Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
BAZAT E KONTABILITETITQKA ESHTE KONTABILITETI:Konceptohet si diqka e nderlidhur dhe ka te beje me shitjen, blerjen, inkasi...
Aktiviteti financiar:Pranimet nga shitja e aksioneve te zakonshme, pagest e dividentve, pranimet nga kredit e marra, ripag...
Raporti I te ardhurave- raporton te hyrat, shpenzimet dhe te ardhurat neto per nje periudhe fiskale.Fitimi bruto: raporti ...
Aktiviteti Operues  - te paguara per punonjesit  - te paguara per shpenzimet komunale  - te paguara per furnizimet  - ...
KONTRIBUTI I PRONARVE PER NJE BIZNES BASHKE ME FITIMIN QE MBAHEN NE BIZNES NJHET SIEKUITITET I PRONARIT.SHUMA E PARAVE TE ...
Ushtrime ne kontabilitet1Jane dhene llogarti e bilanceve.Te gjendet shuma e llogarive qe mungojnKompania         ...
Kompania ka ne dispozicion informasionin e me poshtem per rrjedhen e parase gjatemuajit Qershor.Para te marra nga konsumat...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Bazat e Kontabilitetit

33.703 visualizaciones

Publicado el

Bazat e Kontabilitetit

 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • thnx a lot for this information
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Bazat e Kontabilitetit

 1. 1. BAZAT E KONTABILITETITQKA ESHTE KONTABILITETI:Konceptohet si diqka e nderlidhur dhe ka te beje me shitjen, blerjen, inkasimin dhe te gjitha transaksionetekonomike te cilat drejperdrejt apo indirect ndikojn ne ndrrimin e pasqyres financiare.INFORMACIONI- te cilin eperpunon kontabiliteti eshte jetik per ndermarrjen dhe shoqrin ne tersi. • Kontabiliteti mbledh, perpunon dhe regjistron informacione kontebel. • Pergadit pasqyrat financiare. • Realizon perpunimin e te dhenave te ketij informacioni.DOKUMENT I KONTABILITETIT eshte qedo transaksion ekonomik duhet te dokumentohet me anete nje letre te nenshkruar nga dy palet.Karakteristike e kesaj eshte:Disa dokumente jane standard (faturat, fletdergesat etj.)Pjesa tjeter paraqitet si rezultat I pershkrimit te trasaksionit (proqesi verbal, KontratatDokumentet e kontabilitetit jane baze per perpilimin e pasqyres financiare.Shpenzimet e zhvlersimit- identifikojn Shumen e vlersuar te aseteve te konsumuara.Zhvlersimi I grumbullimit eshte nje llogari kundra asetesh I perdorur per te identifikuar Shumen totale tezhvlersimit te regjistruar per asetet e nje kompanie.Raporti I rrjedhes se parase eshte njohja e veprimeve kryesore ne nje periudhe fiskale qe del ne hyrjetdhe daljet e parave te nje kompanie.Formate rrjedhes se paras jane:Te drejteperdrejtJo te drejperdrejtRrjedha e paras ndahet ne tri seksione;Operimi,2. Investimi, 3. Financimi.Aktivitetet operuese jane vepimet qe perfshin blerjen ose prodhimin e mallrave dhe sherbimeve si dheshitjen dhe shperndarjen e ketyre mallrave.Aktiviteti operues:Per mallra, per puntor, per qera, per sherbime komunale,per furnizime, per sigurim, per reklam, perinteres, per tatim ne te radhura.Aktiviteti investues perfshine blerjen ose shitjen e aseteve afategjate dhe investimet financiare gjate njeperiudhe fiskale.Aktiviteti investues:Pagat per blerjen e paisjeve, pranimet nga shitja e paisjeve, rrjedha neto e paras nga aktiviteti investues.Aktiviteti financues jane veprimet e kryera ne mes nje kompanie dhe pronarve ose kreditorve te saje.
 2. 2. Aktiviteti financiar:Pranimet nga shitja e aksioneve te zakonshme, pagest e dividentve, pranimet nga kredit e marra, ripagesae borgjeve.Transaksionet ne biznes mund te jene Interne, eksterneDEBIT - KREDITTe asetet : debit jane rritje – kredit jane uljeTe detyrimet dhe ekuiteti I pronarve:Debit jane ulje – kredit jane rritjeAsetet = detyrimet + ekuiteti I pronarveAsetet, deftesa te pagushme, paisjeShpenzimet jane ulje te ekuitetit te pronarve dhe kane balance debishA=asetet, D=detyrimet, E=ekuiteti I pronarve,KK=kapitali I kontribuar, AM = te hyrat e mbajturaDITARI: paraja debi ndersa kapitali I kontribuar krediDebit perher jane hyrje ne anen e majtKredit jane ne anen e djathtDEBIT RRITIN ASETET,SHPENZIMET DHE DEVIDENTENKREDIT RRISIN DETYRIMET,EKUITETIN E PRONARVE DHE TE ARDHURATDEBITI zvoglon detyrimet, ekuit. e pron.dhe te ardhuratKERDITI zvoglon asetet, shpenzimet dhe devidentenLLOGARIT E ASETEVE:Paraja,deftesat e pranueshme,shpenzimet e parapaguara,toka, ndertesat,paisjet,furnizimet eshitjes,furnizimete zyres,llogarit e argtushme,sigurimi I parapaguar.LLOGARIT E DETYRIMEVE:Pagat e pagueshme,deftesat e pagueshme,te ardhurat e pafituara, detyrimet aktuale,llogarit e pagushme.LLOGARIT E EKUITETIT.Dividenta,shpenzimet,fitimet e mbajtura,e ardhura,aksionet e zakonshme.EMRI I MIRE- GOOD WELL- eshte nje lloj I veqant I aseteve te lujtshme qe mund te ndodh kur nekompani e blen nje kompani tjeterFORMIMI- perbehet prej te gjitha elementeve te cilat direkt apo indirect ndikojn ne formimin e qmimitte prodhimit, qmimin e tregtimit, qmimin e sherbimit, qmimin e lendes se pare, te ardhurat personale,qirat, shpenzime te ndryshme.RAPORTET FINANCIARE- jane format kryesore te perdorura nga organizatat per tu raportuarvendimmarrsve te jashtem, qellimin kryesor te informacionit kontabel.Raportet financiare jane: • Nje raport te ardhurash • Nje bilanc • Nje raport per rrjedhen e parase
 3. 3. Raporti I te ardhurave- raporton te hyrat, shpenzimet dhe te ardhurat neto per nje periudhe fiskale.Fitimi bruto: raporti I te ardhurave raporton fitimin bruto, diferencen midis qmimit te shitjes se mallraveose sherbimeve te klientit gjajte nje periudhe dhe koston e mallrave ose sherbimeve te shitura.E ardhura operuese: shpenzimet operative jane kostot e burimeve te konsumuara si pjese e veprimeveoperative gjate nje periudhe fiskale dhe ato nuk jane te lidhura drejperdrejt me mallra ose sherbime teveqanta.E ardhura operative eshte tejkalimi I fitimit bruto mbi shpenzimet operative.E ardhura neto eshte shuma e fitimit te nxjerre nga nje kompani gjate nje periudhe fiskale.Fitimi per aksion edhte nje mase e ecurise se fitimeve te seciles pjese te aksionit te zakonshem gjate njeperiudhe fiskale.Aksioni I zakonshem eshte kapitali qe deklaron te drejten kryesore te pronsis ten je corporate.Bilanci raporton bilancin e llogarive te aseteve, detyrimev dhe te ekuitetit te pronarit per nje kompani nefund ten je periudhe fiskale.Kjo lidhje ASETE=DERYRIME + EKUITETIN E PRONARVEeshte thelbsore per ekuacionin e pronaeveAsetet- asetet e tanishme jane para ose burime te tjera qe menaxhimi prete te kembehen ne para osekonsumohen gjate vitit tjeter fiscal.Asetet likuide- jane ato burime qe mund te kembehen me para ne nje periudhe relativisht te shkurte kohe,zakonisht me pak se 3 muaj.Detyrimet jane borgje kreditorve jashte kompaniseDetyrimet- zakonisht detyrimet ndahen ne detyrime te tanishme dhe afategjate.Detyrimet e tanishme jane ato detyrime qe menaxhuesit presin ti plotsojne gjate vitit tjeter fiskal.Detyrimet afatgjate jane ato detyrime te cilat nuk klasifikohen si detyrime te tanishme.Pronat dhe paisjet- te quajtura shpeshe asete fikse jane asete afategjate, asete te palujtshme.Kompania eshte ne rritje nese rrjedha e paras jane positive,investive jane negative, financiare positive.Kompania eshte prosporuese kur rrjedha e paras operative jane positive, investive, financiare negativeKompania ballafaqofet me problem paraja operative jane positive/negative, investive positive, financiarenegative.Hyrjet mbyllse- regjistrimet mbyllse behen ne fund te periudhes kontabel.Regjistrimet mbylleseSe pari ato sherbejn per mbylljen e llogarive te shpenzimeve dhe te ardhurave, sepse ato jan llogarit qejapin informacion vetem per nje periudh te caktuar kontabel.Se dyti regjistrimet e mbylljes kane per qellim permbledhjen e shpenzimeve dhe te ardhurave dhenxerrjen e rezulltatit financiar.
 4. 4. Aktiviteti Operues - te paguara per punonjesit - te paguara per shpenzimet komunale - te paguara per furnizimet - te paguara per inventarin - per sigurim - per reklama - per interes - per tatim net e ardhura - per qiraAktiviteti Investues - te paguara per ndertesat - te marra nga shitja e tokes - pagesat per blerjen e paisjeve - pranimet nga shitja e paisjeveAktiviteti Financues - te paguara per devidentet - te marra nga shitja e kapitalit - te paguara per borgjin e bankes(kredit) - pranimet nga shitja e aksioneve - ripagesa e borgjeveAktiviteti Operues: ( te hyrat – shpenzimet = fitimiAktiviteti Investues: ( asetet = detyrimet + ekuiteti i pronarveAktiviteti Financues: ( asetete = detyrimet + ekuiteti i pronarveShpenzimet e ulin ekuitetein e pron. regjistrohen si debiTe hyrat rrisin ekuitetin e pron. regjistrohen si krediAsetet - Burimet Detyrimiet +ekuiteti i pronarveDebi ---- Kredi Debi -------------------- KrediRritje---- Ulje Ulje duke perfshir Rritje duke perfshir shpenzimet shpenzimet - Asetet, paisjet jan debi - Detyeimet,ekui. Pron. jan kredi - Deftesa te pagueshme jan kredi - Shpenzimet jan ulje te ekui.pron. jan debi - Llogarit e detyrimeve kan bilanc kredish - Te hyrat e ekui.pron.jan krediParaja debitohet kur jan rritur asetetKapitali i kontribuar debitohetpasi ekui.pron.eshte rriturBlerja rrit paisjet, e ul paran dhe rrir deftesat e pagueshme. - Debit rrisin asetet, shpenzimet dhe dividenten - Kredit rrisin detyrimet, ekuitetin epron. dhe te ardhurat - Kreditei zvoglon asetet, shpenzimet dhe dividenten - Debiti zvoglon detyrimet, ekuitetin e pron. dhe te ardhurat
 5. 5. KONTRIBUTI I PRONARVE PER NJE BIZNES BASHKE ME FITIMIN QE MBAHEN NE BIZNES NJHET SIEKUITITET I PRONARIT.SHUMA E PARAVE TE DHENA BORXH ESHTE PRINCIPALI I NJE HUA DHE .INTERESI ESHTE KOSTOJA E MARRJES HUA DHE JU PAGUHET KREDITOREVE SI SHTES E RIPAGIMIT TEPRINCIPALIT.LLOGARIJA ESHTE NJE REGJISTRIM I NGRITJVE DHE RENIVE NE SHUMEN MONETARE TE SHOQRUAR MENJE BURIM OSE VEPRIMTAR ARI SPECIFIKE .TRANSAKSINET E KONTABIBILITETI JANE PERSHKRIME TE VEPRIMITARIVE TE BIZNESIT QE MATENVLERAT MONETARE NACIONALE DHE REGJISTROHET NE LLOGARI.TE GATSHME KONSIDERON BURIMET FINANCIARE NE FORMEN E MONEDHAVE , KARTEMONEDHAVE ,DEPOZITAVE BANKARE DHE INVESTIMEVE AFATSHKURTERA TE CILAT MUND TE KTHEHEN LEHTESISHTNE MONEDHA DHE QE MUND TE PERDOREN PER TE PAGUAR DETYRIMET E NE KOMPANIE .KAPITALI I KONTRIBUAR ESHTE LLOGARIA E PASURISESE PRONARVE E CILA IDENTIFIKOET SASINE EKONTRIBUAR NE KOMPANI NGA PRONARET E SAJ .DEFTESA E PAGUSHME PARAQET LLOGARI DETYRIMESH E PERDORUR PER TE INDTIFIKUAR SHUMA QENJE KOMPANI U DETYROHET KREDITOREVE ME TE CILET ESHTE NENSHKRUAR MARRVESHJA FORMALE .RAPORTI FINANCIAR JANE ATO QE PERMBLIDHIN REZULTATET E VEPRIMVE KONTABEL TE NJEKOMPANIE PER NJE PERIDHE FISKALE .FLETA E BILANCIT IDENTIFIKON ASETET E KOMPANISE DHE PARAQET PERMBLEDHJE TE EKUACIONITKONTABEL E CILA DUHET TE BARAZOJ TOTALIN E ASTEVE ME TOTALIN E DETYRIMEVE DHEEKUITITENTIN E PRONARIT .RAPORTI I RRJEDHJES SE PARASE RAPORTIN NGJARJET QE KAN NDIKUAR MBI LLOGARITE E PARAVE TEKOMPANISE GJAT NJE PERIUDHE FISKALE .RAPORTI I TE ARDHURAVE RAPORTON TE HYRAT DHE SHPENZIMET PER PERIUDHEN FISKALE SI NJEMENYRE PER TE PERCAKTUAR SE SI PO ECEN KOMPANIA PER KRIJIMIN E FITIMIT.DEBITE JANE RRITJE E ELEMENTEVE NE TE MAJTE(ASETEVE) TE EKUACIONIT KONTABEL DHE ULJE TEELEMENTEVE NE TE DHAJTHE(DET.DHE EKUI. TE PRON.)KREDIT JANE ULJE NE TE MAJTE (ASETEVE)TE EKUACIONIT KONTABEL DHE RRITJE TE ELEMENTEVE NE TEDJATHTE.ME QENE SE SHPENZIMET ULIN EKUITETITN E PRON. ATO JANE REGJISTRUAR SI DEBI.ME QENE SE TE HYRAT E RRISIN ATE REGJISTROHEN SI KREDI.ESHTE THEKSUAR QE DITARI SHERBEN SI NJE REGJISTER NDERMJETES I VEPRIMEVE EKONOMIKE. PERKETE ARSYE VEPRIMET EKONOMIKE TE REGJISTRUARA NE DITAR DUHET TE TRANSFEROHEN ME PAS NELLOGARIT E LIBRIT TE MADH.KY VEPRIM QUHET BARTJE..LLOGARITE E ARKETUESHME JANE LLOGARI ASETESH QE RRITEN KUR MALLRAT SHITEN NE KREDI.AJOPARAQET SHUMEN QE KLIENTI I DETYROHET KOMPANIS.TE HYRAT E PA FITUARA JANE NJE LLOGARI DETYRIMI QE RREZULTON KUR NJE KOMPANI MERR PARANGA NJE KONSUMATOR PER MALLRAT DHE SHERBIMET QE DO JEPEN NE TE ARDHMEN.SHPENZIMET RRJEDHESE REZULTOJNE KUR SHPENZIMET NJIHEN PARA PAGESES SE PARAVE NDERSASHPENZIMET E SHTYERA REZULTOJN KUR SHPENZIMET NJIHEN PAS PAGIMIT TE PARAVE.LLOGARIA E PAGUESHME ESHTE NJE LLOGARI HUAJE QE IDENTIFIKON NJE DETYRIM PER TUA PAGUARFURNIZUEZVE NE NJE TE ARDHME TE AFERT.
 6. 6. Ushtrime ne kontabilitet1Jane dhene llogarti e bilanceve.Te gjendet shuma e llogarive qe mungojnKompania A B CNdertesa 12500 8000 10000Makinerit 8450 12500 6300Para 5280 4800 4000Inventari i mallrave 4370 3100 2500Kapitali i pronarve 18000 10000 13000Fitimi i mbajtur 3250 4600 4100Llogarit e pagueshme 1850 3800 2700Deftesat e pagueshme 7500 10000 30002Eshte bler nje mjet kryesor me vler prej 250 $.Te gjendet regjistrimi i sakte duke rrumbullaksuar numrin rendor.Nr: Debi Kredi1 Mjeti kryesor ne funksion 250 Llogarit e pagueshme 2502 Llogarit e argetueshme 250 Fondi afarist 2503 Mjetet kryesore ne funksion 250 Llogarit e pagueshme 2503Eshte dhene pa kompensim nje mjet transportues ku vlera furnizuese e te cilit eshte 3,200$, korigjimi i vleres 900.Te gjendet regjistrimi i sakt duke rrumbullaksuar numrin rendor:Nr: Debi Kredi1 Kapitali aksionar 2,300 Mjet kryesor ne funksion 3,200 Korigjimi i vleres 9002 Llogarit e argtueshme 3,200 Mjet kryesor ne funksion 3,200 Korigjimi i vleres 9003 Mjetet kryesor ne funksion 3,200 Kapitali aksionar 2,300 Korigjimi i vleres 9004
 7. 7. Kompania ka ne dispozicion informasionin e me poshtem per rrjedhen e parase gjatemuajit Qershor.Para te marra nga konsumatoret 150,000 AOPara te paguara per blerje te mallrave 70,000 AOPara te paguara per sherbimet komunale 1,000 AOPara te paguara punonjesve 13,000 AOPara te marra nga kredia bankare 25,000 AFPara te paguara per sigurim 4,000 AOPara te paguara punonjseve ne form te devidentes 12,500 AFPara te paguara per blerje te paisjeve 27,000 AIParaqitni ne rubrikat perkatse shumat e rrjedhes se parave per:Rrjedha e paras nga aktiviteti operativ 62000 +Rrjedha e paras nga aktiviteti investuese (27000) -Rrjedha e paras nga aktiviteti financuese 125000 +Rrjedha neto e paras per muajin 47500 =5Per secilen nga llogarit e bilancit ne vijim percaktoni se cilit grup te llogarive i takojn.Perdorni shkurtesat AT - per te treguar asetet e tanishme, AAGJ - per asetet afatgjata, AT- per asetet tjera, EP – per ekuitetin e pronarve, DT- per detyrimet e tanishme dhe DAGJ-per detyrimet afatgjata.Llogarit e argetueshme __AT______ Deftesa te pagueshme __DT__Fitimi i mbajtur ___EP_____ Patenta dhe Licenca __AAGJ_Ndertesa ___AAGJ__ Paga te pagueshme _DT__Makineri ___AAGJ___

×