Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Strategija za odgovornoStrategija za odgovorno
prirepriređivanje igara na sreću uđivanje igara na sreću u
Republici Srbiji...
PitanjaPitanja
 Kakav je status trenutnih istraživanja uKakav je status trenutnih istraživanja u
prevenciji problemskog i...
LIDERILIDERI
Pokretanje programa odgovornogPokretanje programa odgovornog
priređivanja igara na sreću u Srbijipriređivanja igara na sre...
RezultatiRezultati
 Kompanija Novomatic lansira projekatKompanija Novomatic lansira projekat
Responsible Gaming u SrbijiR...
Trenutno stanjeTrenutno stanje
 oskudica programa prevencijeoskudica programa prevencije
 nedostatak empirijskih ispitiv...
Principi efektivne prevencijePrincipi efektivne prevencije
 Pružanje činjeničnPružanje činjeničnihih informacije jeinform...
Omladina i problemsko kockanjeOmladina i problemsko kockanje
 Mladi ne smatraju da je problemsko kockanjeMladi ne smatraj...
Saveti pojedincimaSaveti pojedincima
 Razumeti iskrivljenu iluziju o kockanju.Razumeti iskrivljenu iluziju o kockanju.
 ...
Saveti porodicamaSaveti porodicama
 PodsePodsećanjećanje roditeljimaroditeljima da ne uče decu i ne podstiču ihda ne uče ...
Saveti porodicama i školamaSaveti porodicama i školama
 Ističite deciIstičite deci vrednosti kao što su poštenje,vrednost...
Saveti školamaSaveti školama
 Poziv direktorima, nastavnicima, učiteljima,Poziv direktorima, nastavnicima, učiteljima,
sp...
Saveti školamaSaveti školama
 Najefikasnije sredstvo za sprečavanjeNajefikasnije sredstvo za sprečavanje
problemproblemat...
Saveti i uloga društvene zajedniceSaveti i uloga društvene zajednice
 Zajednica mora da bude svesna rizika iZajednica mor...
Kulturološki uticajiKulturološki uticaji
 Građani Srbije imaju pozitivan stav prema nekim
oblicima kockanja
 Srspki prob...
Uloga i dužnosti kockarskeUloga i dužnosti kockarske
industrijeindustrije
 Industrija mora da obezbedi sve uslove da kock...
Uloga i dužnosti kockarskeUloga i dužnosti kockarske
industrijeindustrije
 Treba omogućiti igračima da se sami isključe i...
Uloga medijaUloga medija
 Medije treba da vode računa da ne promovišuMedije treba da vode računa da ne promovišu
stavove ...
Uloga medijaUloga medija
 Nemojte angažovati poznata lica u reklamamaNemojte angažovati poznata lica u reklamama
ili kao ...
Uloga državeUloga države
 Republika Srbija treba da bude svesna da rasteRepublika Srbija treba da bude svesna da raste
br...
Uloga državeUloga države
 Uređenje i kontrola igara na sreću nije na listiUređenje i kontrola igara na sreću nije na list...
Uloga državeUloga države
 Republika Srbija mora da kreira nacionalnuRepublika Srbija mora da kreira nacionalnu
politiku v...
Uloga državeUloga države
 Da podrži program odgovornog priređivanjaDa podrži program odgovornog priređivanja
 Da preduzm...
Uloga državeUloga države
 Da podstakne i podrži legitimnu industriju uDa podstakne i podrži legitimnu industriju u
primen...
DržavaDržava
 Da podrži i finansira preventivne akcioneDa podrži i finansira preventivne akcione
planove, da podrži kampa...
HVALA!HVALA!
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

MIRJANA ACIMOVIC - Strategija za odgovorno priređivanje igara na sreću

516 visualizaciones

Publicado el

MIRJANA ACIMOVIC - Strategija za odgovorno priređivanje igara na sreću

 • Inicia sesión para ver los comentarios

MIRJANA ACIMOVIC - Strategija za odgovorno priređivanje igara na sreću

 1. 1. Strategija za odgovornoStrategija za odgovorno prirepriređivanje igara na sreću uđivanje igara na sreću u Republici SrbijiRepublici Srbiji Jakta udruženje i Sektor igara naJakta udruženje i Sektor igara na sreću UPSsreću UPS Beograd, 2013. godinaBeograd, 2013. godina
 2. 2. PitanjaPitanja  Kakav je status trenutnih istraživanja uKakav je status trenutnih istraživanja u prevenciji problemskog i patološkogprevenciji problemskog i patološkog kockanja?kockanja?  Šta smo naučili od preventivnih strategijaŠta smo naučili od preventivnih strategija zloupotrebe droge i sprečavanja delikventnogzloupotrebe droge i sprečavanja delikventnog ponašanja?ponašanja?  Kakvi su rizici i koji su zaštitni faktori?Kakvi su rizici i koji su zaštitni faktori?  Šta mi kao pojedinci, porodice, školstvo,Šta mi kao pojedinci, porodice, školstvo, zajednica, državne institucije i korporacijezajednica, državne institucije i korporacije možemo da učinimo u prevenciji problemskogmožemo da učinimo u prevenciji problemskog i patološkog kockanja?i patološkog kockanja?
 3. 3. LIDERILIDERI
 4. 4. Pokretanje programa odgovornogPokretanje programa odgovornog priređivanja igara na sreću u Srbijipriređivanja igara na sreću u Srbiji  Udruženje JAKTA, članica evropskeUdruženje JAKTA, članica evropske asocijacije EUROMAT u Briselu 2009. godineasocijacije EUROMAT u Briselu 2009. godine u EU parlamentu sa 23 zemlje članiceu EU parlamentu sa 23 zemlje članice prezentuje i pokreće EU programprezentuje i pokreće EU program “Responsible Gaming” i po prvi put prezentuje“Responsible Gaming” i po prvi put prezentuje Republiku Srbiju kao jednog od inicijatoraRepubliku Srbiju kao jednog od inicijatora ovog programa (ovde ide naziv brošure) nakonovog programa (ovde ide naziv brošure) nakon čega u Beogradu organizuje prvi regionalničega u Beogradu organizuje prvi regionalni stručni skup: “Odgovorno priređivanje igarastručni skup: “Odgovorno priređivanje igara na sreću” 2009. godinena sreću” 2009. godine
 5. 5. RezultatiRezultati  Kompanija Novomatic lansira projekatKompanija Novomatic lansira projekat Responsible Gaming u SrbijiResponsible Gaming u Srbiji  Grad Beograd i Grand Casino lansirajuGrad Beograd i Grand Casino lansiraju besplatnu SOS linijubesplatnu SOS liniju  Više od 30 kompanija članica Jakte sprovodiViše od 30 kompanija članica Jakte sprovodi program odgovornog priređivanjaprogram odgovornog priređivanja  Država Srbija implementira pojamDržava Srbija implementira pojam odgovornog priređivanja u novi Zakon oodgovornog priređivanja u novi Zakon o igrama na sreću 2011.igrama na sreću 2011.
 6. 6. Trenutno stanjeTrenutno stanje  oskudica programa prevencijeoskudica programa prevencije  nedostatak empirijskih ispitivanjanedostatak empirijskih ispitivanja  Ostale slabostiOstale slabosti:: nedostataknedostatak teorijsketeorijske perspektive, neuspeh da seperspektive, neuspeh da se napravinapravi programprogram ii strategija, nepostojanje koordinacijestrategija, nepostojanje koordinacije
 7. 7. Principi efektivne prevencijePrincipi efektivne prevencije  Pružanje činjeničnPružanje činjeničnihih informacije jeinformacije je neophodna, alineophodna, ali nedovoljna.nedovoljna.  U prevenciji problemskog kockanja jeU prevenciji problemskog kockanja je neophodno da svi sarađuju:neophodno da svi sarađuju: pojedinac,pojedinac, porodica, škola, zajednicporodica, škola, zajednica, državne institucije,a, državne institucije, priređivači igara na srećupriređivači igara na sreću
 8. 8. Omladina i problemsko kockanjeOmladina i problemsko kockanje  Mladi ne smatraju da je problemsko kockanjeMladi ne smatraju da je problemsko kockanje opasnostopasnost  Promovisanje svestiPromovisanje svesti oo rizičnirizičnimm ponašanjponašanjimaima ggeneralno,eneralno, a oa o ponašanjponašanju u kockanjuu u kockanju posebnoposebno ––mora da budemora da bude komponenta programakomponenta programa prevencije.prevencije.  Najbolji savetNajbolji savet decideci: klonite devijantnih: klonite devijantnih vršnjaka.vršnjaka.
 9. 9. Saveti pojedincimaSaveti pojedincima  Razumeti iskrivljenu iluziju o kockanju.Razumeti iskrivljenu iluziju o kockanju.  PrepoznatiPrepoznati osećanja i misliosećanja i misli poput:poput: "Osećam da"Osećam da ću pobediti" i "Sledeća opklada je definitivnoću pobediti" i "Sledeća opklada je definitivno prava”prava”susu pogrešnapogrešna razmišljarazmišljanjanja..
 10. 10. Saveti porodicamaSaveti porodicama  PodsePodsećanjećanje roditeljimaroditeljima da ne uče decu i ne podstiču ihda ne uče decu i ne podstiču ih da se kockajuda se kockaju..  Roditelji koji se frekventno kockaju često imajuRoditelji koji se frekventno kockaju često imaju adolescente koji se kockaju.adolescente koji se kockaju.  Roditelji - precenjuju prevalencuRoditelji - precenjuju prevalencu problemskogproblemskog kockanjakockanja mladihmladih,, a potcenjuju verovatnoćua potcenjuju verovatnoću dada njihovo sopstveno dete nije kockanjihovo sopstveno dete nije kockarr (ili ima problem(ili ima problem sa kockom)sa kockom)  Roditelji bi trebalo da povećavaju svest oRoditelji bi trebalo da povećavaju svest o problemproblemskomskom kockanje ikockanje i budubudu uzoruzor deci da se nedeci da se ne kockaju.kockaju.
 11. 11. Saveti porodicama i školamaSaveti porodicama i školama  Ističite deciIstičite deci vrednosti kao što su poštenje,vrednosti kao što su poštenje, marljivost i idealmarljivost i idealii, ne, ne uučičite ih kako da dođu dote ih kako da dođu do brzbrzogog ii lakog novca bez radalakog novca bez rada  Društvene norme u pogledu tačnDruštvene norme u pogledu tačnog opisaog opisa kockarskog ponašanjakockarskog ponašanja trebatrebalo bilo bi da budda buduu inkorporirana u program prevencije.inkorporirana u program prevencije.  Škole treba daŠkole treba da obezbedobezbedee vanvan nastavnenastavne pprogramrogramee
 12. 12. Saveti školamaSaveti školama  Poziv direktorima, nastavnicima, učiteljima,Poziv direktorima, nastavnicima, učiteljima, sportskim trenerima da imaju prioritet dasportskim trenerima da imaju prioritet da uvedu programe o prevenciji patološkoguvedu programe o prevenciji patološkog kockanja omladinekockanja omladine  Predlog nadležnim gradskim i republičkimPredlog nadležnim gradskim i republičkim instititucijama da podrže inicijativu da seinstititucijama da podrže inicijativu da se uvedu programi od 14 časova godišnje uuvedu programi od 14 časova godišnje u trogodišnjem periodu u osnovnim i srednjimtrogodišnjem periodu u osnovnim i srednjim školamaškolama
 13. 13. Saveti školamaSaveti školama  Najefikasnije sredstvo za sprečavanjeNajefikasnije sredstvo za sprečavanje problemproblematičnogatičnog ponašanja (kao što suponašanja (kao što su ii prekomerno kockanje) je osiguraprekomerno kockanje) je osiguravanjevanje dada visokorizični studenti nevisokorizični studenti ne popuste upopuste u školškolamaama,, ii da se poda se pomogne da razviju vezivanjemogne da razviju vezivanje zaza školškoluu  Škole bi morali da podrže zajednica, nadležnaŠkole bi morali da podrže zajednica, nadležna ministarstva, roditelji, medije, zdravstvenaministarstva, roditelji, medije, zdravstvena politikapolitika
 14. 14. Saveti i uloga društvene zajedniceSaveti i uloga društvene zajednice  Zajednica mora da bude svesna rizika iZajednica mora da bude svesna rizika i posledica od problemskog kockanjaposledica od problemskog kockanja  Zajednica treba da bude informisanZajednica treba da bude informisanaa kakokako funkcioniše legitimno kockanje i koji sufunkcioniše legitimno kockanje i koji su operateri respektabilnioperateri respektabilni;;  Koje suKoje su verovatnoćverovatnoće za dobitake za dobitak;;  Mora seMora se podsticapodsticatiti odgovorno kockanje, svestodgovorno kockanje, svest ii upozorenjaupozorenja oo znaciznacimama patološkog kockanja ipatološkog kockanja i svestsvest raspoloživoraspoloživojj pomoćpomoćii..
 15. 15. Kulturološki uticajiKulturološki uticaji  Građani Srbije imaju pozitivan stav prema nekim oblicima kockanja  Srspki problemski kockari imaju iluziju da kontrolišu rezultate kocke.  Građani republike Srbije oklevaju da traže pomoć.  Potrebno je dizajnirati poseban plan i program prevencije za naše građane i ne primenjivati mehanički programe koji su dostupni na zapadu.
 16. 16. Uloga i dužnosti kockarskeUloga i dužnosti kockarske industrijeindustrije  Industrija mora da obezbedi sve uslove da kocka neIndustrija mora da obezbedi sve uslove da kocka ne bude dostupna maloletnicimabude dostupna maloletnicima  Industrija mora da bude strogo iskontrolisanaIndustrija mora da bude strogo iskontrolisana  Oprema za igre na sreću mora da bude sertifikovana iOprema za igre na sreću mora da bude sertifikovana i standardizovanastandardizovana  Svi operateri moraju da budu svesni da:Svi operateri moraju da budu svesni da:  (1) patološki kockari ne mogu plaćaju dugove i da nisu(1) patološki kockari ne mogu plaćaju dugove i da nisu dobre mušterijedobre mušterije  (2) sticanje profita je jedna stvar, a održavanje(2) sticanje profita je jedna stvar, a održavanje korporativnog imidža je druga stvarkorporativnog imidža je druga stvar
 17. 17. Uloga i dužnosti kockarskeUloga i dužnosti kockarske industrijeindustrije  Treba omogućiti igračima da se sami isključe iTreba omogućiti igračima da se sami isključe i da im se na zahtev ne dozvoli da igrajuda im se na zahtev ne dozvoli da igraju  Treba da omoguće informaciju o help-linijamaTreba da omoguće informaciju o help-linijama i o klubovima za samopomoć preko štampanogi o klubovima za samopomoć preko štampanog materijala, brošura i sl.materijala, brošura i sl.
 18. 18. Uloga medijaUloga medija  Medije treba da vode računa da ne promovišuMedije treba da vode računa da ne promovišu stavove kao što su: “Kockanje je karta dostavove kao što su: “Kockanje je karta do sreće”, “Daš dinar i dobiješ milion”sreće”, “Daš dinar i dobiješ milion”  Treba da ograniče dostupnost reklama uTreba da ograniče dostupnost reklama u terminima dostupnim deciterminima dostupnim deci  Sponzorisanje emisija poput “Iz X u X”Sponzorisanje emisija poput “Iz X u X”  Pažljivo koristiti humor u reklamnimPažljivo koristiti humor u reklamnim porukama, deca mogu biti prijemčivaporukama, deca mogu biti prijemčiva
 19. 19. Uloga medijaUloga medija  Nemojte angažovati poznata lica u reklamamaNemojte angažovati poznata lica u reklamama ili kao prezentereili kao prezentere  Sve poruke treba da budu u iskrenom maniru iSve poruke treba da budu u iskrenom maniru i istinite sa činjenicamaistinite sa činjenicama  Upozoravajuće poruke mogu biti odštampaneUpozoravajuće poruke mogu biti odštampane na tiketima, greb karticama i dr.na tiketima, greb karticama i dr.
 20. 20. Uloga državeUloga države  Republika Srbija treba da bude svesna da rasteRepublika Srbija treba da bude svesna da raste broj mesta gde se priređuju igre na sreću, abroj mesta gde se priređuju igre na sreću, a posebno mora da bude svesna dostupnostiposebno mora da bude svesna dostupnosti kocke putem interneta i elektrosnkog oblikakocke putem interneta i elektrosnkog oblika komunikacije.komunikacije.  Republika Srbija mora da bude svesna daRepublika Srbija mora da bude svesna da postoji ogromno crno tržište gde nema nikakvupostoji ogromno crno tržište gde nema nikakvu kontrolu i zaštitu svojih građana i omladinekontrolu i zaštitu svojih građana i omladine
 21. 21. Uloga državeUloga države  Uređenje i kontrola igara na sreću nije na listiUređenje i kontrola igara na sreću nije na listi prioriteta Republike Srbijeprioriteta Republike Srbije  Republika Srbija ne razlikuje legalnu iRepublika Srbija ne razlikuje legalnu i nelagalnu kocku i ne podržava odgovornenelagalnu kocku i ne podržava odgovorne kompanijekompanije  Kockanje mladih i problemsko kockanjeKockanje mladih i problemsko kockanje Republika Srbije ne smatra ozbiljnimRepublika Srbije ne smatra ozbiljnim problemom i veoma je nisko na listi prioritetaproblemom i veoma je nisko na listi prioriteta
 22. 22. Uloga državeUloga države  Republika Srbija mora da kreira nacionalnuRepublika Srbija mora da kreira nacionalnu politiku vezano za kocku tj. da donesepolitiku vezano za kocku tj. da donese predviđena podzakonska akta:predviđena podzakonska akta:  da uvede laboratorije koje obezbeđujuda uvede laboratorije koje obezbeđuju sertifikovane fer i poštene igre, koje obezbeđujusertifikovane fer i poštene igre, koje obezbeđuju zaštitu ličnih podataka, štite igrače odzaštitu ličnih podataka, štite igrače od problemskog kockanjaproblemskog kockanja  da obezbedi strogu kontrolu igara na srećuda obezbedi strogu kontrolu igara na sreću  da uvede prostorno-tehničke uslove za igre nada uvede prostorno-tehničke uslove za igre na srećusreću
 23. 23. Uloga državeUloga države  Da podrži program odgovornog priređivanjaDa podrži program odgovornog priređivanja  Da preduzme sve mere u sprečavanjuDa preduzme sve mere u sprečavanju maloletničkog kockanja i izloženosti građanamaloletničkog kockanja i izloženosti građana neregulisanim igrama putem interneta i dr.neregulisanim igrama putem interneta i dr. sredstava el. komunuikacijesredstava el. komunuikacije  Da ne dozvoli i podstiče kocku, kao što jeDa ne dozvoli i podstiče kocku, kao što je primer trgovinskog lanca “Maxi” kada se naprimer trgovinskog lanca “Maxi” kada se na kasama bacao barbut za novogodišnje praznikekasama bacao barbut za novogodišnje praznike
 24. 24. Uloga državeUloga države  Da podstakne i podrži legitimnu industriju uDa podstakne i podrži legitimnu industriju u primeni principa odgovornog priređivanjaprimeni principa odgovornog priređivanja  Da se odgovorno odnosi i ima mere zaDa se odgovorno odnosi i ima mere za nelegalnu kockunelegalnu kocku  Da ne dozvoli da se njeni činovnici kojiDa ne dozvoli da se njeni činovnici koji donose i sprovode regulativu za igre na srećudonose i sprovode regulativu za igre na sreću sami kockaju i blagonaklono gledaju na nekesami kockaju i blagonaklono gledaju na neke vidove kocke – poput klađenjavidove kocke – poput klađenja
 25. 25. DržavaDržava  Da podrži i finansira preventivne akcioneDa podrži i finansira preventivne akcione planove, da podrži kampanje koje podižu nivoplanove, da podrži kampanje koje podižu nivo svesti, kao i odgovorne naučne studije i podržisvesti, kao i odgovorne naučne studije i podrži rad savetovalištarad savetovališta  Da podrži sportska društva i radnike koji seDa podrži sportska društva i radnike koji se bave fizičkim i pshičkim razvojem omladine ibave fizičkim i pshičkim razvojem omladine i decedece
 26. 26. HVALA!HVALA!

×