Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Els espais industrials

 1. Javier Garrigues Mihaela Bacalim Inma Rosaleny Joan Casañ GEOGRAFIA 2º BATXILLER A
 2.  La importància econòmica del sector  Les àrees industrials. Característiques  Àrees poc industrialitzades  Àrees molt industrialitzades  Els reptes de la indústria  Examen PAU  Glossari Mapa mental
 3.  L'any 2006 la taxa d'activitat de l'economia espanyola s'eleva en nou desenes, al passar del 57,7% de finals de l'any 2005 fins al 58,6% del tancament del passat any.  Grafica
 4.  Existen áreas mucho industrializadas y áreas con un escaso desarrollo industrial. Árees poc Árees molt industrialitzades industrialitzades Industrialització (Cantabria, Galicia, (L’eix mediterrani, l’Eix de la Vall de Astúries i Castella i lleó.) l’Ebre, Comunitat de Madrid i l’efecte frontera.)
 5. Causes:  Astúries i Cantàbria  Importants processos de reconversió en les dues últimes dècades del segle XX en tractar-se de models industrials madurs, vinculats amb la primera revolució industrial.  El seu pes en la indústria es moderat, tot i que distorsionat pel seu caràcter de Comunitats uniprovincials.  Galícia i Castella i Lleó  Són de més recent industrialització, per la qual cosa s’han vist menys afectades per la crisi.
 6.  La necessitat de capitals i aplicació d’economies d’escala van impulsar la creació de grans empreses públiques, afectades per programes de reconversió.  Branques: metal·lúrgica i extractiva representaven el 60% en el 2006, la xifra de negoci de la indústria però el seu futur és incert.  És especialment vulnerable davant les crisis, moltes de les decisions empresarials no s’adopten en el marc regional i poden afavorir processos de deslocalització industrial.  El desenvolupament del sector terciari, sobretot el turisme en la badia de Santander.  Branques: el metall , l'agroalimentària, química i maquinària.
 7.  Des de la dècada del 1960 el creixement de la indústria està contribuint al desenvolupament equilibrat d’una economia tradicionalment basada en el sector primari.  Branques: l’automòbil, drassanes, lacti i alumini.  El primer eix amb les branques de l’automòbil i indústries auxiliars que es localitzen a l’eix Valladolid- Palència.  El segon eix uneix Lleó i Burgos amb l‘indústria més diversificada en la qual destaquen l’agroalimentària i la química.
 8.  L’eix del mediterrani  Catalunya  Comunitat Valenciana  L’eix de la Vall de l’Ebre  País Basc  Navarra  Aragò  La Rioja  Comunitat de Madrid  Efecte frontera  Castella-la Manxa
 9.  Espais económics mes dinàmics on la indústria competeix amb el desenvolupament del sector terciari.
 10.  Començà a industrialitzar-se a finals del segle XVIII, amb la indústria tèxtil, l’energia hidràulica, l’ inici de la indústria química i l’ incorporació dels avançaments de la segona revolució industrial.  La localització industrial combina factors històrics, amb factors actuals.  Barcelona i la seua àrea metropolitana concentren un terç de les empreses i la meitat dels treballadors.  Branques: química i refinament, alimentació, energètica, transport i metal·lúrgia.
 11.  Des de finals del segle XIX apareix entre regions més industrialitzades, però la seua posició es va consolidar durant la segona meitat de segle XX.  Les zones industrials:  La Plana de Castelló (ceràmica).  L’àrea metropolitana de València aglomeració industrial de la Comunitat diversificada: pel nord arriba fins a Sagunt i pel sud fins a Almussafes.  Branques: la ceràmica per a la construcció, l’ alimentació, transport, químiques i productes metàl·lics.
 12.  Articula la segona zona més industrialitzada d’Espanya, que s'estén des de la província d’Àlaba a la de Tarragona, connecta amb l’eix del mediterrani.  S’hi integren País basc, Navarra, Aragó i La Rioja.
 13.  Començà en la primera meitat del segle XIX, segons el model de la primera revolució industrial, i va entrar en crisi en les últimes dècades del segle XX.  La crisi afectà de forma diferent al seu territori: intensa a Biscaia, moderada a Guipúscoa i escassa a Àlaba.  La localització industrial es troba concentrada en l’àrea metropolitana de Bilbao.  Branques: fosa, metalls, maquinària, productes metàl·lics, el cautxú-plàstic, química i el material elèctric.
 14.  Començà quan es va iniciar la implantació de la indústria de l’automòbil a Pamplona i municipis contigus.  La difusió de la indústria basca es va afavorir sobretot del nord- oest, procedent de Guipúscoa.  En la indústria paperera han confluït iniciatives empresarials provinents dels tres àmbits que han impulsat la indústria navarresa: el basc, l’autòcton i el català.
 15.  Va registrar un creixement industrial molt ràpid des de 1960, encara que en un territori desequilibrat, en concentrar-se les activitats en les ciutats de Saragossa i el seu entorn, on destaca la producció de electrodomèstics.  Nuclis de centres industrials de ciutats que tingueren com a benefici aquesta zona industrial:  El primer: Barcelona, Bilbao, Madrid i València.  El segon: Figueruelas  Altra zona: Osca, Sabiñánigo i Barbastro.
 16.  La seua producció industrial era important a la fi del segle XIX, però va ser a finals de la Guerra Civil quan es va produir un desenvolupament industrial.  Va superar les crisis de les últimes dècades del segle XX gràcies a la modernització de l’aparell productiu i la incorporació de models innovadors.  La seua importància no sols és pel valor de la seua producció i del nombre de treballadors industrials si no per ser el centre principal de les decisions empresarials. Unit amb l’important augment de les tasques prèvies i posteriors a la fase productiva, que expliquen que el percentatge d' ocupats en la indústria no siga dels mes elevats i s'incrementen en el sector terciari.
 17.  Gràcies a l’expansió de la indústria madrilenya que ha depassat els límits de la Comunitat, ha originat la relocalització d’empreses o d’algunes de les activitats en zones limítrofes.
 18.  No va tindre rellevància la indústria, en l’economia regional fins l’any 1989, quan els ocupants en aquest sector van superar els del primari.  En la dècada de 1990 va continuar creixent la indústria, encara que amb diferent presencia en cada província:  La mes industrialitzades es Toledo  Guadalajara, Albacete i Ciudad Real es troben en posició intermèdia  I per últim, la que menys industrialitza esta es Conca.
 19. Augment de la Disminució de la competitivitat contaminació industrial Perquè millore la competitivitat ha de fer- La indústria és un important factor ho la productivitat que depèn de factors agent de contaminació medioambiental interns de les pròpies empreses sobretot de l’atmosfera i de les aigües.
 20.  El dèficit comercial entre el any 2000 i 2006 es duplicà, fins arribar a 80.000 milions, xifra que representa el 90% del dèficit total exterior.  Enfront del model fordista del segle XIX, la indústria imposa cada vegada mes un nou model de descentralització productiva, per part de les empreses acreixen les seues inversions en recerca i desenvolupament (R+D).
 21.  Les inversions en R+D(Recursos i desenvolupament) poden ser realitzades per les pròpies empreses i les Administracions central i autonòmiques. Les Comunitats Autònomes han incrementat les inversions de manera que ja aporten un terç dels diners públics.  El parcs tecnològics que responen a un model nascut als Estat Units entre l’exèrcit i universitats, en plena “guerra freda “, i en la dècada del 1980 es va estendre per alguns països europeus i Austràlia.
 22. Contaminació Comunitats autonomes amb Contaminació del major nombres d’empreses atmofèrica medi hidric contaminants País Basc, Catalunya i Andalusia.
 23. DOCUMENT 1/PORCENTAJE DE OCUPADOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL 2005 Andalucía 11’3 Extremadura 10’5 Aragón 22’1 Galicia 18’5 Asturias 20’2 Madrid 11’9 Canarias 6’7 Navarra 24’3 Cantabria 16’4 País Vasco 24’7 Castilla y León 17’7 Rioja (La) 27’6 Castilla -La Mancha 19’3 Ceuta 3 Cataluña 23’6 Melilla 3’7 C. Valenciana 20’5 Total Nacional 17
 24. Les principals àrees són: 1. Subsistemes evolucionats o desenrotllats, caracteritzats per les altes densitats industrials i per l'àmplia difusió territorial de les empreses industrials. Són:  Eix cantàbric  Eix mediterrani (de Catalunya a Múrcia)  Eix de la vall de l'Ebre  Madrid. o Grans aglomeracions industrials (Madrid i Barcelona) . Presenten una gran quantitat d'empreses industrials molt diferents. Patixen un doble procés: - Renovació de la seua estructura productiva: instal·lació d'empreses amb un alt índex d'innovació i reconversió o tancament d'empreses. - Fragmentació de la seua estructura productiva, la qual requerix una elevada qualificació de mà d'obra. o Els eixos industrials de la vall de l'Ebre, litoral català, C. Valenciana i Múrcia. Són el resultat de la primera difusió industrial des dels àrees tradicionals com Barcelona, o d'una segona difusió des de les àrees secundàries com València. Es caracteritza de diversos sectors i d'una varietat empresarial.
 25. o Àrees industrials en declivi (País Basc, Cantàbria i Astúries) : - Importants nivells d'industrialització i elevades quotes de producció i renda per habitant. - Evolucionen negativament per haver pertangut a sectors bàsics en l'especialització industrial. - No s'adapten fàcilment a les noves tecnologies i als canvis del mercat. - Els seus mercats són poc flexibles. - La iniciativa es caracteritza per l'escassa adaptació als canvis. - Presenten una forta deteriorament mediambiental. 2. Regions de l'interior i Canàries: - Les localitzacions industrials es donen en llocs en què hi ha recursos transformables o en punts de la xarxa de transport. - No tenen processos difusors propis. - El seu principal avantatge és el baix nivell salarial i els escassos conflictes laborals. 3. Subsistemes industrials de desenrotllament tardà (litorals gallecs i Andalusia occidental): - Estructura industrial poc diversificada a causa d'estar relacionats amb la instal·lació de grans empreses públiques de sectors químic, astillero... - Han patit forts processos de reconversió que han frenat el seu creixement.
 26. Les comunitats autònomes que més contribuïxen a la producció industrial són Catalunya, Madrid, Andalusia, la Comunitat Valenciana i el País Basc. Per supòsits estos índexs no s'han mantingut estables sinó que han variat molt al llarg dels anys. En els anys 70 es va donar una crisi del petroli internacional ja que els països posseïdors ho van utilitzar com a arma política elevant el seu preu descomunalment el que va portar a un gran tancament d'empreses a Espanya degut en part també a la retirada del capital estranger. Amb els Pactes de Moncloa l'Estat va intentar salvar a eixes empreses que tancaven assumint els seus deutes. La reconversió industrial dels anys 80 que va donar pas a l'acereria en substitució a la siderúrgia integral tancant les siderúrgies de Sagunt i els Alts Forns de Biscaia. El desavantatge competitiu en costos respecte a països com Xina i Corea, en desenrotllament, que ha donat lloc a la deslocalització de moltes indústries buscant un avantatge en costos, unit a la crisi actual han fet també un descens en la producció industrial nacional.
 27. En les dos últimes dècades s'ha produït una profunda transformació de la indústria espanyola. En estos anys s'ha observat una sèrie de problemes dins d'este sector. El primer seria la competitivitat de la nostra indústria respecte a altres països. En un món cada vegada més globalitzat on es produïxen revolucions tècniques i a més la demanda està molt diversificada no es pot apostar per models de producció massius. Un altre problema seriosa el diferent nivell de desenrotllament industrial de cada comunitat autònoma, la qual cosa ha provocat la desigual evolució territorial de la producció, de l'ocupació i de l'especialització sectorial.  La tercera dificultat de la indústria espanyola és el predomini de xicotetes i mitjanes empreses fent més complicat la inversió en innovació que estes empreses, pel seu finançament limitada no poden dur a terme. Existix també una falta de previsió a curt termini i a més els impostos afixian encara més si és possible a estes empreses. Un altre obstacle per a este sector seria la poca coordinació en matèria de política industrial entre les distintes organitzacions europees, espanyoles i autonòmiques produint la consegüents desorientació en les empreses.  A manera d'apunt un altre problemes important de la indústria és l'enorme dependència energètica, ja que produïxen d'altres països on el subministrament i el preu ja vénen fixat amb les consegüents dificultats per a assegurar que el sistema productiu no es paralitze per estos efectes asimètrics. Altres dificultats afegides serien sens dubte la falta de treballadors qualificats i la insuficient productivitat d'este sector provocada per anys de deixadesa.  Per una altra estan els reptes de la indústria espanyola, entre estos es troba l'augment de la competitivitat. La millora de la competitivitat de la indústria és necessària tant per a incrementar les vendes en el mercat nacional a les importacions, com perquè les importanciones es vegen augmentades. Entre els anys 200 i 2006 el dèficit comercial s'ha vist duplicat fins al punt d'aconseguir els 80000 milions, el 90% del dèficit exterior de l'economia espanyola. Les importacions energètiques són quantioses, no obstant la indústria manufacturera es veu incapaç de satisfer les necessitats del nostre propi mercat i per tant d'exportar.   
 28. Llei del Sòl de 1998 : és una llei que regula els drets i obligacions dels propietaris de terrenys a Espanya. És la pedra angular del Dret urbanístic, en tant que regula el dret a edificar i el valor del sòl. Esta llei permetia que el sòl rústic, el valor real del qual oscil·lava entre 1 i 3 EUR el metre quadrat, a partir del seu reclassificació com a sòl urbanitzable aconseguira un valor de 200-300 EUR, valor determinat pel benefici del potencial negoci en immobiliari.  Llei del Sòl de 2007: esta Llei regula les condicions bàsiques que garantixen la igualtat en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals relacionats amb el sòl en tot el territori estatal.  Importacions energètiques: Espanya patix una alta dependència tant dels hidrocarburs problemàtics (petroli i gas) com de la seua importació. Per tant, l'economia espanyola és prou vulnerable als volàtils canvis en els preus internacionals del petroli i del gas.  Model fordista: mètode de producció desenrotllat per H.Ford a partir de la I Guerra Mundial per a augmentar la productivitat en la fabricació de productes estandarditzats. Es basava en l'especialització del treball, la instal·lació en grans fàbriques de transportadors i de cadenes de muntatge, i en la normalització i simplificació dels productes.  Inversions en I+D: resulta fonamental per a l'augment del benestar dels consumidors i per al desenrotllament del sistema capitalista perquè és necessari augmentar la productivitat, reduir costos i inventar nous productes contínuament perquè el sistema puga sostindre's.  Parcs tecnològics: els parcs tecnològics són models per a capitalitzar el coneixement en desenrotllament regional i nacional, són instruments eficaços en la transferència de tecnologia, creació i atracció d'empreses amb alt valor agregat.  Autorització Ambiental Integrada (AAI): és una resolució que permet explotar la totalitat o part d'una instal·lació industrial davall determinades condicions a Espanya. Està definida en l'article 3 de la Llei 16/2002 (Llei IPPC) , de l'1 de juliol, com 'la resolució de l'òrgan competent de la Comunitat Auntónoma en la que s'ubique la instal·lació.
Publicidad