1-5-1392-رساله دکتری بهبود توانایی عامل های اجتماعی هوشمند بر اساس مدلسازی چند عاملی ـ مطالعه موردی تصمیم گیری در حوزه واردات

‫از‬55
‫رساله‬ ‫گزارش‬
‫عاملی‬ ‫چند‬ ‫مدلسازی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫هوشمند‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫توانایی‬ ‫بهبود‬‫داده‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬‫های‬
‫واردات‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫موردی‬ ‫مطالعه‬ ‫ـ‬ ‫ناکافی‬ ‫و‬ ‫نادقیق‬
‫راهنما‬ ‫استاد‬:‫البرزی‬ ‫محمود‬ ‫دکتر‬
‫مشاور‬ ‫اساتید‬:‫طلوعی‬ ‫عباس‬ ‫دکتر‬ ،‫ناظمی‬ ‫جمشید‬ ‫دکتر‬
‫نگارش‬:‫علیخانی‬ ‫محمد‬
1
‫از‬55
‫مساله‬ ‫طرح‬
•‫ه‬ ‫داده‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫توانایی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬‫و‬ ‫دییاو‬ ‫ناا‬ ‫ای‬
‫داد؟‬ ‫ارتقا‬ ‫یبل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ناکافی‬
•‫هوشامندانه‬ ‫رفتاار‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫جنباه‬ ‫چاه‬ ‫هوشامند‬ ‫هاای‬ ‫عامال‬ ‫تواناایی‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬‫را‬ ‫انساانها‬
‫نماید؟‬ ‫کمک‬ ‫هوشمندانه‬ ‫تصمیم‬ ‫اتخاذ‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫یافت‬ ‫توان‬ ‫می‬
2
‫از‬55
‫مساله‬ ‫طرح‬
•‫چگونه‬‫نتاای‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫کااهش‬ ‫را‬ ‫وایتیات‬ ‫از‬ ‫وویاا‬ ‫سیساتم‬ ‫مدلسازی‬ ‫انتزاع‬ ‫توان‬ ‫می‬‫ن‬‫اشای‬
‫گذاشت؟‬ ‫آزمون‬ ‫به‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫وایتیت‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫از‬ ‫یبل‬ ‫را‬ ‫وویا‬ ‫مدلسازی‬ ‫از‬
•‫سیاست‬‫رشاد‬ ‫باه‬ ‫منجار‬ ‫هام‬ ‫کاه‬ ‫باشاد‬ ‫چه‬ ‫کشور‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫صنتت‬ ‫ارتقا‬ ‫برای‬ ‫دولت‬‫و‬
‫ماندگی‬ ‫عقب‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫صنتت‬ ‫این‬ ‫داخلی‬ ‫توسته‬‫در‬‫ع‬ ‫باه‬ ‫جلاوگیری‬ ‫مادت‬ ‫بلناد‬‫مال‬
‫آورد‬‫؟‬
3
‫از‬55
‫هوشمند‬ ‫عامل‬ ‫ادبیات‬ ‫مرور‬
4
‫از‬55
‫تعریف‬‫عامل‬
•‫طریا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کارده‬ ‫در‬ ‫خاود‬ ‫های‬ ‫حسگر‬ ‫طریو‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫محیط‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬‫عوامال‬ ‫و‬
‫دهد‬ ‫واسخ‬ ‫محیط‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫اجرایی‬.
5
‫از‬55
‫ساده‬ ‫واکنشی‬ ‫عامل‬
•‫ادرا‬ ‫براساااس‬ ‫را‬ ‫خااود‬ ‫ایاادام‬ ‫هااا‬ ‫عاماال‬
‫یب‬ ‫ادراکاات‬ ‫گارفتن‬ ‫نظار‬ ‫در‬ ‫بادون‬ ‫فتلی‬‫لای‬
‫می‬ ‫انجام‬‫دهد‬.
6
‫از‬55
‫مدل‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫واکنشی‬ ‫عامل‬
•‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫مدلی‬ ‫ساخت‬:
•‫اتفاده‬‫ا‬‫اس‬‫امتی‬‫ا‬‫یس‬ ‫ارای‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااریخی‬‫ا‬‫ت‬ ‫اات‬‫ا‬‫اطالع‬ ‫از‬
‫محیط‬ ‫از‬‫یابل‬ ‫که‬‫نیست‬ ‫مشاهده‬.
•‫ورودی‬ ‫تفسیر‬‫سنسورها‬.
7
‫از‬55
‫هدف‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫عامل‬
•‫شرطی‬ ‫یوانین‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫هدف‬ ‫جایگزینی‬
•‫ااااا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااااری‬‫ا‬‫گی‬ ‫اااامیم‬‫ا‬‫تص‬‫و‬ ‫ااااه‬‫ا‬‫هزین‬ ‫اااارین‬‫ا‬‫کمت‬
‫بهره‬ ‫بیشترین‬‫وری‬
8
‫از‬55
‫مطلوبیت‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫مدل‬
•‫مطلوبیت‬ ‫تابع‬:
•‫حالت‬‫را‬ ‫هاا‬ ‫حالات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫دنباله‬ ‫یا‬‫مقادار‬ ‫باه‬
‫خوشحالی‬‫و‬ ‫تصویر‬
•‫آن‬‫کاااه‬ ‫کناااد‬ ‫مااای‬ ‫انتخااااب‬ ‫را‬ ‫حالااات‬ ‫دنبالاااه‬
‫حاصل‬ ‫خوشحالی‬ ‫بیشترین‬‫شود‬.
9
‫از‬55
‫گیرنده‬ ‫یاد‬ ‫های‬ ‫عامل‬
•‫انتخاب‬ ‫مسئول‬ ‫عملکرد‬ ‫مؤلفه‬‫عامل‬ ‫ایدام‬
•‫مؤلفه‬‫نقاد‬‫در‬ ‫باازخورد‬ ‫ارایاه‬ ‫مسائول‬‫و‬ ‫نحاوه‬ ‫ماورد‬
‫عملکرد‬ ‫کیفیت‬
•‫مؤلفه‬‫انجام‬ ‫مسئول‬ ‫یادگیری‬،‫بهبود‬
•‫از‬‫اافتی‬‫ا‬‫دری‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫اازخورد‬‫ا‬‫ب‬‫ارای‬‫ا‬‫ب‬‫ادامات‬‫ا‬‫ای‬ ‫اردن‬‫ا‬‫ک‬ ‫ار‬‫ا‬‫بهت‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫عملکرد‬ ‫مؤلفه‬.
•‫مؤلفه‬‫ساز‬ ‫مساله‬‫مسئول‬‫کا‬ ‫اسات‬ ‫ایداماتی‬ ‫ویشنهاد‬‫ه‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫جدید‬ ‫بخش‬ ‫آگاهی‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬.
1
0
‫از‬55
‫هوشمند‬ ‫عامل‬ ‫توانایی‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫پیشنهاد‬
•‫اجتماعی‬ ‫هوش‬:
•‫تغی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مدلسازی‬ ‫تکنیک‬ ‫ارتقا‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اکثرا‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫های‬ ‫وژوهش‬‫تحل‬ ‫الگاوی‬ ‫یار‬‫درون‬ ‫یال‬
‫است‬ ‫بوده‬ ‫عامل‬
•‫انسان‬ ‫مختص‬ ‫و‬ ‫هوشمندانه‬ ‫رفتاری‬ ‫جویی‬ ‫مشورت‬:
•‫مای‬ ‫کاه‬ ‫زمانهاایی‬ ‫و‬ ‫یطتیات‬ ‫عادم‬ ‫و‬ ‫ابهاام‬ ‫شارایط‬ ‫در‬ ‫هاا‬ ‫انسان‬ ‫ما‬ ‫همه‬‫و‬ ‫درسات‬ ‫تصامیمی‬ ‫خاواهیم‬
‫ا‬‫ا‬‫ی‬ ‫ادنظر‬‫ا‬‫م‬ ‫را‬ ‫اران‬‫ا‬‫دیگ‬ ‫از‬ ‫ار‬‫ا‬‫نظ‬ ‫اب‬‫ا‬‫کس‬ ‫و‬ ‫اورت‬‫ا‬‫مش‬ ‫اواره‬‫ا‬‫هم‬ ‫ایم‬‫ا‬‫کن‬ ‫ااذ‬‫ا‬‫اتخ‬ ‫ااز‬‫ا‬‫س‬ ‫اده‬‫ا‬‫آین‬‫اال‬‫ا‬‫دنب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ،‫داده‬ ‫رار‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫جویی‬ ‫توصیه‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫دیگران‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫شناخت‬.
1
1
‫از‬55
‫گر‬ ‫توصیه‬ ‫سیستم‬
•‫کمک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫گر‬ ‫توصیه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬
•‫آورند‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫مشابه‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫رفتار‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬
•‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫تفکر‬ ‫شیوه‬ ‫حدس‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫تحلیل‬ ‫با‬
•‫را‬ ‫او‬ ‫سلیقه‬ ‫به‬ ‫انتخاب‬ ‫نزدیکترین‬ ‫و‬ ‫مناسبترین‬
•‫مشابه‬ ‫کاربران‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
•‫شناسایی‬‫و‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫ویشنهاد‬.
1
2
‫از‬55
‫سیستم‬ ‫معماری‬‫توصیه‬‫بنیان‬ ‫عامل‬ ‫گر‬
‫پروفایل‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫توسعه‬‫توصیه‬ ‫استخراج‬
•‫انتخاب‬‫روش‬‫تصویرسازی‬
‫کاربر‬ ‫پروفایل‬
•‫پروفایل‬ ‫ایجاد‬‫کاربر‬ ‫اولیه‬
•‫تکنیک‬ ‫بکارگیری‬‫یادگیری‬
‫پروفایل‬
•‫مرتبط‬ ‫میزان‬ ‫مستمر‬ ‫بازخورد‬
‫بودن‬
•‫فیلترینگ‬‫اطالعات‬
•‫پروفایل‬ ‫همانندیابی‬
‫آیتم‬ ‫ـ‬ ‫کاربر‬
•‫پروفایل‬ ‫همانندیابی‬
‫کاربر‬
1
3
‫از‬55
‫جو‬ ‫توصیه‬ ‫هوشمند‬ ‫عامل‬
‫اجتماع‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫عامل‬ ‫توانایی‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫الگویی‬‫ی‬
1
4
‫از‬55
‫جویی‬ ‫توصیه‬‫هوشمند‬ ‫عامل‬‫ها‬ ‫عامل‬ ‫اجتماع‬ ‫از‬
1
5
‫از‬55
‫جو‬ ‫توصیه‬ ‫هوشمند‬ ‫عامل‬ ‫مفهومی‬ ‫مدل‬
1
6
‫از‬55
‫موردی‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫پیشنهادی‬ ‫الگوی‬ ‫کاربرد‬
1
7
‫از‬55
‫واردات‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬
•‫مهم‬ ‫های‬ ‫وروژه‬4‫واردات‬ ‫مدیریت‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬:
•‫تشکیل‬‫گروه‬‫نمایندگان‬‫خارجی‬ ‫شرکتهای‬(‫واردات‬ ‫مجمع‬)
•‫بندی‬ ‫اولویت‬‫کاالیی‬
•‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫ملی‬ ‫گذاری‬ ‫شماره‬(‫کد‬ ‫ایران‬)
•‫مردمی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫بازرسی‬ ‫شبکه‬(‫شبنم‬)
•‫وروژه‬ ‫این‬ ‫همه‬،‫مهام‬ ‫ها‬‫گاذار‬ ‫تااثیر‬‫در‬ ‫و‬‫ملای‬ ‫ساط‬‫نشاان‬ ‫هاا‬ ‫بررسای‬ ‫اماا‬ ‫اناد‬ ‫باوده‬‫از‬
‫تر‬ ‫وایین‬ ‫سط‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫واردات‬ ‫مدیریت‬ ‫هدف‬ ‫جایگزینی‬‫دارد‬
1
8
‫از‬55
‫امروز‬ ‫های‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫ساز‬ ‫متیار‬ ‫ابزاری‬ ‫نگاری‬ ‫آینده‬
•‫ادی‬‫ا‬‫فرآین‬ ‫ااری‬‫ا‬‫نگ‬ ‫اده‬‫ا‬‫آین‬‫و‬ ‫اتماتیک‬‫ا‬‫سیس‬‫اد‬‫ا‬‫ان‬ ‫ام‬‫ا‬‫چش‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫ات‬‫ا‬‫اس‬ ‫اده‬‫ا‬‫آین‬ ‫اات‬‫ا‬‫ادراک‬ ‫اده‬‫ا‬‫گردآورن‬‫ازی‬
‫ایادام‬ ‫بسی‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫روز‬ ‫تصمیمات‬ ‫اتخاذ‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫بلندمدت‬ ‫تا‬ ‫مدت‬ ‫میان‬‫بنا‬ ‫مشاتر‬ ‫ات‬‫ا‬
‫می‬‫سازد‬
•‫آینده‬‫است‬ ‫آینده‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫فتاالنه‬ ‫دخالت‬ ‫متنای‬ ‫به‬ ‫نگاری‬‫با‬ ‫مهم‬ ‫این‬ ‫و‬
•،‫آینده‬ ‫برای‬ ‫سناریونویسی‬
•‫و‬ ‫آینده‬ ‫سناریوهای‬ ‫به‬ ‫واسخ‬ ‫در‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫سیاستهای‬ ‫اتخاذ‬
•‫است‬ ‫وذیر‬ ‫امکان‬ ‫بلندمدت‬ ‫و‬ ‫مشتر‬ ‫سیاست‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫بسی‬.
1
9
‫از‬55
‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫کارآمد‬ ‫تکنیکی‬ ‫پویا‬ ‫سیستم‬
•‫نیز‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫نگاری‬ ‫آینده‬ ‫در‬:
•‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫آینده‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫سناریوها‬،‫نیست‬ ‫مشخص‬
•‫از‬ ‫ناشای‬ ‫االی‬‫ا‬‫احتم‬ ‫تغییارات‬ ‫تااثیر‬‫ویشانهادی‬ ‫سیاساتهای‬ ‫ارای‬‫ا‬‫اج‬‫رف‬ ‫نهایات‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اه‬‫ا‬‫جامت‬ ‫کال‬ ‫ار‬‫ا‬‫ب‬‫اار‬‫ا‬‫ت‬
‫نیست‬ ‫مشخص‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬.
•‫وویا‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬:
•‫وویایی‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫مدلی‬،‫سیاسی‬ ،‫ایتصادی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬‫و‬ ‫فرهنگی‬...‫بررسی‬‫می‬‫گ‬‫ردد‬.
•‫گردد‬ ‫می‬ ‫میسر‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫سناریو‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫ساخت‬.
•‫اعمال‬ ‫و‬ ‫ساخت‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫آینده‬ ‫از‬ ‫مدلی‬ ‫در‬ ‫سیاستها‬.
2
0
‫از‬55
‫عاملی‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫پویا‬ ‫سیستم‬ ‫ترکیبی‬ ‫مدلسازی‬
•‫وویا‬ ‫سیستم‬ ‫مدلسازی‬:
•‫تتیین‬ ‫در‬‫هر‬ ‫برای‬ ‫ریاضی‬ ‫فرمول‬‫به‬ ‫متغیر‬‫نار‬ ‫یاافتن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ورداختاه‬ ‫وایتیات‬ ‫از‬ ‫انتازاع‬‫کاه‬ ‫هاایی‬‫رفتاار‬ ‫مباین‬‫وایتای‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ ‫باشد‬ ‫متغیر‬.
•‫صرفا‬‫مای‬ ‫بررسای‬ ‫هام‬ ‫بر‬ ‫متغیرها‬ ‫تاثیر‬‫شاود‬‫امکاان‬ ‫و‬‫کننا‬ ‫مصارف‬ ‫یکایاک‬ ‫ساط‬ ‫در‬ ‫وارامترهاا‬ ‫تااثیرات‬ ‫ارزیاابی‬‫دگان‬
‫نیست‬ ‫فراهم‬.
•‫نیست‬ ‫مهیا‬ ‫مدلسازی‬ ‫در‬ ‫ظهوری‬ ‫های‬ ‫ودیده‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬.
•‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫بنیان‬ ‫عامل‬ ‫و‬ ‫وویا‬ ‫سیستم‬ ‫ترکیبی‬ ‫مدلسازی‬:
•‫کرد‬ ‫عمل‬ ‫انتزاعی‬ ‫کمتر‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫جائیکه‬ ‫تا‬.
•‫آ‬ ‫بازخوردهای‬ ‫و‬ ‫اعمال‬ ‫خودکار‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سط‬ ‫در‬ ‫وویا‬ ‫مدل‬ ‫اجرای‬ ‫نتای‬‫نمود‬ ‫بررسی‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نها‬.
•‫گردد‬ ‫فراهم‬ ‫ودیداری‬ ‫و‬ ‫ظهوری‬ ‫رفتار‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫شرایط‬.
2
1
‫از‬55
‫عاملی‬ ‫چند‬ ‫مدلسازی‬ ‫در‬ ‫ظهوری‬ ‫رفتارهای‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬
•‫تصمیم‬ ‫های‬ ‫موجودیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سیستم‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫مدل‬ ‫عامل‬ ‫بنام‬ ‫گیر‬.
•‫ات‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مویتیت‬ ‫جداگانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫عاملی‬ ‫هر‬‫کند‬ ‫می‬ ‫خاذ‬.
•‫مصرف‬ ،‫تولید‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫متفاوتی‬ ‫رفتارهای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫عامل‬‫فروش‬ ،.
•‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫رشد‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫عامل‬‫بروز‬ ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫متفاوت‬ ‫رفتارهای‬‫د‬‫هند‬.
2
2
‫از‬55
‫پیشنهادی‬ ‫نهایی‬ ‫الگوی‬
‫ویشنهادی‬ ‫الگوی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬:
•‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫اایی‬‫ا‬‫ووی‬ ‫ای‬‫ا‬‫بررس‬ ‫ار‬‫ا‬‫ب‬ ‫االوه‬‫ا‬‫ع‬
،‫وویا‬ ‫مدل‬ ‫متغیرهای‬ ‫بین‬
•‫عامال‬ ‫جامتاه‬ ‫در‬ ‫وویاا‬ ‫مدل‬ ‫نتای‬
‫و‬ ‫اعمال‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬
•‫رفتارهاااااااای‬ ‫و‬ ‫هاااااااا‬ ‫باااااااازخورد‬
‫هااا‬ ‫عاماال‬ ‫بیناای‬ ‫واایش‬ ‫غیریاباال‬
‫سیاساااااات‬ ‫مبنااااااای‬ ‫و‬ ‫بررساااااای‬
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫یرار‬ ‫گذاری‬
2
3
‫از‬55
‫جو‬ ‫توصیه‬ ‫هوشمند‬ ‫عامل‬ ‫بکارگیری‬ ‫برای‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬
‫واردات‬ ‫حوزه‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬
2
4
‫از‬55
2
5
‫از‬55
1.‫مساله‬ ‫تعریف‬
‫اودمند‬‫ا‬‫س‬ ‫اده‬‫ا‬‫ش‬ ‫ااذ‬‫ا‬‫اتخ‬ ‫ات‬‫ا‬‫سیاس‬ ‫اانی‬‫ا‬‫زم‬
‫ااااالی‬‫ا‬‫ک‬ ‫اااین‬‫ا‬‫ب‬ ‫از‬ ‫اااتری‬‫ا‬‫مش‬ ‫اااه‬‫ا‬‫ک‬ ‫ااات‬‫ا‬‫اس‬
‫را‬ ‫ای‬‫ا‬‫داخل‬ ‫ااالی‬‫ا‬‫ک‬ ،‫اارجی‬‫ا‬‫خ‬ ‫و‬ ‫ای‬‫ا‬‫داخل‬
‫نماید‬ ‫انتخاب‬.
‫اساات‬ ‫سیاسااتها‬ ‫آن‬ ‫شناسااایی‬ ‫هاادف‬
‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫را‬ ‫اه‬‫ا‬‫نتیج‬ ‫ان‬‫ا‬‫ای‬ ‫ادت‬‫ا‬‫م‬ ‫اد‬‫ا‬‫بلن‬ ‫در‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫همراه‬.
2
6
‫از‬55
‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫کلیدی‬ ‫منابع‬
•‫ایتصادی‬ ‫وایدار‬ ‫رشد‬ ‫مبنای‬ ‫کالن‬ ‫ایتصاد‬ ‫ثبات‬(‫رمضانوور‬ ‫و‬ ‫عرایی‬ ‫خلیلی‬1380)،
•‫امنیت‬‫وایدار‬ ‫رشد‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫عاملی‬ ‫ایتصادی‬(‫رمضانوور‬ ‫و‬ ‫عرایی‬ ‫خلیلی‬1380)،
•‫توسته‬‫کشورها‬ ‫بین‬ ‫صنتتی‬ ‫درون‬ ‫ریابت‬ ‫و‬ ‫تجارت‬(،‫رئیسی‬‫رئیسی‬ ‫و‬ ‫کلباسی‬1383)،
•‫مدل‬‫جدید‬ ‫تکنولوژی‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫بکارگیری‬ ‫در‬ ‫انتشاری‬(BASS 1969)،
•‫متغیرهای‬‫ترجی‬ ‫در‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫کلیدی‬‫کاالی‬‫مصرف‬‫کنندگان‬(‫حسامی‬ ‫زند‬ ، ‫حیدرزاده‬1388)،
•‫شرکتها‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫توسته‬ ‫در‬ ‫عمر‬ ‫منحنی‬(Tushman And Nadler 1986)،
•‫تتادل‬‫های‬ ‫وویایی‬ ‫و‬ ‫متغیرها‬ ‫تاثیر‬ ‫بررسی‬ ‫در‬ ‫ش‬َ‫ن‬‫ایتصادی‬(Nash 1951)،
•‫اثر‬‫تکنولوژی‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫شدن‬ ‫نهادینه‬ ‫تاخیری‬‫جدید‬
2
7
‫از‬55
‫به‬‫نمودار‬ ‫ـ‬ ‫کشیدن‬ ‫تصویر‬‫معلولی‬ ‫و‬ ‫علت‬ ‫نهایی‬
2
8
‫از‬55
‫جریان‬ ‫و‬ ‫سطح‬ ‫نمودار‬ ‫ـ‬ ‫کشیدن‬ ‫تصویر‬ ‫به‬
2
9
‫از‬55
‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫مدل‬ ‫فرمولبندی‬
3
0
‫از‬55
‫مدل‬ ‫معماری‬
3
1
‫از‬55
1.‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫محیط‬
3
2
‫از‬55
2.‫مدل‬ ‫اصلی‬ ‫رابط‬
3
3
‫از‬55
3.‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫خودکار‬ ‫عامل‬
3
4
‫از‬55
4.‫جویی‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫همانندیابی‬
3
5
‫از‬55
6.‫مدل‬ ‫آزمون‬
‫دوازده‬‫پویا‬ ‫سیستم‬ ‫استاندارد‬ ‫آزمون‬
‫آزمون‬‫های‬‫کفایت‬‫مرز‬‫مدل‬‫آزمون‬‫های‬‫ارزیابی‬‫ساختار‬
‫مدل‬
‫سازگاری‬‫مقیاسی‬‫ارزیابی‬‫پارامترها‬
‫آزمون‬‫های‬‫نقاط‬‫بحرانی‬(0،
‫بینهایت‬‫و‬‫غیره‬)
‫آزمون‬‫های‬‫اشتباهات‬‫مجتمع‬
‫سازی‬
‫آزمون‬‫های‬‫تولید‬‫مجدد‬
‫رفتار‬
‫آزمون‬‫های‬‫رفتار‬‫غیر‬‫نرمال‬
‫آزمون‬‫های‬‫عضو‬‫هم‬‫خانواده‬
(‫صنعت‬‫خودرو‬)
‫آزمون‬‫های‬‫رفتار‬‫پیش‬‫بینی‬
‫نشده‬
‫تحلیل‬‫حساسیت‬‫آزمون‬‫های‬‫بهبود‬‫سیستم‬
3
6
‫از‬55
‫مدل‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬
3
7
‫از‬55
‫آینده‬ ‫سناریوهای‬ ‫تشخیص‬
•‫محصول‬ ‫حوزه‬ ‫در‬:
•‫به‬،‫خاانگی‬ ‫لاوازم‬ ‫صانتت‬ ‫آینده‬ ‫تغییرات‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬‫محاور‬ ‫تکنولاوژی‬‫باشاد‬‫تکنو‬ ‫توساته‬‫لاوژی‬
‫اوالت‬‫ا‬‫محص‬ ‫در‬ ‫اد‬‫ا‬‫جدی‬ ‫اات‬‫ا‬‫امکان‬ ‫اازی‬‫ا‬‫س‬ ‫اراهم‬‫ا‬‫ف‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ،‫ادگی‬‫ا‬‫زن‬ ‫ابک‬‫ا‬‫س‬ ‫ار‬‫ا‬‫تغیی‬ ‫ار‬‫ا‬‫ب‬ ‫االوه‬‫ا‬‫ع‬‫در‬ ‫اازنگری‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫منجر‬ ‫نیز‬ ‫محصوالت‬ ‫های‬ ‫کاربری‬:
•‫تغییر‬‫منزل‬ ‫فتالیتهای‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫غذا‬ ‫طبخ‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫آشوزخانه‬ ‫نقش‬،
•‫تغییر‬‫منزل‬ ‫دکور‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫کاالی‬ ‫نقش‬،
•‫رشد‬،‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫متصل‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬
•‫مصرف‬‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫وایین‬.
3
8
‫از‬55
‫آینده‬ ‫سناریوهای‬ ‫تشخیص‬
•‫در‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫حوزه‬:
•‫با‬‫بین‬ ‫شدید‬ ‫ریابت‬ ‫شاهد‬ ‫مشتریان‬ ‫زنی‬ ‫چانه‬ ‫یدرت‬ ‫افزایش‬‫بود‬ ‫خواهیم‬ ‫شرکتها‬
•‫عضویت‬ ‫با‬‫جهانی‬ ‫تجارت‬ ‫سازمان‬ ‫در‬‫ریابت‬،‫گردد‬ ‫می‬ ‫تشدید‬ ‫مجددا‬
•‫با‬‫هم‬ ‫و‬ ‫تتامال‬ ‫بارای‬ ‫فضاا‬ ‫ایجااد‬ ‫شااهد‬ ،‫خاارجی‬ ‫سیاسات‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫تتامل‬ ‫افزایش‬‫باا‬ ‫کااری‬
‫باشیم‬ ‫خارجی‬ ‫شرکتهای‬.
•‫صنتت‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫موفو‬ ‫زمانی‬ ‫تنها‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬‫که‬:
•‫از‬‫بروز‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تغییرات‬ ‫وای‬ ‫به‬ ‫وا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بتواند‬ ‫طرفی‬‫کند‬.
•‫از‬‫باشد‬ ‫برخوردار‬ ‫ییمت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ ‫خوبی‬ ‫ریابتی‬ ‫توان‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬.
3
9
‫از‬55
‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫سیاستهای‬
•‫کاهش‬‫کاالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫ییمت‬‫تولیدی‬
•‫وارداتی‬ ‫کاالی‬ ‫ییمت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬
•‫بین‬ ‫برندهای‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬‫المللی‬
•‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬‫المللی‬ ‫بین‬ ‫برندهای‬ ‫مشارکت‬ ‫بدون‬ ‫صنتت‬ ‫توسته‬
•‫توسته‬‫جهانی‬ ‫کامل‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫محلی‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫ولکانی‬ ‫و‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫مرحله‬
•‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلی‬ ‫فضای‬ ‫بهبود‬‫کار‬
4
0
‫از‬55
‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلی‬ ‫فضای‬ ‫بهبود‬‫نگاری‬ ‫آینده‬ ‫عام‬ ‫هدف‬ ‫کارـ‬
•‫بهبود‬‫سیاساتگ‬ ‫اختیاار‬ ‫و‬ ‫تواناایی‬ ‫حاد‬ ‫از‬ ‫فراتار‬ ‫موضاوعی‬ ‫کاار‬ ‫و‬ ‫کساب‬ ‫کلی‬ ‫فضای‬‫ذار‬‫ان‬
‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫صنتت‬ ‫حوزه‬‫است‬:
•‫نهایی‬ ‫سیاست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلی‬ ‫فضای‬ ‫بهبود‬ ‫اهمیت‬ ‫تتیین‬ ‫برای‬‫دو‬ ‫برای‬‫طیف‬:
•‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلی‬ ‫فضای‬ ‫بهبود‬
•‫است‬ ‫گردیده‬ ‫بررسی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلی‬ ‫فضای‬ ‫بهبود‬ ‫عدم‬.
•‫آید‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫توجه‬ ‫نیز‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫سیاست‬ ‫توصیه‬ ‫در‬ ‫تا‬.
4
1
‫از‬55
‫مدل‬ ‫در‬ ‫سیاستها‬ ‫اعمال‬ ‫نتایج‬
0
0.2
0.4
0.6
‫امتیاز‬
‫درآمد‬
‫برابری‬
‫امتیاز‬
‫کاال‬
‫برابری‬
‫اعتبار‬
‫کاال‬
‫نسبت‬
‫تقاضا‬
‫نسبت‬
‫استفاده‬
‫کاال‬
‫نسبت‬
‫عالقمندی‬
‫نسبت‬
‫توصیه‬
‫کاالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫قیمت‬ ‫کاهش‬
‫تولیدی‬
‫کاالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬
‫وارداتی‬
‫بین‬ ‫برندهای‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬
‫المللی‬
‫است‬ ‫خارجی‬ ‫به‬ ‫داخلی‬ ‫کاالی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫نسبت‬ ،‫نمودار‬ ‫های‬ ‫نسبت‬
4
2
‫از‬55
‫تحلیل‬‫حساسیت‬
‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ار‬‫ا‬‫زی‬ ‫اره‬‫ا‬‫ش‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫اده‬‫ا‬‫آین‬ ‫ساناریوهای‬
‫گردید‬ ‫اعمال‬ ‫مدل‬:
•‫تکنولوژی‬‫انداز‬ ‫راه‬‫صنتت‬
•‫ریابت‬‫شدید‬‫تر‬
•‫عضویت‬‫در‬‫جهانی‬ ‫تجارت‬
•‫با‬ ‫سازنده‬ ‫تتامل‬‫خارج‬
-0.1
0.1
0.3
0.5
0.7
‫امتیاز‬
‫درآمد‬
‫برابری‬
‫امتیاز‬
‫کاال‬
‫برابری‬
‫اعتبار‬
‫کاال‬
‫نسبت‬
‫تقاضا‬
‫نسبت‬
‫استفاده‬
‫کاال‬
‫نسبت‬
‫عالقمندی‬
‫نسبت‬
‫توصیه‬
‫کاهش‬‫قیمت‬‫تمام‬‫شده‬‫کاالی‬‫تولیدی‬
‫مشارکت‬‫با‬‫برندهای‬‫بین‬‫المللی‬
‫است‬ ‫خارجی‬ ‫به‬ ‫داخلی‬ ‫کاالی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫نسبت‬ ،‫نمودار‬ ‫های‬ ‫نسبت‬
4
3
‫از‬55
‫سیاست‬ ‫بین‬ ‫تتامالت‬ ‫تحلیل‬‫ها‬
•‫داخل‬ ‫تولید‬ ‫کاالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫ییمت‬ ‫کاهش‬ ‫سیاست‬:
•،‫است‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫طریو‬ ‫از‬ ‫ریابتی‬ ‫مزیت‬ ‫ایجاد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬
•‫ندارد‬ ‫توسته‬ ‫روش‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ،‫سیاست‬ ‫این‬.
•‫گردد‬ ‫ویگیری‬ ‫سیاستها‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بنابراین‬.
•‫مشارکت‬ ‫سیاست‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫از‬‫و‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫برندهای‬ ‫با‬‫ولکانی‬ ‫توسته‬:
•‫توسته‬‫باالتری‬ ‫کارایی‬ ‫ولکانی‬،‫است‬ ‫داشته‬
•‫به‬‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬‫توسته‬ ،‫تکنولوژیک‬ ‫زیرساخت‬‫ولکانی‬‫با‬ ‫نیز‬‫مشارکت‬‫برندهای‬‫ش‬ ‫می‬ ‫میسر‬ ‫المللی‬ ‫بین‬‫ود‬.
•‫بنابراین‬‫تلفیو‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫توان‬ ‫می‬‫کرد‬.
•‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫تتامالت‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نهایی‬ ‫سیاست‬:
«‫محلی‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫ولکانی‬ ‫توسته‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫تولید‬ ‫کاالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫ییمت‬ ‫کاهش‬‫طر‬ ‫از‬ ‫جهانی‬ ‫کامل‬ ‫تولید‬ ‫به‬‫یو‬
‫المللی‬ ‫بین‬ ‫برندهای‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬».
4
4
‫از‬55
‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫نهایی‬ ‫بررسی‬
‫ااف‬‫ا‬‫ال‬)‫اای‬‫ا‬‫کل‬ ‫ااای‬‫ا‬‫فض‬ ‫ااود‬‫ا‬‫بهب‬ ‫اادون‬‫ا‬‫ب‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫ب‬)‫کساب‬ ‫کلای‬ ‫فضاای‬ ‫بهبود‬ ‫با‬‫و‬
‫کار‬
0.44
0.48
0.52
0.56
0.6
‫امتیاز‬
‫درآمد‬
‫برابری‬
‫امتیاز‬
‫کاال‬
‫برابری‬
‫اعتبار‬
‫کاال‬
‫فضای‬ ‫بهبود‬ ‫بدون‬ ‫نهایی‬ ‫سیاست‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫است‬ ‫خارجی‬ ‫به‬ ‫داخلی‬ ‫کاالی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫نسبت‬ ،‫نمودار‬ ‫های‬ ‫نسبت‬
4
5
‫از‬55
‫سیاست‬ ‫عملیاتی‬ ‫تتریف‬‫ویشنهادی‬
4
6
‫از‬55
‫گیری‬ ‫نتیجه‬
4
7
‫از‬55
‫است؟‬ ‫مناسب‬ ‫انسانها‬ ‫هوشمندانه‬ ‫رفتار‬ ‫چه‬ ‫عامل‬ ‫توانایی‬ ‫بهبود‬ ‫در‬
•‫ها‬ ‫عامل‬ ‫اجتماع‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫جویی‬ ‫مشورت‬:
•‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫شیوه‬ ،‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫تتاریف‬ ‫مطابو‬ ‫ایم‬ ‫توانسته‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬‫و‬‫رفتار‬
‫ببخشیم‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫عامل‬.
4
8
‫از‬55
‫ها‬ ‫عامل‬ ‫توانایی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬‫نسبت‬ ‫را‬‫داد‬ ‫ارتقا‬ ‫قبل‬ ‫به‬‫؟‬
4
9
‫از‬55
‫انتزاع‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬‫سیستم‬‫پویا‬‫داد؟‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫واقعیت‬ ‫از‬
•‫استفاده‬‫عاملی‬ ‫چند‬ ‫مدلسازی‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬‫و‬‫وویا‬ ‫سیستم‬‫ایان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الگویی‬‫واژوهش‬
‫بر‬ ،‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ویشنهاد‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫برای‬‫این‬ ‫اساس‬‫الگو‬:
•‫در‬‫اول‬ ‫مرحله‬‫وویایی‬‫محیط‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫با‬‫وویا‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫بررسی‬
•‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫اعمال‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫جامته‬ ‫بر‬ ‫وویا‬ ‫مدل‬ ‫نتای‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫ها‬
5
0
‫از‬55
‫چه‬ ‫کشور‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫صنعت‬ ‫ارتقا‬ ‫برای‬ ‫دولت‬ ‫سیاست‬‫باشد؟‬
•‫از‬ ‫عبارتست‬ ‫صنتت‬ ‫برای‬ ‫نهایی‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫سیاست‬:
•«‫باه‬ ‫محلای‬ ‫تولیاد‬ ‫از‬ ‫ولکاانی‬ ‫توساته‬ ‫و‬ ‫تولیدی‬ ‫کاالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫ییمت‬ ‫کاهش‬‫جهاا‬ ‫کامال‬ ‫تولیاد‬‫از‬ ‫نی‬
‫المللی‬ ‫بین‬ ‫برندهای‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬ ‫طریو‬»
•‫نیز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلی‬ ‫فضای‬ ‫بهبود‬‫بود‬ ‫سیاستهایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫تااثیر‬ ‫کاه‬‫ار‬ ‫بار‬ ‫آن‬‫صانتت‬ ‫تقاا‬
‫گردید‬ ‫بررسی‬:
•‫تنها‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫نشان‬‫بهبود‬‫ساب‬ ‫صانتت‬ ‫باا‬ ‫مارتبط‬ ‫سیاسات‬ ‫گوناه‬ ‫هایگ‬ ‫اعماال‬ ‫بدون‬ ،‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬‫ب‬
‫می‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫صنتت‬ ‫رشد‬‫گردد‬
5
1
‫از‬55
‫پژوهش‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬
•‫هوشمندانه‬ ‫رفتار‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫جویی‬ ‫توصیه‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬
•‫توصیه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫متدلوژی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫جو‬ ‫توصیه‬ ‫هوشمند‬ ‫عامل‬ ‫طراحی‬
•‫اطمینان‬ ‫عدم‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫همانندیابی‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫س‬ ‫ترکیبی‬ ‫مدل‬ ‫در‬‫یستم‬
‫عاملی‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫وویا‬
•‫ب‬ ‫بااس‬ ‫انتشاار‬ ‫مادل‬ ‫در‬ ‫ظهاوری‬ ‫رفتارهاای‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫مدلی‬ ‫ارایه‬‫مدلساازی‬ ‫راسااس‬
‫عاملی‬ ‫چند‬:
•‫انتشاری‬ ‫مدل‬ ‫توسته‬BASS‫ها‬ ‫عامل‬ ‫شخصی‬ ‫متغیرهای‬ ‫تا‬ ‫بکارگیری‬ ‫دامنه‬ ‫گسترش‬ ‫با‬
•‫یا‬ ‫کاال‬ ‫انتشار‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫ظهوری‬ ‫های‬ ‫رفتار‬ ‫بررسی‬ ‫امکان‬ ‫سازی‬ ‫فراهم‬‫جامته‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬
•‫سیس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نگارانه‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫الگویی‬ ‫ارایه‬‫وویا‬ ‫تم‬
•‫لوازم‬ ‫صنتت‬ ‫نگارانه‬ ‫آینده‬ ‫سیاستگذاری‬ ‫برای‬ ‫نگاری‬ ‫آینده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫خانگی‬
5
2
‫از‬55
‫کاربردهای‬‫پژوهش‬
•‫مسایل‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬:
•‫طراحی‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫وویا‬ ‫مدل‬‫است‬ ‫شده‬.
•‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ایران‬ ‫جامته‬ ‫های‬ ‫وایتیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫جامته‬
•‫استفاده‬‫وژوهشی‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫از‬‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫گذار‬ ‫سیاست‬:
•‫آینده‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫سناریوهای‬ ‫سایر‬ ‫ارزیابی‬
•‫ساخت‬‫سیاستهایی‬ ‫آزمون‬ ‫و‬‫جدید‬
•‫عامل‬ ‫جویی‬ ‫مشورت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫توسته‬ ‫برای‬ ‫مبنایی‬ ‫مترفی‬‫ها‬
•‫مترفی‬‫توص‬ ‫هوشمند‬ ‫عامل‬ ‫بکارگیری‬ ‫با‬ ‫گر‬ ‫توصیه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫توسته‬ ‫برای‬ ‫مبنایی‬‫یه‬‫جو‬
5
3
‫از‬55
‫های‬ ‫وژوهش‬ ‫برای‬ ‫ویشنهادات‬‫آتی‬
•‫آزمون‬ ‫و‬ ‫بکارگیری‬ ‫برای‬ ‫تالش‬‫توصیه‬‫های‬ ‫عامل‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫جویی‬‫ساده‬ ‫هوشمند‬‫و‬‫ویچیده‬.
•‫رفتار‬ ‫های‬ ‫وویایی‬ ‫تاثیر‬ ‫بررسی‬‫در‬‫جویی‬ ‫توصیه‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫هوشمندی‬ ‫بر‬ ‫اجتماع‬‫عامل‬
•‫متغ‬ ‫بیشتر‬ ‫ساختن‬ ‫درونزا‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫کاملتر‬ ‫های‬ ‫وویایی‬ ‫بررسی‬‫مر‬ ‫توسته‬ ‫و‬ ،‫یرها‬‫ز‬‫مدل‬
•‫شناخت‬‫رفتار‬ ‫این‬ ‫سازی‬ ‫نهادینه‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫هوشمندانه‬ ‫رفتارهای‬ ‫سایر‬‫عامل‬ ‫در‬ ‫ها‬
•‫توسته‬‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫گر‬ ‫توصیه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬‫هوشمند‬ ‫عامل‬‫توصیه‬‫جو‬
5
4
‫از‬55
‫استخراجی‬ ‫مقاالت‬
‫ردیف‬‫مقاله‬ ‫نام‬‫مجله‬ ‫نام‬‫وضتیت‬
1
‫با‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫توانایی‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫الگویی‬ ‫جو‬ ‫توصیه‬ ‫هوشمند‬ ‫عامل‬
‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫واردات‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫موردی‬ ‫مطالته‬ ‫ـ‬ ‫ناکافی‬ ‫و‬ ‫نادییو‬ ‫های‬ ‫داده‬
‫مجله‬‫ـ‬ ‫صنتتی‬ ‫مدیریت‬ ‫وژوهشی‬ ‫علمی‬
‫سنندج‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬
SUBMIT
2
‫واردات‬ ‫موردی‬ ‫مطالته‬ ‫ـ‬ ‫نگارانه‬ ‫آینده‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫برای‬ ‫وویا‬ ‫و‬ ‫عاملی‬ ‫چند‬ ‫مدل‬ ‫ارایه‬
‫خانگی‬ ‫لوازم‬
‫وژوهشی‬ ‫علمی‬ ‫مجله‬‫کا‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیریت‬‫ر‬‫ـ‬
‫مرکز‬ ‫تهران‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬
ACCEPT
3
Recommendation Seeker Intelligent Agent: A Novel Approach For
Enhancing Agents’ Capabilities
SUBMIT
4
Adding emerging behavior in Bass Diffusion model by multiple
molding of Multi-agent and System dynamic
5
‫ترکی‬ ‫مدلسازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نگارانه‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫الگویی‬ ‫ارایه‬‫بی‬
‫عاملی‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫وویا‬ ‫سیستم‬
‫تهیه‬ ‫درحال‬‫ـ‬ ‫ـ‬
‫براساس‬ ‫باس‬ ‫انتشار‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫ظهوری‬ ‫رفتارهای‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫مدلی‬ ‫ارایه‬
‫عاملی‬ ‫چند‬ ‫مدلسازی‬
‫تهیه‬ ‫درحال‬‫ـ‬ ‫ـ‬
5
5
‫از‬55
‫پایان‬
‫فراوان‬ ‫سواس‬ ‫با‬
5
6
‫از‬55
‫مدل‬ ‫مرز‬ ‫کفایت‬ ‫آزمون‬
‫ایده‬‫ایده‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫تغییر‬‫ایده‬ ‫منشا‬
‫می‬ ‫تولید‬ ‫ارتقا‬ ‫سیاستهای‬
‫قیمت‬ ‫افزایش‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬
‫قیمت‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫واردات‬
‫باشد‬ ‫تولید‬ ‫شده‬ ‫تمام‬
‫کاهش‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫متغیرهای‬ ‫افزودن‬
‫محیط‬ ‫مدل‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫قیمت‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬
‫کمیسیون‬
‫لوازم‬
‫خانگی‬
‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫قاچاق‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬
‫ثبات‬ ‫نیازمند‬ ‫اینکه‬
‫سخت‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سیاست‬
‫نبایستی‬ ‫است‬ ‫گیرانه‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫توجیه‬
‫عوارض‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫نرخ‬ ‫افزودن‬
‫با‬ ‫متغیر‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گمرکی‬
‫معکوس‬ ‫اثر‬
‫کمیسیون‬
‫لوازم‬
‫خانگی‬
‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫اقتصادی‬ ‫ثبات‬
‫متغیرهای‬ ‫تابع‬ ‫اینکه‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫برونزای‬
‫امنیت‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫خود‬
‫هست‬ ‫نیز‬ ‫اقتصادی‬
‫امنیت‬ ‫تاثیر‬ ‫امکان‬ ‫افزودن‬
‫اقتصادی‬ ‫ثبات‬ ‫بر‬ ‫اقتصادی‬
‫خبره‬
‫اقتصادی‬
‫بنیان‬ ‫عامل‬ ‫مدلسازی‬ ‫در‬‫تعریف‬20Data Set‫و‬25‫متغیر‬‫خبره‬
‫از‬55
‫ساختار‬ ‫آزمون‬‫مدل‬
‫تغییر‬‫حاصله‬ ‫نتیجه‬
‫حالت‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬ImmaturePerson
‫عامل‬ ‫برای‬ ‫ممکن‬ ‫حالتهای‬ ‫به‬
‫زیر‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫خرید‬ ‫امکان‬18‫سال‬
‫گردید‬ ‫حذف‬.
‫توان‬ ‫تابع‬ ‫در‬ ‫سنی‬ ‫شرط‬ ‫گذاشتن‬
‫عامل‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫کسب‬
‫زیر‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫توان‬18
‫گردید‬ ‫تعیین‬ ‫صفر‬ ‫سال‬.
‫عامل‬ ‫حالت‬ ‫تغییر‬ ‫در‬ ‫شرط‬ ‫تعیین‬
‫از‬ ‫و‬ ‫باسواد‬ ‫به‬ ‫بیسواد‬ ‫از‬
‫تحصیلکرده‬ ‫به‬ ‫باسواد‬
‫بیسواد‬ ‫از‬ ‫عامل‬ ‫حالت‬ ‫تغییر‬ ‫امکان‬
‫گردید‬ ‫حذف‬ ‫برعکس‬ ‫و‬ ‫تحصیلکرده‬ ‫به‬.
‫اجتماعی‬ ‫سطح‬ ‫اثر‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬
‫توصیه‬ ‫فراوانی‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫بودن‬
‫دیگران‬ ‫به‬ ‫کاال‬
‫اجتماعی‬ ‫کمتر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫عامل‬
‫به‬ ‫کمتری‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ،‫هستند‬
‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ‫دیگران‬.
‫قبلی‬ ‫های‬ ‫عالقمندی‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬
‫توصیه‬ ‫امتیاز‬ ‫محاسبه‬ ‫در‬ ‫کاربر‬
‫دیگران‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫هر‬
‫از‬ ‫عامل‬ ‫پذیری‬ ‫تاثیر‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫در‬ ‫وی‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫عالقمندی‬ ،‫جامعه‬
‫گردید‬ ‫لحاظ‬ ‫نیز‬ ‫توصیه‬.
‫عالقمندی‬ ‫فراموشی‬ ‫تابع‬ ‫تغییر‬
‫ساده‬ ‫خطی‬ ‫تابع‬ ‫از‬ ‫عامل‬ ‫قبل‬ ‫های‬
‫تابع‬ ‫به‬ ‫توصیه‬ ‫ترتیب‬ ‫براساس‬ ‫و‬
‫عالوه‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫فراموشی‬ ‫در‬
،‫فراموشی‬ ‫در‬ ‫توصیه‬ ‫ترتیب‬ ‫لحاظ‬ ‫بر‬
‫لحاظ‬ ‫نیز‬ ‫توصیه‬ ‫زمانی‬ ‫قدمت‬
‫از‬55
‫مقیاسی‬ ‫سازگاری‬
•‫در‬ ‫مشتر‬ ‫زمانی‬ ‫واحد‬ ‫تتریف‬ ،‫مقیاسی‬ ‫سازگاری‬ ‫سازی‬ ‫فراهم‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫گام‬‫است‬ ‫مدل‬ ‫کل‬:
•‫بو‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫مدل‬ ‫متغیرهای‬ ‫طرفی‬ ‫از‬‫عامال‬ ‫جامتاه‬ ‫در‬ ‫آنهاا‬ ‫مقادار‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫ده‬
‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫ها‬3‫تا‬15،‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫سال‬
•‫ه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫زمانی‬ ‫افو‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫متغیرهای‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬‫یابند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫فتگی‬.
•‫اانی‬‫ا‬‫زم‬ ‫اد‬‫ا‬‫واح‬ ‫اوچکترین‬‫ا‬‫ک‬ ،‫ادل‬‫ا‬‫م‬ ‫اانی‬‫ا‬‫زم‬ ‫اد‬‫ا‬‫واح‬ ‫این‬‫ا‬‫تتی‬ ‫در‬(‫روز‬)‫در‬ ‫اال‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫اه‬‫ا‬‫هفت‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫امارنده‬‫ا‬‫ش‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ااب‬‫ا‬‫انتخ‬
‫گردید‬ ‫استفاده‬ ‫تغییرات‬ ‫ثبت‬ ‫زمان‬ ‫تتیین‬.
•‫نیز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ای‬ ‫زمنیه‬ ‫محیط‬ ‫مدلسازی‬ ‫در‬ ‫همچنین‬:
•‫ب‬ ‫رابطه‬ ‫تتیین‬ ‫و‬ ‫متغیر‬ ‫نام‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫فرمولبندی‬ ‫ابتدای‬ ‫همان‬ ‫از‬،‫ها‬ ‫متغیر‬ ‫ین‬
•‫مبن‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خارجی‬ ‫مشابه‬ ‫متغیرهای‬ ‫با‬ ‫متغیرها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫برابری‬ ‫نر‬‫گرفت‬ ‫یرار‬ ‫ا‬
‫از‬55
‫ارزیابی‬‫متغیرها‬
•‫منطو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫آنترووی‬‫آن‬‫هاای‬ ‫گزیناه‬ ‫باا‬ ‫را‬ ‫تفااوت‬ ‫بیشاترین‬ ‫کاه‬ ‫هساتند‬ ‫مهام‬ ‫هایی‬ ‫گزینه‬‫دیگار‬
‫داشته‬‫باشند‬
•‫بنابراین‬‫متفا‬ ‫هام‬ ‫باا‬ ‫کاامال‬ ‫کاه‬ ‫گاردد‬ ‫تتریاف‬ ‫ای‬ ‫گوناه‬ ‫باه‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫طراحی‬ ‫شده‬ ‫تالش‬‫با‬ ‫آنهاا‬ ‫اثارات‬ ‫و‬ ‫باوده‬ ‫اوت‬‫ه‬
‫باشند‬ ‫تفکیک‬ ‫یابل‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫سادگی‬.
•‫در‬‫متغیرها‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫تتیین‬‫برای‬‫از‬ ‫بااالتر‬ ‫بازه‬ ‫سه‬ ‫هر‬0.5‫مسااوی‬ ،0.5‫از‬ ‫کمتار‬ ‫و‬0.5‫گزیناه‬
‫گردد‬ ‫رعایت‬ ‫نیز‬ ‫مقیاسی‬ ‫سازگاری‬ ‫تا‬ ‫گردید‬ ‫تتریف‬ ‫بازه‬ ‫هر‬ ‫متادل‬.
•‫رعایت‬‫انتخاا‬ ‫دلیال‬ ‫باه‬ ‫زیرا‬ ‫دارد‬ ‫متغیرها‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫بسزایی‬ ‫نقش‬ ‫اصل‬ ‫دو‬ ‫این‬‫گ‬ ‫ب‬‫زیناه‬
‫بدهیم‬ ‫متغیر‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫مشخصی‬ ‫مقدار‬ ‫هستیم‬ ‫یادر‬ ‫تفکیک‬ ‫یابل‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬
‫از‬55
‫بحرانی‬ ‫نقاط‬ ‫آزمون‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬
‫متغیر‬ ‫تابع‬ ‫در‬«‫یاچاق‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬»‫متغیرهاای‬ ‫هاای‬ ‫ورودی‬ ‫صاورتیکه‬ ‫در‬ ‫گردید‬ ‫مشخص‬«‫یاچااق‬ ‫کنتارل‬»‫و‬«‫سی‬ ‫ثباات‬‫اسات‬
‫داخلی‬»‫متغیر‬ ‫ورودی‬ ‫و‬ ‫مقدار‬ ‫حدایل‬«‫گمرکی‬ ‫عوارض‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫نر‬»‫ایجاد‬ ‫جواب‬ ‫باشد‬ ‫حداکثر‬‫رفتار‬ ‫و‬‫موجاه‬ ‫غیار‬‫در‬‫نقطا‬‫ه‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫بحرانی‬
•‫ت‬ ‫بایساتی‬ ‫هام‬ ،‫آید‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫جلوگیری‬ ‫کشور‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫یاچاق‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬‫ث‬ ‫هام‬ ‫یاباد‬ ‫افازایش‬ ‫یاچااق‬ ‫باا‬ ‫مباارزه‬ ‫الشاهای‬‫و‬ ‫باات‬
‫باشاد‬ ‫فاراهم‬ ‫کنتارل‬ ‫سااختن‬ ‫واذیر‬ ‫امکان‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫آرامش‬.‫بر‬ ‫اول‬ ‫بخاش‬ ‫در‬ ‫موفقیات‬ ‫میازان‬ ‫گفات‬ ‫تاوان‬ ‫مای‬ ‫بناابراین‬‫باا‬ ‫ابار‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫متغیر‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫حدایل‬.
MIN(SMUGGLINGCONTROL, INTERNALPLOICYSTABILITY)
•‫ا‬ ‫جلاوگیری‬ ‫امتیااز‬ ‫است‬ ‫باال‬ ‫گمرکی‬ ‫نر‬ ‫زمانیکه‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫همچنین‬‫عل‬ ‫و‬ ‫باشاد‬ ‫نزدیاک‬ ‫واایین‬ ‫دامناه‬ ‫باه‬ ‫یاچااق‬ ‫ز‬‫یارغم‬
‫متغیار‬ ‫نهایی‬ ‫مقدار‬ ‫شدید‬ ‫کنترلهای‬«‫یاچااق‬ ‫از‬ ‫جلاوگیری‬»‫گاردد‬ ‫کمتار‬.‫مقیاسای‬ ‫ساازگاری‬ ‫رعایات‬ ‫جهات‬ ‫در‬ ‫بناابراین‬‫حال‬ ‫و‬
‫گردید‬ ‫اصاله‬ ‫زیر‬ ‫شره‬ ‫به‬ ‫تابع‬ ،‫بحرانی‬ ‫نقاط‬ ‫مشکل‬:
MIN(SMUGGLINGCONTROL,INTERNALPLOICYSTABILITY)-
(MIN(SMUGGLINGCONTROL,INTERNALPLOICYSTABILITY)*IMPORTCUSTOMRATE)
‫از‬55
‫آزمون‬‫اشتباهات‬‫سازی‬ ‫مجتمع‬
‫برای‬‫ی‬ ‫هاای‬ ‫داده‬ ‫باه‬ ‫جدیاد‬ ‫داده‬ ‫افزودن‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫مجتمع‬ ‫اشتباهات‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬،‫مادل‬ ‫بلای‬
‫صاور‬ ‫باه‬ ‫زماان‬ ‫باا‬ ،‫اجارا‬ ‫تتاداد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫شمارنده‬ ‫بکارگیری‬ ‫با‬‫وارامتریاک‬ ‫ت‬
‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫امارنده‬‫ا‬‫ش‬ ‫ات؟‬‫ا‬‫چیس‬ ‫اانی‬‫ا‬‫زم‬ ‫اد‬‫ا‬‫واح‬ ‫اه‬‫ا‬‫اینک‬ ‫از‬ ‫اار‬‫ا‬‫ف‬ ‫اار‬‫ا‬‫اینک‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ،‫اد‬‫ا‬‫ش‬ ‫اار‬‫ا‬‫رفت‬‫در‬ ‫دل‬7‫اار‬‫ا‬‫ب‬
‫در‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫تکرار‬365‫مای‬ ‫رساانی‬ ‫باروز‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫تکرار‬ ‫بار‬
‫کند‬.‫نرفت‬ ‫بکار‬ ‫توابع‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫بنابراین‬.
‫از‬55
‫رفتار‬ ‫مجدد‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬
•‫در‬ ‫جامته‬ ‫با‬ ‫مدل‬ ‫سنی‬ ‫تطابو‬50‫آینده‬ ‫سال‬
•‫با‬ ‫منطباو‬ ‫اولیاه‬ ‫سنی‬ ‫ترکیب‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫اوال‬‫ر‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫جامته‬2013‫بود‬ ‫نکرده‬ ‫عمل‬ ‫درست‬
•‫ساریتتر‬ ‫مادل‬ ‫در‬ ‫هاا‬ ‫عامال‬ ‫سانی‬ ‫رشد‬ ‫روند‬ ‫ثانیا‬
‫بود‬ ‫وایتیت‬ ‫از‬
‫اه‬‫ا‬‫اولی‬ ‫ان‬‫ا‬‫س‬ ‫اف‬‫ا‬‫تتری‬ ‫اابع‬‫ا‬‫ت‬ ‫در‬ ‫ام‬‫ا‬‫ه‬ ‫اده‬‫ا‬‫آم‬ ‫ات‬‫ا‬‫بدس‬ ‫اای‬‫ا‬‫نت‬
‫یااا‬ ‫ماار‬ ‫گیااری‬ ‫تصاامیم‬ ‫تااابع‬ ‫در‬ ‫هاام‬ ‫و‬ ‫هااا‬ ‫عاماال‬
‫شد‬ ‫بکارگرفته‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫زندگی‬
‫از‬55
‫نرمال‬ ‫غیر‬ ‫رفتار‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬
•‫آن‬ ‫عمر‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫یبل‬ ‫کاال‬ ‫جایگزینی‬ ‫تابع‬:
•‫تابع‬ ‫در‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫آنها‬ ‫حذف‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫متغیرها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫اثر‬ ‫بررسی‬‫متغ‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫باالیی‬ ‫وزن‬‫یار‬
«‫کااربری‬ ‫ساالیانه‬ ‫تغییر‬ ‫نر‬ ،‫صنتت‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫زیبایی‬ ‫سالیانه‬ ‫تغییر‬ ‫نر‬‫صانت‬ ‫در‬ ‫کااال‬‫ت‬»‫شاده‬ ‫داده‬
‫حذف‬ ‫که‬ ‫نحوی‬ ‫به‬«‫کااال‬ ‫فرساودگی‬ ‫نار‬ ‫و‬ ‫عامال‬ ‫درآمد‬ ‫امتیاز‬ ‫متغیرهای‬»‫تا‬ ‫رفتاار‬ ‫بار‬ ‫تااثیری‬‫ابع‬
‫ندارد‬.‫جاایگزینی‬ ‫کاه‬ ‫گردیاد‬ ‫تتادیل‬ ‫نحاوی‬ ‫باه‬ ‫متغیرهاا‬ ‫ایان‬ ‫باین‬ ‫های‬ ‫وزن‬ ‫بنابراین‬‫کااال‬50%‫تاابع‬
‫و‬ ‫صنتت‬ ‫متغیرهای‬50%‫باشد‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کاالی‬ ‫سن‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫متغیرهای‬ ‫تابع‬:
INTRENEWRATIO= 0.2* MAIN.YEARLYGOODBEAUTYCHANGE +
0.3* MAIN.YEARLYGOODUSECHANGE +
0.2* INCOMESCORE +
0.3* ((DOUBLE)INTGOODAGE/MAIN.STANDARDGOODDURABILITY);
‫از‬55
‫خانواده‬ ‫هم‬ ‫عضو‬ ‫های‬ ‫آزمون‬(‫خودرو‬ ‫صنعت‬)
•‫ها‬ ‫بررسی‬ ‫نتای‬:
•‫کاال‬ ‫یاچاق‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬»‫دارد‬ ‫کمتری‬ ‫ارتباط‬ ‫خودرو‬ ‫صنتت‬ ‫با‬.
•‫انگیزه‬‫جایگزینی‬‫خودرو‬‫گران‬ ‫های‬ ‫خودرو‬ ‫در‬ ‫بویژه‬‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫با‬ ‫ییمت‬
•‫وس‬ ‫عامل‬‫تقاضا‬ ‫را‬ ‫یکی‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫کاالی‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بلو‬ ‫سن‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫از‬‫کند‬ ‫می‬
‫از‬55
‫نشده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫رفتار‬ ‫آزمون‬
•‫سیاست‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫صحی‬ ‫واسخ‬
•«‫افزایش‬‫داخل‬ ‫تولید‬ ‫کاالهای‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫در‬ ‫وارداتی‬ ‫کاالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫ییمت‬»‫و‬
•«‫کاهش‬‫تولید‬ ‫ریابتی‬ ‫توان‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫داخل‬ ‫تولید‬ ‫کاالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫ییمت‬‫کنندگان‬»
•‫تجربه‬‫سیاسات‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫چین‬ ‫بویژه‬ ‫شریی‬ ‫جنوب‬ ‫آسیای‬ ‫کشورهای‬ ‫صنتتی‬ ‫رشد‬‫تای‬ ‫را‬‫یاد‬
‫کرد‬.‫است‬ ‫وایتیت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مدل‬ ‫نظری‬ ‫همخوانی‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬.
‫از‬55
‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫با‬ ‫تحصیالت‬ ‫تابع‬ ‫رفتار‬ ‫مطابقت‬ ‫عدم‬ ‫ـ‬ ‫حساسیت‬ ‫تحلیل‬
•‫اف‬ ،‫ایرانی‬ ‫جامته‬ ‫شناختی‬ ‫جمتیت‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫فرض‬ ‫ویش‬ ‫طور‬ ‫به‬‫بین‬ ‫سن‬ ‫با‬ ‫راد‬8‫تا‬24‫باا‬ ‫سالگی‬
‫احتمال‬96%‫بدهند‬ ‫حالت‬ ‫تغییر‬ ‫باسواد‬ ‫به‬ ‫بیسواد‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ویدا‬ ‫فرصت‬.‫بارای‬ ‫تاابتی‬ ‫نیاز‬ ‫مادل‬ ‫در‬‫کنتارل‬
‫طول‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫حالت‬ ‫تغییر‬ ‫این‬16‫بین‬ ‫سال‬8‫تا‬24‫سالگی‬16‫گردد‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫بار‬.
•‫عدد‬0.06‫تقسیم‬ ‫از‬ ‫تابع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬96%‫بر‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫کل‬ ‫احتمال‬16‫بود‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬.‫شادیم‬ ‫متوجه‬ ‫مدل‬ ‫اجرای‬ ‫با‬
‫انتقال‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫نتیجه‬ ‫با‬ ‫اجرا‬ ‫نتیجه‬96%‫همخوانی‬ ‫است‬ ‫باسواد‬ ‫به‬ ‫بیسواد‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫عامل‬‫ندارد‬.
•‫ها‬ ‫از‬ ‫مساتقل‬ ‫هاای‬ ‫ویشامد‬ ‫احتمال‬ ‫اجتماع‬ ‫رفت‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫وایع‬ ‫در‬‫باه‬ ‫منجار‬ ‫ساازگار‬ ‫و‬ ‫م‬96%‫گاردد‬‫اماا‬
‫نداشت‬ ‫مطابقت‬ ‫احتماالت‬ ‫منطو‬ ‫با‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫فرمول‬.‫ویشا‬ ‫احتماال‬ ‫اجتمااع‬ ‫فرماول‬ ‫از‬ ‫اساتفاده‬ ‫باا‬ ‫بنابراین‬‫امدهای‬
‫سازگار‬ ‫و‬ ‫مستقل‬(‫احتمال‬ ‫جمع‬)‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مجددا‬ ‫احتمال‬ ‫این‬ ‫مقدار‬0.1725‫آمد‬ ‫بدست‬.
𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)
𝑃(𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) + 𝑃(𝐶) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐶) − 𝑃(𝐵 ∩ 𝐶) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶)
⋮
‫از‬55
‫بهبود‬ ‫های‬ ‫آزمون‬‫سیستم‬
•‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫بررسی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫این‬:
•‫ارزیابی‬‫آینده‬،‫نگر‬
•‫استفاده‬‫داده‬ ‫منابع‬ ‫از‬‫و‬ ‫چندگانه‬
•‫تا‬‫علم‬ ‫اصول‬ ‫به‬ ‫وایبندی‬ ،‫امکان‬ ‫حد‬‫تجربی‬
•‫ب‬ ‫نگاری‬ ‫آینده‬ ‫برای‬ ‫مدلی‬ ‫طراحی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫ما‬ ‫نگار‬ ‫آیناده‬ ‫ارزیاابی‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫ایم‬ ‫وده‬‫نظار‬ ‫د‬
‫است‬ ‫بوده‬.
•‫ی‬ ‫هاای‬ ‫نظریاه‬ ‫بلکاه‬ ‫نشاده‬ ‫اکتفاا‬ ‫وژوهشاگر‬ ‫برداشاتهای‬ ‫باه‬ ‫تنهاا‬ ‫مدلسازی‬ ‫در‬‫فر‬ ‫باه‬ ‫و‬ ‫بررسای‬ ‫اساتفاده‬ ‫ابال‬‫اخاور‬
‫لاوا‬ ‫تخصصای‬ ‫کمیسیون‬ ‫نظرات‬ ‫از‬ ‫وژوهش‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫مساله‬‫اساتفا‬ ‫کشاوری‬ ‫خاانگی‬ ‫زم‬‫شاده‬ ‫ده‬
‫است‬.‫اند‬ ‫بوده‬ ‫چندگانه‬ ‫داده‬ ‫منابع‬ ‫بنابراین‬
•‫وایبندی‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫ال‬ ‫مطاابو‬ ‫مدلساازی‬ ‫مراحال‬ ‫تمام‬ ‫ویگیری‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫تجربی‬ ‫علم‬ ‫اصول‬ ‫به‬‫واذی‬ ‫ماورد‬ ‫گاوی‬‫رش‬
‫نیز‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫نگاری‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫وویا‬ ‫مدلسازی‬ ‫ادبیات‬ ‫در‬‫است‬ ‫شده‬ ‫رعایت‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫از‬55
‫از‬55
‫افراد‬‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫ویژگیهای‬ ‫با‬‫همدیگر‬
‫پارامتر‬
‫پارامتر‬ ‫های‬ ‫گزینه‬
‫دامنه‬ ‫یا‬‫تغییر‬
‫پارامترهای‬
‫هر‬ ‫برای‬ ‫ثابت‬
‫اما‬ ،‫عامل‬
‫بین‬ ‫متفاوت‬
‫ها‬ ‫عامل‬
‫جنسیت‬‫مونث‬ ‫و‬ ‫مذکر‬
‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫سبک‬‫احساسی‬ ‫و‬ ‫منطقی‬
‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫اجتماعی‬
‫سایرین‬ ‫از‬ ‫پذیری‬
‫روابط‬ ،‫باال‬ ‫روابط‬
‫منزوی‬ ‫و‬ ‫متوسط‬
‫پارامترهای‬
‫با‬ ‫که‬ ‫پویا‬
‫و‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬
‫تاثیر‬ ‫تحت‬
‫محیطی‬ ‫متغیرهای‬
‫می‬ ‫تغییر‬
‫تحصیالت‬ ‫سطح‬
‫و‬ ‫باسواد‬ ،‫سواد‬ ‫بی‬
‫دانشگاهی‬
‫ثروت‬ ‫گروه‬
‫و‬ ‫متوسط‬ ،‫فقیر‬
‫ثروتمند‬
‫قیمت‬ ‫به‬ ‫حساسیت‬‫بین‬ ‫بازه‬ ‫در‬0‫تا‬1
‫سن‬
‫بین‬ ‫بازه‬ ‫در‬1‫تا‬
‫از‬55
‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫فضای‬
‫تاابع‬ ‫زماان‬ ‫طای‬ ‫در‬ ‫هاا‬ ‫عامل‬ ‫تصمیم‬
‫گرفتا‬ ‫قارار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محیطی‬‫ه‬
‫باا‬ ‫ماارتبط‬ ‫پارامترهااای‬ ‫بایااد‬ ‫لااذا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ان‬‫ا‬
‫ای‬‫ا‬‫بررس‬ ‫اان‬‫ا‬‫امک‬ ‫و‬ ‫اایی‬‫ا‬‫شناس‬ ‫ای‬‫ا‬‫محیط‬
‫ااان‬‫ا‬‫زم‬ ‫ااول‬‫ا‬‫ط‬ ‫در‬ ‫ااا‬‫ا‬‫آنه‬ ‫ااای‬‫ا‬‫ه‬ ‫ااایی‬‫ا‬‫پوی‬
‫گردد‬ ‫فراهم‬
‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫گزینه‬
‫اجتماعی‬ ‫فضای‬
‫ناشی‬ ‫فشار‬ ‫باالی‬ ‫تحمل‬ ‫و‬ ‫آرامش‬
‫سیاستگذاری‬ ‫از‬
‫پایین‬ ‫تحمل‬ ‫و‬ ‫واکنش‬ ‫آماده‬
‫سیاستگذاری‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫فشار‬
‫از‬ ‫ناشی‬ ‫فشار‬ ‫تحمل‬ ‫عدم‬
‫سیاستگذاری‬
‫اقتصادی‬ ‫فضای‬
‫رونق‬
‫باال‬ ‫تورم‬
‫رکود‬
‫تورمی‬ ‫رکود‬
‫سیاسی‬ ‫فضای‬
‫داخل‬
‫سیاستها‬ ‫ثبات‬
‫سیاستها‬ ‫محدود‬ ‫تغییر‬
‫سیاستها‬ ‫مداوم‬ ‫تغییر‬
‫سیاست‬ ‫فضای‬
‫خارجی‬
‫خارج‬ ‫با‬ ‫سازنده‬ ‫تعامل‬
‫خارج‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫عدم‬
‫خارج‬ ‫با‬ ‫تقابل‬
‫فضای‬
‫کشور‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫باالی‬ ‫رشد‬
‫جهانی‬ ‫متوسط‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫کشور‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫متوسط‬ ‫رشد‬
‫از‬55
‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫سیاستهای‬
‫اااه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااااری‬‫ا‬‫نگ‬ ‫اااده‬‫ا‬‫آین‬ ‫اااات‬‫ا‬‫ادبی‬ ‫اااذیرش‬‫ا‬‫پ‬
‫ااخت‬‫ا‬‫س‬ ‫ارای‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫فعاالن‬ ‫ات‬‫ا‬‫دخال‬ ‫اای‬‫ا‬‫معن‬
‫طریاااق‬ ‫از‬ ‫مهااام‬ ‫ایااان‬ ‫و‬ ‫اسااات‬ ‫آیناااده‬
‫و‬ ‫ااااااااده‬‫ا‬‫آین‬ ‫اااااااارای‬‫ا‬‫ب‬ ‫اااااااای‬‫ا‬‫سناریونویس‬
‫ادت‬‫ا‬‫م‬ ‫اد‬‫ا‬‫بلن‬ ‫اتهای‬‫ا‬‫سیاس‬ ‫اارگیری‬‫ا‬‫بک‬‫در‬
‫ااان‬‫ا‬‫امک‬ ‫ااده‬‫ا‬‫آین‬ ‫ااناریوهای‬‫ا‬‫س‬ ‫ااه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااه‬‫ا‬‫پاس‬
‫است‬ ‫پذیر‬.
‫حوزه‬‫سیاست‬
‫تولید‬ ‫ارتقا‬
‫تولیدی‬ ‫کامل‬ ‫خودکفایی‬
‫خارجی‬ ‫برندهای‬ ‫مشارکت‬ ‫با‬ ‫تولید‬
‫صادرات‬
‫روانی‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫عضویت‬
‫کاال‬ ‫صادرات‬
‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫کشورهای‬ ‫به‬ ‫صادرات‬
‫بازه‬ ‫در‬10‫ساله‬
‫در‬ ‫همسایه‬ ‫کشورهای‬ ‫به‬ ‫صادرات‬
‫بازه‬5‫ساله‬
‫واردات‬
‫روانی‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫عضویت‬
‫کاال‬ ‫واردات‬
‫کوتاه‬ ‫بازه‬ ‫برای‬ ‫واردات‬ ‫کاهش‬
‫مدت‬5‫ساله‬
‫بلندمدت‬ ‫بازه‬ ‫برای‬ ‫واردات‬ ‫کاهش‬
10‫ساله‬
‫واردات‬ ‫ممنوعیت‬
‫ارز‬ ‫نرخ‬
‫ملی‬ ‫پول‬ ‫پایین‬ ‫ارزش‬
‫ارزش‬ ‫با‬ ‫ملی‬ ‫پول‬ ‫ارزش‬ ‫برابری‬
‫جهانی‬
‫ملی‬ ‫پول‬ ‫باالی‬ ‫ارزش‬
‫واردات‬ ‫در‬ ‫جهانی‬ ‫نرخهای‬ ‫اعمال‬
‫کاال‬ ‫و‬ ‫قطعه‬
‫از‬55
‫مدل‬ ‫مرز‬ ‫چارت‬ ‫ـ‬ ‫کشیدن‬ ‫تصویر‬ ‫به‬
‫نوع‬
‫متغیر‬
‫درونزا‬ ‫های‬ ‫متغیر‬‫برونزا‬ ‫متغیرهای‬
‫متغیرهای‬
‫محیط‬
‫ای‬ ‫زمینه‬
‫اقتصادی‬ ‫ثبات‬‫اجتماعی‬ ‫فضای‬
‫سالیانه‬ ‫تغییر‬
‫کاال‬ ‫زیبایی‬
‫اقتصادی‬ ‫امنیت‬‫اقتصادی‬ ‫فضای‬
‫سالیانه‬ ‫تغییر‬
‫کاال‬ ‫کاربری‬
‫اقتصاد‬ ‫توان‬
‫سیاست‬ ‫فضای‬
‫داخلی‬
‫استاندارد‬ ‫عمر‬
‫کاال‬
‫تکنولوژیکی‬
‫سیاست‬ ‫فضای‬
‫خارجی‬
‫قاچاق‬ ‫کنترل‬
‫سازی‬ ‫قطعه‬ ‫توان‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فضای‬
‫ملی‬ ‫ترویج‬
‫گرایی‬
‫کاال‬ ‫دوام‬ ‫امتیاز‬
‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫فضای‬
‫توسعه‬
‫کاال‬ ‫زیبایی‬ ‫امتیاز‬‫تجاری‬ ‫تراز‬
‫از‬55
‫به‬‫مدل‬ ‫مرز‬ ‫چارت‬ ‫ـ‬ ‫کشیدن‬ ‫تصویر‬
‫نوع‬
‫متغیر‬
‫درونزا‬ ‫های‬ ‫متغیر‬
‫متغیرهای‬
‫برونزا‬
‫متغیرها‬
‫عامل‬ ‫ی‬
‫مصرف‬
‫کننده‬
‫کسب‬ ‫توانایی‬
‫درآمد‬
‫سن‬
‫اثرگذاری‬ ‫نرخ‬
‫تبلیغات‬
‫در‬ ‫کسب‬ ‫امتیاز‬
‫آمد‬
‫تاثیر‬ ‫در‬ ‫سن‬ ‫اثر‬
‫از‬ ‫پذیری‬WOM
‫ارث‬ ‫به‬ ‫ثروت‬
‫رسیده‬
‫جنسیت‬
‫فرد‬ ‫توان‬ ‫در‬ ‫سن‬ ‫اثر‬
‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫در‬
‫اثر‬ ‫نرخ‬
‫گذاری‬WOM
‫تحصیالت‬ ‫سطح‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫سبک‬
‫کاالی‬ ‫تعویض‬ ‫نرخ‬
‫داخلی‬
‫استفاده‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬
‫کاال‬ ‫از‬
‫کاالی‬ ‫نوسازی‬ ‫نرخ‬
‫داخلی‬
‫کاالی‬ ‫نوسازی‬ ‫نرخ‬
‫خارجی‬
‫کاالی‬ ‫به‬ ‫عالقمندی‬
‫داخلی‬
‫کاالی‬ ‫به‬ ‫عالقمندی‬
‫خارجی‬
‫از‬55
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیریت‬:‫مرکز‬ ‫تهران‬
‫از‬55
‫صنعتی‬ ‫مدیریت‬:‫سنندج‬ ‫دانشگاه‬
1 de 76

Recomendados

final_robotic_roject_with mov por
final_robotic_roject_with movfinal_robotic_roject_with mov
final_robotic_roject_with movMojtaba Hajimiri
131 vistas46 diapositivas
مدل فرایند (Process Model) por
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)RayBPMS
687 vistas5 diapositivas
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... por
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...Hanieh Ghofrani
157 vistas20 diapositivas
RUP por
RUPRUP
RUPLida Zareian
664 vistas21 diapositivas
IDEF 3.0 مدلسازی فرایند با استفاده از تکنیک por
 IDEF 3.0 مدلسازی فرایند با استفاده از تکنیک IDEF 3.0 مدلسازی فرایند با استفاده از تکنیک
IDEF 3.0 مدلسازی فرایند با استفاده از تکنیکSeyed Mostafa Javidhosseini
1.9K vistas70 diapositivas
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ششم por
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ششمآموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ششم
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ششمpouyafani
4.2K vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a 1-5-1392-رساله دکتری بهبود توانایی عامل های اجتماعی هوشمند بر اساس مدلسازی چند عاملی ـ مطالعه موردی تصمیم گیری در حوزه واردات

سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری por
 سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیریYashar Gorgani
226 vistas8 diapositivas
Embracing Agile - چابک سازی سازمانی por
Embracing Agile - چابک سازی سازمانیEmbracing Agile - چابک سازی سازمانی
Embracing Agile - چابک سازی سازمانیMohammad Rastegar
333 vistas14 diapositivas
Evidence Based Policy Making por
Evidence Based Policy Making Evidence Based Policy Making
Evidence Based Policy Making Dr. Naser Mohammadi
570 vistas43 diapositivas
مدیریت استراتژیک برند por
مدیریت استراتژیک برندمدیریت استراتژیک برند
مدیریت استراتژیک برندMojtaba Akherat
53 vistas52 diapositivas
تاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی por
تاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتیتاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی
تاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتیazarkianinejad1358
655 vistas48 diapositivas
Anti-patterns por
Anti-patternsAnti-patterns
Anti-patternsMasih Heidarizadeh
78 vistas32 diapositivas

Similar a 1-5-1392-رساله دکتری بهبود توانایی عامل های اجتماعی هوشمند بر اساس مدلسازی چند عاملی ـ مطالعه موردی تصمیم گیری در حوزه واردات(20)

سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری por Yashar Gorgani
 سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری
Yashar Gorgani226 vistas
Embracing Agile - چابک سازی سازمانی por Mohammad Rastegar
Embracing Agile - چابک سازی سازمانیEmbracing Agile - چابک سازی سازمانی
Embracing Agile - چابک سازی سازمانی
Mohammad Rastegar333 vistas
مدیریت استراتژیک برند por Mojtaba Akherat
مدیریت استراتژیک برندمدیریت استراتژیک برند
مدیریت استراتژیک برند
Mojtaba Akherat53 vistas
تاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی por azarkianinejad1358
تاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتیتاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی
تاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی
azarkianinejad1358655 vistas
راه اندازی کسب و کار - 24 گام راه اندازی کسب و کارهای نوپا por erfanzamani2
راه اندازی کسب و کار - 24 گام راه اندازی کسب و کارهای نوپاراه اندازی کسب و کار - 24 گام راه اندازی کسب و کارهای نوپا
راه اندازی کسب و کار - 24 گام راه اندازی کسب و کارهای نوپا
erfanzamani2967 vistas
چهارچوب تصمیم گیری اخلاقی موسسه مدیریت پروژه por Mohammad Birjandy,PMP
چهارچوب تصمیم گیری اخلاقی موسسه مدیریت پروژهچهارچوب تصمیم گیری اخلاقی موسسه مدیریت پروژه
چهارچوب تصمیم گیری اخلاقی موسسه مدیریت پروژه
چرخه عمر در توسعه سیستم های خبره por mina dorcheh
چرخه عمر در توسعه سیستم های خبرهچرخه عمر در توسعه سیستم های خبره
چرخه عمر در توسعه سیستم های خبره
mina dorcheh9.9K vistas
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بهبود رفتار خرید و ارتباط با مشتری por Abolfazl Noroziyan Behgoo
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بهبود رفتار خرید و ارتباط با مشتریبررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بهبود رفتار خرید و ارتباط با مشتری
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بهبود رفتار خرید و ارتباط با مشتری
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planning por milad shahnazi
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planningبرنامه ریزی تعاملی-Interactive planning
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planning
milad shahnazi1.5K vistas
Entreprenuership creative decision making por Aram Jafari
Entreprenuership creative decision makingEntreprenuership creative decision making
Entreprenuership creative decision making
Aram Jafari54 vistas
Data security approach for online social network por Mehdi Rizvandi
Data security approach for online social networkData security approach for online social network
Data security approach for online social network
Mehdi Rizvandi229 vistas
مدیریت دانش و مزیت رقابتی por azarkianinejad1358
مدیریت دانش و مزیت رقابتیمدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
azarkianinejad13581.1K vistas
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل اول: سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار جهانی امروز por Yashar Gorgani
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل اول: سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار جهانی امروزسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل اول: سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار جهانی امروز
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل اول: سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار جهانی امروز
Yashar Gorgani395 vistas

1-5-1392-رساله دکتری بهبود توانایی عامل های اجتماعی هوشمند بر اساس مدلسازی چند عاملی ـ مطالعه موردی تصمیم گیری در حوزه واردات

 • 1. ‫از‬55 ‫رساله‬ ‫گزارش‬ ‫عاملی‬ ‫چند‬ ‫مدلسازی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫هوشمند‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫توانایی‬ ‫بهبود‬‫داده‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬‫های‬ ‫واردات‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫موردی‬ ‫مطالعه‬ ‫ـ‬ ‫ناکافی‬ ‫و‬ ‫نادقیق‬ ‫راهنما‬ ‫استاد‬:‫البرزی‬ ‫محمود‬ ‫دکتر‬ ‫مشاور‬ ‫اساتید‬:‫طلوعی‬ ‫عباس‬ ‫دکتر‬ ،‫ناظمی‬ ‫جمشید‬ ‫دکتر‬ ‫نگارش‬:‫علیخانی‬ ‫محمد‬ 1
 • 2. ‫از‬55 ‫مساله‬ ‫طرح‬ •‫ه‬ ‫داده‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫توانایی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬‫و‬ ‫دییاو‬ ‫ناا‬ ‫ای‬ ‫داد؟‬ ‫ارتقا‬ ‫یبل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ناکافی‬ •‫هوشامندانه‬ ‫رفتاار‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫جنباه‬ ‫چاه‬ ‫هوشامند‬ ‫هاای‬ ‫عامال‬ ‫تواناایی‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬‫را‬ ‫انساانها‬ ‫نماید؟‬ ‫کمک‬ ‫هوشمندانه‬ ‫تصمیم‬ ‫اتخاذ‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫یافت‬ ‫توان‬ ‫می‬ 2
 • 3. ‫از‬55 ‫مساله‬ ‫طرح‬ •‫چگونه‬‫نتاای‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫کااهش‬ ‫را‬ ‫وایتیات‬ ‫از‬ ‫وویاا‬ ‫سیساتم‬ ‫مدلسازی‬ ‫انتزاع‬ ‫توان‬ ‫می‬‫ن‬‫اشای‬ ‫گذاشت؟‬ ‫آزمون‬ ‫به‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫وایتیت‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫از‬ ‫یبل‬ ‫را‬ ‫وویا‬ ‫مدلسازی‬ ‫از‬ •‫سیاست‬‫رشاد‬ ‫باه‬ ‫منجار‬ ‫هام‬ ‫کاه‬ ‫باشاد‬ ‫چه‬ ‫کشور‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫صنتت‬ ‫ارتقا‬ ‫برای‬ ‫دولت‬‫و‬ ‫ماندگی‬ ‫عقب‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫صنتت‬ ‫این‬ ‫داخلی‬ ‫توسته‬‫در‬‫ع‬ ‫باه‬ ‫جلاوگیری‬ ‫مادت‬ ‫بلناد‬‫مال‬ ‫آورد‬‫؟‬ 3
 • 5. ‫از‬55 ‫تعریف‬‫عامل‬ •‫طریا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کارده‬ ‫در‬ ‫خاود‬ ‫های‬ ‫حسگر‬ ‫طریو‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫محیط‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬‫عوامال‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫واسخ‬ ‫محیط‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫اجرایی‬. 5
 • 6. ‫از‬55 ‫ساده‬ ‫واکنشی‬ ‫عامل‬ •‫ادرا‬ ‫براساااس‬ ‫را‬ ‫خااود‬ ‫ایاادام‬ ‫هااا‬ ‫عاماال‬ ‫یب‬ ‫ادراکاات‬ ‫گارفتن‬ ‫نظار‬ ‫در‬ ‫بادون‬ ‫فتلی‬‫لای‬ ‫می‬ ‫انجام‬‫دهد‬. 6
 • 7. ‫از‬55 ‫مدل‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫واکنشی‬ ‫عامل‬ •‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫مدلی‬ ‫ساخت‬: •‫اتفاده‬‫ا‬‫اس‬‫امتی‬‫ا‬‫یس‬ ‫ارای‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااریخی‬‫ا‬‫ت‬ ‫اات‬‫ا‬‫اطالع‬ ‫از‬ ‫محیط‬ ‫از‬‫یابل‬ ‫که‬‫نیست‬ ‫مشاهده‬. •‫ورودی‬ ‫تفسیر‬‫سنسورها‬. 7
 • 8. ‫از‬55 ‫هدف‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫عامل‬ •‫شرطی‬ ‫یوانین‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫هدف‬ ‫جایگزینی‬ •‫ااااا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااااری‬‫ا‬‫گی‬ ‫اااامیم‬‫ا‬‫تص‬‫و‬ ‫ااااه‬‫ا‬‫هزین‬ ‫اااارین‬‫ا‬‫کمت‬ ‫بهره‬ ‫بیشترین‬‫وری‬ 8
 • 9. ‫از‬55 ‫مطلوبیت‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫مدل‬ •‫مطلوبیت‬ ‫تابع‬: •‫حالت‬‫را‬ ‫هاا‬ ‫حالات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫دنباله‬ ‫یا‬‫مقادار‬ ‫باه‬ ‫خوشحالی‬‫و‬ ‫تصویر‬ •‫آن‬‫کاااه‬ ‫کناااد‬ ‫مااای‬ ‫انتخااااب‬ ‫را‬ ‫حالااات‬ ‫دنبالاااه‬ ‫حاصل‬ ‫خوشحالی‬ ‫بیشترین‬‫شود‬. 9
 • 10. ‫از‬55 ‫گیرنده‬ ‫یاد‬ ‫های‬ ‫عامل‬ •‫انتخاب‬ ‫مسئول‬ ‫عملکرد‬ ‫مؤلفه‬‫عامل‬ ‫ایدام‬ •‫مؤلفه‬‫نقاد‬‫در‬ ‫باازخورد‬ ‫ارایاه‬ ‫مسائول‬‫و‬ ‫نحاوه‬ ‫ماورد‬ ‫عملکرد‬ ‫کیفیت‬ •‫مؤلفه‬‫انجام‬ ‫مسئول‬ ‫یادگیری‬،‫بهبود‬ •‫از‬‫اافتی‬‫ا‬‫دری‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫اازخورد‬‫ا‬‫ب‬‫ارای‬‫ا‬‫ب‬‫ادامات‬‫ا‬‫ای‬ ‫اردن‬‫ا‬‫ک‬ ‫ار‬‫ا‬‫بهت‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫عملکرد‬ ‫مؤلفه‬. •‫مؤلفه‬‫ساز‬ ‫مساله‬‫مسئول‬‫کا‬ ‫اسات‬ ‫ایداماتی‬ ‫ویشنهاد‬‫ه‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫جدید‬ ‫بخش‬ ‫آگاهی‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬. 1 0
 • 11. ‫از‬55 ‫هوشمند‬ ‫عامل‬ ‫توانایی‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫پیشنهاد‬ •‫اجتماعی‬ ‫هوش‬: •‫تغی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مدلسازی‬ ‫تکنیک‬ ‫ارتقا‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اکثرا‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫های‬ ‫وژوهش‬‫تحل‬ ‫الگاوی‬ ‫یار‬‫درون‬ ‫یال‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫عامل‬ •‫انسان‬ ‫مختص‬ ‫و‬ ‫هوشمندانه‬ ‫رفتاری‬ ‫جویی‬ ‫مشورت‬: •‫مای‬ ‫کاه‬ ‫زمانهاایی‬ ‫و‬ ‫یطتیات‬ ‫عادم‬ ‫و‬ ‫ابهاام‬ ‫شارایط‬ ‫در‬ ‫هاا‬ ‫انسان‬ ‫ما‬ ‫همه‬‫و‬ ‫درسات‬ ‫تصامیمی‬ ‫خاواهیم‬ ‫ا‬‫ا‬‫ی‬ ‫ادنظر‬‫ا‬‫م‬ ‫را‬ ‫اران‬‫ا‬‫دیگ‬ ‫از‬ ‫ار‬‫ا‬‫نظ‬ ‫اب‬‫ا‬‫کس‬ ‫و‬ ‫اورت‬‫ا‬‫مش‬ ‫اواره‬‫ا‬‫هم‬ ‫ایم‬‫ا‬‫کن‬ ‫ااذ‬‫ا‬‫اتخ‬ ‫ااز‬‫ا‬‫س‬ ‫اده‬‫ا‬‫آین‬‫اال‬‫ا‬‫دنب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ،‫داده‬ ‫رار‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫جویی‬ ‫توصیه‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫دیگران‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫شناخت‬. 1 1
 • 12. ‫از‬55 ‫گر‬ ‫توصیه‬ ‫سیستم‬ •‫کمک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫گر‬ ‫توصیه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ •‫آورند‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫مشابه‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫رفتار‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ •‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫تفکر‬ ‫شیوه‬ ‫حدس‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫تحلیل‬ ‫با‬ •‫را‬ ‫او‬ ‫سلیقه‬ ‫به‬ ‫انتخاب‬ ‫نزدیکترین‬ ‫و‬ ‫مناسبترین‬ •‫مشابه‬ ‫کاربران‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ •‫شناسایی‬‫و‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫ویشنهاد‬. 1 2
 • 13. ‫از‬55 ‫سیستم‬ ‫معماری‬‫توصیه‬‫بنیان‬ ‫عامل‬ ‫گر‬ ‫پروفایل‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫توسعه‬‫توصیه‬ ‫استخراج‬ •‫انتخاب‬‫روش‬‫تصویرسازی‬ ‫کاربر‬ ‫پروفایل‬ •‫پروفایل‬ ‫ایجاد‬‫کاربر‬ ‫اولیه‬ •‫تکنیک‬ ‫بکارگیری‬‫یادگیری‬ ‫پروفایل‬ •‫مرتبط‬ ‫میزان‬ ‫مستمر‬ ‫بازخورد‬ ‫بودن‬ •‫فیلترینگ‬‫اطالعات‬ •‫پروفایل‬ ‫همانندیابی‬ ‫آیتم‬ ‫ـ‬ ‫کاربر‬ •‫پروفایل‬ ‫همانندیابی‬ ‫کاربر‬ 1 3
 • 14. ‫از‬55 ‫جو‬ ‫توصیه‬ ‫هوشمند‬ ‫عامل‬ ‫اجتماع‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫عامل‬ ‫توانایی‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫الگویی‬‫ی‬ 1 4
 • 16. ‫از‬55 ‫جو‬ ‫توصیه‬ ‫هوشمند‬ ‫عامل‬ ‫مفهومی‬ ‫مدل‬ 1 6
 • 17. ‫از‬55 ‫موردی‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫پیشنهادی‬ ‫الگوی‬ ‫کاربرد‬ 1 7
 • 18. ‫از‬55 ‫واردات‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ •‫مهم‬ ‫های‬ ‫وروژه‬4‫واردات‬ ‫مدیریت‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬: •‫تشکیل‬‫گروه‬‫نمایندگان‬‫خارجی‬ ‫شرکتهای‬(‫واردات‬ ‫مجمع‬) •‫بندی‬ ‫اولویت‬‫کاالیی‬ •‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫ملی‬ ‫گذاری‬ ‫شماره‬(‫کد‬ ‫ایران‬) •‫مردمی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫بازرسی‬ ‫شبکه‬(‫شبنم‬) •‫وروژه‬ ‫این‬ ‫همه‬،‫مهام‬ ‫ها‬‫گاذار‬ ‫تااثیر‬‫در‬ ‫و‬‫ملای‬ ‫ساط‬‫نشاان‬ ‫هاا‬ ‫بررسای‬ ‫اماا‬ ‫اناد‬ ‫باوده‬‫از‬ ‫تر‬ ‫وایین‬ ‫سط‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫واردات‬ ‫مدیریت‬ ‫هدف‬ ‫جایگزینی‬‫دارد‬ 1 8
 • 19. ‫از‬55 ‫امروز‬ ‫های‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫ساز‬ ‫متیار‬ ‫ابزاری‬ ‫نگاری‬ ‫آینده‬ •‫ادی‬‫ا‬‫فرآین‬ ‫ااری‬‫ا‬‫نگ‬ ‫اده‬‫ا‬‫آین‬‫و‬ ‫اتماتیک‬‫ا‬‫سیس‬‫اد‬‫ا‬‫ان‬ ‫ام‬‫ا‬‫چش‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫ات‬‫ا‬‫اس‬ ‫اده‬‫ا‬‫آین‬ ‫اات‬‫ا‬‫ادراک‬ ‫اده‬‫ا‬‫گردآورن‬‫ازی‬ ‫ایادام‬ ‫بسی‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫روز‬ ‫تصمیمات‬ ‫اتخاذ‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫بلندمدت‬ ‫تا‬ ‫مدت‬ ‫میان‬‫بنا‬ ‫مشاتر‬ ‫ات‬‫ا‬ ‫می‬‫سازد‬ •‫آینده‬‫است‬ ‫آینده‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫فتاالنه‬ ‫دخالت‬ ‫متنای‬ ‫به‬ ‫نگاری‬‫با‬ ‫مهم‬ ‫این‬ ‫و‬ •،‫آینده‬ ‫برای‬ ‫سناریونویسی‬ •‫و‬ ‫آینده‬ ‫سناریوهای‬ ‫به‬ ‫واسخ‬ ‫در‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫سیاستهای‬ ‫اتخاذ‬ •‫است‬ ‫وذیر‬ ‫امکان‬ ‫بلندمدت‬ ‫و‬ ‫مشتر‬ ‫سیاست‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫بسی‬. 1 9
 • 20. ‫از‬55 ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫کارآمد‬ ‫تکنیکی‬ ‫پویا‬ ‫سیستم‬ •‫نیز‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫نگاری‬ ‫آینده‬ ‫در‬: •‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫آینده‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫سناریوها‬،‫نیست‬ ‫مشخص‬ •‫از‬ ‫ناشای‬ ‫االی‬‫ا‬‫احتم‬ ‫تغییارات‬ ‫تااثیر‬‫ویشانهادی‬ ‫سیاساتهای‬ ‫ارای‬‫ا‬‫اج‬‫رف‬ ‫نهایات‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اه‬‫ا‬‫جامت‬ ‫کال‬ ‫ار‬‫ا‬‫ب‬‫اار‬‫ا‬‫ت‬ ‫نیست‬ ‫مشخص‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬. •‫وویا‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬: •‫وویایی‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫مدلی‬،‫سیاسی‬ ،‫ایتصادی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬‫و‬ ‫فرهنگی‬...‫بررسی‬‫می‬‫گ‬‫ردد‬. •‫گردد‬ ‫می‬ ‫میسر‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫سناریو‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫ساخت‬. •‫اعمال‬ ‫و‬ ‫ساخت‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫آینده‬ ‫از‬ ‫مدلی‬ ‫در‬ ‫سیاستها‬. 2 0
 • 21. ‫از‬55 ‫عاملی‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫پویا‬ ‫سیستم‬ ‫ترکیبی‬ ‫مدلسازی‬ •‫وویا‬ ‫سیستم‬ ‫مدلسازی‬: •‫تتیین‬ ‫در‬‫هر‬ ‫برای‬ ‫ریاضی‬ ‫فرمول‬‫به‬ ‫متغیر‬‫نار‬ ‫یاافتن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ورداختاه‬ ‫وایتیات‬ ‫از‬ ‫انتازاع‬‫کاه‬ ‫هاایی‬‫رفتاار‬ ‫مباین‬‫وایتای‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ ‫باشد‬ ‫متغیر‬. •‫صرفا‬‫مای‬ ‫بررسای‬ ‫هام‬ ‫بر‬ ‫متغیرها‬ ‫تاثیر‬‫شاود‬‫امکاان‬ ‫و‬‫کننا‬ ‫مصارف‬ ‫یکایاک‬ ‫ساط‬ ‫در‬ ‫وارامترهاا‬ ‫تااثیرات‬ ‫ارزیاابی‬‫دگان‬ ‫نیست‬ ‫فراهم‬. •‫نیست‬ ‫مهیا‬ ‫مدلسازی‬ ‫در‬ ‫ظهوری‬ ‫های‬ ‫ودیده‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬. •‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫بنیان‬ ‫عامل‬ ‫و‬ ‫وویا‬ ‫سیستم‬ ‫ترکیبی‬ ‫مدلسازی‬: •‫کرد‬ ‫عمل‬ ‫انتزاعی‬ ‫کمتر‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫جائیکه‬ ‫تا‬. •‫آ‬ ‫بازخوردهای‬ ‫و‬ ‫اعمال‬ ‫خودکار‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سط‬ ‫در‬ ‫وویا‬ ‫مدل‬ ‫اجرای‬ ‫نتای‬‫نمود‬ ‫بررسی‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نها‬. •‫گردد‬ ‫فراهم‬ ‫ودیداری‬ ‫و‬ ‫ظهوری‬ ‫رفتار‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫شرایط‬. 2 1
 • 22. ‫از‬55 ‫عاملی‬ ‫چند‬ ‫مدلسازی‬ ‫در‬ ‫ظهوری‬ ‫رفتارهای‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ •‫تصمیم‬ ‫های‬ ‫موجودیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سیستم‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫مدل‬ ‫عامل‬ ‫بنام‬ ‫گیر‬. •‫ات‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مویتیت‬ ‫جداگانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫عاملی‬ ‫هر‬‫کند‬ ‫می‬ ‫خاذ‬. •‫مصرف‬ ،‫تولید‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫متفاوتی‬ ‫رفتارهای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫عامل‬‫فروش‬ ،. •‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫رشد‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫عامل‬‫بروز‬ ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫متفاوت‬ ‫رفتارهای‬‫د‬‫هند‬. 2 2
 • 23. ‫از‬55 ‫پیشنهادی‬ ‫نهایی‬ ‫الگوی‬ ‫ویشنهادی‬ ‫الگوی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬: •‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫اایی‬‫ا‬‫ووی‬ ‫ای‬‫ا‬‫بررس‬ ‫ار‬‫ا‬‫ب‬ ‫االوه‬‫ا‬‫ع‬ ،‫وویا‬ ‫مدل‬ ‫متغیرهای‬ ‫بین‬ •‫عامال‬ ‫جامتاه‬ ‫در‬ ‫وویاا‬ ‫مدل‬ ‫نتای‬ ‫و‬ ‫اعمال‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ •‫رفتارهاااااااای‬ ‫و‬ ‫هاااااااا‬ ‫باااااااازخورد‬ ‫هااا‬ ‫عاماال‬ ‫بیناای‬ ‫واایش‬ ‫غیریاباال‬ ‫سیاساااااات‬ ‫مبنااااااای‬ ‫و‬ ‫بررساااااای‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫یرار‬ ‫گذاری‬ 2 3
 • 24. ‫از‬55 ‫جو‬ ‫توصیه‬ ‫هوشمند‬ ‫عامل‬ ‫بکارگیری‬ ‫برای‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬ ‫واردات‬ ‫حوزه‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ 2 4
 • 26. ‫از‬55 1.‫مساله‬ ‫تعریف‬ ‫اودمند‬‫ا‬‫س‬ ‫اده‬‫ا‬‫ش‬ ‫ااذ‬‫ا‬‫اتخ‬ ‫ات‬‫ا‬‫سیاس‬ ‫اانی‬‫ا‬‫زم‬ ‫ااااالی‬‫ا‬‫ک‬ ‫اااین‬‫ا‬‫ب‬ ‫از‬ ‫اااتری‬‫ا‬‫مش‬ ‫اااه‬‫ا‬‫ک‬ ‫ااات‬‫ا‬‫اس‬ ‫را‬ ‫ای‬‫ا‬‫داخل‬ ‫ااالی‬‫ا‬‫ک‬ ،‫اارجی‬‫ا‬‫خ‬ ‫و‬ ‫ای‬‫ا‬‫داخل‬ ‫نماید‬ ‫انتخاب‬. ‫اساات‬ ‫سیاسااتها‬ ‫آن‬ ‫شناسااایی‬ ‫هاادف‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫را‬ ‫اه‬‫ا‬‫نتیج‬ ‫ان‬‫ا‬‫ای‬ ‫ادت‬‫ا‬‫م‬ ‫اد‬‫ا‬‫بلن‬ ‫در‬ ‫اه‬‫ا‬‫ک‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫همراه‬. 2 6
 • 27. ‫از‬55 ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫کلیدی‬ ‫منابع‬ •‫ایتصادی‬ ‫وایدار‬ ‫رشد‬ ‫مبنای‬ ‫کالن‬ ‫ایتصاد‬ ‫ثبات‬(‫رمضانوور‬ ‫و‬ ‫عرایی‬ ‫خلیلی‬1380)، •‫امنیت‬‫وایدار‬ ‫رشد‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫عاملی‬ ‫ایتصادی‬(‫رمضانوور‬ ‫و‬ ‫عرایی‬ ‫خلیلی‬1380)، •‫توسته‬‫کشورها‬ ‫بین‬ ‫صنتتی‬ ‫درون‬ ‫ریابت‬ ‫و‬ ‫تجارت‬(،‫رئیسی‬‫رئیسی‬ ‫و‬ ‫کلباسی‬1383)، •‫مدل‬‫جدید‬ ‫تکنولوژی‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫بکارگیری‬ ‫در‬ ‫انتشاری‬(BASS 1969)، •‫متغیرهای‬‫ترجی‬ ‫در‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫کلیدی‬‫کاالی‬‫مصرف‬‫کنندگان‬(‫حسامی‬ ‫زند‬ ، ‫حیدرزاده‬1388)، •‫شرکتها‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫توسته‬ ‫در‬ ‫عمر‬ ‫منحنی‬(Tushman And Nadler 1986)، •‫تتادل‬‫های‬ ‫وویایی‬ ‫و‬ ‫متغیرها‬ ‫تاثیر‬ ‫بررسی‬ ‫در‬ ‫ش‬َ‫ن‬‫ایتصادی‬(Nash 1951)، •‫اثر‬‫تکنولوژی‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫شدن‬ ‫نهادینه‬ ‫تاخیری‬‫جدید‬ 2 7
 • 28. ‫از‬55 ‫به‬‫نمودار‬ ‫ـ‬ ‫کشیدن‬ ‫تصویر‬‫معلولی‬ ‫و‬ ‫علت‬ ‫نهایی‬ 2 8
 • 29. ‫از‬55 ‫جریان‬ ‫و‬ ‫سطح‬ ‫نمودار‬ ‫ـ‬ ‫کشیدن‬ ‫تصویر‬ ‫به‬ 2 9
 • 32. ‫از‬55 1.‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫محیط‬ 3 2
 • 36. ‫از‬55 6.‫مدل‬ ‫آزمون‬ ‫دوازده‬‫پویا‬ ‫سیستم‬ ‫استاندارد‬ ‫آزمون‬ ‫آزمون‬‫های‬‫کفایت‬‫مرز‬‫مدل‬‫آزمون‬‫های‬‫ارزیابی‬‫ساختار‬ ‫مدل‬ ‫سازگاری‬‫مقیاسی‬‫ارزیابی‬‫پارامترها‬ ‫آزمون‬‫های‬‫نقاط‬‫بحرانی‬(0، ‫بینهایت‬‫و‬‫غیره‬) ‫آزمون‬‫های‬‫اشتباهات‬‫مجتمع‬ ‫سازی‬ ‫آزمون‬‫های‬‫تولید‬‫مجدد‬ ‫رفتار‬ ‫آزمون‬‫های‬‫رفتار‬‫غیر‬‫نرمال‬ ‫آزمون‬‫های‬‫عضو‬‫هم‬‫خانواده‬ (‫صنعت‬‫خودرو‬) ‫آزمون‬‫های‬‫رفتار‬‫پیش‬‫بینی‬ ‫نشده‬ ‫تحلیل‬‫حساسیت‬‫آزمون‬‫های‬‫بهبود‬‫سیستم‬ 3 6
 • 38. ‫از‬55 ‫آینده‬ ‫سناریوهای‬ ‫تشخیص‬ •‫محصول‬ ‫حوزه‬ ‫در‬: •‫به‬،‫خاانگی‬ ‫لاوازم‬ ‫صانتت‬ ‫آینده‬ ‫تغییرات‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬‫محاور‬ ‫تکنولاوژی‬‫باشاد‬‫تکنو‬ ‫توساته‬‫لاوژی‬ ‫اوالت‬‫ا‬‫محص‬ ‫در‬ ‫اد‬‫ا‬‫جدی‬ ‫اات‬‫ا‬‫امکان‬ ‫اازی‬‫ا‬‫س‬ ‫اراهم‬‫ا‬‫ف‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ،‫ادگی‬‫ا‬‫زن‬ ‫ابک‬‫ا‬‫س‬ ‫ار‬‫ا‬‫تغیی‬ ‫ار‬‫ا‬‫ب‬ ‫االوه‬‫ا‬‫ع‬‫در‬ ‫اازنگری‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫منجر‬ ‫نیز‬ ‫محصوالت‬ ‫های‬ ‫کاربری‬: •‫تغییر‬‫منزل‬ ‫فتالیتهای‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫غذا‬ ‫طبخ‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫آشوزخانه‬ ‫نقش‬، •‫تغییر‬‫منزل‬ ‫دکور‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫کاالی‬ ‫نقش‬، •‫رشد‬،‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫متصل‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ •‫مصرف‬‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫وایین‬. 3 8
 • 39. ‫از‬55 ‫آینده‬ ‫سناریوهای‬ ‫تشخیص‬ •‫در‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫حوزه‬: •‫با‬‫بین‬ ‫شدید‬ ‫ریابت‬ ‫شاهد‬ ‫مشتریان‬ ‫زنی‬ ‫چانه‬ ‫یدرت‬ ‫افزایش‬‫بود‬ ‫خواهیم‬ ‫شرکتها‬ •‫عضویت‬ ‫با‬‫جهانی‬ ‫تجارت‬ ‫سازمان‬ ‫در‬‫ریابت‬،‫گردد‬ ‫می‬ ‫تشدید‬ ‫مجددا‬ •‫با‬‫هم‬ ‫و‬ ‫تتامال‬ ‫بارای‬ ‫فضاا‬ ‫ایجااد‬ ‫شااهد‬ ،‫خاارجی‬ ‫سیاسات‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫تتامل‬ ‫افزایش‬‫باا‬ ‫کااری‬ ‫باشیم‬ ‫خارجی‬ ‫شرکتهای‬. •‫صنتت‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫موفو‬ ‫زمانی‬ ‫تنها‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬‫که‬: •‫از‬‫بروز‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تغییرات‬ ‫وای‬ ‫به‬ ‫وا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بتواند‬ ‫طرفی‬‫کند‬. •‫از‬‫باشد‬ ‫برخوردار‬ ‫ییمت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ ‫خوبی‬ ‫ریابتی‬ ‫توان‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬. 3 9
 • 40. ‫از‬55 ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫سیاستهای‬ •‫کاهش‬‫کاالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫ییمت‬‫تولیدی‬ •‫وارداتی‬ ‫کاالی‬ ‫ییمت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ •‫بین‬ ‫برندهای‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬‫المللی‬ •‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬‫المللی‬ ‫بین‬ ‫برندهای‬ ‫مشارکت‬ ‫بدون‬ ‫صنتت‬ ‫توسته‬ •‫توسته‬‫جهانی‬ ‫کامل‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫محلی‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫ولکانی‬ ‫و‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ •‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلی‬ ‫فضای‬ ‫بهبود‬‫کار‬ 4 0
 • 41. ‫از‬55 ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلی‬ ‫فضای‬ ‫بهبود‬‫نگاری‬ ‫آینده‬ ‫عام‬ ‫هدف‬ ‫کارـ‬ •‫بهبود‬‫سیاساتگ‬ ‫اختیاار‬ ‫و‬ ‫تواناایی‬ ‫حاد‬ ‫از‬ ‫فراتار‬ ‫موضاوعی‬ ‫کاار‬ ‫و‬ ‫کساب‬ ‫کلی‬ ‫فضای‬‫ذار‬‫ان‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫صنتت‬ ‫حوزه‬‫است‬: •‫نهایی‬ ‫سیاست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلی‬ ‫فضای‬ ‫بهبود‬ ‫اهمیت‬ ‫تتیین‬ ‫برای‬‫دو‬ ‫برای‬‫طیف‬: •‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلی‬ ‫فضای‬ ‫بهبود‬ •‫است‬ ‫گردیده‬ ‫بررسی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلی‬ ‫فضای‬ ‫بهبود‬ ‫عدم‬. •‫آید‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫توجه‬ ‫نیز‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫سیاست‬ ‫توصیه‬ ‫در‬ ‫تا‬. 4 1
 • 42. ‫از‬55 ‫مدل‬ ‫در‬ ‫سیاستها‬ ‫اعمال‬ ‫نتایج‬ 0 0.2 0.4 0.6 ‫امتیاز‬ ‫درآمد‬ ‫برابری‬ ‫امتیاز‬ ‫کاال‬ ‫برابری‬ ‫اعتبار‬ ‫کاال‬ ‫نسبت‬ ‫تقاضا‬ ‫نسبت‬ ‫استفاده‬ ‫کاال‬ ‫نسبت‬ ‫عالقمندی‬ ‫نسبت‬ ‫توصیه‬ ‫کاالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫قیمت‬ ‫کاهش‬ ‫تولیدی‬ ‫کاالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬ ‫وارداتی‬ ‫بین‬ ‫برندهای‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬ ‫المللی‬ ‫است‬ ‫خارجی‬ ‫به‬ ‫داخلی‬ ‫کاالی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫نسبت‬ ،‫نمودار‬ ‫های‬ ‫نسبت‬ 4 2
 • 43. ‫از‬55 ‫تحلیل‬‫حساسیت‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ار‬‫ا‬‫زی‬ ‫اره‬‫ا‬‫ش‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫اده‬‫ا‬‫آین‬ ‫ساناریوهای‬ ‫گردید‬ ‫اعمال‬ ‫مدل‬: •‫تکنولوژی‬‫انداز‬ ‫راه‬‫صنتت‬ •‫ریابت‬‫شدید‬‫تر‬ •‫عضویت‬‫در‬‫جهانی‬ ‫تجارت‬ •‫با‬ ‫سازنده‬ ‫تتامل‬‫خارج‬ -0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 ‫امتیاز‬ ‫درآمد‬ ‫برابری‬ ‫امتیاز‬ ‫کاال‬ ‫برابری‬ ‫اعتبار‬ ‫کاال‬ ‫نسبت‬ ‫تقاضا‬ ‫نسبت‬ ‫استفاده‬ ‫کاال‬ ‫نسبت‬ ‫عالقمندی‬ ‫نسبت‬ ‫توصیه‬ ‫کاهش‬‫قیمت‬‫تمام‬‫شده‬‫کاالی‬‫تولیدی‬ ‫مشارکت‬‫با‬‫برندهای‬‫بین‬‫المللی‬ ‫است‬ ‫خارجی‬ ‫به‬ ‫داخلی‬ ‫کاالی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫نسبت‬ ،‫نمودار‬ ‫های‬ ‫نسبت‬ 4 3
 • 44. ‫از‬55 ‫سیاست‬ ‫بین‬ ‫تتامالت‬ ‫تحلیل‬‫ها‬ •‫داخل‬ ‫تولید‬ ‫کاالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫ییمت‬ ‫کاهش‬ ‫سیاست‬: •،‫است‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫طریو‬ ‫از‬ ‫ریابتی‬ ‫مزیت‬ ‫ایجاد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ •‫ندارد‬ ‫توسته‬ ‫روش‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ،‫سیاست‬ ‫این‬. •‫گردد‬ ‫ویگیری‬ ‫سیاستها‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بنابراین‬. •‫مشارکت‬ ‫سیاست‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫از‬‫و‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫برندهای‬ ‫با‬‫ولکانی‬ ‫توسته‬: •‫توسته‬‫باالتری‬ ‫کارایی‬ ‫ولکانی‬،‫است‬ ‫داشته‬ •‫به‬‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬‫توسته‬ ،‫تکنولوژیک‬ ‫زیرساخت‬‫ولکانی‬‫با‬ ‫نیز‬‫مشارکت‬‫برندهای‬‫ش‬ ‫می‬ ‫میسر‬ ‫المللی‬ ‫بین‬‫ود‬. •‫بنابراین‬‫تلفیو‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫توان‬ ‫می‬‫کرد‬. •‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫تتامالت‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نهایی‬ ‫سیاست‬: «‫محلی‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫ولکانی‬ ‫توسته‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫تولید‬ ‫کاالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫ییمت‬ ‫کاهش‬‫طر‬ ‫از‬ ‫جهانی‬ ‫کامل‬ ‫تولید‬ ‫به‬‫یو‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫برندهای‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬». 4 4
 • 45. ‫از‬55 ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫نهایی‬ ‫بررسی‬ ‫ااف‬‫ا‬‫ال‬)‫اای‬‫ا‬‫کل‬ ‫ااای‬‫ا‬‫فض‬ ‫ااود‬‫ا‬‫بهب‬ ‫اادون‬‫ا‬‫ب‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ب‬)‫کساب‬ ‫کلای‬ ‫فضاای‬ ‫بهبود‬ ‫با‬‫و‬ ‫کار‬ 0.44 0.48 0.52 0.56 0.6 ‫امتیاز‬ ‫درآمد‬ ‫برابری‬ ‫امتیاز‬ ‫کاال‬ ‫برابری‬ ‫اعتبار‬ ‫کاال‬ ‫فضای‬ ‫بهبود‬ ‫بدون‬ ‫نهایی‬ ‫سیاست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫است‬ ‫خارجی‬ ‫به‬ ‫داخلی‬ ‫کاالی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫نسبت‬ ،‫نمودار‬ ‫های‬ ‫نسبت‬ 4 5
 • 48. ‫از‬55 ‫است؟‬ ‫مناسب‬ ‫انسانها‬ ‫هوشمندانه‬ ‫رفتار‬ ‫چه‬ ‫عامل‬ ‫توانایی‬ ‫بهبود‬ ‫در‬ •‫ها‬ ‫عامل‬ ‫اجتماع‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫جویی‬ ‫مشورت‬: •‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫شیوه‬ ،‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫تتاریف‬ ‫مطابو‬ ‫ایم‬ ‫توانسته‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬‫و‬‫رفتار‬ ‫ببخشیم‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫عامل‬. 4 8
 • 49. ‫از‬55 ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫توانایی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬‫نسبت‬ ‫را‬‫داد‬ ‫ارتقا‬ ‫قبل‬ ‫به‬‫؟‬ 4 9
 • 50. ‫از‬55 ‫انتزاع‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬‫سیستم‬‫پویا‬‫داد؟‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫واقعیت‬ ‫از‬ •‫استفاده‬‫عاملی‬ ‫چند‬ ‫مدلسازی‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬‫و‬‫وویا‬ ‫سیستم‬‫ایان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الگویی‬‫واژوهش‬ ‫بر‬ ،‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ویشنهاد‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫برای‬‫این‬ ‫اساس‬‫الگو‬: •‫در‬‫اول‬ ‫مرحله‬‫وویایی‬‫محیط‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫با‬‫وویا‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ •‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫اعمال‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫جامته‬ ‫بر‬ ‫وویا‬ ‫مدل‬ ‫نتای‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫ها‬ 5 0
 • 51. ‫از‬55 ‫چه‬ ‫کشور‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫صنعت‬ ‫ارتقا‬ ‫برای‬ ‫دولت‬ ‫سیاست‬‫باشد؟‬ •‫از‬ ‫عبارتست‬ ‫صنتت‬ ‫برای‬ ‫نهایی‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫سیاست‬: •«‫باه‬ ‫محلای‬ ‫تولیاد‬ ‫از‬ ‫ولکاانی‬ ‫توساته‬ ‫و‬ ‫تولیدی‬ ‫کاالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫ییمت‬ ‫کاهش‬‫جهاا‬ ‫کامال‬ ‫تولیاد‬‫از‬ ‫نی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫برندهای‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬ ‫طریو‬» •‫نیز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلی‬ ‫فضای‬ ‫بهبود‬‫بود‬ ‫سیاستهایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫تااثیر‬ ‫کاه‬‫ار‬ ‫بار‬ ‫آن‬‫صانتت‬ ‫تقاا‬ ‫گردید‬ ‫بررسی‬: •‫تنها‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫نشان‬‫بهبود‬‫ساب‬ ‫صانتت‬ ‫باا‬ ‫مارتبط‬ ‫سیاسات‬ ‫گوناه‬ ‫هایگ‬ ‫اعماال‬ ‫بدون‬ ،‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬‫ب‬ ‫می‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫صنتت‬ ‫رشد‬‫گردد‬ 5 1
 • 52. ‫از‬55 ‫پژوهش‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬ •‫هوشمندانه‬ ‫رفتار‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫جویی‬ ‫توصیه‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ •‫توصیه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫متدلوژی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫جو‬ ‫توصیه‬ ‫هوشمند‬ ‫عامل‬ ‫طراحی‬ •‫اطمینان‬ ‫عدم‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫همانندیابی‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫س‬ ‫ترکیبی‬ ‫مدل‬ ‫در‬‫یستم‬ ‫عاملی‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫وویا‬ •‫ب‬ ‫بااس‬ ‫انتشاار‬ ‫مادل‬ ‫در‬ ‫ظهاوری‬ ‫رفتارهاای‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫مدلی‬ ‫ارایه‬‫مدلساازی‬ ‫راسااس‬ ‫عاملی‬ ‫چند‬: •‫انتشاری‬ ‫مدل‬ ‫توسته‬BASS‫ها‬ ‫عامل‬ ‫شخصی‬ ‫متغیرهای‬ ‫تا‬ ‫بکارگیری‬ ‫دامنه‬ ‫گسترش‬ ‫با‬ •‫یا‬ ‫کاال‬ ‫انتشار‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫ظهوری‬ ‫های‬ ‫رفتار‬ ‫بررسی‬ ‫امکان‬ ‫سازی‬ ‫فراهم‬‫جامته‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ •‫سیس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نگارانه‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫الگویی‬ ‫ارایه‬‫وویا‬ ‫تم‬ •‫لوازم‬ ‫صنتت‬ ‫نگارانه‬ ‫آینده‬ ‫سیاستگذاری‬ ‫برای‬ ‫نگاری‬ ‫آینده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫خانگی‬ 5 2
 • 53. ‫از‬55 ‫کاربردهای‬‫پژوهش‬ •‫مسایل‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬: •‫طراحی‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫وویا‬ ‫مدل‬‫است‬ ‫شده‬. •‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ایران‬ ‫جامته‬ ‫های‬ ‫وایتیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫جامته‬ •‫استفاده‬‫وژوهشی‬ ‫مراکز‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫از‬‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫گذار‬ ‫سیاست‬: •‫آینده‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫سناریوهای‬ ‫سایر‬ ‫ارزیابی‬ •‫ساخت‬‫سیاستهایی‬ ‫آزمون‬ ‫و‬‫جدید‬ •‫عامل‬ ‫جویی‬ ‫مشورت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫توسته‬ ‫برای‬ ‫مبنایی‬ ‫مترفی‬‫ها‬ •‫مترفی‬‫توص‬ ‫هوشمند‬ ‫عامل‬ ‫بکارگیری‬ ‫با‬ ‫گر‬ ‫توصیه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫توسته‬ ‫برای‬ ‫مبنایی‬‫یه‬‫جو‬ 5 3
 • 54. ‫از‬55 ‫های‬ ‫وژوهش‬ ‫برای‬ ‫ویشنهادات‬‫آتی‬ •‫آزمون‬ ‫و‬ ‫بکارگیری‬ ‫برای‬ ‫تالش‬‫توصیه‬‫های‬ ‫عامل‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫جویی‬‫ساده‬ ‫هوشمند‬‫و‬‫ویچیده‬. •‫رفتار‬ ‫های‬ ‫وویایی‬ ‫تاثیر‬ ‫بررسی‬‫در‬‫جویی‬ ‫توصیه‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫هوشمندی‬ ‫بر‬ ‫اجتماع‬‫عامل‬ •‫متغ‬ ‫بیشتر‬ ‫ساختن‬ ‫درونزا‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫کاملتر‬ ‫های‬ ‫وویایی‬ ‫بررسی‬‫مر‬ ‫توسته‬ ‫و‬ ،‫یرها‬‫ز‬‫مدل‬ •‫شناخت‬‫رفتار‬ ‫این‬ ‫سازی‬ ‫نهادینه‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫هوشمندانه‬ ‫رفتارهای‬ ‫سایر‬‫عامل‬ ‫در‬ ‫ها‬ •‫توسته‬‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫گر‬ ‫توصیه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬‫هوشمند‬ ‫عامل‬‫توصیه‬‫جو‬ 5 4
 • 55. ‫از‬55 ‫استخراجی‬ ‫مقاالت‬ ‫ردیف‬‫مقاله‬ ‫نام‬‫مجله‬ ‫نام‬‫وضتیت‬ 1 ‫با‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫توانایی‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫الگویی‬ ‫جو‬ ‫توصیه‬ ‫هوشمند‬ ‫عامل‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫واردات‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫موردی‬ ‫مطالته‬ ‫ـ‬ ‫ناکافی‬ ‫و‬ ‫نادییو‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫مجله‬‫ـ‬ ‫صنتتی‬ ‫مدیریت‬ ‫وژوهشی‬ ‫علمی‬ ‫سنندج‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ SUBMIT 2 ‫واردات‬ ‫موردی‬ ‫مطالته‬ ‫ـ‬ ‫نگارانه‬ ‫آینده‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫برای‬ ‫وویا‬ ‫و‬ ‫عاملی‬ ‫چند‬ ‫مدل‬ ‫ارایه‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫وژوهشی‬ ‫علمی‬ ‫مجله‬‫کا‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیریت‬‫ر‬‫ـ‬ ‫مرکز‬ ‫تهران‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ACCEPT 3 Recommendation Seeker Intelligent Agent: A Novel Approach For Enhancing Agents’ Capabilities SUBMIT 4 Adding emerging behavior in Bass Diffusion model by multiple molding of Multi-agent and System dynamic 5 ‫ترکی‬ ‫مدلسازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نگارانه‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫الگویی‬ ‫ارایه‬‫بی‬ ‫عاملی‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫وویا‬ ‫سیستم‬ ‫تهیه‬ ‫درحال‬‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫براساس‬ ‫باس‬ ‫انتشار‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫ظهوری‬ ‫رفتارهای‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫مدلی‬ ‫ارایه‬ ‫عاملی‬ ‫چند‬ ‫مدلسازی‬ ‫تهیه‬ ‫درحال‬‫ـ‬ ‫ـ‬ 5 5
 • 57. ‫از‬55 ‫مدل‬ ‫مرز‬ ‫کفایت‬ ‫آزمون‬ ‫ایده‬‫ایده‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫تغییر‬‫ایده‬ ‫منشا‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫ارتقا‬ ‫سیاستهای‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫قیمت‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫واردات‬ ‫باشد‬ ‫تولید‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫کاهش‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫متغیرهای‬ ‫افزودن‬ ‫محیط‬ ‫مدل‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫قیمت‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫کمیسیون‬ ‫لوازم‬ ‫خانگی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫قاچاق‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫ثبات‬ ‫نیازمند‬ ‫اینکه‬ ‫سخت‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سیاست‬ ‫نبایستی‬ ‫است‬ ‫گیرانه‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫توجیه‬ ‫عوارض‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫نرخ‬ ‫افزودن‬ ‫با‬ ‫متغیر‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گمرکی‬ ‫معکوس‬ ‫اثر‬ ‫کمیسیون‬ ‫لوازم‬ ‫خانگی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫اقتصادی‬ ‫ثبات‬ ‫متغیرهای‬ ‫تابع‬ ‫اینکه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫برونزای‬ ‫امنیت‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫خود‬ ‫هست‬ ‫نیز‬ ‫اقتصادی‬ ‫امنیت‬ ‫تاثیر‬ ‫امکان‬ ‫افزودن‬ ‫اقتصادی‬ ‫ثبات‬ ‫بر‬ ‫اقتصادی‬ ‫خبره‬ ‫اقتصادی‬ ‫بنیان‬ ‫عامل‬ ‫مدلسازی‬ ‫در‬‫تعریف‬20Data Set‫و‬25‫متغیر‬‫خبره‬
 • 58. ‫از‬55 ‫ساختار‬ ‫آزمون‬‫مدل‬ ‫تغییر‬‫حاصله‬ ‫نتیجه‬ ‫حالت‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬ImmaturePerson ‫عامل‬ ‫برای‬ ‫ممکن‬ ‫حالتهای‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫خرید‬ ‫امکان‬18‫سال‬ ‫گردید‬ ‫حذف‬. ‫توان‬ ‫تابع‬ ‫در‬ ‫سنی‬ ‫شرط‬ ‫گذاشتن‬ ‫عامل‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫توان‬18 ‫گردید‬ ‫تعیین‬ ‫صفر‬ ‫سال‬. ‫عامل‬ ‫حالت‬ ‫تغییر‬ ‫در‬ ‫شرط‬ ‫تعیین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باسواد‬ ‫به‬ ‫بیسواد‬ ‫از‬ ‫تحصیلکرده‬ ‫به‬ ‫باسواد‬ ‫بیسواد‬ ‫از‬ ‫عامل‬ ‫حالت‬ ‫تغییر‬ ‫امکان‬ ‫گردید‬ ‫حذف‬ ‫برعکس‬ ‫و‬ ‫تحصیلکرده‬ ‫به‬. ‫اجتماعی‬ ‫سطح‬ ‫اثر‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬ ‫توصیه‬ ‫فراوانی‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫بودن‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫اجتماعی‬ ‫کمتر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫عامل‬ ‫به‬ ‫کمتری‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ،‫هستند‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ‫دیگران‬. ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫عالقمندی‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬ ‫توصیه‬ ‫امتیاز‬ ‫محاسبه‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫عامل‬ ‫پذیری‬ ‫تاثیر‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫در‬ ‫وی‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫عالقمندی‬ ،‫جامعه‬ ‫گردید‬ ‫لحاظ‬ ‫نیز‬ ‫توصیه‬. ‫عالقمندی‬ ‫فراموشی‬ ‫تابع‬ ‫تغییر‬ ‫ساده‬ ‫خطی‬ ‫تابع‬ ‫از‬ ‫عامل‬ ‫قبل‬ ‫های‬ ‫تابع‬ ‫به‬ ‫توصیه‬ ‫ترتیب‬ ‫براساس‬ ‫و‬ ‫عالوه‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫فراموشی‬ ‫در‬ ،‫فراموشی‬ ‫در‬ ‫توصیه‬ ‫ترتیب‬ ‫لحاظ‬ ‫بر‬ ‫لحاظ‬ ‫نیز‬ ‫توصیه‬ ‫زمانی‬ ‫قدمت‬
 • 59. ‫از‬55 ‫مقیاسی‬ ‫سازگاری‬ •‫در‬ ‫مشتر‬ ‫زمانی‬ ‫واحد‬ ‫تتریف‬ ،‫مقیاسی‬ ‫سازگاری‬ ‫سازی‬ ‫فراهم‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫گام‬‫است‬ ‫مدل‬ ‫کل‬: •‫بو‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫مدل‬ ‫متغیرهای‬ ‫طرفی‬ ‫از‬‫عامال‬ ‫جامتاه‬ ‫در‬ ‫آنهاا‬ ‫مقادار‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫ده‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫ها‬3‫تا‬15،‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫سال‬ •‫ه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫زمانی‬ ‫افو‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫متغیرهای‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬‫یابند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫فتگی‬. •‫اانی‬‫ا‬‫زم‬ ‫اد‬‫ا‬‫واح‬ ‫اوچکترین‬‫ا‬‫ک‬ ،‫ادل‬‫ا‬‫م‬ ‫اانی‬‫ا‬‫زم‬ ‫اد‬‫ا‬‫واح‬ ‫این‬‫ا‬‫تتی‬ ‫در‬(‫روز‬)‫در‬ ‫اال‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫اه‬‫ا‬‫هفت‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫امارنده‬‫ا‬‫ش‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ااب‬‫ا‬‫انتخ‬ ‫گردید‬ ‫استفاده‬ ‫تغییرات‬ ‫ثبت‬ ‫زمان‬ ‫تتیین‬. •‫نیز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ای‬ ‫زمنیه‬ ‫محیط‬ ‫مدلسازی‬ ‫در‬ ‫همچنین‬: •‫ب‬ ‫رابطه‬ ‫تتیین‬ ‫و‬ ‫متغیر‬ ‫نام‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫فرمولبندی‬ ‫ابتدای‬ ‫همان‬ ‫از‬،‫ها‬ ‫متغیر‬ ‫ین‬ •‫مبن‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خارجی‬ ‫مشابه‬ ‫متغیرهای‬ ‫با‬ ‫متغیرها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫برابری‬ ‫نر‬‫گرفت‬ ‫یرار‬ ‫ا‬
 • 60. ‫از‬55 ‫ارزیابی‬‫متغیرها‬ •‫منطو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫آنترووی‬‫آن‬‫هاای‬ ‫گزیناه‬ ‫باا‬ ‫را‬ ‫تفااوت‬ ‫بیشاترین‬ ‫کاه‬ ‫هساتند‬ ‫مهام‬ ‫هایی‬ ‫گزینه‬‫دیگار‬ ‫داشته‬‫باشند‬ •‫بنابراین‬‫متفا‬ ‫هام‬ ‫باا‬ ‫کاامال‬ ‫کاه‬ ‫گاردد‬ ‫تتریاف‬ ‫ای‬ ‫گوناه‬ ‫باه‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫طراحی‬ ‫شده‬ ‫تالش‬‫با‬ ‫آنهاا‬ ‫اثارات‬ ‫و‬ ‫باوده‬ ‫اوت‬‫ه‬ ‫باشند‬ ‫تفکیک‬ ‫یابل‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫سادگی‬. •‫در‬‫متغیرها‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫تتیین‬‫برای‬‫از‬ ‫بااالتر‬ ‫بازه‬ ‫سه‬ ‫هر‬0.5‫مسااوی‬ ،0.5‫از‬ ‫کمتار‬ ‫و‬0.5‫گزیناه‬ ‫گردد‬ ‫رعایت‬ ‫نیز‬ ‫مقیاسی‬ ‫سازگاری‬ ‫تا‬ ‫گردید‬ ‫تتریف‬ ‫بازه‬ ‫هر‬ ‫متادل‬. •‫رعایت‬‫انتخاا‬ ‫دلیال‬ ‫باه‬ ‫زیرا‬ ‫دارد‬ ‫متغیرها‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫بسزایی‬ ‫نقش‬ ‫اصل‬ ‫دو‬ ‫این‬‫گ‬ ‫ب‬‫زیناه‬ ‫بدهیم‬ ‫متغیر‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫مشخصی‬ ‫مقدار‬ ‫هستیم‬ ‫یادر‬ ‫تفکیک‬ ‫یابل‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬
 • 61. ‫از‬55 ‫بحرانی‬ ‫نقاط‬ ‫آزمون‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫متغیر‬ ‫تابع‬ ‫در‬«‫یاچاق‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬»‫متغیرهاای‬ ‫هاای‬ ‫ورودی‬ ‫صاورتیکه‬ ‫در‬ ‫گردید‬ ‫مشخص‬«‫یاچااق‬ ‫کنتارل‬»‫و‬«‫سی‬ ‫ثباات‬‫اسات‬ ‫داخلی‬»‫متغیر‬ ‫ورودی‬ ‫و‬ ‫مقدار‬ ‫حدایل‬«‫گمرکی‬ ‫عوارض‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫نر‬»‫ایجاد‬ ‫جواب‬ ‫باشد‬ ‫حداکثر‬‫رفتار‬ ‫و‬‫موجاه‬ ‫غیار‬‫در‬‫نقطا‬‫ه‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫بحرانی‬ •‫ت‬ ‫بایساتی‬ ‫هام‬ ،‫آید‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫جلوگیری‬ ‫کشور‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫یاچاق‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬‫ث‬ ‫هام‬ ‫یاباد‬ ‫افازایش‬ ‫یاچااق‬ ‫باا‬ ‫مباارزه‬ ‫الشاهای‬‫و‬ ‫باات‬ ‫باشاد‬ ‫فاراهم‬ ‫کنتارل‬ ‫سااختن‬ ‫واذیر‬ ‫امکان‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫آرامش‬.‫بر‬ ‫اول‬ ‫بخاش‬ ‫در‬ ‫موفقیات‬ ‫میازان‬ ‫گفات‬ ‫تاوان‬ ‫مای‬ ‫بناابراین‬‫باا‬ ‫ابار‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫متغیر‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫حدایل‬. MIN(SMUGGLINGCONTROL, INTERNALPLOICYSTABILITY) •‫ا‬ ‫جلاوگیری‬ ‫امتیااز‬ ‫است‬ ‫باال‬ ‫گمرکی‬ ‫نر‬ ‫زمانیکه‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫همچنین‬‫عل‬ ‫و‬ ‫باشاد‬ ‫نزدیاک‬ ‫واایین‬ ‫دامناه‬ ‫باه‬ ‫یاچااق‬ ‫ز‬‫یارغم‬ ‫متغیار‬ ‫نهایی‬ ‫مقدار‬ ‫شدید‬ ‫کنترلهای‬«‫یاچااق‬ ‫از‬ ‫جلاوگیری‬»‫گاردد‬ ‫کمتار‬.‫مقیاسای‬ ‫ساازگاری‬ ‫رعایات‬ ‫جهات‬ ‫در‬ ‫بناابراین‬‫حال‬ ‫و‬ ‫گردید‬ ‫اصاله‬ ‫زیر‬ ‫شره‬ ‫به‬ ‫تابع‬ ،‫بحرانی‬ ‫نقاط‬ ‫مشکل‬: MIN(SMUGGLINGCONTROL,INTERNALPLOICYSTABILITY)- (MIN(SMUGGLINGCONTROL,INTERNALPLOICYSTABILITY)*IMPORTCUSTOMRATE)
 • 62. ‫از‬55 ‫آزمون‬‫اشتباهات‬‫سازی‬ ‫مجتمع‬ ‫برای‬‫ی‬ ‫هاای‬ ‫داده‬ ‫باه‬ ‫جدیاد‬ ‫داده‬ ‫افزودن‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫مجتمع‬ ‫اشتباهات‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬،‫مادل‬ ‫بلای‬ ‫صاور‬ ‫باه‬ ‫زماان‬ ‫باا‬ ،‫اجارا‬ ‫تتاداد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫شمارنده‬ ‫بکارگیری‬ ‫با‬‫وارامتریاک‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫امارنده‬‫ا‬‫ش‬ ‫ات؟‬‫ا‬‫چیس‬ ‫اانی‬‫ا‬‫زم‬ ‫اد‬‫ا‬‫واح‬ ‫اه‬‫ا‬‫اینک‬ ‫از‬ ‫اار‬‫ا‬‫ف‬ ‫اار‬‫ا‬‫اینک‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ،‫اد‬‫ا‬‫ش‬ ‫اار‬‫ا‬‫رفت‬‫در‬ ‫دل‬7‫اار‬‫ا‬‫ب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫تکرار‬365‫مای‬ ‫رساانی‬ ‫باروز‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫تکرار‬ ‫بار‬ ‫کند‬.‫نرفت‬ ‫بکار‬ ‫توابع‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫بنابراین‬.
 • 63. ‫از‬55 ‫رفتار‬ ‫مجدد‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ •‫در‬ ‫جامته‬ ‫با‬ ‫مدل‬ ‫سنی‬ ‫تطابو‬50‫آینده‬ ‫سال‬ •‫با‬ ‫منطباو‬ ‫اولیاه‬ ‫سنی‬ ‫ترکیب‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫اوال‬‫ر‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫جامته‬2013‫بود‬ ‫نکرده‬ ‫عمل‬ ‫درست‬ •‫ساریتتر‬ ‫مادل‬ ‫در‬ ‫هاا‬ ‫عامال‬ ‫سانی‬ ‫رشد‬ ‫روند‬ ‫ثانیا‬ ‫بود‬ ‫وایتیت‬ ‫از‬ ‫اه‬‫ا‬‫اولی‬ ‫ان‬‫ا‬‫س‬ ‫اف‬‫ا‬‫تتری‬ ‫اابع‬‫ا‬‫ت‬ ‫در‬ ‫ام‬‫ا‬‫ه‬ ‫اده‬‫ا‬‫آم‬ ‫ات‬‫ا‬‫بدس‬ ‫اای‬‫ا‬‫نت‬ ‫یااا‬ ‫ماار‬ ‫گیااری‬ ‫تصاامیم‬ ‫تااابع‬ ‫در‬ ‫هاام‬ ‫و‬ ‫هااا‬ ‫عاماال‬ ‫شد‬ ‫بکارگرفته‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫زندگی‬
 • 64. ‫از‬55 ‫نرمال‬ ‫غیر‬ ‫رفتار‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ •‫آن‬ ‫عمر‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫یبل‬ ‫کاال‬ ‫جایگزینی‬ ‫تابع‬: •‫تابع‬ ‫در‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫آنها‬ ‫حذف‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫متغیرها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫اثر‬ ‫بررسی‬‫متغ‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫باالیی‬ ‫وزن‬‫یار‬ «‫کااربری‬ ‫ساالیانه‬ ‫تغییر‬ ‫نر‬ ،‫صنتت‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫زیبایی‬ ‫سالیانه‬ ‫تغییر‬ ‫نر‬‫صانت‬ ‫در‬ ‫کااال‬‫ت‬»‫شاده‬ ‫داده‬ ‫حذف‬ ‫که‬ ‫نحوی‬ ‫به‬«‫کااال‬ ‫فرساودگی‬ ‫نار‬ ‫و‬ ‫عامال‬ ‫درآمد‬ ‫امتیاز‬ ‫متغیرهای‬»‫تا‬ ‫رفتاار‬ ‫بار‬ ‫تااثیری‬‫ابع‬ ‫ندارد‬.‫جاایگزینی‬ ‫کاه‬ ‫گردیاد‬ ‫تتادیل‬ ‫نحاوی‬ ‫باه‬ ‫متغیرهاا‬ ‫ایان‬ ‫باین‬ ‫های‬ ‫وزن‬ ‫بنابراین‬‫کااال‬50%‫تاابع‬ ‫و‬ ‫صنتت‬ ‫متغیرهای‬50%‫باشد‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کاالی‬ ‫سن‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫متغیرهای‬ ‫تابع‬: INTRENEWRATIO= 0.2* MAIN.YEARLYGOODBEAUTYCHANGE + 0.3* MAIN.YEARLYGOODUSECHANGE + 0.2* INCOMESCORE + 0.3* ((DOUBLE)INTGOODAGE/MAIN.STANDARDGOODDURABILITY);
 • 65. ‫از‬55 ‫خانواده‬ ‫هم‬ ‫عضو‬ ‫های‬ ‫آزمون‬(‫خودرو‬ ‫صنعت‬) •‫ها‬ ‫بررسی‬ ‫نتای‬: •‫کاال‬ ‫یاچاق‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬»‫دارد‬ ‫کمتری‬ ‫ارتباط‬ ‫خودرو‬ ‫صنتت‬ ‫با‬. •‫انگیزه‬‫جایگزینی‬‫خودرو‬‫گران‬ ‫های‬ ‫خودرو‬ ‫در‬ ‫بویژه‬‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫با‬ ‫ییمت‬ •‫وس‬ ‫عامل‬‫تقاضا‬ ‫را‬ ‫یکی‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫کاالی‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫بلو‬ ‫سن‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫از‬‫کند‬ ‫می‬
 • 66. ‫از‬55 ‫نشده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫رفتار‬ ‫آزمون‬ •‫سیاست‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫صحی‬ ‫واسخ‬ •«‫افزایش‬‫داخل‬ ‫تولید‬ ‫کاالهای‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫در‬ ‫وارداتی‬ ‫کاالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫ییمت‬»‫و‬ •«‫کاهش‬‫تولید‬ ‫ریابتی‬ ‫توان‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫داخل‬ ‫تولید‬ ‫کاالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫ییمت‬‫کنندگان‬» •‫تجربه‬‫سیاسات‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫چین‬ ‫بویژه‬ ‫شریی‬ ‫جنوب‬ ‫آسیای‬ ‫کشورهای‬ ‫صنتتی‬ ‫رشد‬‫تای‬ ‫را‬‫یاد‬ ‫کرد‬.‫است‬ ‫وایتیت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مدل‬ ‫نظری‬ ‫همخوانی‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬.
 • 67. ‫از‬55 ‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫با‬ ‫تحصیالت‬ ‫تابع‬ ‫رفتار‬ ‫مطابقت‬ ‫عدم‬ ‫ـ‬ ‫حساسیت‬ ‫تحلیل‬ •‫اف‬ ،‫ایرانی‬ ‫جامته‬ ‫شناختی‬ ‫جمتیت‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫فرض‬ ‫ویش‬ ‫طور‬ ‫به‬‫بین‬ ‫سن‬ ‫با‬ ‫راد‬8‫تا‬24‫باا‬ ‫سالگی‬ ‫احتمال‬96%‫بدهند‬ ‫حالت‬ ‫تغییر‬ ‫باسواد‬ ‫به‬ ‫بیسواد‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ویدا‬ ‫فرصت‬.‫بارای‬ ‫تاابتی‬ ‫نیاز‬ ‫مادل‬ ‫در‬‫کنتارل‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫حالت‬ ‫تغییر‬ ‫این‬16‫بین‬ ‫سال‬8‫تا‬24‫سالگی‬16‫گردد‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫بار‬. •‫عدد‬0.06‫تقسیم‬ ‫از‬ ‫تابع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬96%‫بر‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫کل‬ ‫احتمال‬16‫بود‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬.‫شادیم‬ ‫متوجه‬ ‫مدل‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫انتقال‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫نتیجه‬ ‫با‬ ‫اجرا‬ ‫نتیجه‬96%‫همخوانی‬ ‫است‬ ‫باسواد‬ ‫به‬ ‫بیسواد‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫عامل‬‫ندارد‬. •‫ها‬ ‫از‬ ‫مساتقل‬ ‫هاای‬ ‫ویشامد‬ ‫احتمال‬ ‫اجتماع‬ ‫رفت‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫وایع‬ ‫در‬‫باه‬ ‫منجار‬ ‫ساازگار‬ ‫و‬ ‫م‬96%‫گاردد‬‫اماا‬ ‫نداشت‬ ‫مطابقت‬ ‫احتماالت‬ ‫منطو‬ ‫با‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫فرمول‬.‫ویشا‬ ‫احتماال‬ ‫اجتمااع‬ ‫فرماول‬ ‫از‬ ‫اساتفاده‬ ‫باا‬ ‫بنابراین‬‫امدهای‬ ‫سازگار‬ ‫و‬ ‫مستقل‬(‫احتمال‬ ‫جمع‬)‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مجددا‬ ‫احتمال‬ ‫این‬ ‫مقدار‬0.1725‫آمد‬ ‫بدست‬. 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) + 𝑃(𝐶) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐶) − 𝑃(𝐵 ∩ 𝐶) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶) ⋮
 • 68. ‫از‬55 ‫بهبود‬ ‫های‬ ‫آزمون‬‫سیستم‬ •‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫بررسی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫این‬: •‫ارزیابی‬‫آینده‬،‫نگر‬ •‫استفاده‬‫داده‬ ‫منابع‬ ‫از‬‫و‬ ‫چندگانه‬ •‫تا‬‫علم‬ ‫اصول‬ ‫به‬ ‫وایبندی‬ ،‫امکان‬ ‫حد‬‫تجربی‬ •‫ب‬ ‫نگاری‬ ‫آینده‬ ‫برای‬ ‫مدلی‬ ‫طراحی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫ما‬ ‫نگار‬ ‫آیناده‬ ‫ارزیاابی‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫ایم‬ ‫وده‬‫نظار‬ ‫د‬ ‫است‬ ‫بوده‬. •‫ی‬ ‫هاای‬ ‫نظریاه‬ ‫بلکاه‬ ‫نشاده‬ ‫اکتفاا‬ ‫وژوهشاگر‬ ‫برداشاتهای‬ ‫باه‬ ‫تنهاا‬ ‫مدلسازی‬ ‫در‬‫فر‬ ‫باه‬ ‫و‬ ‫بررسای‬ ‫اساتفاده‬ ‫ابال‬‫اخاور‬ ‫لاوا‬ ‫تخصصای‬ ‫کمیسیون‬ ‫نظرات‬ ‫از‬ ‫وژوهش‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫مساله‬‫اساتفا‬ ‫کشاوری‬ ‫خاانگی‬ ‫زم‬‫شاده‬ ‫ده‬ ‫است‬.‫اند‬ ‫بوده‬ ‫چندگانه‬ ‫داده‬ ‫منابع‬ ‫بنابراین‬ •‫وایبندی‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫ال‬ ‫مطاابو‬ ‫مدلساازی‬ ‫مراحال‬ ‫تمام‬ ‫ویگیری‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫تجربی‬ ‫علم‬ ‫اصول‬ ‫به‬‫واذی‬ ‫ماورد‬ ‫گاوی‬‫رش‬ ‫نیز‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫نگاری‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫وویا‬ ‫مدلسازی‬ ‫ادبیات‬ ‫در‬‫است‬ ‫شده‬ ‫رعایت‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬
 • 70. ‫از‬55 ‫افراد‬‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫ویژگیهای‬ ‫با‬‫همدیگر‬ ‫پارامتر‬ ‫پارامتر‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫دامنه‬ ‫یا‬‫تغییر‬ ‫پارامترهای‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ثابت‬ ‫اما‬ ،‫عامل‬ ‫بین‬ ‫متفاوت‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫جنسیت‬‫مونث‬ ‫و‬ ‫مذکر‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫سبک‬‫احساسی‬ ‫و‬ ‫منطقی‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫اجتماعی‬ ‫سایرین‬ ‫از‬ ‫پذیری‬ ‫روابط‬ ،‫باال‬ ‫روابط‬ ‫منزوی‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ‫پارامترهای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫محیطی‬ ‫متغیرهای‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫تحصیالت‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫باسواد‬ ،‫سواد‬ ‫بی‬ ‫دانشگاهی‬ ‫ثروت‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ،‫فقیر‬ ‫ثروتمند‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫حساسیت‬‫بین‬ ‫بازه‬ ‫در‬0‫تا‬1 ‫سن‬ ‫بین‬ ‫بازه‬ ‫در‬1‫تا‬
 • 71. ‫از‬55 ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫فضای‬ ‫تاابع‬ ‫زماان‬ ‫طای‬ ‫در‬ ‫هاا‬ ‫عامل‬ ‫تصمیم‬ ‫گرفتا‬ ‫قارار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محیطی‬‫ه‬ ‫باا‬ ‫ماارتبط‬ ‫پارامترهااای‬ ‫بایااد‬ ‫لااذا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ان‬‫ا‬ ‫ای‬‫ا‬‫بررس‬ ‫اان‬‫ا‬‫امک‬ ‫و‬ ‫اایی‬‫ا‬‫شناس‬ ‫ای‬‫ا‬‫محیط‬ ‫ااان‬‫ا‬‫زم‬ ‫ااول‬‫ا‬‫ط‬ ‫در‬ ‫ااا‬‫ا‬‫آنه‬ ‫ااای‬‫ا‬‫ه‬ ‫ااایی‬‫ا‬‫پوی‬ ‫گردد‬ ‫فراهم‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫اجتماعی‬ ‫فضای‬ ‫ناشی‬ ‫فشار‬ ‫باالی‬ ‫تحمل‬ ‫و‬ ‫آرامش‬ ‫سیاستگذاری‬ ‫از‬ ‫پایین‬ ‫تحمل‬ ‫و‬ ‫واکنش‬ ‫آماده‬ ‫سیاستگذاری‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫فشار‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫فشار‬ ‫تحمل‬ ‫عدم‬ ‫سیاستگذاری‬ ‫اقتصادی‬ ‫فضای‬ ‫رونق‬ ‫باال‬ ‫تورم‬ ‫رکود‬ ‫تورمی‬ ‫رکود‬ ‫سیاسی‬ ‫فضای‬ ‫داخل‬ ‫سیاستها‬ ‫ثبات‬ ‫سیاستها‬ ‫محدود‬ ‫تغییر‬ ‫سیاستها‬ ‫مداوم‬ ‫تغییر‬ ‫سیاست‬ ‫فضای‬ ‫خارجی‬ ‫خارج‬ ‫با‬ ‫سازنده‬ ‫تعامل‬ ‫خارج‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫عدم‬ ‫خارج‬ ‫با‬ ‫تقابل‬ ‫فضای‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫باالی‬ ‫رشد‬ ‫جهانی‬ ‫متوسط‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫متوسط‬ ‫رشد‬
 • 72. ‫از‬55 ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫سیاستهای‬ ‫اااه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااااری‬‫ا‬‫نگ‬ ‫اااده‬‫ا‬‫آین‬ ‫اااات‬‫ا‬‫ادبی‬ ‫اااذیرش‬‫ا‬‫پ‬ ‫ااخت‬‫ا‬‫س‬ ‫ارای‬‫ا‬‫ب‬ ‫اه‬‫ا‬‫فعاالن‬ ‫ات‬‫ا‬‫دخال‬ ‫اای‬‫ا‬‫معن‬ ‫طریاااق‬ ‫از‬ ‫مهااام‬ ‫ایااان‬ ‫و‬ ‫اسااات‬ ‫آیناااده‬ ‫و‬ ‫ااااااااده‬‫ا‬‫آین‬ ‫اااااااارای‬‫ا‬‫ب‬ ‫اااااااای‬‫ا‬‫سناریونویس‬ ‫ادت‬‫ا‬‫م‬ ‫اد‬‫ا‬‫بلن‬ ‫اتهای‬‫ا‬‫سیاس‬ ‫اارگیری‬‫ا‬‫بک‬‫در‬ ‫ااان‬‫ا‬‫امک‬ ‫ااده‬‫ا‬‫آین‬ ‫ااناریوهای‬‫ا‬‫س‬ ‫ااه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ااه‬‫ا‬‫پاس‬ ‫است‬ ‫پذیر‬. ‫حوزه‬‫سیاست‬ ‫تولید‬ ‫ارتقا‬ ‫تولیدی‬ ‫کامل‬ ‫خودکفایی‬ ‫خارجی‬ ‫برندهای‬ ‫مشارکت‬ ‫با‬ ‫تولید‬ ‫صادرات‬ ‫روانی‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫کاال‬ ‫صادرات‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫کشورهای‬ ‫به‬ ‫صادرات‬ ‫بازه‬ ‫در‬10‫ساله‬ ‫در‬ ‫همسایه‬ ‫کشورهای‬ ‫به‬ ‫صادرات‬ ‫بازه‬5‫ساله‬ ‫واردات‬ ‫روانی‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫کاال‬ ‫واردات‬ ‫کوتاه‬ ‫بازه‬ ‫برای‬ ‫واردات‬ ‫کاهش‬ ‫مدت‬5‫ساله‬ ‫بلندمدت‬ ‫بازه‬ ‫برای‬ ‫واردات‬ ‫کاهش‬ 10‫ساله‬ ‫واردات‬ ‫ممنوعیت‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫ملی‬ ‫پول‬ ‫پایین‬ ‫ارزش‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫ملی‬ ‫پول‬ ‫ارزش‬ ‫برابری‬ ‫جهانی‬ ‫ملی‬ ‫پول‬ ‫باالی‬ ‫ارزش‬ ‫واردات‬ ‫در‬ ‫جهانی‬ ‫نرخهای‬ ‫اعمال‬ ‫کاال‬ ‫و‬ ‫قطعه‬
 • 73. ‫از‬55 ‫مدل‬ ‫مرز‬ ‫چارت‬ ‫ـ‬ ‫کشیدن‬ ‫تصویر‬ ‫به‬ ‫نوع‬ ‫متغیر‬ ‫درونزا‬ ‫های‬ ‫متغیر‬‫برونزا‬ ‫متغیرهای‬ ‫متغیرهای‬ ‫محیط‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫اقتصادی‬ ‫ثبات‬‫اجتماعی‬ ‫فضای‬ ‫سالیانه‬ ‫تغییر‬ ‫کاال‬ ‫زیبایی‬ ‫اقتصادی‬ ‫امنیت‬‫اقتصادی‬ ‫فضای‬ ‫سالیانه‬ ‫تغییر‬ ‫کاال‬ ‫کاربری‬ ‫اقتصاد‬ ‫توان‬ ‫سیاست‬ ‫فضای‬ ‫داخلی‬ ‫استاندارد‬ ‫عمر‬ ‫کاال‬ ‫تکنولوژیکی‬ ‫سیاست‬ ‫فضای‬ ‫خارجی‬ ‫قاچاق‬ ‫کنترل‬ ‫سازی‬ ‫قطعه‬ ‫توان‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فضای‬ ‫ملی‬ ‫ترویج‬ ‫گرایی‬ ‫کاال‬ ‫دوام‬ ‫امتیاز‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫فضای‬ ‫توسعه‬ ‫کاال‬ ‫زیبایی‬ ‫امتیاز‬‫تجاری‬ ‫تراز‬
 • 74. ‫از‬55 ‫به‬‫مدل‬ ‫مرز‬ ‫چارت‬ ‫ـ‬ ‫کشیدن‬ ‫تصویر‬ ‫نوع‬ ‫متغیر‬ ‫درونزا‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫متغیرهای‬ ‫برونزا‬ ‫متغیرها‬ ‫عامل‬ ‫ی‬ ‫مصرف‬ ‫کننده‬ ‫کسب‬ ‫توانایی‬ ‫درآمد‬ ‫سن‬ ‫اثرگذاری‬ ‫نرخ‬ ‫تبلیغات‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫امتیاز‬ ‫آمد‬ ‫تاثیر‬ ‫در‬ ‫سن‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫پذیری‬WOM ‫ارث‬ ‫به‬ ‫ثروت‬ ‫رسیده‬ ‫جنسیت‬ ‫فرد‬ ‫توان‬ ‫در‬ ‫سن‬ ‫اثر‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫اثر‬ ‫نرخ‬ ‫گذاری‬WOM ‫تحصیالت‬ ‫سطح‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫سبک‬ ‫کاالی‬ ‫تعویض‬ ‫نرخ‬ ‫داخلی‬ ‫استفاده‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫کاال‬ ‫از‬ ‫کاالی‬ ‫نوسازی‬ ‫نرخ‬ ‫داخلی‬ ‫کاالی‬ ‫نوسازی‬ ‫نرخ‬ ‫خارجی‬ ‫کاالی‬ ‫به‬ ‫عالقمندی‬ ‫داخلی‬ ‫کاالی‬ ‫به‬ ‫عالقمندی‬ ‫خارجی‬
 • 75. ‫از‬55 ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیریت‬:‫مرکز‬ ‫تهران‬

Notas del editor

 1. در مقایسه ما انسانها
 2. در کنار صنعت لوازم خانگی یکی دیگر از صنایعی که تصمیم گیری در مورد آن نیز همواره چالش هایی به همراه داشته صنعت خودرو است. بنابراین مدل از نظر امکان پاسخگویی به این صنعت نیز بررسی گردید. در صورتیکه مدل پاسخگویی مناسبی برای صنعت خودرو داشته باشد می توانیم ادعا کنیم مدل الگوهای رفتاری غالب در تصمیم گیری برای ارتقا صنعت لوازم خانگی را در نظر گرفته است. 1. لذا می توان در استفاده از مدل برای صنعت از آن چشم پوشی کرد. 2. جایگزینی با خودروی جدید علاوه بر نرخ تکنولوژی و زیبایی، تابعی از انگیزه های رفتاری بویژه پرستیژ باشد. خوشبختانه این نکته تا حدی در تابع جایگزینی تحت عنوان متغیر امتیاز درآمدی لحاظ شده است. 3. . اما در صنعت خودرو به دلیل سرمایه بر بودن بیش از حد کالا نیاز است عامل به آستانه ای از درآمد زایی و پس انداز انباشته دست یابد تا امکان خرید خودرو برای آن فراهم گردد. بنابراین شاید لازم باشد این شرط نیز در روند تقاضا و خرید عامل اضافه گردد. اما طرح هایی برای خرید خودرو برای اقشار مختلف وجود داشته، طیف قیمتی نیز متنوع بوده و امکان خرید برای هر بازه درآمدی فراهم است.
 3. رفتارهای پیش بینی نشده توسط پژوهشگر اما صحیح از نظر نظری، رفتار صحیح مدل در ارزیابی بین دو سیاست متناقض از هم بررسی مدل نشان داد پایین نگه داشتن متغیرهای مرتبط با قیمت تمام شده کالای تولید داخل از جمله نرخ پایین واردات قطعه، عدم دریافت عوارض و مالیات از تولید داخل و حتی نرخ بالای ارز نسبت به نرخ ارز تعادلی سبب می گردد کالای ساخته شده داخلی قیمت تمام شده پایین تری داشته و واردات کالای خارجی چه به صورت قاچاق و چه به صورت قانونی مزیت قیمتی نداشته و تنها به سبب انگیزه های تنوع طلبی، ارضا سلایق مختلف و ... که ویژگی اصلی رقابت درون صنعتی بین کشورهای توسعه یافته است صورت پذیرد.