Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
5S‫ی‬‫ادار‬ ‫محیط‬ ‫در‬
5s‫تان‬‫ر‬‫اختیا‬ ‫در‬
1
‫کالن‬‫اهداف‬
‫اهمیت‬5S
‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ز‬‫اج‬5S
‫ای‬‫ر‬‫اج‬5S
‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫فرهنگ‬
2
‫زیباست؟‬ ‫محل‬ ‫این‬ ‫آیا‬
‫د‬‫ر‬‫ندا‬ ‫وجود‬‫ی‬‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫دومی‬ ‫شانس‬ ‫هیچ‬.
3
‫یخچه‬‫ر‬‫تا‬5S
‫یخچه‬‫ر‬‫تا‬5S‫گردد‬ ‫می‬‫باز‬ ‫دوم‬‫جهانی‬ ‫جنگ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫به‬.
‫ی‬‫ساز‬‫و‬‫خودر‬ ‫صنعت‬ ‫از‬(Toyota...
5S‫چیست؟‬
‫است‬‫اپنی‬‫ژ‬‫فلسفه‬ ‫از‬‫برگرفته‬‫اصولی‬
‫موثر‬ ‫و‬‫شده‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫ی‬‫کار‬‫های‬‫یه‬‫و‬‫ر‬
‫ضایعات‬ ‫ح...
5S‫چیست؟‬
‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫اساس‬
‫به‬‫دستیابی‬ ‫با‬5S‫یابد‬‫می‬ ‫سامان‬‫ی‬‫بصر‬‫نظر‬‫از‬ ‫جا‬‫همه‬.
‫داد‬‫تشخیص‬ ‫عادی‬...
‫خالصه‬‫ر‬‫طو‬ ‫به‬:5S‫چیست؟‬
‫ایط‬‫ر‬‫ش‬ ‫و‬‫ضایعات‬ ‫که‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫تمیز‬ ‫ی‬‫کار‬ ‫محل‬ ‫ایجاد‬‫ش‬‫و‬‫ر‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫...
‫بدون‬ ‫زندگی‬5S
8
‫مرتب‬ ‫و‬ ‫تمیز‬ ‫ی‬‫ادار‬ ‫دفتر‬...
‫است‬ ‫سودمندتر‬ ‫و‬ ‫مساعدتر‬
‫است‬ ‫تر‬ ‫یافته‬ ‫سامان‬
‫است‬ ‫تر‬ ‫پربار‬
‫اس...
5‫تا‬S‫چیست؟‬
Seiri:‫ساماندهی‬:‫یست‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫صرفا‬‫هرآنچه‬(SORT)
Seiton:‫ترتیب‬‫و‬ ‫نظم‬:‫چیز‬ ‫هر‬ ‫برای‬‫جایی‬(SET I...
‫عملیاتی‬ ‫سطح‬5S
11
‫سطح‬1:‫کردن‬‫مرتب‬ ‫ل‬‫او‬
•5S‫فعال‬
‫سطح‬2:‫عادت‬ ‫ایجاد‬5S
•5S‫موثر‬
‫سطح‬3:‫تقاء‬‫ر‬‫ا‬5S‫باال...
2‫بعد‬5S
‫فیزیکی‬(‫ی‬‫ظاهر‬) ‫انی‬‫و‬‫ر‬(‫فرهنگی‬)
‫صرف‬ ‫ساماندهی‬ ‫از‬‫فراتر‬
12
5S:‫ذهنیت‬ ‫تغیر‬
13
5‫اجرای‬ ‫مرحله‬5S
14
‫مرحله‬1:‫تیم‬ ‫تدارک‬
‫مرحله‬2:‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫نمودن‬ ‫درگیر‬{‫سازمان‬‫سطح‬‫پایینترین‬‫...
‫تیم‬ ‫تدارک‬
15
‫با‬ ‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫مدیریت‬ ‫کردن‬‫آشنا‬5S
‫نمونه‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬5s‫شده‬ ‫ا‬‫ر‬‫اج‬‫های‬
‫مدیریت...
‫اهبردی‬‫ر‬ ‫کمیته‬
16
‫اعضاء‬ ‫از‬‫هریک‬‫مسئولیت‬‫و‬ ‫نقش‬‫تعریف‬
‫تبلیغاتی‬ ‫یکرد‬‫و‬‫ر‬5s
17
5‫اجرای‬ ‫مرحله‬5S
18
‫مرحله‬1:‫تیم‬ ‫تدارک‬
‫مرحله‬2:‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫مدیرت‬ ‫از‬ ‫نمودن‬ ‫درگیر‬{‫سطح‬ ‫پایینترین‬ ‫تا‬}
‫...
(5s‫فعال‬)
‫مرحله‬1:‫ساماندهی‬19
‫ی‬‫ساز‬ ‫آماده‬
20
‫فعالیتهای‬‫اجرای‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫فعلی‬‫شرایط‬ ‫ثبت‬5s
‫کار‬‫محل‬‫اطراف‬ ‫از‬‫ی‬‫بردار‬ ‫تصویر‬
•‫است‬ ...
‫اولین‬s-seiri(‫ساماندهی‬)
21
‫ی‬‫لغو‬ ‫تعریف‬
•‫اشیاء‬‫کردن‬ ‫مرتب‬(‫آنها‬ ‫ساماندهی‬ ‫یا‬)‫قانو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫یا‬ ‫ن‬
‫خ...
‫آشناست؟‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫تصاویر‬ ‫این‬ ‫آیا‬
22
‫کجاست؟‬ ‫چی‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ‫آیا‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫اینها‬ ‫...
‫است‬ ‫یخته‬‫ر‬ ‫بهم‬ ‫و‬ ‫شلوغ‬ ‫مان‬‫ر‬‫کا‬ ‫محل‬
23
‫ن‬‫قانو‬48‫ساعت‬:‫ظرف‬ ‫ی‬‫چیز‬‫اگر‬48‫د‬‫ر‬‫ندا‬‫تعلق‬‫مکان‬ ‫آن‬...
‫ید؟‬‫ز‬‫اندا‬ ‫می‬ ‫ر‬‫دو‬‫ا‬‫ر‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫آیا‬
24
‫نیست‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫االن‬
‫شاید‬ ‫آینده‬ ‫در‬‫اما‬
‫باشد‬ ‫ی‬‫ر...
‫قرمز‬‫برچسب‬ ‫تاکتیک‬-‫ی‬‫بصر‬ ‫ی‬‫پاکساز‬
25
‫حیاتی‬‫ی‬‫پاکساز‬‫تکنیک‬
•‫موجودی‬‫شده‬ ‫انبار‬‫حد‬ ‫از‬‫بیش‬‫و‬ ‫افتاده‬...
‫تفکیک‬–‫ساده‬ ‫نمودار‬
26
‫مورد‬‫ی‬ ‫ش‬‫آیا‬
‫است؟‬ ‫نیاز‬
‫با‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫آیا‬
‫ش‬‫ز‬‫ار‬
‫است؟‬
‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫و‬‫ترت...
‫قرمز‬‫برچسب‬ ‫اجرای‬ ‫یه‬‫و‬‫ر‬
27
3.‫قرمز‬‫برچسب‬ ‫ن‬‫قانو‬‫وضع‬
‫غیرضروری‬‫اقالم‬ ‫استاندارد‬ ‫سازی‬‫شفاف‬:‫مثال‬ ‫ای‬‫...
‫قرمز‬‫برچسب‬ ‫اجرای‬ ‫یه‬‫و‬‫ر‬
28
6.‫آنها‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫خورده‬ ‫برچسب‬ ‫اقالم‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬
‫به‬ ‫را‬ ‫موجودی‬ ،‫موجو...
‫نیم؟‬‫ز‬ ‫می‬ ‫قرمز‬‫برچسب‬ ‫چیزهای‬ ‫چه‬ ‫به‬
29
‫نباشد‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫ی‬‫هرچیز‬
‫م‬‫ز‬‫لوا‬ ‫یا‬‫انبار‬ ‫موجودی‬...
‫کجا‬:‫اماکن‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬
30
‫ستونها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گوشه‬ ،‫تیشنها‬‫ر‬‫پا‬ ،‫ها‬‫ر‬‫دیوا‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫در‬
‫ها‬ ‫پله‬ ‫ا...
‫قرمز‬ ‫برچسب‬ ‫دهای‬‫ر‬‫استاندا‬
31
‫افراد‬‫ل‬‫متداو‬‫و‬‫طبیعی‬ ‫واکنشهای‬
•‫است‬‫فایده‬ ‫بی‬‫اشیاء‬ ‫انداختن‬‫ر‬‫دو‬.
•...
‫الگوی‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬–‫استاندارد‬A
32
‫ماه‬ ‫یک‬ ‫ماه‬ ‫دو‬
‫اکنون‬
‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫نیست‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬:‫قرمز‬ ...
‫الگوی‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬–‫استاندارد‬B
33
‫هفته‬ ‫یک‬ ‫هفته‬ ‫دو‬
‫اکنون‬ ‫هم‬
‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫نیست‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬=...
‫الگوی‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬–‫استاندارد‬C
34
‫ماه‬ ‫یک‬
‫اکنون‬
‫نیست‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ماه‬ ‫یک‬=‫قرمز‬ ‫برچسب‬
‫ی‬‫الگو‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬–‫د‬‫ر‬‫استاندا‬D
35
‫برچسب‬‫ن‬‫بدو‬5S
•‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫یکبار‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫دو‬...
‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬
36
‫کردن‬ ‫پر‬
‫مدارک‬
‫بندی‬ ‫طبقه‬
‫پوشه‬
‫دسترس‬ ‫در‬ ‫سریعا‬
‫سال‬ ‫اسناد‬ ‫دادن‬ ...
‫قرمز‬‫برچسب‬ ‫نمونه‬
37
‫در‬ ‫توجه‬‫جلب‬‫و‬ ‫شدن‬ ‫نمایان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫گردوغبار‬ ‫میان‬
‫ایمنی‬ ‫مالحظات‬‫ی‬‫ر‬‫یادآو‬ ...
‫قرمز‬ ‫برچسبهای‬ ‫الصاق‬
38
‫الص‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آن‬ ‫مربوطه‬‫قسمتهای‬ ‫ان‬‫ر‬‫کارگ‬ ‫خود‬‫نباید‬‫آیا‬‫اق‬
‫کنند؟‬
•‫شود‬‫استفا...
‫قرمز‬ ‫های‬ ‫برچسب‬ ‫الصاق‬
39
‫پوینت‬ ‫چک‬ ‫نقاط‬(‫ی‬‫تصویربردار‬)
‫ل‬‫مسئو‬‫فرد‬
•‫ند‬‫ر‬‫ندا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬‫کار‬ ‫ایستگ...
‫یابی‬‫ز‬‫ار‬ ‫و‬ ‫اقدام‬
40
‫قرمز‬‫برچسب‬‫چرا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫الصاق‬
‫تصمیم‬ ‫مناسب‬ ‫اقدام‬‫انجام‬ ‫د...
Let’s Go Out And Play
41
‫تمرین‬30‫ای‬ ‫دقیقه‬
‫تی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫قرمز‬ ‫برچسب‬ ‫ناحیه‬ ‫تعیین‬‫م‬
‫خود‬ ‫همراه‬ ‫قرمز‬ ...
S‫دوم‬–SEITION‫ترتیب‬ ‫و‬ ‫نظم‬
42
‫نامه‬‫لغت‬ ‫تعریف‬:
•‫ن‬‫مان‬‫ز‬‫در‬ ‫همیشه‬‫یکه‬‫ر‬‫طو‬‫به‬‫مرتب‬ ‫چیدمانی‬ ‫استقرار...
‫ی‬‫نگهدار‬ ‫گزینه‬
43
‫ها‬ ‫قفسه‬‫و‬ ‫طاقچه‬
‫ها‬ ‫اتاقک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫البی‬،‫اتاقها‬
‫ها‬‫و‬‫ر‬‫پیاده‬ ‫و‬ ‫پله‬ ‫اه‬‫ر‬...
‫کنیم؟‬ ‫مرتب‬‫ا‬‫ر‬ ‫کجا‬ ‫است‬ ‫م‬‫ز‬‫ال‬
44
‫ها‬ ‫قفسه‬ ‫و‬‫ها‬ ‫طاقچه‬
‫کابینتها‬
‫ذخیره‬‫و‬ ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫سطلهای‬
...
‫کردن‬ ‫منظم‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ی‬‫پاکساز‬
45
‫کنید‬‫برطرف‬ ‫ا‬‫ر‬‫گردوخاک‬.
‫س‬‫پاکیزه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬‫ی‬‫دساز‬‫ر‬‫استاندا‬ ...
‫ساماندهی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬
46
‫ب‬‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫نظم‬ ‫از‬‫قبل‬‫ید‬‫ز‬‫پردا‬
‫دهید‬ ‫انجام...
‫کردن‬ ‫منظم‬ ‫کلیدی‬ ‫لغات‬
47
1.‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫موثر‬ ‫چیدمانی‬
(‫بردی‬‫ر‬‫کا‬‫ی‬‫ساز‬‫ذخیره‬)
2.‫جستجو‬ ‫حذف‬
(‫جستجو‬ ...
‫کنیم؟‬‫می‬ ‫جستجو‬ ‫ا‬‫ر‬‫چیزهایی‬ ‫چه‬ ‫ی‬‫ادار‬ ‫دفتر‬ ‫در‬
48
‫فرمها‬ ‫و‬ ‫اسناد‬،‫فایلها‬،‫ها‬ ‫پوشه‬،‫ها‬‫نده‬‫و‬‫پ...
‫کنید؟‬ ‫صبر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫چقدر‬
49
‫چق‬‫د‬‫ر‬‫بیاو‬ ‫چکش‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫ی‬ ‫کس‬‫از‬ ‫وقتی‬‫در‬
‫منتظر‬ ‫شدن‬ ‫عصبانی‬...
‫بمانید؟‬ ‫منتظر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫چقدر‬
50
What about searching file inside PC?
‫ن‬‫قانو‬30‫ثانیه‬
‫سامان‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫را‬...
‫ی‬‫نگهدار‬‫محل‬‫نزدیکی‬–‫ی‬‫ساز‬‫ذخیره‬ ‫کاهش‬
51
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مرتبه‬ ‫چندین‬‫روز‬‫در‬ ‫ی‬ ‫...
‫سها‬‫ر‬‫آد‬ ‫شبکه‬ ‫تهیه‬(‫ناحیه‬ ‫نقشه‬)
52
‫د؟‬‫ر‬‫دا‬‫مناسبی‬ ‫س‬‫ر‬‫آد‬ ‫شبکه‬‫شما‬‫ی‬‫ادار‬‫دفتر‬‫آیا‬
•‫س‬‫ر‬‫آد‬ ...
‫کف‬ ‫خطوط‬ ‫کشیدن‬
53
‫استفاد‬ ‫خطوط‬ ‫کشیدن‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫بخشهای‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬‫ه‬
‫کنید‬.
‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫ا‬...
‫برچسب‬ ‫و‬ ‫عالمت‬ ‫تخته‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬
54
‫ی‬‫بصر‬‫ساماندهی‬‫تدبیر‬‫از‬ ‫ی‬ ‫بخش‬
•‫و‬‫گ‬‫ر‬‫بز‬‫کافی‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫به‬ ...
3‫بخشیدن‬ ‫نظم‬ ‫در‬ ‫اصل‬
55
‫است‬ ‫ی‬‫دساز‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫از‬‫تی‬‫ر‬‫صو‬‫بخشیدن‬‫نظم‬
‫استاندا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخیره‬ ...
‫کلید‬‫سه‬–‫ی‬‫گذار‬ ‫برچسب‬ ‫و‬‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخیره‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ساده‬ ‫ن‬‫قانو‬
56
‫کلید‬‫سه‬–‫ی‬‫گذار‬‫برچسب‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬ ...
‫ی‬‫گذار‬‫برچسب‬ ‫تدابیر‬
57
‫بصری‬ ‫ساماندهی‬
‫منابع‬/‫اولیه‬ ‫مواد‬
‫کجا؟‬
‫بخش‬ ‫هویت‬
‫بخش‬ ‫زیر‬ ‫هویت‬
‫چی؟‬
‫قفسه‬ ...
‫موقعیت‬ ‫تثبیت‬
58
‫قالب‬ ‫انبار‬
‫قالبها‬ ‫برچسب‬
•‫نشانی‬
•‫آالت‬ ‫ماشین‬
•‫مدل‬
•‫رنگ‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫کد‬
‫اشیاء‬ ‫کردن‬ ‫ثابت‬
59
‫مقدار‬ ‫تثبیت‬
60
‫موجودی‬ ‫حداقل‬ ‫موجودی‬ ‫حداکثر‬
‫توجه‬
‫باز‬ ‫ی‬‫نگهدار‬‫سیستم‬
61
‫بسته‬‫ی‬‫نگهدار‬‫سیستم‬
•‫نیست‬‫یت‬‫و‬‫ر‬‫قابل‬
‫باز‬‫ی‬‫نگهدار‬‫سیستم‬
•‫است‬‫یت‬‫و‬‫ر‬‫قا...
‫سایه‬ ‫تخته‬ ‫سیستم‬
62
‫هها‬‫و‬‫گر‬ ‫به‬‫بندی‬‫طبقه‬
‫کنید‬ ‫ذخیره‬‫هم‬‫با‬‫ا‬‫ر‬‫آنها‬.
Let’s Go Out and Play
63
30‫دقیقه‬
‫و‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫موثری‬ ‫چیدمان‬
‫کمتر‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫سیستم‬
‫کنید‬ ‫جستجو‬...
S‫سوم‬-‫انداختن‬ ‫ق‬‫بر‬(‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬)Seiso
64
‫تعریف‬
‫مواد‬‫و‬ ‫آلودگی‬،‫ها‬‫باله‬‫ز‬ ‫حذف‬
‫محل‬ ‫داشتن‬ ‫ر‬‫منظ...
‫کلیدی‬ ‫لغات‬(‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬)
65
•‫ید‬‫ر‬‫دا‬ ‫نگاه‬ ‫تمیز‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اشیا‬
•‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬(‫دهنده‬‫اهمیت‬ ‫نگرش‬)
‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫ترتیب‬
66
‫باید‬ ‫ی‬‫چیز‬‫چه‬‫اینکه‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫در‬‫ی‬‫گیر‬ ‫تصمیم‬‫تمیز‬
‫شود‬
‫ی‬ ‫کس‬‫چه‬ ‫اینکه‬‫...
‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬‫خرد‬ ‫اهداف‬(‫شود‬ ‫پاک‬ ‫ی‬‫چیز‬ ‫چه‬)
67
‫انبار‬ ‫و‬ ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫نواحی‬
‫ها‬ ‫قفسه‬ ‫و‬ ‫اتاقها‬ ،‫...
‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫مسئولیت‬
68
‫ی‬‫پاکساز‬ ‫مسئولیت‬‫نقشه‬ ‫کشیدن‬
‫کوچک‬ ‫نواحی‬ ‫به‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬
‫ی‬‫پاکساز‬‫برنام...
‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬
69
‫ی‬‫پاکساز‬‫اجرای‬‫نحوه‬‫خصوص‬ ‫در‬‫ی‬‫گیر‬ ‫تصمیم‬
‫نیاز‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ابزار‬ ‫شناسایی‬...
Let’s Go Out and Play
70
15‫دقیقه‬
‫همه‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫در‬‫و‬‫کرده‬‫انتخاب‬ ‫ا‬‫ر‬‫ناحیه‬ ‫یک‬
‫کنید‬ ‫فکر‬‫ی‬‫ساز‬‫پاکیزه‬...
S‫م‬‫ر‬‫چها‬-‫ی‬‫دساز‬‫ر‬‫استاندا‬
71
‫تعریف‬
•‫محی‬‫و‬ ‫ی‬ ‫شخص‬ ‫جنبه‬‫از‬ ‫حتی‬ ‫بودن‬‫مرتب‬‫و‬ ‫پاکیزگی‬ ،‫ساماندهی‬‫...
‫کنید‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫غیرضر‬‫اقالم‬ ‫ابتدا‬
72
‫برچسب‬ ‫تاکتیک‬‫اجرای‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫باق‬ ‫ای‬‫ی‬‫ر‬‫و‬‫غیر...
‫ی‬‫نگهدار‬ ‫محل‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬(‫ترتیب‬ ‫و‬ ‫نظم‬)
73
‫اند؟‬‫شده‬ ‫مرتب‬ ‫خوبی‬ ‫به‬‫اقالم‬‫کلیه‬ ‫آیا‬
DEPT
CHECKER DAT...
‫کنید‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬ ‫آلودگی‬ ‫و‬ ‫غبار‬‫و‬ ‫گرد‬.
74
‫محل‬‫از‬ ‫ی‬ ‫مشخص‬‫محل‬ ‫بر‬ ‫کشیدن‬‫انگشت‬
‫پاکی‬‫چق...
Let’s Come Out and Play
75
20‫دقیقه‬
‫در‬google‫چک‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫جستجو‬ ‫ا‬‫ر‬‫لیست‬ ‫چک‬ ‫چند‬
‫کنید‬‫ایجاد‬ ‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ...
‫پنجمین‬s–‫انضباط‬-‫حفظ‬ ‫و‬ ‫تثبیت‬
76
‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫از‬‫ی‬ ‫بخش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ست‬‫ر‬‫د‬‫های‬‫ر‬‫کا‬‫دادن‬‫انجام‬
‫کلیدی‬ ‫لغات‬
77
•‫عادت‬ ‫ایجاد‬(‫ی‬‫عادتساز‬)
•‫ی‬‫کار‬‫محل‬ ‫ایجاد‬(‫ی‬ ‫بخصوص‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫ل‬‫اصو‬ ‫ای‬‫ر‬‫دا‬ ‫که‬)...
‫ی‬‫بصر‬ ‫ل‬‫کنتر‬
78
‫قابتی‬‫ر‬‫محیطی‬‫ایجاد‬
‫نده‬‫ز‬‫سا‬‫انتقادهای‬‫پذیرفتن‬
‫کردن‬‫نگاه‬ ‫چی‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫یک‬...
‫تصاویر‬ ‫نمایش‬5s
79
‫موفقیت‬‫نمایش‬
‫بعد‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫تصاویر‬
‫تردد‬ ‫پر‬‫قسمتهای‬
‫کنید‬‫برقرار‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫همه‬‫...
‫شعار‬5S
80
‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫همه‬5S‫کند‬ ‫سهیم‬ ‫و‬ ‫دعوت‬
‫کند‬ ‫ایده‬ ‫یک‬‫حداقل‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫به‬ ‫وادار‬‫ا‬‫ر‬‫همه‬
‫کنی...
‫ی‬‫ادار‬‫ر‬ ‫ل‬‫جدو‬
81
‫ی‬ ‫اثربخش‬‫کامل‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬5S
‫گردد‬‫منتشر‬ ‫جوایز‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫نتایج‬.
‫مح‬‫مختلف‬ ‫ان...
‫عادت‬‫ایجاد‬5S
82
‫های‬ ‫تخته‬5S‫بهبود‬ ‫جهت‬‫در‬‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫باار‬‫اسناد‬‫لیستها‬ ‫چک‬‫و‬
‫هستند‬
‫باشید‬‫داشته‬ ‫تمیز‬ ...
‫عادات‬S1
83
‫کنید‬‫اجرا‬ ‫ا‬‫ر‬‫قرمز‬‫برچسب‬ ‫تاکتیک‬ ‫پیوسته‬ ‫ر‬‫طو‬‫به‬.
‫نماید‬ ‫نی‬‫ز‬‫برچسب‬ ‫گشت‬ ‫تیم‬ ‫ماهیانه...
‫قرمز‬ ‫برچسب‬ ‫ماهیانه‬ ‫تاکتیک‬
84
‫اقال‬ ‫حذف‬ ‫از‬‫اطمینان‬ ‫کسب‬ ‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬ ‫ر‬‫تو‬‫م‬
‫ی‬‫ر‬‫و‬...
‫موجودی‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫بر‬‫قرمز‬ ‫برچسب‬
85
‫شده‬‫ی‬‫خریدار‬‫ر‬‫مقدا‬ ‫ل‬‫کنتر‬/‫شده‬‫ی‬‫نگهدار‬
‫ش‬‫ر‬‫سفا‬ ‫هر‬‫در‬‫مقدار...
‫جی‬‫و‬‫خر‬ ‫و‬ ‫ودی‬‫ر‬‫و‬ ‫کمیت‬ ‫ل‬‫کنتر‬
86
‫انقطاع‬‫کاهش‬(‫وقفه‬)‫عملکردها‬ ‫بین‬
‫دهید‬‫کاهش‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مقدار‬‫منظم‬...
‫عادات‬S‫دوم‬
87
‫اشیاء‬‫ساماندهی‬ ‫و‬ ‫برگرداندن‬،‫استفاده‬ ‫کردن‬ ‫ساده‬
‫یب‬‫ر‬‫ا‬ ‫مرجع‬ ‫خطوط‬
‫سایه‬ ‫تخته‬
‫ی‬‫...
‫یب‬‫ر‬‫ا‬ ‫مرجع‬‫خطوط‬
88
‫نظر‬‫یک‬ ‫با‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫هر‬ ‫دیدن‬
‫نگی‬‫ر‬‫کد‬
‫سایه‬ ‫تخته‬
89
‫دیدن‬‫نظر‬ ‫یک‬‫با‬ ‫ر‬‫دو‬‫از‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫هر‬
‫نگ‬‫ر‬‫کد‬
‫نمایی‬ ‫جا‬ ‫عالئم‬
90
‫اث‬،‫تجهیزات‬ ‫موقعیت‬ ‫و‬‫شکل‬ ،‫کلی‬ ‫طرح‬،‫اثیه‬
‫غی‬ ‫و‬‫ی‬‫سیگار‬‫یر‬‫ز‬ ،‫گلدانها‬ ،‫باله‬...
‫نگ‬‫ر‬‫براساس‬ ‫کردن‬ ‫مرتب‬
91
‫نگی‬‫ر‬ ‫ی‬‫گذار‬‫کد‬ ‫از‬‫استفاده‬‫با‬‫اشتباهات‬ ‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬
‫اشیاء‬ ‫بندی‬‫ه‬‫و...
‫ید‬‫ز‬‫بیاندا‬ ‫جریان‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫کار‬
92
‫کنید‬ ‫ایجاد‬‫ا‬‫ر‬ ‫مناسبی‬ ‫چیدمان‬
‫موثر‬ ‫کار‬
T.A.T‫دهید‬ ‫کاهش‬‫ا‬‫...
‫عادات‬S‫سوم‬
93
‫عادت‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬‫از‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬‫ی‬‫ساز‬‫پاکیزه‬
‫ی‬‫ساز‬‫پاکیزه‬ ‫از‬‫ی‬ ‫بخش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫ی‬ ‫...
‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫بخش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬
94
‫د‬‫ر‬‫ندا‬‫وجود‬‫مجزا‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫و‬‫ی‬‫ساز‬ ‫...
‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫های‬ ‫یه‬‫و‬‫ر‬
95
‫ی‬‫کار‬‫های‬ ‫وقفه‬‫عدم‬ ‫و‬ ‫نقص‬ ‫عدم‬ ،‫خطا‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫دستی...
‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬‫پاکیزه‬‫های‬ ‫یه‬‫و‬‫ر‬‫خصوص‬ ‫در‬‫ی‬‫گیر‬‫تصمیم‬
96
‫مشهود‬ ‫دار‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫نقاط‬
‫شونده‬ ...
‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫ی‬ ‫اجرا‬
97
‫کار‬‫ایستگاه‬‫نزدیک‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬‫ی‬‫ساز‬‫پاکیزه‬ ‫لیست‬‫نمایش‬
...
‫عادت‬S‫م‬‫ر‬‫چها‬
98
‫لک‬‫از‬‫ی‬‫عار‬‫ی‬‫کار‬ ‫محلی‬ ‫ی‬‫نگهدار‬
‫د؟‬‫ر‬‫دا‬ ‫وجود‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫غیر‬ ‫اقالم‬ ‫حذف‬ ‫...
‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫غیر‬‫اقالم‬ ‫حذف‬ ‫دهای‬‫ر‬‫استاندا‬
99
‫دهید‬‫استقرار‬ ‫خود‬‫اطراف‬‫محیط‬ ‫از‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫حذف‬‫برای‬ ‫د...
‫کرد؟‬‫بازگردانی‬ ‫ا‬‫ر‬‫فو‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ترتیب‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫آیا‬
100
‫خ‬‫جای‬ ‫به‬‫استفاده‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬‫بگیرند‬...
‫شود؟‬ ‫می‬ ‫طرف‬ ‫بر‬ ‫فورا‬ ‫کثیفی‬ ‫آیا‬
101
‫شود؟‬ ‫می‬ ‫رها‬ ‫کثیف‬ ،‫کار‬ ‫محل‬ ‫آیا‬
‫است؟‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫سازی‬ ‫...
‫آیا‬3S‫است؟‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫کامل‬‫ر‬‫طو‬ ‫به‬ ‫ل‬‫او‬
102
‫میزان‬‫چه‬ ‫تا‬3s‫است؟‬ ‫آمده‬‫در‬ ‫عادت‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫ل‬‫او‬
...
‫عادات‬S‫پنجم‬
103
‫آیا‬5S‫است؟‬ ‫دوانده‬‫یشه‬‫ر‬‫و‬ ‫شده‬‫عادت‬
‫دهید‬ ‫پاداش‬‫صحیح‬‫های‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬‫به‬
‫کنید‬ ‫ائه‬‫...
‫صحیح‬ ‫فتار‬‫ر‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاداش‬
104
‫پیشنهادات‬‫سیستم‬
‫اشتیاق‬‫و‬ ‫ی‬‫پذیر‬‫شرکت‬
‫کوئیز‬ ‫و‬‫مسابقه‬
‫دانش‬‫ساخ...
‫کنید‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫نده‬‫ز‬‫سا‬ ‫نقدهای‬
105
‫است‬‫تعهد‬‫از‬ ‫ای‬‫نشانه‬‫نده‬‫ز‬‫سا‬ ‫نقد‬
‫معیو‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫کند‬ ‫ائه...
‫متمرکز‬ ‫بهبود‬
106
‫باشد‬‫نقص‬‫یا‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬‫از‬ ‫عالمتی‬‫که‬ ‫مان‬‫ز‬‫هر‬
‫دهید؟‬ ‫می‬‫نشان‬‫واکنش‬‫ا‬‫ر‬‫فو‬ ‫آیا‬
...
‫عادات‬‫ی‬‫ادار‬‫ر‬ ‫ل‬‫جدو‬5S
107
‫شدید؟‬ ‫موفق‬‫آن‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫در‬ ‫آیا‬
‫ید‬‫ز‬‫بپردا‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫به‬ ‫ی‬‫غی...
108
5S‫کنده‬ ‫پوست‬ ‫و‬ ‫خالصه‬
109
‫ی‬ ‫شناس‬ ‫لغت‬6S
110
Sort
Set In Order
Shine
Standardize
Sustain
Safety
‫ساماندهی‬(‫تفکیک‬:)‫کنید‬‫جابجایش‬ ‫ید‬‫ر‬‫دا‬...
‫تفکیک‬
111
‫کنید‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬ ‫حوادث‬‫از‬ ‫تا‬ ‫نمائید‬ ‫برطرف‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظمی‬‫بی‬
‫تنظیم‬
112
‫خودش‬‫جای‬‫در‬‫چیز‬‫همه‬‫و‬‫چیز‬‫همه‬‫برای‬‫جایی‬
Seiso
113
‫نمایید‬ ‫حذف‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ضایعات‬‫و‬‫کرده‬ ‫بهداشتی‬‫و‬ ‫تمیز‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫فضا‬.
‫استانداردسازی‬
114
‫بخشند‬‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫ی‬‫سازگار‬‫و‬‫اعتماد‬ ‫قابلیت‬ ‫استانداردها‬
‫انضباط‬
115
‫حرف‬ ‫از‬‫بهتر‬ ‫عمل‬:
‫کنید‬ ‫عمل‬‫دن‬‫ز‬ ‫حرف‬ ‫جای‬‫به‬
‫زنند‬‫می‬‫حرف‬ ‫گفتارتان‬‫از‬ ‫بلندتر‬ ‫شما‬‫اعم...
‫ایمنی‬
116
‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫ایمنی‬ ‫محل‬
‫است‬ ‫اولویت‬ ‫اولین‬ ‫ایمنی‬
‫کنید‬ ‫جلوگیری‬ ‫جراحات‬ ‫و‬ ‫حوادث‬...
‫شغلی‬ ‫گردش‬ ‫جدول‬5S
117
‫جزئی‬ ‫تک‬ ‫جریان‬
118
‫شیر‬ ‫اداره‬ ‫سیستم‬
119
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

5s در محیط اداری

1.016 visualizaciones

Publicado el

ترجمه ای از بهترین پاورپوینتی که در خوصوص نظام آراستگی محیط کار جهت بهره برداری تقدیم حضورتان می کنم

Publicado en: Empleo
 • Inicia sesión para ver los comentarios

5s در محیط اداری

 1. 1. 5S‫ی‬‫ادار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ 5s‫تان‬‫ر‬‫اختیا‬ ‫در‬ 1
 2. 2. ‫کالن‬‫اهداف‬ ‫اهمیت‬5S ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ز‬‫اج‬5S ‫ای‬‫ر‬‫اج‬5S ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫فرهنگ‬ 2
 3. 3. ‫زیباست؟‬ ‫محل‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫د‬‫ر‬‫ندا‬ ‫وجود‬‫ی‬‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫دومی‬ ‫شانس‬ ‫هیچ‬. 3
 4. 4. ‫یخچه‬‫ر‬‫تا‬5S ‫یخچه‬‫ر‬‫تا‬5S‫گردد‬ ‫می‬‫باز‬ ‫دوم‬‫جهانی‬ ‫جنگ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫به‬. ‫ی‬‫ساز‬‫و‬‫خودر‬ ‫صنعت‬ ‫از‬(Toyota)‫است‬‫برآمده‬. ‫است‬ ‫شده‬‫ی‬‫بنیانگذار‬ ‫یر‬‫ز‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬ ‫دلیل‬‫به‬: •‫محدود‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫منابع‬ •‫ضایعات‬ ‫ساندن‬‫ر‬‫صفر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دن‬‫ر‬‫آو‬‫حساب‬ ‫به‬ ‫شد‬‫ر‬‫مشهو‬‫هیرانو‬ ‫هیرویوکی‬‫توسط‬ 4
 5. 5. 5S‫چیست؟‬ ‫است‬‫اپنی‬‫ژ‬‫فلسفه‬ ‫از‬‫برگرفته‬‫اصولی‬ ‫موثر‬ ‫و‬‫شده‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫ی‬‫کار‬‫های‬‫یه‬‫و‬‫ر‬ ‫ضایعات‬ ‫حذف‬‫یکرد‬‫و‬‫ر‬ ‫غیره‬ ‫و‬‫اولیه‬ ‫مواد‬،‫حمت‬‫ز‬ ،‫فضا‬ ،‫مان‬‫ز‬ 5 ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫اقالم‬ ‫و‬ ‫غیرضروری‬ ‫لوازم‬ ‫نظم‬ ‫بی‬ ‫ح‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تولید‬‫د‬ ‫بیش‬ ‫های‬ ‫جابجایی‬ ‫حد‬ ‫از‬
 6. 6. 5S‫چیست؟‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫اساس‬ ‫به‬‫دستیابی‬ ‫با‬5S‫یابد‬‫می‬ ‫سامان‬‫ی‬‫بصر‬‫نظر‬‫از‬ ‫جا‬‫همه‬. ‫داد‬‫تشخیص‬ ‫عادی‬‫از‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫غیرعادی‬ ‫شرایط‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫گروهی‬ ‫مشارکت‬‫درگیر‬‫ا‬‫ر‬ ‫کارکنان‬ ‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫بر‬‫مبتنی‬‫فعالیتی‬ 6
 7. 7. ‫خالصه‬‫ر‬‫طو‬ ‫به‬:5S‫چیست؟‬ ‫ایط‬‫ر‬‫ش‬ ‫و‬‫ضایعات‬ ‫که‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫تمیز‬ ‫ی‬‫کار‬ ‫محل‬ ‫ایجاد‬‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬‫ا‬‫ر‬‫فو‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫غیرعادی‬. 7
 8. 8. ‫بدون‬ ‫زندگی‬5S 8
 9. 9. ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫تمیز‬ ‫ی‬‫ادار‬ ‫دفتر‬... ‫است‬ ‫سودمندتر‬ ‫و‬ ‫مساعدتر‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫یافته‬ ‫سامان‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫پربار‬ ‫است‬ ‫ایمنتر‬ ‫نیست‬ ‫شرمندگی‬ ‫باعث‬ 9
 10. 10. 5‫تا‬S‫چیست؟‬ Seiri:‫ساماندهی‬:‫یست‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫صرفا‬‫هرآنچه‬(SORT) Seiton:‫ترتیب‬‫و‬ ‫نظم‬:‫چیز‬ ‫هر‬ ‫برای‬‫جایی‬(SET IN ORDER) Seiso:‫ی‬‫ساز‬‫پاکیزه‬(SHINE) Seiketsu:‫ی‬‫دساز‬‫ر‬‫استاندا‬ (STANDARDIZE) Shitsuke:‫انضباط‬(SUSTAIN) 10
 11. 11. ‫عملیاتی‬ ‫سطح‬5S 11 ‫سطح‬1:‫کردن‬‫مرتب‬ ‫ل‬‫او‬ •5S‫فعال‬ ‫سطح‬2:‫عادت‬ ‫ایجاد‬5S •5S‫موثر‬ ‫سطح‬3:‫تقاء‬‫ر‬‫ا‬5S‫باالتر‬‫سطح‬ ‫به‬ •5S‫پیشگیرانه‬
 12. 12. 2‫بعد‬5S ‫فیزیکی‬(‫ی‬‫ظاهر‬) ‫انی‬‫و‬‫ر‬(‫فرهنگی‬) ‫صرف‬ ‫ساماندهی‬ ‫از‬‫فراتر‬ 12
 13. 13. 5S:‫ذهنیت‬ ‫تغیر‬ 13
 14. 14. 5‫اجرای‬ ‫مرحله‬5S 14 ‫مرحله‬1:‫تیم‬ ‫تدارک‬ ‫مرحله‬2:‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫نمودن‬ ‫درگیر‬{‫سازمان‬‫سطح‬‫پایینترین‬‫تا‬} ‫مرحله‬3:Gotong-royong(‫گردد‬ ‫می‬ ‫تشریح‬ ‫بعدی‬ ‫اسالیدهای‬‫در‬) ‫مرحله‬4:‫تکمیل‬5S ‫مرحله‬5:‫ی‬‫ممیز‬
 15. 15. ‫تیم‬ ‫تدارک‬ 15 ‫با‬ ‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫مدیریت‬ ‫کردن‬‫آشنا‬5S ‫نمونه‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬5s‫شده‬ ‫ا‬‫ر‬‫اج‬‫های‬ ‫مدیریت‬ ‫کامل‬‫حمایت‬ ‫گرفتن‬ ‫اهبردی‬‫ر‬‫کمیته‬5s ‫اعضای‬‫و‬ ‫تیم‬ ،‫هبر‬‫ر‬ ‫تعیین‬5s
 16. 16. ‫اهبردی‬‫ر‬ ‫کمیته‬ 16 ‫اعضاء‬ ‫از‬‫هریک‬‫مسئولیت‬‫و‬ ‫نقش‬‫تعریف‬
 17. 17. ‫تبلیغاتی‬ ‫یکرد‬‫و‬‫ر‬5s 17
 18. 18. 5‫اجرای‬ ‫مرحله‬5S 18 ‫مرحله‬1:‫تیم‬ ‫تدارک‬ ‫مرحله‬2:‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫مدیرت‬ ‫از‬ ‫نمودن‬ ‫درگیر‬{‫سطح‬ ‫پایینترین‬ ‫تا‬} ‫مرحله‬3:Gotong-royong ‫مرحله‬4:‫تکمیل‬5S ‫مرحله‬5:‫ی‬‫ممیز‬
 19. 19. (5s‫فعال‬) ‫مرحله‬1:‫ساماندهی‬19
 20. 20. ‫ی‬‫ساز‬ ‫آماده‬ 20 ‫فعالیتهای‬‫اجرای‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫فعلی‬‫شرایط‬ ‫ثبت‬5s ‫کار‬‫محل‬‫اطراف‬ ‫از‬‫ی‬‫بردار‬ ‫تصویر‬ •‫است‬ ‫مفید‬‫مقایسه‬ ‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬‫های‬ ‫محل‬ ‫ی‬‫تصویربردار‬ ‫موقعیت‬ ‫باال‬ ‫ولوشن‬‫ز‬‫ر‬‫با‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬‫استفاده‬ ‫و‬‫دن‬‫ز‬‫یخ‬‫ر‬‫تا‬
 21. 21. ‫اولین‬s-seiri(‫ساماندهی‬) 21 ‫ی‬‫لغو‬ ‫تعریف‬ •‫اشیاء‬‫کردن‬ ‫مرتب‬(‫آنها‬ ‫ساماندهی‬ ‫یا‬)‫قانو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫یا‬ ‫ن‬ ‫خاص‬‫اصولی‬ ‫صنعتی‬ ‫تعریف‬ •‫شدن‬‫خالص‬ ‫و‬‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫غیر‬‫از‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫اشیاء‬ ‫تشخیص‬ ‫نیست‬ ‫تان‬‫ز‬‫نیا‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬‫هرآنچه‬‫از‬.
 22. 22. ‫آشناست؟‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫تصاویر‬ ‫این‬ ‫آیا‬ 22 ‫کجاست؟‬ ‫چی‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ‫آیا‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫اینها‬ ‫از‬ ‫شد؟‬ ‫خواهد‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬
 23. 23. ‫است‬ ‫یخته‬‫ر‬ ‫بهم‬ ‫و‬ ‫شلوغ‬ ‫مان‬‫ر‬‫کا‬ ‫محل‬ 23 ‫ن‬‫قانو‬48‫ساعت‬:‫ظرف‬ ‫ی‬‫چیز‬‫اگر‬48‫د‬‫ر‬‫ندا‬‫تعلق‬‫مکان‬ ‫آن‬‫به‬‫نگرفت‬‫قرار‬ ‫استفاده‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ساعت‬ ‫ی‬‫ضرور‬ ‫ی‬‫غیرضرور‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫ی‬‫ضرور‬ ‫االن‬ ‫ی‬‫ضرور‬ ‫شاید‬ ‫آینده‬‫ر‬‫د‬ ‫باشد‬
 24. 24. ‫ید؟‬‫ز‬‫اندا‬ ‫می‬ ‫ر‬‫دو‬‫ا‬‫ر‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫آیا‬ 24 ‫نیست‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫االن‬ ‫شاید‬ ‫آینده‬ ‫در‬‫اما‬ ‫باشد‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫است‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫جدید‬ ‫هنوز‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬‫است‬ ‫میرسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫زیبا‬
 25. 25. ‫قرمز‬‫برچسب‬ ‫تاکتیک‬-‫ی‬‫بصر‬ ‫ی‬‫پاکساز‬ 25 ‫حیاتی‬‫ی‬‫پاکساز‬‫تکنیک‬ •‫موجودی‬‫شده‬ ‫انبار‬‫حد‬ ‫از‬‫بیش‬‫و‬ ‫افتاده‬‫کار‬ ‫از‬ ،‫معیوب‬ ‫های‬ ‫از‬‫بیش‬‫که‬‫اشیایی‬48‫بودند‬ ‫آنجا‬‫در‬‫ساعت‬ •‫د‬‫ر‬‫ندا‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫در‬‫که‬ ‫ی‬‫هرچیز‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫غیر‬‫اشیا‬‫شناسایی‬‫محض‬ ‫به‬ •‫کنید‬ ‫ی‬‫گذار‬‫عالمت‬‫قرمز‬ ‫برچسب‬‫با‬ ‫باشد‬‫یت‬‫و‬‫ر‬‫قابل‬ ‫همه‬ ‫برای‬‫شود‬ ‫جابجا‬‫یا‬‫حذف‬ ‫باید‬ ‫ی‬‫چیز‬‫چه‬ ‫اینکه‬‫دیدن‬. ‫برای‬‫قرمز‬ ‫برچسب‬ ‫از‬‫استفاده‬5s‫است‬ ‫حیاتی‬.
 26. 26. ‫تفکیک‬–‫ساده‬ ‫نمودار‬ 26 ‫مورد‬‫ی‬ ‫ش‬‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫نیاز‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫آیا‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫است؟‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫و‬‫ترتیب‬ ‫و‬‫نظم‬ ‫ی‬‫بصر‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫انضباط‬ ‫باله‬‫ز‬ ‫هفته‬‫دو‬ ‫ظرف‬‫یا‬‫و‬‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬‫دیگر‬ ‫جای‬‫ر‬‫د‬ ‫شود‬ ‫دفع‬ ‫دیگر‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫موقت‬ ‫انبار‬ ‫به‬ ‫بله‬ ‫خیر‬ ‫بله‬ ‫خیر‬
 27. 27. ‫قرمز‬‫برچسب‬ ‫اجرای‬ ‫یه‬‫و‬‫ر‬ 27 3.‫قرمز‬‫برچسب‬ ‫ن‬‫قانو‬‫وضع‬ ‫غیرضروری‬‫اقالم‬ ‫استاندارد‬ ‫سازی‬‫شفاف‬:‫مثال‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬"‫قرمز‬ ‫برچسب‬‫بی‬‫اقالم‬"‫کرد‬‫استفاده‬‫آنها‬ ‫از‬ ‫توان‬‫می‬‫بعد‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫که‬‫اقالمی‬".‫با‬‫اقالم‬ ‫قرمز‬‫برچسب‬"‫شوند‬ ‫استفاده‬ ‫نباید‬‫بعد‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫که‬‫اقالمی‬. . 2.‫قرمز‬‫برچسب‬‫اشیاءبا‬‫تشخیص‬ ‫موجودی‬–‫آالت‬‫ماشین‬ ،‫تسهیالت‬،‫لوازم‬ ،‫آبدارخانه‬ ،‫اداری‬‫اشیاء‬ ‫اثاثیه‬ ‫و‬ ‫اسباب‬‫و‬ ‫فضاها‬-‫ها‬ ‫قفسه‬،‫کف‬-‫انبار‬-‫توالت‬‫و‬‫ستونها‬ 1.‫شروع‬ ‫نقطه‬ ‫کنندگان‬‫شرکت‬-‫مدیریت‬–‫و‬ ‫کارکنان‬HSE ‫یک‬ ‫دوره‬1‫ماهه‬‫دو‬ ‫تا‬ ‫اصلی‬ ‫نکته‬:‫غیر‬‫اشیاء‬ ‫هرگز‬‫پرسنل‬‫که‬ ‫نمائید‬‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫نکنند‬‫پنهان‬ ‫ا‬‫ر‬‫ضروری‬.
 28. 28. ‫قرمز‬‫برچسب‬ ‫اجرای‬ ‫یه‬‫و‬‫ر‬ 28 6.‫آنها‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫خورده‬ ‫برچسب‬ ‫اقالم‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫موجودی‬ ،‫موجود‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫اقالم‬ ‫از‬ ‫فهرستی‬ ‫تهیه‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫نگهداری‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫دورریز‬ ‫گروه‬ ‫دو‬. ‫تجهیزات‬-‫فعالیت‬ ‫اجرای‬ ‫انداختن‬ ‫تاخیر‬ ‫به‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫هرچیزی‬‫های‬ 5s‫بریزید‬ ‫دور‬ ‫یا‬ ‫کرده‬ ‫جابجا‬ ‫را‬ ‫شود‬ ‫می‬. 5.‫برچسبها‬ ‫الصاق‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫الصاق‬ ‫را‬ ‫برچسبها‬ ‫افراد‬ ‫خود‬ ‫مستقیما‬ ‫ندهید‬ ‫اجازه‬ ‫بهانه‬ ‫به‬‫نکنید‬ ‫گوش‬ ‫ای‬ ‫دارید‬ ‫شک‬ ‫بودنش‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اشیایی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫بیانگر‬ ‫قرمز‬ ‫برچسبهای‬ ‫تعداد‬ ،‫بزنید‬ ‫برچسب‬ 4.‫قرمز‬ ‫برچسب‬ ‫ایجاد‬ ‫ببینند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بتوانند‬ ‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫کلیه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬. ‫برگه‬A4‫و‬ ‫دالیل‬ ،‫مقدار‬ ،‫اقالم‬ ‫نام‬ ‫شامل‬...
 29. 29. ‫نیم؟‬‫ز‬ ‫می‬ ‫قرمز‬‫برچسب‬ ‫چیزهای‬ ‫چه‬ ‫به‬ 29 ‫نباشد‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫ی‬‫هرچیز‬ ‫م‬‫ز‬‫لوا‬ ‫یا‬‫انبار‬ ‫موجودی‬ ‫ها‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫فرمها‬ ‫مستندات‬ ‫التحریر‬ ‫م‬‫ز‬‫لوا‬‫و‬ ‫ها‬‫تخته‬ ،‫شها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ،‫یاداشتها‬ ،‫کابینتها‬ ،‫پرونده‬ ،‫پوشه‬ ‫تجهیزات‬ ‫یا‬ ‫اثاثیه‬ ،‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫ها‬ ‫صندلی‬ ،‫میز‬ ،‫گلدانها‬ ،‫خردکن‬ ‫کاغذ‬ ،‫فکس‬ ،‫کپی‬ ‫دستگاه‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫قرمز‬ ‫برچسب‬ ‫باید‬ ‫شود‬‫می‬ ‫جابجا‬ ‫که‬ ‫ی‬‫هرچیز‬ •‫نزنید‬ ‫قرمز‬‫برچسب‬‫ی‬ ‫کس‬ ‫به‬‫هرگز‬ ،‫شدید‬‫هم‬ ‫وسوسه‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫اما‬!
 30. 30. ‫کجا‬:‫اماکن‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ 30 ‫ستونها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گوشه‬ ،‫تیشنها‬‫ر‬‫پا‬ ،‫ها‬‫ر‬‫دیوا‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پله‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫یا‬ ‫طبقات‬ ‫نیم‬ ،‫معین‬ ‫های‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫صافی‬ ‫سطح‬ ‫هر‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫نیمکتهای‬ ‫و‬ ‫میز‬ ‫یر‬‫ز‬ ‫کابینتها‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫اقالم‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫توده‬ ‫هر‬ ‫بندی‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫اعالنات‬ ‫تابلو‬ ‫ها‬‫ر‬‫ابزا‬ ‫جعبه‬ ‫است‬ ‫نامطلوب‬ ‫یا‬ ‫سکنه‬ ‫بی‬ ‫د‬‫ر‬‫ندا‬ ‫صاحب‬ ‫که‬‫ای‬ ‫ناحیه‬ ‫یا‬ ‫مین‬‫ز‬.
 31. 31. ‫قرمز‬ ‫برچسب‬ ‫دهای‬‫ر‬‫استاندا‬ 31 ‫افراد‬‫ل‬‫متداو‬‫و‬‫طبیعی‬ ‫واکنشهای‬ •‫است‬‫فایده‬ ‫بی‬‫اشیاء‬ ‫انداختن‬‫ر‬‫دو‬. •‫م‬‫ز‬‫بسا‬ ‫ا‬‫ر‬‫اینها‬‫تا‬‫کردم‬‫صرف‬‫مان‬‫ز‬‫کلی‬ •‫باشیم‬‫داشته‬‫شان‬‫ز‬‫نیا‬ ‫بعدا‬‫شاید‬ •‫بگیریم‬ ‫تصمیم‬‫واضح‬ ‫دی‬‫ر‬‫استاندا‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫در‬‫چگونه‬ •‫است؟‬‫نیاز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫واقعا‬ ‫ی‬‫چیز‬‫چه‬ •‫است؟‬‫نیاز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫میزان‬ ‫چه‬‫به‬‫واقعا‬ •‫نیست؟‬‫نیاز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫ی‬‫چیز‬‫چه‬
 32. 32. ‫الگوی‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬–‫استاندارد‬A 32 ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫ماه‬ ‫دو‬ ‫اکنون‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫نیست‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬:‫قرمز‬ ‫برچسب‬
 33. 33. ‫الگوی‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬–‫استاندارد‬B 33 ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫هفته‬ ‫دو‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫نیست‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬=‫قرمز‬ ‫برچسب‬
 34. 34. ‫الگوی‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬–‫استاندارد‬C 34 ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫اکنون‬ ‫نیست‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ماه‬ ‫یک‬=‫قرمز‬ ‫برچسب‬
 35. 35. ‫ی‬‫الگو‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬–‫د‬‫ر‬‫استاندا‬D 35 ‫برچسب‬‫ن‬‫بدو‬5S •‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫یکبار‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫دو‬‫هر‬‫حداقل‬ ‫گیرد‬ ‫برچسب‬5S‫نوع‬ ‫از‬A •‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫یکبار‬ ‫ای‬ ‫هفته‬‫حدودا‬ •‫آن‬ ‫نزدیکی‬‫در‬‫و‬‫شده‬ ‫حذف‬‫کار‬ ‫مستقیم‬‫محل‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫برچسب‬5S‫نوع‬ ‫از‬B •‫است‬‫شده‬ ‫استفاده‬‫یکبار‬‫ماهی‬ •‫ی‬‫نگهدار‬ ‫تسهیالت‬ ‫در‬‫ی‬ ‫دسترس‬‫قابل‬ ‫جایی‬ ‫در‬‫شود‬ ‫برچسب‬5S‫نوع‬ ‫از‬C •‫استفاده‬‫کوتاهتر‬ ‫مانی‬‫ز‬ ‫های‬‫ز‬‫با‬ ‫در‬‫یا‬‫یکبار‬‫سالی‬‫شده‬ ‫است‬ •‫ر‬‫کار‬‫محل‬ ‫از‬‫آن‬‫بردن‬‫بیرون‬‫یا‬‫بیرون‬ ‫در‬‫آن‬ ‫ی‬‫نگهدار‬‫در‬ ‫ا‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫برچسب‬5S‫نوع‬ ‫از‬D •‫نیست‬ ‫نیاز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫دیگر‬ •‫بخش‬ ،‫بازگردانی‬،‫ضایعات‬،‫شید‬‫و‬‫بفر‬ ،‫بریزید‬‫ر‬‫دو‬‫یدن‬
 36. 36. ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ 36 ‫کردن‬ ‫پر‬ ‫مدارک‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫پوشه‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫سریعا‬ ‫سال‬ ‫اسناد‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫طبق‬ ‫ترین‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫قبل‬‫ه‬ ‫را‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ ‫اسناد‬ ‫کنید‬ ‫جابجا‬ ‫اسناد‬ ‫نگهداری‬ ‫محل‬ ‫جاری‬ ‫سال‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫نگهداری‬ ‫دورتر‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫اسناد‬ ‫نگهداری‬ ‫پیش‬
 37. 37. ‫قرمز‬‫برچسب‬ ‫نمونه‬ 37 ‫در‬ ‫توجه‬‫جلب‬‫و‬ ‫شدن‬ ‫نمایان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫گردوغبار‬ ‫میان‬ ‫ایمنی‬ ‫مالحظات‬‫ی‬‫ر‬‫یادآو‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬
 38. 38. ‫قرمز‬ ‫برچسبهای‬ ‫الصاق‬ 38 ‫الص‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آن‬ ‫مربوطه‬‫قسمتهای‬ ‫ان‬‫ر‬‫کارگ‬ ‫خود‬‫نباید‬‫آیا‬‫اق‬ ‫کنند؟‬ •‫شود‬‫استفاده‬‫ی‬‫دیگر‬‫فرد‬ ‫نظر‬ ‫نقطه‬‫از‬‫خیر‬. •‫مکان‬‫آن‬‫صاحب‬ ‫از‬‫غیر‬ ‫به‬ ‫فردی‬ ‫برچس‬ ‫ید‬‫ر‬‫دا‬‫شک‬ ‫آن‬‫به‬ ‫نسبت‬‫که‬ ‫کاالیی‬‫هر‬‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫بر‬‫ب‬ ‫بزنید‬.
 39. 39. ‫قرمز‬ ‫های‬ ‫برچسب‬ ‫الصاق‬ 39 ‫پوینت‬ ‫چک‬ ‫نقاط‬(‫ی‬‫تصویربردار‬) ‫ل‬‫مسئو‬‫فرد‬ •‫ند‬‫ر‬‫ندا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬‫کار‬ ‫ایستگاه‬‫آن‬ ‫مسئولیت‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬‫به‬ ‫که‬ ‫اعضایی‬‫یا‬ ‫مدیر‬. ‫الصاق‬ ‫ه‬‫ر‬‫دو‬ •1‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫روز‬ ‫دو‬ ‫یا‬(‫حداکثر‬1‫هفته‬) ‫نگرش‬ •‫یست‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫چیز‬‫همه‬‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫معتقد‬ ‫کارکنان‬ •‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫ایط‬‫ر‬‫ش‬‫به‬ ‫سختگیرانه‬ ‫بسیار‬‫و‬ ‫انی‬‫ر‬‫بح‬ ‫ی‬ ‫نگرش‬ ‫با‬ ‫قرمز‬ ‫برچسب‬‫ناحیه‬(‫محل‬ ‫این‬ ‫است؟‬ ‫آمده‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫زده؟‬‫ا‬‫ر‬ ‫برچسب‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫کس‬‫چه‬ ‫چیست؟‬‫این‬ ‫اند‬ ‫خورده‬ ‫برچسب‬‫خوبی‬ ‫به‬ ‫که‬‫اقالمیست‬ ‫به‬‫مختص‬.
 40. 40. ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬ ‫و‬ ‫اقدام‬ 40 ‫قرمز‬‫برچسب‬‫چرا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫الصاق‬ ‫تصمیم‬ ‫مناسب‬ ‫اقدام‬‫انجام‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫در‬ ‫بگیرید‬ ‫می‬ ‫تداخل‬ ‫فعالیتها‬‫بهبود‬ ‫در‬‫هرآنچه‬‫کند‬ ‫نمائید‬‫حذف‬ ‫ا‬‫ر‬. ‫منابع‬/‫خورده‬ ‫برجسب‬ ‫موجودی‬ ‫معیوب‬ ‫اشیای‬ ‫های‬ ‫موجودی‬ ‫دورریز‬/‫منسوخ‬ ‫شده‬ ‫تحرک‬ ‫کم‬ ‫موجودی‬/ ‫خوابیده‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬ ‫مواد‬ ‫شده‬(‫نوشته‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫شده‬) ‫حذف‬ ‫خورده‬ ‫برچسب‬ ‫اقالم‬ ‫انتقال‬ ‫نگهداری‬ ‫ناحیه‬ ‫به‬ ‫غیر‬ ‫از‬ ‫ضروری‬ ‫تشخیص‬ ‫چیدمان‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ضروری‬
 41. 41. Let’s Go Out And Play 41 ‫تمرین‬30‫ای‬ ‫دقیقه‬ ‫تی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫قرمز‬ ‫برچسب‬ ‫ناحیه‬ ‫تعیین‬‫م‬ ‫خود‬ ‫همراه‬ ‫قرمز‬ ‫برچسبهای‬ ‫حمل‬ ‫محل‬ ‫یا‬ ‫مورد‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫تصویربرداری‬ ‫شده‬ ‫زده‬ ‫برچسب‬ ‫لیست‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬
 42. 42. S‫دوم‬–SEITION‫ترتیب‬ ‫و‬ ‫نظم‬ 42 ‫نامه‬‫لغت‬ ‫تعریف‬: •‫ن‬‫مان‬‫ز‬‫در‬ ‫همیشه‬‫یکه‬‫ر‬‫طو‬‫به‬‫مرتب‬ ‫چیدمانی‬ ‫استقرار‬‫یاز‬ ‫بدست‬ ‫دلخواه‬ ‫مقدار‬‫هر‬ ‫به‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫بتوانیدآنچه‬ ‫ید‬‫ر‬‫بیاو‬. ‫صنعتی‬ ‫تعریف‬ •‫جستجو‬‫حذف‬ ‫برای‬‫ی‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬
 43. 43. ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫گزینه‬ 43 ‫ها‬ ‫قفسه‬‫و‬ ‫طاقچه‬ ‫ها‬ ‫اتاقک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫البی‬،‫اتاقها‬ ‫ها‬‫و‬‫ر‬‫پیاده‬ ‫و‬ ‫پله‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫کابینتها‬ ‫ذخیره‬‫و‬ ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫سطلهای‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫کاوش‬
 44. 44. ‫کنیم؟‬ ‫مرتب‬‫ا‬‫ر‬ ‫کجا‬ ‫است‬ ‫م‬‫ز‬‫ال‬ 44 ‫ها‬ ‫قفسه‬ ‫و‬‫ها‬ ‫طاقچه‬ ‫کابینتها‬ ‫ذخیره‬‫و‬ ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫سطلهای‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخیره‬‫و‬ ‫کاوش‬
 45. 45. ‫کردن‬ ‫منظم‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ی‬‫پاکساز‬ 45 ‫کنید‬‫برطرف‬ ‫ا‬‫ر‬‫گردوخاک‬. ‫س‬‫پاکیزه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬‫ی‬‫دساز‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫اما‬‫ی‬‫دساز‬‫ر‬‫استاندا‬‫یعنی‬ ‫بخشیدن‬ ‫نظم‬‫کامل‬ ِ‫ی‬‫از‬ ‫نیست‬‫آغاز‬ ‫قابل‬. ‫کنید‬ ‫حذف‬‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫غیر‬ ‫اشیا‬ ‫ل‬‫او‬ ‫وهله‬‫در‬. ‫کنید‬‫تمیز‬‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫غیر‬‫اقالم‬ ‫از‬ ‫شده‬‫خالی‬ ‫فضاهای‬ ‫و‬ ‫کثیف‬‫مکانهای‬ ‫کلیه‬.
 46. 46. ‫ساماندهی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ 46 ‫ب‬‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫نظم‬ ‫از‬‫قبل‬‫ید‬‫ز‬‫پردا‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬‫هم‬‫با‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬‫پاکساز‬ Gotong-royong ‫کنید‬ ‫ه‬‫ر‬‫اشا‬‫و‬ ‫کنید‬ ‫پاک‬ ،‫است‬ ‫جابجایی‬ ‫قابل‬ ‫اگر‬ ‫قابل‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫جابجایش‬ ‫کنی‬ ‫رنگش‬ ‫نیست‬ ‫جابجایی‬‫د‬
 47. 47. ‫کردن‬ ‫منظم‬ ‫کلیدی‬ ‫لغات‬ 47 1.‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫موثر‬ ‫چیدمانی‬ (‫بردی‬‫ر‬‫کا‬‫ی‬‫ساز‬‫ذخیره‬) 2.‫جستجو‬ ‫حذف‬ (‫جستجو‬ ‫ساندن‬‫ر‬‫حداقل‬ ‫به‬) 3.‫باشد‬ ‫داشته‬‫نام‬ ‫باید‬ ‫ی‬‫هرچیز‬ (‫باشد‬ ‫باید‬ ‫خود‬‫جای‬ ‫در‬‫ی‬‫هرچیز‬ ‫و‬‫هرچیز‬‫برای‬ ‫مکانی‬)
 48. 48. ‫کنیم؟‬‫می‬ ‫جستجو‬ ‫ا‬‫ر‬‫چیزهایی‬ ‫چه‬ ‫ی‬‫ادار‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ 48 ‫فرمها‬ ‫و‬ ‫اسناد‬،‫فایلها‬،‫ها‬ ‫پوشه‬،‫ها‬‫نده‬‫و‬‫پر‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫و‬ ‫میز‬ ،‫بخش‬،‫طبقه‬،‫ساختمان‬ ‫البی‬،‫خانه‬‫ر‬‫آبدا‬ ،‫تریا‬‫کافه‬،‫توالت‬،‫طبقات‬،‫جلسه‬،‫اتاقها‬ ‫شنایی‬‫و‬‫ر‬‫و‬ ‫تهویه‬،‫کلیدها‬،‫ی‬‫ژ‬‫انر‬‫منابع‬
 49. 49. ‫کنید؟‬ ‫صبر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫چقدر‬ 49 ‫چق‬‫د‬‫ر‬‫بیاو‬ ‫چکش‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫ی‬ ‫کس‬‫از‬ ‫وقتی‬‫در‬ ‫منتظر‬ ‫شدن‬ ‫عصبانی‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫بمانید؟‬ ‫است؟‬ ‫چقدر‬ ‫تحملتان‬ ‫و‬ ‫صبر‬ 5‫دقیقه‬ 2‫دقیقه‬ 5‫ثانیه‬
 50. 50. ‫بمانید؟‬ ‫منتظر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫چقدر‬ 50 What about searching file inside PC? ‫ن‬‫قانو‬30‫ثانیه‬ ‫سامان‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ابزار‬ ‫تخته‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داده‬30‫ابزار‬ ‫ای‬ ‫ثانیه‬ ‫بیابید‬ ‫را‬ ‫نظرتان‬ ‫مورد‬
 51. 51. ‫ی‬‫نگهدار‬‫محل‬‫نزدیکی‬–‫ی‬‫ساز‬‫ذخیره‬ ‫کاهش‬ 51 ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مرتبه‬ ‫چندین‬‫روز‬‫در‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫اگر‬ •‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫آن‬ ‫امکان‬ ‫صورت‬‫در‬‫ی‬‫کار‬ ‫ایستگاه‬‫ید‬‫ر‬‫نگهدا‬ ‫هر‬ ‫حداقل‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫اگر‬2‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫یکبار‬‫روز‬ •‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آن‬‫ناحیه‬‫ید‬‫ر‬‫دا‬ ‫نگه‬ ‫کار‬ ‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬‫هفته‬ ‫در‬ ‫یکبار‬‫ی‬ ‫ش‬‫از‬ ‫اگر‬ •‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آن‬‫ی‬‫کار‬ ‫ناحیه‬ ‫نزدیکی‬‫ید‬‫ر‬‫دا‬ ‫نگه‬ ‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬‫یکبار‬ ‫ماهی‬‫ی‬ ‫ش‬ ‫از‬ ‫اگر‬ •‫ید‬‫ر‬‫دا‬ ‫نگه‬‫تسهیالت‬‫در‬ ‫دسترس‬‫در‬ ‫جایی‬‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آن‬ ‫نکنید‬ ‫ذخیره‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫چیز‬‫همه‬ ‫سنجاب‬ ‫مانند‬
 52. 52. ‫سها‬‫ر‬‫آد‬ ‫شبکه‬ ‫تهیه‬(‫ناحیه‬ ‫نقشه‬) 52 ‫د؟‬‫ر‬‫دا‬‫مناسبی‬ ‫س‬‫ر‬‫آد‬ ‫شبکه‬‫شما‬‫ی‬‫ادار‬‫دفتر‬‫آیا‬ •‫س‬‫ر‬‫آد‬ ‫که‬ ‫مست‬‫ز‬‫ال‬‫ی‬‫نگهدار‬ ‫محل‬ ‫و‬‫اتاقک‬،‫تجهیزات‬ ‫هر‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬‫خود‬ ‫به‬‫مختص‬ ‫بگردیم‬ ‫چه‬ ‫دنبال‬ ‫بگردیم‬ ‫دنبالش‬‫کجا‬ ‫در‬
 53. 53. ‫کف‬ ‫خطوط‬ ‫کشیدن‬ 53 ‫استفاد‬ ‫خطوط‬ ‫کشیدن‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫بخشهای‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬‫ه‬ ‫کنید‬. ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مجزایی‬ ‫مسئولیت‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫محل‬ ‫یا‬ ‫فضا‬ ،‫موقعیت‬ ‫خطوط‬ ‫کشیدن‬ ‫با‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مشخص‬. ‫کرد‬ ‫ساماندهی‬‫ا‬‫ر‬ ‫ترافیک‬ ‫توان‬ ‫می‬‫ی‬ ‫کش‬ ‫خط‬ ‫با‬ ‫حرکت‬ ‫مسیر‬ ‫ج‬‫و‬‫خر‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ر‬‫و‬
 54. 54. ‫برچسب‬ ‫و‬ ‫عالمت‬ ‫تخته‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ 54 ‫ی‬‫بصر‬‫ساماندهی‬‫تدبیر‬‫از‬ ‫ی‬ ‫بخش‬ •‫و‬‫گ‬‫ر‬‫بز‬‫کافی‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫به‬ ‫برچسبها‬‫و‬‫عالئم‬‫واضح‬ ‫باشند‬ •‫قابل‬ ‫ود‬‫ر‬‫و‬ ‫محل‬‫از‬‫باید‬‫اصلی‬‫های‬‫عالئم‬ ‫باشد‬‫یت‬‫و‬‫ر‬. •‫طبقه‬-‫واحد‬-‫بخش‬-‫قسمت‬-‫برچسب‬ ‫نام‬
 55. 55. 3‫بخشیدن‬ ‫نظم‬ ‫در‬ ‫اصل‬ 55 ‫است‬ ‫ی‬‫دساز‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫از‬‫تی‬‫ر‬‫صو‬‫بخشیدن‬‫نظم‬ ‫استاندا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخیره‬ ‫باید‬‫بخشیدن‬‫نظم‬ ‫برای‬‫د‬‫ر‬ ‫کنید‬ ‫استانداردسازی‬ ‫فورا‬ ‫هرکسی‬ ‫ببیند‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بب‬ ‫بیرون‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫رد‬ ‫بازگرداند‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کجا؟‬ ‫چی؟‬ ‫تعداد؟‬ ‫چه‬ ‫ثابت‬ ‫موقعیتی‬ ‫ثابت‬ ‫اشیا‬ ‫ثابت‬ ‫مقدار‬ 3 KEYS
 56. 56. ‫کلید‬‫سه‬–‫ی‬‫گذار‬ ‫برچسب‬ ‫و‬‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخیره‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ساده‬ ‫ن‬‫قانو‬ 56 ‫کلید‬‫سه‬–‫ی‬‫گذار‬‫برچسب‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخیره‬‫برای‬ ‫ساده‬ ‫ن‬‫قانو‬ •‫باشید‬ ‫داشته‬‫خاطر‬ ‫به‬‫ا‬‫ر‬‫تعداد؟‬ ‫چه‬ ‫چه؟‬ ‫کجا؟‬ ‫سئواالت‬‫این‬‫بتواند‬ ‫ی‬ ‫کس‬‫هر‬ ‫که‬‫دهید‬‫انجام‬ ‫طوری‬‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫گذار‬‫برچسب‬‫ا‬‫ر‬ ‫کند‬‫درک‬ •‫کجا؟‬ •‫دقیق‬‫محل‬‫نمایش‬ •‫چی؟‬ •‫شده‬‫مشخص‬‫اقالم‬ •‫تعداد؟‬ ‫چه‬ •‫مشخص‬‫مقادیر‬ ‫گذاری‬ ‫برچسب‬ ‫تدابیر‬
 57. 57. ‫ی‬‫گذار‬‫برچسب‬ ‫تدابیر‬ 57 ‫بصری‬ ‫ساماندهی‬ ‫منابع‬/‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫کجا؟‬ ‫بخش‬ ‫هویت‬ ‫بخش‬ ‫زیر‬ ‫هویت‬ ‫چی؟‬ ‫قفسه‬ ‫هویت‬ ‫شیء‬ ‫هویت‬ ‫تعداد؟‬ ‫چه‬ ‫موجودی‬ ‫حداقل‬ ‫هویت‬ ‫موجودی‬ ‫حداکثر‬ ‫هویت‬ ‫تجهیزات‬/‫ایستگاه‬ ‫کاری‬ ‫شناسایی‬
 58. 58. ‫موقعیت‬ ‫تثبیت‬ 58 ‫قالب‬ ‫انبار‬ ‫قالبها‬ ‫برچسب‬ •‫نشانی‬ •‫آالت‬ ‫ماشین‬ •‫مدل‬ •‫رنگ‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫کد‬
 59. 59. ‫اشیاء‬ ‫کردن‬ ‫ثابت‬ 59
 60. 60. ‫مقدار‬ ‫تثبیت‬ 60 ‫موجودی‬ ‫حداقل‬ ‫موجودی‬ ‫حداکثر‬ ‫توجه‬
 61. 61. ‫باز‬ ‫ی‬‫نگهدار‬‫سیستم‬ 61 ‫بسته‬‫ی‬‫نگهدار‬‫سیستم‬ •‫نیست‬‫یت‬‫و‬‫ر‬‫قابل‬ ‫باز‬‫ی‬‫نگهدار‬‫سیستم‬ •‫است‬‫یت‬‫و‬‫ر‬‫قابل‬ ‫نگاه‬ ‫یک‬‫در‬
 62. 62. ‫سایه‬ ‫تخته‬ ‫سیستم‬ 62 ‫هها‬‫و‬‫گر‬ ‫به‬‫بندی‬‫طبقه‬ ‫کنید‬ ‫ذخیره‬‫هم‬‫با‬‫ا‬‫ر‬‫آنها‬.
 63. 63. Let’s Go Out and Play 63 30‫دقیقه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫موثری‬ ‫چیدمان‬ ‫کمتر‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫سیستم‬ ‫کنید‬ ‫جستجو‬. ‫نقشه‬ ‫برچسب‬ Kanban
 64. 64. S‫سوم‬-‫انداختن‬ ‫ق‬‫بر‬(‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬)Seiso 64 ‫تعریف‬ ‫مواد‬‫و‬ ‫آلودگی‬،‫ها‬‫باله‬‫ز‬ ‫حذف‬ ‫محل‬ ‫داشتن‬ ‫ر‬‫منظو‬‫به‬ ‫جی‬‫ر‬‫خا‬ ‫تمیزتر‬‫ی‬‫کار‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫پاکساز‬ ‫دهید‬‫انجام‬.
 65. 65. ‫کلیدی‬ ‫لغات‬(‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬) 65 •‫ید‬‫ر‬‫دا‬ ‫نگاه‬ ‫تمیز‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اشیا‬ •‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬(‫دهنده‬‫اهمیت‬ ‫نگرش‬)
 66. 66. ‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫ترتیب‬ 66 ‫باید‬ ‫ی‬‫چیز‬‫چه‬‫اینکه‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫در‬‫ی‬‫گیر‬ ‫تصمیم‬‫تمیز‬ ‫شود‬ ‫ی‬ ‫کس‬‫چه‬ ‫اینکه‬‫خصوص‬ ‫در‬‫ی‬‫گیر‬ ‫تصمیم‬ ‫است‬ ‫ی‬‫پاکساز‬‫ل‬‫مسئو‬ ‫نمائی‬ ‫ی‬‫گیر‬ ‫تصمیم‬ ‫ی‬‫پاکساز‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫در‬‫د‬. ‫ی‬‫پاکساز‬‫تجهیزات‬‫و‬ ‫ابزار‬‫کردن‬‫مهیا‬ ‫ی‬‫پاکساز‬ ‫اجرای‬ ‫کنید‬ ‫رفتار‬ ‫خانوادگیتان‬ ‫میراث‬ ‫مثل‬ ‫کارتان‬ ‫دفتر‬ ‫لوازم‬ ‫با‬.
 67. 67. ‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬‫خرد‬ ‫اهداف‬(‫شود‬ ‫پاک‬ ‫ی‬‫چیز‬ ‫چه‬) 67 ‫انبار‬ ‫و‬ ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫نواحی‬ ‫ها‬ ‫قفسه‬ ‫و‬ ‫اتاقها‬ ،‫کابینتها‬ ‫ی‬‫ادار‬ ‫تجهیزات‬ ‫فنها‬ ‫و‬ ‫تهویه‬ ،‫فکس‬ ،‫کپی‬ ‫ماشینهای‬ ‫ها‬ ‫صندلی‬‫و‬ ‫میزها‬ ،‫اتاقکها‬ ‫ر‬‫مجاو‬ ‫ی‬‫کار‬ ‫محلهای‬ ،‫توالتها‬ ،‫جلسات‬ ‫اتاقهای‬ ،‫ها‬‫پنجره‬ ،‫تردد‬‫محورهای‬ ‫المپها‬
 68. 68. ‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫مسئولیت‬ 68 ‫ی‬‫پاکساز‬ ‫مسئولیت‬‫نقشه‬ ‫کشیدن‬ ‫کوچک‬ ‫نواحی‬ ‫به‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫ی‬‫پاکساز‬‫برنامه‬‫ایجاد‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫نقشه‬ ‫واضح‬‫نمایش‬
 69. 69. ‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ 69 ‫ی‬‫پاکساز‬‫اجرای‬‫نحوه‬‫خصوص‬ ‫در‬‫ی‬‫گیر‬ ‫تصمیم‬ ‫نیاز‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ابزار‬ ‫شناسایی‬ ‫شوند‬‫پاکیزه‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫موقعیتهایی‬ ‫شناسایی‬. ‫ی‬‫پاکساز‬ ‫های‬‫یه‬‫و‬‫ر‬‫شناسایی‬
 70. 70. Let’s Go Out and Play 70 15‫دقیقه‬ ‫همه‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫در‬‫و‬‫کرده‬‫انتخاب‬ ‫ا‬‫ر‬‫ناحیه‬ ‫یک‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬‫ی‬‫ساز‬‫پاکیزه‬ ‫مات‬‫و‬‫ملز‬ ‫کنید‬‫ایجاد‬ ‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫ساز‬‫پاکیزه‬‫شهای‬‫و‬‫ر‬.
 71. 71. S‫م‬‫ر‬‫چها‬-‫ی‬‫دساز‬‫ر‬‫استاندا‬ 71 ‫تعریف‬ •‫محی‬‫و‬ ‫ی‬ ‫شخص‬ ‫جنبه‬‫از‬ ‫حتی‬ ‫بودن‬‫مرتب‬‫و‬ ‫پاکیزگی‬ ،‫ساماندهی‬‫حفظ‬‫طی‬ •‫تمیز‬‫ه‬‫ر‬‫هموا‬ ‫ی‬‫کار‬‫محلی‬ ‫شده‬ ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ‫به‬‫بخشیدن‬‫سمیت‬‫ر‬ •3s‫ل‬‫او‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیروی‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬‫از‬ ‫شخص‬ ‫هر‬. •‫کنید‬ ‫تعریف‬‫ا‬‫ر‬ ‫روشها‬ ‫بهترین‬
 72. 72. ‫کنید‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫غیرضر‬‫اقالم‬ ‫ابتدا‬ 72 ‫برچسب‬ ‫تاکتیک‬‫اجرای‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫باق‬ ‫ای‬‫ی‬‫ر‬‫و‬‫غیرضر‬ ‫اشیا‬ ‫هیچ‬‫قرمز‬‫ی‬ ‫است‬‫نمانده‬. ‫تهی‬ ‫ضایعاتی‬‫اقالم‬ ‫از‬‫فهرستی‬‫ه‬ ‫کنید‬. DEPT CHECKER DATE YES NO 1 Are there any unused items in storage? 2 Is there anything in the aisles which is not in use? 3 Are there any unnecessary equipments? 4 Are there any unnecessary items on or above the shelves or cabinets? 5 Are there any unnecessary items around or under the equipments or furnitures? 6 7 8 9 10 CHECKLIST FOR UNNECESSARY ITEMS AT THE WORKPLACE ACTION (INC. DATELINE) CHECK CHECKPOINTSNO.
 73. 73. ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫محل‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬(‫ترتیب‬ ‫و‬ ‫نظم‬) 73 ‫اند؟‬‫شده‬ ‫مرتب‬ ‫خوبی‬ ‫به‬‫اقالم‬‫کلیه‬ ‫آیا‬ DEPT CHECKER DATE YES NO 1 Is storage of supplies fully organized? 2 Have the 3 keys been applied to the storage of supplies? 3 Have more than 80% of floor lines location been drawn? 4 Are there any unnecessary items on or above the shelves or cabinets? 5 Do supplies have an open storage system? 6 Van all stored items be seen at a glance? 7 8 9 10 WORKPLACE CHECKLIST ACTION (INC. DATELINE) CHECK CHECKPOINTSNO.
 74. 74. ‫کنید‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬ ‫آلودگی‬ ‫و‬ ‫غبار‬‫و‬ ‫گرد‬. 74 ‫محل‬‫از‬ ‫ی‬ ‫مشخص‬‫محل‬ ‫بر‬ ‫کشیدن‬‫انگشت‬ ‫پاکی‬‫چقدر‬ ‫محل‬ ‫آن‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کار‬‫زه‬ ‫است؟‬ DEPT CHECKER DATE YES NO 1 Are the items and shelves in storage/workplace is free of dust? 2 Are supplies and shelves free of dust? 3 Are workplace free from dirt and dust? 4 Is the are around the workplace free from dirt and dust? 5 Are all the aisles and floors clean? 6 Has a clean strategy been implemented? 7 8 9 10 DUST FREE/DIRT FREE CHECKLIST ACTION (INC. DATELINE) CHECK CHECKPOINTSNO.
 75. 75. Let’s Come Out and Play 75 20‫دقیقه‬ ‫در‬google‫چک‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫جستجو‬ ‫ا‬‫ر‬‫لیست‬ ‫چک‬ ‫چند‬ ‫کنید‬‫ایجاد‬ ‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫لیست‬. ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫غیر‬ ‫لیست‬‫چک‬ ‫ساماندهی‬ ‫لیست‬‫چک‬ ‫ی‬‫پاکساز‬ ‫لیست‬‫چک‬
 76. 76. ‫پنجمین‬s–‫انضباط‬-‫حفظ‬ ‫و‬ ‫تثبیت‬ 76 ‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫از‬‫ی‬ ‫بخش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ست‬‫ر‬‫د‬‫های‬‫ر‬‫کا‬‫دادن‬‫انجام‬
 77. 77. ‫کلیدی‬ ‫لغات‬ 77 •‫عادت‬ ‫ایجاد‬(‫ی‬‫عادتساز‬) •‫ی‬‫کار‬‫محل‬ ‫ایجاد‬(‫ی‬ ‫بخصوص‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫ل‬‫اصو‬ ‫ای‬‫ر‬‫دا‬ ‫که‬)‫است‬.
 78. 78. ‫ی‬‫بصر‬ ‫ل‬‫کنتر‬ 78 ‫قابتی‬‫ر‬‫محیطی‬‫ایجاد‬ ‫نده‬‫ز‬‫سا‬‫انتقادهای‬‫پذیرفتن‬ ‫کردن‬‫نگاه‬ ‫چی‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫یک‬ ‫در‬ DEPT CHECKER DATE YES NO 1 Are the 3 keys in operation in storage area? 2 Can you distinguish unnecessary items in the office at a glance? 3 Are all the lines work effectively? 4 Is the color of the line correct? 5 Is the office cleaned? 6 Is everybody sticking to the rules? 7 8 9 10 VISUAL CONTROL CHECKLIST ACTION (INC. DATELINE) CHECK CHECKPOINTSNO.
 79. 79. ‫تصاویر‬ ‫نمایش‬5s 79 ‫موفقیت‬‫نمایش‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫تصاویر‬ ‫تردد‬ ‫پر‬‫قسمتهای‬ ‫کنید‬‫برقرار‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫همه‬‫با‬ ‫بگ‬‫نمایش‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫تصاویر‬ ‫مدتی‬‫برای‬‫ید‬‫ر‬‫ذا‬ ‫کند‬ ‫تغییر‬ ‫بسیار‬ ‫آخر‬ ‫تصویر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫دفتر‬.
 80. 80. ‫شعار‬5S 80 ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫همه‬5S‫کند‬ ‫سهیم‬ ‫و‬ ‫دعوت‬ ‫کند‬ ‫ایده‬ ‫یک‬‫حداقل‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫به‬ ‫وادار‬‫ا‬‫ر‬‫همه‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬‫ا‬‫ر‬‫شعار‬‫بهترین‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬‫تردد‬ ‫پر‬‫محلهای‬ ‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬‫ر‬‫شعا‬. ‫دهید‬‫تغییر‬‫ی‬‫ادوار‬ ‫ر‬‫طو‬ ‫به‬‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬‫ر‬‫شعا‬.
 81. 81. ‫ی‬‫ادار‬‫ر‬ ‫ل‬‫جدو‬ 81 ‫ی‬ ‫اثربخش‬‫کامل‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬5S ‫گردد‬‫منتشر‬ ‫جوایز‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫نتایج‬. ‫مح‬‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫مجزا‬‫لیستهای‬ ‫چک‬ ‫از‬‫ل‬ ‫نمائید‬‫استفاده‬‫کار‬. ‫ی‬‫نگهدار‬‫و‬ ‫انبار‬‫محل‬ ،‫ی‬ ‫منش‬ ،‫دفتر‬ Checklist 1 Checklist 2
 82. 82. ‫عادت‬‫ایجاد‬5S 82 ‫های‬ ‫تخته‬5S‫بهبود‬ ‫جهت‬‫در‬‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫باار‬‫اسناد‬‫لیستها‬ ‫چک‬‫و‬ ‫هستند‬ ‫باشید‬‫داشته‬ ‫تمیز‬ ‫ی‬‫دفتر‬ ‫باید‬‫حاال‬ •‫آغاز‬ ‫نقطه‬‫تنها‬ ‫این‬5S‫است‬ •‫نباشید‬‫آسا‬‫تن‬‫و‬‫ی‬ ‫اض‬‫ر‬‫خود‬ ‫از‬ ‫کرد؟‬‫حفظ‬ ‫ا‬‫ر‬‫آن‬‫توان‬‫می‬ ‫اینگونه‬ ‫آیا‬ •‫عادات‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬5S‫باشید‬‫مشتاق‬ ‫ه‬‫ر‬‫هموا‬ •‫ر‬‫آو‬ ‫در‬‫عادت‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫آن‬‫که‬‫شود‬‫می‬ ‫حفظ‬‫تی‬‫ر‬‫صو‬ ‫در‬‫تنها‬‫ید‬.
 83. 83. ‫عادات‬S1 83 ‫کنید‬‫اجرا‬ ‫ا‬‫ر‬‫قرمز‬‫برچسب‬ ‫تاکتیک‬ ‫پیوسته‬ ‫ر‬‫طو‬‫به‬. ‫نماید‬ ‫نی‬‫ز‬‫برچسب‬ ‫گشت‬ ‫تیم‬ ‫ماهیانه‬ ‫بزنید‬‫قرمز‬‫برچسب‬ ‫ها‬‫موجودی‬ ‫و‬‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫غیر‬‫اقالم‬ ‫بر‬. ‫کنید‬ ‫ل‬‫کنتر‬‫ا‬‫ر‬ ‫جی‬‫و‬‫خر‬ ‫و‬ ‫ودی‬‫ر‬‫و‬‫مقدار‬.
 84. 84. ‫قرمز‬ ‫برچسب‬ ‫ماهیانه‬ ‫تاکتیک‬ 84 ‫اقال‬ ‫حذف‬ ‫از‬‫اطمینان‬ ‫کسب‬ ‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬ ‫ر‬‫تو‬‫م‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫غیر‬ •‫کارکردی‬ ‫میان‬‫تیمهای‬ •‫بخشها‬ ‫کلیه‬‫از‬‫دید‬‫ز‬‫با‬ ‫شود‬ ‫اعالم‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬ ‫نتایج‬
 85. 85. ‫موجودی‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫بر‬‫قرمز‬ ‫برچسب‬ 85 ‫شده‬‫ی‬‫خریدار‬‫ر‬‫مقدا‬ ‫ل‬‫کنتر‬/‫شده‬‫ی‬‫نگهدار‬ ‫ش‬‫ر‬‫سفا‬ ‫هر‬‫در‬‫مقدار‬ ‫کاهش‬ ‫کنید‬ ‫ع‬‫و‬‫شر‬‫ماه‬ ‫در‬‫یکبار‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫موجودی‬‫تحویل‬ ‫تعداد‬‫افزایش‬ ‫باشد‬ ‫یت‬‫و‬‫ر‬‫قابل‬‫نگاه‬‫یک‬ ‫در‬ ‫باید‬‫حداکثر‬ ‫و‬‫حداقل‬ ‫سطح‬.
 86. 86. ‫جی‬‫و‬‫خر‬ ‫و‬ ‫ودی‬‫ر‬‫و‬ ‫کمیت‬ ‫ل‬‫کنتر‬ 86 ‫انقطاع‬‫کاهش‬(‫وقفه‬)‫عملکردها‬ ‫بین‬ ‫دهید‬‫کاهش‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مقدار‬‫منظم‬ ‫ر‬‫طو‬‫به‬ ‫کوچکتر‬ ‫دسته‬‫در‬‫انتقال‬ ‫ی‬‫ر‬‫او‬‫ر‬‫ف‬ ‫مان‬‫ز‬‫تقاء‬‫ر‬‫ا‬ FIFO‫سبز‬ ‫خط‬ ‫و‬-‫قرمز‬‫خط‬
 87. 87. ‫عادات‬S‫دوم‬ 87 ‫اشیاء‬‫ساماندهی‬ ‫و‬ ‫برگرداندن‬،‫استفاده‬ ‫کردن‬ ‫ساده‬ ‫یب‬‫ر‬‫ا‬ ‫مرجع‬ ‫خطوط‬ ‫سایه‬ ‫تخته‬ ‫ی‬‫ارگیر‬‫ر‬‫ق‬ ‫محل‬‫و‬‫جا‬‫عالمت‬ ‫نگ‬‫ر‬‫با‬‫ی‬‫گذار‬ ‫کد‬ ‫ی‬‫کار‬‫جریان‬ ‫ایجاد‬
 88. 88. ‫یب‬‫ر‬‫ا‬ ‫مرجع‬‫خطوط‬ 88 ‫نظر‬‫یک‬ ‫با‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫هر‬ ‫دیدن‬ ‫نگی‬‫ر‬‫کد‬
 89. 89. ‫سایه‬ ‫تخته‬ 89 ‫دیدن‬‫نظر‬ ‫یک‬‫با‬ ‫ر‬‫دو‬‫از‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫هر‬ ‫نگ‬‫ر‬‫کد‬
 90. 90. ‫نمایی‬ ‫جا‬ ‫عالئم‬ 90 ‫اث‬،‫تجهیزات‬ ‫موقعیت‬ ‫و‬‫شکل‬ ،‫کلی‬ ‫طرح‬،‫اثیه‬ ‫غی‬ ‫و‬‫ی‬‫سیگار‬‫یر‬‫ز‬ ،‫گلدانها‬ ،‫باله‬‫ز‬ ‫سطل‬‫ره‬ ‫ی‬‫چیز‬ ‫اگر‬‫حتی‬ ‫ید‬‫ر‬‫بگذا‬ ‫اسم‬ ‫محل‬ ‫هر‬‫برای‬ ‫د‬‫ر‬‫ندا‬ ‫وجود‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫اصلی‬ ‫نکته‬ ‫سه‬.
 91. 91. ‫نگ‬‫ر‬‫براساس‬ ‫کردن‬ ‫مرتب‬ 91 ‫نگی‬‫ر‬ ‫ی‬‫گذار‬‫کد‬ ‫از‬‫استفاده‬‫با‬‫اشتباهات‬ ‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬ ‫اشیاء‬ ‫بندی‬‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫دهید‬‫تخصیص‬ ‫نگ‬‫ر‬‫یک‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫هر‬ ‫برای‬
 92. 92. ‫ید‬‫ز‬‫بیاندا‬ ‫جریان‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫کار‬ 92 ‫کنید‬ ‫ایجاد‬‫ا‬‫ر‬ ‫مناسبی‬ ‫چیدمان‬ ‫موثر‬ ‫کار‬ T.A.T‫دهید‬ ‫کاهش‬‫ا‬‫ر‬ ‫پیشرفت‬‫حال‬ ‫در‬ ‫کار‬WIP‫دهید‬ ‫کاهش‬ ‫ا‬‫ر‬.
 93. 93. ‫عادات‬S‫سوم‬ 93 ‫عادت‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬‫از‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬‫ی‬‫ساز‬‫پاکیزه‬ ‫ی‬‫ساز‬‫پاکیزه‬ ‫از‬‫ی‬ ‫بخش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬‫ی‬‫ساز‬‫پاکیزه‬‫برای‬ ‫های‬‫یه‬‫و‬‫ر‬ ‫شود‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬‫تمیز‬ ‫ی‬‫چیز‬‫چه‬ ‫اینکه‬‫خصوص‬ ‫در‬‫ی‬‫گیر‬ ‫تصمیم‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬‫ی‬‫ساز‬‫پاکیزه‬ ‫مسئولیت‬‫خصوص‬ ‫در‬‫ی‬‫گیر‬ ‫تصمیم‬ ‫کردن‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬‫ی‬‫ساز‬‫پاکیزه‬‫اجرای‬
 94. 94. ‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫بخش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ 94 ‫د‬‫ر‬‫ندا‬‫وجود‬‫مجزا‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫و‬‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫برای‬‫مانی‬‫ز‬ ‫باشد‬ ‫کردن‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫شامل‬‫باید‬ ‫ی‬‫ساز‬‫پاکیزه‬ ‫نمائید‬ ‫توجه‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫نقاط‬ ‫به‬.
 95. 95. ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫های‬ ‫یه‬‫و‬‫ر‬ 95 ‫ی‬‫کار‬‫های‬ ‫وقفه‬‫عدم‬ ‫و‬ ‫نقص‬ ‫عدم‬ ،‫خطا‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫هدف‬ ‫تخصیص‬ ‫مرحله‬1:‫شود؟‬‫تمیز‬ ‫ی‬‫چیز‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫خصوص‬‫در‬ ‫ی‬‫گیر‬ ‫تصمیم‬ ‫کجا‬ ‫و‬ ‫چه‬ ‫مرحله‬2:‫مسئولیت‬‫خصوص‬‫در‬‫ی‬‫گیر‬ ‫تصمصم‬ ‫بماند‬ ‫صاحب‬ ‫بی‬ ‫جایی‬‫که‬ ‫ندهید‬ ‫ه‬‫ز‬‫اجا‬ ‫مرحله‬3:‫کردن‬ ‫ی‬ ‫بررس‬ ‫و‬‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫چگونگی‬ ‫خصوص‬‫در‬ ‫ی‬‫گیر‬ ‫تصمیم‬ ‫ترتیبی‬ ‫چه‬ ‫به‬‫و‬ ‫نقاط‬ ‫کدام‬ ‫مرحله‬4:‫ی‬ ‫بررس‬ ‫و‬ ‫ی‬‫پاکساز‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫مرحله‬5:‫ی‬‫نگهدار‬ ‫و‬ ‫ی‬‫پاکساز‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫ساده‬‫و‬‫مستقل‬ ‫ی‬‫نگهدار‬
 96. 96. ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬‫پاکیزه‬‫های‬ ‫یه‬‫و‬‫ر‬‫خصوص‬ ‫در‬‫ی‬‫گیر‬‫تصمیم‬ 96 ‫مشهود‬ ‫دار‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫نقاط‬ ‫شونده‬ ‫تکرار‬ ‫نقاط‬‫شناسایی‬ ‫متقابل‬ ‫اقدام‬ ‫اجرای‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫تعمیر‬ ‫تعویض‬ ‫ی‬‫غنکار‬‫و‬‫ر‬
 97. 97. ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫ی‬ ‫اجرا‬ 97 ‫کار‬‫ایستگاه‬‫نزدیک‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬‫ی‬‫ساز‬‫پاکیزه‬ ‫لیست‬‫نمایش‬ ‫برنامه‬‫اجرای‬ ‫است‬ ‫شده‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬‫ی‬‫ساز‬‫پاکیزه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تائید‬ ‫و‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫ا‬‫ر‬‫نقطه‬ ‫هر‬.
 98. 98. ‫عادت‬S‫م‬‫ر‬‫چها‬ 98 ‫لک‬‫از‬‫ی‬‫عار‬‫ی‬‫کار‬ ‫محلی‬ ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫د؟‬‫ر‬‫دا‬ ‫وجود‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫غیر‬ ‫اقالم‬ ‫حذف‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫دی‬‫ر‬‫استاندا‬‫آیا‬ ‫کرد؟‬ ‫بازگردانی‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫نظم‬ ‫آیا‬ ‫شود؟‬ ‫می‬‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬‫ا‬‫ر‬‫فو‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫گرد‬‫آیا‬ ‫آیا‬3S‫است؟‬ ‫شده‬ ‫تمرین‬ ‫کامل‬‫ر‬‫طو‬‫به‬ ‫ل‬‫او‬
 99. 99. ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫غیر‬‫اقالم‬ ‫حذف‬ ‫دهای‬‫ر‬‫استاندا‬ 99 ‫دهید‬‫استقرار‬ ‫خود‬‫اطراف‬‫محیط‬ ‫از‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫حذف‬‫برای‬ ‫دی‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫شود‬‫می‬‫ی‬‫نگهدار‬ ‫اطافتان‬ ‫در‬ ‫مانی‬‫ز‬‫چه‬ ‫تا‬‫اقالم‬ ‫این‬ ‫بزنید‬ ‫قرمز‬‫برچسب‬
 100. 100. ‫کرد؟‬‫بازگردانی‬ ‫ا‬‫ر‬‫فو‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ترتیب‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫آیا‬ 100 ‫خ‬‫جای‬ ‫به‬‫استفاده‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬‫بگیرند‬‫قرار‬‫شما‬‫اطراف‬ ‫در‬‫اقالم‬ ‫اگر‬‫ود‬ ‫شود؟‬ ‫می‬‫چه‬‫نگردند‬ ‫باز‬ ‫کنید؟‬ ‫می‬‫عمل‬ ‫کلید‬‫سه‬ ‫آیا‬ ‫کند؟‬ ‫می‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬ ‫کار‬‫محل‬ ‫از‬ ‫منظم‬ ‫ر‬‫طو‬‫به‬ ‫مدیر‬ ‫آیا‬ ‫صح‬ ‫ش‬‫ر‬‫انبا‬ ‫آیا‬-‫شود؟‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫جدی‬‫یح‬ ‫گیر‬ ‫سخت‬‫نیز‬ ‫یخته‬‫ر‬‫بهم‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫بی‬ ‫کار‬‫محل‬ ‫در‬‫ای‬‫لکه‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫در‬ ‫باشید‬.
 101. 101. ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫طرف‬ ‫بر‬ ‫فورا‬ ‫کثیفی‬ ‫آیا‬ 101 ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫رها‬ ‫کثیف‬ ،‫کار‬ ‫محل‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫سازی‬ ‫پاکیزه‬ ‫محلهای‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫مسئولیتها‬ ‫آیا‬ ‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫روزانه‬ ‫سازی‬ ‫پاکیزه‬ ‫برنامه‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫بازرسی‬ ‫تیم‬ ‫آیا‬ ‫م‬ ‫گذاشته‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫دوستانه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫پیشنهادات‬ ‫آیا‬‫شود؟‬ ‫ی‬
 102. 102. ‫آیا‬3S‫است؟‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫کامل‬‫ر‬‫طو‬ ‫به‬ ‫ل‬‫او‬ 102 ‫میزان‬‫چه‬ ‫تا‬3s‫است؟‬ ‫آمده‬‫در‬ ‫عادت‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫ل‬‫او‬ ‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫پیروی‬ ‫دهایتان‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫از‬ ‫آیا‬ ‫ید؟‬‫ر‬‫دا‬ ‫دی‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫آیا‬ ‫نمایید؟‬ ‫شناسایی‬‫ا‬‫ر‬ ‫پاش‬‫و‬‫یخت‬‫ر‬‫و‬‫نظمی‬‫بی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫آیا‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫داده‬‫اهمیت‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فورا‬ ‫آیا‬ ‫کرد؟‬ ‫شناسایی‬‫ا‬‫ر‬‫کثیفی‬‫فورا‬ ‫بتوان‬‫که‬ ‫هست‬ ‫تمیز‬‫آنقدر‬ ‫کار‬‫محیط‬ ‫آیا‬ ‫د؟‬‫ر‬‫دا‬ ‫وجود‬‫منظمی‬ ‫ی‬ ‫بررس‬ ‫برنامه‬ ‫آیا‬ ‫بگویید‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دهید‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫آنچه‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫گویید‬ ‫می‬ ‫آنچه‬.
 103. 103. ‫عادات‬S‫پنجم‬ 103 ‫آیا‬5S‫است؟‬ ‫دوانده‬‫یشه‬‫ر‬‫و‬ ‫شده‬‫عادت‬ ‫دهید‬ ‫پاداش‬‫صحیح‬‫های‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬‫به‬ ‫کنید‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫نده‬‫ز‬‫سا‬‫های‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬ ‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫بهبود‬ ‫بر‬ ‫ی‬‫ادار‬‫ر‬ ‫ل‬‫جدو‬
 104. 104. ‫صحیح‬ ‫فتار‬‫ر‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاداش‬ 104 ‫پیشنهادات‬‫سیستم‬ ‫اشتیاق‬‫و‬ ‫ی‬‫پذیر‬‫شرکت‬ ‫کوئیز‬ ‫و‬‫مسابقه‬ ‫دانش‬‫ساختن‬ ‫کنید‬ ‫جریمه‬ ‫ا‬‫ر‬‫غلط‬‫های‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬
 105. 105. ‫کنید‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫نده‬‫ز‬‫سا‬ ‫نقدهای‬ 105 ‫است‬‫تعهد‬‫از‬ ‫ای‬‫نشانه‬‫نده‬‫ز‬‫سا‬ ‫نقد‬ ‫معیو‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫کند‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫نده‬‫ز‬‫سا‬ ‫نقد‬ ‫نتواند‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ئیس‬‫ر‬‫است‬ ‫ب‬ ‫باشند‬‫انتقاد‬ ‫پذیرش‬ ‫آماده‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدی‬
 106. 106. ‫متمرکز‬ ‫بهبود‬ 106 ‫باشد‬‫نقص‬‫یا‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬‫از‬ ‫عالمتی‬‫که‬ ‫مان‬‫ز‬‫هر‬ ‫دهید؟‬ ‫می‬‫نشان‬‫واکنش‬‫ا‬‫ر‬‫فو‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫شده‬‫مشخص‬‫اصالحی‬ ‫اقدام‬ ‫آیا‬ ‫موثرند؟‬‫اقدامات‬‫آیا‬
 107. 107. ‫عادات‬‫ی‬‫ادار‬‫ر‬ ‫ل‬‫جدو‬5S 107 ‫شدید؟‬ ‫موفق‬‫آن‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫در‬ ‫آیا‬ ‫ید‬‫ز‬‫بپردا‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫به‬ ‫ی‬‫غیرضرور‬ ‫اقالم‬‫شدن‬ ‫پیدا‬ ‫با‬ ‫نشوند‬ ‫پیدا‬ ‫ی‬‫ضرور‬ ‫غیر‬ ‫اقالم‬‫که‬ ‫کنید‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫ی‬‫نحو‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫مرتب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آنها‬،‫اشیا‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫خوردن‬ ‫بهم‬‫از‬ ‫بعد‬ ‫نخورند‬‫بهم‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫مرتب‬‫ا‬‫ر‬ ‫اشیا‬‫ی‬‫نحو‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫کثیف‬ ‫از‬‫بعد‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫نشود‬ ‫کثیف‬ ‫ی‬‫چیز‬‫دیگر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬ ‫ی‬‫نحو‬ ‫به‬ ‫کنید‬‫ی‬‫جلوگیر‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫شود‬ ‫ممکن‬‫غیر‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫ی‬‫دساز‬‫ر‬‫استاندا‬‫ی‬‫نحو‬ ‫به‬ 5S‫ی‬‫اجبار‬ ‫بهبود‬ ‫سریع‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬
 108. 108. 108
 109. 109. 5S‫کنده‬ ‫پوست‬ ‫و‬ ‫خالصه‬ 109
 110. 110. ‫ی‬ ‫شناس‬ ‫لغت‬6S 110 Sort Set In Order Shine Standardize Sustain Safety ‫ساماندهی‬(‫تفکیک‬:)‫کنید‬‫جابجایش‬ ‫ید‬‫ر‬‫دا‬‫شک‬‫وقتی‬ ‫ترتیب‬‫و‬ ‫نظم‬(‫تنظیم‬:)‫خود‬ ‫جای‬‫در‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫برای‬‫جایی‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پاکیزه‬(‫تنظیف‬:)‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬‫و‬‫ی‬‫پاکساز‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬:‫آنها‬ ‫از‬ ‫پیروی‬ ‫و‬‫قوانین‬‫وضع‬ ‫انضباط‬(‫تثبیت‬:)‫شود‬ ‫تبدیل‬‫مره‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫ندگی‬‫ز‬ ‫از‬‫ی‬ ‫بخش‬‫به‬ ‫ایمنی‬:‫ای‬‫انجام‬ ‫برای‬ ‫ا‬‫ر‬‫آن‬ ‫نتوانیم‬‫که‬ ‫د‬‫ر‬‫ندا‬‫اهمیت‬ ‫آنقدر‬‫ی‬‫کار‬ ‫هیچ‬‫منش‬ ‫کنیم‬‫متوقف‬.
 111. 111. ‫تفکیک‬ 111 ‫کنید‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬ ‫حوادث‬‫از‬ ‫تا‬ ‫نمائید‬ ‫برطرف‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظمی‬‫بی‬
 112. 112. ‫تنظیم‬ 112 ‫خودش‬‫جای‬‫در‬‫چیز‬‫همه‬‫و‬‫چیز‬‫همه‬‫برای‬‫جایی‬
 113. 113. Seiso 113 ‫نمایید‬ ‫حذف‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ضایعات‬‫و‬‫کرده‬ ‫بهداشتی‬‫و‬ ‫تمیز‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫فضا‬.
 114. 114. ‫استانداردسازی‬ 114 ‫بخشند‬‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫ی‬‫سازگار‬‫و‬‫اعتماد‬ ‫قابلیت‬ ‫استانداردها‬
 115. 115. ‫انضباط‬ 115 ‫حرف‬ ‫از‬‫بهتر‬ ‫عمل‬: ‫کنید‬ ‫عمل‬‫دن‬‫ز‬ ‫حرف‬ ‫جای‬‫به‬ ‫زنند‬‫می‬‫حرف‬ ‫گفتارتان‬‫از‬ ‫بلندتر‬ ‫شما‬‫اعمال‬
 116. 116. ‫ایمنی‬ 116 ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫ایمنی‬ ‫محل‬ ‫است‬ ‫اولویت‬ ‫اولین‬ ‫ایمنی‬ ‫کنید‬ ‫جلوگیری‬ ‫جراحات‬ ‫و‬ ‫حوادث‬ ‫از‬ ‫ایمنی‬ ‫آگاهی‬ ‫بهبود‬ ‫ضمن‬ ‫یکدیگرند‬ ‫ملزوم‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫سایر‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫ارتقا‬ ‫ایمنی‬S‫یافتند‬ ‫استقرار‬ ‫ها‬.
 117. 117. ‫شغلی‬ ‫گردش‬ ‫جدول‬5S 117
 118. 118. ‫جزئی‬ ‫تک‬ ‫جریان‬ 118
 119. 119. ‫شیر‬ ‫اداره‬ ‫سیستم‬ 119

×