Publicidad

Kolgai vilakkam

26 de Apr de 2012
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Publicidad
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Publicidad
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Publicidad
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Publicidad
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Publicidad
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Publicidad
Kolgai vilakkam
Próximo SlideShare
Iraivnidam kaiyenthungalIraivnidam kaiyenthungal
Cargando en ... 3
1 de 30
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Kolgai vilakkam

 1. ெகாள்ைக விளக்க ப ேவ மாத இத களி வாசகர்களின் ேகள்விக க்கு ப.ைஜ ஆபிதன் அளித்த பதி களி ெகாள்ைக ச ம த ப ட பதி கள் கீ க்கா தைல புக்களி இ லி ெவளியிட ப ள்ளது • ைபஅத், மு து (த ைச) • கா விழலாமா? • எ து நின் ம யாைத ெச த • த க்காவின் திக்ருகள் • த ப மணி • த லக் ஜமாஅத் • ஜின்கைள வச ப த்த மு மா? • சகுன பார்த்த • க ரு ேவதைன • க • 786 என்பைத பயன்ப த்தலாமா? • தர்கா ஸியாரத் • ஒற்ைற பைடயாகக் ெகா த்த • க பு நிறமு , த த்திரமு • கனவி வரு க டைள • ஜ ஜ தண்ணர் • புர்தா ப க்கலாமா? • அரபி ெமாழி தான் ேதவ ெமாழியா? ைபஅத், மு து (த ைச) மனிதனது அறிைவ ம ங்க ெச எ தக் கா யத்திற்கு இ லாத்தி அறேவ அ மதி இ ைல. ைபஅத், மு து என்பது தான் மனிதனின் அறிைவ ம ங்க ெச வதி முதடத்தி உள்ளது எனலா . இைத வி வாக பார் ேபா . 'ெஷ கு என ப பவர் தன்னிட ைபஅத் (த ைச) வாங்கியவர்க டன் உள்ளத்தா ெதாடர்பு ைவத்திருக்கிறார்; மு தின் (சீட ன்) உள்ளத்தி ஊ ருவி ேபாதைனகைள பதிய ெச கிறார்' என்ெற லா ந ப ப கிறது. இ த ந பிக்ைக இ லாமிய அ பைடயி ச யானது தானா? 'எ த ஒரு மனித எ த மனிதனின் உள்ளத்தின் மது ஆதிக்க ெச த்த மு யாது' என்பது இ லாத்தின் ேகா பா . 'உள்ளங்கைள புர டக் யவேன! என் உள்ளத்ைத உனது மார்க்கத்தி உ தியாக ஆக்கி ைவ பாயாக!' என்பது நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்களின் பிரார்த்தைனயாக இரு தது. அறிவி பவர் : அன (ரலி) : திர்மித 3511 'மனிதனின் உள்ளங்கள் அ லா வின் இரண் விர க க்கிைடேய உள்ளன. அவன் விரு பியவா அ த உள்ளங்கைள புர கிறான்' என் நபிகள் நாயக (ஸ ) றினார்கள். அறிவி பவர் : அ து லா பின் அ ரு பின் ஆ (ரலி) : மு லி 4798 'உள்ளங்கள் இைறவனது ைகவசத்திேலேய உள்ளன; அதி எவருக்கு எ த பங்குமி ைல' என்பதற்கு இைவ ெதளிவான சான் கள். 1 PDF File from www.onlinepj.com
 2. நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் த மைனவியர் விஷயத்தி மிக ேநர்ைம டன் நட து ெகாண்டார்கள். அவர்க க்கிைடேய எ த பாரப சமு கா யது இ ைல. ஆனா த மைனவிய ஆயிஷா (ரலி)ைய ம மற்றவர்கைள விட அதிக ேநசித்தார்கள். இ வா ஒருவர் மது ேநச ைவ பது மனிதனின் முயற்சியா நட பது அ ல. முயற்சிைய மறி நட பதாகு . இைத பற்றி நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் குறி பி ேபாது 'இைறவா! எனது சக்திக்கு உ ப ட விஷயங்களி நான் ச யாக நட து ெகாள்கிேறன். எனது சக்திக்கு மறிய (சிலர் மது அதிக அன்பு ைவக்கு ) கா யங்களி என்ைனக் குற்றவாளியாக்காேத!' என் குறி பி பவர்களாக இரு தனர். அறிவி பவர் : ஆயிஷா (ரலி) கள் : திர்மித 1059, அ தா த் 1822, நஸய 3883 இ மாஜா 1961, அ மத் 23959 தமது உள்ளத்ைதக் க க்குள் ெகாண் வருவது அ லா வின் தருக்ேக இயலவி ைல என்றா ,அ த்தவர் உள்ளங்களி ெஷ கு (குரு) எ ப ஆ சி ெச த்த மு ? மிக அக்கைற ட , ஆர்வத்துட , கல பற்ற ய எண்ணத்துட த ெப ய த ைத அ தாலிபுக்கு நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் ேபாதித்து அவர் இ லாத்ைத ஏற்கவி ைல. அவரது உள்ளத்ைத ஊ ருவி ேபாதைனைய பதிய ெச ய இயலவி ைல. இது பற்றி இைறவன் ேபாது (முஹ மேத!) நர் விரு பிேயாைர உ மா ேநர் வழியி ெச த்த மு யாது! மாறாக,தான் நா ேயாருக்கு அ லா ேநர் வழி கா கிறான். அவன் ேநர் வழி ெபற்ேறாைர நன்கறி தவன். அ குர்ஆன் 28:56 என்ற வசனத்ைத அருளினான். எத்தைனேயா நபிமார்கள் தங்கள் மைனவியருக்கு , மக்க க்கு , ெபற்ேறாருக்கு ெச த ேபாதைனகள் பயனளிக்கவி ைல. மைலகைள ேபான்ற அைல மது அது அவர்கைளக் ெகாண் ெசன்றது. விலகி இரு த தன் மகைன ேநாக்கி 'அருைம மகேன! எங்க டன் ஏறிக் ெகாள்! (ஏக இைறவைன) ம ேபாருடன் ஆகி விடாேத!' என் றினார். 'ஒரு மைலயி ஏறிக் ெகாள்ேவன்;அது என்ைனத் தண்ண ரு து கா பாற் ' என் அவன் றினான். 'அ லா அருள் பு ேதாைரத் தவிர அ லா வின் க டைளயிரு து கா பாற் பவன் எவ இன் இ ைல' என் அவர் றினார். அ விருவருக்கிைடேய அைல கு க்கி டது. அவன் க க்க ப ேடா ஆகி வி டான். ' மிேய! உனது தண்ணைர ந உறி சிக் ெகாள்! வானேம ந நி த்து!' என் (இைறவனா ) ற ப டது. தண்ணர் வற்றியது. கா ய மு க்க ப டது. அ தக் க ப ஜூதி மைல மது அமர் தது. 'அநதி இைழத்த டத்தினர் (இைறயருைள வி ) ரமாேனார்' என ற ப டது. ,த இைறவைன அைழத்தார். 'என் மகன் என் கு பத்ைத ேசர் தவன்; உனது வாக்கு தி உண்ைமேய; நேய தர் பு வழங்குேவா ேமலானவன்' என்றார். ' ேஹ! அவன் உன் கு பத்ைத ேசர் தவன் அ லன்; இது ந ல ெசய அ ல; உமக்கு அறி இ லதாது பற்றி என்னிட ேக காதர்; அறியாதவராக நர் இருக்கக் டாது என உமக்கு அறி ைர கிேறன்' என் அவன் றினான். 'இைறவா! எனக்கு அறி இ லாதது பற்றி உன்னிட ேக பைத வி உன்னிடேம நான் பாதுகா புத் ேத கிேறன்; ந என்ைன மன்னித்து அருள் பு யா வி டா ந டமைட தவனாக ஆகி வி ேவன்' என் அவர் றினார். அ குர்ஆன் 11: 42-48 ஹுைடய மைனவிைய , த்துைடய மைனவிைய (தன்ைன) ம ேபாருக்கு அ லா முன் தாரணமாகக் கா கிறான். அ விருவரு நமது இரு ந ல யார்களின் மைனவியராக இரு தனர். 2 PDF File from www.onlinepj.com
 3. அவர்க க்குத் துேராக ெச தனர். எனேவ அ விருவைர அ லா விடமிரு து அவர்கள் சிறிதள கா பாற்றவி ைல.'நரகி ைழேவாருடன் ேசர் து இருவரு ைழ ங்கள்!' என் ற ப டது. (அ குர்ஆன் 66:10) இைவெய லா நமக்கு என்ன பாட கற்பிக்கின்றன? 'ஒருவர் எ வள இைறய ச உைடயவர் ஆனா , ைமயான எண்ண ெகாண்டவரானா ,ப த்த பழமாக இரு தா அவர் தனது ேபாதைனகைள எ த உள்ளங்களி ேசர் பிக்க மு யாது' என்பது தான் இதிலிரு து நா ெபற ேவண் ய பாட . இதற்கு மாற்றமாக ைபஅத், மு து என்பது அைம துள்ளது. எ த்துக் கா டாக, மு து வியாபாரத்தி ேநர்ைமயான வியாபா கள் என் ந ப ப சி தி யா த க்காைவ எ த்துக் ெகாள்ேவா . இ தியாவி குறி பாக தமிழகத்தி ம லவிகள் பலரு இ த த க்காவி மு து வாங்கி ள்ளனர். ஹுைஸன் அ மத் மதன, ரஷத் அ மத் கங்ேகாஹி ேபான்ற ெப யார்கெள லா இதன் கலஃபாக்களாக இரு ததாக ெசா கிறார்கள். த லக் தஃல புத்தக எ திய முஹ மது ஜக்க யா அவர்கள் இ த த க்காவின் வரலா பற்றி உருதுவி எ திய ைல ஆரணிைய ேசர் த கமா த்தன் அவர்கள் (இவர் தமிழகத்தி இ த த க்காவின் கலஃபா அதாவது ஏெஜண் ) 'சி தி யா ைஷகு வரலா ' என்ற ெபய தமிழாக்க ெச துள்ளார். இவருக்கு நிைறய ம லவிகள் இன்றள மு துகளாக உள்ளனர். அ த லி இட ெப சில ச பவங்கைளேய இங்ேக நா எ த்துக் கா டாக ற ேபாகிேறா . மஷாயிகுமார்கள் (ெப யார்கள்) தங்களிடமுள்ள குணாதிசயங்கைள பிற பரவ ெச கிறார்கள். அதற்கு நைடமுைறயி தவ ஜுேஹ இத்திஹாத' என் ெசா ல ப கின்றது. (ேமற்ப பக்க 10) இ த தவ ஜுேஹ இத்திஹாத' ச ப தமாக ஹ ரத் காஜா பாக்கிபி லா கத்தஸ லாஹு சிர்ரஹு அஸ ' அவர்களின் ச பவ பிரப யமானதாகு . அைத ைஷகு அ து அஸ (ர ) அவர்கள் எ தி ள்ளார்கள். ஒரு முைற ஹ ரத் அவர்க ைடய வ ற்கு விரு தனர் பலர் வ து வி டனர். விரு தினைர உபச க்க வ எது மி ைல. கவைல டன் ஹ ரத் அவர்கள் ெவளிேய வ தார்கள். அருேக ெரா க் கைடக்காரர் ஒருவர் வ தார். அவர் ஹ ரத் வ ற்கு விரு தினர் வ தைத பார்த்து வி ந ல உண ெபாரு கைளத் த ைவத்து எ த்துக் ெகாண் ஹ ரத்திட வ தார். ஹ ரத் அவர்கள் அ மனிதைர ேநாக்கி மகி சி ேமல டா , 'உனக்கு என்ன ேவண் ேமா ேகள்!' என்றார்கள். அதற்கு அ மனிதர் 'உங்கைள ேபான்ேற என்ைன ஆக்கி வி ங்கள்!' என்றார். ஹ ரத் அவர்கள், ந சமாளிக்க மா டா 'என்றார்கள். எனி அ மனிதர் பல முைற ெக சி ேவண் க் ெகாள்ள ஆர பித்து வி டார். பல தடைவ ம த்து அவர் ேக காததா ேவ வழியின்றி ஹ ரத் அவர்கள் அவைர ேவ அைறக்கு அைழத்து ெசன்றார்கள். அங்ேக தவ ஜுேஹ இத்திஹாத'ெச தார்கள். அைறயிலிரு து ெவளிேய வ த ேபாது இருவ ன் முகமு ஒேர மாதி த் ேதாற்றமளித்தது. ஹ ரத் காஜா சாஹி உணர்ேவா இரு தார்கள். அ மனிதேரா உணர்வின்றி இரு தார். இது தான் வித்தியாச . அேத உணர்வற்ற நிைலயி ன் நா கள் இரு து பின்னர் இற து வி டார். (அேத பக்க : 11, 12) இ ப ெய லா ைள சலைவ ெச மடைமக் கைதக க்கு ' ஹான லா 'ெசா லக் யவர்கள் இருக்கிறார்கள். 3 PDF File from www.onlinepj.com
 4. மனிதைன மு டாளாக்கி, அ லா வின் தைர விட தன்ைன உயர்த்திக் ெகாள்ள முற்ப இ த பித்தலா டக்காரர்கள் ெஷ குகளா ! பக்குவ ப டவர்களா ! ேமேல நா கா ய சான் க டன் இைத ஒ பி பாருங்கள்! இவர்கள் இ லாத்திற்கு எ வள பகிரங்கமான எதி களாக உள்ளனர் என்பைத அறிவர்கள். கற்பைன உலகி தங்கள் மு துகைள மிதக்க வி வதற்காக இவர்கள் க ள்ள கைதகள் எண்ணிலடங்கா. 'அ து வாஹித் சார்பாக நதிேய ந கா து வி ' என் நதியிட அ து வாஹித் தன் மு துகைள ெசா ல ெசான்னார்களா . அ ப ேய நட ததா . (அேத பக்க : 143) ஹ ரத் அவர்களிட பக்கீ ர்கள் ட ஒன் வ ததா . ஹ ரத் துஆ ெச ததது கா மைழ ெபாழி ததா . அதற்கு அ வா வாங்கி சா பி டார்களா . (அேத பக்க 143) நான்கு அ லது ஐ து நா க க்ெகாருமுைற ேநான்பு திற பது இவர்களின் வழக்கமாக இரு தது. அது பு ண் கைளக் ெகாண் ேநான்பு திற பார்கள். (அேத பக்க 156) இ ப ெய லா இ லாத்ைதத் தகர்த்து தைர ம டமாக்கு ச பவங்கள் ஏராள ! தன்ைன ேபான்ற ஒரு மனிதைர இ த அள க்கு உயர்த்திட இவர்கள் எங்ேக கற்றார்கள்?அ லா விடமிரு தா? அ லா வின் த டமிரு தா? நி சயமாக இ ைல. பண்டாரங்கள், பரேதசிகள் ஆகிேயா டமிரு து இைதக் கற் இ லாத்தி திணித்து வி டனர். பிறர், இ லாத்திற்கு வருவதற்கு தைடக் கற்கைள ஏற்ப த்தி வி டனர். இவர்கள் க ரு வணக்கத்ைத ஏற்ப த்தியவர்கைள விட ேமாசமானவர்கள். அ லது அதற்கு சற் குைறயாதவர்கள். மிக உயர்வானது என மதிக்க ப த க்காவின் நிைல இது. இேத த க்காவி இன் நவன ேகா பா கள் பல உள்ளன. காலி விழ ெசா ெஷ குகள் இைசயி மயங்கு ெஷ குகள் ெதா ைக ேபான்ற வணக்கங்கள் ேதைவயி ைல எனக் ெஷ குகள் என்ெற லா பல பித்தலா டக்காரர்கள் உள்ளனர். ஒ ங்கான இ லாமிய ஆ சி நட தா இவர்கெள லா மரண தண்டைனக்கு உ யவர்கள். திருக்குர்ஆன் வி ைரயாளர்களி அைனத்து தர பினா ஏற்க ப ட ஹி 971 மரணமைட த இமா குர்துப (முஹ மத் பின் அ மத் அ அன்ஸா ) அவர்கள் தமது'அ ஜாமி அ காமி குர்ஆன்' எ திருமைற வி ைர லி குறி பி வைத இங்ேக எ த்துக் கா வது ெபாருத்தமாக இருக்கு . ஃபியாக்களின் ெகாள்ைக மு டாள் தனமானது , வழிேக ஆகு . இ லா என்பது அ லா வின் ேவதத்ைத , அவன் தருைடய நைடமுைறைய தவிர ேவறி ைல. நடனமா வது, இைறக் காத என்பெத லா ஸாமி என்பவன் உருவாக்கியதாகு . இ லாமிய ஆ சியாளர்கள், இவர்கள் 4 PDF File from www.onlinepj.com
 5. பள்ளிவாச க்கு வருவைதத் த த்து நி த்துவது அவசியமாகு . அ லா ைவ ,இ தி நாைள ந புகின்ற எவரு இவர்களின் அைவக்கு வருைக தரக் டாது. இவர்களின் தவ க்கு துைண நிற்கலாகாது. இது தான் இமா மாலிக், இமா அ ஹனபா, இமா ஷாப, இமா அ மத் பின் ஹ ப மற் மு லி அறிஞர்களின் மு வாகு என அ பக்கர் தர் ஷி அவர்கள் பியாக்கள் பற்றிய ேகள்விக்கு விைடயளித்தார்கள். (பார்க்க தாஹா அத்தியாய 92 வது வசனத்தின் வி ைர) இ த வழிெக ட பியாக்கள் நான்கு மத்ஹபுக க்கு ட அ பாற்ப டவர்கள் என்பதற்கு குர்துபி அவர்களின் இ தக் குறி பு சான்றாக அைம துள்ளது. காலி விழலாமா? ஆன்மகத் தைலவர்களின் கா களி வி து கு பி வது, அவர்களின் கா கைளக் க வி, க வ ப ட தண்ணைர பக்தி டன் அரு துவது என்ெற லா ஆன்மகத் தைலவர்க க்கு ம யாைத ெச ய ப வருகிறது. நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் தமது வா நாளி ஒருக்கா தமது கா களி வி து மக்கள் கு பி வைத விரு பவி ைல. அறியாத சிலர் அ வா ெச ய முயன்ற ேபாது க ைமயாக அைதத் த க்காம இரு ததி ைல. நபிகள் நாயக (ஸ ) காலத்தி நட த இ த நிக சிைய பாருங்கள்! நான் ஹியரா என் நகருக்கு ெசன்ேறன். அங்குள்ளவர்கள் தமது தைலவருக்கு சிர பணி து கு பி வைத பார்த்ேதன். 'இ வா சிர பணிவதற்கு நபிகள் நாயகேம அதிகத் தகுதி ைடயவர்கள்' என் (எனக்குள்) றிக் ெகாண்ேடன். நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்களிட வ து 'நான் ஹியரா என் ஊருக்கு ெசன்ேறன். மக்கள் தமது தைலவருக்கு சிர பணிவைதக் கண்ேடன். நாங்கள் சிர பணி திட நங்கேள அதிக தகுதி ைடயவர்' என் றிேனன். அதற்கு நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் '(எனது மரணத்திற்கு பின்) எனது அடக்கத் தலத்ைதக் கட து ெச ல ேநர் தா அதற்கு சிர பணிவேரா?' எனக் ேக டார்கள். 'மா ேடன்' என் நான் றிேனன். அதற்கு நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் 'ஆ ; அ வா ெச யக் டாது. ஒரு மனிதன் இன்ெனாரு மனித க்கு சிர பணியலா என்றிரு தா கணவ க்காக மைனவிைய அ வா ெச ய ெசா யிரு ேபன்' என் றினார்கள். அறிவி பவர்: ைக பின் ஸஅத் (ரலி) : அ தா த் 1828 தமது காலி வி வதற்கு அ மதி ேக க ப ட ேபாது 'எ த மனிதரு எ த மனித ன் கா விழக் டாது' என் ெபாதுவான விதிைய நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் காரண கா கிறார்கள். காலி வி பவரு , விழ ப பவரு இருவருேம மனிதர்கள் தான் என் றி சிர பணித கட க்கு ம ேம உ யது எனக் கிறார்கள். உலக மு வது கணவர் காலி மைனவியர் வி வது அன்ைறக்கு வழக்கமாக இரு தது. அைதேய நான் அ மதிக்காத ேபாது என் காலி எ ப விழலா என் அவர்கள் குறி பி டனர். 'உங்கள் கா களி நாங்கள் வி கிேறாேம' என் மக்கள் ேக கு ேபாது தமது மரணத்திற்கு பிறகு தனது அடக்கத்தலத்தி வி து பணிவார்கேளா என் அ சி அைத த க்கிறார்கள். 'எனது மரணத்திற்கு பின் எனது அடக்கத்தலத்தி கு பிடாதர்கள்' என் வா ேபாேத எ ச த்து ெசன்றனர். எனேவ தமது கா வி மா மக்க க்கு வழி கா ேவார் கயவர்களாவர். எ து நின் ம யாைத ெச த 5 PDF File from www.onlinepj.com
 6. வயதி ெப யவர், ஆசி யர், தைலவர்கள், முதலாளிகள், நிர்வாகிகள், ேமலதிகா கள் ேபான்ேறாருக்காக மற்றவர்கள் எ து நின் ம யாைத ெச வைத உலகெமங்கு காண்கிேறா . ேம நிைலயி உள்ளவர்கள் இ த ம யாைதைய உளமாற விரு புவைத நா காண்கிேறா . ஆனா இ லாத்தி இதற்கு அ மதி இ ைல. எ த மனிதரு எ த மனிதருக்காக ம யாைத ெச விதமாக எ து நிற்கக் டாது என் நபிகள் நாயக க டைள பிற பித்தார்கள். நபிகள் நாயகத்துக்கு பின் மு லி சா ரா யத்தின் ஐ தாவது அதிபராகத் திக தவர் முஆவியா (ரலி). அவர் ெவளிேய வ த ேபாது அவைரக் கண்ட அ து லா பின் ஸுைபர் அவர்க ,இ சஃ வான் அவர்க எ து நின்றனர். உடேன முஆவியா (ரலி) அவர்கள் 'அமருங்கள்' என்றனர். 'தனக்காக மக்கள் எ து நிற்க ேவண் என் யார் விரு புகிறாேரா அவர் தனது தங்குமிடத்ைத நரகத்தி ஏற்ப த்திக் ெகாள்கிறார்'என் நபிகள் நாயக (ஸ ) றியைத நான் ெசவி ற் ள்ேளன் என் முஆவியா (ரலி) றினார்கள். கள்: திர்மித 2769 அ தா த் 4552 மன்னருக்காகக் ட மக்கள் எழக் டாது. அ வா எழ ேவண் என் எ த மு லிமு எதிர்பார்க்கக் டாது என்பைத நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் ெதளிவாக அறிவித்து ெசன்றைத இ த வரலாற்றிரு து நா அறிகிேறா . உலகத்தி நபிகள் நாயகத்ைத விட எங்க க்கு விரு பமான ஒருவரு இரு ததி ைல. ஆயி அவர்கள் எங்கைள ேநாக்கி வரு ேபாது நாங்கள் அவர்க க்காக எழ மா ேடா . இைத அவர்கள் க ைமயாக ெவ பார்கள் என்பேத இதற்குக் காரண . அறிவி பவர்: அன (ரலி) கள்: அ மத் 12068, 11895 திர்மித 2678 தமக்காக மக்கள் எழக் டாது என்பைத எ த அள க்கு நபிகள் நாயக (ஸ ) ெவ த்தார்கள் என்பதற்கு பின்வரு நிக சி சான்றாக ள்ளது. ஒரு முைற நபிகள் நாயக (ஸ ) ேநா வா ப டார்கள். அ ேபாது அவர்கள் உ கார் த நிைலயி ெதா ைக நடத்தினார்கள். நாங்கள் அவர்க க்கு பின்னா நின் ெதா ேதா . அவர்கள் திரு பி பார்த்த ேபாது நாங்கள் நின் ெகாண் ரு பைதக் கண்டார்கள். ைசைக ல எங்கைள உ கார ெசான்னார்கள். நாங்கள் உ கார் த நிைலயி அவர்கைள பின்பற்றித் ெதா ேதா . ெதா ைகைய மு த்த டன் 'பாரசீக,ேராமாபு மன்னர்கள் அமர் திருக்க மக்கள் நிற்பார்கேள! அது ேபான்ற ெசயைல ெச ய முற்ப வி ர்கேள! இனி ேம அ வா ெச யாதர்கள். உங்கள் தைலவர்கைள பின்பற்றித் ெதா ங்கள்! அவர்கள் நின் ெதா ைக நடத்தினா நங்க நின் ெதா ங்கள்! அவர்கள் உ கார் து ெதா ைக நடத்தினா நங்க உ கார் து ெதா ங்கள்' என் றினார்கள். : மு லி 701 நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் உ கார் து ெதா த ேபாது மக்க உ கார் து ெதா ததாக புகா 689, 732, 733, 805, 1114, 688 ஆகிய ஹத களி காணலா . யாருக்ேக நிற்க இயலாத அள க்கு உட உபாைத ஏற்ப டா அவர் உ கார் து ெதாழ அ மதி உண் . அ த அ பைடயி தான் நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் உ கார் து ெதா வித்தார்கள். ஆனா பின்னா ெதா தவர்க க்கு எ த உபாைத இ லாததா அவர்கள் நின் ெதா தார்கள். அவர்கள் நபிகள் நாயகத்துக்கு ம யாைத ெச வதற்காக நிற்கவி ைல. 6 PDF File from www.onlinepj.com
 7. ஆனா முன்னா நபிகள் நாயக (ஸ ) அமர் திருக்க பின்னா மற்றவர்கள் நிற்பைத பார்க்கு ேபாது நபிகள் நாயகத்தின் முன்ேன யாரு அமரக் டாது என்பதற்காக நிற்பது ேபான்ற ேதாற்ற ஏற்ப கிறது. ஏைனய நா மன்னர்க க்கு முன் மக்கள் நிற்பது ேபா இது ேதாற்றமளிக்கின்றது. அ த வாைட ட த மது வசக் டாது என்பதற்காக அைனவைர அமர் து ெதா மா நபிகள் நாயக ஆைணயி கிறார்கள். இ த இடத்தி ஒரு விஷயத்ைத ச யாக பு து ெகாள்ள ேவண் . வரேவற்பதற்காக , அன்ைப ெவளி ப த்துவதற்காக ஒருவருக்காக மற்றவர் எழலா . ம யாைதக்காகத் தான் எழக் டாது. ெபற்ற மகள் த ைமத் ேத வ த ேபாது வாச வைர ெசன் நபிகள் நாயக (ஸ ) வரேவற் ள்ளனர். (திர்மித 3807) ந வ க்கு ஒருவர் வரு ேபாது நா எழலா . அது ேபா அவர் வ க்கு நா ேபாகு ேபாது அவர் எழ ேவண் . இதற்கு ெபயர் தான் வரேவற்பு. ஒருவர் ந மிட வரு ேபாது நா எ து வரேவற்கிேறா . ஆனா அவ ட நா ெசன்றா அவர் எ து வரேவற்பதி ைல என்றா ம யாைத நிமித்தமாகேவ அவருக்கு நா எ துள்ேளா என்பது ெபாருள். இது இ லாத்தி தைட ெச ய ப ள்ளது. எ து நிற்பது இரு தர புக்கு ெபாதுவாக இரு தா ம ேம அது வரேவற்பி அடங்கு . த க்காவின் திக்ருகள் சைபயி வ டமாக அமர் து லாயிலாஹ இ ல லா 100 தடைவ பின்னர் எ து நின் ஒருவருக்ெகாருவர் ைககைளக் ேகார்த்துக் ெகாண் அ லா என் 100 தடைவ அ ' என் 100 தடைவ கிறார்கள். ஒ ெவாரு க டத்தி ெவ ேவ பாட கள் பா கிறார்கள். ஒ ெவாருவரு ஆ வதா க த்து, வயி , ேதாள்ப ைட ஆகியைவ ருங்கி ருங்கி வி கின்றன. இைத நடத்தி ைவக்க ஒருவர் தமது உள்ளங்ைககைளத் தைரைய ேநாக்கி ைவத்து ைககைள ேவகமாக அைசத்து திக்ருக்கு ேவக கிறார். திக்ரு மு தது சைபயி இரு த அைனவரு அவருைடய ைககைள முத்தமி வதற்காக முண் ய த்துக் ெகாண் வருகின்றனர். இதி காண ப நிக சிகள் அைனத்து நபிவழியா? இ தக் த்துக்கள் திருக்குர்ஆ க்கு , நபிவழிக்கு முரணானைவ. ஷாதுலியா த க்காவின் திக்ரு' என் சில பகுதிகளி நடத்த ப இ த திக்ரு பற்றி வி வாக நா அலச ேவண் . உமது இைறவைனக் காைலயி , மாைலயி மனதிற்குள் பணிவாக ,அ சத்துட , ெசா உரத்த ச தமி லாம நிைன பராக! கவனமற்றவராக ஆகி விடாதர்! (அ குர்ஆன் 7:205) பணிேவா தான் திக்ரு ெச ய ேவண் என் இ வசன க டைளயி கிறது. இ தக் க டைளக்கு மாற்றமாக ஆ க் ெகாண் , பா க் ெகாண் , ைககா கைள உதறிக் ெகாண் டான் ஆ கின்றனர். இதி க களவாவது பணி இருக்கிறதா என் ேயாசி ங்கள். மனதிற்குள் , உரத்த ச தமின்றி திக்ரு ெச மா இ வசனத்தி இைறவன் க டைளயி கிறான். 7 PDF File from www.onlinepj.com
 8. இ த திக்ேரா பகிரங்கமாக , பயங்கர ச தத்துட நடத்த ப கின்றது. அ லா வின் பள்ளியி அ லா வின் க டைளக்கு மாற்றமாக அ லா ைவ திக்ரு ெச கிறார்கள். இது இைறவ க்கு ஆத்திர மா? அன்ைப ஏற்ப த்துமா? என் சி தித்து பாருங்கள்! இைறவைன திக்ரு ெச கிேறா என்ற ெபய மனிதர்கள் இயற்றிய பாட கைள பக்தி பரவசத்துடன் ெம மற து பா கின்றனர். மனிதனின் வார்த்ைதகைள வணக்கமாகக் கருதுவதற்கு எ த ஆதாரமு இ ைல. இைறவ க்ெகன் அழகிய திருநாமங்கள் உள்ளன. அ தத் திருநாமங்கைளக் றிேய இைறவைன அைழக்க ேவண் ; திக்ரு ெச ய ேவண் . அ லா என் அைழ ங்கள்! அ லது ர மான் என் அைழ ங்கள்! நங்கள் எ ப அைழத்த ேபாது அவ க்கு அழகிய ெபயர்கள் உள்ளன என் வராக! உமது பிரார்த்தைனைய ச தமி ெச யாதர்! ெமதுவாக ெச யாதர்! இ விரண் க்கு இைட ப ட வழிையத் ேத வராக! (அ குர்ஆன் 17:110) அ லா க்கு ய அழகிய திருநாமங்களி அ ' என்ெறாரு நாம இருக்கிறதா?நி சயமாக இ ைல. அ என்பது அ லா வின் திருநாம இ ைல என்றா இவர்கள் யாைர திக்ரு ெச கிறார்கள்? ச ம த ப டவர்களிட இது பற்றிக் ேக டா அவர்கள் கின்ற விளக்க என்ன ெத மா? அ லா என்ற திருநாமத்தி முத எ த்ைத , கைடசி எ த்ைத ேசர்த்து ருக்கமாக அ ' என் கிறார்களா . இ ப அவர்கள் விளக்க தருகிறார்கள். அ லா வின் ெபயைர இ வா தி க்க அ மதி இருக்கிறதா? அ லா க்கு அழகிய ெபயர்கள் உள்ளன. அவற்றின் லேம அவனிட பிரார்த்தி ங்கள்! அவனது ெபயர்களி தி த்துக் ேவாைர வி வி ங்கள்! அவர்கள் ெச து வ ததற்காக அவர்கள் தண் க்க ப வார்கள். (அ குர்ஆன் 7:180) 'அ லா ' என்பைத அ ' என் தி த்துக் இவர்கைளத் தன்னிட வி வி மா அவர்கள் தண்டைன வழங்க ப வார்கள் என் இங்ேக இைறவன் எ ச க்கிறான். இ தக் க ைமயான எ ச க்ைகைய அல சிய ெச து வி , இைறவனின் திருநாமத்தி விைளயா வது திக்ராகுமா? என் சி தி ங்கள்! அ து காதிர் என் ெபய ட ப ட ஒருவர் அர்' என் அைழக்க ப வைத ஏற் க் ெகாள்வதி ைல. இ ராஹ என் ெபய டவர் இ ' என் அைழக்க ப ேபாது ஆத்திர ெகாள்கிறார். சாதாரண மனிதர்கேள இ வா இருக்கு ேபாது யாவற்ைற பைடத்த கண்ணியத்திற்கு ய அ லா இைத எ ப ஏற் க் ெகாள்வான்? இ த திக்ரு கண் பாக ஒழிக்க பட ேவண் ய ஒன்றாகு . இதற்கு , மார்க்கத்திற்கு எ த ச ம தமு இ ைல. ேம அ த ஹ காவி (சைபயி ) பாட ப பாட கள் இ லாத்தின் அ பைடையத் தகர்க்கு வைகயி , இைறவைனக் ேகலி ெச வைகயி அைம துள்ளன. ஹா! ஹா! ஹா! என் சினிமா வி லன்கள் சி பது ேபான் அர்த்தமி லாத உளற கைள திக்ரு என் பா கின்றனர். 'ஹாவா உ வன் வஹா ஹாஹா 8 PDF File from www.onlinepj.com
 9. ஹுபஹி இலாஹ பாஹா பஹாஹுமன் முதாஹுஸி ஹுதஹி ஹா ஹா ஹா. எ த அர்த்தமு இ லாது ஹாஹாஹ ஹு ஹு என் உள வது தான் இைறவைன திக்ரு ெச முைறயா? என் தைலவா! இ த ஹ காவி உள்ளவர்களின் பக்க உங்கள் பார்ைவைய வ ங்கள்! அது க டத்ைத , சிரமத்ைத அகற்றி வி . என் தைலவா! உங்க டன் எனக்குள்ள உற காரணமாக எனக்கு வா வழங்குங்கள்! என்ெற லா பாட ப கிறது. ம லானா ம லானா என்ற பாடலி பாஸி என்பவைரக் கட ள் நிைலயி ைவத்து அவ ட ேவண் த ெச ய ப கிறது. அ லா ைவ திக்ரு ெச கிேறா என்ற ெபய பாஸி என்பவைர அ லா வாக்கு தர்களின் சதித் தி ட இதிலிரு து ெத கின்றது. இ த பாஸி என்பவ ன் உளற க பாட ப கின்றன. அர் , குர்ஸ மற் ஸுைர யா என் விண்ம க்கு ேமேல உள்ளவற்ைற நான் கண்ேடன். அைவ எனது ஆைணக்கு அ பணிகின்றன. தாகத்துடன் வருபவ க்கு நாேன புக கிேறன். என்ைன அைழ பைவ இர சிக்கிேறன். அைனத்து விஷயங்களி ப துைர ெச கிேறன். திக்கற்றவேன! ந தாகத்துடனிரு தா என்ைன பாஸி என் அைழ! விைர து வருகிேறன். இைவ யா பாஸி என்பவ ன் உளற கள். இைறவைன திக்ரு ெச கிேறா என் எண்ணிக் ெகாண் இ த உளறைலத் தான் பா கின்றனர். அ லா வின் மார்க்கத்ைதக் கிண்ட ெச பாட க இ த ஹ காவி பாட ப கின்றன. 'உன்ைன அைனவரு நரகத்ைத அ சி வணங்குகிறார்கள். ம ைம ெவற்றிைய ெபரு பாக்கியமாகக் கருதுகின்றனர். ெசார்க்கத்தி கு யிருக்க ஸ ஸப எ பானத்ைத அரு த விரு புகின்றனர். எனக்ேகா, ெசார்க்க , நரக பற்றி அக்கைறயி ைல. என் ேநசத்திற்கு எ த பிரதிபலைன நான் ேவண்ட மா ேடன்.' ெசார்க்கத்ைத ேவண் மா , நரகத்திற்கு அ மா அ லா க டைளயி ரு பைதக் கிண்ட ெச திமிர் பி த்த இ த வார்த்ைதகைளத் தான் திக்ரு என் பா கின்றனர். முஹ மைத ேநசிக்கு எவரு ங்கக் டாது என்ற இ த உளற இ த பாட களி உள்ளது. இ த பாட களி தமாஷுக்கு ப சமி ைல. 'என் ைகைய பி த்து என்ைன விரு பக் யவர்களிட என்ைன விற் வி ங்கள்! என் ைகைய பி த்து கைட வதிக்குக் ெகாண் ேபா காதலர்களிட என்ைன விற் வி ங்கள்' இ த ஹ காவி இ த பாட வ கைள பா ேபாது அவர்கைளக் க டாயமாக இ த்து ெசன் கைட வதியி விற் வி ங்கள்! 9 PDF File from www.onlinepj.com
 10. இ ேபாது ெசா ங்கள்! இ த தமாஷு , வி லன் சி பு , உளற க மனிதைனத் ெத வமாக்கு ேபாக்கு அைதெயா நடக்கு த்து இைறவைன திக்ரு ெச வதாகுமா? பார்த்தாேல பளி ெசன் ெத யக் ய இ தக் ேகாமாளித் தனங்கள் பள்ளிவாயிலி அரங்ேகற்ற ப வது தான் ெகா ைமயி ெகா ைம. த ப மணி பிற மதத்தவர்கள் ைவத்திருக்கு ெஜபமாைலயிலிரு து கா பிய க்க ப டேத த ப மணி. அ லா வின் தரு , அவர்களின் அன்புத் ேதாழர்க இ த ெஜபமாைலைய ைவத்துக் ெகாண் ருக்கவி ைல. 'யார் பிற சமயக் கலா சாரத்திற்ேகற்ப நடக்கின்றாேரா அவர் அவர்கைள ேசர் தவேர'என் நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் றினார்கள். அறிவி பவர் : இ உமர் (ரலி) கள் : அ தா த் 3512, அ மத் 4868 எனேவ பிற சமயத்தவ டமிரு து கா பிய க்க ப ட இ த த ப மணி தவிர்க்க பட ேவண் யதாகு . 'நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் தமது கரத்தா த ப எண் வைத நான் பார்த்திருக்கிேறன்' அறிவி பவர் : அ து லா பின் அ ரு (ரலி) கள் : திர்மித 3332, 3408, நஸயி 1331, 'உங்கள் விர களா எண் ங்கள்! அ த விர க (ம ைமயி ) விசா க்க ப 'என் நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் றினார்கள். அறிவி பவர் : பு ரா (ரலி) கள் : திர்மித 3507, அ தா த் 1283 த ப மணிைய நியாய ப த்துேவார் எ த்து ைவக்கு ஆதாரங்கள் வருமா : 'நா , நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்க ஒரு ெபண்ணிட ெசன்ேறா . அவருக்கு முன்னா சி கற்கேளா, ேப சங் ெகா ைடகேளா இரு தன. அவற்ைறக் ெகாண் அ ெபண் த ப ெச து ெகாண் ரு தார்' அறிவி பவர் : ஸஃது பின் அப வக்கா (ரலி) கள் : திர்மித 3491, அ தா த் 1282 இ த ஹதஸின் அ பைடயி த ப மணி ைவத்துக் ெகாள்ளலா என்கின்றனர். ஆனா இ த ஹத ந பகமானது அ ல. ஏெனனி இதன் ன்றாவது அறிவி பாளர் குைஸமா என்பவர் யாெரன் அறிய படாதவர். இதைன தஹப அவர்கள் மஸானி ,இ ஹஜர் அவர்கள் தக் பி , குறி பி கிறார்கள். ேம இதன் நான்காவது அறிவி பாளர் ஸயத் பின் அப ஹிலா என்பவர் ந பகமானவராக இரு தவர். எனி கைடசிக் காலத்தி நிைன த் த மாற்ற ெகாண்டவராகி வி டார் என் இமா அ மத் பின் ஹ ப கின்றார். எனேவ இ த ஹத ஏற்க பட மு யாததாகு . 10 PDF File from www.onlinepj.com
 11. ப மணிைய நியாய ப த்துேவார் எ த்து ைவக்கு மற்ெறாரு ஆதார : 'நான் த ப ெச வதற்கு நான்காயிர ேப ச பழக் ெகா ைடகைளக் குவித்து ைவத்திரு த ேபாது என்னிட நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் வ தார்கள். அ ேபாது அவர்கள் 'ந ெச து ெகாண் ருக்கு த பைஹ விட சிற தைத நான் உனக்குக் ற மா?' ேக டார்கள். 'எனக்குக் ங்கள்' நான் றிேனன். அ ேபாது நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் 'ஸு ஹான லாஹி அதத க கிஹி என் !' என்றார்கள். அறிவி பவர் : சஃபி யா (ரலி) : திர்மித 3477 இ த ஹதஸு ந பகமானது அ ல. ஏெனனி இதன் ன்றாவது அறிவி பாளராகிய ஹாஷி பின் ஸஃது என்பவர் ந பகமானவர் அ ல என் தஹப அவர்கள் மஸானி' ,இ ஹஜர் அவர்கள் தக் பி கின்றனர். ேம இதன் இரண்டா அறிவி பாளர் கினானா' என்பவர் யாெரன்ேற ெத யாதவர். ேம நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் கற் த் த த மார்க்கத்தி எ ேபாது பார்த்தா த ப ெச து ெகாண் ருக்க ேவண் எனக் ற படவி ைல. ஒரு மு லிமுக்கு ஏராளமான கடைமகள் உள்ளன. மைனவி, மக்கைளக் காக்கு கடைம, பிர சார ெச கடைம ேபான்ற கடைமகைள ெச ய ேவண் யவன் ப லாயிரக் கணக்கி த ப ெச து ெகாண் ரு தா அ தக் கடைமகைளெய லா அவனா ெச ய மு யாம ேபாகு . நபிகள் நாயக அவர்கள் கற் த் த த திக்ருகளி ஆதார ர்வமான ஹத களி ற ப அதிக ப ச எண்ணிக்ைக 100 க்கு ேம இ ைல. இைத எண் வதற்கு ைகவிர கேள ேபாதுமானதாகு . த ப மணி ஏற்ப த்திய விைள கைள நா எண்ணி பார்க்க ேவண் . தா எ ேபாது அ லா வின் நிைனவி நிைலத்திரு பதாக த ப ட அ க்கு ேபாக்ைக இது ஏற்ப த்தி வி டது. த ப மணிையக் ைகயா உரு க் ெகாண் மற்றவர்களிட ேபசிக் ெகாண் ரு பவர்கைள ட நா காண மு கின்றது. இன் சிலர் த ப மணிைய உரு ேபாது யாேர ஸலா றினா அதற்குக் ட அவர்கள் பதி ெசா வதி ைல. ஒரு தைல அைச புத் தான் ஸலாமுக்கு பதிலாகக் கிைடக்கு . ஸலாமுக்கு பதி வது கடைம என்பைதக் ட இவர்களா உணர மு யவி ைல. நபிகள் நாயக (ஸ ) காலத்தி இ லாத இ த நவன கண் பி பு அ லது கா பிய பு புனித நிைற த ெபாருளாகக் ட மாறி வி டது. நபிகள் நாயக அவர்களின் காலத்தி இது இ லாததா அது ஏற்ப த்து தய விைளவின் காரணமாக , பிற டமிரு து அது கா பிய க்க ப டது என்பதா இ த ெஜபமாைல தவிர்க்க பட ேவண் . இ லாத்திற்கு , இதற்கு எ த ச ம தமு இ ைல. த லக் ஜமாஅத் மு லி களிட ெச வாக்கு ெபற்ற இயக்கங்களி த லக் ஜமாஅத் முதலிட வகிக்கின்றது. அ த ஜமாஅத்தி ந ைம இைணத்துக் ெகாள்ளலாமா? அ த ஜமாஅத்தின் ெகாள்ைக, ேகா பா கள் இ லாமிய அ பைடயி அைம துள்ளனவா? நாற்பது நா கள், ஒரு வருட என் ஊர் ஊராக அைழத்து ெசன் மக்கைளத் ெதா ைகக்கு அைழக்கின்றனர். இது ச யா? என்ெற லா பல ேகள்விகள் மு லி களிைடேய நில கின்றன. 11 PDF File from www.onlinepj.com
 12. எனேவ இது பற்றி நா வி வாக ஆராய ேவண் ய அவசிய ஏற்ப ள்ளது. நாற்பது நா க க்ேகா, ஒரு வருடத்திற்ேகா மார்க்க ேவைலக க்காகேவா ெசா த ேவைலக்காகேவா ெவளி ர் ெச வது மார்க்கத்தி குற்றமாகாது. மார்க்கத்ைத அறி து ெகாள்வதற்காக , பிறருக்குக் கற் க் ெகா பதற்காக ,அற ேபார் ெச வதற்காக , ஹலாலான முைறயி ெபாருள வதற்காக , இன்ன பிற ேதைவக க்காக பிரயாண ேமற்ெகாள்வைத மார்க்க த க்கவி ைல;அ மதிக்கின்றது. ஸா (அைல) அவர்கள் சில விஷயங்கைள அறி து ெகாள்வதற்காக இைறவனது க டைள ப ஹி (அைல) அவர்கைள ச திக்க ேமற்ெகாண்ட பயண பற்றி இைறவன் குறி பி கிறான். (திருக்குர்ஆன் 18:60 - 18:82) ஒேர ஒரு மார்க்க ச டத்ைத அறி து ெகாள்வதற்காக மக்காவிலிரு து மதனா க்கு பயண ெச து வ த நபித் ேதாழர்க இரு துள்ளனர். புகா : 88, 2640 ந ல கா யங்க க்காக பிரயாண ேமற்ெகாள்ளலா என்பதற்கு இைவ சான் களாக உள்ளன. இது பற்றி இன் ஏராளமான சான் க உள்ளன. எனேவ பயண ெச வது ச யா? தவறா? என்ற அ பைடயி இதைன அ குவது ச யி ைல. இ த பயண எதற்காக ேமற்ெகாள்ள ப கின்றது என்ற அ பைடயிேலேய இ த ஜமாஅத் ச யான ஜமாஅத்தா? இ ைலயா? என்ற மு க்கு வர மு . 'எதற்காக மக்கைள அைழக்கிறர்கள்?' என் ேக டா , 'ெதா ைகயின் பா மக்கைள அைழ பதற்காகத் தான் ஆள் ேசர்க்கிேறா ' என் கின்றனர். 'ெதா ைக எ மிக முக்கியமான கடைமயின் பா மக்கைள அவர்கள் அைழக்கின்றனர்; இதற்காக தங்கள் ெசா த பணத்ைத ெசல ெச து பிரயாண ேமற்ெகாள்கின்றனர்' என்பது உண்ைம தான். * ெபருைம , கர்வமு ெகாண்ட பலர்,த லக் ஜமாஅத் ல சாதுவானவர்களாக மாறி ள்ளைத ம க்க மு யாது. * ெபரு ெச வ தர்கள் ட இ த ஜமாஅத்தி ெச ேபாது சைமய ெச வதற்கு முன் வருகிறார்கள். * தஹ ஜுத், ஹா ேபான்ற வணக்கங்கைள ேப த டன் ெச து வருகின்றனர். * சினிமாக்கைள வி வி கின்றனர். இைவகெள லா வரேவற்கத் தக்க மாற்றங்கள் என்பதி ஐய இருக்க மு யாது. அ த ஜமாஅத்தி உள்ள இது ேபான்ற ந ல அ சங்கைள ம பவர்கள் உண்ைமைய விரு பக் யவர்களாக இருக்க மு யாது. அதற்காக ஒ ெமாத்தமாக த லக் ஜமாஅத்ைத ஆத த்து விட மு யாது. மார்க்கத்திற்கு விேராதமான ேபாக்குகள் உள்ளனவா என்பைத நா ஆராயக் கடைம ப ள்ேளா . ஊர் ஊராக அைழத்து ெச ல ப மக்க க்கு ேபாதிக்க ப விஷயத்ைத எ த்துக் ெகாள்ேவா . அவர்களின் தஃல வகு புக்களி திருக்குர்ஆன் வி ைரேயா, அதன் தமிழாக்கேமா, நபிெமாழிகளின் ஆதார ர்வமான தமிழாக்கேமா ப க்க ப வதி ைல. 12 PDF File from www.onlinepj.com
 13. ப க்க ப வது இ ைல என்பது ம மி ைல. ப க்க ப வதற்கு பகிரங்கத் தைட விதிக்க ப கின்றது. திருக்குர்ஆைன . நபிகள் நாயக (ஸ ) வழிைய ப க்கத் தைட விதிக்கு டத்தி பயண ெச யலாமா? அ லா ைடய ேவதத்துக்கு , அவனது தருைடய ேபாதைனக்கு தைட விதித்து வி ,இ த ற்றாண் வா த ஒரு மனித ன் ம ேம ப க்க பட ேவண் என்ற நைடமுைற ஏற்ப த்த ப ருக்கிறது. அ த லாசி யருக்கு , ஹ ரத்ஜக்கு உள்ள மாமனார் மருமகன்' உற தான் இ தத் தர்மானத்திற்குக் காரண என் விபரமறி தவர்கள் விமர்சி பதி நியாய இரு பதாகேவ நமக்கு ப கின்றது. அ த ெதாகு பாவது இ லாமிய அ பைடயி அைம துள்ளதா என்றா அது இ ைல. திருக்குர்ஆ க்ேக ேவ ைவக்கு சங்கதிகள் அ த ஏராள ! இைறத் த ன் ெபயரா இ க்க ட ப ட ெச திக க்கு ப சமி ைல! ெப யார்கள்'ெபயரா க க் கைதகள் ஏராள ! இது ேபான்ற கைதகைள அறி து ெகாள்வதற்காக பிரயாண ேமற்ெகாள்ளலாமா? தனது வயிற் க்காக , தன் கு பத்தினருக்காக உைழக்குமா , கு பத்திற்கு ய கடைமகள் ஆற் மா இ லா ேபாதிக்கின்றது. க ய மைனவிையக் கவனிக்காம பகெல லா ேநான்பு ேநாற் , இர மு வது வணக்கத்தி ஈ ப க் ெகாண் ரு த அ து லா பின் அ ர் என்ற ேதாழைர பற்றி நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் ேகள்வி ப அவ ட ெசன்றார்கள். 'இ வா ெச யாேத! ேநான்பு ைவ! ைவக்காம இரு! ெதாழ ெச ! ங்க ெச ! ஏெனனி உனது உட புக்கு ந ெச ய ேவண் ய கடைமகள் இருக்கின்றன. உனது கண்க க்கு ந ெச ய ேவண் ய கடைமக உள்ளன. உன் விரு தினருக்கு ந ெச ய ேவண் ய கடைமக உள்ளன' என் நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் அறி ைர றினார்கள். : புகா 1975, 6134 நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள் ஸ மான் (ரலி), அபுத்தர்தா (ரலி) இருவைர சேகாதரர்களாக ஆக்கினார்கள். ஸ மான் (ரலி), அபுத்தர்தாைவ ச திக்க ெசன்ற ேபாது (அபுத்தர்தாவின் மைனவி) உ முதர்தாைவ அ க்கைட த ஆைட அணி திருக்கக் கண்டார். 'உமக்கு என்ன ேநர் தது?' என் அவ ட ஸ மான் (ரலி) ேக டார். அதற்கு உ முதர்தா (ரலி), 'உ சேகாதரர் அபுத்தர்தா க்கு இ லகி எ தத் ேதைவ இ ைல' என் விைடயளித்தார். (சற் ேநரத்தி ) அபுத்தர்தா வ து ஸ மா க்காக உண தயா த்தார். ஸ மான் அபுத்தர்தாவிட , 'உண்பராக!' என் றினார். அதற்கு அபுத்தர்தா, 'நான் ேநான்பு ைவத்திருக்கிேறன்' என்றார். 'நர் உண்ணாம நான் உண்ண மா ேடன்' என் ஸ மான் றியது அபுத்தர்தா உண்டார். இரவானது அபுத்தர்தா (ரலி) நின் வணங்கத் தயாரானார். அ ேபாது ஸ மான் (ரலி) 'உறங்குவராக!' என் றியது உறங்கினார். பின்னர் நின் வணங்கத் தயாரானார். மண் ஸ மான், 'உறங்குவராக!' என்றார். இரவின் கைடசி ேநர வ தது ஸ மான் (ரலி) 'இ ேபாது எ வராக!' என் றினார். இருவரு ெதா தனர். பிறகு அபுத்தர்தாவிட 'உ இைறவ க்கு நர் ெச ய ேவண் ய கடைமகள் இருக்கின்றன; உமக்கு நர் ெச ய ேவண் ய கடைமகள் இருக்கின்றன; உ கு பத்தினருக்கு நர் ெச ய ேவண் ய கடைமகள் இருக்கின்றன; அவரவருக்கு ய கடைமகைள நிைறேவற் வராக!' என் ஸ மான் (ரலி) றினார். பின்பு அபுத்தர்தா (ரலி), நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்களிட வ து இ த விஷயத்ைதக் றினார். அதற்கு நபிகள் நாயக (ஸ ) அவர்கள், 'ஸ மான் உண்ைமையேய றினார்!' என்றார்கள். அறிவி பவர் : அ ஜுைஹபா (ரலி) : புகா : 1968, 6139 சி லா' க்கு அைழக்கு ேபாது இ தக் கடைமகள் பின் தள்ள ப கின்றன. அ லா பார்த்துக் ெகாள்வான்' என் றி எ லாக் கடைமகைள புறக்கணிக்க ெச அள க்கு இ த சி லா'வின் மது ெவறி ட ப கின்றது. அ லா பார்த்துக் ெகாள்வான்' என்பதற்கு இவர்கள் ெகாண்டது தான் ெபாருள் என்றா கு பத்தினருக்கு ெச ய ேவண் ய கடைமகைள அவன் ந மது மத்தியிரு பானா என் 13 PDF File from www.onlinepj.com
Publicidad