Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Tregu dhe sistemi monetar unik i BE

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Tregu dhe sistemi monetar unik i BE (20)

Anuncio

Más de Menaxherat (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Tregu dhe sistemi monetar unik i BE

 1. 1. TREGU DHE SISTEMI MONETAR UNIK I BE
 2. 2. TREGU UNIK <ul><li>NE VITIT 2002 UE PERBEN </li></ul><ul><li>- 6.15 % TE POPULLSISE BOTERORE </li></ul><ul><li>- 25.9% TE GDP-se BOTERORE </li></ul><ul><li>- 21.607 USD/per capita </li></ul><ul><li>- 37.16% TE EKSPORTIT BOTEROR </li></ul><ul><li>- 35.18% TE IMPORTIT BOTEROR </li></ul>
 3. 3. CILET ISHIN ELEMENTET E KRIJIMIT TE TREGUT TE PERBASHKET ? <ul><li>POZITA E DOBET E BE NE TREGUN BOTEROR </li></ul><ul><li>LIDHJA INEFICIENTE E RESURSEVE </li></ul><ul><li>PAPUNESIA E MADHE </li></ul><ul><li>KOSTOJA E MADHE PER MIREMBAJTJEN E SEGMENTIMIT TE TREGUT </li></ul>
 4. 4. OBJEKTIVAT E POLITIKES SE KONKURRENCES NE KUADER TE TB <ul><li>MENJANIMI I MONOPOLIZIMIT TE DISA TREGJEVE </li></ul><ul><li>MENJANIMI I ABUZIMIT TE POZICIONIT DOMINUES </li></ul><ul><li>MENJANIMI I KRIJIMIT TE POZICIONEVE DOMINUESE </li></ul><ul><li>NDALIMI I NDIHMAVE PUBLIKE DISA FIRMAVE QE CRREGLLOJNE KONKURRENEN </li></ul><ul><li>ZBATIMI I RREGULLAVE TE KONKRRENCES </li></ul>
 5. 5. ELEMENTET KRYESORE E TREGUT UNIK EUROPIAN <ul><li>KEMBIMIMI I LIRE I MALLRAVE DHE SHERBIMEVE </li></ul><ul><li>SISTEMI DHE NJESIA E PERBASHKET MONETARE DHE KREDITORE </li></ul><ul><li>SISTEMI DHE POLITIKA E PERBASHKET E MARREDHENIEVE TREGTARE ME SHTETET E TRETA </li></ul><ul><li>THEMELIMI I LIRE I FIRMAVE </li></ul><ul><li>MOBILIZIMI I PERBASHKET I TEKNOLOGJISE </li></ul><ul><li>ORIENTIMI I PERBASHKET I STRATEGJISE ZHVILLIMORE </li></ul>
 6. 6. PARIMET KRYESORE TE TREGUT UNIK EUROPIAN <ul><li>LIRIA E QARKULLIMIT TE MALLRAVE </li></ul><ul><li>LIRIA E OFRIMIT TE SHERBIMEVE DHE I THEMELIMIT TE FIRMAVE </li></ul><ul><li>LIRIA E QARKULLIMIT TE KAPITALIT </li></ul><ul><li>LIRIA E QARKULLIMIT TE NJEREZVE </li></ul>
 7. 7. 1. LIRIA E QARKULLIMIT TE MALLRAVE <ul><li>TRAJTIMI I BARABARTE I MALLRAVE NE KUADER TE BE </li></ul><ul><li>PROBLEMI I DEFINIMIT TE PREARDHJES GJEORAFIKE TE MALLIT </li></ul><ul><li>PERCAKTIMI I STANDARDEVE DHE SHENJAT E MALLRAVE TE BE (CE) </li></ul><ul><li>NE TUE KONSUMATOREVE U GARANTOHEN TE DREJTA NE SHUME FUSHA </li></ul>
 8. 8. EFEKTET E PROCESEVE INTEGRUESE EKONOMIKE (TUE) <ul><li>RRITJA MESATARE E GDP-se 4.5% </li></ul><ul><li>ZVOGELIMI I CMIMEVE PER 6.1% </li></ul><ul><li>RRITJA E NR. TE PUNESUARVE PER 1.800.000 </li></ul><ul><li>RRITET BILANCI I BUXHETIT PER 2.2% NGA GDP </li></ul><ul><li>RRITET BILANCI I TREGTISE SE JASHTME PER 1% NGA GDP </li></ul><ul><li>NGA 100 KOMPANITE ME TE MEDHA NE BOTE 32 JANE NGA VENDET E BE </li></ul><ul><li>NGA 100 BANKAT ME TE MEDHA NE BOTE 39 JANE NGA BE </li></ul>
 9. 9. EFEKTET E PROCESEVE INTEGRUESE EKONOMIKE (TUE) <ul><li>1992-2000: </li></ul><ul><li>GJENEROI MBI 900 MILJARDE EURO ME SHUME, RRETH 6000 EURO PER CDO FAMILJE </li></ul><ul><li>KONTRIBOI NE RRITJEN E 30% TE TREGTISE TE MALLRAVE INDUSTRIALE </li></ul><ul><li>IDH U RRITEN 12 HERE ME SHUME NE VITIN 2000 SE SA NE 1992 </li></ul><ul><li>EKSPORTI U RRITE NGA 6.9% NE 11.2% TE GDP-se </li></ul>
 10. 10. 2. LIRIA E OFRIMIT TE SHERBIMEVE DHE THEMELIMI I FIRMAVE <ul><li>PERSONI FIZIK DHE JURIDIK I VENDEVE ANTARE TE BE LIRSHEM MUND TE ZHVILLON AKTIVITETIN E VET NE TE GJITHA VENDET E BE </li></ul><ul><li>PARIMET KRYESORE TE “KARTES SOCIALE”: MBROJTJA E SHENDETIT DHE E SIGURISE SE PUNTOREVE, SIGURIMI I KUSHTEVE TE PUNES DHE JETESES, INFORMIMI DHE KONSULTIMI I PUNETOREVE, BARAZIA MES PUNTOREVE MESHKUJ DHE FEMRA, E DREJTA NE TRANJIM, ETJ. </li></ul>
 11. 11. 3. LIRIA E QARKULLIMIT TE KAPITALIT <ul><li>TRANSAKCIONET FINANCIARE NE KUADER TE BE KRYHEN PA PROBLEM </li></ul>
 12. 12. 4. LIRIA E QARKULLIMIT TE PERSONAVE <ul><li>DY ELEMENTET KRYESORE TE KETIJ PARIMI: </li></ul><ul><li>- LIRIA EQARKULLIMIT TE PUNETOREVE </li></ul><ul><li>- LIRIA E QENDRIMIT </li></ul><ul><li>CESHTJE AKOMA DELIKATE JANE: CESHTJA E POLITIKAVE FISKALE DHE E POLITIKES TE SIGURMIT PENSIONAL DHE NJOHJA E DIPLOMAVE DHE KUALIFIKIMEVE PROFESIONALEQ </li></ul>
 13. 13. SISTEMI MONETAR UNIK EUROPIAN <ul><li>SISTEMI MONETAR KA RENDESI NE ZHVILLIMIN EKONOMIK TE VENDIT </li></ul><ul><li>SISTEMI UNIK EUROPIAN U REALIZUA PAS SHUME PERPJEKJEVE ME JANAR 2002 </li></ul>
 14. 14. SHKAQET KRYESORE TE THEMELIMIT TE TREGUT UNIK FINANCIAR <ul><li>LUFTA KUNDER “POLITIKS SE DOLLARIT” </li></ul><ul><li>LUFTA PER TU MBROJTUR NGA CRREGULLIMET E SMN </li></ul><ul><li>EVOLUIMI DHE PERFEKSIONIMI I TEKNOLOGJISE SE RE </li></ul><ul><li>LUFTA PER TE HYRE NE PROCESET E INTERNACIONALIZIMIT TE KAPITALIT </li></ul>
 15. 15. FAZAT E TREGUT TE KAPITALIT <ul><li>FAZA E PARE: 1960-86 </li></ul><ul><li>TE GJITHA TRANSAKCIONET FINANCIARE U GRUPUAN NE LISTAT A, B, C, C </li></ul><ul><li>FAZA E DYTE: 1986 </li></ul>
 16. 16. FAZA E PARE <ul><li>QYSH ME 1969 U ZOTUAN SE DERI ME 1980 DO TE ARRIHET REALIZIMI I SME. </li></ul><ul><li>KRIJIMI I SISTEMIT MONETAR EUROPIAN </li></ul><ul><li>NE VITIN 1978 </li></ul><ul><li>ME 1994 U FORMUA INSTITUTI MONETAR EUROPIAN I CILI I PARAPRIU BANKES QENDRORE </li></ul><ul><li>VENDET DEFINUAN KURSIN MESATAR TE VALUTAVE TE TYRE ME ECU ME DEVIJIM + - 2.25% </li></ul><ul><li>PROBLEM PARAQISTE HEQJA DORE NGA VALUTA KOMBETARE E VENDEVE </li></ul><ul><li>MASTRIHT, 1993 KRIJIMI I SISTEMIT UNIK MONETAR DHE EUROJA </li></ul>
 17. 17. KRITERET E MASTRIHTIT <ul><li>STABILITETI I CMIMEVE: INFLACIONI JA ME SHUME SE 1.5% NGA MESATARJA E TRE SHTETEVE ME NORME ME TE ULET </li></ul><ul><li>DEFICITI BUXHETOR: DUHET TE JETE ME I ULET SE 3% NGA GDP </li></ul><ul><li>BORXHET JANE TE LIMITUARA NE 60% TE GDP-se </li></ul><ul><li>NORMA E INTERESIT: JO ME SHUME SE 2% NGA NORMA MESATARE E TRE SHTETEVE TE BE </li></ul>
 18. 18. FAZA E DYTE <ul><li>ME 1999 VIHET NE QARKULLIMI EURO </li></ul><ul><li>ME 2002 TERHOQEN MONEDAT E TYRE DHE PRANUAN EURON </li></ul>
 19. 19. BANKA QENDRORE EUROPIANE <ul><li>ROLI: TE UDHEHEQ ME EURON DHE ME POLITIKEN MONETARE TE UE </li></ul><ul><li>EURO U LESHUA NE QARKULLIM ME 1 JANAR 2002 </li></ul><ul><li>BQE U THEMELUA ME 1998 </li></ul><ul><li>BQE ESHTE INSTITUCION I PAVARUR </li></ul>
 20. 20. CFARE PUNE KRYEN BQE? <ul><li>MBAN STABILITETIN E CMIMEVE NE EURO ZONEN </li></ul><ul><li>D.M.TH. KONTROLLON RREPTESISHT INFLACIONIN – RRITJA E CMIMEVE VJETORE E KONUMATOREVE JO ME SHUME SE 2% </li></ul><ul><li>KETE KONTROLL E BEN NEPERMJET: </li></ul><ul><li>KONTROLLEN E PRURJEVE TE PARAVE (ZBATIMIN E NORMAVE TE KAMATES) </li></ul><ul><li>MBIKQYRJEN E TRENDIT TE CMIMEVE </li></ul>
 21. 21. SI ESHTE E ORGANIZUAR PUNA E BANKES ? <ul><li>KESHILLI EGZEKUTIV: ZBATON POLITIKEN MONETARE </li></ul><ul><li>KESHILLI UDHEHEQES: DEFINON POLITIKEN MONETARE NE EURO ZONE DHE KONFIRMO NORMAT KAMATORE </li></ul><ul><li>KESHILLI I PERGJITHSHEM: KONTRIBON NE PUNEN KESHILLDHENESE DHE KOORDINUESE </li></ul>
 22. 22. Euro-ja <ul><li>C`eshte euro? </li></ul><ul><li>Kur valuta e re Europiane do te jete realitet? </li></ul><ul><li>Cfare vlere te valutave kombetare kane ne euro? </li></ul>
 23. 23. C`eshte Euro? <ul><li>Euro eshter monedha e vetme e Unionit Monetar te Europes e cila eshte pranuar nga 11 shtete antare e BE ne 1 Janar 1999. </li></ul><ul><li>Keto vende antare jane: Belgium, Germany, Spain, France, Ireland, Italy, Luxemburg, Finland, Austria, Portugal and the Netherlands. </li></ul>
 24. 24. EURO CONVERSION RATES    1 Euro is Equal to: 40.3399 BEF Belgian franc 1.95583 DEM German mark 166.386 ESP Spanish peseta 6.55957 FRF French franc .787564 IEP Irish punt 1936.27 ITL Italian lira 40.3399 LUF Luxembourg franc 2.20371 NLG Dutch gilder 13.7603 ATS Austrian schilling 200.482 PTE Portuguese escudo 5.94573 FIM Finnish markka
 25. 25. What is the subdivision of the euro? <ul><li>Gjate periudhes tranzicionale e deri me 31 Dhjetor 2001, valutat kombetare e vendeve antare (Lira, Deutsche Mark, Peseta, Franc. . . ) do te jene &quot;non-decimal&quot; nendarje te euros. </li></ul><ul><li>Euroja vete ndahetne 100 centa. </li></ul>
 26. 26. Cila eshte shenja zyrtare e euros? Kjo eshte e inspiruar nga germa greke ipsilon, ne shenje te civilizimit europian dhe te germes se pare te fjale 'Europe'. <ul><li>Shenja e valutes unike te re duket si nje “E” me dy vija te shenuara paralele horizontalisht te shenuar mbi </li></ul>
 27. 27. Cilet jane emertuesit e ndryshem te letrave dhe metalikeve te euros ? <ul><li>Egzistojne 7 euro tregues letre dhe 8 euro metalike. </li></ul><ul><li>Treguesit e letras jane: 500, 200, 100, 50, 20, 10, dhe 5 euro. </li></ul><ul><li>Treguesit metalik jane: 2 euro, 1 euro, 50 euro cent, 20 euro cent, 10, euro cent, 5 euro cent, 2 euro cent, and 1 euro cent. </li></ul>
 28. 28. How will the euro affect contracts denominated in national currency? <ul><li>All insurance and other legal contracts will continue in force with the substitution of amounts denominated in national currencies with their equivalents in euro. </li></ul><ul><li>Euro values will be calculated according to the fixed conversion rates with the national currency unit adopted on 1 January 1999. </li></ul><ul><li>Generally, the conversion to the euro will take place on 1 January 2002, unless both parties to the contract agree to do so beforehand. </li></ul>
 29. 29. Burimi <ul><li>www.Menaxherat.com </li></ul>

×