Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame in personality theories and psychotherapy

RAZUMEVANJE STIDA U
TEORIJAMA LIČNOSTI I
PSIHOTERAPIJI
MILICATUŠUP
PSIHOLOG MASTER,
EAC SAVETNIK,
GEŠTALT PSIHOTERAPEUT,
INTEGRATIVNI PSIHOTERAPEUT POD SUPERVIZIJOM
BEOGRAD, 2016.
Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame in personality theories and psychotherapy
KAKO IZAĆI NA KRAJ SA STIDOM?
 CILJ RADA:
 Rasvetliti uzroke i dinamiku nastajanja stida
(generiše se obično u ranom detinjstvu i potom
celokupnom iskustvu klijenata);
 Pružiti kvalitetniju pomoć klijentima na
osnovu dubljeg i sveobuhvatnijeg razumevanja
 (Klijentima pomažemo da osveste skrivena,
potisnuta osećanja, a onda i svoje ponašanje
SADA i OVDE koje izvire iz njega - praktično je
nemoguće da uklonimo osećanje stida i
neadekvatnosti, te promenimo ponašanje bez
prepoznavanja stida i suočavanja sa njim)
KAKVO JE OSEĆANJE STID?
 STID je složeno, moćno, negativno osećanje opterećeno
kognitivnim viškom značenja koje ga od prolazne emocije
preobražava u vrstu afektivnog stanja ličnosti.
 Nastaje u pojmovnom i životnom sudaru personalizacije i
socijalizacije. Još u radovima Aristotela (Rhetorica,II,IV
v.p.e) srećemo fascinantnu analizu koja polazi od pitanja:
Od čega se i pred kim se ljudi stide/ne stide i u kom stanju
uma?
 (Stid je prožimajući fenomen polja, a može nastati zbog
nesporazuma, konstantne kritike, osude pa do
odbacivanja,kažnjavanja, napuštanja, smrti bližnjih u
ranom uzrastu, zanemarivanja i svih vrsta zlostavljanja.
Verski fanatizam i, kod nas češće, bolesti zavisnosti u
porodici dovode do dubokog, „sržnog srama“).
STID JE BOLNA EMOCIJA
 Stid je slika, fantazija, uznemirujuća ideja o poniženju pred
osobama koje volimo, koje poštujemo, cenimo i sa kojima se
identifikujemo.
 Manifestuje se kroz ćutanje, povlačenje, crvenilo, sakrivanje
rukom očiju, odvraćanje pogleda ili izbegavanje, prikriva se
veselošću, živahnošću, perfekcionizmom, težnjom ka što većem
broju postignuća, prkosom, besom, realnom/“glumljenom“
indiferentnošću sve do desenzitizacije.
 Imajući u vidu kulturološke razlike, kao geštaltista obraćam
pažnju kako na neverbalni aspekt tako i na značenje koje sobom
nose izrazi „poželeo sam da propadnem u zemlju“ ili „zemljo,
otvori se“, „dođe mi da umrem sada“ ,“bolje da sam mrtav“i sl.
STID KROZ TEORIJE LIČNOSTI
 Biheviorističke teorije (Miler i Dolard,1941) ističu klasično i
instrumentalno uslovljavanje kao glavne mehanizme razvoja ličnosti.
Emocionalna zavisnost odojčeta prema majci se objašnjava
sekundarnim potkrepljenjem, zadovoljavanjem fizioloških potreba
gladi i žedji što dovodi do razvoja i psihološke potrebe za drugim.
 Frojdova psihodinamička teorija koristi isti biogenetski model,
klasifikacija osećajnosti nalazi poreklo u libidu i nesvesnom, nagoni
imaju za cilj zadovoljenje, majka pruža hranu pa postaje objekat
anaklize (1926). Kasnije, (S.Frojd,1933,A.Frojd,1936) pitanje zavisnosti
deteta i kretanje ka zreloj autonomiji se razrešava kroz edipalnu krizu.
Dečak se identifikuje sa „agresorom“ – ocem usled straha od kastracije i
internalizuje standarde i zahteve društva. Kada se razreši edipalna
situacija, krivica zamenjuje stid kao socijalni modulator impulsa,
apetita i ponašanja, pomalja se savest. Kada je ponašanje u skladu sa
normama sredine superego nas „nagradjuje“ osećanjem ponosa, a kada
je suprotno javljaju se stid i osećanje krivice – griža savesti.
UTICAJ DRUŠTVA I KULTURE
 U brojnim savremenim društvima STID je osećanje
„rezervisano“ za decu, žene, nezrele osobe, bolesne, siromašne,
nezaposlene, stare ljude, invalide, manjinske narode, LGBT
populaciju...čak i informatički nepismene!
 Moguće je i kod dobronamernih roditelja da KULTUROLOŠKI
SKRIPT može štetiti deci ako se internalizuje rano u životu.
 Na pr. posramljujuće poruke vezane za golotinju, telo, fiziološke
potrebe usvojene u 2-3 godini mogu dovesti do smanjenog
kapaciteta za intimnost u odraslo doba, rodna neravnopravnost
može imati koren u postiđivanju devojčica i zahtevu da kriju sve
vezano za ženske telesne f-je kao nešto neprirodno, loše,
„prljavo“, trudnoća se skriva dok god je to moguće u nekim
kulturama (English, 1975)
ČOVEK IMA UROĐEN
KAPACITET(RESPONSIVNOST) ZA STID
 Razvojna teorija E.Eriksona (1950 ) nam može pomoći pri rasvetljavanju
geneze osećanja stida. Naš psihosocijalni razvoj prolazi kroz osam stadijuma
gde svakom odgovara odredjeni osnovni kvalitet ega. Stadijumi su odredjeni
spremnošću osobe da se stalno kreće napred,da bude svesna i proširuje mrežu
socijalnih odnosa u koje stupa.
 Prvi stadijum je do kraja 1.godine.Beba sasvim zavisi od nege i pažnje odraslih,
prvenstveno majke ili osobe koja se o njoj najviše stara.Ukoliko dobija pažnju,
negu, podršku i ljubav beba će početi da razvija osećanje poverenja (naspram
nepoverenja), kako u majku tako i u svet oko sebe (osnova sposobnosti
vezivanja i kasnije).
 Drugi stadijum je od 1. do 3.godine u kome dete razvija samostalnost i
nezavisnost od drugih ukoliko su roditelji osetljivi za potrebe i volju deteta da
nešto samo čini.Time počinju da izgradjuju detetovo samopouzdanje,
sposobnost samokontrole, samostalno odlučivanje - autonomija (nasuprot
stida i sumnje).
 Po Eriksonu, imamo urodjen kapacitet (responsivnost) za stid koji je razvojno
primitivnija emocija od osećanja krivice koja će se javiti ako se ne ostvare zadaci
trećeg perioda (3-5 god )u kome dete slobodno istražuje, uči novo, razvija
inicijativu te započinje moralni razvoj. Ukoliko zadaci nisu ostvareni osoba može
u mladosti i u srednje doba ući u krizu, što se potvrdjuje i kod mojih klijenata.
BOLBI I AINSWORT
TEORIJE ATAČMENTA-VEZIVANJA
 Dž.Bolbi (1956-1960) predlaže da se izraz emocionalna
zavisnost zameni opštim izrazom atačment-vezivanje koje
definiše kao „trajnu psihološku povezanost izmedju
ljudskih bića“.
 U ranom razvoju, za dete je najznačajnije biće
majka/staralac, a vezivanje može biti shvaćeno kao
bezbednost i sigurnost koju oni obezbedjuju detetu.
Vezivanje je bazično ljudsko ponašanje, povećava
detetove šanse da preživi jer ono ima univerzalnu
potrebu da bude što bliže majci/staraocu kada je
ugroženo.
 Naslanjajući se na radove Harloua i Bolbija M.Einsvort
(1969) izdvaja 4 stila afektivne vezanosti.
Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame in personality theories and psychotherapy
ČETIRI STILA AFEKTIVNE
VEZANOSTI - PRIVRŽENOSTI
 1.SIGURNAVEZANOST – dete slobodno
istražuje u prisustvu majke / staraoca, kontaktira
strane osobe, uznemireno kada ona ode, veselo
kad se vrati
 2.ANKSIOZNO - AMBIVALENTNO NESIGURNO
VEZIVANJE
 3.ANKSIOZNO - IZBEGAVAJUĆE NESIGURNO
VEZIVANJE
 4.DEZORGANIZOVANO - DEZORJENTISANO
VEZIVANJE
 TRI NESIGURNA STILA predisponiraju decu za
osećanje stida, neadekvatnosti i niže vrednosti
LJUBAV, BRIGA I POŠTOVANJE KAO
PREVENCIJA STIDA
 Bolbi ističe da, ako hoćemo da shvatimo razvoj
deteta, važnije da ispitamo način na koji se
postupalo sa njim kao sa ljudskim bićem kroz
čitavo njegovo detinjstvo, pre nego da
posmatramo samo hranjenje u ranom periodu.
(Zazo, 1980)
 Kada dete ne prima dovoljno poštovanja, majčine
brige ili je ljubav uslovljena javlja se stid i sa njim
povezani brojne psihičke i socijalne teškoće.
 Svrha stida – „modulirajućeg osećanja“ je da utiče
na osećanja drugih i zaštiti self od uzbuđenja-
žudnje za nečim što želimo, a pritom
procenjujemo da nećemo biti prihvaćeni.
KADA I KAKO SE STID (ipak)
JAVLJA
 U duhu Geštalta,Veeler (1996) navodi dva
predstavnika teorije osećajnosti: Kaufmana
(1989) i Tomkina (1987) koji govore o stidu
koji je u svojoj srži POVLAČENJE.
 POTREBE nas dovode u stanje
povredljivosti, one mogu biti potisnute,
gubimo svesnost o njima. Ostaje
anticipacija poniženja. Kada ona postane
hronična javlja se, po Kaufmanu
„internalizovani stid“.
POTREBE KAO IZVOR STIDA,
DEFEKTNOSTI, INFERIORNOSTI
 Lee (2007) koristi izraz osnovni (ground)
stid – osećaj nisam OK, bezvredan SAM
u svojoj suštini.
 On ističe važnost sazrevanja orbitofrontalnog
koretksa koji je „monitor“ stida i pripadanja.
 Dete treba da se nauči normalizaciji razočarenja
(ne mogu sve potrebe biti zadovoljene).
Razočarenje postaje „alat pripadanja“, kada ga
integriše dete može da podnese dešavanja u
polju i da se u njih kreativno uključi, te da doživi
sebe kao voljeno i vredno.
U DREVNO DOBA, SAZNATI IME
NEPRIJATELJA JE MOĆ NAD NJIM
 Danas, u psihoterapiji, STID možemo nazvati
našim unutrašnjim neprijateljem.
 U stidu je IZVOR brojnih uznemirujućih stanja:
 Sumnji u sebe, bespomoćnosti, očajanja,
bezvrednosti, inferiornosti, neadekvatnosti,
usamljenosti, izolacije, otuđenja, depresije,
mazohizma, agresivnosti, kompulzivnosti,
cepanja selfa, desenzitizacije, poremećaja
ishrane, paranoidnih i shizofrenih fenomena do
poremećaja karaktera narcističkog i graničnog
tipa.
PSIHOTERAPIJSKI ODNOS I SAVEZ
KAO REPARATIVNI DIJADNI PROCES
STID je osećanje koje je obično U POZADINI
BESA, STRAHA iTUGE sa kojima se prvo
susrećemo i radimo.
Ključno je da terapeut prepozna i imenuje stid i u
procesu „dovede“ klijenta do svesnosti. K.Evans
(1994) svesnost upoređuje sa loptom koja pluta –
delovi koji su ispod/iznad površine vode se
smenjuju. Bez tog pokreta, neki aspekti selfa mogu
ostati sakriveni nama i drugima sa kojima će
kontakt biti „zamrznut“ (fiksni nedovršeni geštalt).
STID nije defekt u ličnosti već NEDOSTATAK
SPREGE IZMEĐU OSOBE I NJENE SREDINE!
DELOTVORNA PARADOKSALNA TEORIJA
PROMENE (Beisser,1970)
 Željena promena se ne dešava kroz grčevite
pokušaje klijenta da se promeni već kada on
uloži vreme i napor da bude potpuno u
svojoj sadašnjoj poziciji, uz što širu
svesnost i ne prebacujući lokus kontrole
drugima.
 Podneti realnost svog načina postojanja u
svetu je ono što čoveku daje ravnotežu i
podršku za razvoj kroz svesnost i potom
izbor.
BUBEROV JA-TI ODNOS KAO
EGZISTENCIJALNI SUSRET
 Terapeut ulazi u fenomenološki svet klijenta i
zajedno sa njim doživljava njegovo viđenje
sveta. Klijent je veoma osetljiv na kritiku,
preosetljiv, perfekcionista, krije (se) podatke ,
postupke, misli da je užasna osoba sa koju niko
ne bi voleo kada bi znao kakva je!
 Kontakt se ostvaruje kroz tri važne
karakteristike: INKLUZIJU, PRISUSTVO i
POSVEĆENOST ONOME IZMEĐU (Yontef,1991)
 Saosećajni terapeut pomaže narcistički razvoj
osobe čime, u krajnjem, povećava kapacitet
klijenta za samopoštovanje (Kohut, 1987)
ČEMU TEŽIMO U PSIHOTERAPIJSKOM
RADU?
 U procesu rada naše pitanje nije samo „KoVas je
postiđivao u prošlosti?“ nego i „KakoVas ja
postiđujem upravo sada?“ Uz puno poštovanje,
pratimo klijentov doživljaj. Ujedno, svesni smo i svog
procesa i onoga što se dešava u prostoru između,
transfernih i kontratransfernih sadržaja koje
„dopuštamo“ da klijent u nama izazove.
 Osvešćujemo klijentove dominantne mehanizme
odbrane i načine kreativnog prilagođavanja.
 SA NOVOM SVESNOŠĆU MOGUĆI SU NOVI
IZBORI, PRESTANAK SAMOOPTUŽBI TE
VIĐENJE SEBE OSNAŽENOG I SA PUNOVIŠE
SAMOPOUZDANJA
KLIJENT POSTAJE SEBI BRIŽNI I
NEGUJUĆI RODITELJ
 Postepeno i polagano dobijamo sliku i validiramo
suštinske potrebe klijenta. Klijent želi da
terapeut, imajući dovoljno vremena i (što je
ključno) strpljenja, spozna sve njegove aspekte
te da ga prihvati i poštuje kao celinu (R.Erskin,
Dž.Morsund,2016)
 Tada klijent zadobija zdrav autoregulišući
proces, te uz pozitivan, topao stav dopušta i
bira za sebe potrebnu „hranu“ iz polja za punije i
zadovoljnije življenje.
ZAŠTO JE KONTAKT SRCE
PSIHOTERAPIJE?
Susret pun ljubavi i prihvatanja
je jedini lek za stid
1 de 21

Recomendados

Using discounting matrix (Transactional analysis / TA is an integrative appro... por
Using discounting matrix (Transactional analysis / TA is an integrative appro...Using discounting matrix (Transactional analysis / TA is an integrative appro...
Using discounting matrix (Transactional analysis / TA is an integrative appro...Manu Melwin Joy
3.3K vistas22 diapositivas
Osho revolutia-interioara por
Osho revolutia-interioaraOsho revolutia-interioara
Osho revolutia-interioaraSorina Iacob
6.3K vistas179 diapositivas
Social identity theory por
Social identity theorySocial identity theory
Social identity theoryRyan Maxwell
3.2K vistas10 diapositivas
Cognitive therapy for anxiety por
Cognitive therapy for anxietyCognitive therapy for anxiety
Cognitive therapy for anxietyAsma Shihabeddin
4.9K vistas42 diapositivas
Biological Basis of Personality por
Biological Basis of PersonalityBiological Basis of Personality
Biological Basis of Personalityjanehbasto
5.4K vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Autonomy - Transactional Analysis por
Autonomy - Transactional AnalysisAutonomy - Transactional Analysis
Autonomy - Transactional AnalysisManu Melwin Joy
11.8K vistas37 diapositivas
Maslow por
MaslowMaslow
Maslowkbolinsky
3.9K vistas31 diapositivas
PHQ9 Depression Questionnaire por
PHQ9  Depression Questionnaire PHQ9  Depression Questionnaire
PHQ9 Depression Questionnaire Carlos F Martinez
45.9K vistas2 diapositivas
Time structuring - Transactional Analysis por
Time structuring - Transactional AnalysisTime structuring - Transactional Analysis
Time structuring - Transactional AnalysisManu Melwin Joy
20.3K vistas41 diapositivas
Carl jung’s analytical psychology por
Carl jung’s analytical psychologyCarl jung’s analytical psychology
Carl jung’s analytical psychologyVedangi
325 vistas19 diapositivas
Lecture 4 jung c por
Lecture 4 jung cLecture 4 jung c
Lecture 4 jung cRyan Smith
1.2K vistas21 diapositivas

La actualidad más candente(14)

Autonomy - Transactional Analysis por Manu Melwin Joy
Autonomy - Transactional AnalysisAutonomy - Transactional Analysis
Autonomy - Transactional Analysis
Manu Melwin Joy11.8K vistas
Maslow por kbolinsky
MaslowMaslow
Maslow
kbolinsky3.9K vistas
Time structuring - Transactional Analysis por Manu Melwin Joy
Time structuring - Transactional AnalysisTime structuring - Transactional Analysis
Time structuring - Transactional Analysis
Manu Melwin Joy20.3K vistas
Carl jung’s analytical psychology por Vedangi
Carl jung’s analytical psychologyCarl jung’s analytical psychology
Carl jung’s analytical psychology
Vedangi 325 vistas
Lecture 4 jung c por Ryan Smith
Lecture 4 jung cLecture 4 jung c
Lecture 4 jung c
Ryan Smith1.2K vistas
36787901 rudolf-steiner-treptele-initierii por cab2011
36787901 rudolf-steiner-treptele-initierii36787901 rudolf-steiner-treptele-initierii
36787901 rudolf-steiner-treptele-initierii
cab20118.4K vistas
Introvert and extrovert por Frank Calberg
Introvert and extrovertIntrovert and extrovert
Introvert and extrovert
Frank Calberg25.2K vistas
Discovering our reality por vazo1
Discovering our realityDiscovering our reality
Discovering our reality
vazo1758 vistas
Pptpositive emotions por nishma v.m
Pptpositive emotionsPptpositive emotions
Pptpositive emotions
nishma v.m319 vistas
Theory of object relation por hariom gangwar
Theory of object relationTheory of object relation
Theory of object relation
hariom gangwar11.5K vistas
Object Relation Theory - Melanie Klein por Rollin Jay Libo-on
Object Relation Theory - Melanie KleinObject Relation Theory - Melanie Klein
Object Relation Theory - Melanie Klein
Rollin Jay Libo-on17.2K vistas
HRISTOFANIA: ARĂTĂRI ALE DOMNULUI ȘI MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS ÎN VIEȚILE S... por RaduTeodorescu8
HRISTOFANIA: ARĂTĂRI ALE DOMNULUI ȘI MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS ÎN VIEȚILE S...HRISTOFANIA: ARĂTĂRI ALE DOMNULUI ȘI MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS ÎN VIEȚILE S...
HRISTOFANIA: ARĂTĂRI ALE DOMNULUI ȘI MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS ÎN VIEȚILE S...
RaduTeodorescu8101 vistas

Destacado

Developmental tasks of adolescence within the gestalt counseling and psychoth... por
Developmental tasks of adolescence within the gestalt counseling and psychoth...Developmental tasks of adolescence within the gestalt counseling and psychoth...
Developmental tasks of adolescence within the gestalt counseling and psychoth...Milica Tušup
529 vistas27 diapositivas
Obitelj i obrazovne institucije por
Obitelj i obrazovne institucijeObitelj i obrazovne institucije
Obitelj i obrazovne institucijeNikolina Novaković
1.6K vistas29 diapositivas
Amnezija por
AmnezijaAmnezija
AmnezijaFaculty of Phylosophy Sarajevo
374 vistas9 diapositivas
Psihologija por
PsihologijaPsihologija
Psihologijagueste519b8
442 vistas3 diapositivas
Druga strana kreativnosti por
Druga strana kreativnostiDruga strana kreativnosti
Druga strana kreativnostiProfpsiholog
614 vistas10 diapositivas
Motiv za kupovinu por
Motiv za kupovinuMotiv za kupovinu
Motiv za kupovinuProfpsiholog
388 vistas1 diapositiva

Destacado(20)

Developmental tasks of adolescence within the gestalt counseling and psychoth... por Milica Tušup
Developmental tasks of adolescence within the gestalt counseling and psychoth...Developmental tasks of adolescence within the gestalt counseling and psychoth...
Developmental tasks of adolescence within the gestalt counseling and psychoth...
Milica Tušup529 vistas
Druga strana kreativnosti por Profpsiholog
Druga strana kreativnostiDruga strana kreativnosti
Druga strana kreativnosti
Profpsiholog614 vistas
Obrazac za globalni plan, blanko por Profpsiholog
Obrazac za globalni plan, blankoObrazac za globalni plan, blanko
Obrazac za globalni plan, blanko
Profpsiholog725 vistas
Ispitna pitanja RG por Edin Begić
Ispitna pitanja RGIspitna pitanja RG
Ispitna pitanja RG
Edin Begić287 vistas
Psihologija тт por Profpsiholog
Psihologija ттPsihologija тт
Psihologija тт
Profpsiholog1.6K vistas
Dusevni poremecaji ttк1 por Profpsiholog
Dusevni poremecaji ttк1Dusevni poremecaji ttк1
Dusevni poremecaji ttк1
Profpsiholog980 vistas
Nastavna tema "Organski osnovi psihičkog života" por Profpsiholog
Nastavna tema "Organski osnovi psihičkog života"Nastavna tema "Organski osnovi psihičkog života"
Nastavna tema "Organski osnovi psihičkog života"
Profpsiholog182 vistas
Ličnost, gimnazija por Profpsiholog
Ličnost, gimnazijaLičnost, gimnazija
Ličnost, gimnazija
Profpsiholog6.8K vistas
Program nastavnog predmeta psihologija - prezentacija za učenike por Profpsiholog
Program nastavnog predmeta psihologija - prezentacija za učenikeProgram nastavnog predmeta psihologija - prezentacija za učenike
Program nastavnog predmeta psihologija - prezentacija za učenike
Profpsiholog2.2K vistas
Frustracije i konflikti por Profpsiholog
Frustracije i konfliktiFrustracije i konflikti
Frustracije i konflikti
Profpsiholog8.9K vistas
Dabar pitanja niza razina2 por Lidija Kralj
Dabar pitanja niza razina2Dabar pitanja niza razina2
Dabar pitanja niza razina2
Lidija Kralj73.2K vistas

Similar a Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame in personality theories and psychotherapy

Motivacija - pregled različitih aspekata por
Motivacija - pregled različitih aspekataMotivacija - pregled različitih aspekata
Motivacija - pregled različitih aspekataSimonida Vukobrat
4.2K vistas22 diapositivas
Neuroticna reagovanja-dece por
Neuroticna reagovanja-deceNeuroticna reagovanja-dece
Neuroticna reagovanja-decedr Šarac
336 vistas10 diapositivas
Detinjstvo gabriela-pal por
Detinjstvo gabriela-palDetinjstvo gabriela-pal
Detinjstvo gabriela-palAnita Kliment
9.3K vistas8 diapositivas
Emocionalni zivot coveka, razvoj emocija psihologija por
Emocionalni zivot coveka, razvoj emocija  psihologijaEmocionalni zivot coveka, razvoj emocija  psihologija
Emocionalni zivot coveka, razvoj emocija psihologijamasterski
61 vistas3 diapositivas
Psihoze por
PsihozePsihoze
PsihozeAnita Kliment
4.8K vistas7 diapositivas
RAZVOJ EMOCIJA KOD DECE por
RAZVOJ EMOCIJA KOD DECERAZVOJ EMOCIJA KOD DECE
RAZVOJ EMOCIJA KOD DECEtolnik
2.9K vistas8 diapositivas

Similar a Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame in personality theories and psychotherapy(20)

Motivacija - pregled različitih aspekata por Simonida Vukobrat
Motivacija - pregled različitih aspekataMotivacija - pregled različitih aspekata
Motivacija - pregled različitih aspekata
Simonida Vukobrat4.2K vistas
Neuroticna reagovanja-dece por dr Šarac
Neuroticna reagovanja-deceNeuroticna reagovanja-dece
Neuroticna reagovanja-dece
dr Šarac336 vistas
Detinjstvo gabriela-pal por Anita Kliment
Detinjstvo gabriela-palDetinjstvo gabriela-pal
Detinjstvo gabriela-pal
Anita Kliment9.3K vistas
Emocionalni zivot coveka, razvoj emocija psihologija por masterski
Emocionalni zivot coveka, razvoj emocija  psihologijaEmocionalni zivot coveka, razvoj emocija  psihologija
Emocionalni zivot coveka, razvoj emocija psihologija
masterski61 vistas
RAZVOJ EMOCIJA KOD DECE por tolnik
RAZVOJ EMOCIJA KOD DECERAZVOJ EMOCIJA KOD DECE
RAZVOJ EMOCIJA KOD DECE
tolnik2.9K vistas
Sposobnosti kao osnov za integraciju u O.L.I. Integrativnoj Psihodinamskoj Ps... por Nebojsa Jovanovic
Sposobnosti kao osnov za integraciju u O.L.I. Integrativnoj Psihodinamskoj Ps...Sposobnosti kao osnov za integraciju u O.L.I. Integrativnoj Psihodinamskoj Ps...
Sposobnosti kao osnov za integraciju u O.L.I. Integrativnoj Psihodinamskoj Ps...
Nebojsa Jovanovic656 vistas
Постнатални период развића - Радисављевић Лука por Violeta Djuric
Постнатални период развића - Радисављевић ЛукаПостнатални период развића - Радисављевић Лука
Постнатални период развића - Радисављевић Лука
Violeta Djuric832 vistas
3. stilovi kontakta u porodici i zadatak za nastavnika por zornik
3. stilovi kontakta u porodici i zadatak za nastavnika3. stilovi kontakta u porodici i zadatak za nastavnika
3. stilovi kontakta u porodici i zadatak za nastavnika
zornik366 vistas
Dete plus - Detinjstvo u xxi veku por Obrazovanjeplus
Dete plus - Detinjstvo u xxi vekuDete plus - Detinjstvo u xxi veku
Dete plus - Detinjstvo u xxi veku
Obrazovanjeplus1.7K vistas
Adolescencija por ElyNess
AdolescencijaAdolescencija
Adolescencija
ElyNess6.7K vistas
Kako se nositi s Emocionalno zahtevnim situacijama? Ljiljana Drenški Cvrtila por Tesla Ideas
Kako se nositi s Emocionalno zahtevnim situacijama? Ljiljana Drenški CvrtilaKako se nositi s Emocionalno zahtevnim situacijama? Ljiljana Drenški Cvrtila
Kako se nositi s Emocionalno zahtevnim situacijama? Ljiljana Drenški Cvrtila
Tesla Ideas1.4K vistas
Šta je O.L.I. Integrativna Psihodinamska Psihoterapija por Nebojsa Jovanovic
Šta je O.L.I. Integrativna Psihodinamska PsihoterapijaŠta je O.L.I. Integrativna Psihodinamska Psihoterapija
Šta je O.L.I. Integrativna Psihodinamska Psihoterapija
Nebojsa Jovanovic561 vistas

Razumevanje stida u teorijama ličnosti i psihoterapiji/Understanding of shame in personality theories and psychotherapy

 • 1. RAZUMEVANJE STIDA U TEORIJAMA LIČNOSTI I PSIHOTERAPIJI MILICATUŠUP PSIHOLOG MASTER, EAC SAVETNIK, GEŠTALT PSIHOTERAPEUT, INTEGRATIVNI PSIHOTERAPEUT POD SUPERVIZIJOM BEOGRAD, 2016.
 • 3. KAKO IZAĆI NA KRAJ SA STIDOM?  CILJ RADA:  Rasvetliti uzroke i dinamiku nastajanja stida (generiše se obično u ranom detinjstvu i potom celokupnom iskustvu klijenata);  Pružiti kvalitetniju pomoć klijentima na osnovu dubljeg i sveobuhvatnijeg razumevanja  (Klijentima pomažemo da osveste skrivena, potisnuta osećanja, a onda i svoje ponašanje SADA i OVDE koje izvire iz njega - praktično je nemoguće da uklonimo osećanje stida i neadekvatnosti, te promenimo ponašanje bez prepoznavanja stida i suočavanja sa njim)
 • 4. KAKVO JE OSEĆANJE STID?  STID je složeno, moćno, negativno osećanje opterećeno kognitivnim viškom značenja koje ga od prolazne emocije preobražava u vrstu afektivnog stanja ličnosti.  Nastaje u pojmovnom i životnom sudaru personalizacije i socijalizacije. Još u radovima Aristotela (Rhetorica,II,IV v.p.e) srećemo fascinantnu analizu koja polazi od pitanja: Od čega se i pred kim se ljudi stide/ne stide i u kom stanju uma?  (Stid je prožimajući fenomen polja, a može nastati zbog nesporazuma, konstantne kritike, osude pa do odbacivanja,kažnjavanja, napuštanja, smrti bližnjih u ranom uzrastu, zanemarivanja i svih vrsta zlostavljanja. Verski fanatizam i, kod nas češće, bolesti zavisnosti u porodici dovode do dubokog, „sržnog srama“).
 • 5. STID JE BOLNA EMOCIJA  Stid je slika, fantazija, uznemirujuća ideja o poniženju pred osobama koje volimo, koje poštujemo, cenimo i sa kojima se identifikujemo.  Manifestuje se kroz ćutanje, povlačenje, crvenilo, sakrivanje rukom očiju, odvraćanje pogleda ili izbegavanje, prikriva se veselošću, živahnošću, perfekcionizmom, težnjom ka što većem broju postignuća, prkosom, besom, realnom/“glumljenom“ indiferentnošću sve do desenzitizacije.  Imajući u vidu kulturološke razlike, kao geštaltista obraćam pažnju kako na neverbalni aspekt tako i na značenje koje sobom nose izrazi „poželeo sam da propadnem u zemlju“ ili „zemljo, otvori se“, „dođe mi da umrem sada“ ,“bolje da sam mrtav“i sl.
 • 6. STID KROZ TEORIJE LIČNOSTI  Biheviorističke teorije (Miler i Dolard,1941) ističu klasično i instrumentalno uslovljavanje kao glavne mehanizme razvoja ličnosti. Emocionalna zavisnost odojčeta prema majci se objašnjava sekundarnim potkrepljenjem, zadovoljavanjem fizioloških potreba gladi i žedji što dovodi do razvoja i psihološke potrebe za drugim.  Frojdova psihodinamička teorija koristi isti biogenetski model, klasifikacija osećajnosti nalazi poreklo u libidu i nesvesnom, nagoni imaju za cilj zadovoljenje, majka pruža hranu pa postaje objekat anaklize (1926). Kasnije, (S.Frojd,1933,A.Frojd,1936) pitanje zavisnosti deteta i kretanje ka zreloj autonomiji se razrešava kroz edipalnu krizu. Dečak se identifikuje sa „agresorom“ – ocem usled straha od kastracije i internalizuje standarde i zahteve društva. Kada se razreši edipalna situacija, krivica zamenjuje stid kao socijalni modulator impulsa, apetita i ponašanja, pomalja se savest. Kada je ponašanje u skladu sa normama sredine superego nas „nagradjuje“ osećanjem ponosa, a kada je suprotno javljaju se stid i osećanje krivice – griža savesti.
 • 7. UTICAJ DRUŠTVA I KULTURE  U brojnim savremenim društvima STID je osećanje „rezervisano“ za decu, žene, nezrele osobe, bolesne, siromašne, nezaposlene, stare ljude, invalide, manjinske narode, LGBT populaciju...čak i informatički nepismene!  Moguće je i kod dobronamernih roditelja da KULTUROLOŠKI SKRIPT može štetiti deci ako se internalizuje rano u životu.  Na pr. posramljujuće poruke vezane za golotinju, telo, fiziološke potrebe usvojene u 2-3 godini mogu dovesti do smanjenog kapaciteta za intimnost u odraslo doba, rodna neravnopravnost može imati koren u postiđivanju devojčica i zahtevu da kriju sve vezano za ženske telesne f-je kao nešto neprirodno, loše, „prljavo“, trudnoća se skriva dok god je to moguće u nekim kulturama (English, 1975)
 • 8. ČOVEK IMA UROĐEN KAPACITET(RESPONSIVNOST) ZA STID  Razvojna teorija E.Eriksona (1950 ) nam može pomoći pri rasvetljavanju geneze osećanja stida. Naš psihosocijalni razvoj prolazi kroz osam stadijuma gde svakom odgovara odredjeni osnovni kvalitet ega. Stadijumi su odredjeni spremnošću osobe da se stalno kreće napred,da bude svesna i proširuje mrežu socijalnih odnosa u koje stupa.  Prvi stadijum je do kraja 1.godine.Beba sasvim zavisi od nege i pažnje odraslih, prvenstveno majke ili osobe koja se o njoj najviše stara.Ukoliko dobija pažnju, negu, podršku i ljubav beba će početi da razvija osećanje poverenja (naspram nepoverenja), kako u majku tako i u svet oko sebe (osnova sposobnosti vezivanja i kasnije).  Drugi stadijum je od 1. do 3.godine u kome dete razvija samostalnost i nezavisnost od drugih ukoliko su roditelji osetljivi za potrebe i volju deteta da nešto samo čini.Time počinju da izgradjuju detetovo samopouzdanje, sposobnost samokontrole, samostalno odlučivanje - autonomija (nasuprot stida i sumnje).  Po Eriksonu, imamo urodjen kapacitet (responsivnost) za stid koji je razvojno primitivnija emocija od osećanja krivice koja će se javiti ako se ne ostvare zadaci trećeg perioda (3-5 god )u kome dete slobodno istražuje, uči novo, razvija inicijativu te započinje moralni razvoj. Ukoliko zadaci nisu ostvareni osoba može u mladosti i u srednje doba ući u krizu, što se potvrdjuje i kod mojih klijenata.
 • 9. BOLBI I AINSWORT TEORIJE ATAČMENTA-VEZIVANJA  Dž.Bolbi (1956-1960) predlaže da se izraz emocionalna zavisnost zameni opštim izrazom atačment-vezivanje koje definiše kao „trajnu psihološku povezanost izmedju ljudskih bića“.  U ranom razvoju, za dete je najznačajnije biće majka/staralac, a vezivanje može biti shvaćeno kao bezbednost i sigurnost koju oni obezbedjuju detetu. Vezivanje je bazično ljudsko ponašanje, povećava detetove šanse da preživi jer ono ima univerzalnu potrebu da bude što bliže majci/staraocu kada je ugroženo.  Naslanjajući se na radove Harloua i Bolbija M.Einsvort (1969) izdvaja 4 stila afektivne vezanosti.
 • 11. ČETIRI STILA AFEKTIVNE VEZANOSTI - PRIVRŽENOSTI  1.SIGURNAVEZANOST – dete slobodno istražuje u prisustvu majke / staraoca, kontaktira strane osobe, uznemireno kada ona ode, veselo kad se vrati  2.ANKSIOZNO - AMBIVALENTNO NESIGURNO VEZIVANJE  3.ANKSIOZNO - IZBEGAVAJUĆE NESIGURNO VEZIVANJE  4.DEZORGANIZOVANO - DEZORJENTISANO VEZIVANJE  TRI NESIGURNA STILA predisponiraju decu za osećanje stida, neadekvatnosti i niže vrednosti
 • 12. LJUBAV, BRIGA I POŠTOVANJE KAO PREVENCIJA STIDA  Bolbi ističe da, ako hoćemo da shvatimo razvoj deteta, važnije da ispitamo način na koji se postupalo sa njim kao sa ljudskim bićem kroz čitavo njegovo detinjstvo, pre nego da posmatramo samo hranjenje u ranom periodu. (Zazo, 1980)  Kada dete ne prima dovoljno poštovanja, majčine brige ili je ljubav uslovljena javlja se stid i sa njim povezani brojne psihičke i socijalne teškoće.  Svrha stida – „modulirajućeg osećanja“ je da utiče na osećanja drugih i zaštiti self od uzbuđenja- žudnje za nečim što želimo, a pritom procenjujemo da nećemo biti prihvaćeni.
 • 13. KADA I KAKO SE STID (ipak) JAVLJA  U duhu Geštalta,Veeler (1996) navodi dva predstavnika teorije osećajnosti: Kaufmana (1989) i Tomkina (1987) koji govore o stidu koji je u svojoj srži POVLAČENJE.  POTREBE nas dovode u stanje povredljivosti, one mogu biti potisnute, gubimo svesnost o njima. Ostaje anticipacija poniženja. Kada ona postane hronična javlja se, po Kaufmanu „internalizovani stid“.
 • 14. POTREBE KAO IZVOR STIDA, DEFEKTNOSTI, INFERIORNOSTI  Lee (2007) koristi izraz osnovni (ground) stid – osećaj nisam OK, bezvredan SAM u svojoj suštini.  On ističe važnost sazrevanja orbitofrontalnog koretksa koji je „monitor“ stida i pripadanja.  Dete treba da se nauči normalizaciji razočarenja (ne mogu sve potrebe biti zadovoljene). Razočarenje postaje „alat pripadanja“, kada ga integriše dete može da podnese dešavanja u polju i da se u njih kreativno uključi, te da doživi sebe kao voljeno i vredno.
 • 15. U DREVNO DOBA, SAZNATI IME NEPRIJATELJA JE MOĆ NAD NJIM  Danas, u psihoterapiji, STID možemo nazvati našim unutrašnjim neprijateljem.  U stidu je IZVOR brojnih uznemirujućih stanja:  Sumnji u sebe, bespomoćnosti, očajanja, bezvrednosti, inferiornosti, neadekvatnosti, usamljenosti, izolacije, otuđenja, depresije, mazohizma, agresivnosti, kompulzivnosti, cepanja selfa, desenzitizacije, poremećaja ishrane, paranoidnih i shizofrenih fenomena do poremećaja karaktera narcističkog i graničnog tipa.
 • 16. PSIHOTERAPIJSKI ODNOS I SAVEZ KAO REPARATIVNI DIJADNI PROCES STID je osećanje koje je obično U POZADINI BESA, STRAHA iTUGE sa kojima se prvo susrećemo i radimo. Ključno je da terapeut prepozna i imenuje stid i u procesu „dovede“ klijenta do svesnosti. K.Evans (1994) svesnost upoređuje sa loptom koja pluta – delovi koji su ispod/iznad površine vode se smenjuju. Bez tog pokreta, neki aspekti selfa mogu ostati sakriveni nama i drugima sa kojima će kontakt biti „zamrznut“ (fiksni nedovršeni geštalt). STID nije defekt u ličnosti već NEDOSTATAK SPREGE IZMEĐU OSOBE I NJENE SREDINE!
 • 17. DELOTVORNA PARADOKSALNA TEORIJA PROMENE (Beisser,1970)  Željena promena se ne dešava kroz grčevite pokušaje klijenta da se promeni već kada on uloži vreme i napor da bude potpuno u svojoj sadašnjoj poziciji, uz što širu svesnost i ne prebacujući lokus kontrole drugima.  Podneti realnost svog načina postojanja u svetu je ono što čoveku daje ravnotežu i podršku za razvoj kroz svesnost i potom izbor.
 • 18. BUBEROV JA-TI ODNOS KAO EGZISTENCIJALNI SUSRET  Terapeut ulazi u fenomenološki svet klijenta i zajedno sa njim doživljava njegovo viđenje sveta. Klijent je veoma osetljiv na kritiku, preosetljiv, perfekcionista, krije (se) podatke , postupke, misli da je užasna osoba sa koju niko ne bi voleo kada bi znao kakva je!  Kontakt se ostvaruje kroz tri važne karakteristike: INKLUZIJU, PRISUSTVO i POSVEĆENOST ONOME IZMEĐU (Yontef,1991)  Saosećajni terapeut pomaže narcistički razvoj osobe čime, u krajnjem, povećava kapacitet klijenta za samopoštovanje (Kohut, 1987)
 • 19. ČEMU TEŽIMO U PSIHOTERAPIJSKOM RADU?  U procesu rada naše pitanje nije samo „KoVas je postiđivao u prošlosti?“ nego i „KakoVas ja postiđujem upravo sada?“ Uz puno poštovanje, pratimo klijentov doživljaj. Ujedno, svesni smo i svog procesa i onoga što se dešava u prostoru između, transfernih i kontratransfernih sadržaja koje „dopuštamo“ da klijent u nama izazove.  Osvešćujemo klijentove dominantne mehanizme odbrane i načine kreativnog prilagođavanja.  SA NOVOM SVESNOŠĆU MOGUĆI SU NOVI IZBORI, PRESTANAK SAMOOPTUŽBI TE VIĐENJE SEBE OSNAŽENOG I SA PUNOVIŠE SAMOPOUZDANJA
 • 20. KLIJENT POSTAJE SEBI BRIŽNI I NEGUJUĆI RODITELJ  Postepeno i polagano dobijamo sliku i validiramo suštinske potrebe klijenta. Klijent želi da terapeut, imajući dovoljno vremena i (što je ključno) strpljenja, spozna sve njegove aspekte te da ga prihvati i poštuje kao celinu (R.Erskin, Dž.Morsund,2016)  Tada klijent zadobija zdrav autoregulišući proces, te uz pozitivan, topao stav dopušta i bira za sebe potrebnu „hranu“ iz polja za punije i zadovoljnije življenje.
 • 21. ZAŠTO JE KONTAKT SRCE PSIHOTERAPIJE? Susret pun ljubavi i prihvatanja je jedini lek za stid