Publicidad

Monimetsa multia 7.6.18 markku saarinen

Suomen metsäkeskus
12 de Jun de 2018
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Monimetsa multia 7.6.18 markku saarinen(20)

Publicidad

Más de Suomen metsäkeskus(20)

Publicidad

Monimetsa multia 7.6.18 markku saarinen

 1. © Natural Resources Institute Finland© Natural Resources Institute Finland Markku Saarinen Luonnonvarakeskus (Luke) Turvemaiden ojitusalueiden jatkuvapeitteinen kasvatus
 2. © Luonnonvarakeskus Suometsät Suomessa --> n. 1/4 vuotuisesta metsien kokonaiskasvusta (24 milj. m3 (VMI11)) --> Kokonaispuuvaranto n. 550 milj. m3 (VMI 11) --> kuivatus lähes kolminkertaistanut suometsien kasvun. • Suometsät tällä hetkellä vajaakäytöllä: - Kestävä hakkuusuunnite n. 14 milj. m3 toteutuma 5-7 milj. m3/v - Hoitorästejä koko toimenpideketjussa
 3. © Natural Resources Institute Finland© Natural Resources Institute Finland4
 4. © Natural Resources Institute Finland© Natural Resources Institute Finland5 12.6.2018
 5. © Natural Resources Institute Finland© Natural Resources Institute Finland6 12.6.2018 … ”Suomen raporteissa ilmoitetaan turvemaiden päästöksi nykyisellään noin 7 miljoonaa hiilidioksiditonnia, kun Simolan tutkimuksissa on päädytty 33 miljoonaan tonniin. Ero selittyy osaltaan sillä, että ’virallinen’ laskenta ei lainkaan ota huomioon hiilipäästöjä siltä yli miljoonan hehtaarin alalta hukkaojitettuja soita”…
 6. © Natural Resources Institute Finland© Natural Resources Institute Finland7 12.6.2018 Kuivatettujen soiden turpeen heterotrofinen hengitys eli turpeen hajoamisen tuottama hiilidioksidi pienentää LULUCF-sektorin nettohiilinielua noin 25 % LULUCF ”land use, land-use change, forestry” LULUCF-asetukseen sisältyvät metsistä, maatalousmaista ja kosteikosta syntyvät päästöt ja nielut.
 7. © Natural Resources Institute Finland© Natural Resources Institute Finland8 Lakiehdotuksen tarkoituksena on välttää hakkuiden toteuttamisessa avohakkuita ja samalla edistää jatkuvan kasvatuksen menetelmiä valtion omistamilla mailla. Jatkuva kasvatus vähentää monille lajeille haitallista metsämaiseman pirstoutumista pieniin elinympäristölaikkuihin, parantaa vesistöjen tilaa, suojelee sekä vahvistaa metsien hiilivarastoja ja hiilinieluja… Lakiesityksessä ehdotetaan metsien käyttöön liittyvää lainsäädäntöä muutettavaksi siten, että valtion omistamilla alueilla ei olisi jatkossa mahdollista suorittaa metsälaissa tarkoitettuja uudistus- ja kasvatushakkuita siten, että niistä seuraisi uudistamisvelvoite, muutoin kuin erityisistä syistä.
 8. © Natural Resources Institute Finland Avohakkuu nostaa vedenpinnan tasoa 9 12.6.2018 Avohakkuu Vedenpinnan taso kahdessa suometsikössä Keski-Suomessa. Vedenpinnan nousu avohakkuun jälkeen keskimäärin n. 18 cm kun puuta poistettu n. 150 m3/ha
 9. © Natural Resources Institute Finland Vedenpinnan nousu lisää huuhtoumaa 10 12.6.2018 -> P-kuorman lisä: n. 1,5 kg/ha (3 v. aikana hakkuun jälkeen) - Orgaanisen hiilen lisä: 200-400 kg/ha (3 v. aikana hakkuun jälkeen) Fosforikuormag/ha/v Vedenpinnan syvyys, cm
 10. © Natural Resources Institute Finland Voidaanko jatkuvapeitteisellä metsänkasvatuksella vähentää ympäristökuormitusta ojitetuissa turvemaametsissä? 11
 11. © Luonnonvarakeskus Puuston tilavuus, m3 ha-1 0 100 200 300 400 Vedenpinnantasomaanpinnasta,cm -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 Mittaushavainto Malliennuste Ennustettu havaintojen yläraja Puuston merkitys jatkuvapeitteisessä metsänkasvatuksessa 12 12.6.2018 Tasarakenteinen puusto Sarkkola, Hökkä, Koivusalo, Nieminen, Ahti, Päivänen & Laine 2010
 12. © Luonnonvarakeskus 13 12.6.2018 Puuston tilavuus, m3 ha-1 0 100 200 300 400 Vedenpinnantasomaanpinnasta,cm -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 Mittaushavainto Malliennuste Ennustettu havaintojen yläraja ? Eri-ikäisrakenteinen puusto - Oleellista riittävän puustopääoman jättäminen kuviolle hakkuissa Sarkkola, Hökkä, Koivusalo, Nieminen, Ahti, Päivänen & Laine 2010
 13. © Luonnonvarakeskus14 12.6.2018 Avohakkuu Aika Avohakkuu Harvennuksia+kunn.ojitus Avohakkuu Osittaishakkuu Osittaishakkuu Osittaishakkuu Aika Tärkeää, että ei pohjaveden pinnan ääreviä muutoksia!
 14. © Natural Resources Institute Finland 15 12.6.2018 Vedenpinnan nousu 0-10 cm riippuen sadannasta ja haihduntaoloista Vedenpinnan nousu 5-15 cm riippuen sadannasta ja haihduntaoloista Hakkuu Kontrolli 27 m2 Hakkuu 30 m2  13 m2 (57%) 95% luottamusväli 15 Alustavia mittaushavaintoja
 15. © Luonnonvarakeskus Paroninkorpi 18.5.17 29.5.17 14.6.17 5.7.17 13.7.17 24.7.17 3.8.17 16.8.17 30.8.17 13.9.17 Heterotrofinenhengitys(gCO2m -2 h -1 ) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Kontrolli Väljennyshakattu Poimintahakkuu ei lisännyt hiilidioksidipäästöjä
 16. © Luonnonvarakeskus17 12.6.2018 Hakkuiden vaikutukset valumaveden ainepitoisuuksiin, Tammela Clearcut = avohakkuu Control = hakkaamaton vertailu Weir = ylispuuhakkuualueelta tuleva vesi Kokonaistyppi Kokonaisfosfori
 17. © Luonnonvarakeskus18 Metsätalouden ulkopuolelle jääviä vanhoja ojitusalueita ovat ainakin: - Kaikki jäkäläturvekankaat - Kaikki varputurvekankaat alle 1000 dd lämpösumma-alueilla - Puolukkaturvekankaat alle 830 dd lämpösumma-alueilla - Kaikki ojitusalueet alle 750 dd lämpösumma-alueilla - Lämpösummasta ja kasvupaikasta riippumatta puustot alle 45 m3/ha Kaikkiaan yhteensä 830 000 ha eli 17% ojitetusta pinta-alasta (Kojola ym. 2013. Metsätaloudellisesti kannattamattomien ojitettujen suometsien tunnistaminen ja jatkokäytön arvioimisperusteet) © Ilmatieteen laitos Tapio 1000 dd 830 dd 750 dd Kannattaako vielä toinenkin puusukupolvi ? 18
 18. © Luonnonvarakeskus19 Kitumaan ojitusalueet (keskikasvu alle 1m3/ha/v) → ei uudistamisvelvoitetta - Ei enää jatkotoimenpiteitä
 19. © Luonnonvarakeskus20 Kolmannes (290 000 ha) metsätaloudellisesti kannattamattomista ojitusalueista on metsämaaksi luokiteltavaa (kasvu >1m3/ha/v) → uudistamisvelvoite - Mikäli leimikko taloudellisesti korjuukelpoinen, tehdään siemenpuuhakkuu ilman muokkausta - Ei enää jatkotoimenpiteitä - Ei kunnostusojituksia eikä muokkauksia Lyhytkorsiräme  Varputurvekangas II Keidasräme, rahkaräme  Jäkäläturvekangas
 20. © Luonnonvarakeskus © Luonnonvarakeskus21 12.6.2018 Varputurvekankaat Ryhmittäinen siemenpuuasento …tai kaistale-/pienaukkohakkuu tuloksena ryhmittäinen erirakenteisuus Tuusula
 21. Puolukkaturvekangas I
 22. © Luonnonvarakeskus25 Korpiräme  Puolukkaturvekangas I
 23. © Luonnonvarakeskus26 Korpiräme  Puolukkaturvekangas I Erirakenteisuuteen tähtäävä hakkuu - kuusi puolukkaturvekankaalla - onko kannattavaa ?
 24. Puolukkaturvekangas II
 25. Mustikkaturvekangas II
 26. Sararäme  Puolukkaturvekangas II Ruohoinen sararäme  Mustikkaturvekangas II Kuusialikasvokset
 27. Alikasvoksen vapauttaminen vai… …erirakenteisuuteen tähtäävä hakkuu II-tyypin turvekankaiden alikasvokset ovat Useimmiten syntyneet uudisojituksen jälkeen niiden vuosikymmenten aikana, jolloin pintakasvillisuus on vielä ollut rahkasammalval- tainen. Nykyisessä turvekangasvaiheessa ei uuden Taimiaineksen syntyminen ole enää yhtä runsasta Sararäme  Puolukkaturvekangas II Ruohoinen sararäme  Mustikkaturvekangas II Kuusialikasvokset
 28. ©HannuNousiainen Mustikkaturvekangas I
 29. © Jukka Laine Ruohoturvekangas I
 30. Metsäkortekorpi  Mustikkaturvekangas I Ruohokorpi  Ruohoturvekangas I Metsikkökuvion sisäistä rakennevaihtelua
 31. Erirakenteisuuteen tähtäävä hakkuu Taimiryhmien vapautus ja voimakkaat yläharvennukset Metsäkortekorpi  Mustikkaturvekangas I Ruohokorpi  Ruohoturvekangas I Metsikkökuvion sisäistä rakennevaihtelua
 32. Erirakenteisuuteen tähtäävä hakkuu Taimiryhmien vapautus ja voimakkaat yläharvennukset Metsäkortekorpi  Mustikkaturvekangas I Ruohokorpi  Ruohoturvekangas I Metsikkökuvion sisäistä rakennevaihtelua
 33. Esimerkki pienaukkouudistamisesta Pohjapinta-ala 30 m2 Pohjapinta-alan pudotus 12 neliöön eli poistetaan 18 m2 Poistetaan 9 m2 kuudesta 25 m:n läpimittaisesta pienaukosta ja… …9 m2 välimetsän yläharvennuksesta (välimetsään jää 17 neliön puustotiheys) 36 Mustikka- ja kangaskorpi  Mustikkaturvekangas I Lehtokorpi ja ruohokangaskorpi  Ruohoturvekangas I ”leveä runkolukujakauma” mutta ei alikasvoksia
 34. Tavoitteena pienaukkojen taimettuminen ja välimetsään syntyvä taimiaines Taimettumisen jälkeen välimetsä poistetaan tai tehdään voimakas yläharvennus 37 37
 35. Ruohoturvekangas II
 36. © Luonnonvarakeskus39 Varsinainen sarakorpi  Mustikkaturvekangas II Ruohoinen sarakorpi  Ruohoturvekangas II Eniten metsikkökuvion sisäistä rakennevaihtelua sekä runkolukujakauman, puulajijakauman että ryhmittäisyyden osalta
 37. © Luonnonvarakeskus40 Yksi voimakas yläharvennus saattaa olla riittävä
 38. © Natural Resources Institute Finland41 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 Rungon läpimitta, cm Runkoluku,kpl Jäävä puusto Laskennallinen runkolukujakauma säännöllisen eri-ikäisrakenteiselle puustolle tavoitellulla pohjapinta-alalla Eri-ikäisrakenteeseen siirtyminen Eri-ikäisrakenteen ”ainekset” valmiina olemassa Lähtöpuusto Korpilähtöiset kohteet Markku Saarinen
 39. © Luonnonvarakeskus Eri-ikäisrakenteeseen siirtyminen Esimerkkinä Multian Havusuon hakkuut 42
 40. © Luonnonvarakeskus Ote Pukkalan, Lähteen ja Laihon kirjasta: Metsän jatkuva kasvatus 43
 41. © Natural Resources Institute Finland Koekohteet 44
 42. Heinävesi; ppa 22  12 m2
 43. Heinävesi; ppa 22  12 m2
 44. Heinävesi; ppa 24  17 m2
 45. Heinävesi; ppa 21  17 m2
 46. © Natural Resources Institute Finland Multia 3 4 1 21 2 3 4 5 6 9 87 1 2 3 4 5 6 9 87 1 2 3 4 5 6 987 1 2 3 4 5 6 987 Kontrolli ruutu 1 ppa 25 m2 ruutu 4 ppa 28 m2 Hakkuu (21.3.2016) ruutu 2 ppa 29 m2  13 m2 ruutu 3 ppa 31 m2  13 m2
 47. © Natural Resources Institute Finland50 Multian kokeen hakkuu maaliskuussa 2016
 48. © Natural Resources Institute Finland51Kuva: Markku Saarinen
 49. © Natural Resources Institute Finland Tavoitteena suometsien kasvatusvaihtoehtojen kokonaisvaltainen tarkastelu Pääkysymykset: • Miten vedenpinnan taso vaihtelee erilaisten poimintahakkuu-kiertojen aikana tai vapautetun kuusialikasvoksen kehityksen eri vaiheissa (ilman kunnostusojituksia) ? • Miten puusto kasvaa ja uudistuu erilaisten poimintahakkuiden jälkeen? • Miten paljon jatkuvapeitteisellä metsänkasvatuksella voidaan vähentää turvemaiden metsätalouden kasvihuonekaasu- ja vesistökuormitusta ? 52 12.6.2018
 50. © Natural Resources Institute Finland Tutkimusryhmä • Luke: Raija Laiho, Hannu Hökkä, Mika Nieminen, Meeri Pearson, Timo Penttilä, Markku Saarinen, Sakari Sarkkola, Sauli Valkonen • Helsingin yliopisto: Kari Minkkinen, Paavo Ojanen, Markku Koskinen • Ilmatieteen laitos: Annalea Lohila, Mika Korkiakoski, Mari Pihlatie 53
 51. © Natural Resources Institute Finland
Publicidad