Publicidad
Teoria del comparatiu-superlatiu.doc
Teoria del comparatiu-superlatiu.doc
Teoria del comparatiu-superlatiu.doc
Próximo SlideShare
La ciutat romana IV-MB (vies, aigua...).pptLa ciutat romana IV-MB (vies, aigua...).ppt
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Destacado(20)

Publicidad

Teoria del comparatiu-superlatiu.doc

  1. 18 Els graus de l’adjectiu L’adjectiu és una classe de paraula que pot intensificar la seva gradació, de manera que existeixen tres graus. 1.Grau positiu És el grau normal de l’adjectiu, com es donen les qualitats a la realitat. 2.Grau comparatiu En el grau comparatiu s’estableix una comparació entre dos termes sintàcticament iguals: normalment els subjectes de l’oració (però pot establir-se entre dos elements diferents com el CD, CI, ATR...) amb una estructura semblant a la següent: element A = +- adjectiu nexe element B En Marc és més/menys/tan alt que/com en Pere Tenim, doncs, tres classes d’adjectius en grau comparatiu a. El comparatiu d’inferioritat 1r element +minus + adj. + quam (conj) + 2n element Marcus minus altus quam Petrus est – En Marcus és menys alt que en Petrus Els elements comparats estan en el mateix cas perquè fan la mateixa funció sintàctica. b. El comparatiu d’igualtat 1r element +tam + adj. + quam (conj) + 2n element Marcus tam altus quam Petrus est – En Marcus és tan alt com en Petrus c. El comparatiu de superioritat - Forma analítica: 1r element +magis o plus + adj. + quam (conj) + 2n element Marcus magis altus quam Petrus est – En Marcus és més alt que en Petrus
  2. 19 - Forma sintètica: Arrel de l’adjectiu + IOR/ IUS: -ior,-ioris (pel masculí o femení) /-ius,-ioris (neutre) Exemple de declinació del comparatiu: singular plural m/f neutre m/f neutre Nominatiu altior altius altiores altiora Vocatiu altior altius altiores altiora Acusatiu altiorem altius altiores altiora Genitiu altioris altioris altiorum altiorum Datiu altiori altiori altioribus altioribus Ablatiu altiore altiore altioribus altioribus Marcus magis altus quam Petrus est = Marcus altior quam Petrus est També podem substituir el nexe quam i el segon terme de la comparació per ablatiu (ablatiu comparatiu): Marcus altior Petro est– En Marcus és més alt que en Petrus 3. Grau superlatiu El grau superlatiu és el grau més intens d’un adjectiu. a. Morfologia: Arrel de l’adjectiu + –issimus, -issima, -issimum. (masculí/ femení/ neutre) Arrel de l’adjectiu (- ER) + ––errimus,-a,-um. (masculí/ femení/ neutre) Arrel de l’adjectiu (- ILIS) + ––illimus,-a,-um. (masculí/ femení/ neutre) Altus, -a, -um > altissimus, -a, -um Pulcher, -a, -um > pucherrimus,-a,-um Facilis, -e > facillimus,-a,-um
  3. 20 b. Sintaxi: - Superlatiu absolut: La qualitat és posseïda en grau màxim sense restriccions o limitacions: Traducció: adj en –íssim/ o molt + adjectiu Eg. Socrates sapientissimus est – Sòcrates és sapientíssim / molt savi - Superlatiu relatiu: La qualitat queda restringida o limitada a un grup: Traducció: el / la... més adj ...de Eg.:Socrates sapientissimus ex omnibus hominibus est – Sòcrates és el més savi de tots els homes Les limitacions es poden expressar de tres maneres diferents: ex+ablatiu: ex omnibus hominibus – de tots els homes inter+acusatiu: inter omnes homines – entre tots els homes genitiu plural (genitiu partitiu) – omnium hominum – de tots els homes Comparatius i superlatius irregulars positiu comparatiu superlatiu bonus -a -um melior melius optimus -a -um magnus -a -um maior maius maximus -a -um malus -a -um peior peius pessimus -a -um paruus -a -um minor minus minimus -a -um
Publicidad