Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
1MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK’İN2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUTASARISI HAKKINDAKİBASIN TOPLANTISI KONUŞMA MET...
22010 YILI M ER K EZ2010 YILI M ER K EZ İİYY ÖÖ N ETN ET İİ M BM B ÜÜ TT ÇÇ EETA SA R ISITA SA R ISIw w w .m aliye.gov.trM...
32010 yılı bütçesi, AK Parti iktidarının sekizinci, 60.Hükümetimizin ise hazırladığı üçüncü bütçe olma özelliğinitaşımakta...
4Daha sonra detaylarını açıklayacağım üzere 2010 yılı bütçesi ile; Eğitime ve sağlığa daha fazla kaynak ayırıyoruz. Sosy...
52 0 0 9 Y ILI M E R K E Z İ Y Ö N E T İM B Ü T Ç ES İ Y IL S O N UG E R Ç E K LE Ş M E T A H M İN İDeğerli Basın Mensupla...
6Bu tahminlerimiz doğrultusunda 2009 yılı başlangıç bütçesine göre;bütçe giderleri yüzde 2,9 artmakta, bütçe gelirleri ise...
7Örneğin 2008 yılı ile 2009 yılı kıyaslandığında genel yönetim bütçeaçığının GSYH’ye oranının diğer ülkelerde de önemli or...
8Bütçe fazlası veren bazı ülkelerin kriz nedeniyle bütçe açığıvermeye başladıkları bir döneme girdik. Örneğin 2008 yılında...
9M E R K E Z İ Y Ö N E TİM B Ü T Ç E D EN G E S İ V E FA İZ D IŞ I D EN G EH ED EF LE R İ (O V M P 20 10 -20 12 )Değerli B...
10M A L İ Y E P O L İ T İ K A S I H E D E F L E R İ -1 E k o n o m ik k riz in d e e tk is iy le y ü k s e le n k a m u a...
11 Tarımsal destekler, alan ve ürün temelinde farklılaştırılarak üretimdeetkinlik, verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönel...
12 Ekonomide kayıtdışılık azaltılacaktır. Şubat 2009’da uygulamayakonulan Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem ...
132 0 1 0 Y IL I M E R K E Z2 0 1 0 Y IL I M E R K E Z İİYY ÖÖ N E TN E T İİ M BM B ÜÜ TT ÇÇ E SE S İİM A K R O E K O N O ...
142010 yılı için;GSYH Büyüklüğü 1Trilyon 29 Milyar TLBüyüme Oranı Yüzde 3,5TÜFE Yıl Sonu Yüzde 5,3İhracat (FOB) 108 Milyar...
152010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; Ekonomik krizden çıkışa katkı sağlayan bir bütçedir.Esnaf kredileri ve tarımsal kred...
162010 yılında devlet memurlarımızın aylıklarında yapılacak artışlar,devletin mali imkanları, ülkenin ekonomik gelişmesi v...
172010 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı en büyük bütçeye sahip bakanlıkolma özelliğini sürdürmektedir.Yine Sağlık Bakanlığı...
18 Sosyal güvenlik sistemini destekleyen bir bütçedir.Bütçede cari transferler altında yeralan sosyal güvenlik kurumların...
19desteklemek amacıyla KÖYDES Projesine 525 milyon TL kaynakayırdık.2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; Bilime, araştırmay...
202 01 0 Y ILI M E R K E Z İ Y Ö N E TİM B Ü T Ç E TA S A R IS IDeğerli Basın Mensupları,Şimdi de sizlere 2010 yılı bütçe ...
21Bütçe Giderleri Yüzde 7,6Faiz Hariç Giderler Yüzde 9Faiz Giderleri Yüzde 2,3Bütçe Gelirleri Yüzde 16,1Vergi Gelirleri Yü...
22Bu gelişme artan bütçe açığının azaltılmasına yönelik politikamızınbir sonucudur. Bu suretle bütçe açığının GSYH’ye oran...
232 0 1 0 Y I L I M E R K E Z İ Y Ö N E T İ M B Ü T Ç E G E L İ R L E R İŞimdi de sizlere 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe ...
242 0 1 0 Y I L I V E R G İ G E L İ R L E R İBazı vergi türlerine ait 2010 yılı tahminlerimiz de şöyledir:Gelir Vergisi 41...
25Y A P IS A L R E FO R M Ö N C E L İK LE R İ-1 M a li k u ra l uy g u la m a s ın a geçilecek tir. K a m u h a rca m a ...
26 5018 sayılı Kanunla uyumlu yeni Sayıştay Yasası çıkarılacaktır. Mali saydamlık ve mali raporlama geliştirilecektir. ...
27 Avrupa Birliği Müktesebatına uyumun gerekli kıldığı düzenlemeleredevam edilecektir.Değerli Basın Mensupları,2010 Merke...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Basın toplantısı 17.10.2009

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Basın toplantısı 17.10.2009

 1. 1. 1MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK’İN2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUTASARISI HAKKINDAKİBASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ17 EKİM 2009
 2. 2. 22010 YILI M ER K EZ2010 YILI M ER K EZ İİYY ÖÖ N ETN ET İİ M BM B ÜÜ TT ÇÇ EETA SA R ISITA SA R ISIw w w .m aliye.gov.trM EH M ET ŞİM ŞEKM ALİYE BAK AN I17 EK İM 200 9Değerli Basın Mensupları,2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Türkiye Büyük MilletMeclisi’ne sunulması münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz basıntoplantısına hoş geldiniz.Sunumuma başlarken hepinizi ve bizleri ekran başında izleyendeğerli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.2010 yılı bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmaküzere teknik çalışmalarımızın tamamlamak üzereyiz. Bu noktadabütçenin büyüklükleri belli olmuş olup, bunları sizlerle şimdidenpaylaşmak istiyorum.
 3. 3. 32010 yılı bütçesi, AK Parti iktidarının sekizinci, 60.Hükümetimizin ise hazırladığı üçüncü bütçe olma özelliğinitaşımaktadır. Daha önceki bütçelerimizde olduğu gibi bu bütçeyi dekararlılıkla sürdürdüğümüz ekonomik ve mali istikrar ile büyümeyi esasalan politikalarımıza uygun olarak hazırlamış bulunmaktayız. 2010 yılıbütçesini ekonomik krizden çıkış bütçesi olarak görüyoruz.Önümüzdeki dönemde ülkemizin küresel ekonomide rekabet gücünüartıracak ve daha büyük bir küresel aktör haline gelmesini sağlayacakekonomik ve mali politikalar izlemeye devam edeceğiz.Ekonomimizin yapısal dönüşümünü sağlayacak reformlarakararlılıkla devam edeceğiz. Bu suretle ülkemiz yatırımlar için bir cazibemerkezi olma niteliğini sürdürecektir.Kamuoyuna açıklamış olduğumuz Orta Vadeli Program ve MaliPlanda küresel krizden çıkışımızın temel politikalarını ve hedefleriniortaya koymuş bulunmaktayız. Bu politika ve hedefler doğrultusundamaliye politikamızı yürütüyoruz ve bütçelerimizi buna uygun olarakhazırlıyoruz. 2010 yılı bütçesi de bu çerçevede hazırlanmış bir bütçedir.2010 yılı bütçesi küresel krizin etkisiyle bozulan kamudengelerini düzeltmeyi amaçlamaktadır. Birazdan detaylarınıvereceğimiz 2010 yılı bütçesinde hem giderleri kontrol altına alıyoruz,hem de gelirleri artırıyoruz. Bu suretle bütçe açığını 2009 yılına göredaha aşağı seviyelere çekiyoruz.
 4. 4. 4Daha sonra detaylarını açıklayacağım üzere 2010 yılı bütçesi ile; Eğitime ve sağlığa daha fazla kaynak ayırıyoruz. Sosyal destekleri artırarak sürdürüyoruz. Reel kesimi ve çiftçimizi desteklemeye devam ediyoruz. AR-GE’yi destekliyoruz. Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımları artırıyoruz.Değerli Basın Mensupları,Bugünkü basın toplantımızda sizlere öncelikle 2009 yılı MerkeziYönetim Bütçesi yılsonu gerçekleşme tahminlerini sunacağım. Ardındanorta vadeli mali hedeflerimiz ile maliye politikası önceliklerimiziaktaracağım. Daha sonra da 2010 yılı bütçesine ilişkin büyüklükler ilebütçenin temel özelliklerini sizlerle paylaşacağım.2 0 0 9 Y I L I M E R K E Z2 0 0 9 Y I L I M E R K E Z İİYY ÖÖ N E TN E T İİ M BM B ÜÜ TT ÇÇ E SE S İİ Y I LY I LS O N U G E RS O N U G E R ÇÇ E K L EE K L E ŞŞ M EM ET A H MT A H M İİ NN İİ
 5. 5. 52 0 0 9 Y ILI M E R K E Z İ Y Ö N E T İM B Ü T Ç ES İ Y IL S O N UG E R Ç E K LE Ş M E T A H M İN İDeğerli Basın Mensupları,2010 yılı bütçesine geçmeden önce 2009 yılı bütçesi yılsonugerçekleşme tahminimize kısaca değinmek istiyorum:2009 yılsonu itibarıyla;Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin 266 milyar 752 milyon TL,Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin 203 milyar 928 milyon TL,Bütçe Açığının 62 milyar 824 milyon TL,Faiz Dışı Açığın 7 milyar 324 milyon TL,olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz.
 6. 6. 6Bu tahminlerimiz doğrultusunda 2009 yılı başlangıç bütçesine göre;bütçe giderleri yüzde 2,9 artmakta, bütçe gelirleri ise yüzde 18 oranındaazalmaktadır. Bütçe açığı ise 10,4 milyar TL’den 62,8 milyar TL’yeçıkmaktadır. Bütçe açığının milli gelire oranı ise yüzde 6,6’ya tekabületmektedir.2009 yılında bütçe açığında ortaya çıkan 52,4 milyar TL’lik artışın; 44,8 milyar TL’si (yüzde 86) gelirlerdeki azalmadan, 7,6 milyar TL’si (yüzde 14) ise giderlerdeki artıştankaynaklanmaktadır.Gelirlerdeki 44,8 milyar TL azalmanın; 4,7 milyar TL’si vergi indirimleri nedeniyle ortaya çıkangelir kaybından oluşurken, 40,1 milyar TL’si ekonomik daralma nedeniyle gelirlerdemeydana gelen düşüştenkaynaklanmaktadır.Giderlerdeki 7,6 milyar TL artışın ise temel sebepleri sosyalgüvenlik sistemine yapılan transferlerdeki artış ile ekonomiyicanlandırma paketleri kapsamında öngörülen altyapı yatırım harcamalarıve diğer gider artışlarıdır.Bütçe açığındaki bu artış yalnızca bizim ülkemize mahsus bir durumolmayıp, diğer ülkelerin de küresel kriz nedeniyle karşı karşıya olduğubir durumdur.
 7. 7. 7Örneğin 2008 yılı ile 2009 yılı kıyaslandığında genel yönetim bütçeaçığının GSYH’ye oranının diğer ülkelerde de önemli oranda saptığıgörülmektedir. Örneğin;Ülke 2008 Bütçe Dengesi 2009 Bütçe DengesiSapma(Puan)Polonya’da yüzde 3,1 açıktan 5,8 açığa 2,7Rusya’da yüzde 4,3 fazladan 6,6 açığa 10,9İzlanda’da yüzde 0,5 açıktan yüzde 14 açığa 13,5Ukrayna’da yüzde 3,2 açıktan yüzde 6 açığa 2,8ÇekCumhuriyeti’nde yüzde 1,4 açıktan yüzde 6 açığa 4,6Portekiz’de yüzde 2,6 açıktan yüzde 6,9 açığa 4,3olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.Diğer taraftan gelişmiş ülkelerden;Ülke2008 BütçeDengesi 2009 Bütçe DengesiSapma(Puan)ABD’de yüzde 5,9 açıktan 12,5 açığa 6,6İngiltere’de yüzde 5,1 açıktan 11,6 açığa 6,5İspanya’da yüzde 3,8 açıktan Yüzde 12,3 açığa 8,4Almanya’da yüzde 0,1 açıktan yüzde 4,2 açığa 4,1İtalya’da yüzde 2,7 açıktan yüzde 5,6 açığa 2,9İsveç’te yüzde 2,5 fazladan yüzde 3,5 açığa 6olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
 8. 8. 8Bütçe fazlası veren bazı ülkelerin kriz nedeniyle bütçe açığıvermeye başladıkları bir döneme girdik. Örneğin 2008 yılında yüzde 4,3bütçe fazlası veren Rusya’nın 2009 yılında yüzde 6,6 açık vermesibeklenmektedir. Sapmaya dikkatinizi çekiyorum.Değerli Basın Mensupları,Bu dönemde kamu kesiminin ne kadar açık verdiğinden ziyade,gelecek dönemlerde bu açığın nasıl kapatılacağı daha önemlidir. Buçerçevede Orta Vadeli Programda mali disiplinin nasıl sağlanacağı vemali konsolidasyonun yol haritası ortaya konulmuştur.O R TA V A D ELO R TA V A D EL İİ M A LM A L İİH E D E FLE R V E M A LH E D E FLE R V E M A L İİ Y EY EP O LP O L İİ TT İİ K A S IK A S I
 9. 9. 9M E R K E Z İ Y Ö N E TİM B Ü T Ç E D EN G E S İ V E FA İZ D IŞ I D EN G EH ED EF LE R İ (O V M P 20 10 -20 12 )Değerli Basın Mensupları,Sunumumun bu bölümünde 2010-2012 Mali Plan dönemindeMerkezi Yönetimin bütçe dengesi ve faiz dışı denge hedeflerindenbahsetmek istiyorum:Orta Vadeli Mali Planda, 2010 yılı merkezi yönetim bütçe açığınınGSYH’ye oranının yüzde 4,9 olarak gerçekleşeceğini, 2011 ve 2012yıllarında ise sırasıyla yüzde 4’e ve yüzde 3,2’ye düşeceğini öngördük.Mali Plan döneminde, program tanımlı faiz dışı açığın GSYH’yeoranının 2010 yılında binde 8, 2011 yılında binde 2 olacağı, 2012 yılındaise faiz dışı fazlanın binde 4 olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz.
 10. 10. 10M A L İ Y E P O L İ T İ K A S I H E D E F L E R İ -1 E k o n o m ik k riz in d e e tk is iy le y ü k s e le n k a m u a ç ık la r ıte d ric i o la ra k m a k u l s e v iy e le re in d ir ile c e k tir. M a li s a y d a m lığ ı g ü ç le n d irm e y e y ö n e lik ç a lış m a la ra d e v a m e d ile c e k tir. K a m u h a rc a m a la r ı g e re k lilik , e tk in lik v e v e rim lilik a ç ıs ın d a n g ö z d e ng e ç irile c e k tir. T a rım s a l d e s te k le r v e rim liliğ i v e ü re tim i te ş v ik e d ic i b ir ş e k ild eu y g u la n a c a k t ır. S o s y a l y a rd ım la rd a y e rin d e lik v e h a rc a m a la rd a e tk in lik s a ğ la n a c a k t ır. E k o n o m ik v e s o s y a l k a lk ın m a y ı d e s te k le y e n a lty a p ı y a t ırım la rın a ö n c e likv e rile c e k tir K ırs a l k a lk ın m a p la n ın ı h a y a ta g e ç ire c e k y a p ıla r o lu ş tu ru la c a k t ır. B ö lg e s e l g e liş m iş lik fa rk la r ın ı a z a ltm a y a y ö n e lik p o litik a la r u y g u la n m a y ad e v a m e d ile c e k tir.Mali Plan döneminde maliye politikası hedeflerimizi ise şu şekildesıralayabiliriz: Kamu kesiminin kaynak kullanımındaki artan payını azaltmakamacıyla, ekonomik krizin de etkisiyle yükselen kamu açıklarıtedrici olarak makul seviyelere indirilecektir. Kamu maliyesinde mali saydamlığı güçlendirmeye yönelikçalışmalara devam edilecektir. Kamu kaynaklarının kullanımında, belirlenen politika ve önceliklerdoğrultusunda hareket edilecek; yürütülen faaliyet ve projelergereklilik, etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirilerek kamuharcamaları sağlıklı bir temele kavuşturulacaktır.
 11. 11. 11 Tarımsal destekler, alan ve ürün temelinde farklılaştırılarak üretimdeetkinlik, verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik olarak yenidendüzenlenecektir. Sosyal yardımlarda yerindelik ve harcamalarda etkinlik sağlanacaktır. Eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile bilgi veiletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarınaöncelik verilecektir. Kırsal kalkınma planının uygulanması, izlenmesi vedeğerlendirilmesine ilişkin yapılar oluşturulacaktır. Kamu yatırımları, başta Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu AnadoluProjesi, Konya Ovası Projesi olmak üzere gelişmişlik farklarınıazaltmayı hedefleyen ekonomik ve sosyal altyapı projelerineyoğunlaştırılacaktır.M A L İY E P O L İT İK A S I H E D E F L E R İ-2 E k o n o m id e k a y ıtd ış ılık a za ltıla ca k tır. V e rg i p o litik a la rın ın u y g u la n m a s ın d a istik ra r v e v e rg ile n d irm e d eö n g ö rü le b ilirlik e s a s o la ca k tır. V e rg i k a y ıp v e k a ça ğ ın ı ö n le m e y e y ö n e lik d e n e tim le r a rtırıla ca k tır. E tk in b ir ta h silâ t s is tem i o lu ştu ru la ca k tır. V e rg iy e g ö n ü llü u y u m u n a rtırılm a s ı v e v e rg i ta b a n ın ın g e n iş le tilm e sin ey ö n e lik ça lışm a la ra d e v a m e d ile ce k tir. V e rg i u y u şm a z lık la rın a d a ir id a ri y a rg ıla m a a la n ın d a g e re k lid ü z e n le m e le r y a p ıla ca k tır. M a h a lli id a re le rin ö z g e lirle rin in a rtırılm a s ın a y ö n e lik d ü z en le m e h a y a tag e çirile ce k tir. K İT ’le rin v e rg is e l y ü k ü m lü lü k le rin i z a m a n ın d a y e rin e g e tirm e le ri içing e re k li te d b irle r a lın a ca k tır.2010-2012 döneminde gelir politikasına ilişkin temel hedeflerimiziise şu şekilde sıralayabiliriz.
 12. 12. 12 Ekonomide kayıtdışılık azaltılacaktır. Şubat 2009’da uygulamayakonulan Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planıkapsamında kayıt içi faaliyetler özendirilecek, denetim kapasitesigeliştirilecek, yaptırımların caydırıcılığı artırılacak, kayıtdışılığa karşıkurumsal ve toplumsal mutabakat güçlendirilecektir. Vergi politikalarının uygulanmasında istikrar ve vergilendirmedeöngörülebilirlik esas olacaktır. Vergi mevzuatı ve uygulamalarındasadeliği ve istikrarı sağlamak amacıyla yasal altyapıgüçlendirilecektir. Yüksek oranda vergilendirilen ürünler başta olmak üzere vergi kayıpve kaçağını önlemeye yönelik denetimler artırılacaktır. Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesinisağlamak amacıyla etkin bir tahsilât sistemi oluşturulacaktır. Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve vergi tabanınıngenişletilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. Vergi uyuşmazlıklarına dair idari yargılama alanında gereklidüzenlemeler yapılacaktır. Belediye ve il özel idarelerinin mali yapılarının güçlendirilmesi vehemşehrilerine karşı yönetim sorumluluklarının artırılması amacıyla,öz gelirlerinin artırılmasına yönelik düzenleme hayata geçirilecektir. KİT’lerin vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleriiçin gerekli tedbirler alınacaktır.
 13. 13. 132 0 1 0 Y IL I M E R K E Z2 0 1 0 Y IL I M E R K E Z İİYY ÖÖ N E TN E T İİ M BM B ÜÜ TT ÇÇ E SE S İİM A K R O E K O N O M İK G Ö S T E R G E L E RDeğerli Basın Mensupları,2010 yılı bütçesi ile ilgili açıklamalara geçmeden önce, 2010 yılıbütçesinin hazırlığında temel aldığımız makro ekonomik büyüklüklerisizlerle paylaşmak istiyorum.
 14. 14. 142010 yılı için;GSYH Büyüklüğü 1Trilyon 29 Milyar TLBüyüme Oranı Yüzde 3,5TÜFE Yıl Sonu Yüzde 5,3İhracat (FOB) 108 Milyar Dolarİthalat (CIF) 153 Milyar Dolarolarak hedeflenmiştir.Bu noktada açık yüreklilikle söyleyebilirim ki 2010 yılı bütçesinebaz oluşturan makroekonomik varsayımlarımız gerçekçidir.2 0 1 0 Y I L I M E R K E Z İ Y Ö N E T İ M B Ü T Ç E S İ N İ NT E M E L Ö Z E L L İ K L E R İ -12 0 1 0 y ılı b ü tç e s i; E k o n o m ik k riz d e n ç ık ış a k a tk ı s a ğ la y a n b ir b ü tç e d ir. S o s y a l y ö n ü g ü ç lü b ir b ü tç e d ir. K a m u g ö re v lile rin i g ö z e te n b ir b ü tç e d ir. Ö ğ re n c ile rim iz iç in d a h a fa z la k a y n a k a y ıra n b ir b ü tçe d ir. Ö z ü rlü v a ta n d a ş la ra d e s te ğ i a rtıra n b ir b ü tç e d ir. E ğ itim e v e s a ğ lığ a a y rıla n k a y n a ğ ın a rtırıld ığ ı b ir b ü tç e d ir. Ü n iv e rs ite le re p e rs o n e l v e k a y n a k d e s te ğ i s a ğ la y a n b ir b ü tç e d ir.Değerli Basın Mensupları,2010 yılı bütçe tasarısının büyüklüklerine geçmeden önce, sizlere bubütçenin temel özelliklerini zikretmek istiyorum:
 15. 15. 152010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; Ekonomik krizden çıkışa katkı sağlayan bir bütçedir.Esnaf kredileri ve tarımsal kredilerde faiz desteğine, ihracatdesteklerine, küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan desteklere,hazine teşvik ödemelerine devam ediyoruz. İstihdamın maliyetiniazaltmak amacıyla yürürlüğe koyduğumuz işveren primi 5 puan indirimiuygulamasını sürdürüyoruz.2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; Sosyal yönü güçlü bir bütçedir.Dünya büyük bir krizden geçiyor, her yerde işsizlik artıyor. Busüreçte sosyal kesimlerin desteklenmesi daha da önemli bir hale gelmişoluyor. Bizde bütçemizi ekonomik olarak dezavantajlı kesimleridestekleyecek şekilde hazırladık.Bu kapsamda,Sosyal Yardımlaşma Fonuna Aktarılan Kaynağı Yüzde 26,7oranında artırdık.Ayrıca yeşil kartlılara sağlamış olduğumuz sağlık yardımıödeneklerini yüzde 4,1 oranında artırarak 4,6 milyar TL’ye çıkardık.2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; Kamu görevlilerini gözeten bir bütçedir.
 16. 16. 162010 yılında devlet memurlarımızın aylıklarında yapılacak artışlar,devletin mali imkanları, ülkenin ekonomik gelişmesi ve enflasyon hedefigöz önünde bulundurmak suretiyle belirlenmiştir.Buna göre; Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 2,5 artı yüzde 2,5oranında artış yapılması öngörülmüştür.2009 yılı Temmuz ayında 1.480 TL olan aile yardımı dâhil ortalamamemur maaşı, yapılacak artışlar sonucunda; 2010 yılı Ocak ayında1.518 TL’ye; 2010 yılı Temmuz ayında ise 1.555 TL’ye yükselecektir.Gerçekleşen enflasyonun zam oranlarını aşması halinde ise aradaki farktelafi edilecektir.2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; Öğrencilerimiz için daha fazla kaynak ayıran bir bütçedir.2010 yılında öğrencilere sağlanan burs ve harç desteği ödenekleriniyüzde 13,8, öğrenim ve harç kredisi ödeneklerini yüzde 12,8, ilköğretimöğrencilerine ücretsiz ders kitabı desteği ödeneklerini yüzde 6,4,oranında artırdık.2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; Özürlü vatandaşlara desteği artıran bir bütçedir.Özürlü evde bakım desteği ödeneklerini yüzde 49.5, özürlülere eğitimdesteği ödeneklerini yüzde 7.3 oranında artırdık.2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; Eğitime ve sağlığa ayrılan kaynağın artırıldığı bir bütçedir.
 17. 17. 172010 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı en büyük bütçeye sahip bakanlıkolma özelliğini sürdürmektedir.Yine Sağlık Bakanlığına ayırdığımız bütçeyi de yüzde 12 oranındaartırdık. Üniversitelere personel ve kaynak desteği sağlayan bir bütçedir.Özellikle yeni kurulan üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını hızlıbir şekilde karşılayabilmek için, ilave 7000 adet atama izni veriyoruz.Üniversitelere ayırdığımız kaynağı reel olarak artırıyoruz.2 0 1 0 Y IL I M E R K E Z İ Y Ö N E T İM B Ü T Ç E S İN İNT E M E L Ö Z E L L İK L E R İ-2 A ile h e k im liğ in i ü lk e g e n e lin e y a y g ın la ştıra n b ir b ü tçe d ir. S o sy a l g ü v e n lik s is tem in i d e s te k ley e n b ir b ü tçe d ir. R e e l k e s im i v e ü re tim i d e ste k le y en b ir b ü tçe d ir. Ç iftçim iz i d e ste k o la n b ir b ü tçe d ir. M a h a lli id a re le re d e s te k o la n b ir b ü tçe d ir. B ilim e , a ra ştırm a y a ö n e m v e re n v e b u y ö n d e k i ça lışm a la rı d e s te k ley e nb ir b ü tçe d ir. G ü n ey d o ğ u A n a d o lu P ro je s i b a şta o lm a k ü z e re b ö lg e s e l g e liş m ep ro je le rin e k a y n a k a y ıra n b ir b ü tçe d ir. 2010 yılında aile hekimliği uygulamasını ülke genelineyaygınlaştırıyoruz. Kamu personeline sağlık hizmetleri SGKtarafından sunulacak ve bunun için anılan kuruma sağlık primiödemesine başlanacaktır.2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi;
 18. 18. 18 Sosyal güvenlik sistemini destekleyen bir bütçedir.Bütçede cari transferler altında yeralan sosyal güvenlik kurumlarınayapılan transferlerin 2010 yılında yüzde 7,3 oranında artarak 57.7 miyarTL olacağı tahmin edilmektedir.Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na 2010 yılında açıkfinansmanı için yapılacak transfer tutarı ise, 31.8 milyar TL olaraköngörülmüştür.2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; 2010 yılında da çiftçimizin alan ve ürün bazında üretiminindesteklemesine devam ediyoruz. Bu kapsamda 5.6 milyar TLdestekleme ödemesi yapmayı planlıyoruz.2010 yılı bütçesinde tarım kesimine yapılacak transferlerintoplamının ise, 8.4 milyar TL düzeyine ulaşacağını öngörüyoruz.2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; Mahalli idarelere destek olan bir bütçedir.2010 yılı bütçesi yerel idareleri destekleyen bir bütçedir. Bu manada,2010 yılı bütçesinde mahalli idarelerin gelir paylarını yüzde 17.6oranında artışla 19.1 milyar TL olarak öngördük.2010 yılında toplam olarak mahalli idarelere 22.1 milyar TL transferyapılacağını öngörüyoruz. Bu çerçevede kırsal kesimin altyapısını
 19. 19. 19desteklemek amacıyla KÖYDES Projesine 525 milyon TL kaynakayırdık.2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; Bilime, araştırmaya önem veren ve bu yöndeki çalışmalarıdestekleyen bir bütçedir.2010 yılı bütçesinde başta TÜBİTAK AR-GE projeleri olmak üzere,üniversite ve sanayi kesimi AR-GE projelerini desteklemeye devamediyoruz.Bu çerçevede TÜBİTAK’ın 2009 yılında 500 milyon TL olanödeneklerini 2010 yılında 625 milyon TL çıkardık..2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; Güneydoğu Anadolu Projesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeprojelerinin tamamını desteklemeye devam ediyoruz.Özetle 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; Ülkemizin dört bir tarafına ihtiyaç duyduğu yatırımı götüren,reel kesimi destekleyen, ekonomik kalkınmaya odaklanmış,bireysel ve toplumsal refahı gözeten bir bütçedir.
 20. 20. 202 01 0 Y ILI M E R K E Z İ Y Ö N E TİM B Ü T Ç E TA S A R IS IDeğerli Basın Mensupları,Şimdi de sizlere 2010 yılı bütçe büyüklüklerini açıklamakistiyorum:2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde;Bütçe Giderleri 286 milyar 928 milyon TLFaiz Hariç Giderler 230 milyar 178 milyon TLBütçe Gelirleri 236 milyar 794 milyon TLVergi Gelirleri 193 milyar 324 milyon TLBütçe Açığı 50 milyar 134 milyon TLFaiz Dışı Fazla 6 milyar 616 milyon TLolarak öngörülmüştür.Buna göre 2009 yıl sonu gerçekleşme tahminleriylekıyaslandığında;
 21. 21. 21Bütçe Giderleri Yüzde 7,6Faiz Hariç Giderler Yüzde 9Faiz Giderleri Yüzde 2,3Bütçe Gelirleri Yüzde 16,1Vergi Gelirleri Yüzde 18,2oranında artış göstermektedir.Bütçe giderlerinde artışı kontrol altına alırken, bütçe gelirleriningiderlerden daha fazla artmasını öngördük.Gelir artışlarımız gerçekçi tahminlere dayanmaktadır. Artışoranının yüksek olmasının temel nedeni 2009 yılında yapmış olduğumuzvergi indirimlerinin bazdan çıkacak olması ile 2009 yılının ikinciyarısında almış olduğumuz gelir artırıcı tedbirlerin tam yıl etkisindenkaynaklanmaktadır. Bu da yaklaşık olarak gelir artışının yarısına tekabületmektedir.Bütçe açıklarını azaltma amacımızın bir gereği olarak, bütçegiderlerinin GSYH’ye oranını 2009 yılında yüzde 28,2’den 2010 yılındayüzde 27,9’a düşürüyoruz.Aynı şekilde; bütçe gelirlerinin 2009 yılında GSYH’ye oranınıyüzde 21,5’ten 2010 yılında yüzde 23’e yükseltiyoruz, vergi gelirlerininoranını da yüzde 17,3’ten yüzde 18,8’e çıkarıyoruz.
 22. 22. 22Bu gelişme artan bütçe açığının azaltılmasına yönelik politikamızınbir sonucudur. Bu suretle bütçe açığının GSYH’ye oranını 2010 yılındayüzde 4,9’a düşürüyoruz.2 0 1 0 Y I L I M E R K E Z İ Y Ö N E T İ M B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ286 milyar 928 milyon TL olarak belirlenen 2010 yılı bütçegiderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ise şöylebelirlenmiştir:Personel Giderleri 60 milyar 349 milyon TLSosyal Güvenlik Kurumlarına DevletPrimi Giderleri 11 milyar 110 milyon TLMal ve Hizmet Alım Giderleri 25 milyar 186 milyon TLFaiz Giderleri 56 milyar 750 milyon TLCari Transferler 102 milyar 173 milyon TLSermaye Giderleri 18 milyar 928 milyon TL,Sermaye Transferleri 3 milyar 426 milyon TLBorç Verme 6 milyar 903 milyon TLYedek Ödenekler 2 milyar 103 milyon TL
 23. 23. 232 0 1 0 Y I L I M E R K E Z İ Y Ö N E T İ M B Ü T Ç E G E L İ R L E R İŞimdi de sizlere 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerihakkında bilgi vermek istiyorum:Bütçe Gelirleri 236.8 milyar TLVergi Gelirleri 193.3 milyar TLVergi Dışı Gelirler 43.5 milyar TLolarak tahmin edilmektedir.
 24. 24. 242 0 1 0 Y I L I V E R G İ G E L İ R L E R İBazı vergi türlerine ait 2010 yılı tahminlerimiz de şöyledir:Gelir Vergisi 41.5 milyar TLKurumlar Vergisi 18 milyar TLDahilde Alınan KDV 22.6 milyar TLİthalde Alınan KDV 30.1 milyar TLÖzel Tüketim Vergisi 54.6 milyar TLMotorlu Taşıtlar Vergisi 4.3 milyar TLBSMV 3.9 milyar TLHarçlar 5.4 milyar TLDamga Vergisi 4.4 milyar TL
 25. 25. 25Y A P IS A L R E FO R M Ö N C E L İK LE R İ-1 M a li k u ra l uy g u la m a s ın a geçilecek tir. K a m u h a rca m a la rı ö n celikli a la n la ra y ön lend irilecek tir. K a m u y atırım la rı ö n celik len d irilerek etk inle ştirilecek tir. Y a tırım la rın fin an sm an ında k am u -ö zel işb irliğ i m o d ellerin in ku llan ım ıy ay g ın la ştırıla cak tır. S a ğ lık h izm et v e h a rcam a la rı etk inle ştirilecek tir. 5 01 8 say ılı K a nun la u yum lu y en i S ay ıştay Y asa s ı çık arıla ca k tır. M a li say d am lık v e m a li ra po rla m a g eliştirilecektir. Ö zelleştirm elere d ev a m ed ilecek tir.Değerli Basın Mensupları,2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi için belirlediğimiz hedeflereulaşmada ve uygulamakta olduğumuz maliye politikasının başarısınıkalıcı hale getirmede yapısal reformlar önemli bir rol oynamaktadır. Buçerçevede, önümüzdeki dönemde Hükümetimiz tarafındangerçekleştirilecek bazı önemli yapısal reformları sizlerle paylaşmakistiyorum: Mali kural uygulamasına geçilecektir. Kamu harcamaları öncelikli alanlara yönlendirilecektir. Kamu yatırımları önceliklendirilerek etkinleştirilecektir. KİT’lerde yeni bir yönetişim modeli hayata geçirilecektir. Yatırımların finansmanında kamu-özel işbirliği modellerininkullanımı yaygınlaştırılacaktır. Sağlık hizmet ve harcamaları etkinleştirilecektir.
 26. 26. 26 5018 sayılı Kanunla uyumlu yeni Sayıştay Yasası çıkarılacaktır. Mali saydamlık ve mali raporlama geliştirilecektir. Vergi kayıp ve kaçağı azaltılacaktır. Özelleştirmelere devam edilecektir. Kamunun elektrik dağıtımı veşeker üretimi alanlarından tamamen çekilmesi; telekomünikasyon veliman işletmeciliğindeki payının ise azaltılması hedeflenmektedir.Y A P I S A L R E F O R M Ö N C E L İ K L E R İ -2 K u ru lu ş la rı ta m a m la n a n k a lk ın m a a ja n s la r ı fa a liy e te g e ç irile c e k tir. D e v le t y a rd ım la rı ş e ffa fla ş tırıla c a k v e e tk in le ş tirile c e k tir. E s n e k is tih d a m b iç im le ri y a y g ın la ş tırıla c a k t ır. Y e n i ü n iv e rs ite le rin b e ş e ri v e fiz ik i a lty a p ıla rı g ü ç le n d irile re k b ü y ü m es ü re c in e k a tk ıla rı a rt ırıla c a k t ır. K a ç a k ç ılık la m ü c a d e le e tk in le ş tirile c e k tir. İ s ta n b u l F in a n s M e rk e z i P ro je s i u y g u la m a y a k o n u la c a k t ır. A v ru p a B irliğ i m ü k te s e b a t ın a u y u m u n g e re k li k ıld ığ ı d ü z e n le m e le re d e v a me d ile c e k tir. Kuruluşları tamamlanan kalkınma ajansları faaliyete geçirilecektir. Devlet yardımları şeffaflaştırılacak ve etkinleştirilecektir. Esnek istihdam biçimleri yaygınlaştırılacaktır. Yeni üniversitelerin beşeri ve fiziki altyapıları güçlendirilerekbüyüme sürecine katkıları artırılacaktır. Kaçakçılıkla mücadele etkinleştirilecektir. İstanbul Finans Merkezi Projesi uygulamaya konulacaktır.
 27. 27. 27 Avrupa Birliği Müktesebatına uyumun gerekli kıldığı düzenlemeleredevam edilecektir.Değerli Basın Mensupları,2010 Merkezi Yönetim Bütçesi yoğun çalışmalar sonucuhazırlanmış ve anayasada öngörülen sürede, Yüce Meclisimizesunulmaktadır.Bu vesileyle, bütçenin hazırlanmasında özverili bir çalışmasergileyen Bakanlığımız ve diğer bakanlık mensuplarına teşekkürediyorum.Bu çalışmalarda bize desteklerini esirgemeyen SayınBaşbakanımıza ve bakan arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkürü birborç biliyorum.Sayın basın mensupları sizlere de toplantımıza katılımınızdandolayı teşekkür ediyorum.2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin milletimize hayırlıolmasını diliyorum.

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

Vistas

Total de vistas

182

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

1

Acciones

Descargas

0

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×