Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

El viatge de Diego

199 visualizaciones

Publicado el

Diego ja té un anyet i vol aprendre molt. Li hem fet este conte per a que continue creixent i somreint ;)

Publicado en: Arte y fotografía
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

El viatge de Diego

  1. 1. Editado por Eme Comunicación y Cuentos Junio 2016 El viatge de Diego Redacción e idea original: Mireia Corachán Ilustración y maquetación: Marta Herguedas
  2. 2. Este és un conte especial per a Diego i Berta, escrit e il·lustrat únicament per a ell, amb tota l’estima, de part del papi Jordi.
  3. 3. Diego és un xiquet molt espavilat, encara que te 1 anyet . Li agrada contemplar-ho tot al seu voltant i tocar tot quan està a ma. Li agraden les textures i explorar les formes i els colors. En esta aventura, a banda d´altres sorpreses, Diego podrà descobrir textures i buscar alguns objectes i animals amagats: Dibuixos Instruments Elefants Gomets de colors Oset
  4. 4. QQuan ix aamb els pares a ppaasssseejjaarr mmiirraa ccaaddaa ddeettaallll aammbb ggrraann ccuurriioossiittaatt.. AA Joorddi i Berta els agradaa dduurr--lloo aa llllooccss bboonniiccss ii nnaattuurraalss,, pplleennss dd’’aarrbbrreess ii ppllaanntteess.. AAVVaallèèncciaa ttrrooben parcss aammbb bboonnss ppaaiissaattggeess qquuee ssóónn uunnaa ddeellíícciiaa ppeerr ffeerr uunnaa bboonnaa ccccaammiinnaaddaa. SSeemmbblleenn uunnaa jjuunnggllaa ii aa DDiieeggoo llii eennccaannttaa eessttaarr aa laa ffrreesca.
  5. 5. A Jordi li encanta banyar al seu fill perquè és un moment únic, divertit i, al mateix temps, relaxant per al xiquet. Quina delícia xappotejar i agarrar el seus animalets marins! Tot es blau i es sembla a l’oceà.
  6. 6. ÉQQuuaann aarrrriibbaa eell mmoommeenntt,, llaa mmaammii llii ddoonnaa aa DDiieeggoo eell mmeennjjarr. És unn mmoommeenntt ddiivveerrttiitt ppeerrqquuèè aa eellll llii eennccaannttaa ttoccaarr eelss aallimmeennttss ii pprrovvaarr nnoouuss ssaabboorrss. .... llii ffaa ll’’aavviioonneett ii jjuunnttss eess rriiuueenn i ppaasssseenn uunn raateet mmoolt dddivveerrttiitt,, eennccaarraa qquuee ddeesspprrééss ttoott ss’eemmbbrutaa i ttooccaa neteejar.
  7. 7. QQuuaan arribbaa laa nnit, Bertai Dieeggoo paassen una estona bben traannqquuiillss:: jjaa toca xuplarr llaa lleteta de la mmaarre. Es ssenten jjunnttss i ambdós gauuddeeiixxeen del mommeenntt mmààgic qque supossaa ddoonar el ppiitt: eell contacte, les mirradeess, eell taaccte. Veurree ccoomo DDiieeggoo eess relaxa mmeenntre admirenn eell ccccaappvveespre per la fineestra és un lluuxxee qquuoottiiddià. La nit ccccaauu ii BBeerta li explica a Diego què sónn les esstteellees, eixeess lllluummeenneetteess brillants i grogueteess.
  8. 8. Ja en la habitació els pares li dediquen al seu fill cançons i contes per acompan- yar-lo mentre tanca els seus ullets. Tot eixe espai es plena de somnis, personat- ges màgics i tendres acords. És el final del viatge diari de Diego, una aventura apassionant en la que ha aprés els colors i les lletres del seu nom, que podeu llegir a la seua manteta d’activitats. Aixina dona gust créixer, aprenent, creant i viatjant en la millor companyia! Veritat, Diego?

×