Д-р Тодор Галев: Иновациите у нас се подпомагат само „на хартия“

M
Maya TsanevaContent Writer | Content Strategist | PR Specialist | Journalist

За щастие, отделни браншове в българската промишленост се справят много по-добре именно в „развоя и развитието“ и комерсиализация на резултатите от тази дейност.

Facebook Twitter Google + LinkedIn Svejo.net
Д-р Тодор Галев:
Иновациите у нас се подпомагат само "на хартия"
Нито един икономически сектор в България, извън ИКТ, не е успял да се утвърди
като водещ в региона
Снимка: Личен архив
08:13 09.10.2017, 331 преглеждания
Д-р Тодор Галев се занимава със социологически и социално-икономически изследвания в
области като оценки и мониторинг на публичните политики за иновации и
конкурентоспособност в Централна и Източна Европа и ЕС, участие на гражданите в
създаването и изпълнението на политики, навлизане и употреба на ИКТ,
предприемачество и др.  Има дългогодишен опит в международни изследователски
проекти, вкл. проекти на ЕК (Пета, Шеста, Седма и Х2020 рамкови програми, ГД
Изследвания, ГД Правосъдие и потребители), проекти на Световната банка,
Европейската банка за възстановяване и развитие, US German Marshal Fund  и други
международни институции. Притежава над 10 години опит в консултантска дейност
за български и чужди публични институции. Той участва в журито на Конкурса за
иновативно предприятие на годината 2017.
Д-р Галев, иновациите в бизнеса и индустрията са част от концепцията за новия
тип икономика, към която ЕС се стреми. Наскоро заместник-председателят на
Европейската комисия Юрки Катайнен заяви, че „чрез превръщането на
инвестициите в научни изследвания, в новаторски бизнес идеи ще проправим
пътя на интелигентната, иновационна и устойчива промишленост в Европа“. Как
българската промишленост се вписва в този план?
Повече от две десетилетия се говори за т.нар. европейски иновационен парадокс, т.е.
Европа произвежда успешно научен продукт с достатъчно високо качество, но не успява да
превърне резултатите от научните изследвания в технологичен продукт, т.е. да
комерсиализира тези резултати. Това е особено видимо при сравнение с водещите страни в
това отношение – САЩ, Япония, а последното десетилетие Южна Корея и Китай. Този
проблем е още по-задълбочен в т.нар. постсоциалистически страни, сред които е и
България. В тях имаше и продължава да съществува още по-голямо разграничение между
фундаменталната „теоретична“ наука и приложните изследвания, или т.нар. „развой и
http://www.economic.bg/bg/news/8/inovativnite-firmi-u-nas-vse-oshte-sa-izklyucheniya.html
1 of 4
развитие“ (research and development).
За щастие, отделни браншове в българската промишленост се справят много по-добре
именно в „развоя и развитието“ и комерсиализация на резултатите от тази дейност.
Безспорно един от тези сектори е ИКТ, а през последното десетилетие и клъстърът от
предприятия, свързани с автомобилостроенето (сред които също има ИКТ предприятия).
Освен тях, български иновационни предприятия, утвърдили се на глобалния пазар,
съществуват в редица други сектори като машиностроене (напр. АМК Задвижваща и
управляваща техника, Мехатроника, Спесима и др.), фармация и медицина (Синтал ММ,
Амет, Примавет и др.), но също така и в някои сектори, които се смятат за традиционно
„ниско-иновативни“, напр. производство на текстил (напр. Аглика Трейд) и селско
стопанство. В мнозинството от случаите, тези иновативни предприятия инвестират именно
в устойчиви производствени технологии и продукти, т.е. такива, които вземат предвид не
само технологичните и финансови параметри на дейността, но наравно с тях и влиянието
на тази дейност върху околната среда и социалното развитие.
България се превръща в хъб в Югоизточна Европа за предприемачество и
иновации. Съгласни ли сте с това твърдение? Какъв е потенциалът на страната ни
да бъде локомотив за регионална икономика, изградена на знания и иновации?
Както споменах, определени сектори в българската икономика се превръщат наистина в
регионален или дори международен хъб за иновации. Такъв безспорно е ИКТ секторът.
През последните две десетилетия България се превърна от дестинация за аутсорсинг на
продукти и услуги с ниска добавена стойност в дестинация за високо-иновативни и
развойно-интензивни предприятия. Не случайно в страната ни бяха създадени развойни
центрове на водещи мултинационални компании като напр. VMware (създадена на базата
на българската фирма Scient), SAP, Visteon Electronics (последната беше създадена на
базата на българското поделение на Johnson Controls). 
В допълнение трябва да кажа, че множество автентични български ИКТ фирми успешно се
наложиха и на регионалния пазар – най-вече в Югоизточна Европа, вкл. Турция и в много
от бившите републики на Съветския съюз, но също така и на европейския пазар. Все още
обаче нито един сектор, извън ИКТ, не е успял да се утвърди като водещ в региона, въпреки
че тенденцията пред последните пет до десет години показва постепенно натрупване на
капацитет в няколко други сектора – най-вече производствата, свързани с
автомобилостроенето, фармация и медицина и донякъде машиностроене.
Какво е мнението Ви за прилаганите в момента национални политики в подкрепа
на иновациите и предприемачеството?
Личното ми мнение е, че националните политики в тази област остават в много голяма
степен, а някои от тях и изцяло – само „на хартия“, т.е. без реално да стимулират и
подпомагат иновационната активност на българските предприятия и научен сектор. Що се
отнася до политиките за подкрепа и развитие на предприемачеството, там нещата са в още
по-лошо състояние. Предприемаческата култура все още липсва в много голяма част от
българския бизнес и особено в българските научни или приложно-научни организации.
Въпреки многобройните стратегически документи в тази насока и специализираните
програми, включително финансираните с европейски средства, липсва благоприятна
бизнес среда за успешно автентично предприемачество. Част от проблема са
административните тежести, но също така и неразбирането на спецификата на
предприемачеството от много от публичните институции, включително тези, които би
трябвало да подкрепят иновациите и предприемачеството.
Защо стартъпите са модерни, а предприемачеството – „секси“, както за
политиците, така и в обществото?
До голяма степен това се дължи на непрекъснатото говорене за успешни примери (в
повечето случаи чужди, но и някои български) за стартъпи и предприемачи, спечелили
завидно състояние за кратък срок. В същото време, автентичните инвестиционни фондове
за рисков капитал, опериращи в региона, отчитат, че в България умението да се разработи
бизнес план липсва в мнозинството от случаите не само сред новостартиращите бизнеси
(стартъпи) и предприемачи, но дори и сред такива, които съществуват от години и
десетилетия. В този смисъл, базисни предприемачески умения не само липсват, но не се и
http://www.economic.bg/bg/news/8/inovativnite-firmi-u-nas-vse-oshte-sa-izklyucheniya.html
2 of 4
преподават в образователната система. Често предприемачеството остава само синоним на
новорегистрирано предприятие (т.е. на акта на учредяване на ново юридическо лице).
Българският комисар в ЕК Мария Габриел пое предизвикателството да работи за
повишаване използването на новите технологии в икономиката, защото от това
зависи до голяма степен конкурентоспособността на предприятията,
модернизирането на образованието, развитието на културния сектор. Извън ИТ
сектора, доколко българските фирми използват активно високите технологии?
Според доклада за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии от 2017 г.,
България се намира на предпоследно място (само Румъния изостава повече) от всички
страни в ЕС-28 по обобщения индекс за навлизането на цифровите технологии в
икономиката и обществото. По един от петте елемента, които определят стойността на този
обобщен индекс, а именно - „внедряването на цифрови технологии от страна на
предприятията“, страната ни изостава с около 20 процентни пункта под средното ниво на
ЕС.
Все пак, този негативен резултат трябва да се разглежда на фона на тенденциите за
нарастване на използването на някои нови технологии, които се разпространяват по-бавно
сред старите страни членки. За повече от десетилетие например страната ни беше водеща
по предлагане и скорост на широколентов интернет, както и по наличие на кабелни
оптични мрежи не само по междуселищните трасета, но и по отношение на „последната
миля“ – до крайния клиент. Страната ни продължава да е сред първите в ЕС в това
отношение. Навлизането на технологии за радиочестотна идентификация (RFID), системи
за управление на ресурсите и на връзки с клиентите (ERP и CRM) също са над средното за
ЕС ниво.
За съжаление обаче, българската икономика изостава значително в електронната търговия,
ползването на компютърни услуги „в облак“ (вкл. т.нар. „софтуер като услуга“) и
електронни фактури. В голяма степен това развитие отразява липсата на политики за
стимулиране на цифровизацията на икономиката и неуспешните (или с ниска успеваемост)
политики за цифровизация на публичните услуги.
Предлагането на електронни публични услуги не „издърпва“ цифровизацията на
икономиката, а напротив – по-често следва от нея, като много често дори я затруднява.
Добър пример е почти пълната липса на свързаност между най-важните първични регистри
в държавата и липсата на автоматизиран обмен на данни между тях по служебен път. Това
води до необходимостта от събиране на множество документи от различни институции с
цел удостоверяване на факти и състояния, за които други публични институции имат
необходимата информация. Едва пред последните пет години този проблем се превърна в
един от фокусите на националните политики, но все още сме в начален стадий на
наваксване на натрупаното с десетилетие закъснение.
В доклада Иновации.бг 2016 г. се казва, че България е единствената страна-
членка на ЕС, която постига растеж, основан на повишаване на ефективността на
икономиката, а не на базата на иновациите. Променя ли се тази ситуация и как?
Все още основните пречки пред постигане на растеж, основан на иновации, остават
достъпът до финансиране, корупцията и особено т.нар. политическа корупция,
неефективната работа и високата степен на бюрократизация на институциите. Не по-
маловажни пречки са и неадекватната образователна система, която е в много голяма
степен откъсната от реалните изисквания на икономиката, липсата на приемственост при
дизайна и изпълнението на политики и стратегии, както и липсата на потенциал за
създаване и внедряване на иновации сред мнозинството от българските предприятия.
Тече кампанията на 13-о издание на Конкурса за иновативно предприятие на
годината. Как се променя профилът на кандидатите и победителите през
годините? Има ли мода в иновациите, която фирмите следват?
12 години са достатъчно дълъг период от време, за да се видят няколко положителни
тенденции в промяната на профила на кандидатите и най-вече – на наградените
предприятия. С изключение на единични сектори, които споменах по-горе, иновативните
фирми остават по-скоро отделни примери, отколкото правило за повечето браншове на
българската икономика. Тези тенденции са взаимно-свързани и често няколко от тях могат
http://www.economic.bg/bg/news/8/inovativnite-firmi-u-nas-vse-oshte-sa-izklyucheniya.html
3 of 4
да се наблюдават при едно и също предприятие.
Една от тенденциите е изкачването на българските иновативни предприятия на по-високи
нива в  глобалните вериги на добавена стойност. Това важи както за предприятия, които са
част от мултинационални компании или работят като доставчици на услуги и продукти на
такива компании, така и за самостоятелни играчи в сравнителен план с техните
конкуренти. Втора тенденция е автентични български предприятия да се утвърждават като
пазарни лидери в международен план, макар и в тясно специализирани пазарни ниши.
Друга тенденция е, че все повече иновативни новостартиращи предприятия (стартъпи)
започват своята дейност директно на европейския или международен пазар, без да
започват бизнеса си от националния пазар. Макар и още слабо изразена, вижда се и ясната
тенденция на навлизане на български предприятия (много често стартъпи) в сферата на
социалните иновации.
Какъв е Вашият съвет (поотделно) към политиците, бизнеса и предприемачите, за
да развият България като Силициевата долина в Европа?
Политиците трябва много повече да се вслушват в автентичния бизнес. Тук подчертавам
две неща. Първо, говоря за „автентичния“ бизнес, защото в България за съжаление има
бизнес предприятия, които не биха оцелели или поне не биха били толкова успешни без
политическо покровителство.
Второ, нека се вслушват директно в гласа на бизнеса, а не в най-гласовитите
представители, пък били те и професионални или браншови сдружения. В тази връзка, мога
да спомена как един от министрите на икономиката преди години се оказа за пръв път в
живота си на посещение в производствено предприятие по наша инициатива. 
Към бизнеса и предприемачите бих апелирал да търсят иновативни решения, макар и
високо-рискови, като не забравят, че има много повече възможности за финансиране или
знания, отколкото повечето от нас подозират.
Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във
Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете
нищо интересно от Economic.bg.
Етикети: бизнес | иновации | д-р Тодор Галев
http://www.economic.bg/bg/news/8/inovativnite-firmi-u-nas-vse-oshte-sa-izklyucheniya.html
4 of 4

Recomendados

13.06.2011_PRaktiki_Newsletter por
13.06.2011_PRaktiki_Newsletter13.06.2011_PRaktiki_Newsletter
13.06.2011_PRaktiki_NewsletterBulgarian Public Relations Society
255 vistas20 diapositivas
Start UP 2007: ICT Cluster por
Start UP 2007: ICT ClusterStart UP 2007: ICT Cluster
Start UP 2007: ICT ClusterRock'n'Roll.bg
231 vistas13 diapositivas
MSP strategy por
MSP strategyMSP strategy
MSP strategyConka Topalova
631 vistas38 diapositivas
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г. por
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  2014 – 2020 г.ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  2014 – 2020 г.
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.ilko gruev
1.8K vistas44 diapositivas
PRaktiki_Newsletter_10.07.2013 por
PRaktiki_Newsletter_10.07.2013PRaktiki_Newsletter_10.07.2013
PRaktiki_Newsletter_10.07.2013Bulgarian Public Relations Society
449 vistas12 diapositivas
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020 por
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020ENBC
895 vistas19 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Д-р Тодор Галев: Иновациите у нас се подпомагат само „на хартия“

Новата икономика.pdf por
Новата икономика.pdfНовата икономика.pdf
Новата икономика.pdfssuser51009c
15 vistas8 diapositivas
BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011 por
BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011Mariyana Hamanova
360 vistas22 diapositivas
Девня цимент-нов завод por
Девня цимент-нов заводДевня цимент-нов завод
Девня цимент-нов заводteopetz
494 vistas1 diapositiva
Finances and Urban Development por
Finances and Urban DevelopmentFinances and Urban Development
Finances and Urban DevelopmentBlagoy Petkov
696 vistas21 diapositivas
Startup Europe Week Sofia introduction por
Startup Europe Week Sofia introductionStartup Europe Week Sofia introduction
Startup Europe Week Sofia introductionMariana Damova, Ph.D
549 vistas19 diapositivas
22.08.2011_PRaktiki_Newsletter por
22.08.2011_PRaktiki_Newsletter22.08.2011_PRaktiki_Newsletter
22.08.2011_PRaktiki_NewsletterBulgarian Public Relations Society
310 vistas16 diapositivas

Similar a Д-р Тодор Галев: Иновациите у нас се подпомагат само „на хартия“(20)

Новата икономика.pdf por ssuser51009c
Новата икономика.pdfНовата икономика.pdf
Новата икономика.pdf
ssuser51009c15 vistas
BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011 por Mariyana Hamanova
BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
Mariyana Hamanova360 vistas
Девня цимент-нов завод por teopetz
Девня цимент-нов заводДевня цимент-нов завод
Девня цимент-нов завод
teopetz494 vistas
Finances and Urban Development por Blagoy Petkov
Finances and Urban DevelopmentFinances and Urban Development
Finances and Urban Development
Blagoy Petkov696 vistas
Предприемаческата активност в България por Petar Petrov
Предприемаческата активност в БългарияПредприемаческата активност в България
Предприемаческата активност в България
Petar Petrov611 vistas
11-то издание на „ЕЕ и ВЕ“ и „Smart Cities“ – изложения и форум за Югоизточн... por Via Expo
11-то издание на  „ЕЕ и ВЕ“ и „Smart Cities“ – изложения и форум за Югоизточн...11-то издание на  „ЕЕ и ВЕ“ и „Smart Cities“ – изложения и форум за Югоизточн...
11-то издание на „ЕЕ и ВЕ“ и „Smart Cities“ – изложения и форум за Югоизточн...
Via Expo229 vistas
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development por Education PowerPoints
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise developmentEcogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия por Karel Van Isacker
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятияИнтелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
Karel Van Isacker46 vistas
Заедно за българското село por bILIANA PANCHEVA
Заедно за българското село Заедно за българското село
Заедно за българското село
bILIANA PANCHEVA152 vistas
AEE's BG Recovery Plan Statement por Kiril Raytchev
AEE's BG Recovery Plan StatementAEE's BG Recovery Plan Statement
AEE's BG Recovery Plan Statement
Kiril Raytchev335 vistas
ИКТ програма 2018-2020 Хоризонт 2020 мариана дамова por Mariana Damova, Ph.D
ИКТ програма 2018-2020 Хоризонт 2020 мариана дамоваИКТ програма 2018-2020 Хоризонт 2020 мариана дамова
ИКТ програма 2018-2020 Хоризонт 2020 мариана дамова
Bulgarian Flame # 303, October 2, 2020 por Bulgarian Flame
Bulgarian Flame # 303, October 2, 2020Bulgarian Flame # 303, October 2, 2020
Bulgarian Flame # 303, October 2, 2020
Bulgarian Flame105 vistas
Сигурността на младите в интернет por MarinaJambazova1
Сигурността на младите в интернетСигурността на младите в интернет
Сигурността на младите в интернет
MarinaJambazova1406 vistas

Más de Maya Tsaneva

Как едно детско забавление става успешна бизнес идея por
Как едно детско забавление става успешна бизнес идеяКак едно детско забавление става успешна бизнес идея
Как едно детско забавление става успешна бизнес идеяMaya Tsaneva
57 vistas1 diapositiva
Предприемачеството трябва да се преподава в университета por
Предприемачеството трябва да се преподава в университетаПредприемачеството трябва да се преподава в университета
Предприемачеството трябва да се преподава в университетаMaya Tsaneva
53 vistas3 diapositivas
Imagga - бизнес зрялост в Gangnam стил por
Imagga - бизнес зрялост в Gangnam стилImagga - бизнес зрялост в Gangnam стил
Imagga - бизнес зрялост в Gangnam стилMaya Tsaneva
18 vistas2 diapositivas
FindMeCure - идея за милиони por
FindMeCure - идея за милиониFindMeCure - идея за милиони
FindMeCure - идея за милиониMaya Tsaneva
35 vistas2 diapositivas
Адео Реси: България може да е център за стартъп иновации por
Адео Реси: България може да е център за стартъп иновацииАдео Реси: България може да е център за стартъп иновации
Адео Реси: България може да е център за стартъп иновацииMaya Tsaneva
27 vistas4 diapositivas
Предприемачеството няма пол por
Предприемачеството няма полПредприемачеството няма пол
Предприемачеството няма полMaya Tsaneva
74 vistas6 diapositivas

Más de Maya Tsaneva(6)

Как едно детско забавление става успешна бизнес идея por Maya Tsaneva
Как едно детско забавление става успешна бизнес идеяКак едно детско забавление става успешна бизнес идея
Как едно детско забавление става успешна бизнес идея
Maya Tsaneva57 vistas
Предприемачеството трябва да се преподава в университета por Maya Tsaneva
Предприемачеството трябва да се преподава в университетаПредприемачеството трябва да се преподава в университета
Предприемачеството трябва да се преподава в университета
Maya Tsaneva53 vistas
Imagga - бизнес зрялост в Gangnam стил por Maya Tsaneva
Imagga - бизнес зрялост в Gangnam стилImagga - бизнес зрялост в Gangnam стил
Imagga - бизнес зрялост в Gangnam стил
Maya Tsaneva18 vistas
FindMeCure - идея за милиони por Maya Tsaneva
FindMeCure - идея за милиониFindMeCure - идея за милиони
FindMeCure - идея за милиони
Maya Tsaneva35 vistas
Адео Реси: България може да е център за стартъп иновации por Maya Tsaneva
Адео Реси: България може да е център за стартъп иновацииАдео Реси: България може да е център за стартъп иновации
Адео Реси: България може да е център за стартъп иновации
Maya Tsaneva27 vistas
Предприемачеството няма пол por Maya Tsaneva
Предприемачеството няма полПредприемачеството няма пол
Предприемачеството няма пол
Maya Tsaneva74 vistas

Д-р Тодор Галев: Иновациите у нас се подпомагат само „на хартия“

  • 1. Facebook Twitter Google + LinkedIn Svejo.net Д-р Тодор Галев: Иновациите у нас се подпомагат само "на хартия" Нито един икономически сектор в България, извън ИКТ, не е успял да се утвърди като водещ в региона Снимка: Личен архив 08:13 09.10.2017, 331 преглеждания Д-р Тодор Галев се занимава със социологически и социално-икономически изследвания в области като оценки и мониторинг на публичните политики за иновации и конкурентоспособност в Централна и Източна Европа и ЕС, участие на гражданите в създаването и изпълнението на политики, навлизане и употреба на ИКТ, предприемачество и др.  Има дългогодишен опит в международни изследователски проекти, вкл. проекти на ЕК (Пета, Шеста, Седма и Х2020 рамкови програми, ГД Изследвания, ГД Правосъдие и потребители), проекти на Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, US German Marshal Fund  и други международни институции. Притежава над 10 години опит в консултантска дейност за български и чужди публични институции. Той участва в журито на Конкурса за иновативно предприятие на годината 2017. Д-р Галев, иновациите в бизнеса и индустрията са част от концепцията за новия тип икономика, към която ЕС се стреми. Наскоро заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен заяви, че „чрез превръщането на инвестициите в научни изследвания, в новаторски бизнес идеи ще проправим пътя на интелигентната, иновационна и устойчива промишленост в Европа“. Как българската промишленост се вписва в този план? Повече от две десетилетия се говори за т.нар. европейски иновационен парадокс, т.е. Европа произвежда успешно научен продукт с достатъчно високо качество, но не успява да превърне резултатите от научните изследвания в технологичен продукт, т.е. да комерсиализира тези резултати. Това е особено видимо при сравнение с водещите страни в това отношение – САЩ, Япония, а последното десетилетие Южна Корея и Китай. Този проблем е още по-задълбочен в т.нар. постсоциалистически страни, сред които е и България. В тях имаше и продължава да съществува още по-голямо разграничение между фундаменталната „теоретична“ наука и приложните изследвания, или т.нар. „развой и http://www.economic.bg/bg/news/8/inovativnite-firmi-u-nas-vse-oshte-sa-izklyucheniya.html 1 of 4
  • 2. развитие“ (research and development). За щастие, отделни браншове в българската промишленост се справят много по-добре именно в „развоя и развитието“ и комерсиализация на резултатите от тази дейност. Безспорно един от тези сектори е ИКТ, а през последното десетилетие и клъстърът от предприятия, свързани с автомобилостроенето (сред които също има ИКТ предприятия). Освен тях, български иновационни предприятия, утвърдили се на глобалния пазар, съществуват в редица други сектори като машиностроене (напр. АМК Задвижваща и управляваща техника, Мехатроника, Спесима и др.), фармация и медицина (Синтал ММ, Амет, Примавет и др.), но също така и в някои сектори, които се смятат за традиционно „ниско-иновативни“, напр. производство на текстил (напр. Аглика Трейд) и селско стопанство. В мнозинството от случаите, тези иновативни предприятия инвестират именно в устойчиви производствени технологии и продукти, т.е. такива, които вземат предвид не само технологичните и финансови параметри на дейността, но наравно с тях и влиянието на тази дейност върху околната среда и социалното развитие. България се превръща в хъб в Югоизточна Европа за предприемачество и иновации. Съгласни ли сте с това твърдение? Какъв е потенциалът на страната ни да бъде локомотив за регионална икономика, изградена на знания и иновации? Както споменах, определени сектори в българската икономика се превръщат наистина в регионален или дори международен хъб за иновации. Такъв безспорно е ИКТ секторът. През последните две десетилетия България се превърна от дестинация за аутсорсинг на продукти и услуги с ниска добавена стойност в дестинация за високо-иновативни и развойно-интензивни предприятия. Не случайно в страната ни бяха създадени развойни центрове на водещи мултинационални компании като напр. VMware (създадена на базата на българската фирма Scient), SAP, Visteon Electronics (последната беше създадена на базата на българското поделение на Johnson Controls).  В допълнение трябва да кажа, че множество автентични български ИКТ фирми успешно се наложиха и на регионалния пазар – най-вече в Югоизточна Европа, вкл. Турция и в много от бившите републики на Съветския съюз, но също така и на европейския пазар. Все още обаче нито един сектор, извън ИКТ, не е успял да се утвърди като водещ в региона, въпреки че тенденцията пред последните пет до десет години показва постепенно натрупване на капацитет в няколко други сектора – най-вече производствата, свързани с автомобилостроенето, фармация и медицина и донякъде машиностроене. Какво е мнението Ви за прилаганите в момента национални политики в подкрепа на иновациите и предприемачеството? Личното ми мнение е, че националните политики в тази област остават в много голяма степен, а някои от тях и изцяло – само „на хартия“, т.е. без реално да стимулират и подпомагат иновационната активност на българските предприятия и научен сектор. Що се отнася до политиките за подкрепа и развитие на предприемачеството, там нещата са в още по-лошо състояние. Предприемаческата култура все още липсва в много голяма част от българския бизнес и особено в българските научни или приложно-научни организации. Въпреки многобройните стратегически документи в тази насока и специализираните програми, включително финансираните с европейски средства, липсва благоприятна бизнес среда за успешно автентично предприемачество. Част от проблема са административните тежести, но също така и неразбирането на спецификата на предприемачеството от много от публичните институции, включително тези, които би трябвало да подкрепят иновациите и предприемачеството. Защо стартъпите са модерни, а предприемачеството – „секси“, както за политиците, така и в обществото? До голяма степен това се дължи на непрекъснатото говорене за успешни примери (в повечето случаи чужди, но и някои български) за стартъпи и предприемачи, спечелили завидно състояние за кратък срок. В същото време, автентичните инвестиционни фондове за рисков капитал, опериращи в региона, отчитат, че в България умението да се разработи бизнес план липсва в мнозинството от случаите не само сред новостартиращите бизнеси (стартъпи) и предприемачи, но дори и сред такива, които съществуват от години и десетилетия. В този смисъл, базисни предприемачески умения не само липсват, но не се и http://www.economic.bg/bg/news/8/inovativnite-firmi-u-nas-vse-oshte-sa-izklyucheniya.html 2 of 4
  • 3. преподават в образователната система. Често предприемачеството остава само синоним на новорегистрирано предприятие (т.е. на акта на учредяване на ново юридическо лице). Българският комисар в ЕК Мария Габриел пое предизвикателството да работи за повишаване използването на новите технологии в икономиката, защото от това зависи до голяма степен конкурентоспособността на предприятията, модернизирането на образованието, развитието на културния сектор. Извън ИТ сектора, доколко българските фирми използват активно високите технологии? Според доклада за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии от 2017 г., България се намира на предпоследно място (само Румъния изостава повече) от всички страни в ЕС-28 по обобщения индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото. По един от петте елемента, които определят стойността на този обобщен индекс, а именно - „внедряването на цифрови технологии от страна на предприятията“, страната ни изостава с около 20 процентни пункта под средното ниво на ЕС. Все пак, този негативен резултат трябва да се разглежда на фона на тенденциите за нарастване на използването на някои нови технологии, които се разпространяват по-бавно сред старите страни членки. За повече от десетилетие например страната ни беше водеща по предлагане и скорост на широколентов интернет, както и по наличие на кабелни оптични мрежи не само по междуселищните трасета, но и по отношение на „последната миля“ – до крайния клиент. Страната ни продължава да е сред първите в ЕС в това отношение. Навлизането на технологии за радиочестотна идентификация (RFID), системи за управление на ресурсите и на връзки с клиентите (ERP и CRM) също са над средното за ЕС ниво. За съжаление обаче, българската икономика изостава значително в електронната търговия, ползването на компютърни услуги „в облак“ (вкл. т.нар. „софтуер като услуга“) и електронни фактури. В голяма степен това развитие отразява липсата на политики за стимулиране на цифровизацията на икономиката и неуспешните (или с ниска успеваемост) политики за цифровизация на публичните услуги. Предлагането на електронни публични услуги не „издърпва“ цифровизацията на икономиката, а напротив – по-често следва от нея, като много често дори я затруднява. Добър пример е почти пълната липса на свързаност между най-важните първични регистри в държавата и липсата на автоматизиран обмен на данни между тях по служебен път. Това води до необходимостта от събиране на множество документи от различни институции с цел удостоверяване на факти и състояния, за които други публични институции имат необходимата информация. Едва пред последните пет години този проблем се превърна в един от фокусите на националните политики, но все още сме в начален стадий на наваксване на натрупаното с десетилетие закъснение. В доклада Иновации.бг 2016 г. се казва, че България е единствената страна- членка на ЕС, която постига растеж, основан на повишаване на ефективността на икономиката, а не на базата на иновациите. Променя ли се тази ситуация и как? Все още основните пречки пред постигане на растеж, основан на иновации, остават достъпът до финансиране, корупцията и особено т.нар. политическа корупция, неефективната работа и високата степен на бюрократизация на институциите. Не по- маловажни пречки са и неадекватната образователна система, която е в много голяма степен откъсната от реалните изисквания на икономиката, липсата на приемственост при дизайна и изпълнението на политики и стратегии, както и липсата на потенциал за създаване и внедряване на иновации сред мнозинството от българските предприятия. Тече кампанията на 13-о издание на Конкурса за иновативно предприятие на годината. Как се променя профилът на кандидатите и победителите през годините? Има ли мода в иновациите, която фирмите следват? 12 години са достатъчно дълъг период от време, за да се видят няколко положителни тенденции в промяната на профила на кандидатите и най-вече – на наградените предприятия. С изключение на единични сектори, които споменах по-горе, иновативните фирми остават по-скоро отделни примери, отколкото правило за повечето браншове на българската икономика. Тези тенденции са взаимно-свързани и често няколко от тях могат http://www.economic.bg/bg/news/8/inovativnite-firmi-u-nas-vse-oshte-sa-izklyucheniya.html 3 of 4
  • 4. да се наблюдават при едно и също предприятие. Една от тенденциите е изкачването на българските иновативни предприятия на по-високи нива в  глобалните вериги на добавена стойност. Това важи както за предприятия, които са част от мултинационални компании или работят като доставчици на услуги и продукти на такива компании, така и за самостоятелни играчи в сравнителен план с техните конкуренти. Втора тенденция е автентични български предприятия да се утвърждават като пазарни лидери в международен план, макар и в тясно специализирани пазарни ниши. Друга тенденция е, че все повече иновативни новостартиращи предприятия (стартъпи) започват своята дейност директно на европейския или международен пазар, без да започват бизнеса си от националния пазар. Макар и още слабо изразена, вижда се и ясната тенденция на навлизане на български предприятия (много често стартъпи) в сферата на социалните иновации. Какъв е Вашият съвет (поотделно) към политиците, бизнеса и предприемачите, за да развият България като Силициевата долина в Европа? Политиците трябва много повече да се вслушват в автентичния бизнес. Тук подчертавам две неща. Първо, говоря за „автентичния“ бизнес, защото в България за съжаление има бизнес предприятия, които не биха оцелели или поне не биха били толкова успешни без политическо покровителство. Второ, нека се вслушват директно в гласа на бизнеса, а не в най-гласовитите представители, пък били те и професионални или браншови сдружения. В тази връзка, мога да спомена как един от министрите на икономиката преди години се оказа за пръв път в живота си на посещение в производствено предприятие по наша инициатива.  Към бизнеса и предприемачите бих апелирал да търсят иновативни решения, макар и високо-рискови, като не забравят, че има много повече възможности за финансиране или знания, отколкото повечето от нас подозират. Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg. Етикети: бизнес | иновации | д-р Тодор Галев http://www.economic.bg/bg/news/8/inovativnite-firmi-u-nas-vse-oshte-sa-izklyucheniya.html 4 of 4