Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

חזי כאלו, מנכ"ל בנק ישראל - ניהול סיכונים בבנק ישראל

1.159 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

חזי כאלו, מנכ"ל בנק ישראל - ניהול סיכונים בבנק ישראל

 1. 1. <ul><li>ניהול סיכונים </li></ul><ul><li>בבנק ישראל </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>חזי כאלו , מנכ &quot; ל </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>13.1.2011 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 2. 2. תוכן העניינים <ul><li>בנק ישראל - הקדמה . </li></ul><ul><li>ניהול סיכונים בבנק מרכזי . </li></ul><ul><li>פעילות בתחום ניהול הסיכונים בבנק . </li></ul><ul><li>המשכיות עסקית . </li></ul>
 3. 3. פרק 1 - בנק ישראל , הקדמה <ul><li>המבנה הארגוני . </li></ul><ul><li>חוק בנק ישראל . </li></ul><ul><li>יעדי בנק ישראל . </li></ul><ul><li>תפקידים עיקריים של הבנק . </li></ul>
 4. 4. בנק ישראל - המבנה הארגוני <ul><li>המועצה המנהלית </li></ul><ul><li>** יו &quot; ר _____ </li></ul>הנגיד פרופ ' סטנלי פישר ביקורת פנים גב ' שולה מישלי הדוברות ד &quot; ר יוסי סעדון המחלקה המשפטית עו &quot; ד טידה שמיר החטיבה למידע ולסטטיסטיקה מר צחי פרנקוביץ חטיבת השווקים מר בארי טאף הפיקוח על הבנקים מר דוד זקן חטיבת המחקר ד &quot; ר קרנית פלוג החטיבה לטכנולוגיית המידע מר דוד טוביאס החטיבה למשאבי אנוש ומינהל מר רפאל לנקרי החשבות , ומערכות התשלומים והסליקה מר רפאל לנקרי מחלקת המטבע מר מרדכי פיין מקרא : כפיפות לנגיד כפיפות למשנה לנגיד כפיפות למנכ &quot; ל האגף להפצת מידע ולקשרים בין - לאומיים ד &quot; ר אוהד בר - אפרת המשנה לנגיד פרופ ' צבי אקשטיין המנכ &quot; ל מר חזי כאלו הוועדה המוניטארית * יו &quot; ר , פרופ ' סטנלי פישר * יו &quot; ר הוועדה המוניטארית הוא הנגיד . בוועדה חברים המשנה לנגיד , חבר הנהלה נוסף ועוד שלושה חברים שאינם עובדי הבנק . ** יו &quot; ר המועצה המנהלית הוא חיצוני לבנק . במועצה עוד ארבעה חברים חיצוניים , וכן הנגיד והמשנה לנגיד . *** בוועדה שלושה חברים מתוך חברי המועצה החיצוניים . ועדת הביקורת *** יו &quot; ר , _____
 5. 5. פרק 1 - חוק בנק ישראל החדש , דגשים <ul><li>עצמאות הבנק המרכזי . </li></ul><ul><li>יעדי בנק ישראל הוגדרו בצורה ברורה ושקופה - תוך יצירת מדרג ביניהם . </li></ul><ul><li>נקבעו מנגנונים לקבלת אחריות הכוללים מעורבות של נציגי ציבור , בתחום המדיניות המוניטרית וניהול הבנק . </li></ul><ul><li>בנק ישראל מחויב במסגרת רחבה של בקרה ציבורית , שקיפות ודיווחים . </li></ul>
 6. 6. פרק 1 – חוק בנק ישראל החדש , יעוד הבנק <ul><li>המטרה המרכזית - שמירה על יציבות המחירים . </li></ul><ul><li>תמיכה במטרות האחרות של המדיניות הכלכלית </li></ul><ul><li>של הממשלה , בדגש על צמיחה , תעסוקה וצמצום </li></ul><ul><li>פערים חברתיים . </li></ul><ul><li>לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית ובפעילותה </li></ul><ul><li>הסדירה . </li></ul>
 7. 7. פרק 1 – חוק בנק ישראל החדש , תפקידים <ul><li>ניהול המדיניות המוניטרית . </li></ul><ul><li>פיקוח והסדרה על מערכת הבנקאות . </li></ul><ul><li>הסדרת מערך התשלומים והסליקה . </li></ul><ul><li>ניהול יתרות המט &quot; ח של המדינה . </li></ul><ul><li>תמיכה בפעילות הסדירה של שוק מטבע החוץ . </li></ul><ul><li>לשמש בנקאי של הממשלה . </li></ul><ul><li>הנפקת מטבע – הסדרת מערך המזומנים . </li></ul><ul><li>הנגיד ישמש כיועץ לממשלה בעניינים כלכליים . </li></ul>
 8. 8. פרק 2 – ניהול סיכונים בבנק מרכזי <ul><li>סיכון המוניטין הינו סיכון מרכזי בבנק מרכזי ויש לו משמעות רחבה יותר מבגופים אחרים . </li></ul><ul><li>ישנה חשיבות מכרעת לתדמית הבנק המרכזי בעיני הציבור ולציפיות מהבנק המרכזי . </li></ul><ul><li>בבנק מרכזי ישנם סיכונים שלא ניתן לקבלם . </li></ul>
 9. 9. פרק 2 – ניהול סיכונים בבנק מרכזי סיכון מוניטין <ul><li>המוניטין הינו נכס קריטי בבנק מרכזי . </li></ul><ul><li>בנק מרכזי בעל מוניטין נמוך בקרב בציבור יתקשה מאוד לבצע את תפקידיו . </li></ul><ul><li>בנק מרכזי בעל מוניטין גבוה יוכל להשפיע ולתרום גם מעבר לאחריותו החוקית הישירה . </li></ul>
 10. 10. השוואה לגופים אחרים
 11. 11. השוואה לגופים אחרים
 12. 12. פרק 2 – ניהול סיכונים בבנק מרכזי סיכון מוניטין ישנם סיכונים שגם אם הסבירות להתרחשותם נמוכה מאוד והבקרות חזקות - עדיין מדובר בנושאים קריטיים שחייבים להיות כל הזמן על סדר היום של הבנק המרכזי .
 13. 13. פרק 3 – פעילות בתחום ניהול הסיכונים בבנק <ul><li>הקדמה . </li></ul><ul><li>פעולות פנימיות שבוצעו . </li></ul><ul><li>פעולות בעקבות המשבר הפיננסי . </li></ul><ul><li>חברות בקבוצת עבודה של בנקים מרכזיים העוסקת בניהול סיכונים בבנקים מרכזיים : International Operational Risk Working Group . </li></ul>
 14. 14. פרק 3 – פעילות בתחום ניהול הסיכונים בבנק , הקדמה <ul><li>סיכון - אירוע פנימי או חיצוני העלול לפגוע ביכולת הארגון לעמוד ביעדיו . </li></ul><ul><li>סוגי הסיכונים - פיננסי , תפעולי , אסטרטגי וציות . </li></ul><ul><li>צורת הסיכון - נזק כספי , השבתת פעילות ופגיעה תדמיתית במוניטין הבנק . </li></ul>
 15. 15. פרק 3 – פעילות בתחום ניהול הסיכונים בבנק , פעולות פנימיות <ul><li>תחום ניהול הסיכונים הוגדר כבעל חשיבות גבוהה . </li></ul><ul><li>בוצע סקר מקיף בכל הבנק בשיטת - &quot; Bottom-Up &quot;, כשלב ראשון בתחום ניהול הסיכונים . </li></ul><ul><li>הערכות פנימית בתחומים שונים : מבנה ארגוני , נהלי עבודה , סדרי דיווח והכנסת הנושא לתוכנית העבודה השוטפת של כל חטיבה . </li></ul><ul><li>טיפול בסיכונים בפרויקטים . </li></ul>
 16. 16. פרק 3 – פעילות בתחום ניהול הסיכונים בבנק , פעולות בעקבות המשבר הפיננסי <ul><li>עבודות מטה להפקת לקחי המשבר הפיננסי . </li></ul><ul><li>מדיניות ” Macro-prudential” . </li></ul><ul><ul><li>מתמקדת בקשרים בין מוסדות פיננסים , שווקים , תשתיות והכלכלה הרחבה , לשם הפחתת הסיכון המערכתי הפיננסי . </li></ul></ul><ul><ul><li>בחינת יציבות המערכת הפיננסית כולה לתרחישים ( קיצוניים ) אפשריים . </li></ul></ul><ul><ul><li>גיבוש מבחני לחץ למוסדות פיננסים בעלי חשיבות מערכתית . </li></ul></ul>
 17. 17. פרק 4 – המשכיות עסקית <ul><li>אחריות להמשך תפקוד המערכת הפיננסית בשעת חירום - הפיקוח על הבנקים . </li></ul><ul><li>הבטחת פעילות תקינה של מערך המזומנים במשק בחירום , מלאי המזומנים ושינועם - מחלקת המטבע . </li></ul><ul><li>נושא ההמשכיות העסקית מקודם באופן שגרתי כחלק אינטגרלי מהתהליך העסקי . </li></ul>
 18. 18. תודה רבה

×