Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Mehmet ŞİMŞEK 
Maliye Bakanı 
1 
Türkiye Ekonomisi ve 
Kamu Maliyesinde 
Dönüşüm 
17 Eylül 2014
Sunum Planı 
2 
Kamu Mali Yönetimi 
• Reformlar 
• Güçlü Mali Dengeler 
Makroekonomik Kazanımlar & 
Uzun Vadeli Görünüm
Reformlar 
3
Başarıya Giden Yol: Yapısal Reformlar 
4 
Başarılarımızı yapısal reformlara borçluyuz 
Reform programını genişletiyor ve 
...
Kamu Maliyesi Reformları 
5 
Kamu Mali 
Yönetimi 
İç ve Dış 
Denetim 
Kamu İhaleleri Vergi Denetimi 
Gelir İdaresi
Kamu Mali Yönetim Reformu 
(5018 Sayılı Kanun) 
Yeni Anlayış: 
• Vatandaş odaklı 
• Şeffaf 
• Performansa dayalı 
• Hesap ...
Orta Vadeli Bütçelemeye Geçtik 
7 
Orta Vadeli 
Bakış 
Orta Vadeli 
Program 
Orta Vadeli 
Mali Plan 
3 Yıllık 
Bütçe
8 
Bütçe Uygulamaları 
Bütçe içi ve bütçe dışı fon uygulamasını kaldırdık 
Analitik bütçe sınıflandırmasına geçtik 
Bütçe ...
İç Kontrol ve İç Denetim 
Kamu İç Kontrol Standartlarını yayımladık 
Kamu idareleri iç kontrol standartlarına uyum 
eylem ...
Devlet Muhasebesi 
Tahakkuk esaslı 
muhasebeye 
geçtik 
Uluslararası 
standartlarla uyumlu 
mali raporlar ve 
istatistikle...
Mali Saydamlığı ve Hesap Verebilirliği 
Güçlendirdik 
11 
Maliye Bakanlığı 
ve Kamu İdareleri 
İdare Faaliyet 
Raporu 
Gen...
Dış Denetimde Yeni Anlayış 
Dış denetimin kapsamı genişletildi 
Dış denetim uluslararası standartlar 
çerçevesinde yeniden...
Kamu İhale Reformu 
2003’de AB normlarına uygun yasayı uygulamaya koyduk 
İhaleleri daha şeffaf hale getirdik 
İhale süreç...
14 
Vergi Denetiminde Reform 
REFORMLAR 
6009 Sayılı 
Kanun 
646 Sayılı 
K.H.K.
6009 Sayılı Kanun 
Vergi incelemelerinde mükellef seçiminden, inceleme 
süreçlerine kadar uygulamaya dönük belirsizlikleri...
VDK Öncesi Vergi Denetim Birimleri 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı 
MÜSTEŞARLIK 
Hesap 
Uzmanları 
Kurulu 
Gelirler 
Kontrolörl...
VDK Sonrası Vergi Denetim Birimleri 
Hesap 
Uzmanları 
Kurulu 
Gelirler 
Kontrolörleri 
Başkanlığı 
Maliye 
Teftiş 
Kurulu...
Vergi Denetiminde Uzmanlaşma 
A GRUBU 
Küçük ve Orta Ölçekli 
Mükellefler Grup 
Başkanlıkları 
B GRUBU 
Büyük Ölçekli 
Mük...
RİSK 
ANALİZ 
SÜRECİ 
RİSKSİZ RİSKLİ 
Etkin ve verimli vergi denetimi ile kayıt dışı ekonomi ve 
yolsuzlukla mücadele ediy...
Performans Değerlendirme Sistemi 
Vergi müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, 
nesnel ve mukayese...
21 
Vergi Müfettişleri Sayısı 
5.000 
Vergi 
Müfettişi 
10.000 
Vergi 
Müfettişi 
2011 2014
Vergi Müfettişi Sayısı ve İnceleme Sonuçları 
22 
Vergi müfettişi sayısı 
İncelenen mükellef 
sayısı 
Eksik beyan edilen 
...
Gelir İdaresinde Yenilikler 
Uygulama ve politikayı ayırdık 
Mali ve idare açısından özerk olan Gelir İdaresi 
Başkanlığı’...
Gelir İdaresinde Yenilikler 
Gelir İdaresi Başkanlığı 
- 29 ilde 30 Vergi Dairesi Başkanlığı 
- 52 ilde Defterdarlıklar bü...
Vergi Oranlarını Düşürdük 
İstihdamı ve yatırımlarını destekliyoruz 
25
Gelir Vergisi 
En yüksek vergi oranını (fon payı dâhil) 
% 49,5’ten % 35’e 
En düşük vergi oranını ise 
% 22’den % 15’e 
i...
52 
50 
50 
50 
50 
50 
48 
45 
45 
45 
45 
45 
43 
41 
40 
40 
40 
40 
38 
35 
33 
32 
32 
32 
31 
30 
29 
26 
25 
25 
21...
25 
23 
23 
22 
22 
21 
20 
20 
19 
18 
16 
16 
15 
15 
15 
15 
14 
13 
11 
10 
10 
6 
6 
6 
5 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ...
Ortalama Ücret Üzerindeki Yükler* (%, 2013) 
44.5 
42.7 
41.6 
41.0 
38.4 
38.2 
38.1 
37.7 
37.4 
34.8 
34.1 
33.8 
32.3 ...
30.5 
30.2 
29.9 
28.3 
28.1 
27.7 
27.4 
25.8 
25.8 
25.2 
24.4 
22.9 
22.3 
21.7 
20.9 
20.8 
20.7 
20.1 
19.3 
19.3 
19...
Kurumlar Vergisi 
Kurumlar vergisi oranını 
% 30’dan % 20’ye indirdik 
31
65 
64 
58 
56 
55 
51 
51 
51 
50 
50 
49 
49 
49 
47 
46 
45 
45 
44 
44 
43 
42 
42 
42 
40 
38 
37 
36 
34 
34 
33 
33...
Yeni Yatırımlar için Bölgesel Teşvik 
Kurumlar Vergisi Oranı: %20 
2. Bölge: %9 
3. Bölge: %8 
4. Bölge: %6 
5. Bölge: %4 ...
KDV Oranları (%, 2014) 
27 
25 
25 
25 
24 
24 
23 
23 
23 
23 
22 
22 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19...
Toplam Vergi Yükü (% GSYH, 2012) 
48.0 
45.3 
45.3 
44.4 
44.3 
44.1 
43.2 
42.2 
38.9 
38.6 
37.8 
37.6 
37.4 
37.2 
35.5...
34.2 
34.0 
33.1 
32.8 
31.5 
31.3 
31.1 
29.6 
27.2 
27.0 
26.9 
24.3 
24.1 
23.7 
23.6 
23.4 
23.4 
23.2 
23.2 
22.1 
21...
Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 
* Mahalli İdareler Vergi Gelirleri Dahil 
17.5 
15.2 
14.4 
14.2 
13.7 
13.1 
12.9 
12.8 
...
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Ediyoruz 
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele 
Stratejisi Eylem Planı 
Gelir Vergisi Reformu ve ...
Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 
32.2 
31.5 
30.7 
30.4 
29.1 
28.4 
28.9 
28.3 
27.7 
27.2 
26.5 
26 
27 
28 
...
Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 
31.2 
28.4 
28.4 
28.0 
27.6 
26.5 
25.5 
25.2 
24.3 
23.8 
23.6 
23.1 
22.1 
21.1 
19.0 ...
Vergi Kaybı 
7.8 
7.3 
7.4 
7.5 
7.5 
7.1 
6.8 
6.3 
5.7 
5.3 
5.3 
5.7 
3.6 
3.4 
3.4 
3.4 
3.5 
3.4 
3.3 
3.1 
2.9 
2.6 ...
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele 
Stratejisi Eylem Planının Güncellenmesi 
Eylem Planı 2015-17 dönemi için yeniden 
hazırlan...
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi 
Eylem Planı Güncellemesi 
Yeni Eylem Planının Başlıca Konuları 
- Gönüllü uyumu...
Kamu Maliyesinde İkinci Nesil Reformlar 
Vergi reformu 
• Yeni Gelir Vergisi Kanunu 
• Yeni VUK 
Harcama reformu 
• 5018’i...
Yeni Gelir Vergisi Kanunu 
45 
 Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarını birleştiriyoruz. 
 Kentsel rantlardan elde edilen ...
Yeni Vergi Usul Kanunu 
46 
• Ekonomik ve sosyal politikalara uyum sağlamak, sade ve daha kolay 
uygulanabilir bir hale ge...
5018 Sayılı Kanunun Güncellenmesi 
47 
 Vatandaş bütçe rehberi ve vatandaş bütçe raporunun yayınlanması 
 İç kontrol sis...
Kamu İhale Mevzuatının Yenilenmesi 
 2014 yılında değişen AB’nin kamu alımları direktiflerine uygun olarak mevcut Kanunun...
Yeni Taşıt Kanunu 
49 
 Taşıtların edinilmesi, kullanılması ve elden çıkarılmasına ilişkin maliyet-fayda 
ve maliyet-etki...
Kamu Taşınmaz Yönetimini Etkinleştiriyoruz 
İdarelerin görev, yetki ve sorumluluk sınırları belirlenerek taşınmaz 
yönetim...
Güçlü Mali Dengeler 
51
Kamu Açığını Azalttık 
Genel Devlet Açığı/GSYH (%) 
10.8 
12.0 
10.0 
8.0 
6.0 
4.0 
2.0 
0.0 
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı ...
Kamu Açığı (2013) 
Bütçe Açığı/GSYH (%) 
4.6 
5.0 
4.5 
4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
Kaynak: IMF, OECD, Kalkınma Bak...
Merkezi Yönetim Bütçe Açığını Azalttık 
(%, GSYH) 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
...
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku/GSYH (%) 
Kamu Borcunu Azalttık 
74.0 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
200...
26.2 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 
31.3 30.0 31.3 
27.6 26.2 25.3 
29.9 28.1 
21.6 20.3 17....
88.4 
-4.4 
-71.1 
25.2 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
-5 
-10 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
-20 
-40 
-60 
-80 
2002 
2003 
2004 
...
Borçlanma Maliyetlerini Düşürdük 
62.7 
65 
55 
45 
35 
25 
15 
5 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 
9.2 
25.4 
-0.3 
-5 
2002 ...
(Merkezi Yönetim, %) 
Faiz Giderlerini Azalttık 
85.7 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
Kaynak: Maliye Bakanlığı 
14.9 ...
Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
...
Faiz Giderleri/GSYH 
Kaynak: Maliye Bakanlığı 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1...
Eğitimin Bütçe İçindeki Payı 
(Eğitim Bütçesinin Toplam İçindeki Payı, %) 
9.4 
18 
19 
17 
15 
13 
11 
9 
7 
2002 2014 
K...
Eğitim Yatırımları 
Geçtiğimiz 11 yıl 
boyunca, 
• 205.000 derslik 
açtık 
• 410.000 öğretmen 
atadık 
• 1,8 milyar adet 
...
Okullaşma Oranları 
64 
(Brüt Oranlar, %) 
11.7 
130 
110 
90 
70 
50 
30 
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 
96.5 
80.8 
35.8 
4...
65 
PISA Sonuçları, Türkiye-OECD arası fark 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
Kaynak: OECD 
76 
74 
47 
51 
38 
46 ...
66 
Kamu Sağlık Harcamaları 
(Milyar TL) 
14 
18 
22 24 
30 
35 
41 
48 
51 
56 
62 
69 
75 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
1...
Sağlık Göstergeleri 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
67 
(Yıl) 
72 
77 
78 
76 
74 
72 
70 
2002 2013 
Bebek Ölüm Hızı ve Anne Ölüm O...
Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyet 
80 
70 
60 
50 
40 
Kaynak: TÜİK 
39.5 
74.7 
30 
2003 2013 
(%) 
Sağlık Hizmetlerinden M...
Kamu Yatırım Harcamaları 
8 8 
9 
12 
15 
17 
22 
24 
33 
38 
40 
51 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
2002 
200...
Özel Yatırımlar 
70 
300 
250 
200 
150 
100 
Kaynak: TÜİK 
100.0 100.0 
95.4 
254.1 
50 
1992 2002 2002 2013
Altyapı Yatırımlarının Ekonomik Getirisi Büyük 
Altyapının geliştirilmesinin potansiyel 
etkileri* 
• Büyümenin hızlanması...
Kara Yolu Ağımızı Genişletiyoruz 
Ocak 2003 
1.714 Km 
Otoyol Toplamı 
4.387 Km 
Bölünmüş Devlet ve İl 
Yolları Toplamı 
6...
İSTANBUL 
EDİRNE 
ESKİŞEHİR 
ANKARA 
Polatlı 
KONYA 
İZMİR 
SİVAS 
AFYONKARHİSAR 
KAYSERİ 
BURSA 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
KARS ...
İstanbul 
Antalya 
İzmir 
Gaziantep 
Trabzon 
Kayseri 
Samsun 
Erzurum 
Kars 
Van 
Diyarbakır 
Malatya 
Dalaman 
Bodrum 
S...
Eşitliğin Geliştirilmesi 
Sosyal 
Harcamalar 
Genel 
Teşvikler 
75
İstihdamı Teşvik ediyoruz 
Sosyal güvenlik katkısı işveren payının beş puanlık kısmına 
yönelik teşvikler 
76 
Genç ve kad...
77 
İşgücü Piyasasında Esnekliğin Artırılması 
Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi 
İşgücü piyasasında güvence ve ...
78 
2023 Yılına ilişkin Temel Hedefler 
İşsizlik oranı yüzde 5 düzeylerine indirilecektir. 
İstihdam oranı yüzde 55 düzeyl...
İstihdam Koruma Mevzuatı Endeksi 
Kaynak: OECD 
0.00 
0.50 
1.00 
1.50 
2.00 
2.50 
3.00 
3.50 
Türkiye 
Lüksemburg 
Meksi...
(2004=100) 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
Kaynak: TÜİK 
Kadınlarda İşgücüne Katılım Oranı 
80 
75 
20...
İşgücüne Katılım Oranı, Kadın 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
Kaynak: TÜİK, OECD 
81 
Eğitim Durumuna Göre İşgücüne Katılım O...
Yoksulluğu Azalttık 
0.20 
0.01 
0.02 
Günlük 1 $’ın altındaki Nüfus 
0.01 
0 0 0 0 0 0 0 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
2...
Yoksulluğu Azalttık 
3.04 
2.39 
2.49 
Günlük 2,15 $’ın altındaki Nüfus 
1.55 
1.41 
0.52 0.47 
0.22 0.21 0.14 
0.06 
3.5 ...
84 
Yoksulluğu azalttık 
30.30 
23.75 
20.89 
Günlük 4,3$’ın altındaki Nüfus 
16.36 
13.33 
8.41 
6.83 
4.35 
3.66 
2.79 2...
Makroekonomik Kazanımlar 
85
90’lı Yıllarda Türkiye 
Siyasi istikrarsızlık 
Düşük büyüme 
Yüksek işsizlik 
Yüksek enflasyon 
Yüksek bütçe açıkları 
Yük...
Siyasi İstikrar-Hükümetlerin Ortalama 
Ömrü 
87 
1923-2002 
Hükümetlerin 
ortalama 
ömrü: 17 ay 
15 Ay 
144 Ay 
160 
140 
...
Ortalama Reel GSYH Büyümesi 
88 
4.5 
6 
5 
4 
3 
Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı 
3.0 
5.0 
5.5 
2 
1924-2002 1993-2002 ...
Reel GSYH: GOÜ Kıyaslaması 
89 
185 
175 
165 
155 
145 
135 
125 
115 
105 
Türkiye 
Gelişmekte Olan Avrupa 
Latin Amerik...
AB ve ABD ile Yakınsama 
Kişi Başına Gelir (SGP, % ) 
60 
50 
40 
30 
20 
Kaynak: IMF, OECD, TÜİK 
90 
Türkiye/ABD 
Türkiy...
Enflasyon 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 ...
Yüksek Enflasyonun Nedenleri 
Kuraklık 
Jeopolitik Riskler 
(Irak, Suriye, Rusya) 
Döviz Kuru 
Enflasyon 
Beklentilerinde ...
Gıda Fiyatları: Enflasyondaki artışın ana nedeni 
93 
(Ocak12=100) 
120 
120.5 
125 
123.1 
90 
95 
100 
105 
110 
115 
Oc...
Döviz Kuru 
ABD doları Cinsinden İthalat Fiyatları(2010= 100) 
TL Cinsinden İthalat Fiyatları 
170 
160 
150 
140 
130 
12...
Bol Sıfırlı Değil, Saygın Türk Lirası 
Paramızdan altı sıfır atarak Türk Lirasına saygınlık kazandırdık. 
95
Sağlam Bankacılık Sektörü 
Kaynak: BDDK 
96 
Kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (%) 
Sermaye Yeterlilik Oranı (%) 
2002 Temmu...
Kaynak: TÜİK 
97 
İstihdam 
(Milyon Kişi, m.a) 
26.0 
25.9 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
27.0 
Ocak 08 ...
İşgücü Göstergeleri 
(m.a., %) 
6.0 
43.0 
7.0 
44.0 
8.0 
45.0 
46.0 
47.0 
48.0 
13.0 
49.0 
14.0 
50.0 
15.0 
51.0 
9.0...
Cari Açık: Daralıyor 
Net Altın Ticareti 
• 2011: -4.8 milyar $ 
• 2012: +5.7 milyar $ 
• 2013: -$11.8 milyar $ 
• 2014 Oc...
Dengelenme Süreci Devam Ediyor 
100 
(6 Aylık Hareketli Ortalama , Yıllık Değişim,%) 
Kaynak: TÜİK
Cari Açığın Çözümü: Orta ve Uzun Vadede 
Yurtiçi tasarruf oranlarının artırılması 
Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ...
Uzun Dönemli Büyümenin Belirleyicileri 
Kurumsal Kalite 
Demografi 
Verimlilik 
102
Kurumsal Kalitenin Geliştirilmesi 
Yolsuzluk Algı: 
2013: 177 ülkede 53. 
2002: 102 ülkede 65. 
İş Yapma Kolaylığı: 
2013:...
Yolsuzluk Algı Endeksi (2002) 
(102 ülke arasında 65. sırada) 
31 
44 45 
58 59 
65 
70 
73 74 
96 
100 
90 
80 
70 
60 
5...
(177 ülke arasında 53. sırada) 
53 
69 
72 
80 80 
94 
106 106 
114 
127 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 ...
Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2005) 
Within the period of 2005-2012, Turkey has ranked (117 ülke arasındah 7ig1h.e srırtah...
(144 ülke arasında 45. sırada) 
107 
Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2014) 
28 
34 
36 
43 
105 
95 
85 
75 
65 
55 
45 
35 ...
İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2006) 
(175 ülke arasında 84. sırada) 
62 
69 70 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
Kaynak:...
İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2013) 
(189 ülke arasında 69. sırada) 
53 
65 
69 
72 73 
88 89 
92 
96 
112 
116 
120 126 
13...
Within the period of 2005-2012, Turkey has ranked (132 ülke arasındah 6ig7h.e srırtahadna)Russia, Argentina and Greece. 
8...
Within the period of 2005-2012, Turkey has ranked (143 ülke arasındah 5ig4h.e srırtahadna)Russia, Argentina and Greece. 
1...
Avantajlı Demografik Yapı 
Genç Nüfusun Toplam Nüfus İçindeki Payı (%) 
Azerbeycan 
TÜRKİYE 
Moldova 
Gürcistan 
Makedonya...
Yıllık Ortalama Artış Hızı (%, 2001-13) 
Çalışma Çağındaki Nüfusun Artış Hızı 
1.7 
0.7 
0.2 
1.8 
1.6 
1.4 
1.2 
1.0 
0.8...
Verimliliğin Artırılması 
Yapısal Reformlar 
Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi 
Yatırımların Artırılması 
Ar-Ge ve İnovasyo...
GSYH 
2002 
2050 
2002 
230 Milyar $ 
2050 
5 Trilyon $ 
2013 
822 Milyar $ 
2023 
2 Trilyon $ 
115 
Kaynak: TÜİK, OVP, Pw...
Kişi Başına GSYH 
Yüksek Gelir Grubu (12.616 $ ve üstü) 
Orta-Üst Gelir Grubu (4.086 - 12.615 $ arası) 
Orta-Alt Gelir Gru...
Sağlam Makroekonomik 
Ortamın Sürdürülmesi 
Kurumların Kapasitenin 
Artırılması 
Beşeri Sermayenin 
Geliştirilmesi 
Altyap...
Teşekkürler… 
118
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Sayistay sunumu

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sayistay sunumu

 1. 1. Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 1 Türkiye Ekonomisi ve Kamu Maliyesinde Dönüşüm 17 Eylül 2014
 2. 2. Sunum Planı 2 Kamu Mali Yönetimi • Reformlar • Güçlü Mali Dengeler Makroekonomik Kazanımlar & Uzun Vadeli Görünüm
 3. 3. Reformlar 3
 4. 4. Başarıya Giden Yol: Yapısal Reformlar 4 Başarılarımızı yapısal reformlara borçluyuz Reform programını genişletiyor ve derinleştiriyoruz 25 alanda yapısal dönüşüm için 1.200 tedbir (2014-18 Kalkınma Planı)
 5. 5. Kamu Maliyesi Reformları 5 Kamu Mali Yönetimi İç ve Dış Denetim Kamu İhaleleri Vergi Denetimi Gelir İdaresi
 6. 6. Kamu Mali Yönetim Reformu (5018 Sayılı Kanun) Yeni Anlayış: • Vatandaş odaklı • Şeffaf • Performansa dayalı • Hesap Verebilir • Yetki Devri Eski Anlayış: • Merkezi • Hiyerarşik • Mevzuat odaklı 6
 7. 7. Orta Vadeli Bütçelemeye Geçtik 7 Orta Vadeli Bakış Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan 3 Yıllık Bütçe
 8. 8. 8 Bütçe Uygulamaları Bütçe içi ve bütçe dışı fon uygulamasını kaldırdık Analitik bütçe sınıflandırmasına geçtik Bütçe birliğini sağladık Hükümet öncelikleri, kamu idarelerinin öncelikleri haline geldi Plan-bütçe ilişkisini güçlendirdik Stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye geçtik
 9. 9. İç Kontrol ve İç Denetim Kamu İç Kontrol Standartlarını yayımladık Kamu idareleri iç kontrol standartlarına uyum eylem planlarını hazırladılar ve uyguluyorlar İç Denetim Koordinasyon Kurulunu oluşturduk Klasik teftiş yaklaşımından, uluslararası standartlarla uyumlu iç denetim sistemine geçtik 9
 10. 10. Devlet Muhasebesi Tahakkuk esaslı muhasebeye geçtik Uluslararası standartlarla uyumlu mali raporlar ve istatistikler üretiyoruz Kamuda muhasebe birliğini sağladık «Kamu Muhasebe Standartları Kurulu»nu kurduk 10
 11. 11. Mali Saydamlığı ve Hesap Verebilirliği Güçlendirdik 11 Maliye Bakanlığı ve Kamu İdareleri İdare Faaliyet Raporu Genel Faaliyet Raporu Mali Durum ve Beklentiler Raporları Sayıştay Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu
 12. 12. Dış Denetimde Yeni Anlayış Dış denetimin kapsamı genişletildi Dış denetim uluslararası standartlar çerçevesinde yeniden kurgulandı (Sayıştay Kanunu) Dış denetimde mali denetim ve uygunluk denetiminin yanı sıra performans denetimi geldi 12
 13. 13. Kamu İhale Reformu 2003’de AB normlarına uygun yasayı uygulamaya koyduk İhaleleri daha şeffaf hale getirdik İhale süreçlerini hızlandırdık Şikayetlerin incelenme süresini kısaltık 13
 14. 14. 14 Vergi Denetiminde Reform REFORMLAR 6009 Sayılı Kanun 646 Sayılı K.H.K.
 15. 15. 6009 Sayılı Kanun Vergi incelemelerinde mükellef seçiminden, inceleme süreçlerine kadar uygulamaya dönük belirsizlikleri ortadan kaldırdık Vergi inceleme sürelerini net bir şekilde belirledik. Sınırlı incelemelerde 6 ay, tam incelemelerde 1 yılda incelemenin tamamlanması esasını getirdik 15 Rapor değerleme komisyonlarını yasal bir zeminde yeniden düzenledik Özelge sisteminde önemli değişiklikler yaptık
 16. 16. VDK Öncesi Vergi Denetim Birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı MÜSTEŞARLIK Hesap Uzmanları Kurulu Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı Maliye Teftiş Kurulu Vergi Denetmenleri Vergi Dairesi Başkanlıkları 16
 17. 17. VDK Sonrası Vergi Denetim Birimleri Hesap Uzmanları Kurulu Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı Maliye Teftiş Kurulu Vergi Denetmenleri Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ DENETİM KURULU Vergi Dairesi Başkanlıkları MÜSTEŞARLIK 17
 18. 18. Vergi Denetiminde Uzmanlaşma A GRUBU Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları B GRUBU Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları Ç GRUBU Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlıkları C GRUBU Organize Vergi Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Başkanlıkları 18
 19. 19. RİSK ANALİZ SÜRECİ RİSKSİZ RİSKLİ Etkin ve verimli vergi denetimi ile kayıt dışı ekonomi ve yolsuzlukla mücadele ediyoruz VERGİ MÜFETTİŞİ Risk Analiz Sistemi 19
 20. 20. Performans Değerlendirme Sistemi Vergi müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi için kamu sektöründe öncü niteliğinde bir Performans Değerlendirme Sistemi oluşturduk. 20
 21. 21. 21 Vergi Müfettişleri Sayısı 5.000 Vergi Müfettişi 10.000 Vergi Müfettişi 2011 2014
 22. 22. Vergi Müfettişi Sayısı ve İnceleme Sonuçları 22 Vergi müfettişi sayısı İncelenen mükellef sayısı Eksik beyan edilen vergi tutarı (milyar TL) 2011 4.257 16.267 3,9 2012 4.763 46.845 4,5 2013 8.128 71.352 8,6 Vergi müfettişi sayısı İncelenen mükellef sayısı beyan edilen vergi tutarı (milyar TL) 2011 2012 Vergi müfettişi sayısı İncelenen mükellef sayısı Eksik beyan edilen vergi tutarı (milyar TL) 2011
 23. 23. Gelir İdaresinde Yenilikler Uygulama ve politikayı ayırdık Mali ve idare açısından özerk olan Gelir İdaresi Başkanlığı’nı kurduk Politika oluşturmak üzere Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nü kurduk 23
 24. 24. Gelir İdaresinde Yenilikler Gelir İdaresi Başkanlığı - 29 ilde 30 Vergi Dairesi Başkanlığı - 52 ilde Defterdarlıklar bünyesindeki gelir birimleri ile hizmet vermektedir. Mükellef odaklı anlayış çerçevesinde, - Herkese eşit ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmayı, - Vergiye gönüllü uyumu artırmayı hedeflemektedir. 24
 25. 25. Vergi Oranlarını Düşürdük İstihdamı ve yatırımlarını destekliyoruz 25
 26. 26. Gelir Vergisi En yüksek vergi oranını (fon payı dâhil) % 49,5’ten % 35’e En düşük vergi oranını ise % 22’den % 15’e indirdik 26
 27. 27. 52 50 50 50 50 50 48 45 45 45 45 45 43 41 40 40 40 40 38 35 33 32 32 32 31 30 29 26 25 25 21 21 16 15 13 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 Hollanda Avusturya Belçika İsrail Slovenya TÜRKİYE 2002 Portekiz İngiltere Avustralya Almanya Yunanistan Fransa İtalya İrlanda Şili Japonya Lüksemburg ABD Kore TÜRKİYE Yeni Zelanda Polonya İzlanda Finlandiya İspanya Meksika Kanada Norveç İsveç Slovakya Estonya Danimarka Macaristan Çek Cumh. İsviçre Gelir Vergisi En Üst Dilim Oranları (%, 2013) Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 27
 28. 28. 25 23 23 22 22 21 20 20 19 18 16 16 15 15 15 15 14 13 11 10 10 6 6 6 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 20 25 Belçika İtalya İzlanda TÜRKİYE 2002 Yunanistan Estonya İrlanda İngiltere Slovakya Polonya Macaristan Slovenya Kanada Çek Cumh. TÜRKİYE Portekiz Norveç İspanya Yeni Zelanda İsrail ABD Kore Hollanda Danimarka Japonya Şili Meksika Avustralya Avusturya Finlandiya Fransa Almanya Lüksemburg İsveç İsviçre TÜRKİYE AGİ Gelir Vergisi En Düşük Dilim Oranları (%, 2013) «Asgari Geçim İndirim» sonrası eşi çalışmayan ve 4 çocuklu bir ücretli için «0» Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 28
 29. 29. Ortalama Ücret Üzerindeki Yükler* (%, 2013) 44.5 42.7 41.6 41.0 38.4 38.2 38.1 37.7 37.4 34.8 34.1 33.8 32.3 31.2 30.8 29.8 29.8 27.6 27.6 27.0 26.4 26.1 23.1 20.5 20.3 19.2 19.1 19.0 18.7 17.4 16.9 14.3 9.5 7.0 6.8 2.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Yunanistan TÜRKİYE AGİ Öncesi Fransa Belçika Avusturya İtalya Finlandiya İsveç TÜRKİYE İspanya Macaristan Almanya Estonya Norveç Hollanda Polonya Portekiz Slovakya Danimarka İngiltere OECD Ort. Japonya Slovenya Çek Cumh. ABD Meksika İzlanda Kore Kanada İsrail Avustralya Lüksemburg İsviçre Şili İrlanda Yeni Zelanda Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı * Evli ve 2 çocuklu bir çalışan için güncellenen ortalama ücrete göre hesaplanmıştır. 29
 30. 30. 30.5 30.2 29.9 28.3 28.1 27.7 27.4 25.8 25.8 25.2 24.4 22.9 22.3 21.7 20.9 20.8 20.7 20.1 19.3 19.3 19.3 19.1 18.3 18.0 18.0 17.8 17.8 17.0 16.3 15.7 15.1 14.6 13.6 9.4 8.1 7 12 17 22 27 32 Danimarka Belçika Norveç Finlandiya İtalya Fransa Avusturya Almanya İsveç Hollanda Lüksemburg Çek Cumh. Slovenya İspanya İzlanda OECD Ort. Japonya İsviçre İngiltere Kanada Macaristan Yunanistan Estonya Polonya Yeni Zelanda Slovakya Portekiz ABD İrlanda Avustralya İsrail Kore TÜRKİYE Şili Meksika Gelir ve Kazançlar Üzerindeki Vergi Yükü (% GSYH, 2012) (Sosyal Güvenlik Primleri Dahil) Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 30
 31. 31. Kurumlar Vergisi Kurumlar vergisi oranını % 30’dan % 20’ye indirdik 31
 32. 32. 65 64 58 56 55 51 51 51 50 50 49 49 49 47 46 45 45 44 44 43 42 42 42 40 38 37 36 34 34 33 33 32 31 22 21 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 TÜRKİYE 2002 Fransa ABD Danimarka İrlanda Kanada Kore Portekiz Belçika Japonya İspanya Almanya İsrail Norveç Avustralya İsveç İngiltere Avusturya Hollanda Lüksemburg İtalya Meksika Finlandiya Şili Slovenya İsviçre İzlanda Polonya TÜRKİYE Yunanistan Yeni Zelanda Macaristan Çek Cumh. Slovakya Estonya En düşük yüke sahip 8. ülkeyiz Kurum Kazançları Üzerindeki Vergi Yükü (%, 2014) Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 32
 33. 33. Yeni Yatırımlar için Bölgesel Teşvik Kurumlar Vergisi Oranı: %20 2. Bölge: %9 3. Bölge: %8 4. Bölge: %6 5. Bölge: %4 6. Bölge: %2 33
 34. 34. KDV Oranları (%, 2014) 27 25 25 25 24 24 23 23 23 23 22 22 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 19 19 18 18 15 14 16 18 20 22 24 26 28 Macaristan Danimarka İsveç Hırvatistan Romanya Finlandiya Yunanistan Polonya Portekiz İrlanda Slovenya İtalya Letonya Belçika Litvanya Çek Cumh. Hollanda İspanya Avusturya Estonya Bulgaristan Slovakya İngiltere Fransa Almanya G. Kıbrıs Rum K. Malta TÜRKİYE Lüksemburg Eğitimde, sağlıkta, giyimde, turizmde %8 Bazı gıda ürünlerinde %1 Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 34
 35. 35. Toplam Vergi Yükü (% GSYH, 2012) 48.0 45.3 45.3 44.4 44.3 44.1 43.2 42.2 38.9 38.6 37.8 37.6 37.4 37.2 35.5 35.2 34.5 33.8 32.9 32.9 32.5 32.5 32.3 31.6 30.7 28.6 28.5 28.3 28.2 27.7 26.8 26.5 24.3 20.8 19.7 17 22 27 32 37 42 47 52 Danimarka Fransa Belçika İtalya İsveç Finlandiya Avusturya Norveç Macaristan Hollanda Lüksemburg Almanya Slovenya İzlanda Çek Cumh. İngiltere OECD - Ort. Yunanistan Yeni Zelanda İspanya Estonya Portekiz Polonya İsrail Kanada Japonya Slovakya İrlanda İsviçre TÜRKİYE Kore Avustralya ABD Şili Meksika Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı 35
 36. 36. 34.2 34.0 33.1 32.8 31.5 31.3 31.1 29.6 27.2 27.0 26.9 24.3 24.1 23.7 23.6 23.4 23.4 23.2 23.2 22.1 21.4 21.2 20.1 20.0 19.6 19.3 19.3 19.2 18.8 18.6 18.4 18.4 15.2 10.3 9.1 -3 2 7 12 17 22 27 32 37 Fransa Belçika İtalya Danimarka İsveç Avusturya Norveç Finlandiya Lüksemburg Hollanda Almanya İzlanda İspanya İngiltere Çek Cumh. OECD- Ort. Japonya Kanada Slovenya İsviçre Macaristan Yunanistan Yeni Zelanda ABD Polonya Portekiz Avustralya İsrail Estonya Slovakya Kore İrlanda TÜRKİYE Şili Meksika Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı * Mahalli İdareler Vergi Gelirleri ve Sosyal Güvenlik Primleri Dahil (%, GSYH, 2012) Dolaysız Vergiler (%, GSYH) 36
 37. 37. Kaynak: OECD, Maliye Bakanlığı * Mahalli İdareler Vergi Gelirleri Dahil 17.5 15.2 14.4 14.2 13.7 13.1 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.4 11.9 11.9 11.6 11.6 11.3 11.3 11.1 11.1 11.0 10.7 10.7 10.6 10.6 9.9 9.8 8.7 8.4 7.5 7.2 6.1 5.2 4.3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 Macaristan Danimarka Finlandiya Slovenya Estonya Portekiz İzlanda Yeni Zelanda İsveç Polonya Yunanistan TÜRKİYE İsrail Avusturya Çek Cumh. İngiltere Hollanda İtalya Belçika Norveç OECD-Ort. Fransa Almanya Meksika Lüksemburg Şili İrlanda Slovakya İspanya Kore Kanada Avustralya İsviçre Japonya ABD (%, GSYH, 2012) Dolaylı Vergiler (%, GSYH) 37
 38. 38. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Ediyoruz Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı Gelir Vergisi Reformu ve Vergi Usul Kanunu Gelir İdaresi & Vergi Denetiminde Altyapının Güçlendirilmesi 38
 39. 39. Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 32.2 31.5 30.7 30.4 29.1 28.4 28.9 28.3 27.7 27.2 26.5 26 27 28 29 30 31 32 33 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaynak: Schneider, 2013 Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü (%,GSYH) 2003 yılından bu yana yaklaşık 6 puan azaldı 39
 40. 40. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 31.2 28.4 28.4 28.0 27.6 26.5 25.5 25.2 24.3 23.8 23.6 23.1 22.1 21.1 19.0 18.6 18.4 16.4 15.5 15.0 13.9 13.6 13.0 13.0 13.0 12.2 9.9 9.7 9.1 8.0 7.5 5 10 15 20 25 30 35 Bulgaristan Romanya Hırvatistan Litvanya Estonya TÜRKİYE Letonya G. Kıbrıs Malta Polonya Yunanistan Slovenya Macaristan İtalya Portekiz İspanya AB Ortalaması Belçika Çek Cumh. Slovakya İsveç Norveç Danimarka Finlandiya Almanya İrlanda Fransa İngiltere Hollanda Lüksemburg Avusturya Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü (2013,%,GSYH) Kaynak: Schneider, 2013 AB Ortalaması AB’de En Düşük Oranlar 40
 41. 41. Vergi Kaybı 7.8 7.3 7.4 7.5 7.5 7.1 6.8 6.3 5.7 5.3 5.3 5.7 3.6 3.4 3.4 3.4 3.5 3.4 3.3 3.1 2.9 2.6 2.5 2.8 2 3 4 5 6 7 8 9 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Türkiye 38 Ülke Ortalaması Türkiye’de vergi kaybı AB ortalamasının 3 puan üzerinde Kaynak: Schneider, 2012 Vergi Kaybı (%,GSYH) 41
 42. 42. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planının Güncellenmesi Eylem Planı 2015-17 dönemi için yeniden hazırlanmış ve yürürlüğe konulması planlanmaktadır. 36’sı STK olmak üzere 79 kurum ve kuruluştan 507 eylem önerisi alınmıştır. 42
 43. 43. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı Güncellemesi Yeni Eylem Planının Başlıca Konuları - Gönüllü uyumun artırılması - Turizm sektöründe kayıt dışılığın azaltılması - Toplumsal farkındalığın artırılması - İnternet alışverişlerinde kayıt dışılığın önlenmesi - Elektronik takip sistemlerinin kurulması - Nakit ekonomisiyle mücadele - Denetim kapasitesinin artırılması - e-Fatura ve e-defter kullanımının yaygınlaştırılması - İnşaat sektöründe kayıt dışılığın azaltılması - Kayıt dışı istihdamla mücadele • Eylem Planı kapsamında hazırlanan eylemler, Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunulacak ve Kurulun değerlendirmesi neticesinde Başbakanlık Genelgesiyle yürürlüğe girecektir. 43
 44. 44. Kamu Maliyesinde İkinci Nesil Reformlar Vergi reformu • Yeni Gelir Vergisi Kanunu • Yeni VUK Harcama reformu • 5018’in güncellenmesi • Program bütçe • Yeni taşıt kanunu • Kamu ihale mevzuatının yenilenmesi • Cari harcamaların rasyonelleştirilmesi • Kamu taşınmaz yönetimini etkinleştirilmesi 44
 45. 45. Yeni Gelir Vergisi Kanunu 45  Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarını birleştiriyoruz.  Kentsel rantlardan elde edilen kazançları vergilendiriyoruz.  Tarımda, ölçek ekonomisini teşvik eden yeni bir vergilendirme yaklaşımına geçiyoruz.  Beyanname verme yükümlülüğü kapsamına giren mükellef sayısını artırıyoruz.  Vergi alacağını güvence altına alacak yeni mekanizmalar getiriyoruz.
 46. 46. Yeni Vergi Usul Kanunu 46 • Ekonomik ve sosyal politikalara uyum sağlamak, sade ve daha kolay uygulanabilir bir hale getirmek amacıyla Vergi Usul Kanununu yeniden yazıyoruz.  Mükellef Hakları  Uyuşmazlıkların Çözümü  Değerleme Hükümleri  Vergi Cezalarının Caydırıcılığının Artırılması hususlarını yeniden ele alacak olan tasarıyı yıl sonuna kadar Bakanlar Kuruluna sunmayı planlıyoruz.
 47. 47. 5018 Sayılı Kanunun Güncellenmesi 47  Vatandaş bütçe rehberi ve vatandaş bütçe raporunun yayınlanması  İç kontrol sistemine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların yeniden belirlenmesi  Ön mali kontrolün yeniden tanımlanması  Kanunun iç kontrol ve iç denetime ilişkin maddelerinin yeniden düzenlenmesi  Maliye Bakanlığının iç kontrol merkezi uyumlaştırma fonksiyonu kapsamındaki görevlerinin belirginleştirilmesi  Düzenleyici ve denetleyici kurumların Kanunun stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, iç kontrol, iç denetim, harcama yetkililiği ve muhasebe sistemine ilişkin hükümlerine de tabi olması
 48. 48. Kamu İhale Mevzuatının Yenilenmesi  2014 yılında değişen AB’nin kamu alımları direktiflerine uygun olarak mevcut Kanunun 48 uyumlaştırılması  İstisna hükümlerinin gözden geçirilmesi  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında asıl iş-yardımcı iş ayrımı yapılması  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında ihaleye çıkılmadan önce uygun görüş alınması ve bu kapsamda görevlilerin sorumluluklarının düzenlenmesi  İhale edilen işlerde (personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında), fiyat farkı verilebilmesine ilişkin düzenleme yapılması  Yeni AB direktiflerine uygun olarak, Elektrik, Gaz, Su ve Telekomünikasyon alanlarına özgü Sektörler Kanununun çıkarılması  e-ihale, e-şikayet, e-tebligat, ürün sayısallaştırılması, sertifikasyon sistemlerinin kurulması
 49. 49. Yeni Taşıt Kanunu 49  Taşıtların edinilmesi, kullanılması ve elden çıkarılmasına ilişkin maliyet-fayda ve maliyet-etkinlik kriterlerinin getirilmesi  Kurumlara taşıt politikası oluşturma zorunluluğu getirilmesi  İdarelere taşıt yönetim bilgi sistemi kurma zorunluluğu getirilmesi  Taşıt edinme yöntemlerinin sadeleştirilmesi ve kurumlara yeni taşıt edinim yolları getirilmesi  Hizmet alımı yoluyla taşıt edinimine ilişkin temel kriterlerin belirlenmesi Yabancı menşeli taşıt yasağının kaldırılması, bunun yerine silindir hacmine göre taşıt edinme yönteminin benimsenmesi  Taşıt verilecek makamların yeniden belirlenmesi
 50. 50. Kamu Taşınmaz Yönetimini Etkinleştiriyoruz İdarelerin görev, yetki ve sorumluluk sınırları belirlenerek taşınmaz yönetiminin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması Tahsisli taşınmazların kamu idareleri tarafından bedel karşılığı kullanımının sağlanması Tarım arazilerinin kullanıcılarına doğrudan satışının ve kiralamasının yapılması Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerin satışının gerçekleştirilmesi 50 Atıl durumdaki kamu taşınmazlarının yeniden ekonomiye kazandırılması Taşınmazlara ilişkin tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması
 51. 51. Güçlü Mali Dengeler 51
 52. 52. Kamu Açığını Azalttık Genel Devlet Açığı/GSYH (%) 10.8 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 7.9 4.1 0.1 Maastricht Kriteri: %3 -1.3 0.2 1.6 5.5 3.0 0.4 1.0 1.0 1.1 -2.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 52
 53. 53. Kamu Açığı (2013) Bütçe Açığı/GSYH (%) 4.6 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 Kaynak: IMF, OECD, Kalkınma Bakanlığı 3.3 2.2 1.0 0.5 OECD AB-28 GOÜ TÜRKİYE 53
 54. 54. Merkezi Yönetim Bütçe Açığını Azalttık (%, GSYH) 12 10 8 6 4 2 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaynak: Maliye Bakanlığı 1992-2002 Ort: 6,5 2003-13 Ort: 3,0 54
 55. 55. AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku/GSYH (%) Kamu Borcunu Azalttık 74.0 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Maastricht Kriteri: %60 67.7 59.6 52.7 46.5 39.9 40.0 46.1 42.3 39.1 36.2 36.2 33.0 2004’ten bu yana Maastricht Kriterini sağlıyoruz. 55
 56. 56. 26.2 70 60 50 40 30 20 10 0 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 31.3 30.0 31.3 27.6 26.2 25.3 29.9 28.1 21.6 20.3 17.7 16.3 35.4 23.9 19.1 10.4 6.4 3.3 2.9 2.7 0.9 0.7 -3.3 -5.0 -4.4 61.5 55.2 49.1 41.7 34.0 29.5 28.2 32.5 28.9 22.3 17.0 12.7 11.9 -10 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ç1 Net TL Net Döviz Toplam Kamu Net Borç Stoku (%, GSYH) Döviz Cinsi Borçları Azalttık 56
 57. 57. 88.4 -4.4 -71.1 25.2 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ç1 Kamu Net Dış Borç Stoku (Sol Eksen) Kamu Net Dış Borç Stoku/GSYH(Sağ Eksen) (%) (Milyar TL) Kamu Net Dış Borç Stoku Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 57
 58. 58. Borçlanma Maliyetlerini Düşürdük 62.7 65 55 45 35 25 15 5 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 9.2 25.4 -0.3 -5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ağustos DİBS Faiz Oranı İç Borç Stokunun Reel Faizi (%) 58
 59. 59. (Merkezi Yönetim, %) Faiz Giderlerini Azalttık 85.7 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Kaynak: Maliye Bakanlığı 14.9 43.2 11.9 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri Faiz Giderleri/Bütçe Giderleri 59
 60. 60. Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri 0 20 40 60 80 100 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaynak: Maliye Bakanlığı 2003-13 Ort: 33,1 1992-2002 Ort: 61,7 60 (Merkezi Yönetim, %)
 61. 61. Faiz Giderleri/GSYH Kaynak: Maliye Bakanlığı 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003-13 Ort: 6,1 1992-2002 Ort: 8,6 61 (Merkezi Yönetim, %)
 62. 62. Eğitimin Bütçe İçindeki Payı (Eğitim Bütçesinin Toplam İçindeki Payı, %) 9.4 18 19 17 15 13 11 9 7 2002 2014 Kaynak: Maliye Bakanlığı 62
 63. 63. Eğitim Yatırımları Geçtiğimiz 11 yıl boyunca, • 205.000 derslik açtık • 410.000 öğretmen atadık • 1,8 milyar adet ücretsiz kitap dağıttık Kaynak: MEB 63
 64. 64. Okullaşma Oranları 64 (Brüt Oranlar, %) 11.7 130 110 90 70 50 30 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 96.5 80.8 35.8 44.0 107.6 96.8 92.1 10 Okul Öncesi (4-5 yaş) İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim 2002-03 2012-13
 65. 65. 65 PISA Sonuçları, Türkiye-OECD arası fark 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 Kaynak: OECD 76 74 47 51 38 46 30 Fen Matematik 2006 2009 2012
 66. 66. 66 Kamu Sağlık Harcamaları (Milyar TL) 14 18 22 24 30 35 41 48 51 56 62 69 75 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014T Kaynak: Maliye Bakanlığı, SGK
 67. 67. Sağlık Göstergeleri 7 6 5 4 3 2 1 67 (Yıl) 72 77 78 76 74 72 70 2002 2013 Bebek Ölüm Hızı ve Anne Ölüm Oranı (Binde) (Onbinde) Doğumda Beklenilen Yaşam Süresi Kaynak: Sağlık Bakanlığı 31.5 7.4 6.4 1.5 0 35 30 25 20 15 10 5 0 2002 2013 Bebek Ölüm Hızı (Sol Eksen) Anne Ölüm Oranı (Sağ Eksen)
 68. 68. Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyet 80 70 60 50 40 Kaynak: TÜİK 39.5 74.7 30 2003 2013 (%) Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı
 69. 69. Kamu Yatırım Harcamaları 8 8 9 12 15 17 22 24 33 38 40 51 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yatırımlara çok ciddi miktarda ilave kaynak aktardık. (Milyar TL) 69 Kaynak: Maliye Bakanlığı
 70. 70. Özel Yatırımlar 70 300 250 200 150 100 Kaynak: TÜİK 100.0 100.0 95.4 254.1 50 1992 2002 2002 2013
 71. 71. Altyapı Yatırımlarının Ekonomik Getirisi Büyük Altyapının geliştirilmesinin potansiyel etkileri* • Büyümenin hızlanması • Net değer artışı • Yoksulluğun azaltılması Yol ağında %1’lik artış verimlilikte 0,5 puanlık artış sağlamaktadır** 71 * Calderon and Serven 2010. ** Infrastructure Fedderke and Kaya (2013)
 72. 72. Kara Yolu Ağımızı Genişletiyoruz Ocak 2003 1.714 Km Otoyol Toplamı 4.387 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı 6.101 Km Toplam Ocak 2013 2.244 Km Otoyol Toplamı 20.807 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı 23.051 Km Toplam Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı
 73. 73. İSTANBUL EDİRNE ESKİŞEHİR ANKARA Polatlı KONYA İZMİR SİVAS AFYONKARHİSAR KAYSERİ BURSA ERZİNCAN ERZURUM KARS MERSİN ADANA DİYARBAKIR ELAZIĞ MALATYA ZONGULDAK SAMSUN Bandırma VAN MUŞ BİLECİK ÇANKIRI KIRIKKALE TEKİRDAĞ İZMİT BALIKESİR AYDIN DENİZLİ BURDUR ISPARTA UŞAK MANİSA KARAMAN NİĞDE OSMANİYE K.MARAŞ AMASYA BATMAN MARDİN Yerköy KARABÜK Yenişehir 405 km 212 km 533 km 624 km 105 km Tamamlanan (888 km) Yapım Aşamasında(1796 km) İhale Aşamasında(454 km) Proje aşamasında(354 km) GAZİANTEP Çobanbey 73 Yüksek Hızlı Demiryolu Projelerimiz
 74. 74. İstanbul Antalya İzmir Gaziantep Trabzon Kayseri Samsun Erzurum Kars Van Diyarbakır Malatya Dalaman Bodrum Sivas Elazığ Bursa Ankara Ağrı Erzincan Muş Batman Mardin Şanlıurfa Adana Konya Denizli KKTC THY Tokat Zonguldak THY Onur Air SUN Express ATLAS JET Pegasus BoraJet Edremit Siirt Gazipaşa Çorlu KKTC Iğdır Gökçeada Hata y Adana Antalya İzmir Gaziantep Trabzon Kayseri Ankara Bursa Samsun Erzurum Kars Van Mardin Malatya Dalaman Bodrum Konya Sivas Elazığ Sinop Nevşehir Adıyaman Batman Çanakkale Denizli Eskişehir Isparta Kahramanmaraş Merzifon Muş Uşak Ağrı Tekirda ğ Erzincan Diyarbakır Şanlıurf a İstanbul Kastamonu Bingöl Şırnak 2014 6 Havayolu 7 Merkez 52 Nokta 2003 2 Merkez 26 Nokta İç hatlarda Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi TÜRKİYE UÇUŞ NOKTALARI (İç Hat) 74
 75. 75. Eşitliğin Geliştirilmesi Sosyal Harcamalar Genel Teşvikler 75
 76. 76. İstihdamı Teşvik ediyoruz Sosyal güvenlik katkısı işveren payının beş puanlık kısmına yönelik teşvikler 76 Genç ve kadınların istihdamına yönelik teşvikler Kısa süreli çalışmaya yönelik teşvikler Mesleki eğitime yönelik teşvikler
 77. 77. 77 İşgücü Piyasasında Esnekliğin Artırılması Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi İşgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması Özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması İstihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi olarak tespit edilmesi
 78. 78. 78 2023 Yılına ilişkin Temel Hedefler İşsizlik oranı yüzde 5 düzeylerine indirilecektir. İstihdam oranı yüzde 55 düzeylerine yükseltilecektir. Tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 15’in altına indirilecektir.
 79. 79. İstihdam Koruma Mevzuatı Endeksi Kaynak: OECD 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 Türkiye Lüksemburg Meksika İspanya Endonezya Yunanistan Fransa Portekiz Çin Slovenya Norveç Almanya Hindistan Belçika İtalya Avusturya Polonya Estonya Çek Cumhuriyeti Finlandiya Brezilya Hollanda OECD Ortalaması Güney Kore Slovak Cumhuriyeti Macaristan İzlanda İsveç Şili Danimarka İsrail Rusya İsviçre Japonya İrlanda Avustralya Güney Afrika Yeni Zelanda İngiltere Kanada ABD Sürekli Çalışanların Bireysel İşten Çıkarmaya Karşın Korunması Toplu işten Çıkarmalar için Özel Gereklilikler Geçici İstihdam Şekillerine İlişkin Düzenlemeler
 80. 80. (2004=100) 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 Kaynak: TÜİK Kadınlarda İşgücüne Katılım Oranı 80 75 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TÜRKİYE G. Afrika Hırvatistan Macaristan Polonya Brezilya Rusya Endonezya Çin Meksika Hindistan
 81. 81. İşgücüne Katılım Oranı, Kadın 80 70 60 50 40 30 20 Kaynak: TÜİK, OECD 81 Eğitim Durumuna Göre İşgücüne Katılım Oranı (2014 Haziran) OECD Ortalaması: 62,7 23.3 30.9 17.4 26.8 32.9 39.8 69.5 10 2004 Toplam Okuryazar olmayanlar Lise altı Lise Mesleki ve teknik lise Yüksekokul
 82. 82. Yoksulluğu Azalttık 0.20 0.01 0.02 Günlük 1 $’ın altındaki Nüfus 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (%) Kaynak: TÜİK
 83. 83. Yoksulluğu Azalttık 3.04 2.39 2.49 Günlük 2,15 $’ın altındaki Nüfus 1.55 1.41 0.52 0.47 0.22 0.21 0.14 0.06 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (%) Kaynak: TÜİK
 84. 84. 84 Yoksulluğu azalttık 30.30 23.75 20.89 Günlük 4,3$’ın altındaki Nüfus 16.36 13.33 8.41 6.83 4.35 3.66 2.79 2.27 35 30 25 20 15 10 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (%) Kaynak: TÜİK
 85. 85. Makroekonomik Kazanımlar 85
 86. 86. 90’lı Yıllarda Türkiye Siyasi istikrarsızlık Düşük büyüme Yüksek işsizlik Yüksek enflasyon Yüksek bütçe açıkları Yüksek kamu borcu Ekonomik krizler 86
 87. 87. Siyasi İstikrar-Hükümetlerin Ortalama Ömrü 87 1923-2002 Hükümetlerin ortalama ömrü: 17 ay 15 Ay 144 Ay 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2002-13 Siyasi İstikrar 1950-2002 2003-14 2023 Hedefleri
 88. 88. Ortalama Reel GSYH Büyümesi 88 4.5 6 5 4 3 Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı 3.0 5.0 5.5 2 1924-2002 1993-2002 2003-2013 2014-2018 (%)
 89. 89. Reel GSYH: GOÜ Kıyaslaması 89 185 175 165 155 145 135 125 115 105 Türkiye Gelişmekte Olan Avrupa Latin Amerika Çin ve Hindistan Hariç Gelişmekte Olan Asya Rusya Güney Afrika Kaynak: TÜİK, IMF 180.4 168.8 100.0 159.0 153.0 152.8 143.8 95 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 90. 90. AB ve ABD ile Yakınsama Kişi Başına Gelir (SGP, % ) 60 50 40 30 20 Kaynak: IMF, OECD, TÜİK 90 Türkiye/ABD Türkiye/Avrupa Birliği 22.7 35.3 37.0 58.3 10 2002 2013
 91. 91. Enflasyon 0 20 40 60 80 100 120 140 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kaynak: TÜİK (TÜFE, Yıllık, %)
 92. 92. Yüksek Enflasyonun Nedenleri Kuraklık Jeopolitik Riskler (Irak, Suriye, Rusya) Döviz Kuru Enflasyon Beklentilerinde Bozulma 92
 93. 93. Gıda Fiyatları: Enflasyondaki artışın ana nedeni 93 (Ocak12=100) 120 120.5 125 123.1 90 95 100 105 110 115 Ocak 12 Şubat 12 Mart 12 Nisan 12 Mayıs 12 Haziran 12 Temmuz 12 Ağustos 12 Eylül 12 Ekim 12 Kasım 12 Aralık 12 Ocak 13 Şubat 13 Mart 13 Nisan 13 Mayıs 13 Haziran 13 Temmuz 13 Ağustos 13 Eylül 13 Ekim 13 Kasım 13 Aralık 13 Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Kaynak: TÜİK Tüfe Gıda
 94. 94. Döviz Kuru ABD doları Cinsinden İthalat Fiyatları(2010= 100) TL Cinsinden İthalat Fiyatları 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Kasım 10 Mart 11 Temmuz 11 Kasım 11 Mart 12 Temmuz 12 Kasım 12 Mart 13 Temmuz 13 Kasım 13 Mart 14 Temmuz 14 Türkiye GOÜ Ortalama Dolara göre döviz kuru (01.11.2010=100) Kaynak: Bloomberg EM Ortalaması: Çek Cum., Macaristan, Polonya, G. Afrika, Endonezya, G. Kore, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika
 95. 95. Bol Sıfırlı Değil, Saygın Türk Lirası Paramızdan altı sıfır atarak Türk Lirasına saygınlık kazandırdık. 95
 96. 96. Sağlam Bankacılık Sektörü Kaynak: BDDK 96 Kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (%) Sermaye Yeterlilik Oranı (%) 2002 Temmuz 14 17.6 2.8 20 16.3 0 5 10 15 25 January 08 May 08 September 08 January 09 May 09 September 09 January 10 May 10 September 10 January 11 May 11 September 11 January 12 May 12 September 12 January 13 May 13 September 13 January 14 May 14 Hedef oran: %12 Yasal sınır: %8
 97. 97. Kaynak: TÜİK 97 İstihdam (Milyon Kişi, m.a) 26.0 25.9 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 27.0 Ocak 08 Nisan 08 Temmuz… Ekim 08 Ocak 09 Nisan 09 Temmuz… Ekim 09 Ocak 10 Nisan 10 Temmuz… Ekim 10 Ocak 11 Nisan 11 Temmuz… Ekim 11 Ocak 12 Nisan 12 Temmuz… Ekim 12 Ocak 13 Nisan 13 Temmuz… Ekim 13 Ocak 14 Nisan 14
 98. 98. İşgücü Göstergeleri (m.a., %) 6.0 43.0 7.0 44.0 8.0 45.0 46.0 47.0 48.0 13.0 49.0 14.0 50.0 15.0 51.0 9.0 10.0 11.0 12.0 Ocak 08 Nisan 08 Temmuz 08 Ekim 08 Ocak 09 Nisan 09 Temmuz 09 Ekim 09 Ocak 10 Nisan 10 Temmuz 10 Ekim 10 Ocak 11 Nisan 11 Temmuz 11 Ekim 11 Ocak 12 Nisan 12 Temmuz 12 Ekim 12 Ocak 13 Nisan 13 Temmuz 13 Ekim 13 Ocak 14 Nisan 14 İşsizlik Oranı İşgücüne Katılım Oranı (sağ eksen) (m.a., %) Kaynak: TÜİK
 99. 99. Cari Açık: Daralıyor Net Altın Ticareti • 2011: -4.8 milyar $ • 2012: +5.7 milyar $ • 2013: -$11.8 milyar $ • 2014 Ocak-Haz: $-0.2 milyar $ Kaynak: TCMB 99
 100. 100. Dengelenme Süreci Devam Ediyor 100 (6 Aylık Hareketli Ortalama , Yıllık Değişim,%) Kaynak: TÜİK
 101. 101. Cari Açığın Çözümü: Orta ve Uzun Vadede Yurtiçi tasarruf oranlarının artırılması Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması Katma değer zincirinde yukarı çıkılması 101
 102. 102. Uzun Dönemli Büyümenin Belirleyicileri Kurumsal Kalite Demografi Verimlilik 102
 103. 103. Kurumsal Kalitenin Geliştirilmesi Yolsuzluk Algı: 2013: 177 ülkede 53. 2002: 102 ülkede 65. İş Yapma Kolaylığı: 2013: 189 ülkede 69. 2006: 175 ülkede 84. Küresel Rekabet Gücü: 2014: 144 ülkede 45. 2005: 117 ülkede 71. Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü, Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Bankası 103
 104. 104. Yolsuzluk Algı Endeksi (2002) (102 ülke arasında 65. sırada) 31 44 45 58 59 65 70 73 74 96 100 90 80 70 60 50 40 30 20 İtalya Yunanistan Brezilya Meksika Çin TÜRKİYE Arjantin Hindistan Rusya Endonezya Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü 104
 105. 105. (177 ülke arasında 53. sırada) 53 69 72 80 80 94 106 106 114 127 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 TÜRKİYE İtalya Brezilya Çin Yunanistan Hindistan Arjantin Meksika Endonezya Rusya 105 Yolsuzluk Algı Endeksi (2013) Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü
 106. 106. Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2005) Within the period of 2005-2012, Turkey has ranked (117 ülke arasındah 7ig1h.e srırtahadna)Russia, Argentina and Greece. 31 35 36 38 43 45 47 48 53 54 57 59 67 68 69 71 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Portekiz Macaristan Slovakya İtalya Polonya Hindistan Yunanistan Çin Rusya Arjantin Brezilya Meksika Romanya Ukrayna Endonezya TÜRKİYE Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu 106
 107. 107. (144 ülke arasında 45. sırada) 107 Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2014) 28 34 36 43 105 95 85 75 65 55 45 35 Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu 45 49 53 57 59 60 61 71 75 76 81 104 25 Çin Endonezya Portekiz Polonya TÜRKİYE İtalya Rusya Brezilya Romanya Macaristan Meksika Hindistan Slovakya Ukrayna Yunanistan Arjantin
 108. 108. İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2006) (175 ülke arasında 84. sırada) 62 69 70 140 130 120 110 100 90 80 70 Kaynak: Dünya Bankası 71 84 93 97 108 111 122 131 132 134 138 60 Meksika İtalya Uruguay Romanya TÜRKİYE Arjantin Rusya Çin Yunanistan Brezilya Endonezya Ukrayna Hırvatistan Hindistan 108
 109. 109. İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2013) (189 ülke arasında 69. sırada) 53 65 69 72 73 88 89 92 96 112 116 120 126 134 140 120 100 80 60 40 20 Meksika İtalya TÜRKİYE Yunanistan Romanya Uruguay Hırvatistan Rusya Çin Ukrayna Brezilya Endonezya Arjantin Hindistan Kaynak: Dünya Bankası 109
 110. 110. Within the period of 2005-2012, Turkey has ranked (132 ülke arasındah 6ig7h.e srırtahadna)Russia, Argentina and Greece. 80 70 60 50 40 30 Kaynak: INSEAD Küresel İnovasyon Endeksi (2009) 110 27 30 34 36 38 43 46 47 51 52 56 61 64 67 68 69 72 75 20 Çek Cumh. İspanya Portekiz Macaristan İtalya Çin Yunanistan Polonya Güney Afrika Romanya Hindistan Ukrayna Rusya TÜRKİYE Brezilya Meksika Endonezya Arjantin
 111. 111. Within the period of 2005-2012, Turkey has ranked (143 ülke arasındah 5ig4h.e srırtahadna)Russia, Argentina and Greece. 100 90 80 70 60 50 40 30 Kaynak: INSEAD Küresel İnovasyon Endeksi (2014) 111 26 27 29 31 32 35 45 49 50 53 54 55 61 63 66 70 76 87 20 Çek Cumh. İspanya Çin İtalya Portekiz Macaristan Polonya Rusya Yunanistan Güney Afrika TÜRKİYE Romanya Brezilya Ukrayna Meksika Arjantin Hindistan Endonezya
 112. 112. Avantajlı Demografik Yapı Genç Nüfusun Toplam Nüfus İçindeki Payı (%) Azerbeycan TÜRKİYE Moldova Gürcistan Makedonya İzlanda Montenegro Litvanya Malta Norveç Slovakya İsveç İngiltere Polonya Danimarka Ukrayna Finlandiya Hollanda Lüksemburg Macaristan Avusturya Letonya Fransa Estonya Hırvatistan İsviçre İrlanda Sırbistan Çek Cumhuriyeti Bulgaristan Almanya Portekiz Yunanistan Slovenya Andora İspanya Kaynak: Eurostat 112 16.6 7 9 11 13 15 17 19 21 İtalya
 113. 113. Yıllık Ortalama Artış Hızı (%, 2001-13) Çalışma Çağındaki Nüfusun Artış Hızı 1.7 0.7 0.2 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 TÜRKİYE OECD AB-28 Kaynak: OECD, Eurostat, TÜİK 113
 114. 114. Verimliliğin Artırılması Yapısal Reformlar Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Yatırımların Artırılması Ar-Ge ve İnovasyonun Desteklenmesi 114
 115. 115. GSYH 2002 2050 2002 230 Milyar $ 2050 5 Trilyon $ 2013 822 Milyar $ 2023 2 Trilyon $ 115 Kaynak: TÜİK, OVP, PwC
 116. 116. Kişi Başına GSYH Yüksek Gelir Grubu (12.616 $ ve üstü) Orta-Üst Gelir Grubu (4.086 - 12.615 $ arası) Orta-Alt Gelir Grubu(1.036 - 4.085 $ arası) Düşük Gelir Grubu (1.035 $ ve altı) 12,615 4,085 3,492 10,807 12,670 1,035 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kaynak: TÜİK, OVP, DB 116
 117. 117. Sağlam Makroekonomik Ortamın Sürdürülmesi Kurumların Kapasitenin Artırılması Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Altyapının Geliştirilmesi Sağlık Hizmetlerine Erişimin Kolaylaştırılması & Hizmetlerin Kalitesinin Artırılması İş Yapma Ortamının İyileştirilmesi İşgücü Piyasasının Esnekliğinin Artırılması Sermaye Piyasalarının Derinleştirilmesi Yerel & Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Yapılması Teknolojik Altyapı & İnovasyon Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Azaltılması 117 Yapısal Reform ve Önceliklerimiz
 118. 118. Teşekkürler… 118

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

Vistas

Total de vistas

987

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

63

Acciones

Descargas

0

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×