
 • 17. f. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessment) Pasagutan ang gabay na tanong. a. Paano makatutulong ang bawat isinulong na programang pangkonserbasyon. b. Ipaliwanag ang iyong kasagutan. Bakit ang mga ito ang madalas na binibili ng iyong mga magulang? (Maaaring mag-iba iba ng kasagutan ang mga mag-aaral batay sa mga item na kanilang inilista). Maaari bang magbago ang iyong desisyon sa hinaharap? Bakit? g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Kung bibigyan ka ng pagkakataon, sasanib ka ba sa ganitong mga organisasyon na may kinalaman sa pangangalaga sa kalikasan? Bakit? Alin ang mas pinagtutuunan mo ng pansin sa araw-araw mong gawain, ang iyong kagustuhan (wants) o pangangailangan (needs)? Pangatwiranan Dumating ka naba sa puntong nagpalit ka ng desisyon mula sa iyong naunang desisyon? Ilahad ito sa klase? Ano ang kinalabasan ng iyong ginawang hakbang? h. Paglalahat ng aralin Ang Environmentalist na nabanggit ay may malaking naiambag at naitulong upang mapreserba ang mga pinagkukunang yaman. Ano ang natutunan mo sa mga paksang natalakay? Konsepto Kahulugan Mga Halimbawa Pangangailangan (needs) Kagustuhan (wants) Ano ang natutunan mo sa paksang natalakay? Nakatutulong ang kaalaman sa konsepto ng pangangailangan at kagustuhan sa pagbuo ng matalinong pagdedesisyon. i. Pagtataya ng aralin Maikling Pagsusulit: Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot. Gumamit ng sagutang papel. (*see powerpoint presentation) Panuto: Tukuyin kung ang mga sumusunod ay Pangangailangan o Kagustuhan. _________1. Pagkain _________2. Gadgets _________3. Kotse _________4. Damit _________5. Mga alahas Panuto: Kompletuhin ang pangungusap sa dalawa o tatlong pangungusap. Naipapakita ko ang pagiging matalino sa pagbuo ng desisyon sa pamamagitan ng __________________________. j. Takdang aralin Pasagutan sa mga mag-aaral ang gabay na tanong: 1. Ibigay ang kahulugan ng Pangangailangan at Kagustuhan? 2. Ipaliwanag ang pagkakaiba ng bawat isa. Sanggunian: Batayang aklat p. 37-40 1. Maglista ng 5 bagay na mahalaga sayo bilang isang mag-aaral at tukuyin kung ito ay Pangangailangan o Kagustuhan. 2. Paano masasabing ang isang nagawang desisyon ay “Matalinong Desisyon”? 1. Sagutin ang Gawain 3: Crossword na nasa Learners Module. 2. Basahin ang konsepto ng Personal na Kagustuhan at Pangangailangan na nasa Learners Module. Sanggunian: Learners Module pahina 40 IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang
 • 18. tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya b. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation c. Nakatulong ba ang remedial? d. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? f. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? g. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 19. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: Guro: Asignatura: Ekonomiks 9 Petsa: Ika-apat na Linggo Markahan: Unang Markahan UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay. B. Pamantayang Pagganap Ang mga mag-aaral ay naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay. C. Kasanayan sa Pagkatuto Naipakikita ang ugnayan ng personal na kagustuhan at pangangailangan sa suliranin ng kakapusan. AP9MKE-Id-8 Nasusuri ang hirarkiya ng pangangailangan. AP9MKE-Id-9 Nasusuri ang hirarkiya ng pangangailangan. AP9MKE-Id-9 II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat lingo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa GAbay sa Kurikulum. Maaari itong tumaggal ng isa hanggang dalawang lingo. ARALIN 3: PANGANGAILANGAN AT ARALIN 3: PANGANGAILANGAN AT ARALIN 3: PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN KAGUSTUHAN KAGUSTUHAN PAKSA: Personal na Kagustuhan at PAKSA:Teorya ng Pangangailangan ni Maslow PAKSA: Teorya ng Pangangailangan ni Pangangailangan Maslow KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo,Pp.27 Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo,Pp. 28 Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo,Pp 28 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag- aaral Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral,pp. 40-41 Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral,pp.41-43 Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral,pp. 43-44 3. Mga Pahina sa Teksbuk Ekonomiks: Mga Konsepto at Aplikasyon, pp.78-79.Bernard R. Balitao, Meriam dR. Cervantes, Jerome A. Ong, John N. Ponsaran et.al Vibal Publishing House, Inc. Ekonomiks: Mga Konsepto at Aplikasyon, pp.79 Bernard R. Balitao, Meriam dR. Cervantes, Jerome A. Ong, John N. Ponsaran et.al Vibal Publishing House, Inc. Ekonomiks: Mga Konsepto at Aplikasyon, pp.79 Bernard R. Balitao, Meriam dR. Cervantes, Jerome A. Ong, John N. Ponsaran et.al Vibal Publishing House, Inc. 4. Karagdagang Kagamitan mula sa Google, youtube, wikepedia
 • 20. portal ng Learning Resources o ibang website B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Manila paper, pocket chart, larawan Larawan laptop Larawan, metacards III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag- aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Balitaan Bigyan ng pulso ang mga ibinigay na balitang lokal at internasyunal ng mga mag-aaral Bigyan ng pulso ang mga ibinigay na balitang lokal at internasyunal ng mga mag-aaral Bigyan ng pulso ang mga ibinigay na balitang lokal at internasyunal ng mga mag-aaral a. Balik Aral Anu-ano ang mga batayan ng isang matalinong pagdedesisyon? KANTA-IKOT-BUNOT-SAGOT (habang umaawit ang mga mag-aaral, may pinaiikot na garapon na may lamang papel na may tanong, kapag huminto ang awit, kung sino ang may hawak ng garapon ay siyang bubunot at sasagot sa tanong. Patunayan ang paniniwala ni Maslow na ang kagustuhan ng tao ay walang katapusan. b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin TSEKLIST (Lagyan ng tsekkung ang mga nakasulat sa tseklist ay Pangangailangan atekiskung Kagustuhan) PICTURE PUZZLE- ipabuo sa bawat grupo ang larawan, matapos mabuo ay ipatukoy kung sino ang nasa larawan (magbigay ng clue batay sa paksa) HULA-PIC: huhulaan ng mga mag-aaral kung anong hirarkiya ng pangangailangan ayon kay Maslow ang mga larawang ipapakita ng guro. c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Sa araling ito ay tutukuyin ang Personal na Kagustuhan at Pangangailangan Sa araling ito ay tatalakayin ang Teorya ng hirarkiya ng pangangailangan ayon kay Abraham Maslow. Sa araling ito ay iuugnay ang hirarkiya ng pangangailangan ni Maslow sa mga kilalang tao sa lipunan. d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Ipasagot ang Gawain 4: Kailangan o Kagustuhan na nasa Learners Module pahina 41 Ano ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan? DIRECT INSTRUCTION STRATEGY gamit ang power point presentation Gamit ang Interactive Instruction strategy, tatalakayin ng guro ang paksa sa klase e. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan Gawain 10: Para sa Kinabukasan Gumawa ng isang open letter tungkol sa mga pangangailangan at kagustuhan ng iyong lokal na komunidad. Modyul ng mga Mag-aaral, pahina 48 Gawain 5: Baitang-baitang (metacard) Sagutin sa Modyul ng mga Mag-aaral na nasa pahina 43 f. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessment) Kailan nagiging pangangailangan ang isang kagustuhan? Bakit? Maaari bang maging kagustuhan ang isang pangangailangan? Patunayan? Ano ang paniniwala ni Maslow patungkol sa pangangailangan ng isang indibidwal? Pwede bang makarating ang tao sa ikalawa, ikatlo hanggang sa ikalimang baitang na hindi dumadaan sa una? Bakit?
 • 21. g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Bilang isang mag-aaral, masasabi mo bang ang paggamit ng internet ay isang kagustuhan lamang o isa na itong pangangailan? Bakit? Sa iyong palagay, saang baitang ng Pangangailangan na ang iyong nakamit? Ipaliwanag. Paano mo mararating ang pinakamataas na baitang? Ano ang dapat mong gawin upang marating ito? h. Paglalahat ng aralin Ano ang natutunan mo sa paksang natalakay? Ibigay ang kaibahan ng Personal na Kagustuhan at Pangangailangan Ano ang natutunan mo sa paksang natalakay? Teorya ng Pangangailangan ayon kay Maslow Kaganapan ng Pagkatao Pagkakamit ng respeto sa sarili at sa ibang tao Pangangailangang Panlipunan Seguridad at Kaligtasan Pisyolohikal Ano ang natutunan mo sa paksang natalakay? Sa iyong palagay, ano ang pinaka- mahalagang baitang sa hirarkiya ng pangangailangan? Bakit? i. Pagtataya ng aralin Panuto: Sagutin sa maikling pangungusap. Ang paggamit ban g makabagong teknolohiya ay isang pangangailangan o kagustuhan? Pangatwiranan. Panuto: Tukuyin kung anong kategorya ng pangangailangan ayon kay Maslow ang mga sumusunod. 1. Malusog na pangangatawan 2. Bahay 3. Pagkakaroon ng pamilya 4. Tiwala sa sarili 5. Mapagpahalaga sa buhay Panuto: Maglista ng 5 pangalan ng mga tao na kilala sa buong mundo na sa iyong palagay ay nakarating na sa huling bahagdan ng pangangailangan ayon kay Maslow. j. Takdang aralin 1. Sino si Abraham Maslow? 2. Itala ang hirarkiya ng pangangailangan ayon kay Maslow? Sanggunian: Learners Module pahina 41-43 1. Magdala ng mga larawan ng personalidad sa inyong komunidad. 1. Bumuo ng sariling pamantayan sa pagpili ng mga pangangailangan batay sa mga hirarkiya ng pangangailangan. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya b. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation c. Nakatulong ba ang remedial? d. Bilang ng mga mag-aaral na
 • 22. magpapatuloy sa remediation e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? f. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? g. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 23. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: Guro: Asignatura: Ekonomiks 9 Petsa: Ika-limang Linggo Markahan: Unang Markahan UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay. B. Pamantayang Pagganap Ang mga mag-aaral ay naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay. C. Kasanayan sa Pagkatuto Nakabubuo ng sariling pamantayan sa pagpili ng mga pangangailangan batay sa mga hirarkiya ng pangangailangan. AP9MKE-Ie-10 Nakabubuo ng sariling pamantayan sa pagpili ng mga pangangailangan batay sa mga hirarkiya ng pangangailangan. AP9MKE-Ie-10 Nasusuri ang mga salik na nakakaimpluwensiya sa pangangailangan at kagustuhan AP9MKE-Ie-11 II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat lingo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa GAbay sa Kurikulum. Maaari itong tumaggal ng isa hanggang dalawang lingo. ARALIN 3: PANGANGAILANGAN AT ARALIN 3: PANGANGAILANGAN AT ARALIN 3: PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHANKAGUSTUHAN KAGUSTUHAN PAKSA: Hirarkiya ng Pangangailangan ayon PAKSA: Batayan ng Personal na Pangangailangan PAKSA: Mga salik na nakakaimpluwensiya sa Maslow at Kagustuhan pangangailangan at kagustuhan KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo, Pp. 29 Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo,Pp. 30-31 Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo,Pp.25-29 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag- aaral Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral,Pp. 46 Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral, Pp. 47-48 Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral, Pp. 44 3. Mga Pahina sa Teksbuk Ekonomiks: Mga Konsepto at Aplikasyon, pp.79.Bernard R. Balitao,Meriam dR. Cervantes, Jerome A. Ong, John N. Ponsaran et.al Vibal Publishing House, Inc. Kayamanan IV ( Ekonomiks ) Binagong Edisyon.Pahina - 48-53. Consuelo M. Imperial, Eleanor D. Antonio, Evangeline M. Dallo, Maria Carmelita B. Samson, Celia D. Soriano.Rex Printing Company, Inc (Binagong Edisyon 2010) 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang Google, youtube, wikepedia Rex interactive, slide share, youtube
 • 24. website B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Manila paper, pocket chart, cartolina strips Oslo paper, lapis, marker at iba pang kagamitan sa pagguhit Larawan, bond paper, laptop at projector III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag- aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Balitaan Bigyan ng pulso ang mga ibinigay na balitang lokal at internasyunal ng mga mag-aaral Bigyan ng pulso ang mga ibinigay na balitang lokal at internasyunal ng mga mag-aaral Pag-uulat ng mga mag-aaral sa napapanahong balita a. Balik Aral Paano niyo masasabi na narating na ng isang tao ang pinaka-mataas na bahagdan ng hirarkiya ng pangangailangan? Magbigay ng mga halimbawa ng pansariling pamantayan sa pagpili ng pangangailangan. Paano nating maiiwasan ang kakapusan? Ano ang hakbang na dapat ninyong gawin? b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin HULARO: may mga larawan ng pangangailangan na ipapakita ang guro, mag- uunahan sa paghula ang bawat pangkat kung saang antas ng hirarkiya ito nabibilang. Film Clip Pagpapakita ng mga salik na nakakaimpluwensiya sa ating pangangailangan c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Sa araling ito makabubuo ng sarling pamantayan sa pagpili ng pangangailangan. Sa araling ito makagagawa ng isang editorial na nagpapakita ng katangian at kasalukuyang kondisyon ng komunidad. Diary Pagsulat ng mga karanasan na nagpabago sa pangangailangan ng mga mag-aaral d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Gawain 7: Ang aking Pamantayan sa Pagpili ng Pangangailangan Bumuo ng sariling pamantayan sa pagpili ng mga pangangailangan batay sa herarkiya ng mga pangangailangan. Ilahad ang iyong pamantayan sa pamamagitan ng isang sanaysay. Isulat din kung paano mo makakamit ang kaganapan ng iyong pagkatao. Gawain 9: Ang Bayan Ko Gumawa ng editorial na nagpapakita ng katangian at kasalukuyang kondisyon ng komunidad at ilarawan sa iyong editorial kung anu-ano ang pangangailangan nito batay sa komposisyon ng populasyon Pagbibigay ng gabay na katanungan 1. Ano ang iba’t-ibang uri ng salik na nakakaimpluwensiya sa pangangailangan ng tao? e. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan Pagkakaroon ng pangkatang Gawain ang mga mag-aaral Pagkakaroon ng bawat pangkat ng brainstorming Presentasyon ng bawat pangkat f. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessmeent) Paano mo maisasakatuparan ang iyong pamantayan? Tignan ang rubric para sa gawaing “Ang Bayan Ko” sa Learners Module pahina 47 Pagsagot sa Gawain 6 sa Modyul ng mga mag- aaral, pahina 45 Pass muna g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Bilang mag-aaral, anu-ano ang mga hakbang na dapat mong daanan upang maabot ang pinaka-mataas na antas ng herarkiya ng Sa iyong palagay, ano ang maaari pang gawin upang lubos na mapakinabangan ang magagandang katangian ng iyong lokal na Sa inyong palagay bilang isang mag-aaral, ano kaya ang pinaka importante sa mga salik na nakakaimpluwensiya sa pangangailangan at
 • 25. pangangailang? komunidad? kagustuhan?Bakit? h. Paglalahat ng aralin Ano ang natutunan mo sa paksang natalakay? Ano ang natutunan mo sa natapos na gawain? Batay sa ating tinalakay ibuod ang mga salik na nakakaimpluwensiya sa pangangailangan at kagustuhan i. Pagtataya ng aralin Sagutin ang Gawain 8: Crossroads na nasa Learners Module Maglista ng mga katangian ng iyong lokal na komunidad? Alin sa mga ito ang nakatutulong sa pambansang kaunlaran? Halo-Halong titik. Tukuyin ang salitang hinihingi mula sa halo-halong titik sa bawat bilang. 1. LOWMSA- Ag sikologo na nagpaliwanag sa hirarkiya ng pangangailangan 2. IKAT- Ang salaping tinatanggap kapalit ng ginawang produkto at serbisyo 3. DDAE- Salik na nagsasabi na ang pangangailangan ng sanngol ay iba sa pangangailangan ng matanda 4. AEOKDNYUS-Ang pangangailangan ng Estudyante ay iba sa guro. 5. AAANPLS-Bumibili ang tao ng iba’t-ibang pangangailangan dahil sa salik na ito. Sagot. 1. maslow 2. kita 3.edad 4.edukasyon 5.panlasa j. Takdang aralin 1. Magsagawa ng obserbasyon sa iyong lokal na komunidad at tingnan kung anu-ano ang magagandang katangian nito? 2. Magdala ng art material para sa gawain 1. Anu-ano ang mga salik na nakakaimpluwensya sa pangangailangan at kagustuhan? 2. Magbigay ng halimbawa sa bawat salik. 1. Gawin ang Gawain 8 2. Saliksikin ang kahulugan ng alokasyon Sanggunian: Ekonomiks ( module ng mag- aaral ) ph. 50 IV. MGA TALA http://rexinteractive.com/imdownloader.php ?impanel=1&bid=128 http://www.slideshare.net/rafaeladantes/pro yekto-sa-ap-16420536 https://www.youtube.com/watch?v=mWgIvu MXZqA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong
 • 26. superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya b. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation c. Nakatulong ba ang remedial? d. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? f. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? g. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 27. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: Guro: Asignatura: Ekonomiks 9 Petsa: Ika-anim Linggo Markahan: Unang Markahan UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay. B. Pamantayang Pagganap Naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang araw-araw na pamumuhay. C. Kasanayan sa Pagkatuto Nasusuri ang kaugnayan ng alokasyon sa kakapusan at pangangailangan at kagustuhan AP9MKE-If-12 Napapahalagahan ang paggawa ng tamang desisyon upang matugunan ang pangangailangan AP9MKE-If-13 Napapahalagahan ang paggawa ng tamang desisyon upang matugunan ang pangangailangan AP9MKE-If-13 II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat lingo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa GAbay sa Kurikulum. Maaari itong tumaggal ng isa hanggang dalawang lingo. ARALIN 4: ALOKASYON ARALIN 4: ALOKASYON ARALIN 4: ALOKASYON PAKSA: Kahulugan ng Alokasyon PAKSA: Kaugnayan ng Alokasyon sa kakapusan, PAKSA: Kaugnayan ng Alokasyon sa kakapusan Pangangailangan, at Kagustuhan Pangangailangan, at Kagustuhan KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay ng guro Pahina33-38 Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay ng guro Pahina 33-38 Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay ng guro Pahina 33-38 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul ng Mag-aaral Pahina50-52 Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul ng Mag-aaral Pahina53-54 Ekonomiks: Araling Panlipunan Modyul ng Mag-aaral Pahina 53-54 3. Mga Pahina sa Teksbuk Makabayan Serye Ekonomiks Pagsulong at Pag- unlad.Pahina68-69.Julia D. Rillo, Nilda B. Cruz,Bernard R. Balitao.Vibal Publishing House (muling Inilimbag, 2006) Makabayan Serye Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad.Pahina 68-69.Julia D. Rillo, Nilda B. Cruz,Bernard R. Balitao.Vibal Publishing House (muling Inilimbag, 2006) Ekonomiksteorya at aplikasyon. Pahina 95- 96. Julia D. Rillo, Nilda B. Cruz, Evelina M. Viloria, Teosfina L. Vivar, Ph.D. Vibal Publishing House (Bagong Edisyon 1999) 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website Google, youtube Google, youtube Google, youtube B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Laptop, mga larawan Laptop, manila paper Laptop, projector
 • 28. III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Balitaan Pag-uulat ng mga mag-aaral sa napapanahong balita Pag-uulat ng mga mag-aaral sa napapanahong balita Pag-uulat ng mga mag-aaral sa napapanahong balita a. Balik Aral Pagbabalik aral sa mga nakaraang Aralin Ano ang lokasyon? Pagbabalik-aral sa paksang tinalakay b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Ipasuri ang four pics one word Pahina 51 Ipasuri ang ginawang collage halimbawa T.V,kotse,prutas,gulay at palay ( maaring magbigay pa ng ibang halimbawa ang guro ) Pagpapakita ng isang larawan ng isangproduktohal. DAMIT c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Pagsasagot sa prosesongtanong 1. Alin sa mga larawan ang nagturo sa iyo sa tamang sagot. 2. Sa iyong palagay, ano ang ibig sabihin ng salitang nabuo. Pagsagotmgasumusunodnatanong: 1. Ano ang ipinapakita ng collage 2. Ano ang pagkakaiba ng mgasuliraninnadulot ng nakalarawan Hayaan ang batanamagbigay ng kanyang opinion tungkol sa larawan d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Papipiliin ang mga mag-aaral sa mgahanay ng salita ( Gawain 2 ) Pahina-51-52 Pangkatang Gawain ( sama-samangpagbuo ng ideya o konsepto ng mga mag-aaral) Pangkatin sa apat ang klaseupangmatalakay ang apatnapangunahingkatanungan sa ekonomiks. e. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan Pagtalakay ng mga mag-aaral sa bagongkonsepto ( Gawain 2) Pahina 51-52 Presentasyon ng bawatpangkat Presentasyon ng bawa tpangkat f. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessmeent) Presentasyon ng bawatpangkat (ito ay gagawan ng rubrics ng guro ) Sagutin ang mgasumusunodnatanong: 1. Ano ang alokasyon 2.Bakititinuturingnapangunahingsuliraningpan gkabuhayan ang kakapusan Sagutin ang mgasumusunodnatanong 1. Anoang nakapaloob sa apatnapangunahingkatanungang pang- ekonomiya 2. Bakit kailangannaisaalang-alang ang paggamit ng likasnayaman. g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Nalaman ng mga mag-aaral ang mgahanay ng salitang angkop sa larawan Gumawa ng isang poster nagpapakita kung paanoninyoginagamit ng maayos ang atinglikasnayaman Napagtantonatinngayongarawnaitonadapatbi langisangmamamayanalamnatin ang atinglimitasyondahil sa pag-aaralnatin ng pangunahingkatanungan pang ekonomiyatayo ay nagkaroon ng ideyana sa bawatpagpapasyaalalahaninnatin ang mgalikasnayamanupang di tayohumantong sa kakapusan, isaispna ang alokasyon ang
 • 29. magiginggabaynatinupangmaayosnatingmaga mit ang atinglikasnayaman. h. Paglalahat ng aralin Pagbubuod ng paksangtinalakay Mahalagangpag-aralan ang kaugnayanalokasyon sa kakapusan, pangangailangan at kagustuhanupangmagamitnatin ng maayos ang atinglikasnayaman. Pagbubuod ng paksangtinalakay i. Pagtataya ng aralin Sagutan ang Gawain 3 entrance at exit slip Pahina - 52 Ssagutin ang mgasumusunod: 1. – 4. Ibigay ang apatnapangunahingkatanungan pang ekonomiko. 5. Ano ang alokasyon Sagutan ang Gawain 4: Tanong at sagot pahina 54 j. Takdang aralin 1.Saliksikin ang kaugnayan ng alokasyon sa kakapusan, pangangailangan at kagustuhan. 2. Humanda sa pangkatang Gawain bukas Sanggunian: Ekonomiks ( module ng mag-aaral ) Pahina 53 1. Saliksikin ang talambuhayni John Watson Howe 2. Saliksikin ang apatnapangunahingkatanungang pang ekonomiya. Ekonomiks module ng mag-aaral – pahina 54 1. .magsaliksik ng sampungbansana may iba’t- ibangSistemang pang ekonomiya 2. Ibigay ang apatnasistemang pang ekonomiyanaumiiral sa daigdig. Sanggunian: Ekonomiks ( module ng mag- aaral ) ph. 55 IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya b. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation c. Nakatulong ba ang remedial? d. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
 • 30. f. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? g. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 31. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: Guro: Asignatura: Ekonomiks 9 Petsa: Ika-pitong Linggo Markahan: Unang Markahan UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mgapangunahingkonsepto ng ekonomiksbilangbatayan ng matalino at maunladna pang-araw-arawna pamumuhay. B. Pamantayang Pagganap Naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang araw-araw na pamumuhay. C. Kasanayan sa Pagkatuto Nasusuri ang mekanismo ng alokasyon sa iba’t- ibangsistemang pang ekonomiya bilang sagot sa kakapusan. AP9MKE-Ig-14 Nasusuri ang mekanismo ng alokasyon sa iba’t-ibang sistemang pang ekonomiya bilang sagot sa kakapusan. AP9MKE-Ig-14 Naipapaliwanag ang konsepto ng pagkonsumo AP9MKE-Ig-15 II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat lingo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa GAbay sa Kurikulum. Maaari itong tumaggal ng isa hanggang dalawang lingo. ARALIN 4: ALOKASYON ARALIN 4: ALOKASYON ARALIN 5: PAGKONSUMO PAKSA: Ang Sistemang Pang ekonomiya PAKSA: Alokasyon sa iba’t-ibang sistemang PAKSA: Kahulugan ng Pagkonsumo Pang-ekonomiya KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay ng Guro Pahina 33-38 Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay ng guro Pahina - 33-38 Ekonomiks: Araling Panlipunan Gabay ng guro Pahina 39 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral Ekonomiks: Araling Panlipunan Manual ng Mag-aaral Pahina – 54-56 Ekonomiks: Araling Panlipunan Manual ng Mag-aaral Pahina – 54-56 Ekonomiks: Araling Panlipunan Manual ng Mag-aaral Pahina - 62 3. Mga Pahina sa Teksbuk Kayamanan IV ( Ekonomiks ) Binagong Edisyon. Pahina- 77-81. Consuelo M. Imperial, Eleanor D. Antonio, Evangeline M. Dallo, Maria Carmelita B. Samson, Celia D. Soriano.Rex Printing Company, Inc (Binagong Edisyon 2010) Ekonomiks Teorya at Aplikasyon. Pahina – 104-109. Julia D. Rillo, Nilda B. Cruz, Evelina M. Viloria, Teosfina L. Vivar, Ph.D. Vibal Publishing House (Bagong Edisyon 1999) Ekonomiksmgakonsepto, aplikasyon at isyu (gabay sa pagtuturo at pagkatutobatay sa ubd)-pahina-10-11.Bernard R. Balitao, Meriam dR. Cervantes.Vibal Publishing House, Inc. Kayamanan IV ( Ekonomiks ) Binagong Edisyon.pahina 54. Consuelo M. Imperial, Eleanor D. Antonio, Evangeline M. Dallo, Maria Carmelita B. Samson, Celia D. Soriano.Rex Printing Company, Inc (Binagong Edisyon 2010) 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website Slide share, youtube Slide share youtube Slide share, youtube
 • 32. B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Laptop, projector Laptop, projector Laptop, projector III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Balitaan Pag-uulat ng mga mag-aaral sa napapanahongbalita Pag-uulat ng mga mag-aaral sa napapanahongbalita Pag-uulat ng mga mag-aaral sa napapanahongbalita a. Balik Aral Ibigay ang apatnapangunahingkatanungang pang ekonomiko. Charade: Ipahula ang isangbansanakabilag sa isang traditional naekonomiya Ibigay ang iba’t-ibanguri ng sistemang pang ekonomiya b. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pagpapakita ng mgawatawat ng bansana may kinalaman sa traditional economy, command economy,market economy at mixed economy. Maghanda ng tsart at mag sagawa ng survey sa klase. Bilangin ang mga mag-aaralna may kinlaman sa sistemang pang ekonomiya. Video clip tungkol sa pagkonsumo c. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Sagutin ang mgasumusunodnatanong 1. Paanonyoinisip ng mabuti kung saangkabilangnasistemang pang ekonomiya ang bawatbansa? 2. Sa palagayninyo, ano ang kinalamannito sa atingpaksangtatalakayinngayongaraw? Punan ang tsart tradisyu nal market comman d mixed 1. Ano ang pinapakita sa video clip? 2. Ano ang pinapakitangpositibo at negatibo sa video clip? d. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Pangkatin sa apat ang klaseupangmatalakay ang alokasyon sa Iba’t-ibangsistemang pang ekonomiya Pangkat 1. TradisyunalnaEkonomiya ( gamit ang interview strategy ) Pangkat 2. Market Economy ( gamit ang role playing ) Pangkat 3. Command Economy ( gamit ang news casting ) Pangkat 4. Mixed Economy ( gamit ang puppet show ) Paggamit ng iba’t-ibanguri ng graphic organizer Fact storming web-paglalahad ng iba’t- ibangsistemang pang ekonomiya Comparison chart-paglalahad ng mgapagkakaiba ng ekonomiyabatay sa ginagamitnasistemang pang ekonomiya Pangkatanggawain e. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan Presentasyon ng bawat pangkatgamit ang rubricks na gawa ng guro Presentasyonngmgabata sa iba’t-ibang Sistema ng ekonomiya. Presentasyon ng bawatpangkat f. Paglinang sa kabihasaan (Formative 1. Ano ang pagkonsumo
 • 33. Assessment) Sagutin ang mgasumusunodnatanong 1. Ano ang pagkakaiba ng bawatsistemang pang ekonomiya? 2. Ano ang katangian ng bawatisa? Sagutin ang mgasumusunodnatanong 1. Ano ang sistemang pang ekonomiya? 2. Ano ang maaaringmangyari kung walangsistemang pang ekonomiya o hindiepektibo ang pinairalnasistemang pang ekonomiya? 2. Paanopinakita ang responsablengpagkonsumo sa pangkatanggawain? g. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Gumawa ng isangislogantungkol sa mga sistemang pang ekonomiya. Gumawa ng isanglihamnapasasalamat sa pamahalaan sa lahat ng kanilangginawaupang ang inyung pamumuhay ay naging maayosdahil sa kanilangmagandangpamamalakad. Bakit sa palagay mo pa iba-iba ng pagkonsumo ang mgatao? h. Paglalahat ng aralin Bilangisang mag-aaralanongsistemang ang pinakamainam sa lahat at bakit? Kung ikawtatanungin, anonguri ng sistemang pang ekonomiya ang dapat pairalin sa Pilipinas. Bilangisang mag-aaralpaanonakakaapekto sa iyo ang iyongpagkonsumo? i. Pagtataya ng aralin Panuto: Sabihin kung saankabilang ang mga sumusunod 1. Unanganyo ng sistemang pang ekonomiya 2. Nagpapahintulot sa pribadongpagmamay-ari ng kapita, pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng presyo. 3. Ang ekonomiya ay nasailalim ng pamahalaan. 4. Sistemangkinapapalooban ng element ng market at command economy. 5. Magbigay ng isangbansangkabilang sa traditional naekonomiya Sagutin ang tanongnaito. 1. Ano ang uri ng sistemang pang – ekonomiyaba ang sagot sa kahirapan ng bansa? Ipaliwanag 2. Bakit maramingbansa ang patuloynatumatangkilik ng sistemangkapitalismo? Sagutan ang Gawain 2: Wqf j. Takdang aralin Gawin ang Gawain 6: Repleksyon Sanggunian: Ekonomiks ( module ng mag-aaral ) Pahina - 57 1. Ano ang pagkonsumo?Bakititomahalaga? 2. Bakit naaapektuhan ang iba’t-ibangsalik ang atingpagkonsumo? 1. Ibigay ang mgaSaliknanakakaapekto sa pagkonsumo IV. MGA TALA http://www.slideshare.net/samllaguno12/mga- sistemang-pangekonomiya https://www.youtube.com/watch?v=uV551Ak tKw0 http://www.slideshare.net/sirarnelPHhistory/ aralin-7-alokasyon-at-sistemang- pangekonomiya http://www.slideshare.net/lanceabalos/pagk onsumo https://www.youtube.com/watch?v=TjQySeT 4X6s V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan?
 • 34. Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. a. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya b. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation c. Nakatulong ba ang remedial? d. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation e. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? f. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? g. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 35. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: 9 Guro: Asignatura: EKONOMIKS Petsa: Ika – 8 na linggo Markahan: Unang Markahan UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW VI. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay B. Pamantayang Pagganap Ang mga mag-aaral ay naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw- araw na pamumuhay. C. Kasanayan sa Pagkatuto APMKE-Ih-16 Nasusuri ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo APMKE-Ih-17 Naipamamalas ang talino sa pagkonsumo sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayan sa pamimili APMKE-Ii-18 – Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isang mamimili VII. NILALAMAN Aralin 5 - Pagkonsumo Paksa: Salik na Nakakapekto sa pagkonsumo Aralin 5 - Pagkonsumo Paksa: Pamantayan sa Matalinong Pamimili Aralin 5 - Pagkonsumo Paksa: Walong Karapatan ng Mamimili; Limang Pananagutan ng mga Mamimili at Consumer Protection Agencies KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. SANGGUNIAN 5. Mga Pahina sa Gabay ng Guro - - - 6. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral pp.62-63, Ekonomiks pp.63-65, Ekonomiks pp.65-68,Ekonomiks 7. Mga Pahina sa Teksbuk pp. 91-96 Cruz, Nilda B., Rillo, Julia D., Lim, Alice L., Viloria, Evelina M. Ekonomiks. Quezon City: SD Publications, Inc.,2000 pp. 97-98 Cruz, Nilda B., Rillo, Julia D., Lim, Alice L., Viloria, Evelina M. Ekonomiks. Quezon City: SD Publications, Inc.,2000 pp. 99-101 Cruz, Nilda B., Rillo, Julia D., Lim, Alice L., Viloria, Evelina M. Ekonomiks. Quezon City: SD Publications, Inc.,2000 8. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website Karikatura at larawan galing sa Google Search Images Video clip - Divisoria Market, Manila Philippines Google Search Images B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Visual aids,task cards TV, speaker Dice box, TV at speaker, task cards VIII. PAMAMARAAN Balitaan Pagpapakita ng isang larawan kaugnay ng isang napapanahong pangyayari. Pag-uulat ng mga mag-aaral sa lagay ng panahon. Iuugnay ito sa aralin. Ihahagis ng mag-aaral ang isang dice box na may nakasulat sa bawat bahagi nito ng mga kategorya
 • 36. Magbabahagi ang mga mag-aaral ng mga impormasyon at reaksyon tungkol dito. ng politika, sports, panahon, ekonomiya, moral, at Dasmariñas. Magbabahagi ang mag-aaral ng kaugnay na balita sa resulta ng paghagis ng dice. k. Balik Aral Magpapakita sa mga mag-aaral ng isang karikatura. Kaugnay nito, itatanong sa mga mag-aaral ang kahulugan ng konsepto ng pagkonsumo. Pagsulat ng reflection paper: Ano ang salik na higit na nakaapekto sa pagkonsumo mo? Ipapaliwanag ng mga mag-aaral ang sinabi ni Leo Tolstoy – “Wise Consumption is more complicated than wise production” l. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Magpapakita sa mga mag-aaral ng larawan ng mga bagay na maari nilang bilhin. Bibigyan sila ng pagkakataon na pumili at ilagay sa market basket na nakapaskil sa pisara. Ipapaliwanag ng mga mag-aaral ang kanilang sagot. Ipapalista sa mga mag-aaral sa kanilang journal ang 10 bagay na nagbibigay saya sa kanila. Ibabahagi sa klase ang sagot ng mga mag-aaral. Itanong sa mga mag-aaral ang ibig sabihin para sa kanila ng kasabihang “customer is always right” m. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Ipapaliwanag sa mga mag-aaral na may iba’t ibang salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ng isang tao. Magpapakita ng isang video clip- Divisoria Market, Manila Philippines. Itatanong sa mga mag-aaral ano ang mga bagay na dapat tandaan nila sa pamimili kung mapupunta sila dito? Ipapaliwanag na ang bawat mamimili ay may mga karapatan at pananagutan. n. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Papangkatin ang mga mag-aaral. Maghahanda ng presentasyon ang bawat pangkat ayon sa sitwasyon kaugnay ng mga salik na nakakapaekto sa pagkonsumo. Pangkat I – Mga Inaasahan- Sale at Kalamidad/Bagyo (News Casting) Pangkat II – Pagbabago ng Presyo (Role Playing) Pangkat III – Kita at Pagkakautang (Story Board) Pangkat IV –Demonstration Effect – Anunsyo (Slideshow) Magsasagawa ng Fashion Show ang mga mag-aaral. Pipili ang bawat pangkat ng kanilang magiging modelo. Magdidikit ang mga mag-aaral ng mga katangian nila sa kanilang pamimili. Maaring gumamit ng mga props na higit na magpapakita sa konsepto ng isang matalinong mamimili. Sasaliwan ito ng tugtog upang higit na maging makulay ang presentasyon. Papangkatin ang mga mag-aaral (buzz group). Tatalakayin at iuulat ng bawat buzz group ang mga isyu at problema ng mga mamimili sa sitwasyon na itinakda. Pangkat I – Sidewalk Stalls Pangkat II – Palengke Pangkat III – Online Shopping Pangkat IV – Imported Goods
 • 37. o. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong kasanayan Magpapakita ng isang graphic organizer tungkol sa Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo kung kinakailangan. Magpapakita ng powerpoint presentation tungkol sa Pamantayan sa Pamimili kung kinakailangan. Kaugnay ng unang gawain, bubuo ang parehong pangkat ng campaign tungkol sa karapatan, pananagutan ng mga mamimili; at papel ng mga ahensya ng pamahalaan upang maisulong ang kapakanan ng mamimili. Maaring jingle, video clip, rap, poster slogan o brochure ang gawin ng mga mag-aaral. p. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessmeent) Pamprosesong Tanong: 1. Anu-ano ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo? 2. Paano nakakaapekto ang bawat salik sa pagkonsumo ng tao? *Rubrics para sa Presentasyon ng Gawain Pamantayan Deskripsyon Puntos Nilalaman Naipakita ang paksang inilalahad 10 puntos Paglalahad Maayos at malinaw ang presentasyon 5 puntos Kagalingan Kahusayan sa pagbuo ng presentasyon 5 puntos Kagamitan Gumamit na angkop na props, visual atbp. 5 puntos KABUUAN 25 puntos Pamprosesong Tanong: 1. Anu-ano ang mga pamantayan sa pamimili? 2. Paano nakakaapekto ang mga pamantayang ito sa iyong pagkonsumo? *Rubrics para sa Fashion Show Pamantayan Deskripsyon Puntos Nilalaman Nakapaloob ang katangian ng isang matalinong mamimili 10 puntos Pagmomodelo Mahusay at akma ang kilos ng pagmomodelo 5 puntos Kagamitan/Disenyo ng Kasuotan Malikhain ang mga kagamitan 10 puntos KABUUAN 25 puntos Pamprosesong Tanong: 1. Anu-ano ang mga karapatan ng mga mamimili? 2. Alin sa mga karapatan ng mga mamimili ang madalas na hindi napahahalagahan? Magbigay ng sitwasyon. 3. Sa kabilang banda, anu-ano naman ang mga tungkulin o pananagutan ng mga mamimili? 4. Sa iyong palagay, nakakatulong ba ang iba’t ibang ahensya ng pamahalaan sa mga mamimili? Ipaliwanag. *Rubric para sa presentasyon Pamantayan Deskripsyon Puntos Nilalaman Wasto ang impormasyon at nakapaloob ang paksang aralin 10 puntos Pagkamalikhain at pagkamasining ng campaign Mahusay at angkop ang pamamaraan at pagbuo ng campaign 10 puntos Kabuuang presentasyon at paglalahad Maayos at may kahusayan ang presentasyon ng gawain 10 puntos KABUUAN 30 puntos q. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay Sa panahon ng Kapaskuhan, anong salik ang higit na nakakaapekto sa pagkonsumo ng iyong pamilya? Ipaliwanag. Alin sa mga pamantayan ng pamimili ang iyong kalakasan? Kahinaan? Ipaliwanag. Paano mo ito mapapagbuti? Sa iyong pamimili sa palengke, napansin mo na may daya ang timbangang ginagamit.Ano ang iyong gagawin?
 • 38. r. Paglalahat ng aralin Bakit nagkakaiba ng paraan at dahilan ng pagkonsumo ang tao? Bakit mahalaga na maging matalino sa pamimili? Bakit kailangan malaman natin ang ating mga karapatan at pananagutan bilang isang mamimili? s. Pagtataya ng aralin Isulat ang (+) kung may positibong epekto ang bawat sitwasyon sa pagkonsumo ng tao at (–) kung negatibo. 1. Pagkakatanggal sa trabaho 2. Natapos ang utang sa Bumbay 3. Christmas bonus na parating 4. Buy one, Take one promo 5. Anunsyo sa telebisyon Bubuo ang mga mag-aaral ng slogan kaugnay ng matalinong pamimili.Ibabahagi ng piling mag-aaral ang kanilang gawain sa klase. Gawing pokus ang tanong na – Bakit mahalaga maging matalino sa pamimili? Pagsulat ng isang Pledge of Commitment – Ako si ________________________ ng ________________________________ ay nangangako na _________________ ________________________________ sa aking pagkonsumo. Ipapakita ko ito sa pamamagitan ng __________________ ________________________________ at gagawin ko ito tuwing _______________ ___________. __________________ Pangalan ng mag-aaral t. Takdang aralin 1. Basahin ang susunod na aralin – Ang Pamantayan sa Pamimili. Gabay na Tanong: a. Ano ang ibig sabihin ng matalinong mamimili? b. Ano ang mga pamantayan sa pamimili? 2. Maghanda ng mga kagamitan para sa isang fashion show. Sanggunian: pp.63-65, Ekonomiks-Modyul para sa Mag-aaral Pag-aralan ang susunod na aralin – Karapatan at Pananagutan ng isang Mamimili; at Consumer Protection Agencies. Gabay na Tanong: a. Ano ang mga karapatan at pananagutan ng isang mamimili? b. Magbigay ng mga ahensya ng pamahalaan na tumutulong upang maisulong ang kapakanan ng mga mamimili Sanggunian: pp.99-101, Ekonomiks-Modyul para sa Mag-aaral 1. Basahin ang Aralin 5- Produksyon Gabay na Tanong: a. Ano ang produksyon? b. Ano ang mga salik ng produksyon? 2. Maghanda ng mga kagamitan para sa pangkatang gawain (manila paper, colored paper atbp.) Sanggunian: pp.72-81, Ekonomiks-Modyul para sa Mag-aaral IX. MGA TALA Consumption Cartoons and Comics. https://www.cartoonstock.com /directory/c/consumption.asp Divisoria Market, Manila Philippines.Edonis Slade.2016. https://www.youtube.com/watch?v=vz2RERGZQAA Buzz Group.Knowledge Sharing Tools and Methods Toolkit - buzz-groups.www.kstoolkit.org/buzz- groups X. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. h. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
 • 39. pagtataya i. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation j. Nakatulong ba ang remedial? k. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation l. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? m. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? n. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 40. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: 9 Guro: Asignatura: Ekonomiks Petsa: Ika – 9 na linggo Markahan: Unang Markahan UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW XI. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay B. Pamantayang Pagganap Ang mga mag-aaral ay naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay. C. Kasanayan sa Pagkatuto APMKE-Ii-19 – Naibibigay ang kahulugan ng produksyon APME-Ii-19 – Napapahalagahan ang mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa pang-araw- araw na pamumuhay APMKE-Ij-20 – Nasusuri ang mga tungkulin ng iba’t ibang organisasyon ng negosyo XII. NILALAMAN Aralin 6 - Produksyon Paksa: Kahulugan at Proseso ng Produksyon at ang Pagtugon nito sa Pang-araw-araw na pamumuhay Aralin 6 - Produksyon Paksa: Salik ( Factors) ng Produksyon at ang Implikasyon nito sa Pang-araw-araw na Pamumuhay Aralin 6 - Produksyon Paksa: Mga Organisasyon ng Negosyo KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral.TV at speaker,larawang biswal, task cards, manila paper at markers A. SANGGUNIAN 9. Mga Pahina sa Gabay ng Guro pp.45-50,Ekonomiks pp.51-52, Ekonomiks pp.53-61, Ekonomiks 10. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral pp.72-81,Ekonomiks pp.81-83, Ekonomiks pp.84-94, Ekonomiks 11. Mga Pahina sa Teksbuk pp.126-142 Cruz, Nilda B., Rillo, Julia D., Lim, Alice L., Viloria, Evelina M. Ekonomiks. Quezon City: SD Publications, Inc.,2000 pp.126-142 Cruz, Nilda B., Rillo, Julia D., Lim, Alice L., Viloria, Evelina M. Ekonomiks. Quezon City: SD Publications, Inc.,2000 pp.143-152 Cruz, Nilda B., Rillo, Julia D., Lim, Alice L., Viloria, Evelina M. Ekonomiks. Quezon City: SD Publications, Inc.,2000 12. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website Google Search Images Video clip – One Town, One Product of Cavite Video clip - Top 5 Richest People in the Philippines – Updated 2016 B. IBA PANG KAGAMITANG Visual aids, tv at task cards TV at speaker TV, speaker at task cards
 • 41. PANTURO XIII. PAMAMARAAN Balitaan Pagsusuri ng mga mag-aaral ng isang editorial cartoon. Magbibigay ang mga mag-aaral ng kanilang opinyon kaugnay ng larawan.Gagamitin ang pamamaraang popcorn share para dito. Pag-uulat ng mga mag-aaral tungkol sa mga napapanahong kaganapan kaugnay ng a. Politika b. Ekonomiya at c. Sports Pag-uulat ng mag-aaral. Upang maging masigla ang gawain, iimpersonate ng mag-aaral ang kaniyang paboritong newscaster. u. Balik Aral Tutukuyin ng mga mag-aaral ang mga Consumer Protecting Agencies sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga acronyms nito mula sa mga titik na nakapaskil sa pisara. Isasaayos rin ng mga mag-aaral ang mga nakagulong bahagi ng katumbas nitong logo. Dril – Tutukuyin ng mga mag-aaral kung sa anong salik ng produksyon kabilang ang mga bagay na kailangan sa pagtatayo ng isang restaurant. 1. Cashier 2. Pagkain 3. Mesa 4. Ovens 5. Waiter 6. 100 sqm ng Lupa 7. Electricity 8. Manager 9. Water 10. Furnitures Maaring gumamit ng graphic organizer (Frayer model)para sa gawaing ito. Bakit mahalaga ang bawat salik sa tagumpay ng produksyon? v. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Magpapakita sa mga mag-aaral ng larawan ng isang sasakyan. Hahayaan ang mga mag-aaral na magbigay kanilang opinyon tungkol dito. Isasaayos ng mga mag-aaral ang mga larawan ayon sa pagkakabuo ng produkto. Gagawan nila ito ng maikling istorya. Isasaayos ng mag-aaral ang mga jumbled letters ng salitang PRODUKSYON. Hihingin sa mga mag-aaral ang mga konseptong nabuo kaugnay ng isinaayos na salita. Buuo ang mag- aaral ng kahulugan nito. Magpapanuod sa mga mag-aaral ng isang video kaugnay ng One Town – One Product na programa ng pamahalaan. Gabay na Tanong: 1. Ano ang layunin ng One Town – One Product Program batay sa napanuod na video? 2. Ano ang kahalagahan ng ganitong programa ng pamahalaan? Ipapakita ang isang slideshow ng Forbes Richest Men in the Philippines Gabay na Tanong: Saang larangan nakilala ang itinuturing na pinakamayayaman sa Pilipinas? w. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Ipakikilala sa mga mag-aaral ang mga konsepto ng input at output. Input – Mga salik na ginamit sa pagbuo ng produkto Palalawakin at pagtitibayin ng mga mag-aaral ang nabuo nilang kaalaman ukol sa produksyon at mga salik nito. Maglilista ang mga mag-aaral ng mga negosyong matatagpuan nila sa kanilang lugar. Papangkatin nila ito batay sa laki at bilang ng nagmamay-ari. Tutukuyin ang uri ng negosyo na pinakamarami sa listahan.
 • 42. Output – produktong nabuo x. Pagtalakay ng Bagong Konsepto Hahatiin ang klase sa apat na pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng taskcard bilang gabay sa pagbuo ng isang malikhaing presentasyon tungkol sa mga salik ng produksyon. Mayroon 10-15 minutong paghahanda ang bawat grupo.Matapos nito, ilalahad ang presentasyon ng bawat pangkat. Pangkat I Lupa (Photo Gallery) PangkatII Paggawa (Puppet Show) Pangkat III Kapital (Economic Poster) Pangkat IV Entrepreneurship (Visual and Word Bubbles) Isasagawa ang Gawain 8 – News Analysis, pp. 81-82 – Modyul para sa Mag-aaral Pangkatang Gawain – Maghahanda ang bawat pangkat (expert group) ng presentasyon tungkol sa Organisasyon ng Negosyo. Mahalagang tukuyin ang bawat organisasyon ayon sa bilang ng nagmamay-ari, katangian at tungkulin nito. Mayroong 10-15 minutong paghahanda para dito. Matapos, maglalahad ang bawat pangkat ng kanilang nabuong presentasyon. Pangkat I – Sole Proprietorship Pangkat II – Partnership Pangkat III – Corporation Pangkat IV - Cooperative y. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan - Kasunod na isasagawa ang Gawain 10 – Pagbuo ng Collage, p.83-Modyul para sa Mag-aaral. Upang mas maging kawili-wili maaring lapatan ng bawat pangkat ng rap, fliptop, tula o kanta sa paglalahad ng collage. Isasagawa naman ng bawat home group ang Gawain 4 – Tsart ng Kalakasan at Kahinaan (p.89, Modyul ng Mag-aaral). Upang higit na matukoy ng mga mag-aaral ang kahinaan at kalakasaan, ibabatay ang mga inaasahang sagot sa: (a) Pag-uumpisa ng negosyo (b) Responsibilidad ng may-ari (c) Paglikom ng puhunan (d) Bilis ng pag-unlad z. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessment) Pamprosesong tanong: 1. Ano ang papel na ginagampanan ng bawat salik ng produksyon? 2. Paano nakakaapekto ang bawat salik sa tagumpay ng produksyon? 3. Bakit may mga bansa na umaasa sa produksyon ng ibang bansa? *Rubric paras sa Presentasyon Pamantayan Deskripsyon Puntos Nilalaman Naipakita ang paksang inilalahad 10 puntos Paglalahad Maayos at malinaw ang 5 puntos 1. Para sa Gawain 8, sagutan ang mga pamprosesong tanong p. 82 ng Modyul para sa Mag-aaral 2. At para sa Gawain 10 – gamitin ang rubric sa pagmamarka ng collage p. 83 ng Modyul para sa Mag-aaral Pamprosesong tanong: 1. Ano ang katangian at tungkulin na ginagampanan ng bawat organisasyon ng negosyo? 2. Paano nakakaapekto ang kahinaan at kalakasan ng isang negosyo sa tagumpay nito? 3. Bakit mahalaga na magpag-aralan ang organisasyon ng negosyo na nais pasukin ng isang entrepreneur? *Rubric para sa Malikhaing Presentasyon *Rubric para sa pangkatang gawain at ulat Pamantayan Deskripsyon Puntos Nilalaman Wasto ang impormasyon 10 puntos
 • 43. presentasyon Kagalingan Kahusayan sa pagbuo ng presentasyon 5 puntos Kagamitan Gumamit na angkop na props, visual atbp. 5 puntos KABUUAN 25 puntos at nakapaloob ang paksang aralin Paglalahad May kahusayan maayos at malinaw ang presentasyon 5 puntos Kagamitan Gumamit ng kagamitang biswal at iba pang kaugnay na gamit sa pag-uulat 10 puntos KABUUAN 25 puntos aa. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay Sa pamamagitan ng isang slideshow, ipapakita sa mga mag-aaral ang transisyon ng Dasmariñas bilang isang lungsod. Mga Gabay na tanong: 1. Sa aling produkto o serbisyo dapat magtuon ng espesyalisasyon ang Dasmariñas City?Pangatwiranan 2. Bilang mag-aaral, paano kayo naghahanda bilang bahagi ng maunlad na produksyon ng Dasmariñas? Sasagutin ng mga mag-aaral ang sitwasyon - Sa buwan na walang pasok sa paaralan, paano mo gagamitin ang oras mo upang ikaw ay maging produktibo? Sasagutin ng mga mag-aaral ang sitwasyon – Kung magtatayo ka ng negosyo sa inyong pamayanan, ano sa tingin mo ang pinakamainam na itayo at simulan? Bakit? bb. Paglalahat ng aralin Ang paglinang sa mga salik ng produksyon ay pagtugon sa pangunahing pangangailangan ng tao. Bakit mahalaga na pagyamanin ang bawat salik ng produksyon? Ang bawat organisasyon ng negosyo ay may katangian at tungkuling ginagampanan. cc. Pagtataya ng aralin Piliin ang titik ng tamang sagot. 1.Tumutukoy ito sa salik na dulot ng kalikasan. a. Lupa b. Paggawa c. Kapital d. Entrepreneurship 2.Aling salik ang tumutukoy sa kakayahan ng tao sa produksyon ng kalakal o serbisyo? a. Lupa b. Paggawa Isulat ang TAMA kung wasto ang ipinapahayag ng bawat pangungusap at MALI kung di-wasto. 1. Ang produksyon ay nagbibigay katuparan sa pangangailangan ng tao. 2. Ang paglinang ng mga salik ng produksyon ay kaugnay ng mas maunlad na produksyon. 3. Ang pangingibang-bansa ng mga Filipino ay may positibong epekto sa direktang produksyon ng bansa. 4. Ang pamahalaan ay may mahalagang papel Isulat ang FACT kung tama ang bawat pagungusap at BLUFF kung hindi. 1. Ang sole-proprietorship ay pananagutan sa negosyo ng isang tao lamang. 2. Pare-pareho ang proseso ng pagtatatag ng bawat organisasyon ng negosyo. 3. Ang desisyon ng sosyohan ay nakabatay sa nakapagkasunduan ng partners. 4. Ang korporasyon ay maaring magkaroon ng sangay sa iba’t ibang bansa.
 • 44. c. Kapital d. Entrepreneurship 3.Tagapag-uganay ng mga ibang salik ng produksyon upang makabuo ng produkto at serbisyo. a. Corporate shareholders b. Entreprenyur c. Lokal na pamahalaaan d. Manager 4.Aling salik ng produksyon ang traktora? a. Lupa b. Paggawa c. Kapital d. Entrepreneurship 5.Alin ang hindi maitututring salik ng Lupa? a. deposito ng bakal b. hydroelectric dam c. reserba ng langis d. dalawang libong hektarya ng lupa sa pagsulong ng produksyon ng bansa. 5. Higit na mababa ang presyo ng mga produkto nililikha sa loob ng bansa. 5. Ang tagumpay ng negosyo ay nakabatay sa laki ng puhunan at miyembro nito. dd. Takdang aralin Kasunduan: 1. Gumupit ng mga larawan ng iba’t ibang salik ng produksyon. 2. Magdala ng mga art materials para sa gawain. Pag-aralan ang mga Organisasyon ng Negosyo Gabay na Tanong: a. Ano ang mga katangian ng iba’t ibang uri ng organisasyon ng negosyo? Sanggunian: pp.84-95, Ekonomiks – Modyul para sa Mag-aaral Kasunduan: Maghanda para sa review test - Aralin 1-6 XIV. MGA TALA 1. Popcorn Share- https://ww2.kqed.org/mindshift/2016/ 03/03/20-strategies-for-motivating- reluctant-learners 2. Iangkop ang slideshow para sa lokalisasyon ng gawain, maari itong gawin sa powerpoint o movie maker. 3. Gumawa ng task cards para sa pangkatang gawain. 1. GlobalCavite’schannel.2012.One Town One Product of Cavite. https://www.youtube.com/watch?v=IZye6ifY yyk 2. Blank Frayer Model Template. https://www.pinterest.com/pin/5227694692 26032581/ 1. PHTV.2016. Top 5 Richest People in the Philippines – Updated 2016.https://www.youtube.com/watch?v=aEq e1Y0zqog 2. The Jigsaw Classroom.https://www.jigsaw.org/ XV. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
 • 45. o. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya p. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation q. Nakatulong ba ang remedial? r. Bilang ng mga mag- aaral na magpapatuloy sa remediation s. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? t. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? u. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?