Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Menaxhmenti dje dhe sot

 1. UNIVERSITETI I PRIZRENIT Administrim Biznesi Lënda BAZAT E MENAXHIMIT Izet Çelaj, MSc - MBA Prizren, 11 Nëntor 2010
 2. MENAXHIMI DJE DHE SOT  SFONDI HISTORIK I MENAXHMENTIT • Pse studimi i historisë së menaxhimit është i rëndësishëm. • Mbi evidencën e hershme të praktikës menaxheriale.  MENAXHMENTI SHKENCOR • Kontributi i rëndësishëm i bërë nga Fredrick W. Taylor dhe Frank dhe Lillian Gilbreth. • Si e përdorin menaxherët e sotëm menaxhmentin shkencor.
 3. Përmbajtja  Teoricientët e Teorisë së Përgjithshme Administrative • 14 parimet e menaxhimit të Fayol-it. • Kontributi I Max Weber-it në teorinë e përgjithshme administrative të menaxhimit. • Si e përdorin menaxherët e sotëm teorinë e përgjithshme administrative.  Qasja kuantitative ndaj Menaxhimit • Kontributi i qasjes kuatitative në fushën e menaxhimit. • Si e përdorin menaxherët e sotëm qasjen kuantitative në menaxzhim.
 4. Përmbajtja  Kuptimi i drejtë i Sjelljes Organizative • Kontributi I hershëm I përfaqësuesve të Sjelljes organizative (organizational behavior). • Kontributi I studimeve të Hawthorn-it në Lëminë e Menaxhimit. •Menaxherët e sotëm si e përdorin qasjen e sjelljes (organizative).  Qasja Sistemore • Organizata që përdor qasjen sistemore. • Sa është qasja sistemore e përshtatshme për të kuptuarit e menaxhimit.
 5. Përmbajtja  Qasja Kontigjente • Si ndryshon qasja kontigjente nga teoritë e mëhershme të menaxhimit. • SA e përshtatshme është qasja kontigjente për studimin e menaxhimit.  Çështjet dhe trendet aktuale • Trendet aktuale dhe problemet me të cilat ballafaqohen dhe ndeshen menaxherët sot.
 6. Sfondi Historik i Menaxhimit  Menaxhimi i lashtë  Egjipti (piramidat) dhe Kina (Muri Kinez)  Venedikasit (luftanija lundruese me linjë montazhi)  Adam Smith  Publikimi “Pasuria e Popujve” më 1776  Mbështeti ndarjen e punës (specializimin e punës) për të rritur produktivitetin e punëtorëve  Revolucioni Industrial  Substituimi i punës njerëzore me punën e makinave  Krijimi i organizatave të mëdha që iu nevojitet menaxhimi
 7. Zhvillimi i Teorive të Menaxhimit
 8. Teoritë e Menaxhimit  Menaxhimi Shkencor  Teoria e Përgjithshme Administrative  Menaxhimi Kuantitativ  Sjellja Organizative  Qasja Sistemore  Qasja Kontigjente
 9. Menaxhimi Shkencor  Fredrick Winslow Taylor  “Babai” i menaxhimit shkencor.  Publikimi:Parimet e Menaxhimit Shkencor Management (1911)  Teoria e menaxhimit shkencor  Duke përdorur metoda shkencore për të përcaktuar " mënyrën më të mirë" për të bërë një punë:  Vënia e personit të duhur në punë dhe me mjetet e duhura dhe pajisjet.  Metodë e standardizuar për të bërë punë.  Duke siguruar një nxitje ekonomike për punëtorin.
 10. Pesë Principet e Taylor-it në Menaxhment 1. Zhvillimi i një shkencë për secilin element të punës individuale, e cilado të zëvendësojë sundimin e rregullave të vjetra. 2. Përzgjedhja e punëtorit në baza shkencore, mësimi, trajnimi dhe zhvillimi i tij. 3. Fuqimishtë të bashkëpunojnë me punëtorët në mënyrë që të sigurojë se që të gjithë punët të kryhen sipas parimeve shkencore që janë zhvilluar. 4. Ndarja e punës dhe përgjegjësisë pothuajse në mënyrë të barabartë në mes të menaxhmentit dhe punëtorëve. 5. Menaxhmenti merr përsipër të gjithë punën për të cilën është më mirë i pajisur se sa punëtorët.
 11. Menaxhimi Shkencor  Frank dhe Lillian Gilbreth  Fokusimi në rritjen e produktivitetit të punëtorit përmes reduktimit të lëvizjeve apo kohës së humbur.  Të zhvillon “matjen e kohës së punëtorit” dhe të optimizon performancën.  Si e përdorin Menaxherët e sotëm Menaxhimin Shkencor?  Përdorimi i kohës dhe studimit të lëvizjeve për të rritur produktivitetin.  Punësimi i punëtorëve me kualifikimin më të mirë.  Dizajnimi i sistemeve nxitëse bazuar në rezultatin.
 12. Teoria e Përgjithshme Administrative  Henri Fayol  Besimi se praktika e menaxhimit ishte dalluar nga funksionet tjera organizative.  Zhvillimi i 14 principeve të menaxhimit që aplikohen në të gjitha situatat organizative  Max Weber  Zhvillimi i teorisë së autoritetit bazuar në një tip ideal të organizimit (byrokraci)  Theksimi i racionalitetit, parashikueshmërisë, papërcaktimit, kompetencës teknike dhe autoritarizmit.
 13. 14 Principet e Fayol-it në Menaxhim 7. Shpërblimi. 1. Ndarja e punës. 8. Centralizimi. 2. Autoriteti. 9. Zinxhiri scalar. 3. Diciplina. 10. Rregulli. 4. Uniteti i komandës. 11. Kapitali. 5. Uniteti i drejtimit. 12. Stabiliteti i mandatit të 6. Varësia (subordinimi) i kuadrove. interesit individual ndaj interesit të organizatës. 13. Iniciativa. 14. Fryma luftarake.
 14. Burokracia Ideale e Weber-it
 15. Qasja Kuantitative në Menaxhim  Qasja Kuantitative  Poashtu quhet kërkimi operacional ose shkenca e menaxhimit.  Ka evoluar nga metodat matematikore dhe statistikore të zhvilluara problemet ushtarako-logjistike të L II B dhe kontrolli kualitativ i problemeve  Përqëndrohet në përmirësimin e vendim marrjes menaxheriale duke aplikuar:  Statistikën, modelet optimale, modelet informative dhe simulimet kompjuterrike.
 16. Kuptimi i Sjelljes Organizative (SO)  Sjellja Organizative (SO) /Organizational Behavior (OB)/  Studimi i veprimeve të njerëzve në punë, njerëzit janë pasuria më e rëndësishme e një organizate.  Përfaqësuesit e hershëm të SO:  Robert Owen  Hugo Munsterberg  Mary Parker Follett  Chester Barnard
 17. Studimet e Hawthorn-it  Një seri e eksperimenteve të produktivitetit të kryera në Western Electric nga 1927 gjer më 1932.  Gjetjet eksperimentale  Produktiviteti papritur është rritur nën kushtet e imponuara të papërshtatshme të punës.  Efekti i planeve të nxitura ishte më pak se sa pritej.  Konkludimi i kërkimit  Normat sociale, standardet dhe qëndrimet e grupit inluencojnë më fort prodhimin dhe punën individuale se sa stimujt monetar.
 18. Përfaqësuesit e hershëm të SO
 19. Qasja Sistemore  Sistemi i Definuar (i përcaktuar)  Një grup i pjesëve të ndërlidhura dhe ndërvarura të aranzhuara në atë mënyrë që të prodhojnë një tërësi të unifikuar.  Llojet bazike të sistemeve  Sistemet e mbyllura  Nuk janë të ndikuar nga ambienti dhe nuk ndërveprojnë me ambientin e tyre (të gjitha inputet dhe outputet janë të brendshme).  Sistemet e hapura  Bashkëveprojnë në mënyrë dinamike me mjediset e tyre duke marr inputet dhe duke I transformuar ato në outpute (rezultate) që janë shpërndarë në mjediset e tyre.
 20. Organizata si një Sistem i Hapur
 21. Implikimet e Qasjes Sistemore  Koordinimi i pjesëve të organizatës është thelbësor për funksionimin e duhur të gjithë organizatës.  Vendimet dhe veprimet e ndërmarra në një fushë të organizatës do të ketë një efekt në zona apo fusha të tjera të organizatës.  Organizatat nuk janë të vetmjaftueshme dhe si rrjedhojë duhet ti përshtaten me ndryshimet në mjedisin e tyre të jashtëm.
 22. Qasja Kontigjente  Definimi i Qasjes kontigjente  Shpesh e quajtur edhe qasja ndaj situatës (situational approach).  Nuk ka një grup universal të principeve menaxheriale (rregullave) me të cilat menaxhohet organizata.  Organizatat janë individualishtë të ndryshme, përballen me situata të ndryshme dhe kërkojnë mënyra të ndryshme të menaxhimit.
 23. Variablat më të njohura Kontigjente • Madhësia e organizatës • Detyrat rutinore dhe teknologjia • Paqartësia mjedisore • Diferencat individuale
 24. Çështjet dhe Trendet Aktuale …  Globalizimi  Etika  Diversiteti i Fuqisë punëtore  Ndërmarrësia (Entrepreneurship)  E-business-i  Menaxhimi përmes dijes (Knowledge Management)  Organizata që mëson (Learning Organizations)  Menaxhimi përmes kualitetit (Quality Management)
 25. Çështjet dhe Trendet Aktuale...  Globalizimi  Menaxhimi në organizata internacionale  Sfidat politike dhe kulturore të operimit në tregun global  Etika  Vënia e theksit në etikën e kurrikulave të arsimimit/edukimit në kolegje  Krijimi dhe rritja e përdorimit të kodeve të etikës nga bizneset
 26. Proçesi për Adresimin e Dilemës Etike Hapi 1: Çka është dilema etike? Hapi 2: Kush janë palët e afektuara? Hapi 3: Cilët faktorë personal, organizativ, dhe të jashtëm janë të rëndësishëm për vendimin tim? Hapi 4: Cilat janë alternativat e mundshme? Hapi 5: Marrja e vendimit dhe veprimi në bazë të tij.
 27. Çështjet dhe Trendet Aktuale...  Diversiteti i Fuqisë punëtore  Rritja e heterogjenitetit në fuqinë punëtore  Më shumë forma gjinore.minoritare, etnike dhe forma tjera të diversitetit të të punësuarve  Plakja e Fuqisë punëtore  Punonjësit e vjetër të cilët punojnë më gjatë dhe nuk dalin në pension  Kostoja në rritje e përfitimeve publike dhe private për punëtorët më të vjetër  Kërkesë në rritje për produkte dhe shërbime të lidhura me plakjen
 28. Çështjet dhe Trendet Aktuale...  Përcaktimi i Ndërmarrësisë (Entrepreneurship)  Procesi ku një individ ose grup individësh përdorin përpjekje të organizuara për të krijuar vlera dhe rritje në përmbushjen e dëshirave dhe nevojave përmes inovacionit dhe unicitetit (uniqueness).  Procesi i Ndërmarrësisë  Vrapimi pas mundësisë (oportunitetit)  Inovacioni në produkte, shërbime ose metoda biznesi (shembulli i Apple-s,Nokia-s,etj.)  Dëshira për rritje të vazhdueshme të organizatës
 29. Çështjet dhe Trendet Aktuale...  E-Biznesi (Electronic Business)  Puna e performuar nga një organizatë duke përdorur lidhjet elektronike në zonat kryesore.  E-commerce: Komponenti i shitjes dhe marketingut të një “e-business-i”.  Kategoritë e E-Biznesit  E-business-i që përmirëson organizatën  Organizata që implementon “E-business”-in.  Organizata që kanë kaluar tërësishtë në “e-business”.
 30. Kategoritë e Involvimit të E-Business-it
 31. Çështjet dhe Trendet Aktuale...  Menaxhimi i Diturisë (Knowledge Management).  Kultivimi i një kulture të të mësuarit ku anëtarët e organizatës në mënyrë sistematike mblidhen dhe ndajnë njohuritë mes veti në mënyrë që të arrihet performancë më e mirë.  Organizata që Mëson  Një organizatë që ka zhvilluar kapacitetin për të mësuar,përshtatur dhe ndryshuar vazhdimishtë.
 32. Organizata që mëson kundrejt Organizatës Tradicionale
 33. Çështjet dhe Trendet Aktuale...  Menaxhimi Kualitativ  Një filozofi menaxhimi e drejtuar nga përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së proceseve të punës dhe duke iu përgjigjur nevojave dhe pritjeve të klientit.  Frymëzimi nga Menaxhimi Total Kualitativ (TQM) ide kjo e Deming dhe Juran  Kualiteti nuk është i lidhur direkt me koston.
 34. Çka është Menaxhimi “Kualitativ”? Fokusi intesiv në klientien. Shqetësimi mbi përmirësimin e vazhdueshëm Fokusimi në proces Përmirësimi i kualitetit të çdo gjëje (gjithçkafit) Matje të sakta Fuqizimi i të punësuarve
 35. Pyetje ?
Publicidad