Publicidad

Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV

SpareBank 1
30 de Oct de 2015
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Publicidad
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Publicidad
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Publicidad
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Publicidad
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Publicidad
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Publicidad
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Publicidad
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Publicidad
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Próximo SlideShare
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Cargando en ... 3
1 de 40
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(19)

Similar a Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV (20)

Publicidad

Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV

 1. 2015 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL SPAREBANK 1 BV NO 944 521 836 TELEFON 02480
 2. Forretningsidé Sparebank 1 BV skal være en foretrukken leverandør innen finans, betaling, sparing, forsikring, regnskap og eiendomsmegling. Konsernet skal bidra til verdiskapning hos kunden gjennom et bredt produktspekter og relevant rådgivning i nært samarbeid med kunden. Visjon og verdigrunnlag Bankens visjon er: Sammen skaper vi verdi, for deg, din bedrift og vår region. Verdigrunnlaget til banken er: Kunden først – Sammen er vi best. Gjennom å være: Lærende, Engasjert og Verdiskapende. Strategi og målsetting Konsernets strategiske hovedmålsetning er å skape verdi for kundene og den regionen Konsernet er en del av. FORRETNINGSIDÉ, VISJON/VERDIER OG MÅL
 3. 04 STYRETS DELÅRSBERETNING DELÅRSREGNSKAP 11 RESULTATSAMMENDRAG OG NØKKELTALL 13 RESULTAT 14 BALANSE 15 RESULTATER FRA KVARTALSREGNSKAPENE 16 EGENKAPITALENDRING 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET 20 1 . REGNSKAPSPRINSIPPER 20 2. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER 21 3. NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER 22 4. MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT 22 5. ANDRE EIENDELER 23 6. ANNEN GJELD 23 7. INNSKUDD FRA KUNDER FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING 23 8. UTLÅN TIL KUNDER FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING 24 9. KAPITALDEKNING 26 10. DERIVATER 26 11 . NETTO VERDIENDRING PÅ FINANSIELLE EIENDELER 26 12. VERDIPAPIRGJELD OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL 28 13. SEGMENTINFORMASJON 29 14. KRITISKE REGNSKAPSESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER 30 15. SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 30 16. LIKVIDITETSRISIKO 31 17. VURDERING AV VIRKELIG VERDI PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER 34 ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR 35 BANKENS EGENKAPITALBEVIS 38 UTTALELSER OM FREMTIDIGE FORHOLD 39 REVISJONSERKLÆRING
 4. STYRETS DELÅRSBERETNING
 5. Konsernet SpareBank 1 BV SpareBank 1 BV konsernet er en regional virksomhet innenfor bank, eiendomsmegling og regnskaps­ tjenester med markedsområde i Nedre Buskerud og Vestfold. Konsernets hovedvirksomhet består av morbanken, samt de heleide datter­selskapene EiendomsMegler 1 BV AS og SpareBank 1 Regn­ skapshuset BV AS. Virksomhetene er lokalisert i Kongsberg, Mjøn­ dalen, Drammen, Horten, Tønsberg, Sande­fjord og Larvik. • Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 om delårsrapportering. • Det er gjennomført forenklet revisorkontroll av kvartalsregn­ skapet i samsvar med ISRE 2410 Etterfølgende kommentarer og tall­ størrelser refererer seg til konsernet dersom annet ikke eksplisitt fremgår. Tall i parentes angir tilsvarende peri­ ode i fjor. Hovedtrekk 3. kvartal • Resultat etter skatt: 29,5 mill (113,8 mill). • Annualisert egenkapitalavkast­ ning: 5,0 % (20,4 %). • Netto renteinntekter: 87,5 mill (81,9 mill). • Netto provisjonsinntekter og andre inntekter: 73,9 mill (79,4 mill). • Netto resultat fra finansielle eien­ deler: -15,4 mill (68,7 mill). °° Herunder netto resultat fra finansielle investeringer på -19,1 mill mot tilsvarende 48,7 mill i fjor (inkl gevinst på 41,5 mill ved salg av Nets). Negativt resultat fra finansielle investeringer skyldes i hoved­ sak spread-utgang i Q3 2015. • Driftskostnader: 89,7 mill (89,1 mill). • Netto tap på utlån og garantier: 13,7 mill (7,1 mill). Hovedtrekk pr. 30.09. • Resultat etter skatt: 149,3 mill (246,0 mill). • Annualisert egenkapitalavkast­ ning: 8,8 % (15,4 %). • Netto renteinntekter: 256,3 mill (235,3 mill). • Netto provisjonsinntekter og andre inntekter: 231,2 mill (245,9 mill). • Netto resultat fra finansielle eien­ deler: 5,7 mill (115,6 mill). °° Herunder netto resultat fra finansielle investeringer på -27,4 mill mot tilsvarende 62,8 mill i fjor (inkl gevinst på 41,5 mill ved salg av Nets). • Driftskostnader: 285,3 mill (285,8 mill). • Netto tap på utlån og garantier: 11,7 mill (6,1 mill). • Samlet utlånsvekst siste 12 mnd, inkludert overført portefølje til SpareBank 1 Boligkreditt AS: 3,0  % (5,0 %). • Innskuddsvekst siste 12 mnd: -4,2 % (7,5 %). • Kjernekapitalprosent i morbank: 15,7 % (16,2 %). • Ren kjernekapital i morbank: 14,4 % (14,9 %). Resultatutvikling Akkumulerte tallstørrelser pr. 30.09 dersom annet ikke eksplisitt fremgår. Resultat Konsernet SpareBank 1 BV hadde et resultat av ordinær drift før tap på 207,8 mill (311,0 mill). Resul­ tat etter skatt ble 149,3 mill (246,0 mill), hvilket utgjør 0,87 % (1,47 %) av gjennomsnittlig forvaltnings­ kapital (GFK). Konsernets annuali­ serte egen­kapital­avkastning ut­gjorde 8,8 % (15,4 %) og resultat pr. egen­ kapitalbevis utgjorde kr 4,29 (kr 7,74). Netto renteinntekter Netto renteinntekter utgjorde 256,3 mill (235,3 mill). Netto rente­inntekter i prosent av gjennomsnittlig forvalt­ ningskapital (rentenetto) var 1,49 % (1,41 %). Det er pr. 30.09 kostnads­ ført 7,8 mill (8,9 mill) i sikringsfonds­ avgift klassifisert som rentekostnad. Dette tilsvarer 75 % av avgiften for hele året. Ved utgangen av september har banken overført boliglån for 7.387 mill (7.077 mill) til SpareBank 1 Bolig­ kreditt AS. Inntjeningen fra denne låneporteføljen fremkommer under netto provisjonsinntekter og ut­gjorde 62,4 mill (83,3 mill) pr. 30.09. Grafen nedenfor viser kvartalsvis utvikling i netto renteinntekter, provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt, samt øvrige netto provisjonsinntekter (mill kroner): 05 0 30 60 90 120 150 29 28 78 Q32013 Q42013 Q12014 Q22014 Q32014 Q42014 Q12015 Q22015 Q32015 Netto renteinntekter Provisjon Boligkreditt Øvrige netto provisjons- inntekter 30 28 82 29 31 79 30 31 76 32 25 82 29 24 85 30 23 81 30 20 88 32 20 87
 6. 06 Netto provisjonsinntekter og andre inntekter Til sammen utgjorde provisjons­ inntekter og andre inntekter 231,2 mill (245,9 mill). Netto provisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter utgjorde 154,3 mill (174,8 mill). I endringen fra fjoråret utgjør reduserte provi­ sjonsinntekter fra Boligkreditt 20,9 mill. Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter utgjorde 76,9 mill (71,1 mill). I endringen fra fjoråret utgjør økte inntekter fra datter­selskaper 5,8 mill. Netto resultat fra finansielle eien- deler Netto resultat fra finansielle eien­ deler utgjorde 5,7 mill (115,6 mill). Endringen fra fjoråret er i hovedsak relatert til negative verdijusteringer i obligasjonsporteføljen grunnet kraftig spread-utgang, samt at det i juli 2014 ble inntektsført gevinst ved salg av Nets med 41,5 mill. Driftskostnader Totale driftskostnader utgjorde 285,3 mill (285,8 mill). Drifts­ kostnader i prosent av totale drifts­ inntekter (ex. finansielle invester­ inger) utgjorde for konsernet 58,5 % (59,4 %). Tilsvarende kostnads­ prosent for morbank isolert ut­gjorde 53,1 % (54,8 %). Personalkostnader Personalkostnader utgjorde 161,5 mill (157,9 mill). I morbanken er per­ sonalkostnadene redusert med 1,4 mill (-1,2 %). Datterselskapene hadde en økning i personalkostnader på 4,9 mill (10,8 %) sammenlignet med samme peri­ ode i fjor. Endringen er i vesentlig grad knyttet til økt bemanning og økte salgsprovisjoner i meglervirk­ somheten. Andre driftskostnader Andre driftskostnader utgjorde 123,8 mill (127,9 mill). I morbanken er andre driftskostnader redusert med 5,6 mill (-4,8 %), hovedsakelig relatert til lavere markeds-/kam­ panjekostnader. Datterselskapene hadde en økning i andre drifts­ kostnader på 1,5 mill sammenlignet med samme periode i fjor. Tap og mislighold Netto tap på utlån og garantier utgjorde 11,7 mill (6,1 mill) pr. 30.09. I netto tap inngår økt nedskrivning på grupper av lån med 5,3 mill (-6,4 mill). Gruppenedskrivninger utgjør 79,7 mill (68,3 mill), hvilket tilsvarer 0,44  % (0,38 %) av brutto utlån. Inkludert individuelle nedskrivninger på utlån med 45,6 mill (57,7 mill), utgjør samlede nedskrivninger for tap 0,69 % (0,71 %) av brutto utlån. I tillegg utgjør nedskrivning garantier 64,1 mill (14,8 mill). Brutto misligholdte engasjementer utgjør 123,8 mill (165,5 mill), eller 0,68 % (0,93 %) av brutto utlån. Brutto misligholdte engasjementer i prosent av brutto utlån, inkludert overførte lån til Boligkreditt utgjør 0,48 % (0,66 %). Tapsutsatte engasjementer utgjør 326,5 mill (217,5 mill). Økningen skyldes i hovedsak ett større engasjement som er sikret med pant i fast eiendom. Svekkelse av den norske kronen mot CHF er hovedårsak til økningen i volum og nedskrivning garantier. Balanseutvikling Konsernets forvaltningskapital utg­ jorde 22.749 mill. Dette tilsvarer en økning på 57 mill, eller 0,3 % siste 12 måneder. Konsernets forretning­ skapital (forvaltningskapital inklu­ sive overførte lån til Boligkreditt) utgjorde 30.136 mill (29.768 mill). Utlån- og innskuddsutvikling Brutto utlån (inklusiv volum over­ ført til Boligkreditt) utgjorde 25.637 mill. De siste 12 måneder har det vært en økning på 748 mill, tilsvarende 3,0  %. Veksten fordelte seg med 530 mill, tilsvarende 2,8 % i person­markedet, mens bedrifts­ markedet viste en økning på 218 mill, tilsvarende 3,8 %. Fordelingen mellom person- og bedriftsmarked er pr. 30.09 på 77/23 % (77/23 %) inklusiv overførte lån til SpareBank1 Boligkreditt AS. Eksklusive disse overførte lånene er for­delingen 68/32 % (68/32 %). Foruten forhold beskrevet under tap og mislig­hold har det ikke vært vesentlige endringer i konsernets kredittrisikoprofil i 2015. Konsernet hadde 30.09 et innskuddsvolum på 13.523 mill (14.109 mill). Konsernet hadde en innskuddsdekning på 74,1 %, mot 79,2 % på samme tidspunkt i fjor. Nedgangen i innskuddsdekning er et resultat av tilpasning til nytt ramme­verk for likviditetsstyring i banksektoren (LCR). Likviditet Styringsrenten til Norges Bank ble satt ned med 0,25 %-poeng i rente­ møte 24. september 2015. Sam­tidig signaliserte Norges Bank et nytt kutt i løpet av 2016. Svakere innen­ landske vekstutsikter og lavere olje­ pris er hovedårsaken til rentekuttet. I etterkant av rentemøte i sept­ ember har pengemarkeds­rentene falt, samtidig som rentene for frem­ tidige avtaler (FRA-avtaler) har vist en nedadgående trend. Det er for­ ventet fortsatt lave pengemarkeds­ renter de neste 12 månedene i Norge.
 7. 07 Markedet for høykvalitetsobliga­ sjoner har fra ettersommeren og fram til kvartalsskiftet vært preget av en kraftig økning i kreditt­ spreader. Dette har resultert i nega­ tive verdiendringer for bankens rentebærende likviditets- og verdi­ papirportefølje, samt økte funding­ kostnader. Etter kvartalsskiftet har likviditeten i markedet kommet delvis tilbake, samtidig som kredittspreadene er noe redusert. Kredittmarginene er fortsatt på et høyt nivå. Markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) har ikke hatt like stor øk­ning i kredittspreader som banksektoren. Det er derfor blitt mer aktuelt å finansiere seg i dette markedet. Til tross for et urolig marked var bankens likviditetssituasjon ved utgangen av 3. kvartal 2015 tilfreds­ stillende. Banken har en likviditets­ portefølje på 2,4 mrd. pr 30.09. Det er et mål for banken å holde likvid­ itetsrisikoen på et lavt nivå. Spare­ Bank 1 BV har en målsetning om å kunne opprettholde ordinær drift i minimum 12 måneder uten tilgang på ekstern finansiering i et normalt marked. Ved utgangen av kvartalet er det overført totalt 7.387 mill til Spare­ Bank 1 Boligkreditt AS, en økning på 310 mill siste 12 måneder. Pr. 30.09 har banken en portefølje på klar­ gjorte lån for overføring til Bolig­ kreditt på ca 3,7 mrd. Konsernet har i 2015 en målsetning om fortsatt økning i gjennomsnitt­ lig løpetid på obligasjonsgjelden. SpareBank 1 BV har pr. 30.9. 2015 emittert 1,6 mrd. med løpetider fra 1 til 5,5 år. I samme perioden er det kjøpt tilbake egen gjeld og innfridd obligasjonsgjeld som har løpetid under 1 år for 1,56 mrd. Banken tilpasser seg nye regula­ toriske krav innenfor likviditets­ området. Egenkapital Kapitaldekning For morbanken utgjør kjernekapital­ dekningen 15,7 % (16,2 %), mens kapi­ taldekningen utgjør 16,1 % (16,7 %). Bankens rene kjerne­kapital utgjør 14,4 % (14,9 %). Periodens resultat (fratrukket egenkapital­beviseiernes andel på 17,8 %) er inkludert i kapital­ dekningsberegningen pr 30.09 i år. Emisjon Styret i SpareBank 1 BV foreslår å gjennomføre en garantert for­ trinnsrettsemisjon mot eksister­ ende egenkapitalbeviseiere på inntil 250 mill samt en rettet emisjon mot ansatte i konsernet og styre­ medlemmer i banken på inntil 7,5 mill. Bakgrunnen for styrets forslag er et ønske om å styrke soliditeten i tråd med markedets forventninger og myndighetenes krav, samt å bedre grunnlaget for å ta del i den ventede veksten i bankens markeds­område. For å bedre bankens soliditet har ett tiltak vært lav utlånsvekst. Siden 2008 har samlede utlån økt med om lag 3% årlig, dog nullvekst innenfor bedriftsmarkedet. SpareBank 1 BV rapporterer en ren kjerne­kapitaldekning på 14,4 % ved utgangen av 3. kvartal 2015. Banken har i kapitalberegningen stor effekt av at enkelte fradragsposter for beregning av ren kjernekapital fases gradvis inn fram mot 2018. Fra 2018 vil banken konsolidere forholds­ messig eierandeler i felleseide fore­ tak i tråd med ny finansforetakslov. Banken har over en periode kom­ munisert at de nye reglene ville ha negativ effekt på konsernets soliditet. Ren kjernekapital­dekning ville vært i størrelsesorden tre prosentpoeng lavere pr. 3. kvartal 2015 dersom Banken hadde rap­ portert i tråd med regelverket som vil gjelde fra 1. januar 2018. Banken har fastsatt en målsetning om mini­ mum 14,5  % i ren kjernekapital­ dekning ved utgangen av 2016. Ren kjernekapitaldekning pr. 3. kvartal 2015 vil øke med ca. 1,8 prosent­poeng som følge av for­ trinnsrettsemisjonen, mens den samlede økningen vil være på ca. 1,9 prosentpoeng dersom den ret­ tede ­emisjonen fulltegnes. For­ trinnsrettsemisjonen er garantert av et konsortium bestående av banker i SpareBank 1-alliansen. Styret foreslår at det i forbindelse med fortrinnsrettsemi­sjonen gjen­ nomføres en kapitalnedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital hvoretter pålydende for SpareBank 1 BVs egenkapitalbevis settes ned fra 50 kroner til et beløp i inter­vallet 10 til 32 kroner pr. egen­kapitalbevis. Formålet er å legge til rette for at emisjonene kan utføres til markeds­ messige vilkår, samt å få en mer hensiktsmessig for­deling av spare­ bankens eierandels­kapital. Ned­ settelsesbeløpet overføres til over­ kursfondet. Endringen av på­lydende påvirker ikke i seg selv eierbrøken eller markedsverdien av egenkapital­ bevisene. Styret foreslår at fortrinnsrettsemi­ sjonen gjennomføres til markeds­ vilkår. Den rettede emisjonen mot ansatte og styremedlemmer fore­ slås å skje med rabatt og bindings­ tid med hensyn til videresalg i tråd med tilsvarende emisjoner av egen­ kapitalbevis rettet mot ansatte og styremedlemmer i sparebanker.
 8. 08 Banken har 100 % eierandel i alle datterselskaper og døtre av disse. EiendomsMegler 1 konsern består av EiendomsMegler 1 BV AS og datterselskapet EiendomsMegler 1 Næringsmegling Vestfold AS. Imingen Holding AS forvalter over­ tatte eiendommer tilgjengelig for salg. Pr 30.09 ligger det ingen objekter i denne porteføljen. SpareBank 1 Regnskapshuset BV AS har regnskapskontorer i Larvik, Horten, Sandefjord og Drammen. Selskapets 5 datterselskaper ble i 2014 innfusjonert i morselskapet. Transaksjoner gjennomført med nærstående parter Konsernet har ikke gjennomført transaksjoner med nærstående parter som har hatt vesentlig betyd­ ning på virksomhetens stilling eller resultat i løpet av rapporterings­ perioden. Konsernstrategi frem mot 2020 Konserns strategiske hovedmålset­ ning er å skape verdi for kundene og den regionen konsernet er en del av. Vi ønsker å løfte frem lokale initiativ, bedriftene og de menneskene som bor i regionen slik at vi sammen kan bidra til vekst og utvikling. Gjennom dette skapes også verdier for eierne og ansatte i virksomheten. Hovedføringer i konsernets strategi frem mot 2020 er: • Innta nye markedsposisjoner og skape varig konkurransekraft både i person- og bedrifts­ markedet. I personmarkedet ved å være «Kundens relevante partner gjennom livsfaser», og i bedriftsmarkedet ved å gi «tilgjengelig og relevante løs­ ninger som gir trygghet og skaper verdi for næringslivet i vår region». • God inntjening og en bedret risikojustert avkastning som skaper bærekraft for langsiktig satsning og vekst. Det er lagt et langsiktig mål for egenkapital­ avkastning på minimum 10 %. • Sterkere satsning på andre driftsinntekter i person- og bedriftsmarkedet som er min­ dre kapitalkrevende enn utlån. Innenfor bedriftsmarkedet skal det legges til rette for en bedre bransjediversifisering • Videre skal det arbeides med å digitalisere og industrialisere kunde- og interne prosesser for å bedre kundenes opplevelser og bedre utnyttelsen av konsernets ressurser. • En soliditet som gjør konsernet i stand til å realisere strategiske mål om vekst og utvikling samt ha rom for aktivt å kunne ta initiativ til verdiskapning når mulighetene er der. Målsatt nivå for ren kjernekapital er satt til 14,5 % ved utgangen av 2016. • Være en aktiv part i aktuelle struktur- og konsolideringspros­ esser i regionen. Styret har vedtatt ny utbyttepolitikk gjeldende for 2015 (jfr side 37). Utsiktene fremover Styret er tilfreds med resultatet av ordinær drift pr 30.9.15. Resultatet er påvirket av negative verdiendringer som skyldes økte kredittspreader i obligasjonsmarkedet i 3. kvartal. Konsernet har god soliditet og tilfredsstillendelikviditet ved utgan­ gen av kvartalet. Eksklusive morbank- elimineringer EiendomsMegler 1 konsern Imingen Holding AS SB 1 Regnskapshuset BV AS Totalt Datter­selskaper I mill. kr 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014 Driftsinntekter 49,1 42,5 - - 25,0 25,7 74,1 68,2 Personalkostnader (32,2) (27,8) - - (19,1) (17,7) (51,4) (45,5) Andre driftskostnader (10,4) (9,3) (0,0) (0,0) (5,7) (5,9) (16,1) (15,3) Driftskostnader (42,6) (37,2) (0,0) (0,0) (24,9) (23,6) (67,5) (60,9) Finansposter (0,1) (0,0) 0,0 0,1 (0,8) (0,8) (0,9) (0,8) Resultat før skatt 6,3 5,3 (0,0) 0,0 (0,7) 1,2 5,7 6,6 Datterselskaper
 9. 09 Sandefjord, 29. oktober 2015 Styret i SpareBank 1 BV Ole Vinje (sign) Anne Gro Olafsen (sign) Leder Jon Einar Melbye (sign) Kristin Søia Barkost (sign)Bjørn Solheim (sign) Alf-Reidar Fjeld (sign) Nestleder Hanne Myhre Gravdal (sign) Ansattes representant Rune Fjeldstad (sign) Adm. direktør For inneværende år er det mode­rate vekstutsikter for norsk økonomi. Dette skyldes svak økonomisk vekst hos Norges handelspart­ nere, prognoser om vedvarende lav oljepris og dermed lavere aktivi­ tet og investeringer i oljesektoren. Dette har også negativ effekt på vår fastlandsøkonomi. En svak kronekurs gir imidlertid positive effekter for våre eksportnæringer. Finansdeparte­mentet presenterte den 7. oktober statsbudsjettet for 2016. Budsjettet bar preg av mot­ konjunkturpolitikk, herunder en egen tiltakspakke for økt sysselset­ ning på 4 milliarder, reduserte skatte­satser for alminnelig inntekt og for selskaper, samt en økning i kommunenes inntekter på over 7 milliarder. SpareBank 1 BV forventer stabil margin­­utvikling og relativt lave tap i 2015. Det er knyttet usikkerhet til den makro­økonomiske utviklingen, regu­­ latoriske endringer, endret kunde­ adferd, samt konkurranse­situasjonen innenfor banksektoren. Banken arbeider kontinuerlig med å posi­ sjonere seg for disse utfordringene.
 10. DELÅRSREGNSKAP
 11. (Hele tusen kroner) 30.09.2015 % 30.09.2014 % 31.12.2014 % Netto renteinntekter 256.257 1,49 235.349 1,41 320.663 1,43 Netto provisjons- og andre inntekter 231.180 1,35 245.877 1,47 324.043 1,44 Netto resultat fra finansielle eiendeler 5.706 0,03 115.572 0,69 121.326 0,54 Sum netto inntekter 493.143 2,87 596.799 3,57 766.033 3,41 Sum driftskostnader 285.335 1,66 285.799 1,71 390.539 1,74 Driftsresultat før tap / resultat før tap og skatt 207.809 1,21 311.000 1,86 375.494 1,67 Tap på utlån og garantier 11.652 0,07 6.129 0,04 70.482 0,31 Resultat før skatt 196.157 1,14 304.870 1,82 305.012 1,36 Skattekostnad 46.817 0,27 58.876 0,35 54.902 0,24 Resultat etter skatt 149.340 0,87 245.994 1,47 250.110 1,11 Sum øvrige resultatposter ført mot egenkapitalen 5.673 0,03 (57.639) -0,34 (78.120) -0,35 Totalresultat 155.013 0,90 188.355 1,13 171.989 0,77 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning av resultat før øvrige resultatposter 1 8,8 % 15,4 % 11,8 % Egenkapitalavkastning av totalresultat 9,1 % 11,8 % 8,1 % Kostnadsprosent 2 57,9 % 47,9 % 51,0 % Kostnadsprosent ex. finansielle investeringer 58,5 % 59,4 % 60,6 % Balansetall Brutto utlån til kunder 18.249.953 17.811.990 17.654.932 Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt AS 25.636.800 24.888.823 24.780.160 Innskudd fra kunder 13.523.427 14.109.279 13.773.921 Innskuddsdekning 74,1 % 79,2 % 78,0 % Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt AS siste 12.mnd. 3,0 % 5,0 % 4,7 % Innskuddsvekst siste 12 mnd. -4,2 % 7,5 % -0,5 % Forvaltningskapital 22.748.942 22.691.655 22.852.055 Forretningskapital (inkl. Sparebank 1 Boligkreditt AS) 30.135.789 29.768.488 29.977.284 11 Resultatsammendrag og nøkkeltall (konsern)
 12. Tap og mislighold Tapsprosent utlån 3 0,06 % 0,04 % 0,42 % Brutto misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,68 % 0,93 % 0,64 % Brutto andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,79 % 1,22 % 1,78 % Tap og mislighold (inkl. Sparebank 1 Boligkreditt AS) Tapsprosent utlån 3 (inkl. Sparebank 1 Boligkreditt AS) 0,05 % 0,03 % 0,29 % Brutto misligholdte eng. i % av brutto utlån (inkl. Sparebank 1 Boligkreditt AS) 0,48 % 0,66 % 0,46 % Brutto andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån (inkl. Sparebank 1 Boligkreditt AS) 1,27 % 0,87 % 1,27 % Soliditet (morbank, se note 9) Kapitaldekningsprosent 16,1 % 16,7 % 15,8 % Kjernekapitalprosent 15,7 % 16,2 % 15,5 % Ren Kjernekapital 14,4 % 14,9 % 14,7 % Kjernekapital 2.162.458 2.106.656 2.031.451 Netto ansvarlig kapital 2.216.288 2.174.016 2.073.260 Beregningsgrunnlag 13.777.515 12.999.755 13.130.080 Kontor og bemanning Antall bankkontorer 6 6 6 Antall meglerkontorer 7 7 7 Antall regnskapskontorer 4 4 4 Antall årsverk morbank (gj.sn. HiÅ) 184 191 190 Antall årsverk konsern (gj.sn. HiÅ) 267 279 275 Egenkapitalbevis 5 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 31.12.2013 Egenkapitalsbevisbrøk 17,77 % 18,61 % 18,61 % 19,12 % Børskurs 50,50 50,50 50,75 43,50 Børsverdi (tusen kroner) 282.914 282.914 284.315 243.698 Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 69,24 70,93 70,90 65,69 Resultat per EKB 4 4,29 7,74 7,71 7,14 Utbytte per EKB - - 3,85 2,50 Pris / Resultat pr EKB 11,77 6,53 6,58 6,09 Pris / Bokført egenkapital 0,73 0,71 0,72 0,66 1. Overskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital (IB+UB/2) 2. Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter 3. Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån hittil i år 4. Overskudd multiplisert med egenkapitalbevisprosenten og dividert på gjennomsnittlig antall utestående Egenkapitalbevis. 5. Mortall 12
 13. Resultat 13 Morbank Konsern 31.12. 2014 3. kvartal 2014 3. kvartal 2015 30.09. 2014 30.09. 2015 (tusen kroner) Note 30.09. 2015 30.09. 2014 3. kvartal 2015 3. kvartal 2014 31.12. 2014 819.344 208.257 173.611 613.617 543.149 Renteinntekter 542.233 613.149 173.226 208.086 818.554 497.523 126.151 85.805 377.512 285.966 Rentekostnader 285.976 377.799 85.749 126.232 497.891 321.821 82.106 87.806 236.105 257.183 Netto renteinntekter 256.257 235.349 87.477 81.854 320.663 238.934 59.038 54.032 182.551 162.192 Provisjonsinntekter 162.192 182.551 54.032 59.038 238.934 10.553 2.339 2.906 7.796 7.866 Provisjonskostnader 7.866 7.796 2.906 2.339 10.553 7.263 1.724 1.722 5.166 5.124 Andre driftsinntekter 76.855 71.122 22.780 22.688 95.663 235.643 58.423 52.847 179.921 159.449 Netto provisjons- og andre inntekter 231.180 245.877 73.905 79.387 324.043 43.035 9.942 31 43.004 23.922 Utbytte 15.881 27.020 31 9.942 27.051 - - - - - Netto resultat fra eierinteresser 17.212 25.727 3.749 10.122 34.059 60.216 48.661 (19.131) 62.825 (27.386) Netto resultat fra andre finansielle investeringer 11 (27.386) 62.825 (19.131) 48.661 60.216 103.251 58.602 (19.100) 105.829 (3.464) Netto resultat fra finansielle eiendeler 5.706 115.572 (15.351) 68.724 121.326 660.715 199.132 121.553 521.856 413.168 Sum netto inntekter 493.143 596.799 146.032 229.965 766.033 151.521 34.876 33.267 112.382 111.011 Personalkostnader 161.487 157.925 49.102 50.671 212.778 157.693 34.548 35.928 115.688 110.088 Andre driftskostnader 123.848 127.874 40.587 38.453 177.761 309.214 69.424 69.195 228.070 221.099 Sum driftskostnader 285.335 285.799 89.689 89.125 390.539 351.501 129.708 52.358 293.786 192.069 Resultat før tap og skatt 207.809 311.000 56.342 140.841 375.494 70.482 7.073 13.737 6.129 11.652 Tap på utlån og garantier 2 11.652 6.129 13.737 7.073 70.482 281.019 122.636 38.621 287.657 180.417 Resultat før skatt 196.157 304.870 42.605 133.768 305.012 54.171 19.796 13.157 57.102 45.287 Skattekostnad 46.817 58.876 13.139 19.994 54.902 226.848 102.840 25.464 230.555 135.131 Resultat før øvrige resultatposter 149.340 245.994 29.466 113.774 250.110 Poster som reverseres over resultat (19.729) (51.738) 22 (20.800) 2.416 Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg 2.416 (20.800) 22 (51.738) (19.729) - - - - - Endring balanseført verdi FKV/ TS/DS 3.257 (1.902) 722 (1.768) (898) Poster som ikke reverseres over resultat (56.416) (34.071) - (34.071) - Estimatavvik IAS 19 Pensjon - (34.937) - (34.937) (57.493) (76.145) (85.809) 22 (54.871) 2.416 Sum øvrige resultatposter ført mot egenkapitalen 5.673 (57.639) 744 (88.443) (78.120) 150.703 17.031 25.486 175.684 137.546 Totalresultat 155.013 188.355 30.210 25.331 171.989 7,71 3,41 0,81 7,74 4,29 Resultat før øvrige res.poster pr Egenkapitalbevis - - - - -
 14. Balanse Morbank Konsern 31.12.2014 30.09.2014 30.09.2015 (tusen kroner) Note 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 98.746 72.432 91.835 Kontanter og fordringer på sentralbanker 91.835 72.432 98.746 648.832 291.040 394.750 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 426.789 316.047 674.297 17.685.166 17.841.965 18.277.219 Brutto utlån til kunder 3,8 18.249.953 17.811.990 17.654.932 (49.186) (57.738) (45.597) - Individuelle nedskrivninger utlån 3 (45.597) (57.738) (49.186) (74.438) (68.314) (79.702) - Nedskrivninger på grupper av utlån 3 (79.702) (68.314) (74.438) 17.561.542 17.715.913 18.151.920 Netto utlån til kunder 18.124.654 17.685.939 17.531.307 3.361.886 3.447.326 2.945.789 Sertifikater, obligasjoner og andre verdipapir med virkelig verdi 2.945.789 3.447.326 3.361.886 575.051 574.944 620.398 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 620.398 574.944 575.051 30.237 28.077 30.237 Eierinteresser i konsernselskap - - - 53.987 55.935 53.987 Eierinteresser i felleskontrollert virksomhet og tilknyttet selskap 181.793 161.585 168.979 94.486 96.383 90.260 Varige driftsmidler 91.333 98.389 96.146 2.522 5.022 2.522 Goodwill 32.075 35.994 32.075 34.755 27.846 58.722 Utsatt skattefordel 59.836 28.105 35.945 273.277 264.607 169.072 Andre eiendeler 5, 10 174.441 270.894 277.623 22.735.320 22.579.523 22.609.491 Sum eiendeler 22.748.942 22.691.655 22.852.055 229.696 - 82.057 Innskudd fra kredittinstitusjoner 82.057 810 229.696 13.796.008 14.127.052 13.542.666 Innskudd fra kunder 7 13.523.427 14.109.279 13.773.921 5.594.456 5.179.307 5.618.674 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 12 5.618.674 5.179.307 5.594.456 57.570 76.021 57.505 Betalbar skatt 61.116 77.534 59.094 476.237 523.215 562.412 Annen gjeld og forpliktelser 6, 3, 10 581.734 541.119 495.243 499.290 559.250 549.248 Ansvarlig lånekapital 12 549.248 559.250 499.290 20.653.257 20.464.845 20.412.562 Sum gjeld 20.416.255 20.467.299 20.651.700 280.073 280.073 280.073 Eierandelskapital 280.073 280.073 280.073 9.865 9.865 9.865 Overkursfond 9.865 9.865 9.865 73.920 64.077 73.920 Utjevningsfond 73.920 64.077 73.920 17.624 17.759 16.512 Gavefond 16.512 17.759 17.624 1.665.576 1.538.625 1.665.682 Sparebankens fond 1.787.232 1.631.501 1.783.655 13.436 14.728 15.746 Fond for urealiserte gevinster 15.746 14.728 13.436 21.569 189.553 135.131 Annen egenkapital/udisponert 149.340 206.353 21.783 2.082.063 2.114.679 2.196.928 Sum egenkapital 2.332.687 2.224.356 2.200.355 22.735.320 22.579.523 22.609.491 Gjeld og egenkapital 22.748.942 22.691.655 22.852.055 14
 15. Resultater fra kvartalsregnskapene Konsern (Hele tusen kroner) 3. kvartal 2015 2. kvartal 2015 1. kvartal 2015 4. kvartal 2014 3. kvartal 2014 2. kvartal 2014 1. kvartal 2014 4. kvartal 2013 3. kvartal 2013 Renteinntekter 173.226 180.987 188.020 205.405 208.086 203.158 201.905 205.958 212.770 Rentekostnader 85.749 93.407 106.821 120.091 126.232 125.165 126.402 127.115 130.578 Netto renteinntekter 87.477 87.580 81.199 85.314 81.854 77.992 75.503 78.843 82.192 Provisjonsinntekter 54.032 52.563 55.597 56.383 59.038 59.822 63.691 62.093 61.290 Provisjonskostnader 2.906 2.572 2.388 2.758 2.339 2.770 2.687 2.372 2.798 Andre driftsinntekter 22.780 28.701 25.374 24.541 22.688 24.277 24.156 22.988 24.228 Netto provisjons- og andre inntekter 73.905 78.692 78.583 78.167 79.387 81.329 85.160 82.710 82.720 Utbytte 31 14.823 1.027 31 9.942 14.883 2.195 6 4.291 Netto resultat fra eierinteresser 3.749 7.596 5.867 8.332 10.122 9.848 5.757 5.262 9.531 Netto resultat fra andre finansielle investeringer (19.131) (5.629) (2.627) (2.609) 48.661 9.127 5.038 11.407 (10.199) Netto resultat fra finansielle eiendeler (15.351) 16.790 4.267 5.754 68.724 33.858 12.990 16.675 3.624 Sum netto inntekter 146.032 183.063 164.049 169.234 229.965 193.180 173.653 178.228 168.535 Personalkostnader 49.102 54.117 58.268 54.853 50.671 50.937 56.317 64.330 51.421 Andre driftskostnader 40.587 42.118 41.143 49.887 38.453 42.414 47.007 50.227 40.923 Sum driftskostnader 89.689 96.235 99.411 104.740 89.125 93.350 103.324 114.557 92.344 Resultat før tap og skatt 56.342 86.828 64.638 64.494 140.841 99.830 70.329 63.671 76.192 Tap på utlån og garantier 13.737 5.015 (7.100) 64.353 7.073 1.253 (2.197) (7.897) 1.402 Resultat før skatt 42.605 81.813 71.739 141 133.768 98.577 72.526 71.568 74.790 Skattekostnad 13.139 16.671 17.007 (3.974) 19.994 20.449 18.433 18.444 17.433 Resultat før øvrige resultatposter 29.466 65.142 54.732 4.115 113.774 78.128 54.093 53.123 57.356 Morbank Resultat pr Egenkapitalbevis (kvartal isolert) 0,81 1,94 1,54 (0,03) 3,41 2,67 1,66 1,83 1,94 Utvannet resultat pr Egenkapitalbevis (kvartal isolert) 0,81 1,94 1,54 (0,03) 3,41 2,67 1,66 1,83 1,94 15
 16. Egenkapitalendring pr. 3. kvartal 2015 Konsern (Hele tusen kroner) Eier­andels­ kapital 1 Over­kurs- fond Ut­ jevnings- fond Gavefond Fond for urealiserte gevinster Spare­ bankens- fond Annen egen­ kapital Udis­ponert Sum egen­ kapital Egenkapital pr. 31.12.2013 280.073 9.865 64.077 19.892 38.524 1.630.407 9.301 - 2.052.139 Utbytte fra 2013, utbetalt 2014 - - - - - - (14.006) - (14.006) Belastet/tilført gavefond - - - (9.768) - - - - (9.768) Verdiendringer - - - - (5.326) 5.326 - - - Resultat før øvrige resultatposter - - 21.632 7.500 - 199.409 21.569 - 250.110 Poster som reverseres over resultat: Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg - - - - (19.762) 33 - - (19.729) Endring balanseført verdi FKV/ TS/DS - - - - - (898) - - (898) Poster som ikke reverseres over resultat: Estimatavvik IAS 19 Pensjon - - (11.789) - - (50.623) 4.918 - (57.493) Egenkapital pr. 31.12.2014 280.073 9.865 73.920 17.624 13.436 1.783.655 21.783 - 2.200.355 Egenkapital pr. 31.12.2014 280.073 9.865 73.920 17.624 13.436 1.783.655 21.783 - 2.200.355 Utbytte fra 2014, utbetalt 2015 - - - - - - (21.569) - (21.569) Belastet/tilført gavefond - - - (1.112) - - - - (1.112) Verdiendringer - - - - (106) 106 - - - Resultat før øvrige resultatposter - - - - - - - 149.340 149.340 Poster som reverseres over resultat: Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg - - - - 2.416 - - - 2.416 Endring balanseført verdi FKV/TS/ DS - - - - - 3.257 - - 3.257 Poster som ikke reverseres over resultat: Estimatavvik IAS 19 Pensjon - - - - - 214 (214) - - Egenkapital pr. 30.09.2015 280.073 9.865 73.920 16.512 15.746 1.787.232 - 149.340 2.332.687 16
 17. Morbank (Hele tusen kroner) Eier­andels­ kapital 1 Over­kurs- fond Ut­ jevnings- fond Gavefond Fond for urealiserte gevinster Spare­ bankens- fond Annen egen­ kapital Udis­ponert Sum egen­ kapital Egenkapital pr. 31.12.2013 280.073 9.865 64.077 19.892 38.524 1.535.628 7.074 - 1.955.133 Utbytte fra 2013, utbetalt 2014 - - - - - - (14.006) - (14.006) Belastet/tilført gavefond - - - (9.768) - - - - (9.768) Verdiendringer - - - - (5.326) 5.326 - - - Resultat før øvrige resultatposter - - 21.632 7.500 - 176.148 21.569 - 226.848 Poster som reverseres over resultat: Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg - - - - (19.762) 33 - - (19.729) Poster som ikke reverseres over resultat: Estimatavvik IAS 19 Pensjonsregulering - - (11.789) - - (51.558) 6.932 - (56.416) Egenkapital pr. 31.12.2014 280.073 9.865 73.920 17.624 13.436 1.665.576 21.569 - 2.082.063 Egenkapital pr. 31.12.2014 280.073 9.865 73.920 17.624 13.436 1.665.576 21.569 - 2.082.063 Utbytte fra 2014, utbetalt 2015 - - - - - - (21.569) - (21.569) Belastet/tilført gavefond - - - (1.112) - - - - (1.112) Verdiendringer - - - - (106) 106 - - - Resultat før øvrige resultatposter - - - - - - - 135.131 135.131 Poster som reverseres over resultat: Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg - - - - 2.416 - - - 2.416 Poster som ikke reverseres over resultat: Estimatavvik IAS 19 Pensjonsregulering - - - - - - - - - Egenkapital pr. 30.09.2015 280.073 9.865 73.920 16.512 15.746 1.665.682 - 135.131 2.196.928 1) Eierandelskapital er fratrukket 40 i egenbeholdning 17
 18. 18 Kontantstrømoppstilling Morbank Konsern 31.12.2014 30.09.2015 (tusen kroner) 30.09.2015 31.12.2014 286.719 184.693 Årsresultat før skatt 200.432 310.712 (11.475) (25.594) Utbetalt utbytte/ gaver (25.594) (11.475) (45) - Tap/gevinst finansielle anleggsmidler - (45) 10.692 18.865 Verdiendringer på finansielle eiendeler vurdert til v.v. 18.865 10.692 12.688 6.763 Av- og nedskrivninger 7.206 15.162 70.482 11.652 Tap på utlån 11.652 70.482 (60.197) (73.718) Betalbare skatter (74.652) (61.751) 308.864 122.661 Kontantstrøm fra virksomheten før endring i oml.midler og korts.gjeld 137.909 333.777 (1.592.806) (618.930) Endring utlån/ og andre eiendeler (621.899) (1.595.240) (70.115) (253.030) Endring innskudd fra kunder (250.182) (74.995) (11.535) (147.639) Endring gjeld til kredittinstitusjoner (147.639) (10.522) 911.396 384.774 Endring sertifikater og obligasjoner 384.774 911.396 48.967 104.205 Endring øvrige fordringer 103.181 50.016 91.509 91.628 Endring annen kortsiktig gjeld 96.326 93.139 (313.720) (316.331) A Netto kontantstrøm fra virksomheten (297.530) (292.429) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2.799) (2.537) Endring varige driftsmidler (1.950) (3.456) 36.695 (40.403) Endring aksjer og eierinteresser (53.217) 19.472 33.896 (42.940) B Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (55.167) 16.016 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 474.031 48.320 Endring låneopptak verdipapirer 48.320 474.031 (59.650) 49.958 Endring låneopptak ansvarlig lån 49.958 (59.650) 414.381 98.278 C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 98.278 414.381 134.557 (260.993) A + B + C Netto endring likvider i året (254.419) 137.968 613.021 747.578 Likviditetsbeholdning periodens start 773.043 635.075 747.578 486.585 Likviditetsbeholdning periodens slutt 518.624 773.043 134.557 (260.993) Netto endring likvider i året (254.419) 137.968
 19. NOTER TIL REGNSKAPET
 20. 20 Note 1 Regnskapsprinsipper Delårsrapporten for SpareBank1 BV omfatter perioden 01.01.– 30.09.2015. Delårsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS og IAS 34 Interim Financial Reporting og etter de samme prin­ sipper som ble benyttet i årsregn­ skapet for 2014, dog inkludert de prinspippendringer som av årsregn­ skapet for 2014 fremgår som plan­ lagt implementert i 2015. For nærmere beskrivelse av an­vendte regnskapsprinsipper, vises det til note 2 i bankens offisielle regnskap for 2014. Note 2 Tap på utlån og garantier Morbank Konsern 31.12.2014 30.09.2014 30.09.2015 (Hele tusen kroner) 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 (19.117) (10.566) (3.589) Periodens endring i individuelle nedskrivninger utlån (3.589) (10.566) (19.117) 62.116 12.186 651 Periodens endringer i garantiavsetning 651 12.186 62.116 (305) (6.428) 5.264 Periodens nedskrivninger på grupper av utlån 5.264 (6.428) (305) 19.742 8.387 8.457 Periodens konstaterte tap med tidligere nedskrivninger 8.457 8.387 19.742 9.382 2.985 2.844 Periodens konstaterte tap uten tidligere nedskrivninger 2.844 2.985 9.382 (938) (622) (3.481) Periodens inngang på tidligere konstaterte nedskrivninger. (3.481) (622) (938) (398) 187 1.505 Andre korreksjoner/amortisering på nedskrivninger 1.505 187 (398) 70.482 6.129 11.652 Periodens tap på utlån og garantier 11.652 6.129 70.482
 21. 21 Note 3 Nedskrivninger på utlån og garantier Morbank Konsern 31.12.2014 30.09.2014 30.09.2015 (Hele tusen kroner) 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 71.747 71.747 113.908 Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier pr. 01.01. 113.908 71.747 71.747 127 84 3.888 + Økning i individuelle nedskrivninger i perioden på tidligere tapsførte 3.888 84 127 (11.845) (7.969) (6.209) - Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden (6.209) (7.969) (11.845) 73.621 17.055 6.574 + Nye individuelle nedskrivninger i perioden 6.574 17.055 73.621 (19.742) (8.387) (8.457) - Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger (8.457) (8.387) (19.742) 113.908 72.530 109.704 Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier* 109.704 72.530 113.908 49.186 57.738 45.597 *Herav nedskrivning utlån 45.597 57.738 49.186 64.722 14.792 64.107 *Herav nedskrivning garantier 64.107 14.792 64.722 31.12.2014 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 74.742 74.742 74.438 Nedskrivning på grupper av utlån og garantier pr. 01.01. 74.438 74.742 74.742 (305) (6.428) 5.264 Økning (+)/ Reduksjon (-) i gruppenedskrivninger i perioden 5.264 (6.428) (305) 74.438 68.314 79.702 Gruppenedskrivning ved periodens slutt 79.702 68.314 74.438
 22. 22 Morbank Konsern 31.12.2014 30.09.2014 30.09.2015 (Hele tusen kroner) 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 Misligholdte engasjementer 113 716 165 506 123 779 Brutto mislighold over 90 dager 123 779 165 506 113 716 68 358 110 519 65 860 - herav PM 65 860 110 519 68 358 45 358 54 987 57 919 - herav BM 57 919 54 987 45 358 29 431 38 762 25 591 - Individuell nedskrivning på misligholdte engasjementer 25 591 38 762 29 431 10 314 15 654 9 172 - herav PM 9 172 15 654 10 314 19 117 23 108 16 420 - herav BM 16 420 23 108 19 117 84 285 126 744 98 187 Netto misligholdte utlån 98 187 126 744 84 285 26 % 23 % 21 % Avsetningsgrad 21 % 23 % 26 % Andre tapsutsatte engasjement 314 345 217 495 326 545 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt)* 326 545 217 495 314 345 13 132 5 988 5 034 - herav PM 5 034 5 988 13 132 301 213 211 507 321 511 - herav BM 321 511 211 507 301 213 84 477 33 768 84 112 - Individuell nedskrivning på tapsutsatte engasjementer 84 112 33 768 84 477 7 807 7 810 1 176 - herav PM 1 176 7 810 7 807 76 670 25 958 82 936 - herav BM 82 936 25 958 76 670 229 867 183 727 242 433 Netto andre tapsutsatte engasjement 242 433 183 727 229 867 27 % 16 % 26 % Avsetningsgrad 26 % 16 % 27 % *) Økning volum tapsutsatte, ikke misligholdte engasjementer inkluderer ett større engasjement som er sikret med pant i fast eiendom Svekkelse av den norske kronen mot CHF er hovedårsak til økningen i volum og nedskrivninger. Morbank Konsern 31.12.2014 30.09.2014 30.09.2015 (Hele tusen kroner) 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 153.102 96.859 81.232 Forskuddsbetalt, ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 86.451 103.194 157.547 19.641 102.550 10.744 Andre eiendeler 10.894 102.503 19.542 1.947 2.379 1.947 Overtatt fast eiendom 1.947 2.379 1.947 98.587 62.818 75.149 Derivater og andre finansielle instrumenter til virkelig verdi 75.149 62.818 98.587 273.277 264.607 169.072 Sum andre eiendeler 174.441 270.894 277.623 Note 4 Misligholdte og tapsutsatte engasjement Note 5 Andre eiendeler
 23. 23 Morbank Konsern 31.12.2014 30.09.2014 30.09.2015 (Hele tusen kroner) 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 12.000.845 12.110.655 12.330.523 Lønnstakere o.l. 12.330.523 12.110.655 12.000.845 4.448.071 4.479.597 4.730.854 Eiendomsdrift / forretningsmessig tjenesteyting o.l. 4.703.588 4.449.622 4.417.836 207.206 213.733 281.540 Varehandel/hotell og restaurant 281.540 213.733 207.206 232.032 231.979 183.103 Jordbruk/skogbruk 183.103 231.979 232.032 208.582 205.214 222.935 Bygg og anlegg 222.935 205.214 208.582 259.825 263.042 245.561 Transport og tjenesteytende næringer 245.561 263.042 259.825 151.521 154.107 130.633 Produksjon (industri) 130.633 154.107 151.521 - - - Offentlig forvaltning - - - 177.084 183.638 152.070 Utlandet og andre 152.070 183.638 177.084 17.685.166 17.841.965 18.277.219 Brutto utlån 18.249.953 17.811.990 17.654.932 (49.186) (57.738) (45.597) - Individuelle nedskrivninger (45.597) (57.738) (49.186) (74.438) (68.314) (79.702) - Nedskrivninger på grupper av utlån (79.702) (68.314) (74.438) 17.561.542 17.715.913 18.151.920 Netto utlån 18.124.654 17.685.939 17.531.307 Note 8 Utlån til kunder fordelt på sektor og næring Morbank Konsern 31.12.2014 30.09.2014 30.09.2015 (Hele tusen kroner) 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 8.421.060 8.372.492 8.685.258 Lønnstakere o.l. 8.685.258 8.372.492 8.421.060 1.694.398 1.771.240 1.725.495 Eiendomsdrift / forretningsmessig tjenesteyting o.l. 1.706.255 1.753.467 1.672.311 468.610 419.849 439.162 Varehandel/hotell og restaurant 439.162 419.849 468.610 174.765 171.155 156.368 Jordbruk/skogbruk 156.368 171.155 174.765 414.702 308.209 325.670 Bygg og anlegg 325.670 308.209 414.702 696.689 691.848 746.710 Transport og tjenesteytende næringer 746.710 691.848 696.689 223.852 209.709 216.698 Produksjon (industri) 216.698 209.709 223.852 519.852 982.345 487.821 Offentlig forvaltning 487.821 982.345 519.852 1.182.080 1.200.205 759.484 Utlandet og andre 759.484 1.200.205 1.182.080 13.796.008 14.127.052 13.542.666 Sum innskudd 13.523.427 14.109.279 13.773.921 Note 7 Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring Morbank Konsern 31.12.2014 30.09.2014 30.09.2015 (Hele tusen kroner) 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 89.448 270.214 189.550 Påløpte kostnader og mottatte ikke påløpte inntekter 189.347 269.938 89.337 217.146 145.908 217.338 Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser 217.549 145.744 217.356 84.549 59.754 75.873 Annen gjeld 95.187 78.099 103.456 85.094 47.339 79.650 Derivater og andre finansielle instrumenter til virkelig verdi 79.650 47.339 85.094 476.237 523.215 562.412 Sum annen gjeld 581.734 541.119 495.243 Note 6 Annen gjeld
 24. 24 Note 9 Kapitaldekning Ansvarlig kapital 30.09.2015 30.09.2014 Eierandelskapital 280.073 280.073 Overkursfond 9.865 9.865 Utjevningsfond 73.920 64.077 Sparebankens fond 1.665.682 1.538.625 Fond for urealisert gevinst/tap 15.746 14.728 Gavefond 16.512 17.759 Avsatt utbytte klassifiert som egenkapital - - Annen Egenkapital (IAS pensjoner) - (41.003) Periodens resultat 135.131 230.555 Sum balanseført egenkapital 2.196.928 2.114.679 Utsatt skatt, goodwill og andre immaterielle eiendeler Goodwill i balansen (2.522) (5.021) Verdijusteringer på aksjer og obligasjoner målt til virkelig verdi (AVA) (4.463) (5.609) Urealiserte gevinster - (36.017) Fradrag for ikke vesentlige eierandeler i finansiell sektor (179.919) (85.156) Utbytte avsatt til utdeling, klassifisert som egenkapital Periodens resultat (135.131) (230.555) Delårsresultat som inngår i kjernekapital 111.099 187.649 Sum ren kjernekapital 1.985.993 1.939.970 Fondsobligasjon 299.482 309.547 Fradrag for ikke vesentlige eierandeler i finansiell sektor (123.017) (142.861) Sum kjernekapital 2.162.458 2.106.656 Tilleggskapital utover kjernekapital Tidsbegrenset ansvarlig kapital 249.766 249.703 36 % av netto urealiserte gevinster på finansiell instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg - 2.277 36 % av urealisert gevinst på investeringseiendommer og varige driftsmidler - 10.689 Fradrag for ikke vesentlige eierandeler i finansiell sektor (195.936) (195.309) Netto ansvarlig kapital 2.216.288 2.174.016 Risikoveid beregningsgrunnlag Eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen 12.324.611 11.659.766 Operasjonell risiko 1.057.732 972.519 Posisjonsrisiko i handelsporteføljen 358.119 327.879 CVA-tillegg (motpartsrisiko derivater) 37.052 39.591 Fradrag for: Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - - Nedskrivninger - - Urealiserte gevinster og tap - - Totalt beregningsgrunnlag 13.777.515 12.999.755 Kapitaldekning 16,09 % 16,72 % Kjernekapital 15,70 % 16,21 % Ren Kjernekapital 14,41 % 14,92 % Konsolidering CRD IV: Under nytt regelverk for CRD IV, ligger SpareBank 1 BV pt. under vesentlighetsgrensen for rapportering av konsolidert kapitaldeknings­oppgave. Oppstillingen under viser følgelig kun kapitaldekningsoppgaven for morbank. Ettersom regelverket er endret, vil fjorårstallene ikke være direkte sammenlignbare.
 25. 25 30.09.2015 30.09.2014 Lokale og regionale myndigheter 3.200 3.200 Offentlig eide foretak - - Institusjoner 428.837 322.794 Foretak 2.041.390 1.549.785 Massemarked 2.025.465 1.959.760 Pantsikkerhet i bolig- og fritidseiendom 4.173.114 3.995.841 Pantsikkerhet i næringseiendom 2.838.766 2.834.646 Forfalte engasjement 68.503 79.141 Høyrisiko-engasjementer 7.403 7.856 Obligasjoner med fortrinnsrett 158.341 176.130 Øvrige engasjement 579.593 730.613 Sum Kredittrisiko 12.324.611 11.659.766 Bufferkrav Bevaringsbuffer (2,50 %) 344.438 324.994 Motsyklisk buffer (1,00 %) 137.775 - Systemrisikobuffer (3,00 %) 413.325 389.993 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 895.538 714.987 Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 619.988 584.989 Tilgjengelig ren kjernekapital 470.466 639.995 I henhold til Forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak skal fradraget for ikke-vesentlige investeringer i selskaper i finansiell sektor fases inn med følgende prosentsats: i 2014: 20 prosent i 2015: 40 prosent i 2016: 60 prosent i 2017: 80 prosent Ren kjernekapital pr 30.09.15 ved full innfasing av CRD IV-effekt ville utgjort 12,54 %
 26. 26 Morbank Konsern 31.12.2014 30.09.2014 30.09.2015 (Hele tusen kroner) 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 48.053 47.919 4.937 Netto verdiendringer aksjer, andeler etc vurdert til virkelig verdi 4.937 47.919 48.053 45.347 32.837 (29.773) Netto verdiendringer obligasjoner/sertifikater vurdert til virkelig verdi (29.773) 32.837 45.347 (38.233) (21.538) (5.826) Netto verdiendringer finansielle derivater vurdert til virkelig verdi (5.826) (21.538) (38.233) 5.049 3.607 3.276 Kursgevinst /-tap på valuta 3.276 3.607 5.049 - - - Nedskrivning på finansielle eiendeler - - - 60.216 62.825 (27.386) Netto resultat fra andre finansielle investeringer (27.386) 62.825 60.216 2015 2014 Kontraktssum Virkelig verdi 30.09.2015 Kontraktssum Virkelig verdi 30.09.2014 30.09.2015 Eiendeler Gjeld (Hele tusen kroner) 30.09.2014 Eiendeler Gjeld Derivater – sikring 3.692.750 75.149 79.650 Derivater til virkelig verdi 4.000.700 62.818 47.339 3.692.750 75.149 79.650 Sum derivater til virkelig verdisikring 4.000.700 62.818 47.339 Note 10 Derivater Note 11 Netto verdiendring på finansielle eiendeler
 27. 27 Verdipapirgjeld Morbank/Konsern (Hele tusen kroner) 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 Sertifikatgjeld, nominell verdi 125.000 - - Obligasjonsgjeld, nominell verdi 5.437.000 5.111.500 5.504.000 Verdijusteringer 56.674 67.807 90.456 Sum Verdipapirgjeld 5.618.674 5.179.307 5.594.456 Endring i verdipapirgjeld Morbank/Konsern (Hele tusen kroner) 30.09.2015 Emittert 2015 Innløst 2015 31.12.2014 Nto Sertifikatgjeld, nominell verdi 125.000 125.000 - - Nto Obligasjonsgjeld, nominell verdi 5.437.000 1.475.000 (1.542.000) 5.504.000 Verdijusteringer 56.674 - - 90.456 Sum Verdipapirgjeld 5.618.674 1.600.000 (1.542.000) 5.594.456 Ansvarlig lån og fondsobligasjoner Morbank/Konsern (Hele tusen kroner) 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 Ansvarlig lånekapital 250.000 250.000 250.000 Fondsobligasjoner 300.000 310.000 250.000 Verdijusteringer (752) (750) (710) Sum Ansvarlig lånekapital 549.248 559.250 499.290 Endring ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner Morbank/Konsern 30.09.2015 Emittert 2015 Innløst 2015 31.12.2014 Ansvarlig lånekapital 250.000 - - 250.000 Fondsobligasjoner 300.000 100.000 (50.000) 250.000 Verdijusteringer (752) - - (710) Sum Ansvarlig lånekapital 549.248 100.000 (50.000) 499.290 Note 12 Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital SpareBank 1 BV emitterer og inn­ løser verdipapirgjeld som et ledd i likviditetsstyringen. Refinansierings­ behovet har også delvis blitt finansi­ ertvedoverføringavutlånsportefølje til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Oppstillingen er identisk i Morbank og Konsern.
 28. 28 Konsern 30.09.2015 (Hele tusen kroner) PM BM Datter­selskaper Ikke rapporterbare segmenter Totalt Resultat Netto renteinntekter 150.782 105.340 (926) 1.061 256.257 Netto provisjons- og andre inntekter 133.524 29.942 74.113 (692) 236.887 Driftskostnader 155.553 60.271 67.517 1.994 285.335 Resultat før tap 128.753 75.011 5.670 (1.625) 207.809 Tap på utlån og garantier (4.412) 16.064 - - 11.652 Resultat før skatt 133.165 58.948 5.670 (1.625) 196.157 PM BM Datter­selskaper Ikke rapporterbare segmenter Totalt Balanse Utlån til kunder 11.788.604 5.833.365 - 627.984 18.249.953 Individuell nedskrivning utlån (10.350) (35.247) - - (45.597) Gruppenedskrivning utlån (22.546) (57.156) - - (79.702) Andre eiendeler 34.941 22.645 86.133 4.480.568 4.624.288 Sum eiendeler pr. segment 11.790.650 5.763.607 86.133 5.108.552 22.748.942 Innskudd fra og gjeld til kunder 8.574.318 4.309.283 639.826 13.523.427 Annen gjeld og egenkapital 3.216.332 1.454.324 86.133 4.468.726 9.225.515 Sum egenkapital og gjeld pr. segment 11.790.650 5.763.607 86.133 5.108.552 22.748.942 Segmentopplysningene er knyttet til den måten konsernet styres og følges opp på internt i virksomheten gjennom resultat- og kapitalrap­ portering, fullmakter og rutiner. Rapporteringen av segmenter er inndelt i følgende områder: Personmarkeds­kunder (PM) og bedriftsmarkeds­kunder (BM) for hele banken. I datterselskaper inngår eiendoms­ meglervirksomheten, økonomihus­ virksomheten, samt datterselskap inneholdende overtatte eiendom­ mer. Konsernelimineringer fremkommer sammen med ufordelt virksomhet i egen kolonne (Ikke rapporterbare segmenter). Note 13 Segmentinformasjon
 29. 29 Konsern 30.09.2014 (Hele tusen kroner) PM BM Datter­selskaper Ikke rapporterbare segmenter Totalt Resultat Netto renteinntekter 151.322 108.779 (756) (23.996) 235.349 Netto provisjons- og andre inntekter 149.521 22.206 68.180 121.542 361.449 Driftskostnader 96.178 41.840 60.854 86.927 285.799 Resultat før tap 204.665 89.145 6.570 10.619 311.000 Tap på utlån og garantier 629 5.500 - - 6.129 Resultat før skatt 204.036 83.646 6.570 10.619 304.870 PM BM Datter­selskaper Ikke rapporterbare segmenter Totalt Balanse Utlån til kunder 11.391.478 5.586.514 - 833.998 17.811.990 Individuell nedskrivning utlån (18.070) (39.667) - - (57.738) Gruppenedskrivning utlån (22.400) (45.914) - - (68.314) Andre eiendeler 52.594 26.301 80.121 4.846.701 5.005.717 Sum eiendeler pr. segment 11.403.601 5.527.234 80.121 5.680.699 22.691.655 Innskudd fra og gjeld til kunder 8.169.585 4.559.843 1.379.851 14.109.279 Annen gjeld og egenkapital 3.234.017 967.391 80.121 4.300.848 8.582.376 Sum egenkapital og gjeld pr. segment 11.403.601 5.527.234 80.121 5.680.699 22.691.655 Ved utarbeidelse av konsernregn­ skapet foretar ledelsen estimater og skjønnsmessige vurderinger, samt tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regn­ skapsprinsippper. Dette vil derfor påvirke regnskaps­ førte beløp for eiendeler, forpliktel­ ser, inntekter og kostnader. I årsregnskapet for 2014 er det i note 3 «Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskaps­ prinsipper», redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutset­ ninger. Note 14 Kritiske regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger
 30. 30 SpareBank 1 BV og øvrige eiere har inngått avtale om etablering av likviditetsfasilitet for SpareBank 1 Boligkreditt AS. Dette innebærer at bankene kommiterer seg til å kjøpe boligkredittobligasjoner utstedt av foretaket begrenset til en samlet verdi av tolv måneders forfall. Hver eier hefter prinsipalt for sin andel av behovet, subsidiært for det dob­ belte av det som er det primære ansvaret i henhold til samme avtale. Obligasjonene kan deponeres i Norges Bank og medfører således ingen vesentlig økning i risiko for SpareBank 1 BV. Banken har inngått avtale om jurid­ isk salg av utlån med høy sikkerhet og pant i fast eiendom til SpareBank 1 Boligkreditt AS. For mer informa­ sjon om regnskapsmessig behand­ ling av avtalene, se note 2 og note 9 i årsregnskapet for 2014. Note 15 SpareBank 1 Boligkreditt AS Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke er i stand til å overholde sine betalingsforpliktelser, og/eller risikoen for ikke å kunne finansiere ønsket vekst i eiendeler. SpareBank 1 BV utarbeider årlig en likviditets­ strategi som blant annet tar for seg bankens likviditetsrisiko. Konsernets likviditetsrisiko avdekkes gjennom bankens likviditetsreserve/ buffer. Hovedmålet for SpareBank 1 BV er å opprettholde bankens over­ levelsesevne i en normalsituasjon, uten ekstern funding, i 12 måneder. I tillegg skal banken overleve mini­ mum 90 dager i en «stort stress»- situasjon der man ikke har tilgang på funding fra kapitalmarkedet. Banken har en daglig styring etter oven­ nevnte mål. I tillegg er det etablert en beredskapsplan for håndtering av likviditetskriser. Gjennomsnit­ tlig restløpetid på porteføljen av senior obligasjonslån var 2,7 år pr. 30.09.2015. Note 16 Likviditetsrisiko
 31. 31 Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer. Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked. Virkelig verdi av finansielle instru­ menter som handles i aktive mark­ eder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betrak­ tet som aktivt dersom markeds­ kursene er enkelt og regels­ messig tilgjengelig fra en børs, forhand­ler, megler, næringsgrup­ pering prissettingstjeneste elller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelsmessige forekommende markedstransaksjoner på arm­ lengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer, stats­kasseveksler og statsobliga­ sjoner. Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata. Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder. Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data. Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon. Note 17 Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter Konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi pr. 30.09.2015 Eiendeler Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet - Fastrenteutlån - - 1.281 1.281 - Obligasjoner og sertifikater 211 2.735 - 2.946 - Egenkapitalinstrumenter 65 - 13 78 - Derivater - 75 - 75 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg - Egenkapitalinstrumenter - 42 500 542 Sum eiendeler 276 2.852 1.794 4.922 Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet - Fastrenteinnskudd - - 190 190 - Verdipapirgjeld til virkelig verdi - 1.738 - 1.738 - Derivater - 80 - 80 Sum forpliktelser - 1.818 190 2.008
 32. 32 Konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi pr. 30.09.2014 Eiendeler Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet - Fastrenteutlån - - 1.196 1.196 - Obligasjoner og sertifikater 520 2.927 - 3.447 - Egenkapitalinstrumenter 60 - 17 77 - Derivater - 63 - 63 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg - Egenkapitalinstrumenter - 39 459 498 Sum eiendeler 580 3.029 1.672 5.281 Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet - Fastrenteinnskudd - - 259 259 - Verdipapirgjeld til virkelig verdi - 2.044 - 2.044 - Derivater - 47 - 47 Sum forpliktelser - 2.091 259 2.350 Konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi pr. 31.12.2014 Eiendeler Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet - Fastrenteutlån - - 1.087 1.087 - Obligasjoner og sertifikater 534 2.828 - 3.362 - Egenkapitalinstrumenter 60 - 19 79 - Derivater - 99 - 99 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg - Egenkapitalinstrumenter - 40 456 496 Sum eiendeler 594 2.967 1.562 5.123 Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet - Fastrenteinnskudd - - 252 252 - Verdipapirgjeld til virkelig verdi - 2.167 - 2.167 - Derivater - 85 - 85 Sum forpliktelser - 2.252 252 2.504
 33. 33 Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 pr. 30.09.2015 Fastrente(utlån) Aksjer til virkelig verdi over res. Aksjer tilgjengelig for salg Fastrente­- innskudd Inngående balanse 1.1.2015 1.087 19 456 252 Tilgang 342 47 147 Avgang (148) (6) (3) (209) Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter - - - - Utgående balanse 30.06.2015 1.281 13 500 190 Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 pr. 30.09.2014 Fastrente(utlån) Aksjer til virkelig verdi over res. Aksjer tilgjengelig for salg Fastrente­- innskudd Inngående balanse 1.1.2014 1.502 21 402 311 Tilgang 37 - 60 201 Avgang (338) (4) (3) (253) Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter (5) - - - Utgående balanse 30.06.2014 1.196 17 459 259 Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 pr. 31.12.2014 Fastrente(utlån) Aksjer til virkelig verdi over res. Aksjer tilgjengelig for salg Fastrente­- innskudd Inngående balanse 1.1.2014 1.502 21 402 311 Tilgang 54 - 57 203 Avgang (474) (2) (3) (262) Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter 5 - - - Utgående balanse 31.12.2014 1.087 19 456 252
 34. 34 Vi erklærer etter beste overbevisning at delårsregnskapet for perioden 1.  januar til 30.  september 2015 er utarbeidet i samsvar med IAS  34 – Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av banken og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultatet som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at delårsberetningen girenrettvisendeoversiktoverviktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på foreløpig årsregnskap, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt vesentlige transaksjoner med nærstående. Sandefjord, 29. oktober 2015 Ole Vinje (sign) Hanne Myhre Gravdal (sign) Ansattes representant Anne Gro Olafsen (sign) Leder Rune Fjeldstad (sign) Adm. direktør Jon Einar Melbye (sign) Kristin Søia Barkost (sign)Bjørn Solheim (sign) Alf-Reidar Fjeld (sign) Nestleder ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR
 35. BANKENS EGENKAPITALBEVIS
 36. 36 Resultat pr. egenkapitalbevis Resultat pr. Egenkapitalbevis er beregnet ved å dele den delen av årsresultatetsomertilordnetselskapets Egenkapitalbeviseiere (fratrukket eventuelle egne Egenkapitalbevis) med et veid gjennomsnitt av antall Egenkapitalbevis gjennom året. Utvannet resultat pr. egenkapital- bevis Ved beregning av utvannet resul­ tat pr. Egenkapitalbevis benyttes det veide gjennomsnitt av antall utstedte ordinære Egenkapitalbevis i omløp regulert for effekten av konverter­ ing av potensielle Egenkapitalbevis som kan medføre utvanning. Banken har ingen slike potensielle Egen­ kapitalbevis som pr. 30.09. kan med­ føre utvanning. Utvannet resultat pr. Egenkapitalbevis blir derfor lik resultat pr. Egenkapitalbevis. Morbank (Hele tusen kroner) 30.09.2015 Grunnlag årsresultat som er tilordnet selskapets Egenkapitalbeviseiere 135.237 Veid gjennomsnitt av antall utstedte Egenkapitalbevis 5.602 Resultat pr Egenkapitalbevis 4,29 Pari verdi 50,00 Beregning av Egenkapitalbevisbrøk (baserer seg på IB 2015) Korrigert ansvarlig kapital 01.01.2015 Ansvarlig kapital i henhold til årsregnskapet 2.581.353 - fond for urealiserte gevinster (FUG) (13.436) - fondsobligasjoner (249.602) - ansvarlig lånekapital (249.688) - avsatt utbytte som er klassifisert som egenkapital (21.569) Sum korrigert ansvarlig kapital 2.047.058 Egenkapitalbevisbrøk Egenkapitalbeviskapital 280.073 Overkursfond 9.865 Utjevningsfond 73.920 Sum Egenkapitalbeviseierne 363.858 Egenkapitalbevisbrøk 17,77 % Korrigert årsresultat 30.09.2015 Årsresultat 135.131 - korrigert for inntektsføring via resultat - oveført til FUG 106 Korrigert årsresultat 135.237
 37. September– Oktober– November– Desember– Januar– Februar– Mars– April– Mai– Juni– Juli– August– September– 70 60 50 40 30 20 10 – 200 – 180 – 160 – 140 – 120 – 100 – 80 – 60 – 40 – 20 – 0 Kurs Omsetning/volum hele tusen Omsetning/volumKurs 37 20 største eiere 20 største eiere Antall Andel Pareto as 199.413 3,56 % JAG holding as 196.100 3,50 % Verdipapirfondet Eika 188.150 3,36 % MP pensjon 185.580 3,31 % Danske Bank as Operations sec. 160.511 2,87 % Kristian Henriksen 149.942 2,68 % Bess Jahres stiftelse 104.812 1,87 % Niki as 100.000 1,78 % Foretakskonsulenter 84.120 1,50 % Haugland Kraft pensjon 82.896 1,48 % Sole Invest as 80.000 1,43 % Merrill Lynch Prof. 79.834 1,43 % Hustadlitt as 60.000 1,07 % Skibselskapet Bjørkhaug 2 56.227 1,00 % Harald Espedal as 55.943 1,00 % Iver A Juel 54.000 0,96 % Allumgården 37.898 0,68 % Mildrid og Anders Fehns legat 37.735 0,67 % Jorunn E. Gregersen 37.485 0,67 % Øyvind Bakken 31.298 0,56 % Sum 20 største eiere 1.981.944 35,38 % Øvrige eiere 3.620.316 64,62 % Utstedte Egenkapitalbevis 5.602.260 100,00 % Utbyttepolitikk Det enkelte års overskudd vil fordeles forholds­ messig mellom eierandelskapitalen og grunn­ fondskapitalen, i samsvar med deres relative andel av bankens egenkapital. Banken har en målsetting om at inntil 60 % av egenkapitalbeviseiernes andel av det enkelte års resultat utbetales som kontantutbytte. I tillegg vil banken ha en løpende vurdering av nivå på gaveutdeling til allmennyttige formål. Følg­ende momenter vil vektlegges ved fast­settelse av nivå på samlet årlig utdeling fra banken (kontant­ utbytte til eiere av egenkapitalbevis og gavemidler til allmennyttige formål): • Bankens soliditet • Resultatutvikling • Prising av bankens egenkapitalbevis • Langsiktig ønske om en konstant eierbrøk Kursutvikling september 2014–september 2015
 38. 38 UTTALELSER OM FREMTIDIGE FORHOLD Rapporten inneholder uttalelser om fremtidige forhold som gjenspeiler ledelsens nåværende syn på visse fremtidige hendelser og potensielle finansielle resultater. Selv om SpareBank 1 BV mener at de forventningene som uttrykkes i slike uttalelser om fremtiden er fornuft­ ige, kan det ikke gis noen garanti for at forventningen vil vise seg å ha vært riktige. Resultater vil derfor av forskjellige grunner kunne variere sterkt fra dem som ble fremsatt i uttalelsene om fremtidige forhold. Viktige faktorer som kan forårsake slike forskjeller for SpareBank 1 BV er, men ikke begrenset til: (I) den makroøkonomiske utviklingen, (II) endringer i markedet og (III) endringer i rentenivået. Denne rapporten betyr ikke at SpareBank 1 BV forplikter seg til å revidere disse uttalelsene om frem­ tidige forhold utover hva som er påkrevd av gjeldende lov eller gjeld­ ende børsregler dersom og når det måtte oppstå forhold som vil føre til endringer sammenlignet med for­ holdene på den dato uttalelsene ble gitt.
 39. 39 REVISJONSERKLÆRING KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening. Offices in: Oslo Alta Arendal Bergen Bodø Elverum Finnsnes Grimstad Hamar Haugesund Knarvik Kristiansand Larvik Mo i Rana Molde Narvik Røros Sandefjord Sandnessjøen Stavanger Stord Straume Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund Til styret i SpareBank 1 BV Uttalelse om forenklet revisorkontroll av delårsrapportering Vi har utført forenklet revisorkontroll av medfølgende sammendratt oppstilling av finansiell stilling for Sparebank 1 BV pr 30.09.2015, tilhørende sammendratt oppstilling av totalresultatet som viser et resultat før skatt på kr 180.417.000 for morbanken og kr 196.157.000 for konsernet samt tilhørende noter (delårsrapporten). Styrets og adm. banksjefs ansvar for delårsrapporten Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen og fremstillingen av delårsrapporten i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. Omfanget av den forenklede revisorkontrollen Vi har utført vår forenklede revisorkontroll i samsvar med den internasjonale standarden, ISRE 2410 ”Forenklet revisorkontroll av delårsregnskaper utført av foretakets valgte revisor”. En forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap består i å rette forespørsler, primært til personer med ansvar for økonomi og regnskap, og å gjennomføre analytiske og andre kontrollhandlinger. En forenklet revisorkontroll av delårsregnskap har et betydelig mindre omfang enn en revisjon utført i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene og gjør oss følgelig ikke i stand til å oppnå sikkerhet om at vi er blitt oppmerksomme på alle vesentlige forhold som kunne ha blitt avdekket i en revisjon. Vi avgir derfor ikke revisjonsberetning. Etter vår oppfatning har vi i vår forenklede revisorkontroll innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Vi har ved vår forenklede revisorkontroll ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å mene at delårsregnskapet i det alt vesentlige ikke er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. Oslo, 29. oktober 2015 KPMG AS Svein Arthur Lyngroth Statsautorisert revisor
 40. PRODUKSJON: VANBERG AS, KONGSBERG FOTO: FOX STUDIO SANDEFJORD KONGSBERG · DRAMMEN · HORTEN · TØNSBERG · SANDEFJORD · LARVIK
Publicidad