Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

1 pasqyra e te ardhurave

30.354 visualizaciones

Publicado el

 • If you are looking for customer-oriented academic and research paper writing service try ⇒⇒⇒ WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ liked them A LOTTT Really nice solutions for the last-day papers
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • I shared this simple 7 second ritual with one of my clients a couple of month ago. She had been struggling with her weight pretty much all her life. And seemed to be stuck in a perpetual limbo of weight loss, weight gain, weight loss, weight gain... But when she started doing THIS 7 second daily ritual things rapidly changed... She had fast fat loss from her hips, thighs face and arms.While enjoying an increase in energy and zest for life. She also had a youthful glow to her skin that she hadn't seen in years. >> Try This Simple 7 Second Daily Ritual For Yourself Here ☺☺☺ https://bit.ly/2PJu978
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Try This Simple 7 Second Daily Ritual For Yourself Here ☺☺☺ http://tinyurl.com/y46t9ja3
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Scientist reveals real cause of weight gain. Click here now ✱✱✱ https://bit.ly/2PJu978
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • 7 Second Daily Ritual Melts Stubborn Fat While You Sleep ☀☀☀ http://tinyurl.com/y46t9ja3
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

1 pasqyra e te ardhurave

 1. 1. Bazat e Kontabilitetit Pasqyra e të Ardhurave Mësidhënëse, Mr. sc. Arta Selmanmusa
 2. 2. <ul><li>Pasqyra e të ardhurave </li></ul><ul><li>Është pasqyra e dytë, që bënë pjesë në grupin e pasqyrave financiare, ndryshe quhet edhe pasqyra e fitim-humbjes. </li></ul><ul><li>Kjo pasqyrë tregon rezultatin financiar të një firme për një periudhë kohore (mujore, tremujore apo edhe vjetore). </li></ul><ul><li>Ajo përmbledh të ardhurat e krijuara dhe kostot (shpenzimet) e bëra për krijimin e këtyre të ardhurave. </li></ul><ul><li>Diferenca në mes të ardhurës së krijuar dhe kostos paraqet pjesën e tretë pra të ardhurën neto apo profitin neto. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>E ardhura – paraqet shumën e aseteve të krijuara përmes operacioneve në biznes. </li></ul><ul><li>Shpenzimet – paraqesin shumën e aseteve të konsumuara gjatë operacionit të biznesit, përkatësisht rrjedhjet dhe obligimet e arritura nga prodhimi I mallrave dhe shërbimeve. </li></ul><ul><li>Shpenzimet ndahen në dy grupe: </li></ul><ul><li>Kostoja e mallit të shitur (KMSH) – është vlera blerëse e atij malli (vlera sa na ka kushtuar blerja e atij malli). </li></ul>
 4. 4. <ul><li>KMSH në veti përmban: </li></ul><ul><li>Stoqet Fillestare </li></ul><ul><li>plus Të gjitha blerjet </li></ul><ul><li>Gjendja e mallit në fund të përiudhës </li></ul><ul><li>b) Shpenzimet operative - janë shpenzime të përgjithshme që krijon cdo biznes por që nuk janë të lidhura me prodhimin e produkteve (KMSH) </li></ul><ul><li>E ardhura neto </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Raporti i të ardhurave Ndërmarrja “X”, me 31.12.2009 </li></ul><ul><li>I.Të hyrat nga shitja (Të ardhurat) 30.500 € </li></ul><ul><li>II. Kostoja e mallrave të shitur 20.100€ </li></ul><ul><li>III. Bruto fitimi (1-2) 10.400 € </li></ul><ul><li>IV. Shpenzimet operative </li></ul><ul><li>Shpenzimet administrative, 3.000€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet për hulumtim dhe zhvillim 1.200€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet e interesit 450€ </li></ul><ul><li>Gjithsej shpenzime 4650€ </li></ul><ul><li>V. Fitimi para tatimit (E ardhura) 5.750 € </li></ul><ul><li>Tatimi mbi fitimin 10% 575€ </li></ul><ul><li>VI . Neto fititmi (Të Ardhurat Neto) 6.325 € </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Kur nga të ardhurat nga shitja e zbresim KMSH , e fitojmë bruto fitimin , ndërsa kur nga bruto fitimi i zbresim shpenzimet operative , atëherë fitojmë të ardhurat operative ose të ardhurat para taksave, dhe në fund fitimi neto fitohet kur nga të ardhurat para tatimit e zbresimi tatimin në fitim. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>1. Përpiloni pasqyrë të të ardhurave nëse i kemi këto të dhëna: </li></ul><ul><li>Të hyrat nga shitja, 37.436€ </li></ul><ul><li>Kostoja e mallrave të shitur, 26.980€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet administrative, 3.624€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet për hulumtim dhe zhvillim, 1.982€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet e interesit, 450€ </li></ul><ul><li>Tatimi mbi fitimin 10%. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>2. Përpiloni pasqyrë të të ardhurave nëse i kemi këto të dhëna: </li></ul><ul><li>Të ardhurat nga shitja 50.000€ </li></ul><ul><li>KMSH 35.000€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet e marketingut 700€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet e pagave 9000€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet e qirasë 600€ </li></ul><ul><li>Tatimi në fitim 10% </li></ul><ul><li>Në bazë të këtyre zerave, të gjendet bruto fitimi, të ardhurat para taksave dhe të ardhurat neto? </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>3. Përpiloni pasqyrë të të ardhurave nëse i kemi këto të dhëna </li></ul><ul><li>Të ardhurat nga shitja 70.000€ </li></ul><ul><li>KMSH 50.000€ </li></ul><ul><li>Të ardhurat nga shërbimet 8100€ </li></ul><ul><li>Të ardhurat nga qiraja 1300€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet nga konkursi 500€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet e pagave 10000€ </li></ul><ul><li>Shpenzimet e qirasë 200€ </li></ul><ul><li>Në bazë të këtyre zerave, të gjendet bruto fitimi, të ardhurat para taksave dhe të ardhurat neto? </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>4. Në ndërmarrjen Standard të hyrat nga shitja janë 402.000€, kthimi nga shitja 2000€, gjendja e mallit në fillim 30.000€, blerje të mallit 270.000€, gjendja në fund të përiudhës 67.000€. </li></ul><ul><li>Të gjendet KMSH dhe bruto fitimi? </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>5. Më poshtë janë dhënë llogaritë e zakonshme që paraqiten në pasqyrat financiare. Përcaktoni se në cilat pasqyra ato shfaqen: </li></ul><ul><li>Shpenzimet e marketingut, </li></ul><ul><li>Kostoja e mallit të shitur, </li></ul><ul><li>Të hyrat nga shitja, </li></ul><ul><li>Inventari i mallit, </li></ul><ul><li>E ardhura neto, </li></ul><ul><li>Rezervat e kapitalit </li></ul><ul><li>Fitimet e mbajtura, </li></ul><ul><li>Dëftesa të pagueshme, </li></ul><ul><li>Kredi afatgjata. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>6. Nga të dhënat vijuese të kompanisë “Standard Benz” për vitin 2009, përpiloni pasqyrën e të ardhurave: </li></ul><ul><li>E ardhura 165.000€, </li></ul><ul><li>Kostoja e mallit të shitur 55.200€, </li></ul><ul><li>Shpenzime të pagave 58.500€, </li></ul><ul><li>Shpenzimet e qirasë 5.000€, </li></ul><ul><li>Shpenzimet administrative 6000€, </li></ul><ul><li>Tatimi në fitim 10%. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Pasqyra e fitimeve të mbajtura </li></ul><ul><li>Kjo pasqyrë identifikon ndryshimet në fitimet e mbajtura nga një përiudhë te tjetra. </li></ul><ul><li>Pasqyra e fitimeve të mbajtura tregon balancën fillestare të fitimeve të mbajtura, të ardhurën neto të periudhës, zbritja për cdo dividentë të paguar dhe në fund balancën përfundimtare të fitimeve të mbajtura. </li></ul><ul><li>E ardhura neto rezulton në rritjen e aseteve dhe ajo rrit fitimet e mbajtura, të cilat rrisin ekuitetin e pronarëve. </li></ul><ul><li>Dividenta zvogëlon asetet dhe në mënyrë të njëjtë edhe fitimet e mbajtura, të cilat zvogëlojnë ekuitetin e pronarëve </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Një formë e pasqyrës së fitimeve të mbajtura duket kështu: </li></ul>“ Standard Benz” Pasqyra e fitimeve të mbajtura Më 31.12.2009 Fitimet e mbajtura 12.01.2009 Plus: E ardhura Neto 3.785€ Minus: Dividenta (600€) Fitimet e mbajtura me 12.31.2009 3.185€
 15. 15. <ul><li>Pasqyra mbi ndryshimet e ekuitetit </li></ul><ul><li>Tregon rrugën në të cilën e ardhura neto dhe shpërndarja e dividendave efekton në gjendjen financiare të kompanisë gjatë periudhës së caktuar. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Pasqyra mbi ndryshimet e ekuitetit </li></ul><ul><li>Ndërmarrja “X” </li></ul><ul><li>Pasqyra mbi ndryshimet e ekuitetit me 31.12.2009 </li></ul><ul><li>Kapitali i kontribuar në fillim (2009) 5.000 E </li></ul><ul><li>+ kapitali i investuar gjatë (2009) 25.000 E </li></ul><ul><li>= kapitali i kontribuar në fund (2009) 30.000 E </li></ul><ul><li>Fitimi i mbajtur në fillim (2009) 60.000 E </li></ul><ul><li>+ Neto fitimi 77.000 E </li></ul><ul><li>- Shpërndarjet për dividendë (16.000) E </li></ul><ul><li>= Fitimi i mbajtur në fund të vitit 153.000 E </li></ul><ul><li>Totali i kapitalit 183.000 E </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Shembull </li></ul><ul><li>1. Me të dhënat vijuese të kompanisë “X” gjeni totalin e kapitalit: kapitali i kontribuar në fillim ishte 3000€, kapitali i investuar gjatë vitit ishte 15.000€, fitimet e mbajtura në fillim të vitit ishin 30.000€, neto fitimi ishte 35.000€, në fund të vitit ju është shpërndar dividend pronarëve të kompanisë në vlerë prej 10.000€. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>2. Nga të dhënat e mëposhtme të kompanisë X përpilo pasqyrën e të ardhurave dhe pasqyrën e fitimeve të mbajtura: </li></ul><ul><li>Shpenzime të reklamës 2.760 € </li></ul><ul><li>Kostoja e mallit të shitur 37.820 € </li></ul><ul><li>Shpenzime të qirasë 1.500 € </li></ul><ul><li>Shpenzime të pagave 10.150 € </li></ul><ul><li>Dividenta 12.400 € </li></ul><ul><li>Fitime të mbajtura 156.540 € </li></ul><ul><li>Tatimi në të ardhura 21.180 € </li></ul><ul><li>Të ardhurat nga konsultimet 115.100 € </li></ul><ul><li>Shpenzime administrative 7.250 € </li></ul>

×