Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
1T.C.MAL YE BAKANLI I2012 YILIBÜTÇE SUNU KONU MASI(TBMM Genel Kurulu)Mehmet M EKMaliye Bakan8 Aralk 2011
22OKUNAN MET N GEÇERL D R
33Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Yüce heyetinizi ve ekranlar ba nda bizi izleyen vatanda larmzsaygyla selaml...
44Küresel Büyüme (1950-2011, %)-2-1012345678 19501953195619591962196519681971197419771980198319861989199219951998200120042...
55Brüksel’de gerçekle ecek olan Avrupa Birli i Liderler Zirvesi büyük önemta maktadr. Son günlerde piyasalarda olu an ol...
66IMF yüzde 4, OECD ise srasyla yüzde 3,8 veyüzde 3,4 olarak açklam tr.1Her ne kadar yüzde 4’lük oran makul görünse d...
77beklenmektedir. Bu büyüme oranlaryla Türkiye, AB ülkeleri içinde ilksradayken dünya büyüme liginde de üst sralarda ye...
88stihdam yaratmada Türkiye dünyadan pozitif yönde ayr m tr.Uygulamaya koydu umuz aktif i gücü politikalar ve güçlü bü...
99Avro Bölgesinde ise kriz öncesi dönemde yüzde 0,7 olan bütçe aç nnGSYH’ye oran, 2009 ve 2010’da srasyla yüzde 6,3’...
1010seviyesindeki bir kamu borç stokunun uzun vadeli büyüme oranlar üzerindeçok ciddi olumsuz etki yaratt n ortaya koy...
1111birlikte 2009’da yüzde 46,1’e yükselmi tir. Sa lad mz bütçe disiplinisayesinde 2010 ylnda yüzde 42,2’ye gerilemi ...
1212Türkiye’de son zamanlarda gözlemlenen enflasyondaki art sadecebize özgü bir durum de ildir. 2010 ylnda hedeflerimiz...
1313olmu tur. 2009 ylnn ikinci çeyre inden 2011 ylnn ikinci çeyre ine kadarözel sektör sabit sermaye yatrmlar yak...
1414ve kararl bir ekilde kullanm tr. Türkiye, krizle mücadelede birçokbakmdan dünyaya örnek bir ülke olmu tur. AK Part...
1515Ayrca istihdamdaki bu performans, i gücüne katlm orannn hzlaartt  bir ortamda gerçekle mi tir. 2007’den bu yan...
1616Ancak sa lam makroekonomik temelleri ve hzl karar almakabiliyetine sahip hükümetiyle ülkemiz d oklara kar  daha ön...
1717Kaynak: Hazine Müste arl , Kalknma Bakanl * Gerçekle me Tahminidir.Türkiye: Bütçe Açklar ve Borç Stoku (% GSYH)...
1818olarak uyum sa lamas gerekmektedir. Ülkemizde ise Basel III tanmna görebankalarn sermaye yeterlilik oran 2011 yl...
1919Kredilerin Takibe Dönü üm Oran (%)Kaynak: BDDK*2011 ylsonu GSYH tahmini kullanlm tr.17,66,05,32,70481216202002200...
2020Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Türkiye’yi küresel belirsizliklerin artt  bir dönemde di er ülkelerdenayran f...
2121Di er taraftan, hanehalk kredilerinin ço unlu u sabit faizlioldu undan, faiz riski dü üktür.Son olarak, hanehalk bil...
2222tarihimizde 57 hükümet kuruldu u dikkate alnrsa, bizden öncekihükümetlerin ortalama ömrünün yakla k 16 ay oldu u gö...
2323Reel ç Borçlanma Faizi (%)Kaynak: TCMB-50510152025302002-6102003-26102004-26102005-26102006-26102007-26102008-26102009...
2424ülkelerinde iç talebin zayf seyretmeye devam etmesi ile ihracatmznyakla k dörtte birini gerçekle tirdi imiz baz ...
2525Az önce de indi im konjonktürel faktörlerin yannda, cari aç n uzunvadeli politika tedbirleri gerektiren yapsal boy...
2626Türkiye’nin önümüzdeki dönemde enerji talebi art nn yüksek olaca tahmin edilmektedir. Yüksek enerji maliyetleri, u...
2727çözümü için gereken bütün tedbirleri aldk, almaya da devam ediyoruz.Nitekim Orta Vadeli Programmz, cari aç a kalc...
282875’ini ithal ederken 2010 ylnda d a ba mllk yüzde 50’nin altnadü mü tür.Ar-Ge reformu sonrasnda dünyann önde ...
2929Enerji arz güvenli ini sa lamak, yerli ve yenilebilir enerjiyi te vik vedesteklemek için Yenilenebilir Enerji Kanununu...
3030demiryolu yapld  göz önüne alnrsa, Hükümetlerimiz dönemindeyakalanan ba arnn önemi daha iyi anla lacaktr. Sad...
3131236253103761650204060801001201401601802002 2011 AralkVakf Devlet ToplamBrüt Okulla ma Oranlar (%) Toplam Üniversite...
3232verdi imiz ürünlerin ülkemizde üretilmesine yönelik te vikleri gözdengeçiriyoruz.Bunun yannda küresel tedarik zinciri...
3333Ayrca 2012 ylnda mali disiplini güçlendirerek sürdürece iz. Geneldevlet bütçe aç nn GSYH’ye orann yüzde 1’den ...
3434Genç nüfus ve hzl artan i gücüne katlm oran, i sizlik orann a a çekmeyi zorla trmaktadr.kinci olarak, geli m...
3535Di er taraftan tarm sektöründeki bu de i imle beraber, istihdamnkalitesi de artm tr. Tarm istihdamnda önemli bir...
3636gücünün E itim Seviyesine Göre Da lm (%)71,218,710,12002Lise Alt Lise ve Dengi Yüksekö retim63,020,516,52011 A ust...
3737ylnda 32 bin iken 2010 ylnda 212 bine yükselmi tir. 2011 Ekim sonuitibaryla söz konusu programdan 200 binden fazl...
3838Bu çerçevede yürürlü e koydu umuz prim indirimi ve te vikler içinayrd mz kaynak toplam, 2008-2012 yllar arasnd...
39392010’da faiz giderleri 48,3 milyar TL, faiz d  fazla ise 8,2 milyar TLolarak gerçekle mi tir.2009’da yüzde 28,2 olan...
40402011 yl sonunda;Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin 313,2 milyar TLMerkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin 290,9 milyar TL...
41412011’de bütçe giderlerinin GSYH’ye orann yüzde 24,4, faiz d giderlerin yüzde 21,1, bütçe gelirlerinin ise yüzde 22...
4242dü mü tür. Bu ba ar, sa lanan siyasi istikrar ve güven veren do rupolitikalarmzn bir sonucudur.7,73,30246810121994...
4343-10,3-10,3-8,5-8,0-6,6-6,2-6,1-5,9-5,9-5,5-5,3-4,9-4,5-4,4-4,0-3,8-3,8-3,5-3,5-3,0-2,9-2,5-1,7-1,0-1,0-0,7-0,10,82,0-1...
44442012 yl için;GSYH Büyüklü ü 1 trilyon 426 milyar TLBüyüme Oran yüzde 4Deflatör yüzde 7TÜFE Ylsonu yüzde 5,2hracat ...
4545ilave kaynak aktarmamzdr. Örne in, 2010 ylnda yatrmlarn ba langçödene i 22,7 milyar TL iken yl içerisinde ver...
4646Bölgesel kalknma projelerini hzlandryoruz2012 ylnda da bölgeler aras geli mi lik farklarn azaltmak içinbölges...
4747Bunlarn yan sra;Devredilen Köy Hizmetleri personelinin maa lar için l Özel darelerinetransfer yapmaya devam ediyor...
4848ilave kaynak aktardk. Önümüzdeki aylarda bu ve benzeri afetler nedeniyleortaya çkacak ihtiyaçlar ivedi olarak kar ...
4949Bu kapsamda,Sosyal Yardmla ma ve Dayan ma Fonuna aktarlan kayna  2011yl ba langç ödene ine göre yüzde 39 orann...
5050artl nakit transferiyle özellikle kz ö rencilerimizin okula devamnte vik ediyoruz.stismara ve iddete u rayan kadn...
5151Net asgari ücret 2002 Aralk aynda 184 TL iken 2011 Kasmaynda 659 TL’ye çkt, art yüzde 257,6 oldu.En dü ük SSK e...
5252imdi sizlere en dü ük devlet memuru maa  ile satn alnabilen bazürünlere ili kin mukayeseli bilgiler vermek istiyor...
5353imdi de sizlere net asgari ücret ile satn alnabilen baz ürünlereili kin mukayeseli bilgiler vermek istiyorum.Tablo ...
5454Kararnameyle;Kurumsal ek ödemeleri ve denge tazminatn kaldrdk.Kadro kar l  sözle meli personel statüsünü kaldr...
5555Böylece Milli E itim Bakanl  en büyük bütçeye sahip icrac bakanlk olmaözelli ini sürdürmektedir. AK Parti Hükümetl...
5656yaplarn güçlendiriyoruz. Bu kapsamda 41 yeni üniversitenin ödeneklerini2012’de yüzde 27,3 artrarak 2,1 milyar TL’y...
5757Evde sunulan sa lk hizmetlerini yaygnla tryoruz. Bu kapsamda2011’de yakla k 100 bin vatanda mza ula trd mz ...
5858yeni temsilcilikler açmay planlyoruz. Sadece 2011 ylnda dtemsilciliklerimize yeni bina ve arsa alm için D i le...
5959özelle tirilmesi planlanan kamu varlklarndan 2012’de 10,5 milyar TL’liközelle tirme geliri hedefliyoruz.Özetle 2012 ...
60603132714329124922 203513015033027821 29050100150200250300350400BütçeGiderleriFaiz HariçGiderlerFaizGiderleriBütçeGelirl...
616111,58,85,21,1 0,6 1,6 1,85,53,61,7 1,5 1,4 1,00246810122002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 2013 20...
6262731333110305 643821429130284 9 550020406080100120140PersonelGiderleriSGK DevletPrimi GideriMal veHizmet AlmGiderleriC...
63632912494233027852050100150200250300350Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Vergi D  GelirlerMilyarTL2011 G...
646448266330486 4 6 8 1054277134547 5 7 9 11020406080Gelir Vergisi KurumlarVergisiÖzel TüketimVergisiDahildeAlnan KDVthal...
6565Bütçe Dengesi Hedef ve Gerçekle meleri-27-45 -46-29-14-17 -18-10-50-34-40 -40-30-8-5-14-17-53-40-22-60-50-40-30-20-100...
666614,812,910,17,06,1 5,85,3 5,64,43,3 3,5 3,4 3,202468101214162002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Gerçekle ...
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

2012 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 8 Aralık 2011

 1. 1. 1T.C.MAL YE BAKANLI I2012 YILIBÜTÇE SUNU KONU MASI(TBMM Genel Kurulu)Mehmet M EKMaliye Bakan8 Aralk 2011
 2. 2. 22OKUNAN MET N GEÇERL D R
 3. 3. 33Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Yüce heyetinizi ve ekranlar ba nda bizi izleyen vatanda larmzsaygyla selamlyorum.17 Ekim 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 2012yl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasars ile 2010 yl Kesinhesap KanunuTasarsnn Plan ve Bütçe Komisyonundaki görü meleri yo un bir çal masonucunda tamamlanm tr.Öncelikle, yaptklar çal malar ve de erli katklar için Plan ve BütçeKomisyonunun de erli Ba kan ve Üyelerine, bu sürece önemli katklardabulunan Bakan arkada larma ve kamu idarelerinin temsilcilerine çokte ekkür ediyorum.Sunumuma dünya ve Türkiye ekonomisinin görünümüyle ilgili birde erlendirme yaparak ba lamak istiyorum. Daha sonra 2010 yl MerkeziYönetim Kesinhesap Kanunu Tasars ve 2012 yl Merkezi Yönetim BütçeKanunu Tasars konusunda sizleri bilgilendirece im.DÜNYA VE TÜRK YE EKONOM S N N GÖRÜNÜMÜSayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Dünya ekonomisinde küresel kriz sonras ola anüstü para ve maliyepolitikas destekleriyle ba layan ekonomik toparlanma, 2011’in ikinciçeyre inden itibaren ivme kaybetmi tir. Küresel ekonomi, Avro Bölgesindederinle en borç krizinin etkisiyle tekrar belirsizliklerin artt  bir dönemegirmi tir.
 4. 4. 44Küresel Büyüme (1950-2011, %)-2-1012345678 195019531956195919621965196819711974197719801983198619891992199519982001200420072010Kaynak: IMFOrtalama Büyüme: 3,9Plan ve Bütçe Komisyonundaki konu mamda da ifade etti im gibiküresel ekonominin kar  kar ya oldu u riskleri dört ba lk altndaözetleyebiliriz:Avro Bölgesi kamu borç krizinin derinle mesi ve talya gibi büyükekonomilere yaylmas,Kamu borç krizinin zaten zayf olan bankaclk sistemini olumsuz yöndeetkilemesi,Geli mi ülkelerde büyümenin zayf kalmas ve yeterli istihdamsa layamamas,Global büyümeye ili kin beklentilerde bozulmaya ra men emtiafiyatlarnn yüksek seyretmesi.2010 yl ba nda aç a çkan Avro Bölgesi kamu borç sorunu, siyasiiradenin piyasalar tatmin edici bir çözüm üretememesinden dolay, AvrupaBirli indeki di er baz ülkelere de sçram tr. Son aylarda dünyann enborçlu üçüncü ülkesi talya’y da etkisi altna alan kriz, küresel ekonomiaçsndan büyük bir tehdide dönü mü tür. Bu kapsamda 9 Aralk’ta
 5. 5. 55Brüksel’de gerçekle ecek olan Avrupa Birli i Liderler Zirvesi büyük önemta maktadr. Son günlerde piyasalarda olu an olumlu hava, bu zirvedençkacak iki önemli beklentiyi yanstmaktadr. lki, piyasalardansürdürülebilir maliyetlerle borçlanamayan ülkelere deste in artrlaca  vemali bünyesi zayflayan bankalara sermaye deste inin sa lanaca dr.kincisi, böyle bir krizin bir daha ya anmamas ve Avro Bölgesininsürdürülebilirli i için gerekli kurumsal ve yapsal reformlarn yaplaca dr.Küresel krizden dolay bilançolar zaten zayflam olan bankalar,imdi de portföylerinde tuttuklar problemli ülke tahvillerinin piyasade erindeki dü ü ler nedeniyle önemli kayplarla kar  kar yadr. Piyasaartlarnn elveri li olmamas nedeniyle bankalar, sermaye artrmna olumluyakla mamaktadr. Devlet deste i olmadan bankalarn sermaye yeterlilikoranlarn tutturmas ancak bilanço küçültülmesi yoluyla mümkün olacaktr.Bu da reel ekonomide muhtemel sorunlar daha da derinle tirebilecektir.Geli mi ülkelerin kriz sonras potansiyelin altnda büyümesi ve yeterliistihdam yaratamamas, global büyüme beklentilerini olumsuz yöndeetkilemektedir. Dünya ekonomisinin yarsndan fazlasn olu turan geli miülkelerdeki bu sorunun, geli mekte olan ülkeleri ticaret ve sermaye kanalile olumsuz etkilemesi de muhtemeldir. Ayrca, geli mi ülkelerin güvenveren bir orta vadeli mali plan ortaya koyamamalar, finansal piyasalar ileyatrmc ve tüketici beklentilerini olumsuz yönde etkilemektedir.Küresel büyüme beklentilerindeki zayflamaya ra men emtiafiyatlarnn göreceli yüksek düzeyini korumas küresel ekonomi için bir riskolu turmaktadr. Bu durum, özellikle do al kaynaklar açsndan d a ba mlülkelerin enflasyon ve büyüme dinamikleri açsndan olumsuz bir geli medir.Bu çerçevede, dünya ekonomisinin 2011 ve 2012 yllar büyüme tahminlerini
 6. 6. 66IMF yüzde 4, OECD ise srasyla yüzde 3,8 veyüzde 3,4 olarak açklam tr.1Her ne kadar yüzde 4’lük oran makul görünse de büyüme, ülke gruplararasnda önemli farkllklar gösterecektir. Küresel büyümenin dörtteüçünden fazlasn, ba ta Çin ve Hindistan olmak üzere geli mekte olanülkeler sa layacaktr. Bu ülkelerin 2011 ve 2012 yllarnda srasyla yüzde6,4 ve yüzde 6,1 büyümesi beklenmektedir. Çin ve Hindistan hariçtutuldu unda bu rakamlar srasyla yüzde 4,6’ya ve yüzde 4,2’yedü mektedir. Geli mi ülkelerde, büyüme yüzde 1,6 ve yüzde 1,9 olaraköngörülmektedir. Avro Bölgesinde ise devam eden borç krizi nedeniyleglobal büyümeye ili kin a a  yönlü riskler artm tr.Büyüme Oranlar (%)-8-6-4-20246810122002-Ç12002-Ç32003-Ç12003-Ç32004-Ç12004-Ç32005-Ç12005-Ç32006-Ç12006-Ç32007-Ç12007-Ç32008-Ç12008-Ç32009-Ç12009-Ç32010-Ç12010-Ç32011-Ç1Geli mi Ülkeler Geli mekte Olan ÜlkelerKaynak: IMFTürkiye, dünyada güçlü büyüme performans ile öne çkmaktadr. 2010ylnda yüzde 9 büyüyen Türkiye ekonomisinin bu yl yüzde 7,5 büyümesi1Aksi ifade edilmedi i takdirde, global ekonomiye ili kin tüm tahminler IMF’nin 2011 Eylül aynda yaymlad  DünyaEkonomik Görünüm raporundan alnm tr. Türkiye’ye ili kin tahminler Ekim ay ba nda yaymlanan 2012-2014 OrtaVadeli Programdan alnm tr.
 7. 7. 77beklenmektedir. Bu büyüme oranlaryla Türkiye, AB ülkeleri içinde ilksradayken dünya büyüme liginde de üst sralarda yer almaktadr. Dünyaekonomisindeki yava lamaya paralel olarak ülkemizin gelecek yl yüzde 4civarnda büyümesi beklenmektedir.4,01,6-0,51,5 1,64,38,24,6 4,57,5-10123456789Dünya Geli miÜlkelerJaponya ABD AvroBölgesiOrta veDo uAvrupaGeli mekteOlan AsyaÇin veHindistanHariçGeli mekteOlanÜlkelerLatinAmerikaTürkiyeGeli mekte Olan ÜlkelerKaynak: IMF, Orta Vadeli Program (2012-2014)2011 Yl Büyüme Oranlar (%)Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Bildi iniz gibi küresel kriz en ykc etkisini istihdam üzerindegöstermi tir. ILO istatistiklerine göre, 2007 yl sonunda 177 milyon olandünyadaki i siz says 2010 yl sonu itibaryla yakla k 28 milyon artarak 205milyona ula m tr. ILO, 2011 yl için i siz saysn 203,3 milyon olaraktahmin etmektedir.Küresel ekonomideki toparlanma bu kayplar telafi edememi tir.sizlik oranlar halen kriz öncesi seviyelerin üzerindedir. Mukayese etmekiçin Aralk 2007 tarihindeki mevsimsellikten arndrlm i sizlik orann 100kabul edersek, 2011 Ekim ay itibaryla i sizlik seviyesi ABD’de 180’e,geli mi ekonomilerde ve Avro Bölgesinde ise 140 seviyesine çkm tr.
 8. 8. 88stihdam yaratmada Türkiye dünyadan pozitif yönde ayr m tr.Uygulamaya koydu umuz aktif i gücü politikalar ve güçlü büyüme sayesindeTürkiye rekor düzeyde istihdam yaratm tr. Aralk 2007’dekimevsimsellikten arndrlm i sizlik orann 100 kabul edersek, 2011 A ustositibaryla i sizlik seviyesi kriz öncesi seviyenin altna, 94’e inmi tir.80100120140160180200220Aralk07Nisan08Austos08Aralk08Nisan09Austos09Aralk09Nisan10Austos10Aralk10Nisan11Austos11Kaynak: Eurostat, TÜ KABDABD, Avro Bölgesi ve Türkiye’de Mevsimsellikten Arndrlm sizlikAvro BölgesiTürkiye(Aralk2007=100)Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Bugün geli mi ülkeler, borçlarn sürdürülebilirli i sorunuyla kar kar yadr. Bu sorun, küresel krizle ortaya çkan özel sektör bilançoproblemleri ve finansal sektördeki krlganlklarn kamu bilançolarnayansmasndan kaynaklanmaktadr.Geli mi ülkelerde kriz öncesi dönemde ortalama yüzde 1,1 olan geneldevlet bütçe aç nn GSYH’ye oran, 2009 ve 2010’da srasyla yüzde 8,7’yeve yüzde 7,5’e çkm tr. 2011 ve 2012’de ise bu orann yüzde 6,5 ve yüzde5,2 olaca  öngörülmektedir.
 9. 9. 99Avro Bölgesinde ise kriz öncesi dönemde yüzde 0,7 olan bütçe aç nnGSYH’ye oran, 2009 ve 2010’da srasyla yüzde 6,3’e ve yüzde 6’yayükselmi tir. Alnan önlemlerin etkisiyle bu orann 2011 ve 2012’de srasylayüzde 4,1’e ve yüzde 3,1’e dü ece i tahmin edilmektedir.Özellikle geli mi ülkelerde yükselen bütçe açklar, kamu borçstokunun da artmasna neden olmu tur. 2007-2011 döneminde geli miülkelerde kamu borç stokunun GSYH’ye oran, ortalama 30 puan artarakyüzde 104 seviyesine çkm tr. Geli mi G-20 ülkelerinde 2011’de yüzde 110olan borç stokunun milli gelire oran, 2. Dünya Sava ’ndan bu yana görülenen yüksek seviyedir. Bu orann önümüzdeki yl, daha da artarak yüzde 113seviyesine çkaca  tahmin edilmektedir.JaponyaYunanistanBelçikaABDHindistanKanadaFransangiltereBrezilyaArjantinPolonyaMeksikaTürkiyespanyarlandaPortekiztalyaSlovakyaAvro Bölgesi0246810120 50 100 150 200 250Kaynak: IMF, Orta Vadeli Program (2012-2014)BütçeAç/GSYHBorç Stoku/GSYHBütçe Açklar ve Borç Stoku (% GSYH, 2011)Avro Bölgesinde ortalama borç stokunun GSYH’ye oran 2007’de yüzde66,4 iken bu orann 2011 itibaryla yüzde 88,6’ya, 2012’de ise yüzde 90’açkmas beklenmektedir. Yaplan akademik çal malar, yüzde 90
 10. 10. 1010seviyesindeki bir kamu borç stokunun uzun vadeli büyüme oranlar üzerindeçok ciddi olumsuz etki yaratt n ortaya koymu tur.2Geli mekte olan ülkelerde ise kamu finansman dengeleri daha sa lklbir görünüme sahiptir. Bu ülkeler, her ne kadar krizle birlikte bütçe aç vermi olsalar da, kriz sonras uyguladklar mali skla trma sayesindebütçe açklarn azaltm lardr. Geli mekte olan ülkeler kriz öncesi dönemdeGSYH’ye oran olarak yüzde 1,2 genel devlet bütçe fazlas verirken 2009 ve2010 yllarnda srasyla yüzde 4,1 ve yüzde 2,9 orannda açk vermi lerdir.2011 ve 2012’de ise genel devlet bütçe aç nn yüzde 1,9 ve yüzde 1,7olarak gerçekle mesi beklenmektedir.Geli mekte olan ülkeler, borç stoku bakmndan da geli mi ülkeleregöre daha iyi durumdadr. Bu ülkelerde, kriz öncesinde yüzde 34,6 olan borçstokunun GSYH’ye oran 2009 ve 2010’da srasyla yüzde 35,4’e ve yüzde39,3’e çkm tr. 2011 ve 2012’de ise bu orann yüzde 36,2’ye ve yüzde34,5’e gerilemesi beklenmektedir.Türkiye’de ise uygulad mz do ru politikalar sayesinde malidengelerimizde kriz öncesi seviyeleri yakaladk. Ülkemizde krizden önceyüzde 0,2 olan genel devlet bütçe aç nn GSYH’ye oran, küresel krizinetkisiyle 2009 ylnda yüzde 5,5’e yükselmi tir. Hükümetimizin ald tedbirler sayesinde 2010 ylnda yüzde 2,9’a gerileyen bütçe aç nn,2011’de yüzde 1 civarna dü ece i tahmin edilmektedir. Bu orann 2012ylnda ise yüzde 0,8 olarak gerçekle ece ini öngörüyoruz. Benzer ekildekriz öncesi yüzde 39,9 olan brüt kamu borç stokunun GSYH’ye oran krizleReinhart, C. M. and K. S. Rogoff, 2011, Too Much Debt Means The Economy Can’t Grow: Reinhart andRogoff, http://www.bloomberg.com/news/2011-07-14/too-much-debt-means-economy-can-t-grow-commentary-by-reinhart-and-rogoff.html.
 11. 11. 1111birlikte 2009’da yüzde 46,1’e yükselmi tir. Sa lad mz bütçe disiplinisayesinde 2010 ylnda yüzde 42,2’ye gerilemi olan bu orann, 2011 ylndayüzde 39,8’e, 2012’de ise yüzde 37’ye dü ece i öngörülmektedir.Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Küresel kriz sonrasndaki ekonomik toparlanma ve yüksek emtiafiyatlaryla beraber geli mekte olan ülkelerde enflasyonda artgözlenmi tir. 2010 ylnda yüzde 6,7 olan geli mekte olan ülkelerdekienflasyonun, 2011 yl sonunda yüzde 7’ye yükselece i tahmin edilmektedir.Küresel ekonomideki yava lama ve emtia fiyatlarndaki nisbi yumu amabeklentisiyle 2012 ylnda enflasyonun bu ülkelerde yüzde 5,5’e gerilemesiöngörülmektedir.-202468102007-12007-72008-12008-72009-12009-72010-12010-72011-12011-7Dünya Geli mi Ülkeler Geli mekte Olan ÜlkelerEmtia Fiyatlar ve EnflasyonEmtia Fiyat Endeksleri (2005=100) TÜFE Enflasyonu (%)Kaynak: IMF0501001502002502000200120022003200420052006200720082009201020112012Emtia Fiyatlar Endeksi (Enerji ve Enerji Hariç)Enerji Hariç Emtia Fiyatlar Endeksi (Gda ve EndüstriyelHammadde)Endüstriyel Hammadde Emtia Fiyatlar Endeksi (TarmsalHammadde ve Metal)Geli mi ülkelerde iç talebin zayf seyretmesi nedeniyle enflasyon birsorun te kil etmemektedir. 2010 ylnda yüzde 2 olan geli mi ülkelerdekienflasyonun bu yl yüzde 2,3, önümüzdeki yl da yüzde 1,3 olarakgerçekle mesini bekliyoruz.
 12. 12. 1212Türkiye’de son zamanlarda gözlemlenen enflasyondaki art sadecebize özgü bir durum de ildir. 2010 ylnda hedeflerimiz do rultusunda yüzde6,4 olarak gerçekle en ylsonu enflasyonunun, Merkez Bankas tahminlerinegöre 2011 ylsonu itibaryla yüzde 8,3’e çkaca  beklenmektedir. Bu art tadaha önce bahsetti im emtia fiyatlarndaki art n yan sra; güçlü iç talep,Türk lirasndaki de er kayb ve Ekim aynda yapt mz vergi art lar etkiliolmu tur. Yava lama sürecine giren iç talep ile enflasyonu yukar iten di erfaktörlerin etkisinin geçici olaca  dikkate alnd nda enflasyonun 2012’deyüzde 5’lik hedefe yakla aca n tahmin ediyoruz.Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,imdi sizlere Türkiye ekonomisine ili kin bir de erlendirme yapmakistiyorum.Küresel kriz sonras dönemde Türkiye ekonomisi, sürekli iyile en kamufinansman dengeleri ve istihdam yaratan güçlü büyümesi ile birçok ülkedenpozitif yönde ayr m tr. Bu ayr mada, hükümetimizin ortaya koydu ugüçlü siyasi irade, kredibilitesi yüksek Orta Vadeli Program ve sa lambankaclk sektörü büyük rol oynam tr.Türkiye ekonomisi kriz sonras dönemde özel sektör dinamizmi ile çokgüçlü bir büyüme sürecine girmi tir. Son iki yldr özel sektör sabit sermayeyatrmlar ve özel tüketim, büyümenin motoru olmu tur. Küresel krizinetkisiyle 2009 ylnda daralan Türkiye ekonomisi 2010 ylnda yüzde 9, 2011ylnn ilk yarsnda ise yüzde 10,2 büyümü tür. 2010 ylnda büyümeye, özeltüketim ve özel yatrmlar 10,1 puan, stoklardaki art 2,4 puan, kamu ise0,8 puan katkda bulunmu tur. Net ihracat büyümeyi 4,4 puan a a yaçekmi tir. 2011 ylnn ilk yarsndaki yüzde 10,2’lik büyümeye özel tüketim7,6 puan, özel sektör sabit sermaye yatrmlar 6,9 puan, kamu yatrm vetüketimi ise 1 puanlk katkda bulunmu tur. Net ihracat etkisi eksi 5,3 puan
 13. 13. 1313olmu tur. 2009 ylnn ikinci çeyre inden 2011 ylnn ikinci çeyre ine kadarözel sektör sabit sermaye yatrmlar yakla k yüzde 75 orannda artm tr.Bu, ülkemizde üretken kapasitenin ciddi bir ekilde artt nn güzel birgöstergesidir.Kriz sonras dönemdeki büyüme performans ile Türkiye, küreselbüyüme liginde en üst sralarda yerini alm tr. Birçok ülke henüz kriz öncesiGSYH seviyesine ula amam ken Türkiye ekonomisi Haziran sonu itibarylasabit fiyatlarla kriz öncesi seviyesini yüzde 9 orannda a m tr.Türkiye: GSYH (Mevsimsellikten Arndrlm )Kaynak: TÜ K10087109808590951001051102007-Ç1Ç2Ç3Ç42008-Ç1Ç2Ç3Ç42009-Ç1Ç2Ç3Ç42010-Ç1Ç2Ç3Ç42011-Ç1Ç2(2008Ç1=100)Türkiye ekonomisinin bu yl yüzde 7,5, gelecek yl ise dünyaekonomisine ili kin artan belirsizlikler ve en büyük ihracat pazarmz olanAB’deki kriz nedeniyle yüzde 4 civarnda büyüyece i öngörülmektedir. Busüreçte iç talep art n daha makul düzeye çekmek için ald mz tedbirlerde etkili olacaktr.Türkiye ekonomisinin güçlü performans bir tesadüf de ildir. Gerekküresel kriz öncesi dönemde gerekse küresel kriz sürecinde ve sonrasndaHükümetimiz, tüm politika araçlarn orta vadeli bir perspektifle zamannda
 14. 14. 1414ve kararl bir ekilde kullanm tr. Türkiye, krizle mücadelede birçokbakmdan dünyaya örnek bir ülke olmu tur. AK Parti Hükümetleridöneminde (2003-2011) Türkiye ekonomisi, 2009’da ya anan son 60 yln enbüyük küresel krizine ra men ortalama yüzde 5,1 büyümü tür. Kriz öncesidönemde (2003-2007) ise ortalama büyüme oran yüzde 6,9 olmu tur. Buperformans, hem AK Parti Hükümetleri öncesindeki dokuz yllk dönemin(1994-2002) yüzde 2,4’lük hem de 1924-2002 döneminin yüzde 4,5’likbüyümesinden daha güçlüdür.Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Kriz sonras ekonomik toparlanmann en çarpc özelliklerinden biriyüksek istihdam yaratan bir büyüme olmasdr. 2007 ylnda yüzde 10,3 olanman et i sizlik oran, krizin etkisiyle ubat 2009’da yüzde 16,1’e kadaryükselmi tir. Uygulamaya koydu umuz aktif i gücü politikalar ve büyümedeyakalad mz güçlü performans sayesinde, A ustos 2011 itibaryla, i sizlikoran yüzde 9,2’ye dü mü tür. Böylece Türkiye, i sizlik orann kriz öncesidönemin altna indiren nadir ülkelerden biri olmu tur. Mevsimselliktenarndrlm i sizlik oran ise A ustos ay itibaryla yüzde 9,6’ya gerileyerekbu serinin tutulmaya ba land  2005’ten bu yana en dü ük seviyeyegelmi tir.Ülkemizin istihdamdaki ba arsn daha iyi anlayabilmek için ba kaülkelerin performansyla kar la trlmas gerekir. Kriz öncesi dönemde ABve ABD’de mevsimsellikten arndrlm i sizlik oranlar yüzde 7 ve yüzde 5iken 2010’da srasyla yüzde 9,6’ya ve yüzde 9,4’e yükselmi tir. Ekonomikbüyümeye ra men son verilere göre AB ve ABD’de i sizlik oranlar krizöncesi seviyenin hala çok üstünde, srasyla yüzde 9,8 ve yüzde 8,6düzeyindedir. Bu rakamlar, AB için son 15, ABD için de son 29 yln enyüksek i sizlik oranlarna tekabül etmektedir.
 15. 15. 1515Ayrca istihdamdaki bu performans, i gücüne katlm orannn hzlaartt  bir ortamda gerçekle mi tir. 2007’den bu yana i gücüne katlm oran4,8 puan artarak yüzde 51’e yükselmi tir. Yani 2007’de 23,1 milyon olantoplam i gücünün 27,4 milyona çkt  bir dönemde, Türkiye i sizlik oranndü ürmeyi ba arm tr. 2007 sonundan bu yana Hükümetimiz net 4,1 milyonvatanda mza i imkân yaratm tr. Oysa ayn dönemde, AB-27’de i gücünekatlm oran sadece 0,7 puan artm ama istihdam net 1,6 milyonazalm tr. ABD’de ise ayn dönemde i gücüne katlm oran 2,1 puandü mesine ra men net 5 milyon istihdam kayb olmu tur.4,1-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5ABDspanyaAB-27Avro BölgesiYunanistanrlandangilterePortekizLitvanyaHrvatistantalyaMacaristanDanimarkaÇek CumhuriyetizlandasveçBelçikaFransaPolonyaAlmanyaTürkiye2007-2011 Döneminde Yaratlan stihdam* (Milyon Ki i)Kaynak: Eurostat, TÜ K* Ülkelerin son açklanan verileri kullanlm tr.Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Avro Bölgesinde derinle en kamu borç krizi tüm dünyada oldu u gibibizim ekonomimiz için de bir risk te kil etmektedir. Çünkü Avrupa Birli ininekonomik performans Türkiye açsndan büyük önem ta maktadr.hracatmzn yakla k yars, do rudan küresel yatrmlarn yakla k yüzde80’den fazlas ve yabanc turistlerin yakla k yüzde 60’ Avrupa Birli ikaynakldr.
 16. 16. 1616Ancak sa lam makroekonomik temelleri ve hzl karar almakabiliyetine sahip hükümetiyle ülkemiz d oklara kar  daha önce hiçolmad  kadar dirençlidir. Türkiye’nin istihdam yaratan güçlü büyümeperformans, sürekli iyile en kamu finansman dengeleri, sa lkl bankaclksektörü ve hanehalk bilançosu ile kredibilitesi yüksek Orta Vadeli Program,bize potansiyel risklere kar  güçlü bir manevra alan sa lamaktadr.Türkiye’nin kamu finansman dengeleri son derece sa lkldr. Krizsonras dönemde bütçe açklarn ve kamu borçlarn hzl bir ekildeiyile tirdik ve küresel kriz öncesi konuma getirdik. 2011 yl sonu itibarylabrüt kamu borç stokunun GSYH’ye orannn yüzde 39,8’e dü mesinibekliyoruz. Orta Vadeli Program dönemi sonunda (2014) bu orann yüzde32’ye dü mesini öngörüyoruz. Ayrca kamu net d borç stokunu Haziransonu itibaryla sfrladk hatta d dünyadan net olarak yakla k 300 milyonTL alacakl konuma geldik.Benzer ekilde, genel devlet bütçe aç n da neredeyse kriz öncesiseviyelere getirdik. Hükümetimizin ald  tedbirler sayesinde genel devletbütçe aç nn GSYH’ye orann, bu sene sonu itibaryla yüzde 1’e dü ürmüolaca z. 2014 yl sonu itibaryla bu orannyüzde 0,4’e dü ece ini tahmin ediyoruz.ayet, küresel krize 2000’li yllarn ba ndaki gibi yüksek bütçe açklarve borç stoku ile yakalansaydk, küresel krize kar  hareket alanmzolmayacakt ve kriz, ülkemiz üzerinde ykc bir etki gösterecekti. 2002ylnda GSYH’nin yüzde 10,8’i olan bütçe aç n 2007 ylnda yüzde 0,2’yekadar indirdik. Ayn ekilde 2002 ylnda GSYH’nin yüzde 74’ü olan kamuborç stokunu 34 puan dü ürerek yüzde 40’n altna indirdik.
 17. 17. 1717Kaynak: Hazine Müste arl , Kalknma Bakanl * Gerçekle me Tahminidir.Türkiye: Bütçe Açklar ve Borç Stoku (% GSYH)74,032,010,80,4-2024681012303540455055606570752002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014*Genel Devlet Borç Stoku/GSYH Genel Devlet Bütçe Aç /GSYHBütçeAç/GSYH(%)BorçStoku/GSYH(%)Orta Vadeli Program(2012-2014)Bu güçlü mali dengeler sayesinde ülkemiz ilk defa bir krizi kendi imkânve program ile a m tr. Son 60 yln en büyük küresel krizinin ya and  budönemde, bir IMF program veya Mali Kural olmadan da mali disiplininsürdürülebilece ini gösterdik. Küresel krizden sadece iki yl sonra, olas yenioklara kar  mali manevra alan yarattk.Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Avro Bölgesi kamu borç krizinin global bankaclk sistemini tehditetti i bu günlerde, Türk bankaclk sektörü, dünyadaki birçok ülke ilekar la trlamayacak kadar sa lkldr. Her eyden önce bankaclksektörümüzün sermaye yaps güçlüdür. Hükümetlerimiz döneminde Türkbankaclk sektörünün özkaynaklar, yakla k 5 kat artarak 26 milyar TL’denEylül 2011 itibaryla 142 milyar TL’ye çkm tr. Bu sayede Basel II tanmlsermaye yeterlilik oran, yüzde 16,4 ile asgari yasal snr olan yüzde 8’in ikikatndan yüksektir. Basel III kararlarnda yeni sermaye yeterlilik tanmnagöre belirlenen yüzde 8’lik orana ülkelerin 2019 ylna kadar kademeli
 18. 18. 1818olarak uyum sa lamas gerekmektedir. Ülkemizde ise Basel III tanmna görebankalarn sermaye yeterlilik oran 2011 yl verilerine göre yüzde 15civarndadr. Yani Türkiye, 2019 ylnda devreye girecek olan sistemingerektirdi i asgari sermaye limitini imdiden fazlasyla kar lamaktadr. Bugüçlü konuma sektör aktiflerinin be kat artt  bir dönemde gelmi olmamzayrca anlamldr. Nitekim 2002 yl sonunda 213 milyar TL olan bankaclkvarlklar Eylül 2011 itibaryla 1,2 trilyonu a m tr. GSYH’ye oran olarakyüzde 61’den yüzde 95’e çkm tr.Bankaclk Sektörünün Sa lkl Yaps04812162024282006-12007-12008-12009-12010-12011-1Hedef oran yüzde 12Yasal snr yüzde 8Kaynak: BDDK*2011 ylsonu GSYH tahmini kullanlm tr.40608010012014016060657075808590951002006 2007 2008 2009 2010 2011*Toplam Varlklar/GSYH (%, Sol Eksen)Özkaynaklar (Milyar TL, Sa Eksen)Sermaye Yeterkilik Oran (%) Aktifler ve Özkaynaklarkinci olarak, bankaclk sektörümüzün aktif kalitesi oldukça yüksektir.Bankaclk sektöründeki kredi art na ra men (2002’de49 milyar TL’den Eylül 2011 itibaryla 661 milyar TL’ye çkm tr) problemlikredilerin oran giderek azalmaktadr. Bu oran, 2002 ylnda yüzde 17,6 ikenEylül 2011 itibaryla yüzde 2,7’ye gerilemi tir.
 19. 19. 1919Kredilerin Takibe Dönü üm Oran (%)Kaynak: BDDK*2011 ylsonu GSYH tahmini kullanlm tr.17,66,05,32,7048121620200220032004200520062007200820092010Eylül201114,051,60102030405060200220032004200520062007200820092010Eylül2011*Toplam Krediler (% GSYH)Banka KredileriÜçüncü olarak, bankaclk sektörümüzün özkaynak kârllk oranküresel kriz döneminde bile yüksek seyretmi tir. Dünyada birçok bankannbatt  2007-10 döneminde, bankaclk sektörümüzün ortalama yllközkaynak kârllk oran yüzde 21,6 olmu tur. Bu dönemde bankaclksektörünün güçlü özkaynak yapsn korumak amacyla bankalarnhissedarlarna kâr da tmn snrladk.AK Parti Hükümetleri öncesinde zayf bankaclk sektörü sadeceekonomik istikrar programlarnn ba arsn engellemekle kalmam , 1994 ve2001 krizlerini tetikleyen önemli bir etken olmu tur. Oysa bugün bankaclksektörü, küresel kriz sonras dönemde Türkiye’nin güçlü çk n destekleyenen önemli unsur olmu tur. Kriz döneminde batk banka problemi ya amayanve bu anlamda vatanda na yük getirmeyen nadir ülkelerden birisiyiz. Çünkügeli mi ve geli mekte olan birçok ülkenin ancak kriz sonras dönemdeba latt  bankaclk sektörü stres testlerini, biz 2004’ten beri yapyoruz.Yine küresel kriz sonrasnda gündeme gelen, alnan risklere kar  dahayüksek sermaye gere i konusunda biz 2006’da adm attk ve yüzde 12 hedefsermaye yeterlilik oran uygulamasn ba lattk.
 20. 20. 2020Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Türkiye’yi küresel belirsizliklerin artt  bir dönemde di er ülkelerdenayran faktörlerden biri de güçlü hanehalk bilançosudur. Ülkemizdehanehalknn borçluluk düzeyi son yllarda yükselse de hâlâ nispetendü üktür. Bundan da önemlisi hanehalknn borcunu döndürebilme kabiliyetide yüksektir.Kriz öncesi, yüzde 12,3 olan hanehalk yükümlülüklerinin GSYH’yeoran, Haziran 2011 itibaryla yüzde 18,8’e çkm tr. Bu oran, bünyesindebirçok geli mekte olan ülkenin bulundu u AB-27’de ortalama yüzde 60düzeyindedir.18,80 20 40 60 80 100 120 140DanimarkaHollandarlandangilterePortekizspanyasveçFinlandiyaYunanistanAlmanyaAB-27FransaAvusturyaBelçikaEstonyatalyaMacaristanPolonyaÇek Cum.SlovenyaLitvanyaSlovakyaTürkiyeKaynak: ECB, TCMB* Veriler 2011 Haziran itibaryladr. AB-27 rakam 2011 ylsonu tahminidir.Hanehalk Yükümlülükleri* (% GSYH)Ayrca hanehalknn artan harcanabilir geliri de göz önündetutuldu unda, faiz ödemelerinin harcanabilir gelir içindeki pay, kriz ylolan 2009’da yüzde 5,2 iken bu oran 2011 Eylül ay itibarylayüzde 4,2’ye dü mü tür.
 21. 21. 2121Di er taraftan, hanehalk kredilerinin ço unlu u sabit faizlioldu undan, faiz riski dü üktür.Son olarak, hanehalk bilançosunda kur riski yok denecek kadar azdr.Çünkü hükümetimiz makro-ihtiyati bir tedbir olarak hanehalknn dövizcinsinden borçlanmasna izin vermemektedir. 2002’de tüketici kredileriiçerisinde döviz ve dövize endeksli kredilerin pay yüzde 15 iken Eylül2011’de yüzde 1’e gerilemi tir.Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Küresel kriz dönemi ve sonrasnda kredibilitesi yüksek Orta VadeliProgram geli tirip, bunu uygulamaya koyan nadir ülkelerden birisiyiz. Her nekadar küresel oklar öngörmek zor olsa da belirsizliklerin artt  birdönemden geçti imizin farkndayz. Bu nedenle 2012-2014 Orta VadeliProgramn ihtiyatl bir anlay la hazrladk.Hükümetimizin uygulamakta oldu u Orta Vadeli Program çerçevesindebelirlenen makroekonomik ve yapsal politikalar, ülkemizi d oklara kar dirençli hale getirmektedir.Türkiye’nin yakn dönem makroekonomik tarihine bakt mzda,gerçekçi ve güven veren orta vadeli programlarn önemini daha iyi anlarz.Ülkemiz, geçmi te uygulanan popülist politikalardan çok çekmi ve buyüzden halkmz a r bedeller ödemi tir. Nitekim AK Parti Hükümetlerindenönceki dokuz yllk dönemde, üç büyük kriz (1994, 1998-99 ve 2001)ya anm tr.Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Bütün bunlardan daha önemlisi, ülkemizde siyasi istikrar ve güçlü birhükümet vardr. AK Parti Hükümetlerinden önceki 79 yllk Cumhuriyet
 22. 22. 2222tarihimizde 57 hükümet kuruldu u dikkate alnrsa, bizden öncekihükümetlerin ortalama ömrünün yakla k 16 ay oldu u görülür. Böyle birortamda sorunlara orta ve uzun vadeli bir perspektifle yakla mann veyapsal sorunlara çözüm üretmenin ne kadar zor oldu u ortadadr. Sondokuz yllk dönemde elde edilen kazanmlarn arkasndaki temel etken,siyasi istikrar ve güçlü iradedir. Oysa bugün gerek Avrupa’daki borç krizininbüyümesi gerekse istikrarn be i i gibi görünen ABD’deki skntlar esasitibaryla siyasidir.Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Makroekonomik temellerimizin sa lam oldu unun bir di er göstergesi,Türkiye’nin nispeten dü ük risk primidir. Türkiye’nin CDS (Kredi TemerrütTakas) primi 15 AB üyesinden daha dü üktür. Ayrca ülkemiz uluslararaspiyasalarda AB üyesi ülkelerin yarsndan daha ucuza borçlanabilmektedir.Baz AB ülkelerinde iç borçlanma ihalelerinde talep yetersizli ininya and , Avrupa Merkez Bankasnn müdahalesinin gerekti i ve riskprimlerinin rekor düzeye yükseldi i bir dönemde, Hazinemiz, bugün yüzde1’in altnda reel faiz oranlaryla borçlanabilmektedir. Oysa 2002 ylnda reelfaiz oran yüzde 25 civarndayd. Benzer ekilde, 2002’de yüzde 10’unüzerinde olan 10 yllk avro cinsinden borçlanma faizimiz, 2011 Kasm sonuitibaryla yüzde 5,6’ya dü mü tür. Özetle, yüksek cari açk problemimizera men ülkemizin risk primi oldukça dü üktür. Bu, içeride ve d ardaülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Ayrca, küresel kriz dönemindebirçok ülkenin kredi notlar birkaç kademe dü ürülürken Türkiye, kredi notuiki kademe artrlan ender ülkelerden biri olmu tur.
 23. 23. 2323Reel ç Borçlanma Faizi (%)Kaynak: TCMB-50510152025302002-6102003-26102004-26102005-26102006-26102007-26102008-26102009-26102010-26102011-2610Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Tabiidir ki, ülkemizde her ey mükemmel de il, baz konjonktürel veyapsal sorunlarmz bulunmaktadr. Türkiye ekonomisinin en önemli ikiyapsal sorunu, yüksek cari i lemler aç  ve i sizliktir.lk olarak, ülkemizde cari i lemler aç  önemli bir sorun olmayadevam etmektedir. 2010 ylnda GSYH’nin yüzde 6,5’i olan cari açk, bu ylmuhtemelen yüzde 10 civarnda olacaktr. Cari aç n, 2012’de 65,4 milyardolar ile GSYH’nin yüzde 8’ine inmesini öngörüyoruz. Yüksek cari i lemleraç mz, ksmen konjonktürel ksmen yapsal sebeplerdenkaynaklanmaktadr.Konjonktürel sebepler arasnda, Arap Bahar nedeniyle d ticaretfazlas verdi imiz baz ülkelerde ya anan skntlar, Avro Bölgesindeki borçkrizi nedeniyle en büyük ticaret orta mz olan AB’deki iç talebin zayfolmasn ve nispeten yüksek emtia fiyatlarn saymak istiyorum. Türkiye’deiç talep, son iki yldr en büyük ticaret orta mz olan Avrupann 8-10 kathzla artm tr. hracatmzn yakla k yarsn gerçekle tirdi imiz AB
 24. 24. 2424ülkelerinde iç talebin zayf seyretmeye devam etmesi ile ihracatmznyakla k dörtte birini gerçekle tirdi imiz baz Orta Do u ve Kuzey Afrikaülkelerinde devam eden siyasi istikrarszlk, d ticaretimiz için önemli birrisk olu turmaktadr. Konjonktürel etkileri iyi anlamak açsndan sizlerle biriki rakam payla mak istiyorum. Ülkemiz, 2010 ylnn ilk 10 aynda ABülkeleriyle 14,3 milyar dolarlk d ticaret aç  vermi ken 2011 ylnda burakam 24,2 milyar dolara çkm tr. Sadece Libya’da siyasi karga aöncesinde irketlerimizin üstlendi i projelerin de eri yakla k 16 milyardolar düzeyindeydi.2010 ylnda yüzde 26 artan global emtia fiyatlar 2011 ylnda da aynoranda yükselmi tir. Özellikle enerji fiyatlarndaki yüksek art lar carii lemler dengemizi olumsuz yönde etkilemektedir. Örne in, Brent tipi hampetrol varil fiyatlar 2009’da ortalama 61,1 dolar iken 2010 ylnda 77,2dolar, bu yln ilk 11 aynda ise 110,1 dolar olmu tur. Her 10 dolarlk art n,cari aç mz yakla k 4-4,5 milyar dolar artrd n dü ünürsek, bu etkininboyutu daha iyi anla labilir.Ortalama Ham Petrol Fiyatlar (Brent tipi, ABD $ / Varil)Kaynak: Kalknma Bakanl , Reuters*02.12.2011 tarihi itibaryla uluslararas ortalama Brent tipi ham petrol fiyatdr.23,426,934,550,161,068,197,161,1 77,2110,10204060801001202002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
 25. 25. 2525Az önce de indi im konjonktürel faktörlerin yannda, cari aç n uzunvadeli politika tedbirleri gerektiren yapsal boyutlar da vardr. Bu ba lamdaen önemli üç sorun;Ulusal tasarruf oranlarmzn dü ük olmas,Enerjide d a ba mll mzn yüksek olmas veKatma de er zincirinde nispeten alt sralarda olmamzdr.Cari i lemler aç ndaki kötüle menin temel sebebi son yllarda azalanyurt içi tasarruflarmzdr. 2002 ylnda yüzde 18,6 olan ulusal tasarruforanmz, 2011 ylnda yakla k yüzde 13’e gerilemi tir. Bu dönemdeyatrmlarda ise ciddi art lar olmu tur. Toplam yatrmlar GSYH’ye oranolarak 2002 ylnda yüzde 18 iken 2011 ylnda 22,5’e yükselmi tir. Bütün bugeli meler d kaynak ihtiyacn, dolaysyla cari aç  artrm tr.Tasarruflardaki dü ü tamamen özel sektör tasarruflarnn erimesindenkaynaklanmaktadr. Bunda faiz oranlarndaki dü ü ve krediye eri iminkolayla mas oldukça etkili olmu tur. Ayrca, yo un uluslararas rekabet vemarkala mada henüz arzulanan noktaya eri ememi olmamz gibi nedenlerlebirçok sektör dü ük kâr marjyla çal makta, bu da özel sektör tasarruflarnsnrlamaktadr. Son olarak, ülkemizde yakla k 19,6 milyon ö rencimizin veortalama ya  45 olan 9,6 milyon emeklimizin varl  tasarruflarsnrlamaktadr.kinci olarak, ülkemiz çok büyük ölçüde enerjide d a ba mldr ve sonyllarda do al gaz ve petrol fiyatlarnda yüksek art lar ya anm tr. 2002ylnda 9,2 milyar dolar olan enerji ithalatmz bu yl muhtemelen 50 milyardolara ula m olacaktr. 2002 ylndan bu yana toplam 279,3 milyar dolarcari açk veren Türkiye’nin, ayn dönemde enerjiye ödedi i tutar 275,1milyar dolar olmu tur. Son 10 yl içerisinde, dünyada do al gaz ve elektriktalebinin Çin’den sonra en fazla artt  ikinci ülke konumundayz.
 26. 26. 2626Türkiye’nin önümüzdeki dönemde enerji talebi art nn yüksek olaca tahmin edilmektedir. Yüksek enerji maliyetleri, uluslararas rekabetgücümüzü olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden birisidir.Cari lemler Dengesi (12 Aylk, Milyar ABD $)Kaynak: TCMB, TÜ K-80-70-60-50-40-30-20-10010202000-1592001-1592002-1592003-1592004-1592005-1592006-1592007-1592008-1592009-1592010-1592011-159Cari Denge Enerji D  Cari DengeÜçüncü olarak, AB ülkeleriyle kyasland nda, Türkiye’de yüksek veorta üstü teknoloji sektörlerinin hem üretimdeki hem de ihracattaki payoldukça dü üktür. Üretimde ileri teknoloji yo unlu u yüzde 4,2, ihracattaise yüzde 4,3 düzeyindedir. Dü ük teknoloji sektörlerinin üretimdeki payyüzde 38,5, ihracattaki pay ise yüzde 32,6’dr. Bu durum, d ticaretdengemiz açsndan önemli bir sorun te kil etmektedir. Son 10 yldr Çin veHindistan gibi ucuz emek gücüne sahip ülkelerle birçok geleneksel sektörderekabet güçle mi tir.Orta ve uzun vadede cari i lemler aç n daha makul seviyeleredü ürmek için ülkemizin yurt içi tasarruf oranlarn artrmas, enerjide d aba mll  azaltmas, katma de eri yüksek mal ve hizmet üretimindeyo unla mas ve be eri sermayesini güçlendirmesi gerekiyor. Hükümetolarak cari açk probleminin yapsal boyutlarn önemsiyoruz. Bu sorunlarn
 27. 27. 2727çözümü için gereken bütün tedbirleri aldk, almaya da devam ediyoruz.Nitekim Orta Vadeli Programmz, cari aç a kalc çözüme yönelik birçokyapsal düzenlemeyi içermektedir.Bu meyanda; ilk olarak Hükümetlerimiz döneminde kamutasarruflarnda art sa ladk. 2002 ylnda kamu tasarruflarnn GSYHiçindeki pay negatif yüzde 4,8 iken 2005 ylndan itibaren küresel kriz ylhariç pozitif olarak gerçekle mi tir. Kamu tasarruflarnn 2011 ylnda dayüzde 2,9’a ula aca  tahmin edilmektedir. Kamu tasarruflarndaki art larsürekli klacak politikalar geli tirdik ve uygulamaya koyduk. Özel kesimtasarruflarn artrmaya yönelik çabalarmz devam ediyor. Bu çerçevedeönümüzdeki dönemde bireysel emeklili e yönelik te vikleri gözdengeçirece iz. Ayrca istihdam ve dolaysyla tasarruflar artrmak için biri gücü piyasas reformu üzerinde çal aca z. Finansal piyasalardaki derinli ive enstrüman çe itlili ini artrmak için ise stanbul Finans Merkezi Projesinihzlandraca z.kinci olarak, iktidara geldi imizden bu yana ara trma ve geli tirmefaaliyetlerine önem verdik ve büyük oranda kaynak ayrdk. 2008 ylnda Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik çok önemli bir reformuuygulamaya koyduk. Bu reform ile Ar-Ge merkezlerinde yaplanharcamalarn yüzde 200’ünün, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahnntespitinde indirim konusu yaplmasna imkân sa ladk. Ayrca Ar-Ge vedestek personeli için yüzde 90’a varan Gelir Vergisi ve Damga Vergisiistisnalar ile be yl süreyle i veren sigorta prim deste i sa ladk. Buçabalarmzn bir sonucu olarak Ar-Ge harcamalarnn milli gelire oran2002’de binde 5,3 iken bugün bu oran yüzde 1 civarna ula m tr.Hedefimiz orta vadede bu oran yüzde 2’ye, 2023 ylnda ise yüzde 3’eyükseltmektir. Ar-Ge çabalarmzn sonuç verdi i önemli sektörlerden birisavunma sanayiidir. 2002 ylnda savunma sanayii ihtiyaçlarmzn yüzde
 28. 28. 282875’ini ithal ederken 2010 ylnda d a ba mllk yüzde 50’nin altnadü mü tür.Ar-Ge reformu sonrasnda dünyann önde gelen baz irketleri Ar-Gemerkezlerini Türkiye’ye ta m tr. Türkiye’de Ar-Ge merkezi açan irketsays 111’e ula m tr. Bugün itibaryla bu merkezlerde çal an Ar-Gepersonel says 14.000’i a m tr. Bu i letmelerin 2008-2010 yllar arasndagerçekle en Ar-Ge harcamas tutar 4,8 milyar TL’dr. Önümüzdekidönemde, Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü oldu u ba ta otomotiv,makine ve imalat teknolojileri ile bilgi ve ileti im teknolojileri gibialanlardaki ara trma altyaplarn olu turmaya ve ara trmac insan gücünüyeti tirmeye daha da önem verece iz.Buna ek olarak; markala may, özgün ürün geli tirmeyi ve gelenekselsektörlerin fiyat avantaj sa layaca  bölgelere ta nmasn te vik ediyoruz.Bu sayede 2005-2006 yllarnda yurt içinde 5-6 bin ma azaya sahip olan Türkmarkalar, 2011 Ekim sonu itibaryla Türkiye dahil 98 ülkede, 50 bin’denfazla sat noktasnda faaliyet göstermektedir. Türkiye son yllarda marka veendüstriyel tasarm ba vurularnda, Avrupa’da en çok ba vuru yaplan ilk üçülke arasna girmi tir.Özetle amacmz birçok sektörde ülkemizi katma de er zincirinde dahaüst sralara çkarmak ve dünya piyasalarna bilgi yo un, teknoloji yo un vedolaysyla kâr marj yüksek mal ve hizmetler sunmaktr.Üçüncü olarak, enerjide d a ba mll mz azaltmak için yerli veyenilenebilir enerji kaynaklarn harekete geçirdik. Türkiye’de u anda 78’itermik, 524’ü hidrolik ve 115’i de di er yenilenebilir enerji kaynaklarnadayal toplam 717 elektrik üretim santrali in a ediliyor. Toplam kurulu gücüyakla k 33 bin MW’yi bulan in a halindeki santraller, Türkiye’nin mevcutkurulu gücünün yakla k yüzde 63’ünü olu turmaktadr.
 29. 29. 2929Enerji arz güvenli ini sa lamak, yerli ve yenilebilir enerjiyi te vik vedesteklemek için Yenilenebilir Enerji Kanununu çkardk. Türkiye, 2007ylnda 17 MW’lk rüzgar enerjisi kapasitesiyle Avrupa’da 35’inci sradayken2010 ylnda 1.329 MW ile 11’inci sraya yükselmi tir. Güne enerjisipotansiyelimiz çok yüksek olmakla birlikte dünya bu alanda henüz ekonomiküretim seviyesine ula amam tr. Ülkemiz jeotermal kaynaklar bakmndandünyada 7’nci, Avrupa’da ise 1’inci srada yer almaktadr. Bu potansiyeli deharekete geçirmek için gerekli admlar atyoruz. Ayrca nükleer santrallerile enerji kaynaklarmz çe itlendirme çabalarmz devam ediyor. Bunlarnyan sra yerli biyoyakt üretiminin te viki için akaryakta tarmsal ürün katkorann artrdk.Dördüncü olarak, uluslararas rekabet gücü endeksinde Türkiye 2002ylnda 80 ülke arasnda 65’inci srada iken 2011’de 142 ülke arasnda59’uncu srada yer alm tr. Her ne kadar uluslararas rekabet gücüsralamasnda bir iyile me söz konusuysa da kat edece imiz epey mesafevar. Bu nedenledir ki ülkemizin rekabet gücünü daha da artrmak içinaltyap yatrmlarn önceliklendirerek geli mi ülkelerle bu alandaki farkazalttk, azaltmaya devam ediyoruz.Hükümetlerimiz döneminde yolcu ve yük ta macl nnyüzde 90’ndan fazlasn sa layan karayollarna büyük oranda kaynakayrdk. 2002 ylnda 6.101 km olan bölünmü yol a mz yapt mzyatrmlar sayesinde Kasm 2011 itibaryla 2 kattan fazla artrarak 21.227km’ye ula trdk. 2015 ylnda toplam bölünmü yol uzunlu unu 26.500km’ye, 2023’te ise 36.500 km’ye çkarmay hedefliyoruz.Ayn zamanda, ula m maliyetlerinin daha rekabetçi oldu u ve 1950’liyllardan itibaren ihmal edilen demiryollarna da önemli ölçüde kaynakaktaryoruz. Son dokuz yldr, yllk ortalama yakla k 135 km yeni demiryoluin a ettik. 1950 ile 2002 döneminde yllk ortalama sadece 18 km yeni
 30. 30. 3030demiryolu yapld  göz önüne alnrsa, Hükümetlerimiz dönemindeyakalanan ba arnn önemi daha iyi anla lacaktr. Sadece yeni demiryoluin as ile yetinmedik, ayn zamanda 6.375 km’lik demiryolu yenilemeçal masn da tamamladk. Ankara-Eski ehir ve Ankara-Konya hzl trenhatlarn hizmete açtk. Böylece Türkiye’yi yüksek hzl tren hat uzunlu uitibaryla Avrupa’da 6’nc, dünyada ise 8’inci ülke konumuna getirdik.Hükümetlerimiz döneminde havaclk alannda da çok önemlimesafeler kat ettik. 2002’den bu yana ülkemizdeki aktif havaalan saysn26’dan 47’ye çkardk ve havaalanlarnn yllk yolcu kapasitesini 34milyondan 2010 yl sonu itibaryla 103 milyona yükselttik. Ayn dönemdeTürk hava ta macl  sektörünün yllk cirosu 2,2 milyar dolardan 12 milyardolara ula m tr.Be inci olarak, uluslararas rekabet gücümüzü artrmak ve bilgi yo un,teknoloji yo un ürünlere geçi i sa lamak için be eri sermayemizin kalitesiniyükseltiyoruz.Hükümetlerimiz döneminde brüt okulla ma oranlarnda önemliiyile meler kaydettik. 2002-2003 e itim-ö retim döneminde; okul öncesiiçin yüzde 11,2, ilkö retim için yüzde 96,5, ortaö retim için yüzde 80,8 veyüksekö retim için yüzde 35,8 olan okulla ma oranlar; 2010-2011 e itimdöneminde srasyla yüzde 45,3, yüzde 107,6, yüzde 93,3 ve yüzde 72,5seviyelerine ula m tr. Hükümetlerimiz döneminde yaplan derslik saystoplam 169.325 olmu tur. Bu dönemde 300.924 ö retmen atamasyaplm tr. Toplam üniversite says, 2002 ylnda 76 iken 2011 yl Eylül ayitibaryla bu sayy 165’e yükselttik.
 31. 31. 3131236253103761650204060801001201401601802002 2011 AralkVakf Devlet ToplamBrüt Okulla ma Oranlar (%) Toplam Üniversite SaysKaynak: MEB, Kalknma Bakanl 11,296,580,835,845,3107,693,372,5020406080100120Okul Öncesi(4-5 ya )lkö retim Ortaö retim Yüksekö retim2002-2003 2010-2011E itimÜlkemizde e itimin kalitesinin artrlmas için ba latt mz FAT HProjesi ile Milli E itim Bakanl na ba l ilk ve ortaö retim okullarndakiderslikleri internet, akll tahta ve di er bilgi teknolojileri ekipmanlaryladonatyoruz. Ö retmenlerin hizmet içi e itimlerini sa lamak üzere uzaktane itim merkezleri açyoruz. Ö rencilere ise tablet bilgisayar vermeyeba lyoruz.Son olarak, ihracat artrmak ve cari i lemler aç nn finansmankalitesini yükseltmek için küresel do rudan yatrmlar ülkemize çekecekbirçok yapsal düzenlemeyi uygulamaya koyduk. Özellikle yatrm ortamniyile tirmeye yönelik admlar attk, atmaya devam ediyoruz. DünyaBankasnn i yapma kolayl n baz alarak yapt  uluslararas sralamadaTürkiye, 2006 ylnda 155 ülke arasnda 93’üncü srada yer alrken 2011ylnda 183 ülke arasnda 71’inci sraya yükselmi tir. D ticarete konu olanalanlarda sfrdan küresel do rudan (greenfield) yatrmlar, cari aç nfinansmannn kalitesini iyile tirmesi yannda ihracat kapasitemizi veverimlili i artrmada kritik öneme sahiptir. Ayrca yüksek d ticaret aç 
 32. 32. 3232verdi imiz ürünlerin ülkemizde üretilmesine yönelik te vikleri gözdengeçiriyoruz.Bunun yannda küresel tedarik zincirinde daha fazla katma de erinTürkiye’de kalmas için Girdi Tedarik Stratejisinde sektörelde erlendirmeleri tamamladk. Hazrlanan eylem planlarn 2012’deuygulamaya koyaca z. Bu strateji ile ara mal ithalatna ba mll mzazaltp, tedarik süreklili i ve güvenli ini sa layarak küresel rekabetgücümüzü artraca z.Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Yukarda özetledi imiz yapsal tedbirler, orta ve uzun vadedeülkemizin cari aç n daha makul, yönetilebilir düzeye çekecektir. Ancakksa vadede de cari aç  kontrol altna almak için önemli admlar attk,atyoruz.Yln ilk yarsnda yüzde 40-50 aral nda olan kredi hacmindekigeni leme (13 haftalk hareketli ortalama, yllklandrlm ve kur etkisindenarndrlm ) BDDK ve Merkez Bankasnn ald  tedbirlerle ciddi biryava lama sürecine girmi tir. Kredi büyümesindeki normalle menin iç talebiyumu atmada önemli etkisi olacaktr.Ayrca kurda son bir yldr önemli bir düzelme ya anm tr. Kriz sonrasyüzde 20 de er kazanan reel efektif döviz kuru (Baz yl 2003=100; Mart2009=109; Kasm 2010=131), geçen yl Kasm ayndan itibaren dü mee ilimine girerek Kasm sonu itibaryla (Kasm 2011=110) bir önceki yla göreyüzde 16 de er kaybetmi tir. Kasm 2011 itibaryla reel efektif döviz kurugeçen yla göre yüzde 16, yo un rekabet içinde oldu umuz geli mekte olanülkelere oranla yüzde 18 dü mü tür.
 33. 33. 3333Ayrca 2012 ylnda mali disiplini güçlendirerek sürdürece iz. Geneldevlet bütçe aç nn GSYH’ye orann yüzde 1’den yüzde 0,8’e indirmeyihedefliyoruz. Bütün bu tedbirler sayesinde ekonomide yumu ak ini süreciba lam tr. Önümüzdeki aylarda cari açkta daralma ba layacaktr.Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)8090100110120130140150ub.03Au.03ub.04Au.04ub.05Au.05ub.06Au.06ub.07Au.07ub.08Au.08ub.09Au.09ub.10Au.10ub.11Au.11TÜFE Bazl Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)TÜFE -Geli mekte Olan Ülkeler- Bazl Reel Efektif Döviz Kuru(2003=100)TÜFE -Geli mi Ülkeler Bazl - Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)Kredi Art Oran* (%)Kaynak: TCMB* 13 haftalk hareketli ortalama, yllklandrlm ve kur etkisinden arndrlm tr.0102030405060OcakubatMartNisanMaysTemmuzAustosEylülEkimKasmAralk2007-2010 ortalamas 2011Kur ve Kredi DengeleriSayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Son yllarda rekor düzeyde istihdam art na ra men i sizlik oran hâlâarzulad mz seviyelerde de ildir. Bu durum, i gücü piyasamzn yapsalözelliklerinden kaynaklanmaktadr.lk olarak, ülkemizde, çal ma ça ndaki nüfus art  birçok ülkeye göreyüksek, i gücüne katlm oran dü üktür. Örne in, yllk ortalama 800 bincivarnda olan çal ma ça ndaki nüfus art  son bir ylda 1,1 milyonolmu tur. Son yllardaki 5 puanlk art a ra men ülkemizde i gücüne katlmoran, yüzde 71 civarnda olan AB ortalamasnn yakla k 20 puan altndadr.Bu, i gücüne katlmn önümüzdeki yllarda da artaca nn bir göstergesidir.
 34. 34. 3434Genç nüfus ve hzl artan i gücüne katlm oran, i sizlik orann a a çekmeyi zorla trmaktadr.kinci olarak, geli mi ülkelerle kar la trld nda ülkemizde tarmdaçal an nüfusun toplam istihdamdaki pay oldukça yüksektir. Son yllardakidü ü e ra men, Türkiye nüfusunun dörtte biri tarm sektöründe istihdamedilmektedir. Oysa tarmda çal an nüfusun toplam istihdamdaki payABD’de yüzde 1,6, G-7 ülkelerinde yüzde 2,3, Avro Bölgesinde yüzde 3,6 veOECD ülkelerinde ortalama yüzde 5,1’dir. AK Parti Hükümetleri döneminde,küresel kriz yllar hariç, tarm sektöründen sanayi ve hizmetler sektörüneönemli oranda geçi ler olmu tur. Geli mekte olan ülkelerin ya ad  buyapsal dönü üm, Türkiye’de de tarm sektöründen tarm d  sektörlere hzlbir geçi olarak ortaya çkm tr. 2010 yl sonunda tarmda çal an nüfusuntoplam istihdamdaki pay, 2002’den bu yana 10 puan azalarak yüzde 25’edü mü tür. Önümüzdeki yllarda devam etmesi beklenen bu dönü ümTürkiye’de i sizlik oranlarn a a  çekmeyi zorla tran di er bir faktördür.stihdamn Sektörel Da lm (%)34,918,54,542,12002Tarm Sanayi n aat Hizmetler25,219,96,348,62010Tarm Sanayi n aat HizmetlerKaynak: TÜ K
 35. 35. 3535Di er taraftan tarm sektöründeki bu de i imle beraber, istihdamnkalitesi de artm tr. Tarm istihdamnda önemli bir yer tutan ücretsiz ailei çili inin toplam istihdamdaki pay, 2002’de yüzde 21 iken A ustos 2011itibaryla yüzde 15’e dü mü tür. Ayn dönemde, ücretli ve yevmiyeliçal anlarn toplam istihdamdaki pay yüzde 50’den yüzde 61’e çkm tr.stihdamn teki Durumuna Göre Da lm (%)49,85,623,820,92002Ücreti ve Yevmiyeli verenKendi Hesabna Ücretsiz Aile çisi60,95,118,815,12011 A ustosÜcretli ve Yevmiyeli verenKendi Hesabna Ücretsiz Aile çisiKaynak: TÜ KÜçüncü olarak, 25 ya üstü nüfusumuzun ortalama e itim düzeyinindü ük olmas ve tarmdan tarm d  sektörlere geçi in yo un olmas i gücüpiyasasnda arz talep uyu mazl n beraberinde getirmektedir. Türkiye’detoplam i gücünün neredeyse üçte ikisi (2002’de yüzde 71,2, A ustos 2011’deyüzde 63) lise alt e itime sahiptir. Öte yandan ülkemizde 25 ya üstünüfusun ortalama e itim süresi 6,5 yldr. OECD ülkelerinde ise bu süre 11,4yldr. Bu hususlar, i sizli i azaltmada e itimin ve özellikle mesleki e itiminönemini ortaya koymaktadr.
 36. 36. 3636gücünün E itim Seviyesine Göre Da lm (%)71,218,710,12002Lise Alt Lise ve Dengi Yüksekö retim63,020,516,52011 A ustosLise Alt Lise ve Dengi Yüksekö retimKaynak: TÜ KSon olarak, ülkemizde istihdam snrlayan en önemli faktörlerden birii gücü piyasasndaki katlklardr. Türkiye, i gücü piyasas esneklikgöstergeleri açsndan, 34 OECD üyesi ülke arasnda en son sradadr. Bunedenle Türkiye’de ortalama çal ma süresi haftalk 49 saattir. Ayrcatoplam istihdamn sadece yüzde 11,5’i ksmi zamanl olarak çal maktadr.Bu oran OECD’de ortalama 16,6’dr.Türkiye ekonomisini istihdam odakl sürdürülebilir büyüme hedefineula trmak üzere, i gücünün niteli ini, i gücü piyasasnn esnekli ini vei gücüne katlm artracak politikalara a rlk vermeye devam edece iz.Orta Vadeli Programmz i sizlik sorununun çözümünde bütüncül biryakla m benimsemi ve i sizli i azaltmaya yönelik ksa, orta ve uzun vadelitedbir ve politikalar ortaya koymu tur.Ksa vadede istihdam artrmann en etkin yollarndan biri aktif i gücüpolitikalarn hayata geçirmektir. gücünün nitelikli hale gelmesi için deyo un çaba sarf ediyoruz. Son üç yldr aktif i gücü programlarn ülkeçapnda uygulamaya koyduk. Bu programlardan yararlanan ki i says 2008
 37. 37. 3737ylnda 32 bin iken 2010 ylnda 212 bine yükselmi tir. 2011 Ekim sonuitibaryla söz konusu programdan 200 binden fazla ki i yararlanm tr. Buprogramlar için 493 milyon TL kaynak kullandk. Aktif i gücü programlarylabireylerin beceri ve nitelik düzeylerini artracak e itimler vermeyi veböylece bireylerin niteliklerine uygun i edinmelerini kolayla trmayhedefliyoruz.Orta vadede istihdam artrmak için birçok tedbiri uygulamaya koyduk.2009 ylnda yeni bir yatrm te vik sistemiyle bugüne kadar 9.616 adette vik belgesi verdik. Bu te vik belgeleriyle yakla k 133 milyar TL’likyatrm yaplmas ve bu yatrmlarla 322 bin ki ilik istihdam sa lanmasöngörülmü tür.sizlerimize beceri kazandrmak amacyla Uzmanla m MeslekEdindirme Merkezi Projesini ba lattk. Bu projeyle 5 ylda yakla k 1 milyoni sizi e itimden geçirmeyi ve ba arl kursiyerlerin yüzde 90’n istihdametmeyi hedefliyoruz.Ayrca 2008 ylnda uygulamaya koydu umuz i veren hissesinde 5puanlk prim indirimi uygulamasna (yani i veren sigorta prim paynn yüzde19,5 yerine yüzde 14,5 olarak uygulanmasna) 2012 ylnda da devamediyoruz. Bu tedbir ksa vadede hem istihdam artrmak hem de kaytd lkla mücadele açsndan önemlidir. Bunun yan sra gençlerin, kadnlarnve mesleki e itim alan i sizlerin istihdam halinde i veren sigorta primpaynn 54 aya kadar devletçe kar lanmas uygulamasna devam edece iz.Son olarak, istihdam korumak amacyla getirilen ksa çal ma ödene inidaha i ler hale getirdik ve ekonomik daralma dönemlerinde istihdam kaybnsnrlyoruz.
 38. 38. 3838Bu çerçevede yürürlü e koydu umuz prim indirimi ve te vikler içinayrd mz kaynak toplam, 2008-2012 yllar arasnda 20 milyar TL’yia m tr.Ayrca, bölgesel kalknma projelerine (GAP, DAP, KOP ve DOKAP) dahafazla kaynak ayrmak suretiyle ilave istihdam sa lyoruz. Bu projelerarasnda hem bölge hem de ülke ekonomisi açsndan büyük önem ta yanGAP’n istihdam yaratma potansiyeli oldukça yüksektir. Uluslararasçal malara göre sulu tarma geçi le birlikte hektar ba na do rudan vedolayl olarak iki ki iye istihdam yaratlmaktadr. Önümüzdeki dönemde GAPbölgesinde 1 milyon 68 bin hektarlk alana su ula trlmashedeflenmektedir. Basit bir hesapla, bu projeyle 2 milyondan fazla ki iyeistihdam yaratlabilecektir. Kalknma Bakanl  verilerine göre, GAPbölgesinde 2009 ylnda 1 milyon 329 bin olan istihdam edilen ki i says2010 ylnda 218 bin ki i artarak 1 milyon 547 bine çkm tr.sizlik sorununun uzun vadede çözümü için be eri sermayestokumuzun kalitesini artryoruz. Bu amaçla, iktidara geldi imiz gündenberi e itimi önceliklendirdik ve bütçeden en fazla kayna  e itime aktardk.Uygulamaya ba lad mz FAT H Projesiyle ülkemizin e itim kalitesiniartryoruz.2010 YILI KES NHESAP KANUNUSayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,imdi de sizlere 2010 yl Kesinhesab hakknda bilgi vermek istiyorum.Kesinhesap Kanunu Tasars görü ülecek olan 2010 yl Bütçesindebütçe giderleri 294,4 milyar TL, bütçe gelirleri 254,3 milyar TL ve bütçeaç  40,1 milyar TL düzeyinde gerçekle mi tir.
 39. 39. 39392010’da faiz giderleri 48,3 milyar TL, faiz d  fazla ise 8,2 milyar TLolarak gerçekle mi tir.2009’da yüzde 28,2 olan bütçe giderlerinin GSYH’ye oran, 2010’dayüzde 26,7 olmu tur. 2009’da yüzde 22,6 olan bütçe gelirlerinin GSYH’yeoran ise 2010’da yüzde 23 olarak gerçekle mi tir.2010’da bütçe aç nn GSYH’ye oran yüzde 3,6 düzeyindegerçekle irken faiz d  fazlann GSYH’ye oran binde 7 olmu tur.2010 Yl Kesinhesap Kanun TasarsBütçe Giderleri 294,4 milyar TLBütçe Gelirleri 254,3 milyar TLBütçe Aç  40,1 milyar TLFaiz Giderleri 48,3 milyar TLFaiz D  Fazla 8,2 milyar TL2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇES YILSONU GERÇEKLE METAHM NSayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,imdi de size özetle 2011 yl Bütçesi ylsonu gerçekle metahminlerimizi açklamak istiyorum.
 40. 40. 40402011 yl sonunda;Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin 313,2 milyar TLMerkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin 290,9 milyar TLBütçe Aç nn 22,2 milyar TLFaiz D  Fazlann 20,4 milyar TLolarak gerçekle ece ini tahmin etmekteyiz.Yukardaki tahminlerimiz çerçevesinde 2011 yl ba langç bütçesineoranla; bütçe giderleri sadece binde 2 orannda yani 599 milyon TLsapm tr. Bu, harcamalar kontrol altnda tuttu umuzu göstermektedir.Bütçe gelirleri ise ba langç tahminine göre, yüzde 4,3 orannda yani 11,9milyar TL artmaktadr. Bu art , özelle tirme gelirlerindeki zayfperformansa (bütçede 9,5 milyar TL öngörülürken gerçekle me 3 milyarcivarnda) ra men sa lanacaktr.Faiz hariç giderlerde ise ba langç ödeneklerine kyasla yüzde 2,1orannda art olurken vergi gelirlerinde yüzde 7,4 orannda artbeklemekteyiz. Faiz d  harcamalardaki art , özellikle altyap yatrmharcamalarndaki art tan kaynaklanmaktadr. 2011’de yatrmlar için bütçeba langç ödeneklerine ilaveten 9,1 milyar TL kaynak ayrdk. Bu kayna ba ta ula trma sektörü olmak üzere altyap yatrmlarna tahsis ettik.Gelirlerdeki art ise güçlü ekonomik büyüme ve yaplandrmaya ba l olarakvergi gelirlerinde sa lanan olumlu sonuçtan kaynaklanmaktadr. 2011’deyaplandrmadan net 5 milyar TL gelir elde etmeyi hedefliyoruz.2011 ylsonu bütçe aç nn ise ba langç bütçesinde yer alan 33,5milyar TL yerine, yakla k üçte bir orannda (11,3 milyar TL) azalarak 22,2milyar TL olarak gerçekle mesini bekliyoruz.
 41. 41. 41412011’de bütçe giderlerinin GSYH’ye orann yüzde 24,4, faiz d giderlerin yüzde 21,1, bütçe gelirlerinin ise yüzde 22,7 olarakgerçekle mesini öngörüyoruz. Böylelikle, 2011 yl Bütçesinde yüzde 2,8olarak öngördü ümüz bütçe aç nn GSYH’ye orannn yüzde 1,7 olarakgerçekle ece ini tahmin etmekteyiz. Faiz d  fazla ise yüzde 1,6 olaraktahmin edilmektedir. Ancak unu da ifade etmek isterim ki, Kasm sonuitibaryla bütçe performansna bakt mzda, ylsonu aç n a a  do rurevize edilen hedef aç n da altnda kalmas muhtemeldir.3132654827923234143132714329124922 20050100150200250300350BütçeGiderleriFaiz HariçGiderlerFaizGiderleriBütçeGelirleriVergiGelirleriBütçeAç Faiz D FazlaMilyarTL2011 Bütçe 2011 Gerçekle me Tahmini2011 Yl Merkezi Yönetim Bütçesi Ylsonu Gerçekle me TahminiAK Parti Hükümetleri döneminde hazrlanan bütçeler gerçekçiolmu tur. Küresel krizin ya and  2009 yl hariç, hükümetlerimiz tarafndanhazrlanan bütçelerin tamamnda bütçe aç  hep hedeflenenin altndakalm tr. Bizden önceki dokuz yllk dönemde (1994-2002) uygulananbütçelerin sadece üçünde bütçe aç  hedefin altnda gerçekle mi tir. Budönemde hazrlanan dokuz bütçede gerçekle en bütçe aç , hedeflenenaç n ortalama iki kat düzeyindedir. 1994-2002 döneminde bütçe aç nnGSYH’ye oran ortalama olarak yüzde 7,7 seviyesindeyken AK PartiHükümetleri döneminde (2003-2011) ortalama bütçe aç  yüzde 3,3’e
 42. 42. 4242dü mü tür. Bu ba ar, sa lanan siyasi istikrar ve güven veren do rupolitikalarmzn bir sonucudur.7,73,30246810121994-2002 Dönemi 2003-2011 DönemiOrtalama Bütçe Aç  (% GSYH)2011’de merkezi yönetimde yüzde 1,7 olaca n tahmin etti imizbütçe aç nn milli gelire orannn daha kapsaml olan genel devlette(merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kurumlar) yüzde 1olmasn öngörüyoruz. Bu oran ile Avrupa’da yüzde 3’lük Maastricht Kriterinisa layan nadir ülkelerden biri olmay sürdürüyoruz. Yatrmlara ilaveetti imiz 9,1 milyar TL olmasayd, genel devlet aç mz yüzde 1 yerinemuhtemelen yüzde 0,3 olurdu.
 43. 43. 4343-10,3-10,3-8,5-8,0-6,6-6,2-6,1-5,9-5,9-5,5-5,3-4,9-4,5-4,4-4,0-3,8-3,8-3,5-3,5-3,0-2,9-2,5-1,7-1,0-1,0-0,7-0,10,82,0-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3rlandaJaponyangiltereYunanistanG. KbrsSlovenyaspanyaFransaPortekizPolonyaLitvanyaSlovakyaLetonyaRomanyatalyaÇek CumhuriyetiHollandaBelçikaAvusturyaDanimarkaMaltaBulgaristanAlmanyaTürkiyeFinlandiyaLüksemburgEstonyasveçMacaristan Maastricht Kriteri: % -3Kaynak: IMF, Orta Vadeli Program (2012-2014)Baz Ülkelerde 2011 Yl Bütçe Dengesi (% GSYH)2012 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇESSayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,2012 yl Bütçesi, AK Parti Hükümetlerinin hazrlad  onuncu, 61.Hükümetimizin ise ilk bütçesi olma özelli i ta maktadr. Bildi iniz üzere2011 yl Bütçesini sürdürülebilir büyümenin devamll n sa layaca mz vemali dengeleri iyile tirece imiz bir bütçe olarak hazrlam tk. lk on aylksonuçlar ve ylsonu gerçekle me tahminlerimiz, bu hedeflerimize ula makbir yana bunlarn ötesine geçece imizi göstermektedir.2012 yl Bütçesi ile istihdam artrmay, yurt içi tasarruf seviyesiniyükseltmeyi, cari aç  azaltmay ve mali disiplini güçlendirmeyihedefliyoruz.2012 yl Bütçesine baz olu turan temel makroekonomikvarsaymlarmz Ekim ay içerisinde Orta Vadeli Programda kamuoyunaaçklam tk. imdi bunlardan bazlarn sizlerle payla mak istiyorum.
 44. 44. 44442012 yl için;GSYH Büyüklü ü 1 trilyon 426 milyar TLBüyüme Oran yüzde 4Deflatör yüzde 7TÜFE Ylsonu yüzde 5,2hracat (FOB) 148,5 milyar dolarthalat (CIF) 248,7 milyar dolarolarak hedeflenmi tir.Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,2012 yl Bütçe Tasarsnn büyüklüklerine geçmeden önce, sizlere bubütçenin temel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 2012 yl Bütçesiyle;Reel sektörü güçlü bir ekilde desteklemeye devam ediyoruz2012 yl Bütçesiyle reel kesimi desteklemeye devam ediyoruz. Buamaçla;Esnaf kredi faiz deste i, tarmsal kredi faiz deste i, ihracat deste i,KOB destekleri, te vik ödemeleri ve i veren prim deste i için ayrd mzkayna  yüzde 13,5 orannda artrarak 8,3 milyar TL’ye yükseltiyoruz.Yatrmlar hzla tamamlyoruz2012’de toplam yatrm ödeneklerini 2011 yl ba langç ödeneklerinegöre yüzde 24 artrarak 32,7 milyar TL’ye çkartyoruz. Ancak 2012 yldenekleri, 2011 ylsonu gerçekle me tahminine göre yüzde 7,5’lik bir dü ügöstermektedir. Bunun temel nedeni son yllarda bütçenin gelirperformansna ba l olarak yatrmlara yl içerisinde çok ciddi miktarlarda
 45. 45. 4545ilave kaynak aktarmamzdr. Örne in, 2010 ylnda yatrmlarn ba langçödene i 22,7 milyar TL iken yl içerisinde verdi imiz ilave ödeneklerleyatrmlarda gerçekle me 32,8 milyar TL olmu tur. Yani ba langç ödene inegöre gerçekle me yüzde 145 olmu tur. Benzer ekilde, 2011 ylnda yatrmgerçekle melerinin ba langç ödene ine oranla en az yüzde 134 düzeyindeolaca n tahmin ediyoruz.2012 ylnda da, daha önceki yllarda oldu u gibi, bütçe gelirlerimizdeöngörülenden fazla art olursa bu kayna  da ksmen yatrmlarayönlendirmeyi planlyoruz. AK Parti Hükümetleri döneminde yatrmharcamalarnn bütçe içindeki payn da yakla k iki katna çkardk.Böylece, 2002’de 8,5 yl olan kamu yatrm stokunun ortalamatamamlanma süresini 2011’de sa lad mz ilave ödeneklerin de katksyla3,3 yla kadar dü ürdük.Yatrm Harcamalar Bütçe Pay (%)5,7 5,77,38,3 8,19,69,111,1 11,39,33,05,07,09,011,013,015,02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Gerçekle meTahmini2012Tahmin
 46. 46. 4646Bölgesel kalknma projelerini hzlandryoruz2012 ylnda da bölgeler aras geli mi lik farklarn azaltmak içinbölgesel geli me projelerini destekliyoruz. Bölgesel kalknma çabalarn, 642sayl KHK ile kurdu umuz Do u Anadolu Projesi Bölge Kalknma daresi,Do u Karadeniz Projesi Bölge Kalknma daresi ve Konya Ovas Projesi BölgeKalknma daresi Ba kanlklar ile güçlendirdik. 2012 yl Bütçesi ile GAP,DAP, KOP ve DOKAP gibi bölgesel kalknma projelerine daha çok kaynakaktarmaya devam ediyoruz.Ar-Ge faaliyetlerine daha çok destek veriyoruz2012 yl Bütçesinde ba ta TÜB TAK Ara trma ve Geli tirme Projeleriolmak üzere, üniversite ve sanayi kesimi Ar-Ge projelerini desteklemeyedevam ediyoruz. Bu kapsamda, 2012’de yakla k 1,5 milyar TL ödeneköngördük. Ayrca Ar-Ge faaliyetleri için sa lanacak toplam vergi ve primdeste inin yüzde 20 artarak 840 milyon TL düzeyine çkaca n tahminediyoruz.Yerel yönetimlere daha fazla kaynak aktaryoruz2012 yl Bütçesinde mahalli idarelerin gelir paylarn 27,6 milyar TLolarak öngördük. Bu, önceki yla göre yüzde 16,5’lik art  ifade etmektedir.Ayrca krsal kesimin altyapsn desteklemek amacyla KÖYDES (550milyon TL) ve SUKAP (500 milyon TL) Projelerine toplam 1 milyar 50 milyonTL kaynak ayrdk.Mahalli idarelerde çal an ihtiyaç fazlas personeli merkezi idarelerdeistihdam etmeye ba ladk. Bu sayede personel giderleri azaltlarak mahalliidarelerin daha rasyonel çal mas sa lanacaktr.
 47. 47. 4747Bunlarn yan sra;Devredilen Köy Hizmetleri personelinin maa lar için l Özel darelerinetransfer yapmaya devam ediyoruz.Nüfusu 10 binin altndaki belediyelerimizi denkle tirme ödene i ileayrca destekliyoruz.Sokak aydnlatma bedellerini Hazineden ödemeyi sürdürüyoruz.Belediyelerin kat atk tesisi yapmn destekliyoruz.Atk su artma tesislerine enerji deste i sa lyoruz.Bu suretle 2012’de mahalli idarelere toplamda 31,5 milyar TL desteksa lamay öngörüyoruz.1999-2001 yllarnda afetler nedeniyle zarar gören belediyelereyardm ettik1999-2001 yllar arasnda meydana gelen afetler dolaysyla altyaphasarna u rayan belediyelerin zamannda ödenmeyen zararlarnnkar lanabilmesi için kanuni düzenlemeler yaptk ve bu kapsamda 2011 yliçerisinde 136,3 milyon TL kayna  belediyelere ödemesi için ller Bankasnaaktardk.Sadece geçmi in sorunlarn çözmekle kalmyoruz ayn zamanda bugünya anan afetlere hzl bir ekilde müdahale ediyoruz. 2011 yl BütçesindeAfet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl na afet ve acil durum hallerindekullanlmak üzere 71 milyon TL ödenek tahsis etmi tik. Ba ta Van veKütahya olmak üzere ülkemizin de i ik yörelerinde meydana gelen afetlernedeniyle ortaya çkan ihtiyaçlar için bu ödene e ek olarak 110 milyon TL
 48. 48. 4848ilave kaynak aktardk. Önümüzdeki aylarda bu ve benzeri afetler nedeniyleortaya çkacak ihtiyaçlar ivedi olarak kar lamaya devam edece iz.Tarmsal destekleri artrmaya devam ediyoruzÇiftçimizi alan ve ürün baznda desteklemeye devam ediyoruz. Bukapsamda destekleri 2012’de 2011 ba langç ödene ine göre yüzde 19,7artryoruz. Destekleme ödeneklerine, kredi faiz deste i ve tarmsalürünlerin almna ili kin sübvansiyonlar gibi di er destekleme ödeneklerinidahil etti imizde tarm kesimine toplamda 11 milyar TL düzeyinde desteköngörüyoruz. Bu rakama dolayl destekler dahil de ildir.Tarm sigortalarnn kapsamn geni leterek çiftçimizin ürün ve üretimaraçlarn teminat altna aldk. Tarm sigortalar için öngördü ümüz ödene i2012’de yüzde 157 orannda artrdk.Akaryakt ve di er girdi fiyatlarndaki art tan dolay çiftçilerimizinma dur olmamas için mazot deste i birim fiyatlarn yüzde 9 ile yüzde 25arasnda yükselttik. Kimyevi gübre destekleme birim fiyatlarn ise yüzde 9ile yüzde 16 arasnda artrdk.Krsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ve tarmsal alt yapnngüçlendirilmesi amacyla uygulad mz krsal kalknma yatrmlarnndesteklenmesine yüzde 40 orannda daha fazla ödenek tahsis ettik.Hayvanclk destekleri ödeneklerini ise 2011 yl ödene ine göre yüzde 46orannda yükselttik.Sosyal dayan may güçlendiriyoruzSosyal harcamalar için daha fazla kaynak ayrp, dezavantajl kesimleridesteklemeyi sürdürüyoruz.
 49. 49. 4949Bu kapsamda,Sosyal Yardmla ma ve Dayan ma Fonuna aktarlan kayna  2011yl ba langç ödene ine göre yüzde 39 orannda artrarakyakla k 3 milyar TL’ye çkaryoruz.Terörden zarar gören vatanda larmzn zararlarn tazminetmeye devam ederek sosyal bar  ve devlete güvenipeki tiriyoruz.Özürlü vatanda larmza deste i artryoruzÖzürlü e itimi için ayrlan kayna  yüzde 20,4 orannda artrarak 1,2milyar TL’ye yükseltiyoruz. 2012’de yakla k 240 bin özürlü vatanda mzne itim masraflarn kar lamay hedefliyoruz.Özürlü evde bakm için ayrlan kayna  yüzde 28,7 orannda artrarak2,9 milyar TL’ye yükseltiyoruz. 2012’de ortalama 385 bin ki inin evde bakmgiderlerini kar lamay hedefliyoruz.Bütçemizi toplumsal cinsiyete duyarl hale getiriyoruzÖncelikle kz ö rencilerin e itimlerini tamamlamalar amacyla,ortaö retim ö rencilerinin ta mal e itimine ayrd mz kayna  yüzde 95,2orannda artryoruz. Bu ekilde kzlarmzn okumasn te vik ederekanayasa de i ikli i ile getirilen pozitif ayrmcl  hayata geçirmeye devamediyoruz.Kadn istihdamn artrmak amacyla Mays 2008-Mays 2009 dönemindei e yeni alnan ve fiilen çal trlan 18 ya ndan büyük kadnlar için sigortaprimine ait i veren hissesinin belli oranlarn 5 yl süreyle sizlik SigortasFonundan kar lamaya devam ediyoruz.
 50. 50. 5050artl nakit transferiyle özellikle kz ö rencilerimizin okula devamnte vik ediyoruz.stismara ve iddete u rayan kadnlarmzn, psiko-sosyal sorunlarnnçözümlenmesi ve iddetten korunmas için faaliyet gösteren kadn s nmaevlerinin saysn 2011’de açt mz 9 adet s nma evi ile birlikte 53’eula trdk. 2012’de s nma evlerini daha da yaygnla trmak için gereklikayna  tahsis ettik.Kadn çiftçilerimize yönelik olarak düzenlenen e itimlere devamediyoruz.Kamu çal anlarn enflasyona ezdirmiyoruzktidara geldi imiz 2002 yl sonundan bu yana memurlarmz,i çilerimizi ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, hep enflasyonun çoküzerinde ücret ve maa art  yaptk.2010 ylnda aile yardm ödene i dahil 1.300 TL olan en dü ük memurmaa n, 2011 ylnda yüzde 18,3 orannda artrarak 1.538 TL’ye yükselttik.Benzer ekilde, ortalama memur maa n ise 1.577 TL’den 1.799 TL’yeçkartarak yüzde 14,1 art  sa ladk. 2011 yl Kasm ay itibaryla 12 aylkenflasyon oran ise yüzde 9,5’tir. 2011 yl ikinci alt aylk dönemdeenflasyon orannn yüzde 4’ü a mas halinde a an ksm 2012 yl Ocakaynda maa lara yanstlacaktr.2002 ylsonundan 2011 Kasm ayna kadar ki dönemde enflasyondaki(TÜFE) kümülatif art yüzde 126,9 olmu tur. Buna kar lk söz konusudönemde ayn bazl;En dü ük memur maa  2002 Aralk aynda 392 TL iken 2011Kasm aynda 1.538 TL’ye çkt, art yüzde 292,3 oldu.
 51. 51. 5151Net asgari ücret 2002 Aralk aynda 184 TL iken 2011 Kasmaynda 659 TL’ye çkt, art yüzde 257,6 oldu.En dü ük SSK emekli ayl  2002 Aralk aynda 257 TL iken 2011Kasm aynda 814 TL’ye çkt, art yüzde 216,5 oldu.En dü ük BA -KUR esnaf emekli ayl  2002 Aralk aynda 149 TLiken 2011 Kasm aynda 660 TL’ye çkt, art yüzde 344 oldu.En dü ük BA -KUR çiftçi emekli ayl  2002 Aralk aynda 66 TLiken 2011 Kasm aynda 492 TL’ye çkt, art yüzde 647 oldu.En dü ük memur emekli ayl  2002 Aralk aynda 377 TL iken2011 Kasm aynda 976 TL’ye çkt, art yüzde 159,3 oldu.65 ya ayl  2002 Aralk aynda 24 TL iken 2011 Kasm aynda 110TL’ye çkt, art yüzde 347,8 oldu.Muhtar ayl  2002 Aralk aynda 97 TL iken 2011 Kasm aynda384 TL’ye çkt, art yüzde 294,6 oldu.Bu maa tutarlar ve art oranlar, çal an, emekli ve dar gelirlivatanda larmzn mali durumlarnn 2002’ye göre ciddi bir ekildeiyile ti ini, gelirlerinde önemli oranda reel art lar oldu unu açkça ortayakoymaktadr.Önceki yllarda oldu u gibi 2012’de de kamu çal anlarmz veemeklilerimizi enflasyona ezdirmeyece iz.2011 Kasm ay itibaryla en dü ük devlet memuru maa  ile 2002Aralk ayna göre daha fazla mal ve hizmet satn alnabilmektedir.
 52. 52. 5252imdi sizlere en dü ük devlet memuru maa  ile satn alnabilen bazürünlere ili kin mukayeseli bilgiler vermek istiyorum (a a daki tablo, geçenyl Genel Kurulda yapt m sunumdaki ayn ürünleri içermektedir).Tablo 1: En Dü ük Devlet Memuru Maa  ile Satn Alnabilen BazÜrünlerÜrün Ad2002Aralk2011KasmEkmek (kg) 386 682Pirinç (kg) 180 346Makarna (kg) 382 748Dana Eti (kg) 45 63Peynir Beyaz Peynir (kg) 73 110Süt (litre) 304 704Yumurta (adet) 2.914 4.914Ayçiçek Ya  (litre) 136 280Toz eker (kg) 236 522Zeytin (kg) 90 135Çay (kg) 56 116Kuru Fasulye (kg) 174 339Mercimek (kg) 304 446Erkek Takm Elbise (adet) 2,01 5,72Erkek Gömlek (adet) 11 33Gerçek Kira Ücreti (aylk) 2,34 3,02Elektrik Ücreti (kw/h) 2.438 5.199Do al Gaz (m3) 1.047 1.874Tüp Ücreti (12 kglk - adet) 19 26Buzdolab (adet) 0,44 1,41Mazot (litre) 310 401En dü ük memur maa  (aileyardm dahil - TL)392 1.538Ayn ekilde 2011 Kasm ay itibaryla net asgari ücret ile 2002 Aralkayna göre daha fazla mal ve hizmet satn alnabilmektedir.
 53. 53. 5353imdi de sizlere net asgari ücret ile satn alnabilen baz ürünlereili kin mukayeseli bilgiler vermek istiyorum.Tablo 2: Net Asgari Ücret ile Satn Alnabilen Baz ÜrünlerÜrün Ad 2002 Aralk 2011 KasmEkmek (kg) 181 292Pirinç (kg) 85 148Makarna (kg) 180 320Dana Eti (kg) 21 27Peynir Beyaz Peynir (kg) 34 47Süt (litre) 143 302Yumurta (adet) 1.370 2.105Ayçiçek Ya  (litre) 64 120Toz eker (kg) 111 224Zeytin (kg) 42 58Çay (kg) 26 50Kuru Fasulye (kg) 82 145Mercimek (kg) 143 191Erkek Takm Elbise (adet) 0,95 2,45Erkek Gömlek (adet) 5 14Gerçek Kira Ücreti (aylk) 1,10 1,29Elektrik Ücreti (kw/h) 1.146 2.228Do al Gaz (m3) 492 803Tüp Ücreti (12 kglk - adet) 9 11Buzdolab (adet) 0,21 0,60Mazot (litre) 146 172Net Asgari Ücret (TL) 184 659Kamuda ücret dengesizli ine son verdikBilindi i üzere baz kamu idarelerindeki personele, geneldüzenlemeler d nda, tazminat, ek ödeme, ek tazminat, döner sermayekatk pay, te vik primi ve ikramiye gibi de i ik adlarda ve tutarlarda ilaveödemeler yaplmaktayd.Bu nedenle Hükümetimizin öncelikli hedefleri arasnda yer alan “e iti e e it ücret” politikasnn gere i olarak 666 sayl Kanun HükmündeKararnameyi çkardk.
 54. 54. 5454Kararnameyle;Kurumsal ek ödemeleri ve denge tazminatn kaldrdk.Kadro kar l  sözle meli personel statüsünü kaldrarak bunlarkadrolu hale getirdik.Tüm personele hizmet snf, kadro ve görev unvanlar esasalnarak e it tutarda ek ödeme yaplmasn sa ladk.Ayrca kapsama dahil kamu idarelerinin merkez te kilatlarnda,daire ba kan ve üstü yönetici kadrolarnda yer alan personel ilebu idarelerin il ve bölge müdürleri için kamuda ücret e itlemesive sadele tirmesi amacyla yeni bir ücret sistemi olu turduk.Di er yandan, kamuda kariyer uzmanl n yaygnla trdk. Kariyeruzmanlarnn i e giri ve yeterlik sistemlerinin standart hale gelmesini, malive sosyal haklarnn ayn seviyede olmasn sa ladk.Böylece;Ayn hizmet snfnda, ayn veya benzer kadrolarda bulunanpersonel arasndaki ek ödemelerden kaynaklanan ücretdengesizli ini ortadan kaldrdk.Kurumlararas geçi i özendiren ve verimsizli e neden olan ücretfarkllklarn gidererek kamuda daha etkin ve verimliçal mann önünü açtk.E itime daha fazla kaynak ayryoruzBe eri sermayemizin kalitesini artrmak için e itime 2012 ylnda dadaha fazla kaynak ayryoruz. 2012’de Milli E itim Bakanl  bütçeödeneklerini yüzde 14,8 orannda artrarak 39,2 milyar TL’ye çkartyoruz.
 55. 55. 5555Böylece Milli E itim Bakanl  en büyük bütçeye sahip icrac bakanlk olmaözelli ini sürdürmektedir. AK Parti Hükümetleri döneminde 2002’de 11,3milyar TL olan toplam e itim bütçesini ise yakla k 5 katna çkararak2012’de 56,3 milyar TL’ye yükseltiyoruz.2012’de üniversite harçlarnda hiçbir art yapmyoruz. 2012’deö rencilere sa lanan burs deste i ödeneklerini ö renci art larn da dikkatealarak bir önceki yla göre yüzde 20,9 orannda, ö renim ve harç kredisideste i ödeneklerini yüzde 17,3 orannda, ilkö retim ve ortaö retimdeta mal e itime yaplan deste i ise yüzde 37,1 orannda artryoruz.2002’den bu yana yüksekö renim ö rencilerinin burs/ö renim kredilerindeyaplan art , dü ük enflasyona ra men yüzde 433 olmu tur.lkö retim ve ortaö retim ö rencilerine ücretsiz ders kitab deste inedevam ediyoruz. Ayrca daha önce bahsetti im FAT H Projesini hayatageçiriyoruz.Yüksekö renime ayrlan kayna  artryoruzBütçe ile 103 devlet üniversitesine kaynak sa lyoruz. Yüksekö renimiö rencilerimizin aya na götürüyoruz, fiziki imkân ve personel yapsngüçlendiriyoruz.Hükümetimiz döneminde kurulan yeni üniversitelerle birliktegençlerimize 81 ilde üniversite e itimi imkân sunuyoruz. Bu suretlekentlerimizin sosyal dönü ümünü hzlandryoruz. nsanmzn istedi i yerdeüniversite e itimini alabilmesini mümkün klyoruz.Üniversitelerimizin fiziki kapasitesini ve ö renci saysn esas alan,objektif bir bütçeleme yapyoruz. Üniversitelerimizin toplam ödene ini2012’de yüzde 15,6 artrarak 12,7 milyar TL’ye çkaryoruz. Yeni kurulanüniversitelerimizin ödeneklerini ise daha fazla artrarak kurumsal alt
 56. 56. 5656yaplarn güçlendiriyoruz. Bu kapsamda 41 yeni üniversitenin ödeneklerini2012’de yüzde 27,3 artrarak 2,1 milyar TL’ye çkaryoruz.Ba ta yeni kurulan üniversiteler olmak üzere üniversitelerimizinö retim eleman ihtiyacn hzl bir ekilde kar layabilmek için ilave 9.000adet atama izni veriyoruz. Küresel krize ra men üniversitelerimize 2012 yldahil son dört ylda toplam 36.000 akademik personel atama izni verilmi tir.Sa lk hizmetlerini yaygnla tryoruz, kalitesini artryoruz2002’de iktidara geldi imizde ye il kart ödemeleri hariç Sa lkBakanl nn harcama tutar sadece 2,4 milyar TL idi. ktidarda oldu umuz 9sene içinde bu kayna  yakla k 6 katna çkartarak 2012’de 13,8 milyarTL’ye yükseltiyoruz. 2002’de 9,9 milyar TL olan aile hekimli i hariç toplamsa lk harcamalarn ise 2012’de yakla k 4,5 katna çkartarak 44,3 milyarTL’ye yükseltiyoruz.2010 yl sonunda aile hekimli i uygulamasn tüm illeri kapsayacakekilde geni lettik. 2012’de aile hekimli i ödeneklerini 3,5 milyar TL’yeyükseltiyoruz.2012’de ye il kart sa lk hizmetlerini Sa lk Bakanl ndan SosyalGüvenlik Kurumuna devrediyoruz.2010 yl sonunda ba latlan hava ambulans uygulamasn geni leterekdevam ediyoruz. Bugün itibaryla 2 uçak ve 18 helikopterden olu an havaambulans filomuzu önümüzdeki aylarda 5 uçak ve 20 helikoptere çkartarakhizmete devam edece iz. Bunun yan sra vatanda n kar-k demeden sa lkhizmetlerine eri imini sa lamak için 75 tanesi kar paletli olmak üzere 1.355adet ambulans alyoruz.
 57. 57. 5757Evde sunulan sa lk hizmetlerini yaygnla tryoruz. Bu kapsamda2011’de yakla k 100 bin vatanda mza ula trd mz bu hizmeti 2012’de140 bin ki iye ula trmay hedefliyoruz.Özellikle Do u Anadolu Bölgesinde ya ayan, zor k artlar nedeniylesa lk hizmetlerine eri imde güçlük çeken gebe kadnlar için “misafir anne”uygulamasna devam ediyoruz. Bu uygulama ile Do u Anadolu Bölgesi’ndekiyüksek orandaki bebek ölümlerinin önüne geçmeyi planlyoruz.Sosyal güvenlik sistemini destekliyoruz2012’de Sosyal Güvenlik Kurumuna 2011 ylsonu harcama tahmininegöre yüzde 31 art la, 69,1 milyar TL transfer yapmay öngörüyoruz. SosyalGüvenlik Kurumuna yaplacak transferlerdeki bu art ta 2012’de ye il kartsa lk hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi ve yaplacakintibak düzenlemesi etkili olmu tur. 2012’de sosyal güvenlik açkfinansmann 2011 ylsonu harcama tahminine göre yakla k yüzde 59orannda artrarak 25,5 milyar TL’ye yükseltiyoruz.Türkiye’nin tantmna katk sa lamaya devam ediyoruz2023 Türkiye Turizm Stratejisinde hedeflendi i üzere; Türkiye’ninpozitif imajnn geli tirilerek marka konumunun güçlendirilmesini ve dünyaturizm pazarnda en çok turist çeken ilk be ülke arasnda yer almasnsa lamak için ülkemizin yurt d nda tantmna büyük önem veriyoruz. Buamaçla, 2012’de 138,4 milyon TL kaynak ayryoruz.Yeni temsilciliklerle dünyaya yaylyoruzD politikada geni leyen etki alanmzn bir gere i olarak 2010 ve2011’de Asya, Amerika ve Afrika ktalarnda yer alan 16 ülkede yenitemsilcilikler açtk. Ayrca, 17 farkl ülke ve ehirde de en ksa süre içinde
 58. 58. 5858yeni temsilcilikler açmay planlyoruz. Sadece 2011 ylnda dtemsilciliklerimize yeni bina ve arsa alm için D i leri Bakanl na ilave 124milyon TL kaynak aktardk.Sinema sektörünü daha cazip hale getiriyoruzSinema sektörünün geli imi ve ülkemizin film çekimi için bir cazibemerkezi haline gelmesi için yabanc veya yerli-yabanc ortak filmyapmlarna destek oluyoruz. Ayrca 2012’de ilk defa ulusal ve uluslararasfilm festivalleri ile film hafta ve günlerini destekleyece iz. Böylece sinemasektörüne yapt mz destekleri yüzde 51 artrarak 2012’de yakla k 21milyon TL’ye çkartyoruz. Bunun yan sra yabanc sinema yatrmclarnaTürkiye’deki sinema yapmlar nedeniyle üstlendikleri KDV’yi iade ederekTürkiye’yi sinema yatrmlarnn merkezi yapyoruz.Vergi denetimini güçlendiriyoruzVergi denetimini tek çat altnda birle tirerek Vergi Denetim KuruluBa kanl n kurduk. u an itibaryla vergi müfetti yardmclar dahil olmaküzere yakla k 4.750 ki ilik denetim gücüne sahibiz. 2012’de 1.500 yenivergi müfetti yardmcs alarak denetim kapasitemizi artraca z.Risk Analiz Merkezi ile birlikte modern vergi denetim teknik vearaçlarn kullanarak vergi kayp ve kaça n azaltaca z.Özelle tirme uygulamalarna devam ediyoruz2011 yl Bütçesinde 9,5 milyar TL’lik özelle tirme geliri hedeflemi tik.Ancak do al gaz ve elektrik da tm irketlerinin ihalelerine katlanyatrmc firmalarn gerekli finansman temin edememelerinden dolaytahsilat öngörülenin altnda kalm tr. Halen onay a amasnda bekleyen ve
 59. 59. 5959özelle tirilmesi planlanan kamu varlklarndan 2012’de 10,5 milyar TL’liközelle tirme geliri hedefliyoruz.Özetle 2012 yl Bütçesi;stihdam ve büyümeyi destekleyen,Tasarruflar artrmaya ve cari aç  azaltmaya yardmc olan,Ekonomik ve sosyal kalknmaya odaklanm ,Kamu finansman dengelerini iyile tiren ve ülkemizi daha ileriyeta yacak yatrmlara kaynak ayran bir bütçedir.Sayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,imdi de sizlere 2012 yl Bütçe büyüklüklerini açklamak istiyorum:2012 yl Merkezi Yönetim Bütçesinde;Bütçe Giderleri 350,9 milyar TLFaiz Hariç Giderler 300,7 milyar TLBütçe Gelirleri 329,8 milyar TLVergi Gelirleri 277,7 milyar TLBütçe Aç  21,1 milyar TLFaiz D  Fazla 29,1 milyar TLolarak öngörülmü tür.
 60. 60. 60603132714329124922 203513015033027821 29050100150200250300350400BütçeGiderleriFaiz HariçGiderlerFaizGiderleriBütçeGelirleriVergiGelirleriBütçeAç Faiz D FazlaMilyarTL2011 Gerçekle me Tahmini 2012 Tasar2012 Yl Merkezi Yönetim Bütçesi Tasars2012’de bütçe giderlerinin 2011 ylsonuna göre yüzde 12,1 oranndaartmas öngörülürken bütçe gelirlerinin yüzde 13,4 artaca  tahminedilmektedir. 2012’de, 2011 ylsonu gerçekle me tahminine göre vergigelirlerinin yüzde 11,4 orannda artmasn öngörüyoruz. 2012 yl içinnominal GSYH art orannn yüzde 11,3 olaca  göz önüne alnd nda, vergigelirlerindeki art orannn gerçekçi oldu u görülecektir.u hususu da ifade etmek istiyorum. Son bir iki aydr derinle en AvroBölgesi borç krizi nedeniyle global ekonomiye yönelik riskler artm tr. Bunedenle 2012 yl Bütçesine temel olu turan büyüme gibi bazmakroekonomik tahminlerimize yönelik birtakm kayglar da gündemdedir.Ancak biz Orta Vadeli Program hazrlarken oldukça temkinli davrandk.Buna ra men e er büyüme yüzde 4 yerine yüzde 3 olarak gerçekle irsehedefledi imizden yakla k 2 milyar TL daha az gelir elde edece iz. Bututar, GSYH’nin binde 1,4’üne tekabül etmekte olup kolaylkla telafiedilebilir. Kald ki; biz bütçeyi yaparken muhtemel 2B düzenlemesindenherhangi bir gelir de öngörmedik.u hususu da ifade etmek istiyorum. Son bir iki aydr derinle en AvroBölgesi borç krizi nedeniyle global ekonomiye yönelik riskler artm tr. Bunedenle 2012 yl Bütçesine temel olu turan büyüme gibi bazmakroekonomik tahminlerimize yönelik birtakm kayglar da gündemdedir.Ancak biz Orta Vadeli Program hazrlarken oldukça temkinli davrandk.Buna ra men e er büyüme yüzde 4 yerine yüzde 3 olarak gerçekle irsehedefledi imizden yakla k 2,5 milyar TL daha az gelir elde edece iz. Bututar, GSYH’nin binde 1,8’ine tekabül etmekte olup kolaylkla telafiedilebilir. Kald ki; biz bütçeyi yaparken muhtemel 2B düzenlemesindenherhangi bir gelir de öngörmedik.
 61. 61. 616111,58,85,21,1 0,6 1,6 1,85,53,61,7 1,5 1,4 1,00246810122002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014Maastricht Kriteri: % 3Orta Vadeli Program (2012-2014)* Yl Sonu Gerçekle me TahminiKaynak: Maliye Bakanl , Orta Vadeli Program (2012-2014)Merkezi Yönetim Bütçe Aç  (% GSYH)350 milyar 948 milyon TL olarak belirlenen 2012 yl bütçe giderlerininekonomik snflandrmaya göre da lm ise öyledir:Personel Giderleri 81,7 milyar TLSosyal Güvenlik KurumlarnaDevlet Primi Giderleri 14,3 milyar TLMal ve Hizmet Alm Giderleri 28,9 milyar TLFaiz Giderleri 50,3 milyar TLCari Transferler 130,2 milyar TLSermaye Giderleri 27,9 milyar TLSermaye Transferleri 4,2 milyar TLBorç Verme 8,6 milyar TLYedek Ödenekler 4,9 milyar TL
 62. 62. 6262731333110305 643821429130284 9 550020406080100120140PersonelGiderleriSGK DevletPrimi GideriMal veHizmet AlmGiderleriCariTransferlerSermayeGiderleriSermayeTransferleriBorç Verme YedekÖdeneklerFaiz GiderleriMilyarTL2011 Gerçekle me Tahmini 2012 Tasar2012 Yl Merkezi Yönetim Bütçe Giderleriimdi de sizlere 2012 yl Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri hakkndaksaca bilgi vermek istiyorum:Bütçe Gelirlerini 329,8 milyar TLVergi Gelirlerini 277,7 milyar TLVergi D  Gelirleri 52,2 milyar TLolarak tahmin etmekteyiz.
 63. 63. 63632912494233027852050100150200250300350Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Vergi D  GelirlerMilyarTL2011 Gerçekle me Tahmini 2012 Tasar2012 Yl Merkezi Yönetim Bütçe GelirleriBaz vergi türlerine ait 2012 yl tahminlerimizi de sizlerle payla makistiyorum:Gelir Vergisi 53,8 milyar TLKurumlar Vergisi 27,2 milyar TLDahilde Alnan KDV 33,6 milyar TLthalde Alnan KDV 53,9 milyar TLÖzel Tüketim Vergisi 70,6 milyar TLMotorlu Ta tlar Vergisi 6,7 milyar TLBSMV 4,5 milyar TLDamga Vergisi 7,3 milyar TLHarçlar 9,3 milyar TL
 64. 64. 646448266330486 4 6 8 1054277134547 5 7 9 11020406080Gelir Vergisi KurumlarVergisiÖzel TüketimVergisiDahildeAlnan KDVthalattaAlnan KDVMotorluTa tlarVergisiBanka SigortaMuameleVergisiDamgaVergisiHarçlar Di erVergilerMilyarTL2011 Gerçekle me Tahmini 2012 Tasar2012 Yl Vergi Gelirleri2002-2011 BÜTÇE PERFORMANSI VE 2012 BÜTÇESSayn Ba kan, De erli Milletvekilleri,Mali disiplini güçlendiriyoruzAK Parti Hükümetlerinin hazrlad  ve uygulad  tüm bütçelerdeoldu u gibi 2012 yl Bütçesi de mali disiplin anlay  çerçevesindehazrlanm tr. Harcamalarmz sa lam gelir kaynaklarna dayandryoruz vekaynaklar ülkemizin uzun dönem refahn artracak alanlarayönlendiriyoruz.Bu suretle 2011 yl sonunda 22,2 milyar TL olarak gerçekle mesinibekledi imiz bütçe aç nn, 2012’de yüzde 5 orannda azalarak 21,1 milyarTL olmasn öngörüyoruz. Böylece bütçe aç nn GSYH’ye orann 2012’deyüzde 1,7’den yüzde 1,5’e indirmeyi hedefliyoruz.
 65. 65. 6565Bütçe Dengesi Hedef ve Gerçekle meleri-27-45 -46-29-14-17 -18-10-50-34-40 -40-30-8-5-14-17-53-40-22-60-50-40-30-20-1002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Gerçekle meTahminiMilyarTLHedef Gerçekle meFaiz yükünü azaltmaya devam ediyoruzBu noktada faiz giderleri ile ilgili çok çarpc bir tabloyu sizinlepayla mak istiyorum. 2002’de faiz giderlerimizin GSYH’ye oran yüzde 14,8gibi sürdürülemez bir düzeye ula m t. Memnuniyetle ifade etmek isterimki küresel kriz yl hariç, 2002’den bu yana bu oran her sene a a  çekmeyiba ardk. Geçen sene yüzde 4,4’e dü en faiz harcamalarnn GSYH içindekipayn bu yln sonu itibaryla yüzde 3,3’e indiriyoruz. Program döneminde(2012-2014) ise yüzde 3,0-3,5 bandnda tutmay hedefliyoruz. Bu yl yüzde3,3 olarak gerçekle mesini bekledi imiz faiz giderlerinin GSYH’ye oran,1987’den bu yana en dü ük oran ifade etmektedir. Ayn ekilde, 2012’deyüzde 14,3 olarak öngördü ümüz faiz giderlerinin bütçe içindeki pay1985’den bu yana ula t mz en dü ük oran olacaktr.
 66. 66. 666614,812,910,17,06,1 5,85,3 5,64,43,3 3,5 3,4 3,202468101214162002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Gerçekle meTahmini2012Tahmin2013Tahmin2014TahminFaiz Giderleri (% GSYH)Ba ka bir açdan bakt mzda; 2002’de toplad mz her yüz liralkverginin yakla k 86 liras faize gidiyordu. Bu yl ise yüz liralk vergi gelirinin17,1 liras faize gidecektir. Mali Plan dönemi sonunda ise bu tutarn 16,5liraya kadar dü mesi öngörülmektedir.85,770,956,338,233,4 31,9 30,1 30,922,917,1 18,1 17,3 16,501020304050607080902002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Gerçekle meTahmini2012Tahmin2013Tahmin2014TahminFaiz Giderleri / Vergi Gelirleri (%)

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

Vistas

Total de vistas

443

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

10

Acciones

Descargas

0

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×