Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова (12)

Más de Metamorphosis (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова

 1. 1. 1 „„Часови по приватност“Часови по приватност“ „„Приватноста е само твоја!“Приватноста е само твоја!“
 2. 2. 2 Правна рамка за заштита наПравна рамка за заштита на личните податоциличните податоци ЧАС ПО ПРИВАТНОСТЧАС ПО ПРИВАТНОСТ Институционална рамкаИнституционална рамка Искуства и предизвициИскуства и предизвици ПрепоракиПрепораки 1 2 3 4 55
 3. 3. 3 ДОМАШНИ ПРОПИСИДОМАШНИ ПРОПИСИ • Правото на заштита на личните податоци, како основно право на човекот и граѓанинот е загарантирано со Уставот на Република Македонија (Член 18) со кој се гарантира сигурноста и тајноста на личните податоци • Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија бр. 7/05, 103/08, 124/10, 135/11 и 43/14)) Правна рамкаПравна рамка
 4. 4. 4 МЕЃУНАРОДНИ ПРОПИСИМЕЃУНАРОДНИ ПРОПИСИ • Закон за ратификација на Конвенција за заштита на физичките лица која се однесува на автоматската обработка на личните податоци на Совет на Европа бр.108 од 1981 година („Службен весник на Република Македонија бр. 7/05) • Закон за ратификација на Дополнителен протокол кон Конвенцијата во врска со надзорните тела и прекуграничниот пренос на податоци („Службен весник на Република Македонија бр. 103/08) – Директива 95/46/ЕК за заштита на личните податоци и слободниот проток на таквите податоци на Европскиот парламент и Советот на Европската унија од 24 октомври 1995 година Правна рамкаПравна рамка
 5. 5. 5 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ Статус:Статус: ССамостоен и независен државен орган со својство наамостоен и независен државен орган со својство на правно лицеправно лице Раководење:Раководење: Директор и заменик директорДиректор и заменик директор Одговорност:Одговорност: Пред Собранието на РМ преку доставување на Годишен извештај заПред Собранието на РМ преку доставување на Годишен извештај за работата на Дирекцијатаработата на Дирекцијата Мисија:Мисија: ДДа обезбеди транспарентност и информираност на граѓаните за правото наа обезбеди транспарентност и информираност на граѓаните за правото на заштита на личните податоци и негова целосна заштитазаштита на личните податоци и негова целосна заштита Институционална рамкаИнституционална рамка
 6. 6. 6 НАЧИН НА ДЕЛУВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТАНАЧИН НА ДЕЛУВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛУВАЊЕПРЕВЕНТИВНО ДЕЛУВАЊЕ РЕПРЕСИВНО ДЕЛУВАЊЕРЕПРЕСИВНО ДЕЛУВАЊЕ ОБУКИ ЗА КОНТРОЛОРИТЕОБУКИ ЗА КОНТРОЛОРИТЕ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОРИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР • Генерички/ општи обукиГенерички/ општи обуки • Специјализирани обукиСпецијализирани обуки • Посебни обуки според баранаПосебни обуки според барана програма од страна на контролоротпрограма од страна на контролорот Институционална рамкаИнституционална рамка
 7. 7. 7 НЕДОСЛЕДНОСТИ ВО СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕНЕДОСЛЕДНОСТИ ВО СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕ • Не се регистрирани сите збирки на лични податоци во Централниот регистар • Се собираат преобемни податоци во Изјавите за тајност • Нема воспоставено процедура за правото на пристап и исправка на личните податоци • Нема примена на соодветни технички мерки за пристап до системот за вршење видео надзор • Контролорот (училиштето) не применува соодветни технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци, итн.
 8. 8. 8 АНАЛИЗИАНАЛИЗИ • 83% од родителите веруваат дека и децата треба да внимаваат на своите лични податоци. • Социјалните мрежи најмногу ги плашат родителите, па 68% сметаат дека ова е најголемата закана, • 76% од родителите сметаат дека децата недоволно се едуцираат во училиштето кое го посетуваат. • 46% од учениците тврдат дека додека користат социјални мрежи се консултираат со политиките на приватност, додека 37% тоа го прават само понекогаш • 60% од родителите би се обратиле до ДЗЛП доколку се соочат со злоупотреба • Од вкупниот број на примени претставки во ДЗЛП, дури 60% се во насока на злоупотреба на личните податоци на социјалните мрежи.
 9. 9. 9 АНАЛИЗИАНАЛИЗИ
 10. 10. 10 ПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ/МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈАПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ/МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈА • Право наПраво на информираност, пристап, исправкаинформираност, пристап, исправка ии бришењебришење • Обврска на чување на личните податоци и „паметно“Обврска на чување на личните податоци и „паметно“ однесување на интернетоднесување на интернет
 11. 11. 11 ПРАВА НА ГРАЃАНИТЕПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. 17 РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ  Изработка на презентации од ученици  Одржување на трибина и работилници во рамки на училиштето  Одржани дебати и дискусии на час  Дисеминација на знаења и информации на родители  Пишување колумна во весник на тема од координатор  Ажурирање на веб страна на училиштето  Изработка на хамери, изложба на цртежи на тема  Одржана презентација на наставнички колегиум во школо  Подготовка и снимање видео материјал со сценарио за реконструкција на случај за злоупотреба на лични податоци
 18. 18. 18
 19. 19. 19 ВАЖНО!ВАЖНО! Внимавај каде и кому ги даваш своите лични податоци, ама не давај ни туѓи - без согласност!
 20. 20. 20 ПРЕДИЗВИЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРКИ (дадени од страна наПРЕДИЗВИЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРКИ (дадени од страна на координаторите)координаторите)  Почести средби и консултации со Дирекцијата за заштита на личните податоци  Користење на класните часови како простор во наставниот план за настава како превенција и достава на информации во случај на злоупотреба на личните податоци  Поголема будност на наставниот кадар, посебно на раководителите на паралелки за појава на злоупотреба и говор на омраза  Поголема соработка меѓу надлежните институции: училишта, МОН, Град Скопје, МВР, центрите за грижа на млади, НВО  Потреба од обука на наставници во насока на заштита на личните податоци на ученици и злоупотреба на приватноста  Потреба од дополнителен материјал, брошури, прирачници
 21. 21. 21 ЗАКЛУЧОЦИЗАКЛУЧОЦИ  Институционалното работење има успех ако е во симбиоза со НВО и други партнер организации  Наставниците се мотивирани бидејќи реално се соочуваат со прашања од ученици (а и од родители) за кои немаат секогаш точен одговор  Потребно е да се изнајдат системски решенија за воведување на правото на приватност во образовниот процес, особено во средното образование  Потребна е дополнување на наставните содржини, нови концепти и програмски содржини и нивно збогатување со информации за заштита на личните податоци на социјалните мрежи, превенција од злоупотреба, политиките на приватност на социјалните мрежи,  Ефективна и „паметна“ употреба на ИКТ во образованието  Националната стратегија за равој на образование нужно е да го следи развојот на технологијата
 22. 22. 22 Големата слобода која ни ја дава интернетот значи и голема одговорност Не прави лажни профили на социјални мрежи за да навредиш некого, само затоа што не можеш тоа да му го кажеш в лице! Фејсбук е само социјална мрежа, а не твој приватен живот! Ако ти е досадно, излези и запознај некого! #не мрази, www.bezbednonainternet.org.mk; http://nemrazi.mk; Размисли добро пред да ги објавиш своите лични податоци на порталите за забава и дружење
 23. 23. 23 Благодарам за вниманието!Благодарам за вниманието! Лилјана ПецоваЛилјана Пецова--ИлиескаИлиеска Дирекција за заштита на личните податоциДирекција за заштита на личните податоци бул. „Гоце Делчев“ бр. 8, Скопје, Македонијабул. „Гоце Делчев“ бр. 8, Скопје, Македонија телтел. +389 2 3230 635. +389 2 3230 635 e-mail:e-mail: liljana.pecova@privacy.mkliljana.pecova@privacy.mk Дирекција за заштита на лични податоциДирекција за заштита на лични податоци

×